יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע;quot&מ 00 / 5102 מכרז מס` לבחירת מנהל

Comments

Transcription

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע;quot&מ 00 / 5102 מכרז מס` לבחירת מנהל
‫יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ‬
‫מכרז מס' ‪00 / 5102‬‬
‫לבחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום תח"צ במטרופולין חיפה‬
‫יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ("יפה נוף") מזמינה בזה הצעות לבחירת מנהל קמפיין‬
‫פרסום והסברה בתחום תח"צ במטרופולין חיפה‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ההשתתפות במכרז תתאפשר רק למציעים העונים לדרישות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בעל תואר ראשון במנהל עסקים‪/‬תקשורת‪/‬הנדסה תעשייה וניהול‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעל ניסיון של לפחות ‪ 11‬שנים בתחום הפרסום‪ ,‬שיווק‪ ,‬קידום מכירות והובלת‬
‫קמפיינים וכן ניסיון ניהולי של צוות של מעל ‪ 8‬עובדים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בעל ניסיון מוכח בהובלת ותכנון של לפחות ‪ 5‬קמפיינים מורכבים של הסברה‬
‫בשנים ‪ .0111-0112‬לעניין סעיף זה‪" ,‬פרויקט מורכב" הינו פרויקט הכולל הכנת‬
‫תכנית עבודה הכוללת פריסה תקציבית‪ ,‬שילוב של פרסום במדיה‪ ,‬קד"מ שטח‪,‬‬
‫הפקות דפוס‪ ,‬עיצובים גרפיים לחומרי הסברה‪ ,‬בהיקפים של ‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‬
‫לפרויקט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בעל ניסיו ן מקצועי מוכח בניהול (בניית תקציב פעילות‪ ,‬פרישת דיילים‪ ,‬מערכי‬
‫הדרכה‪ ,‬בקרה‪ ,‬תסריטי שיחה וניהול שטח) לפחות ‪ 3‬קמפיינים הסברתיים‬
‫הכוללים הפעלת ‪ 111‬דיילים לפחות בפריסה רחבה לתקופות של שישה ימי‬
‫פעילות רצופים במהלך ‪ 5‬השנים האחרונות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במידה והמציע הינו תאגיד‪ ,‬מנהל הקמפיין הינו אחד מבעלי השליטה ו‪/‬או שותף‬
‫ו‪/‬או נושא משרה ו‪/‬או עובד המציע‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‪ 1791-‬וקיימים‬
‫כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫המציע רכש את מסמכי ההליך‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות ובעל‬
‫הרישיונות הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫תקופת ההתקשרות הינה בת ‪ 31‬חודשים‪ ,‬עם אופציה להארכה ב‪ 10-‬חודשים נוספים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז באופנים הבאים‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫באתר האינטרנט של יפה נוף ‪. www.yefenof.co.il‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במשרדי יפה נוף‪ ,‬רחוב ביאליק ‪ 3‬קומה ‪ 8‬חיפה‪ ,‬החל מיום ‪ 02.5.5102‬בימים א'‪-‬ה'‬
‫בין השעות ‪( 7:11-15:11‬יום אחרון לרכישה הינו ‪.)03.0.0115‬‬
‫מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת תשלום של ‪( ₪ 20111‬מחיר כולל מע"מ) לפקודת‬
‫חב' יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ (אשר לא יוחזר)‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪.5‬‬
‫ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים‪ ,‬הממוקמת בכתובת רחוב ביאליק ‪ 3‬קומה ‪ ,7‬לא יאוחר‬
‫מתאריך ‪ 51.5.5102‬עד השעה ‪ 05:11‬בצהרים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי‪ .‬כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים‬
‫במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן‪ :‬יפה נוף מתכוונת לבחור בזוכה יחיד‪ .‬ועדת המכרזים תכריז‬
‫כזוכה על ההצעה שזכתה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר של ניקוד שלב האיכות וניקוד שלב המחיר‪ ,‬בכפוף‬
‫להוראות מסמכי המכרז והוראות הדין‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ביצוע הפרויקט כפוף לאישור תקציבי‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫אבישי כהן‬
‫מנכ"ל‬

Similar documents