תנאי סף במכרזים ופסילה אוטומטית של משתתפים

Transcription

תנאי סף במכרזים ופסילה אוטומטית של משתתפים
‫גל הררי‪ ,‬עו"ד‬
‫למה לנו תנאי סף?‬
‫‪ ‬זווית המזמין‬
‫‪ ‬זווית המציע‬
‫‪ ‬שיקולי טוהר מידות‬
‫‪ ‬הפרסום – כבר במודעה‬
‫תקנה ‪( 6‬א) לתקנות המכרזים‪:‬‬
‫"השתתפות במכרז תהיה מותנית בתנאים הבאים‪:‬‬
‫(‪ ) 1‬רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא‬
‫ההתקשרות וכן קיומם של הרשיונות הנדרשים על פי דין;‬
‫(‪ ) 2‬אם קיים לענין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי‬
‫כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ - 1953-‬עמידה‬
‫בדרישות התקן;‬
‫(‪ ) 3‬המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪,‬‬
‫התשל"ו‪."1976-‬‬
‫תקנה ‪( 6‬ב) לתקנות המכרזים‪:‬‬
‫"ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים עניניים נוספים‪,‬‬
‫לרבות תנאים בדבר נסיונו של המעונין להשתתף במכרז‪ ,‬כישוריו‪,‬‬
‫היקף פעילותו‪ ,‬עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי‪ ,‬חשיבות‬
‫המקום שבו מתנהלים עסקיו‪ ,‬וקיומן של המלצות אודותיו"‪.‬‬
‫תקנה ‪ 6‬לתקנות המכרזים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫האם קוגנטית?‬
‫‪‬‬
‫האם מכללא?‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרשנות לשונית –‬
‫"תנאי מוקדם להשתתפות במכרז"‬
‫פרשנות מהותית –‬
‫מרחב תמרון‬
‫‪‬‬
‫אי עמידה בתנאי‬
‫‪‬‬
‫המועד לעמידה בתנאי‬
‫‪‬‬
‫פרשנות‬
‫‪‬‬
‫הפרסום‬
‫פס"ד תמרי‪:‬‬
‫"מע" צ רשאית לפסול הצעה אליה לא צורפו מסמכים שעל‬
‫המציע היה לצרף להצעתו"‬
‫כללי אצבע לזיהוי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לשון חובה או רשות?‬
‫לשון הווה או לשון עתיד?‬
‫תנאי חוזי או מכרזי?‬
‫היכן מופיע?‬
‫פס"ד מרגלית נ' משרד התחבורה‬
‫‪‬‬
‫פרשנות מקיימת‬
‫פס"ד סולל בונה נ' יפה נוף‬
‫‪‬‬
‫פרשנות הנסמכת על עובדות חיצוניות‬
‫פס"ד קופי טיים‬
‫‪‬‬
‫פרשנות מקיימת מול פרשנות תכליתית‬
‫◦ פס"ד ד‪.‬ש איכות סביבה – ‪ 30,000‬תושבים‬
‫◦ המחלוקת בין זפט לפלפל‬
‫‪‬‬
‫פרשנות של מפרסם המכרז לתנאי הסף‬
‫◦ מקרי הקצה‬
‫◦ מקרה הביניים – פס"ד דין דיאגנוסטיקה‬
‫‪‬‬
‫פס"ד אינטר אלקטריק‬
‫" על הקבלנים המשתתפים להיות רשומים בספר הקבלנים סימול‬
‫‪ 160‬או סימול ‪ 270‬ובעלי ניסיון בעבודות מסוג זה"‬
‫‪‬‬
‫פס"ד אשכר‬
‫"המכרז לא נקב בתנאי‪ ,‬לפיו רק חברה ישראלית רשאית להשתתף‬
‫במכרז‪ ,‬שאלה כאמור גם לא הועלתה על‪-‬יד העותרים לפני תום‬
‫המכרז‪ .‬אין גם כל טעם ענייני אחר‪ ,‬אשר בעטיו צריכה הייתה‬
‫המשיבה הראשונה לסגור עצמה מפני תחרות של גורמים עסקיים‬
‫בעלי מעמד בינלאומי‪ ,‬שימלאו אחרי התנאים שהציגה הרשות"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מחיר מינימום‪ /‬מקסימום נסתר‬
‫פס"ד ע‪.‬מ‪.‬ת ערוצי מדידה ותשתיות‬
‫פס"ד מטריקס אי‪.‬טי‪ .‬מערכות מידע מתקדמות‬
‫‪‬‬
‫מתחם הסבירות ותנאי סף בלתי סבירים‬
‫מתחם הסבירות‬
‫‪‬‬
‫המבחן‪ :‬האם תנאי הסף נועד לקדם את התכלית‬
‫העומדת בבסיס המכרז?‬
‫◦ פס"ד ‪pullman‬‬
‫◦ פסד"ד די‪ .‬אנד די‪ .‬בטיחות‬
‫‪‬‬
‫אינטרס המזמין לטווח קצר‬
‫לעומת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אינטרס כלל המשק‬
‫אינטרס לטווח ארוך‬
‫‪‬‬
‫פס"ד עיריית אילת‬
‫‪‬‬
‫פס"ד סעדון‬
‫‪‬‬
‫פס"ד דודו דפוס וכריכות‬
‫‪‬‬
‫פס"ד שטרן‬
‫‪‬‬
‫פס"ד דוורלי סיאני‬
‫‪‬‬
‫פס"ד ארגון הקבלנים‬
‫‪‬‬
‫פס"ד רטקור‬
‫‪‬‬
‫פס"ד לשכת שמאי המקרקעין‬
‫‪‬‬
‫סעיף ‪ 2‬א לחוק חובת המכרזים‪:‬‬
‫"(א) עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז‪ ,‬אלא‬
‫אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז‪.‬‬
‫(ב) קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים בטור א'‬
‫לתוספת‪ ,‬המצב דרישה מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת ‪,‬‬
‫או תנאי הדורש ניסיון מוכח בעבודה עם עורך המכרז או עם גופים‬
‫אחרים המנויים בסעיף ‪ , 2‬ינמק את החלטתו במסמכי המכרז"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מה קורה כשהמזמין לא עומד בחובת ההנמקה?‬
‫"‪ .1‬ותק ‪ -‬דרישה כי למציע ותק של שנה בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז‪ ,‬או‬
‫ותק בתחום כאמור השווה למשך ביצוע ההתקשרות המתוכנן‪ ,‬לפי הגבוה‬
‫מביניהם; בכל מקרה‪ ,‬לא תעלה דרישה הוותק על חמש שנים‪.‬‬
‫‪ . 2‬ניסיון קודם ‪ -‬דרישה כי המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי‬
‫השווה להיקף העבודה שבמכרז‪ ,‬או כי המציע ביצע עד שלוש עבודות קודמות‪,‬‬
‫שההיקף הכספי או העמותי של כל אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של‬
‫העבודה שבמכרז‪.‬‬
‫‪ . 3‬היקף מחזור כספי ‪ -‬דרישה כי למציע מחזור כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף‬
‫הכספי השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז‪ ,‬לכל היותר; דרישה כאמור‬
‫תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש השנים שקדמו להתקשרות‪.‬‬
‫‪ . 4‬היקף ייצור או הספקה ‪ -‬בחוזה לביצוע עסקה בטובין – דרישה להיקף ייצור או‬
‫הספקה שאינה עולה על כפל ההיקף השנתי הנדרש במסגרת ההתקשרות;‬
‫דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש השנים שקדמו להתקשרות"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חובת המחאה המיידית‬
‫‪‬‬
‫מהו מכרז תפור?‬
‫‪‬‬
‫פס"ד מד פארק‬
‫‪‬‬
‫פס"ד כל אל ערב‬
‫‪‬‬
‫פס"ד מוניות כפיר באר יעקב‬
‫‪‬‬
‫מהו מכרז תפור?‬
‫‪‬‬
‫פס"ד מד פארק‬
‫‪‬‬
‫פס"ד כל אל ערב‬
‫‪‬‬
‫פס"ד מוניות כפיר באר יעקב‬
‫‪‬‬
‫ההבחנה בין מסמכים המהווים תנאי סף למסמכים שנועדו להוכחת‬
‫תנאי סף?‬
‫‪‬‬
‫נוסח הסעיף‬
‫‪‬‬
‫ההבחנה בין מסמך דקלרטיבי וקונסטיטוטיבי‬
‫‪‬‬
‫הבחנה בין מסמך שהיה בידי המציע במועד הגשת ההצעה למסמך‬
‫שהגיע לידיו מאוחר יותר‬
‫‪‬‬
‫פס"ד א‪ .‬בוטון‬
‫‪‬‬
‫פס"ד יראב‬
‫‪‬‬
‫הגישה הקפדנית‪ :‬פס"ד תמרי ופס"ד דשא איכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגישה המקלה‪ :‬פס"ד זיו האפט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקשרויות מורכבות‪ :‬פס"ד מטרו רייל ופס"ד ארנסון‬
‫לשאלות ניתן לפנות לעו"ד גל הררי‬
‫באמצעות אימייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬

Similar documents