ישיבת הבהרות מציעים

Transcription

ישיבת הבהרות מציעים
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫כ"ה חשון‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪ 18‬נובמבר‪2014 ,‬‬
‫הודעה מספר ‪ – 1‬פרוטוקול מפגש מציעים במסגרת מכרז פומבי מס'‬
‫‪05/2014‬‬
‫תאגיד המים והביוב מי שבע ‪ -‬הקמה של מערכת ‪AMR‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬הקמה‪ ,‬תחזוקה‪ ,‬שירות ואחריות‬
‫למערכת קר"מ ‪ -‬קריאה מרחוק של מדי מים‬
‫ישיבת הבהרות מציעים‬
‫בתאריך ‪ 17/11/2014‬התקיים במשרדי תאגיד המים והביוב מי שבע מפגש מציעים למכרז הקר"מ‬
‫מס' ‪.05/2014‬‬
‫משתתפים בישיבה‪:‬‬
‫מר מריו לובטקין‬
‫מר מאיר חזוט ‪ -‬מהנדס ראשי‬
‫מר רמי אומיד ‪ -‬חשב‬
‫מר אבי קוריאל ‪ -‬מנהל אגף מינהל‬
‫מר אבי אמור ‪ -‬מנהל מחלקת בקרת תהליכים‬
‫מר גנאדי נובוסלסקי ‪ -‬מהנדס מים‬
‫עו"ד יוגב מינס ‪ -‬יועץ משפטי‬
‫מר אורן אל נקווה ‪ -‬יועץ פחת‬
‫מר דוד כהן וזאב הזנפראץ ‪ -‬אקווה סיסטמס‪ ,‬יועצים למכרז הקר"מ‬
‫להלן רשימת החברות שהשתתפו לפי סדר הופעתם ברשימה שהועברה בין המשתתפים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ארד‬
‫מד מים רימונים‬
‫מילגם‬
‫מדי ורד‬
‫גת מדי מים‬
‫אפקון בקרה ואוטומציה‬
‫ניסקו טלמטיקס‬
‫מגער‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫מצ"ב פרטי רשימת משתתפים מפורטת בקובץ נפרד ‪.‬‬
‫מהלך הישיבה‪:‬‬
‫מר מריו לובטקין פותח את הישיבה ומברך את המשתתפים‪ .‬מציין את חשיבות המכרז בעיני התאגיד‬
‫ומאחל בהצלחה לכל המשתתפים ‪.‬‬
‫מר דוד כהן‪ ,‬מחברת אקווה סיסטמס‪ ,‬היועצים לתאגיד במכרז הקר"מ‪ ,‬תיאר בפני הנוכחים את‬
‫הדגשים והנקודות החשובות במכרז ‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי – לו"ז ואבני דרך‬
‫א‪ .‬מפגש מציעים‪ .12:00 17.11 :‬השתתפות חובה כחלק מתנאי הסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬רכישת המכרז ‪ :‬תמורת ‪ ₪ 5,000‬בתוספת מע"מ ‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועד להגשת הצעות עד ה ‪ 09/12/2014‬בין השעות ‪ , 9:00-13:00‬במשרדי החברה ברחוב‬
‫ההסתדרות ‪ , 57‬באר שבע ‪ ,‬במשרדי אמרכל בקומה ראשונה‬
‫(מסירה ידנית במעטפה סגורה בכיתוב "מכרז פומבי ‪)"05/2014‬‬
‫ד‪ .‬מועד פתיחת מעטפות‪ ,‬כחצי שעה לאחר תום מועד הגשת ההצעות‪.‬‬
‫ה‪ .‬שאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל בקבצי ‪ word‬בלבד על נייר לוגו של המציע ‪ ,‬לדוא"ל‬
‫‪ [email protected]‬עם העתק ל‪ ,[email protected] -‬זאת עד ליום‬
‫‪30/11/2014‬‬
‫בשעה ‪ .16:00‬יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון‪:‬‬
‫‪( .08-9524424‬צוין בפני המשתתפים שחלה "טעות סופר" במועד המצוין בהודעה המצורפת‬
‫למכרז בעמוד ‪.)3‬‬
‫‪ .2‬ערבויות‬
‫א‪ .‬ערבות הגשה‪:‬‬
‫‪₪ 400,000‬‬
‫ב‪ .‬ערבות ביצוע‪:‬‬
‫‪₪ 600,000‬‬
‫ג‪ .‬ערבות אחריות וטיב‪:‬‬
‫‪₪ 500,000‬‬
‫‪ .3‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז‬
‫א‪ 10 .‬שנים‬
‫ב‪ .‬אופציה להארכה של ‪ 5‬תקופות נוספות‪ ,‬עד שנה בכל תקופה‪.‬‬
‫‪ .4‬היקף הפרויקט ואבני דרך‬
‫‪ 90,000‬מדי מים בסה"כ‪ ,‬באר שבע ואופקים‪.‬‬
‫באופקים כ ‪ 8,000‬מדי מים‪ .‬בבאר שבע כ‪ 82,000-‬מדים‪ ,‬מתוכם כ‪ 1,500-‬מדי מים בשכונת נחל‬
‫בקע‪.‬‬
‫היקף הפרויקט ותכולת העבודה במכרז כוללת גם את כל הרשויות והתאגידים שיצטרפו בעתיד‬
‫לתאגיד לכשיצטרפו‪.‬‬
‫א‪ .‬שלב ראשון‪ :‬פיילוט של כ ‪ 1,000‬מדי מים אופקים למשך כ ‪ 8‬חודשים‪.‬‬
‫ב‪ .‬שלב שני‪ :‬אופקים‪ ,‬כל העיר אופקים ‪ +‬שכונת נחל בקע ב"ש‪.‬‬
‫ג‪ .‬שלב שלישי‪ :‬התקנה מדורגת בכלל הנכסים של ב"ש ‪ -‬לא ידוע מועד התקנה ‪ ,‬בספק אם‬
‫בשנים הקרובות ואם בכלל‪.‬‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫ד‪ .‬קצב החלפת מודדים נדרש ‪ -‬לפחות ‪ 2,500‬מדים בחודש‪.‬‬
‫‪ .5‬תנאי סף עיקריים‬
‫תנאי הסף מפורטים בעמודים ‪ 19-22‬בחוברת המכרז ‪ .‬התנאים כוללים תנאים מנהליים ותנאים‬
‫מקצועיים‪ .‬להלן דגשים לתנאי הסף‪ ,‬הכוללים בין היתר‪:‬‬
‫‪ .5.1‬כללי‬
‫א‪ .‬השתתפות במפגש מציעים – חובה‪.‬‬
‫ב‪ .‬רכישת מסמכי המכרז ע"ש המציע‪.‬‬
‫ג‪ 2 .‬חוברות מכרז חתומות במקור‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצהרות בטופס ‪ 9‬להצהרת היצרן לנציגות בישראל ‪ -‬לתשומת לב המציעים‪ ,‬עבור יצרן‬
‫מחו"ל יתקבל כתב התחייבות בנוסח דומה באנגלית‪ ,‬מאושר ע"י עו"ד בעל רישיון עריכת‬
‫דין ישראלי‪.‬‬
‫‪ .5.2‬ניסיון נדרש לעניין מערכות הקר"מ‬
‫א‪ 2 .‬מערכות קר"מ לפחות‪ 3,000 ,‬מודדים בסה"כ‪ ,‬מתוכם ‪ 1,000‬מודדים בפרויקט אחד‪.‬‬
‫ב‪ .‬מכתבי המלצה חובה (ניסיון של מציע חייב להיות "מגובה" במכתב המלצה מהלקוחות‪,‬‬
‫כמפורט בטופס ‪ 7‬א'‪ ,‬שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5.3‬ניסיון נדרש לעניין מדי המים‬
‫על מדי המים המוצעים ע"י המציע במסגרת המכרז זה לעמוד בכל התנאים המצטברים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מדי המים בקוטר של עד "‪( 3/4‬כולל)‪ ,‬המוצעים במכרז זה חייבים בתנאים המצטברים שלהלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬בעלי תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 63‬או בעלי אישור התאמה לכל דרישות התקן הישראלי‪ ,‬ת"י ‪.63‬‬
‫(‪ )2‬בעלי אישור עמידה בתקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪" 5452‬בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי‬
‫שתייה"‪.‬‬
‫(‪ )3‬מדי מים אחודים ‪ -‬מציע שמדי המים בקטרים של עד "‪ 3/4‬כולל‪ ,‬המוצעים על ידו‬
‫במסגרת הצעתו במכרז זה‪ ,‬חייבים להיות מסוג מדי מים הכוללים בתוכם את יחידת‬
‫הקצה האלחוטית (" מדי מים אחודים")‪.‬‬
‫ב‪ .‬מציע שמדי המים בקטרים של "‪( 1‬כולל) ומעלה‪ ,‬המוצעים על ידו במסגרת הצעתו במכרז זה‪,‬‬
‫חייבים להיות בעלי לפחות אחד מהאישורים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬אישור‪/‬היתר לסימון בתו תקן ישראלי‪ ,‬ת"י ‪ 63‬המהדורה המעודכנת ביותר ‪.‬‬
‫(‪ )2‬אישור עמידה בתקן הבינלאומי‪.2004/22/EC ,EN 14154, OIML R49 , ISO 4064-2005 :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אישורים הלכתיים מיוחדים העומדים (מד מים מושבת בשבת) באחד (לפחות) מהתנאים‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬אישור מטעם בית דין צדק שע"י "העדה החרדית" [בד"ץ העדה החרדית ירושלים‪ ,‬רח'‬
‫שטראוס ‪ 26‬ירושלים]‪.‬‬
‫(‪ )2‬אישור מאת "משמרת השבת" [שסימנה‪.]MH :‬‬
‫(‪ )3‬אישור מאת "קהילות חרדיות בארץ ישראל"‪.‬‬
‫‪ .5.4‬תקשורת ‪ -‬תקשורת רדיו ( אנלוגי או דיגיטלי )‪ .‬איכות שידור מינימאלית נדרשת ‪.98% -‬‬
‫אגף הכספים‪ -‬מחלקת בקרת תהליכים‬
‫‪ .5.5‬סיווג קבלני ‪ -‬סיווג קבלני ‪ 400‬ב'‪ 1‬למציע או לקבלן משנה מטעמו להתקנות‪ ,‬בצירוף כל‬
‫האישורים המעידים על כך‪.‬‬
‫‪ .6‬אופן חישוב ושקלול ההצעות‬
‫א‪ .‬מרכיב המחיר ‪ 70% -‬בהתאם לכתב כמויות בחלק ה' למכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬מרכיב האיכות ‪ 30% -‬בהתאם למפורט בחלק ד' למכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬דגש לכתב הכמויות ‪ -‬פרק ‪ '2‬לכתב הכמויות שבעיקרו עבודות נוספות במערכת המדידה‬
‫ובחנוכייה‪ ,‬המחירים נקבעו כמחירי יחידה ע"י המזמין ועל המציע לקחת זאת בחשבון‬
‫בהצעתו בשאר סעיפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ .7‬הגשת המסמכים והמכרז‬
‫א‪.‬‬
‫יש להקפיד‪ ,‬כי סדר מסמכי ההגשה יהיה עפ"י הסדר המופיע בטופס ‪ .1‬יש לחצוץ בין‬
‫המסמכים באמצעות מחיצה בקלסר ורישום מסודר על גבי המחיצה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דגש מיוחד לכך שיש למלא את טופס ‪ 8‬במדויק כולל צירוף כל האסמכתאות המעידים על‬
‫הצהרה המציע לגבי המערכת המוצעת על ידו למכרז‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יש להגיש שני העתקים של החוברות ושני העתקים מכל החומר המוגש‪.‬‬
‫‪ .8‬הבהרות לשאלות משתתפי המכרז‬
‫א‪ .‬מכתבי המלצה יתקבלו‪ ,‬עבור מי שבע‪ ,‬ע"ג טופס ‪ 7‬א' שבמסמכי המכרז הנדון‪ ,‬בפורמט‬
‫המתבקש כפי שמופיע במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא קיימת הערכת זמן האם ובאיזה מועד יתבצע שלב ג' למכרז‪ .‬לצורך השקיפות מול‬
‫המציעים הננו מדגישים בזאת למשתתפים‪ ,‬כי כיום אין תקציב לתאגיד לביצוע שלב ג' הכולל‬
‫התקנת מדי המים בכלל העיר באר שבע‪ .‬עבור העיר אופקים קיימת השתתפות במימון של‬
‫מדינת ישראל‪/‬רשות המים ולכן הפרויקט יתחיל בביצוע באופקים‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא קיימת הערכה לכמויות בפועל‪ .‬העבודה תתבצע עפ"י צרכי התאגיד והמצב בשטח‪,‬‬
‫ובהתאם לדרישות התאגיד‪ .‬בכל מקרה אנו רואים את הקבלן מומחה ובעל ניסיון בתחומו‬
‫ובאחריותו להעריך את היקף העבודה המשוער‪.‬‬
‫*הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם‪ ,‬כאשר‬
‫היא חתומה כנדרש*‬
‫רשם‪ :‬אבי אמור‬
‫העתקים‪:‬‬
‫תפוצת המשתתפים‬
‫תיק פרויקט‬
‫‪\:Z‬אגף הכספים\אגף הכספים\מחלקת בקרת תהליכים\מזכירת מחלקת בקרת תהליכים\אבי ‪ -‬מנהל מחלקת בקרת תהליכים\קרמ ‪-‬‬
‫קריאה מרחוק\סיכומי ישיבות\מפגש מציעים ‪\17.11‬תאגיד המים והביוב מי שבע ‪ -‬מכרז קרמ ‪ -‬סיכום מפגש מציעים מתאריך ‪11 17‬‬
‫‪docx.2014‬‬

Similar documents