מסמך הבהרות 1

Comments

Transcription

מסמך הבהרות 1
‫אגף תכנון ארגון ולוגיסטיקה‬
‫מחלקת רכש מכרזים‬
‫והתקשרויות‬
‫‪Planning Organization & Logistics‬‬
‫‪Tenders & Contracts Unit‬‬
‫ב"ה‪ ,‬כ"ז באב תשע"ה‬
‫‪ 12‬אוגוסט ‪2015‬‬
‫לכבוד‬
‫משתתפי מכרז מס' ‪21/15‬‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬מסמך הבהרות מס' ‪ - 1‬מכרז פומבי דו שלבי מס' ‪ - 21/15‬תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬הפעלה ותחזוקה‬
‫של מתקן לטיפול במי באר (מי שתיה) והרחקת חנקן וכלורינציה‬
‫‪#‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1.1‬מפגש המציעים יתקיים ביום ‪ 24/8/2015‬בשעה ‪ .12:00‬ההשתתפות במפגש הינה חובה‪.‬‬
‫ההתכנסות למפגש תהיה בבניין ‪ 408‬חדר ‪.204‬‬
‫‪ .1.2‬המועד האחרון לשאלות הבהרה ‪.26/8/2015 -‬‬
‫‪ .1.1‬המועד האחרון להגשת הצעות והתשלום בגין השתתפות במכרז הינו‪ 6/9/2015 :‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫‪ .1.4‬מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז‪ .‬על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום‬
‫ומאושר על ידו‪ ,‬גם אם לא הגיש שאלות ו‪/‬או הסתייגויות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫להלן הבהרה למכרז שבנידון‪:‬‬
‫עמוד‬
‫סעיף‬
‫שאלה‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫נבקש לשנות את תנאי הסף של המכרז‬
‫ולהוסיף שיטת טיפול במים‪ ,‬כך שסעיף‬
‫‪ 7‬יהיה עם התוספות הבאות המסומנות‬
‫להלן‪:‬‬
‫"כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז‪,‬‬
‫המציע השלים ביצועם ("השלמת‬
‫ביצוע" ‪ -‬בסעיף זה משמעותה‪ ,‬מסירת‬
‫המתקן למזמין לאחר בדיקות קבלה‬
‫סופיות ואישור המזמין) של לפחות‬
‫‪ 3‬מתקנים במסגרתם ביצע תכנון‪,‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה והפעלה של מתקן‬
‫מטיפוס אוסמוזה הפוכה ‪ .R.O‬או‬
‫אלקטרו דיאליזה סלקטיבית‬
‫לטיפול במים וכלורינציה של המים‬
‫המטופלים כך שהמים שיתקבלו לאחר‬
‫טיפול ע"י המתקן יהיו מי שתיה בריכוז‬
‫של ‪ 50‬מג"ל חנקות ובאיכות התואמת‬
‫לדרישות משרד הבריאות למי שתיה‪,‬‬
‫במהלך התקופה ‪ -‬החל מיום ‪1/1/2008‬‬
‫(במקום‪ )1/1/2012 :‬ועד ליום‬
‫‪.31/12/2014‬‬
‫תשובה ‪ /‬הבהרה‬
‫תנאי הסף יישאר על כנו ללא שינוי‪ ,‬וזאת‬
‫משום ששיטת הטיפול המוצעת (אלקטרו‬
‫דיאליזה) נוסתה בעבר ע"י האוניברסיטה‬
‫ללא הצלחה‪ ,‬לכן אינה מעוניינת להשתמש‬
‫בשיטת טיפול זו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫יחידת המכרזים‬
‫אוניברסיטת בר אילן‬
‫חתימת המציע‬
‫(בתאגיד‪ :‬על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)‬
‫‪  [email protected]‬פקס‪  Fax: 03 531 8552 :‬טל‪Tel: 03 531 8552 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪ -‬אילן‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫‪1‬‬

Similar documents