חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה - אגף החשב הכללי

Comments

Transcription

חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה - אגף החשב הכללי
‫משרד האוצר ‪ -‬אגף החשב הכללי‪ -‬חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫עדכון מכרז לבחירת נותני שירותים לניהול הטיפול בחיובי מיסוי עירוני אגרות והיטלים לרבות מים‬
‫וביוב של משרדי הממשלה‬
‫מכרז פומבי מספר –חט‪/‬ממ‪1-‬‬
‫(עדכון הגדרות בסעיף ‪ 2‬הקשורות בתנאי סף סעיף ‪)4.11.1‬‬
‫(עדכון מועדי רישום והגשה)‬
‫‪.1‬‬
‫משרד האוצר ‪ -‬אגף החשב הכללי(להלן ‪ -‬״ המזמין״)‪ ,‬מעוניין בקבלת שירותים מחברת ניהול וממשרד עורכי דין(להלן‪:‬‬
‫״יחידי המציע״ או ״המציעים״) לניהול התהליכים הן מול משרדי הממשלה השונים והן אל מול חברות הביצוע; וכן פיקוח‬
‫מידי ושוטף על חברות הביצוע בכל הקשור לבדיקת תשלומי מיסוי עירוני כמפורט במכרז זה‪.‬‬
‫נוסח "חברת ביצוע" בסעיף ‪ – 2‬הגדרות‪ ,‬יתוקן ויהיה כדלהלן‪:‬‬
‫תאגיד שפעילותו המרכזית היא בטיפול בנושאי מיסוי עירוני באופן ישיר ‪ ,‬עבור רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים וכן‬
‫תאגידים אשר נבחרו במכרז ‪.15/2012‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הפרוט המלא והמפורט של תנאי הסף להגשת ההצעה למכרז מופיע במפרט המכרז והוא המחייב את המזמין‪.‬‬
‫מפרט הפעילות במסגרת המכרז כמו דרישות נוספות והנחיות לאופן הגשת ההצעות ותכולתן‪ ,‬התמורה לספקים ואופן‬
‫והקריטריונים של שקלול ההצעות מפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן יהיה להוריד באתר הדיור הממשלתי שבכתובת‬
‫‪ /http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccManage/AccManageTopNav/AMTe nders‬או באתר‬
‫האינטרנט הממשלתי שבכתובת ‪.https: //www.mr. gov.il/CentralTenders/Pages/SearchTenders.aspx‬‬
‫יש לבצע רישום מוקדם למכרז כמפורט במסמכי המכרז וזאת עד יום ‪ 4/5/2016‬שעה ‪ 16:00‬אצל איש‬
‫הקשר אליו נשלחות השאלות‪.‬‬
‫שאלות יופנו עד יום ‪ 4/5/2016‬שעה ‪ 16:00‬למר אבי בורקו‪ ,‬בדוא״ל ‪ [email protected]‬עריכת השאלות תבוצע‬
‫כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫רק תשובות הניתנות בכתב יחייבו את המזמין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪ .9‬הפצת תשובות לשאלות המציעים עד ליום ‪.18/5/2016‬‬
‫‪ .10‬אין להגיש הצעות לפני יום ‪ 29/5/2016‬שעה ‪.10:00‬‬
‫‪ .11‬מועד אחרון להגשת הצעות תאריך ‪ 31/5/2016‬שעה ‪.13:00‬‬
‫‪ .12‬ההצעות יוגשו באופן המוגדר במסמכי המכרז לכתובת‪:‬‬
‫משרד האוצר‬
‫רח׳ קפלן ‪ ,1‬קרית הממשלה‪ ,‬ירושלים ארכיב החשב הכללי י‬
‫קומה ‪ 3‬לתוך תיבת המכרזים הרלוונטית‬
‫‪ .13‬למעט העדכונים לעיל‪ ,‬אין שינויים בהוראות ומסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .14‬הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים בעת סגירתה או שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא‬
‫תובאנה לדיון בפני הועדה‪.‬‬