מפגש שני - מציעים ישיבת הבהרות

Transcription

מפגש שני - מציעים ישיבת הבהרות
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫ז' סיון תשע"ה‬
‫‪ 25‬מאי ‪2015‬‬
‫הודעה מספר ‪ – 3‬פרוטוקול מפגש מציעים במסגרת מכרז פומבי מס'‬
‫‪02/2015‬‬
‫מכרז לאספקה‪ ,‬בדיקה‪ ,‬הסבה והחלפת מדי מים‬
‫ישיבת הבהרות מציעים‪ -‬מפגש שני‬
‫בתאריך ‪ 21/05/2015‬התקיים במשרדי תאגיד המים והביוב מי שבע מפגש מציעים למכרז הקר"מ מס'‬
‫‪.02/2015‬‬
‫המשתתפים בישיבה‪:‬‬
‫‪ ‬מר רמי אומיד ‪ -‬חשב התאגיד‬
‫‪ ‬מר אבי קוראל ‪ -‬מנהל אגף מינהל‬
‫‪ ‬מר אבי אמור ‪ -‬מנהל מחלקת בקרת תהליכים‬
‫‪ ‬מר גנאדי נובוסלסקי ‪ -‬מהנדס מים‬
‫‪ ‬מר שאולי הייבלום‪ -‬אחראי פחת‪ ,‬תאגיד מי שבע‬
‫‪ ‬מר זאב הזנפראץ ‪ -‬אקווה סיסטמס‪ ,‬יועץ המכרז‬
‫להלן רשימת החברות שהשתתפו לפי סדר הופעתם ברשימה שהועברה בין המשתתפים‪:‬‬
‫‪ ‬ארם‬
‫‪ ‬גל תעשיות בע"מ‬
‫מצ"ב פרטי רשימת משתתפים מפורטת בקובץ נפרד ‪.‬‬
‫מהלך הישיבה‪:‬‬
‫מר זאב הזנפראץ‪ ,‬מחברת אקווה סיסטמס‪ ,‬יועץ לתאגיד במכרז‪ ,‬תיאר בפני הנוכחים את הדגשים‬
‫והנקודות החשובות במכרז‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי ‪ -‬לו"ז ואבני דרך‬
‫א‪ .‬מפגש מציעים‪ .21.05.2015 :‬השתתפות חובה כחלק מתנאי הסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬רכישת המכרז ‪ :‬תמורת ‪ ₪ 3,500‬כולל מע"מ ‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועד להגשת הצעות עד ה‪ 09/06/2015 -‬בין השעות ‪ , 9:00-13:00‬במשרדי החברה ברחוב‬
‫ההסתדרות ‪ , 57‬באר שבע ‪ ,‬במשרדי אמרכל בקומה ראשונה‪( .‬מסירה ידנית במעטפה‬
‫סגורה בכיתוב "מכרז פומבי ‪.)"02/2015‬‬
‫ד‪ .‬מועד פתיחת מעטפות‪ ,‬כחצי שעה לאחר תום מועד הגשת ההצעות‪.‬‬
‫ה‪ .‬שאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל בקבצי ‪ word‬בלבד על נייר לוגו של המציע‪ ,‬לדוא"ל‬
‫‪ [email protected]‬עם העתק ל‪ ,[email protected] -‬זאת עד ליום‬
‫‪ 26/05/2015‬בשעה ‪ .16:00‬יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון‪08- :‬‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫‪( .9524424‬צוין בפני המשתתפים שחלה "טעות סופר" במועד המצוין בהודעה המצורפת‬
‫למכרז בעמוד ‪.)3‬‬
‫‪ .2‬ערבויות‬
‫א‪ .‬ערבות הגשה‪:‬‬
‫‪₪ 50,000‬‬
‫ב‪ .‬ערבות ביצוע‪:‬‬
‫‪₪ 200,000‬‬
‫ג‪ .‬ערבות אחריות וטיב‪:‬‬
‫‪₪ 200,000‬‬
‫‪ .3‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז‬
‫א‪ .‬שנתיים (עשרים וארבעה חודשים)‪.‬‬
‫ב‪ .‬אופציה להארכה של ‪ 4‬תקופות בנות חצי שנה בכל תקופה‪ .‬סה"כ אופציה להארכה של עוד‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫‪ .4‬היקף הפרויקט ואבני דרך‬
‫‪ 90,000‬מדי מים בסה"כ‪ ,‬באר שבע ואופקים‪.‬‬
‫באופקים כ ‪ 8,000‬מדי מים‪ .‬בבאר שבע כ‪ 82,000-‬מדים‪.,‬‬
‫היקף הפרויקט ותכולת העבודה במכרז כוללת גם את כל הרשויות והתאגידים שיצטרפו בעתיד‬
‫לתאגיד לכשיצטרפו‪.‬‬
‫‪ .5‬תנאי סף עיקריים‬
‫תנאי הסף מפורטים בעמודים ‪ 19-22‬בחוברת המכרז ‪ .‬התנאים כוללים תנאים מנהליים ותנאים‬
‫מקצועיים‪ .‬להלן דגשים לתנאי הסף‪ ,‬הכוללים בין היתר‪:‬‬
‫‪ .5.1‬כללי‬
‫א‪ .‬השתתפות במפגש מציעים – חובה‪.‬‬
‫ב‪ .‬רכישת מסמכי המכרז ע"ש המציע‪.‬‬
‫ג‪ 2 .‬חוברות מכרז חתומות במקור‪.‬‬
‫ד‪ .‬תנאי סף סיווג קבלני ‪ 400‬ב ‪ -1‬בוטל‪.‬‬
‫ה‪ .‬הצהרות בטופס ‪ 9‬להצהרת היצרן לנציגות בישראל ‪ -‬לתשומת לב המציעים‪ ,‬עבור יצרן‬
‫מחו"ל יתקבל כתב התחייבות בנוסח דומה באנגלית‪ ,‬מאושר ע"י עו"ד בעל רישיון עריכת‬
‫דין ישראלי‪.‬‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫‪ .5.2‬ניסיון נדרש לעניין החלפת מדי מים‬
‫א‪ .‬ניסיון של שנתיים לפחות (מתוך ‪ )5‬בהחלפת כ‪ 30,000-‬מדי מים או יותר בשתי רשויות‬
‫מקומיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מכתבי המלצה חובה (ניסיון של מציע חייב להיות "מגובה" במכתב המלצה מהלקוחות‪,‬‬
‫כמפורט בטופס ‪ 7‬א'‪ ,‬שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5.3‬ניסיון נדרש לעניין מדי המים‬
‫על מדי המים המוצעים ע"י המציע במסגרת המכרז זה לעמוד בכל בתנאים המצטברים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מדי המים בקוטר של עד "‪( 3/4‬כולל)‪ ,‬המוצעים במכרז זה חייבים בתנאים המצטברים‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בעלי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 63‬או בעלי אישור התאמה לכל דרישות התקן הישראלי‪ ,‬ת"י ‪.63‬‬
‫(‪ )2‬בעלי אישור עמידה בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪" 5452‬בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי‬
‫שתייה"‪.‬‬
‫ב‪ .‬מציע שמדי המים בקטרים של "‪( 1‬כולל) ומעלה‪ ,‬המוצעים על ידו במסגרת הצעתו במכרז זה‪,‬‬
‫חייבים להיות בעלי לפחות אחד מהאישורים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬אישור‪/‬היתר לסימון בתו תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 63‬המהדורה המעודכנת ביותר ‪.‬‬
‫(‪ )2‬אישור עמידה בתקן הבינלאומי‪.2004/22/E ,EN 14154, OIML R49 , ISO 4064-2005 :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקן ‪ -4942‬אינו תנאי סף‪.‬‬
‫‪ .6‬הגשת המסמכים והמכרז‬
‫א‪.‬‬
‫יש להקפיד כי סדר מסמכי ההגשה יהיה עפ"י הסדר המופיע בטופס ‪ .1‬יש לחצוץ בין‬
‫המסמכים באמצעות מחיצה בקלסר ורישום מסודר על גבי המחיצה‪ .‬אין לפרק את החוברת‬
‫אלא להגישה כמקשה אחת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נספח הבטיחות נשמט בהכנת המכרז‪ -‬הוא יישלח לכלל המציעים שישלמו עבור המכרז‪ .‬יש‬
‫להגיש אותו עם כלל המסמכים כאשר הוא חתום‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יש להגיש שני העתקים של החוברות ושני העתקים מכל החומר המוגש‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לשים לב לפרסום ועדכון הנחיות התאגיד‪.‬‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫‪ .7‬הבהרות לשאלות משתתפי המכרז‬
‫א‪ .‬קישור למכרז קר"מ‪ -‬הובהר כי מכרז הקר"מ מקביל ומשיק למכרז החלפת מדים‪ .‬יהיה‬
‫סנכרון ע"י התאגיד בין המכרזים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לוחות זמנים‪ -‬העמידה בלוחות הזמנים היא ע"ב ‪ 2,500‬מדים בחודש בממוצע‪ .‬שכולל‬
‫החלפות‪ ,‬בוררויות‪ ,‬ותקולים‪.‬‬
‫ג‪ .‬מבדקה‪ -‬התאגיד שומר לעצמו את הזכות להחליט על שימוש במבדקה של המציע או מבדקה‬
‫חיצונית‪.‬‬
‫ד‪ .‬שמירת מדים‪ -‬יובהר כי המדים צריכים להישמר ל‪ 2-‬תקופות לפחות‪ ,‬קרי מינימום של‬
‫ארבעה חודשים‪.‬‬
‫ה‪ .‬פיצול המכרז ‪ -‬הועלתה הסוגיה במהלך מפגש המציעים‪ .‬ניתנה התשובה שיש להעביר את‬
‫הנושא כשאלת הבהרה מסודרת‪.‬‬
‫ו‪ .‬ערבות הגשה‪ -‬ערבות ההגשה נמצאת בעמוד ‪ 199‬לחוברת המכרז‪.‬‬
‫*הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם‪ ,‬כאשר‬
‫היא חתומה כנדרש*‬
‫העתקים‪:‬‬
‫כלל המשתתפים‬
‫רשם‪ :‬אבי אמור‬
‫מנהל בקרת תהליכים ‪ ,‬מי שבע‬

Similar documents