נוהל הגשת בקשה - החטיבה להתיישבות

Transcription

נוהל הגשת בקשה - החטיבה להתיישבות
‫היחידה העירונית‬
‫נוהל להגשת בקשה לסיוע במימון נושאי ניהול חברה וקליטה עירוני ‪ -‬לשנת ‪4102‬‬
‫ההסתדרות הציונית העולמית ‪ -‬החטיבה להתיישבות (להלן ‪" -‬החטיבה")‪ ,‬מודיעה על האפשרות‬
‫לקבל‪ ,‬בכפוף לאישור תקציב לשנת ‪ , 2114‬סיוע במימון נושאי חברה וקליטה וניהול‪.‬‬
‫א‪ .‬מטרת הנוהל ‪:‬‬
‫להגדיר מסגרת למתן סיוע לפעילות מגוונת בנושאים הקשורים לניהול ולווי במרחב העירוני ולפתרון סוגיות‬
‫חברתיות בישוב בו פועל הגרעין העירוני‪.‬‬
‫ב‪ .‬יעדי הפעילות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אבחון‪ ,‬הכנת תכניות עבודה‪ ,‬איתור יועצים וליווי תהליכים חברתיים‪ ,‬כלכליים ואסטרטגים במרחב‬
‫העירוני שבתחום פעילות החטיבה‪.‬‬
‫עידוד קליטה חדשה של מתיישבים במרחב העירוני‪.‬‬
‫ביסוס‪ ,‬ליווי וצמיחה חברתית ביישובי המרחב העירוני‪.‬‬
‫ניהול העמותה והפרויקטים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הגדרות ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫החטיבה להתיישבות ‪ -‬להלן "החטיבה" ‪.‬‬
‫מרחב פעילות של החטיבה להתיישבות ‪ -‬להלן "המרחב"‪.‬‬
‫סיוע במימון נושאי ניהול חברה וקליטה ‪ -‬להלן "ניהול"‪.‬‬
‫וועדה לדירוג ושיפוט תכניות ‪-‬להלן "הוועדה"‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגדרת תחומי פעילות חברה וקליטה‪:‬‬
‫הפעילות מוגדרת בשלוש תחומים‪ :‬תחום הניהול‪ ,‬תחום החברה ותחום הקליטה‪ ,‬עבור שני (‪ )2‬לקוחות יעד‪:‬‬
‫קבוצה וארגון גג‪.‬‬
‫הקבוצה = קבוצת מתיישבים בתוך ישוב עירוני‪ ,‬קבוצת מועמדים להתיישבות המתגבשת במסגרת של "גרעין"‬
‫להתיישבות בעיר‪.‬‬
‫יזם גרעינים ‪ -‬עמותה המאגדת תחתיה מספר גרעינים ופועלת למען פיתוח והקמת גרעינים להתיישבות בעיר‪.‬‬
‫הסיוע במימון פעילות בתחומי הניהול‪ ,‬החברה והקליטה יינתן בהתאמה בין הצורך המוגדר בטיפול לבין‬
‫המומחיות המקצועית הנדרשת למילוי הצורך המוגדר‪.‬‬
‫ה‪ .‬תקציב‪:‬‬
‫הקול קורא הינו מותנה בתקציב‪ .‬היקף התקציב שיעמוד לצורך הסיוע לפעילות ניהול חברה וקליטה יקבע‬
‫בוועדה בשנת ‪. 2114‬‬
‫‪1‬‬
‫היחידה העירונית‬
‫ו‪ .‬תחולת (תוקף) הנוהל‪:‬‬
‫תוקף הנוהל יחול מיום ‪ 1.1.2114‬ועד ליום ‪.31.12.2114‬‬
‫ז‪ .‬זכאים להגיש בקשות‪:‬‬
‫זכאים להגיש בקשות גרעינים‪ ,‬יזמי גרעינים ע"פי תנאי סף המפורסמים בקול קורא למעט גרעינים בנגב גליל‬
‫(בהתאם להגדרת המשרד לפיתוח הנגב והגליל)‪.‬‬
‫ח‪ .‬כללי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנוהל יופץ באמצעות מרחבי החטיבה על ידי הודעה לעיתונות ופרסום באתר החטיבה‪.‬‬
‫בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה (הקריטריונים) על פי המפורט להלן תובאנה לדיון‪.‬‬
‫הסיוע מותנה בין השאר בתקציב שיועמד לרשות החטיבה לצורך פרויקט זה בשנת ‪.2114‬‬
‫אין ולא יינתן סיוע לחודשים שאושרו למימון ב ‪.2113‬‬
‫ט‪ .‬לוח זמנים‪:‬‬
‫ניתן יהיה להגיש בקשות למרחב החל מיום הפרסום ולכל המאוחר עד ליום ‪.31.3.2114‬‬
‫מבקש שהחל בביצוע פעילות שטרם אושרה בוועדה לא יוכל לבוא בטענות כלפי החטיבה‪.‬‬
‫י‪ .‬תנאי סף‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אישור ניהול ספרים כדין‪.‬‬
‫הגשת הבקשה תעשה במועדים שפורסמו‪.‬‬
‫מגיש הבקשה אינו מוגבל במערכת החשבות של החטיבה להתיישבות‪.‬‬
‫הסיוע המבוקש הינו בשטח המוגדר בתחום טיפול החטיבה‪.‬‬
‫הכנת תוכנית ספציפית לפעילות הנדרשת‪ ,‬הכוללת סעיפי סיוע‪ ,‬תמחור‪ ,‬העסקת אנשי מקצוע‪.‬‬
‫יתר התנאים המוגדרים גרעין וארגון גג המפורטים בקול קורא שבאתר החטיבה‪.‬‬
‫יא‪ .‬נוהל הגשת הבקשה‪:‬‬
‫הבקשה תוגש בשני (‪ )2‬עותקים בצירוף המסמכים הנדרשים למשרדי היחידה העירונית‪.‬‬
‫יב‪ .‬מסמכים מיוחדים נדרשים להגשת בקשה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבקשה תוגש בצורה מפורטת המגדירה את הצרכים הנדרשים ואת תוכנית הפעולה לטיפול בהם‪.‬‬
‫לבקשה תצורף תוכנית כספית מפורטת הכוללת מקורות לשימושים הנדרשים לביצועה‪.‬‬
‫תעריפי ייעוץ של אנשי מקצוע יהיו‪ ,‬לא יותר גבוהים מתעריפי הייעוץ שנקבעו על ידי החשב הכללי תעריפי‬
‫השכר למנהלים לחודש לא יעלו על ‪ ₪ 10,111‬למנהל ו‪ ₪ 11,111 -‬לרכז קליטה‪/‬קהילה‪/‬פרויקטור‪.‬‬
‫(השתתפות החטיבה עד ‪.)01%‬‬
‫יתר המסמכים הנדרשים כפי שמופיע באתר החטיבה בנוגע להקמת עמותות במערכת התקציב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫היחידה העירונית‬
‫‪3‬‬
‫היחידה העירונית‬
‫יג‪ .‬חברים בוועדה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מנהל היחידה או מי מטעמו ‪ -‬יו"ר הוועדה‪.‬‬
‫מנהלת חטיבת חברה וקליטה‪.‬‬
‫מנהל האזור הרלוונטי לבקשה‪.‬‬
‫מתכנן חברתי ביחידה העירונית‪.‬‬
‫חשב החטיבה או נציג מטעמו‪.‬‬
‫נציג הלשכה המשפטית‪.‬‬
‫נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל‪.‬‬
‫נציג משרד השיכון‪.‬‬
‫יד‪ .‬קריטריונים לדירוג הבקשות‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר חברי גרעין ‪(.21% -‬רשימת מתנדבים כולל ת‪.‬ז)‬
‫‪ ‬מגבוה לנמוך‬
‫‪ .2‬שנות קיום גרעין ‪( 21% -‬מועד אישור העמותה ע"י רשם העמותות)‪.‬‬
‫‪ ‬מנמוך לגבוה‬
‫‪ .3‬היקף מימון חיצוני ‪.21% -‬‬
‫‪ ‬ככל שיותר גבוה ניקוד יותר גבוה‬
‫‪ .4‬חוות דעת מקצועית – ‪( 21%‬מגורמים מוסמכים שהגרעין פועל מולם)‬
‫‪ .0‬מספר פרויקטים בעלי השפעה על כלל העיר‪/‬השכונה‪.21% -‬‬
‫‪ ‬ככל שיש יותר פרויקטים הניקוד גבוה יותר‪.‬‬
‫טו‪ .‬היקף כספי לתוכנית‪:‬‬
‫סך הסיוע הממשלתי (ובכלל זה סיוע החטיבה להתיישבות)‪ ,‬לא יעלה ‪ 01%‬מסך העלויות המאושרת לבקשה‬
‫‪ .0‬היקף מימון לניהול‬
‫א‪ .‬היקף המימון לניהול יהיה בסכום מינימאלי של ‪ ₪ 20,111‬ולא יותר מ‪ ₪ 311,111 -‬לגרעין‪ ,‬עד ‪3‬‬
‫משרות ניהול (בלבד) לגרעין‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה וגרעין ותיק מבצע פעילות חניכה של גרעין צעיר יקבל הגרעין תוספת תקציבית בסכום של עד‬
‫‪ ₪ 41,111‬אל מול פעילות רכז הגרעין בכפוף לאישור מראש ע"י וועדת השיפוט והוכחת ביצוע הליווי‪.‬‬
‫ג‪ .‬ארגון גג יכול לבקש ‪ 3‬משרות עבור ארגון הגג ומשרה אחת עבור כל גרעין בהקמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫היחידה העירונית‬
‫היקף מימון ליועצים‬
‫‪.4‬‬
‫פעילויות לקליטת משפחות חדשות בישובים ולחיזוק החוסן החברתי‪ ,‬קהילתי ובישוב‪.‬‬
‫הסיוע יינתן ל‪ 3 -‬הגופים המטופלים‪ ,‬כאשר לא יותר מ‪ ₪ 201 -‬לשעה לפי סוג הייעוץ‪ .‬לא יאושר סיוע עבור‬
‫עובדים‪/‬יועצים אשר עובדים מול הגופים המטפלים באופן שוטף‪.‬‬
‫הסיוע יינתן בהתאם לנהלי ואמות המידה של החטיבה להתיישבות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ארגון גג – עבור כל גרעין בהקמה‪ ,‬יועצים לצורך הכשרות וגיבוש כאשר הסיוע יינתן בהתאם למפתח‬
‫מדרגות של מספר קהילות‪:‬‬
‫‪ : 1-11‬עד ‪₪ 101,111‬‬
‫‪ : 11-21‬עד ‪₪ 311,111‬‬
‫‪ 21‬ומעלה ‪₪ 401,111 :‬‬
‫גרעין במשבר – בהתאם להמלצת הגורם המקצועי‪ .‬היועץ ימונה ע"י היחידה העירונית‪.‬‬
‫גרעין רגיל – עד ‪₪ 101,111‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.3‬‬
‫היקף מימון פעילויות שיווק ופרסום‬
‫התקציב מיועד לירידי קליטה (ללא פעילות גיבוש‪ ,‬זמרי אורח ומזון)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫גרעין רגיל במסגרת ‪ ₪ 311,111‬המאושרים לנושא חברה‪ ,‬קליטה וניהול (ללא תוספת תקציב)‪.‬‬
‫ארגון גג – תוספת תקציב בהתאם למדרגות הבאות‪:‬‬
‫‪ 1-11‬קהילות עד ‪₪ 201,111‬‬
‫‪ 11-21‬קהילות עד ‪₪ 301,111‬‬
‫מעל ‪ 21‬קהילות עד ‪₪ 011,111‬‬
‫‪.2‬‬
‫היקף מימון ללווי כלכלי‬
‫הסיוע התקציבי מיועד עבור פרויקטים כלכלים‪-‬חברתיים בלבד‪ .‬הליווי כולל בתוכו הכנת תיק כלכלי‪ ,‬ליווי‬
‫הפרויקט‪ ,‬חונכות וייעוץ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל גרעין יכול להגיש עד ‪ 3‬בקשות ועד ‪ ₪ 11,111‬עבור כל בקשה‪ .‬הסיוע יעשה על פי דיווח שעות‬
‫ובהתאם לכללי הוראות התכ"מ בנושא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫היחידה העירונית‬
‫טז‪ .‬שיפוט התוכניות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫שיפוט התוכניות ייעשה על ידי הוועדה‪.‬‬
‫יובאו לשיפוט רק בקשות שעברו את תנאי הסף וצורפו להן כל המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫יש לפרט בבקשה את מקורות המימון החזויים לנשוא הבקשה‪ .‬יש לציין מקורות מימון משלימים‪ ,‬הן‬
‫ודאיים והן מקורות שהוגשו להן בקשות‪ .‬אם המקורות לא ידועים יש לציין זאת‪.‬‬
‫מימון יינתן רק לבקשות שקיבלו ציון משוקלל של יותר בשישים (‪ )61‬נקודות (אחוזים)‪ .‬סיוע מהציון הגבוה‬
‫לנמוך בכפוף להיקף תקציב‪.‬‬
‫המימון יחולק בין הבקשות שקיבלו ציון‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לפי הסדר מהגבוה לנמוך‪.‬‬
‫סך המימון לבקשות שתאושרנה לא יעלה על סך התקציב לנושא כאמור בסעיף ד' לעיל‪.‬‬
‫אם היקף התקציב של הבקשות שעברו את ציון הסף עולה על היקף התקציב לנושא‪ ,‬תהא הועדה רשאית‬
‫ל החליט על אופן חלוקת התקציב בין הבקשות‪ ,‬הן על ידי קיצוץ רוחבי (פלט) והן על ידי צמצום מספר‬
‫הבקשות שעברו את ציון הסף‪.‬‬
‫בהתאם לתוצאת השיפוט ולדירוג הבקשות תוכן התחייבות כספית על ידי הגורמים המוסמכים בחטיבה‪.‬‬
‫יז‪ .‬דיווח ביצוע וחשבונות‪:‬‬
‫דיווח על ביצוע יוגש למשרדי המרחב בשלושה (‪ )3‬העתקים‪.‬‬
‫‪ .1‬הדיווח יכלול סיכום מילולי וסיכום כספי המורכב מפירוט המקורות והשימושים בחתימת המבקש‪ ,‬בצרוף‬
‫חשבוניות מקוריות לפי סעיפי הביצוע‪ ,‬בהתאמה לנושאי הפעילות המאושרים‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח הביצוע יוגש למרחב‪ ,‬ייבדק ויומלץ לתשלום על ידי הגורם המקצועי מטעם החטיבה‪.‬‬
‫‪ .3‬ההמלצה לתשלום ודו"ח הביצוע יועברו בשני (‪ )2‬העתקים ולווית כל המסמכים לחשבות החטיבה‪.‬‬
‫‪ .4‬תנאי לביצוע תשלומים ‪ -‬הגשת המסמכים‪ ,‬כאמור בסעיפים לעיל‪.‬‬
‫נספח א‪ -‬רשימת חברי גרעין‬
‫מס"ד‬
‫שם פרטי‪+‬משפחה‬
‫נשוי‪/‬רווק יישוב מקור‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫מנהל עמותה‪___________________________ :‬‬
‫אישור עו"ד‪_________________________ :‬‬
‫‪6‬‬
‫מס' שנים‬
‫בעיר‬
‫שעות‬
‫התנדבות‬
‫חודשית‬
‫בקהילה‬
‫שרות‬
‫צבאי‪/‬לאומי‬
‫השכלה‬
‫אקדמאית‬
‫היחידה העירונית‬
‫נספח ב‪ -‬רשימת פרויקטים לטובת כלל הקהילה‬
‫מס"ד‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫שם פרויקט‬
‫מטרה‬
‫היקף פעילות‬
‫מנהל עמותה‪___________________________ :‬‬
‫אישור גורם ברשות המקומית‪________________ :‬‬
‫‪7‬‬
‫היקף עובדים‬
‫מחזור כספי‬

Similar documents