מכרז להובלת מבנים יבילים

Transcription

מכרז להובלת מבנים יבילים
‫ליבי רובינוב ‪ -‬מרכזת לשכת מנהלי אזורים‬
‫מכרזי בניה והנדסה אזרחית‬
‫הגוף המפרסם‪ :‬ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות ‪.‬‬
‫מכרז להובלת מבנים יבילים שמספרו ‪4/1/2014‬‬
‫נושא‪:‬‬
‫בתאריך ‪ 24/8/14‬בשעה ‪ 12:00‬לתיבת מכרזים הנמצא בקומה‬
‫מועד הגשה‪:‬‬
‫רביעית של בניין בית הקרן רח' הנרייטה סולד ‪ ,1‬פינת שז"ר‪,‬‬
‫‬
‫באר שבע‪.‬‬
‫‬
‫מפגש ספקים‪ :‬יתקיים בתאריך ‪11/8/14‬בשעה ‪ 09:00‬נפגשים במשרדינו בב"ש‪.‬‬
‫השתתפות חובה‪.‬‬
‫‬
‫‪ ₪ 500‬שלא יוחזרו‪.‬‬
‫מחיר מכרז‪:‬‬
‫השתתפות בסיור חובה‪ .‬ספק שלא השתתף במפגש אינו רשאי להגיש‬
‫‬
‫הצעה‪ .‬התשלום עבור מסמכי המכרז ישולם בבנק הדואר לח‪-‬ן‬
‫‬
‫מס' ‪ 25092‬סניף ‪ 001‬ע"ש החטיבה להתיישבות או תשלום בשיק|‬
‫‬
‫בנקאי לפקודת החטיבה להתיישבות‪.‬‬
‫‬
‫תיאור הפרויקט‪:‬‬
‫• ההסתדרות הציונית העולמית ‪ -‬באמצעות החטיבה להתיישבות (להלן "המזמינה")‬
‫מזמינה בזאת הצעות להובלת מבנים יבילים (להלן העבודות) ‪ -‬שנה עם אופציה חד‬
‫צדדית למזמן ל‪ 3-‬תקופות נוספות של שנה כל אחת‪.‬‬
‫• תיאור מדויק של העבודה מצוי בהסכם ההתקשרות‪ ,‬כתבי הכמויות המהווים חלק‬
‫ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫• רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בכל תנאי המכרז‪.‬‬
‫ במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים ותנאי הסף כמפורט‬
‫להלן וכאמור במסמכי המכרז‪:‬‬
‫ • ברשות המציע מנופים שיש להם רישיון מוביל של משרד התחבורה בתוקף אשר ברשותו‬
‫ מנופים לטעינה עצמית של ‪ 160‬טון למטר לפחות (האישורים יועברו למזמין)‪.‬‬
‫ • ספקים המסוגלים לספק ולבצע את כל העבודה הנדרשת בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ • המצאת אישור בכתב משלושה מזמינים לפחות הממליצים על עבודות להובלת‬
‫ מבנים שהספק ביצע עבורם בשלוש שנים שקדמו למכרז‪.‬‬
‫ • הגשת ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ‪ ₪ 20,000‬כולל מע"מ ותהיה בתוקף עד‬
‫ ליום ‪ 30/12/14‬לפחות‪.‬‬
‫ • מציעים שבידם אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול‬
‫ חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס‪ ,‬שכר מינימום) התשל"ו ‪ 1976 -‬ועומדים בדרישות חוק‬
‫ זה בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים‪.‬‬
‫ • התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל‪.‬‬
‫ • אין להגיש הצעות לאחר המועד הנקוב‪ .‬הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד‬
‫ האחרון להגשת ההצעות לא תידון‪.‬‬
‫ • מפגש המציעים ‪ -‬חובה‪ .‬מציע שלא השתתף במפגש אינו רשאי להגיש את‬
‫ הצעתו‪.‬‬
‫ • כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה ‪ ,‬מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע ‪120‬‬
‫ יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז‪.‬ההצעה הזוכה תקפה מתאריך חתימת‬
‫ ההסכם עד גמר העבודות ללא הצמדה והתייקרויות‪.‬‬
‫ • מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל ו‪/‬או המפורטים במסמכי המכרז‪,‬‬
‫ הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בועדת המכרזים‪.‬‬
‫ • המציע חייב לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים במסמכי המכרז ולחתום על‬
‫ כל העמודים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ • אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ • המזמינה מבהירה כי הפרויקט יבוצע במספר שלבים‪ ,‬בהתאם להתקדמות העבודות‬
‫ השונות בשטח ותנאי השטח במהלך החורף‪.‬‬
‫ערבות להצעה‪ ₪ 20,000 :‬כולל מע"מ עד ‪.30/12/14‬‬
‫רונן משילקר ‪052-8503636‬‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫ועדת המכרזים‬
‫החטיבה להתיישבות‬
‫לקוח‪ :‬החטיבה להתיישבות | שם הקובץ‪ | 564152 :‬גודל‪ 9.5x8.75 :‬חיה‬

Similar documents