מסמכי המכרז

Transcription

מסמכי המכרז
‫מדינת ישראל ‪ -‬הכנסת‬
‫מכרז מספר ‪19/2015‬‬
‫לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות‪:‬‬
‫מועד‪ :‬יום חמישי ‪ 24‬בדצמבר ‪ ,2015‬בשעה ‪11:00‬‬
‫מקום‪ :‬הכנסת‪ ,‬ירושלים‬
‫כסלו התשע"ו‬
‫דצמבר ‪2015‬‬
‫‪2‬‬
‫לכבוד‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הזמנה להציע הצעות במכרז מס' ‪ 19/2015‬לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת‬
‫======================================================‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬הכנסת (להלן‪" :‬המזמינה" או "הכנסת") מבקשת בזאת מספקים‪ ,‬העומדים בתנאי הסף להשתתפות‬
‫במכרז זה‪ ,‬להגיש לה הצעות לביצוע השירותים כהגדרתם להלן‪ ,‬בכנסת‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן‪" :‬מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם‬
‫כמשלימים זה את זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן‪ ,‬בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו‪:‬‬
‫ מכרז;‬‫מסמך זה‬
‫ טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות מכרז זה;‬‫נספח א‬
‫נספח א‪1-‬‬
‫נספח א‪2-‬‬
‫נספח א‪3-‬‬
‫נספח א‪4-‬‬
‫נספח א‪5-‬‬
‫נספח א‪6-‬‬
‫נספח א‪7-‬‬
‫נספח ב‬
‫נספח ג‬
‫נספח ד‬
‫נספח ה‬
‫נספח ו‬
‫נספח ז‬
‫נספח ח‬
‫ נוסח ערבות בנקאית להגשת ההצעה;‬‫ תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין;‬‫ נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה;‬‫ הצעת התמורה ותנאי תשלום;‬‫ תשקיף למשתתף;‬‫ הצהרה על מחזור הכנסות;‬‫ אישור רואה חשבון;‬‫ הסכם התקשרות;‬‫ המפרט הטכני;‬‫ נספח בטחון;‬‫ כתב סודיות;‬‫ הצהרה על העדר ניגוד עניינים;‬‫ אישור על עריכת ביטוחים;‬‫‪ -‬נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם (תומצא על ידי הזוכה במכרז לאחר זכייתו)‪.‬‬
‫ד‪ .‬את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הכנסת שכתובתו‪ ,www.knesset.gov.il :‬תחת‬
‫לשונית "מכרזים ודרושים"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מהות ההתקשרות והיקפה‬
‫א‪ .‬הצעות המתבקשות על ידי הכנסת הן לאספקת גפ"מ לכנסת והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן‪:‬‬
‫"השירותים" או "העבודות" או "הטובין" או "המוצרים")‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכנסת תזמין מהספק שיבחר לאספקת הגפ"מ‪ ,‬שירותי בידוק תקופתיים‪ ,‬והכל כמפורט בהסכם‬
‫ההתקשרות ובמפרט‪.‬‬
‫ג‪ .‬היקף השירותים שרכשה הכנסת במהלך השנים ‪ 2013‬ו‪ 2014 -‬הינו כ‪ 250 -‬טון גפ"מ לשנה‪ ,‬אולם מודגש‬
‫במפורש כי הכנסת איננה מתחייבת ביחס להיקף צריכה הצפוי במהלך תקופת ההתקשרות ואינה‬
‫מתחייבת לרכוש מהספק גפ"מ בהיקף זה או בהיקף כלשהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫א‪ .‬על המציע שייבחר להיות מוכן לביצוע השירותים באופן מיידי ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקופת ההתקשרות תהא מיום החתימה על ההסכם ההתקשרות ועד ליום ‪ .30/6/17‬לכנסת שמורה‬
‫הזכות להאריך את ההתקשרות לתקופה ו‪/‬או תקופות נוספות בנות שנה או פחות‪ ,‬ובסך הכל עד ארבע‬
‫שנים נוספות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז‬
‫התנאים המוקדמים הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הוא שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬ובכלל זה ניהול ספרים כדין‬
‫והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א‪-‬‬
‫‪ ,1991‬או לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ ,1987-‬ומילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות‬
‫סוציאליות ושכר מינימום לעובדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪.1975-‬‬
‫ד‪ .‬המציע‪ ,‬אם הוא אינו יחיד‪ ,‬שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על‪-‬פי דין‪,‬‬
‫כגון רשם החברות‪ ,‬רשם השותפויות וכיוצא באלה‪ ,‬עד למועד הגשת ההצעה; כמו כן‪ ,‬מציע שהוא חברה‬
‫אינו רשום ברשם החברות כחברה מפירת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפירת חוק‪.‬‬
‫ה‪ .‬על המציע להיות בעל רשיון תקף מטעם משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה והמים לאספקת גפ"מ‬
‫בישראל‪ ,‬החל מיום ‪.1/1/2011‬‬
‫ו‪ .‬על המציע להיות בעל רשיון תקף מטעם משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים בישראל‪ ,‬במועד‬
‫הגשת ההצעה‪.‬‬
‫ז‪ .‬על המציע להעסיק החל מיום ‪ 1/1/2015‬לפחות ‪ 5‬טכנאי שירות למערכות גז אשר ברשותם תעודת‬
‫מתקין רמה ‪.2‬‬
‫ח‪ .‬המציע סיפק‪ ,‬בכל אחת משלוש שנים האחרונות‪ ,‬גפ"מ ל‪ 3-‬לקוחות שונים כשלכל לקוח כאמור סופקו‬
‫על‪-‬ידו‪ ,‬בכל שנה‪ ,‬לפחות ‪ 125‬טון גפ"מ‪ ,‬לצובר בגודל של לפחות ‪ 10‬טון גפ"מ לצובר‪ .‬מובהר‪ ,‬כי ניתן‬
‫להציג את אותו הלקוח לכל אחת מהשנים‪.‬‬
‫ט‪ .‬המציע מחזיק צוברי גפ"מ הניצבים במתקניו‪ ,‬בעלי קיבולת כוללת של לפחות ‪ 200‬טון גפ"מ או לחילופין‬
‫המציע קשור בהסכם בכתב עם חברה בעלת מתקן לאחסנת גפ"מ בהיקף של ‪ 200‬טון גפ"מ‪ ,‬לכל הפחות‪.‬‬
‫י‪ .‬על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי מאספקת גז פחמימני מעובה שלא יקטן מ‪₪ 2,000,000 -‬‬
‫כולל מע"מ לשנה בכל אחת מהשנים ‪ ,2013 ,2012‬ו‪.2014 -‬‬
‫יא‪ .‬להבטחת קיום הצעתו‪ ,‬על המציע לצרף ערבות בנקאות אוטונומית‪ ,‬שהוצאה לבקשת המציע בלבד‪,‬‬
‫בגובה של ‪ .₪75,000‬הערבות תהיה בלתי מוגבלת בתנאים‪ ,‬לפירעון עם דרישה‪ .‬תוקף הערבות עד‬
‫לתאריך ‪ 23‬במרץ ‪ 2016‬והיא תהא בנוסח המדויק המובא בנספח א‪ 1-‬למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אופן מילוי ההצעה‬
‫א‪ .‬על המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז בלבד ולמלא בה את טופס ההצעה בנספח א' וכל יתר‬
‫הנספחים‪ ,‬בהם הוא נדרש למלא פרטים ולחתום במקומות המיועדים לכך בחתימה מלאה של‬
‫המוסמכים לכך מטעמו‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד‪ ,‬על כל דף ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע ימלא את המסמכים אך ורק במקומות הנדרשים למילוי על ידי המציע‪ .‬אין לשנות‪ ,‬לרבות על ידי‬
‫הוספה או מחיקה את מסמכי המכרז‪ ,‬אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ד‪ .‬תיקון של פרטים שמולאו על ידי המציע‪ ,‬בשגגה‪ ,‬תיעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי‪ ,‬ורישום‬
‫הפרט הנכון בצדו‪ ,‬וליד התיקון‪ ,‬תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו‪ .‬אין לבצע מחיקות‬
‫או תיקונים באמצעות נוזל תיקון ("טיפקס")‪.‬‬
‫ה‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזה‪ ,‬כי כל השמטה‪ ,‬מחיקה‪ ,‬שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או‬
‫באיזה מהם‪ ,‬או כל הסתייגות‪ ,‬או התניה מסוג כלשהו‪ ,‬בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב‬
‫לוואי‪ ,‬או בכל דרך אחרת וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל‪ ,‬עלולים לגרום‬
‫לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה‪.‬‬
‫ו‪ .‬על אף האמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות‬
‫המפורטות בסעיף זה לעיל‪ ,‬אם שוכנעה כי על אף הסטייה‪ ,‬ההצעה תואמת את דרישות המכרז‪ ,‬היא‬
‫ברורה וחד‪-‬משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מסמכים שיש לצרף להצעה‬
‫א‪ .‬על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן‪ .‬בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא‬
‫לשקול את ההצעה‪ ,‬או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים‪ .‬אי הגשת מסמך שמהווה תנאי סף‬
‫להשתתפות במכרז‪ ,‬עלולה להביא לפסילה של ההצעה‪ .‬מסמכים הכלולים בחוברת המכרז‪ ,‬ימולאו‬
‫בחוברת המכרז‪ ,‬ולא יצורפו אליה אלא ימולאו בתוכה‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫(א) אם המציע הוא תאגיד (להלן‪" :‬תאגיד") –‬
‫פ רטים מלאים על זהות תאגיד המציע‪ ,‬תעודת רישום התאגיד כדין‪ ,‬תדפיס עדכני מן המרשם‬
‫בו רשום התאגיד (רשם החברות‪/‬השותפויות) או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד שהתאגיד‬
‫עדיין פעיל ואישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה בנוסח נספח א‪;3-‬‬
‫(ב) אם המציע הוא יחיד – תצלום תעודת זהות לרבות הספח;‬
‫‪)2‬‬
‫אישור עדכני מן המרשם בו רשום המציע‪ ,‬לפיו שילם את כל חובותיו לרשם;‬
‫‪)3‬‬
‫אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪( 1976-‬להלן‪" :‬חוק העסקאות");‬
‫‪)4‬‬
‫תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין בנוסח נספח א‪;2-‬‬
‫‪)5‬‬
‫אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה;‬
‫‪)6‬‬
‫נספח א' ‪ -‬טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז‪ ,‬ממולא וחתום כנדרש;‬
‫‪)7‬‬
‫ערבות בנקאית בנוסח נספח א‪;1-‬‬
‫‪)8‬‬
‫תשקיף למשתתף בנוסח נספח א‪ 5-‬על כל הצרופות הנדרשות בו;‬
‫‪)9‬‬
‫הצעת התמורה ותנאי התשלום ‪ -‬נספח א‪;4-‬‬
‫‪ )10‬הצהרה על מחזור כספי בנוסח נספח א‪;6-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ )11‬אישור רואה חשבון בנוסח נספח א‪;7-‬‬
‫‪ )12‬צילום רשיון תקף מטעם משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה והמים לאספקת גפ"מ בישראל החל‬
‫מיום ‪ 1/1/2011‬כנדרש בתנאי הסף ‪ 4‬ה';‬
‫‪ )13‬צילום רשיון תקף מטעם משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים בישראל‪ ,‬כנדרש בתנאי הסף‬
‫סעיף ‪ 4‬ו';‬
‫‪ )14‬צילום של תעודת מתקין רמה ‪ 2‬עבור ‪ 5‬טכנאים שיפורטו לצורך עמידה בתנאי הסף ‪ 4‬ז';‬
‫‪ )15‬אם המציע מסתמך על קבלן משנה לצורך עמידה בתנאי הסף ‪ 4‬ט' ‪ -‬הסכם חתום עם קבלן משנה‬
‫בעל מתקן לאחסנת גפ"מ בקיבולת של לפחות ‪ 200‬טון גפ"מ;‬
‫‪ )16‬מסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה לשקילת‬
‫ההצעות המפורטות במכרז זה;‬
‫‪ )17‬נספח ז חתום על ידי המציע‪ -‬במועד הגשת ההצעה נדרשת חתימת המציע בלבד ואין צורך להחתים‬
‫את חברת הביטוח;‬
‫‪ )18‬נספחים ב – ו ונספח ח חתומים על ידי המציע;‬
‫‪ )19‬אישורים ומסמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה‬
‫לשקילת ההצעות המפורטות במכרז זה;‬
‫‪ )20‬תשובות המזמינה לשאלות הבהרה ‪ -‬אם וככל שיהיו כאלה ‪ -‬כשהן חתומות על ידי המציע לאישור‬
‫כי הללו אכן הובנו‪ ,‬ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה;‬
‫‪ )21‬כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז;‬
‫ב‪ .‬על המציע לעמוד בכל הדרישות דלעיל‪ ,‬ולצרף את כל הצירופים‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם‬
‫וצרופותיהם‪ .‬בהיעדר צירוף כאמור רשאית המזמינה שלא לשקול את ההצעה‪ ,‬או לפי שיקול דעתה לבקש‬
‫השלמת מסמכים‪ ,‬ככל שהגשתו של מסמך פלוני אינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז‪ .‬אי הגשת‬
‫מסמך שהגשתו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז עשויה להביא לפסילה של ההצעה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ )1‬מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוני ין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור‬
‫ותצהיר‪ .‬בפסקה זו ‪ -‬משמעות כל המונחים‪ ,‬לרבות "אישור" ו"תצהיר" היא כמשמעותם בסעיף ‪2‬ב‬
‫לחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪.1992-‬‬
‫‪ )2‬מציע אשר הינו בעל טובין מתוצרת הארץ או טובין מאזור עוטף עזה‪ ,‬כמשמעותם בתקנות חובת‬
‫המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)‪ ,‬התשנ"ה‪ ,1995 -‬ומעונין כי תנתן לו העדפה בשל עובדה זו‪ ,‬יצרף‬
‫להצעתו אישור ותצהיר‪.‬‬
‫‪ )3‬המציע רשאי להגיש‪ ,‬בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז‪ ,‬כל חומר‬
‫העשוי להיות רלוונטי לדעתו‪ ,‬לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז‪ .‬בשום מקרה אין לצרף‬
‫מסמכים הכוללים הסתייגויות‪ ,‬שינויים‪ ,‬תוספות או גריעות מנוסח ההצעה‪ ,‬כמפורט במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מקום ומועד אחרון להגשת הצעות‬
‫א‪ .‬המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום יום חמישי ‪ 24‬בדצמבר ‪ ,2015‬עד השעה ‪ 11:00‬בדיוק‪.‬‬
‫הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ב‪ .‬תשומת לב המציעים מופנית לכך‪ ,‬כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש‪ ,‬קבלת אישור‬
‫בטחוני ובידוק בטחוני‪ .‬מס' הטלפון לתיאום כניסה‪.02 - 6408733 /4 /5 :‬‬
‫ג‪ .‬על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן‬
‫ממושך‪.‬‬
‫ד‪ .‬את ההצעות‪ ,‬בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל‪ ,‬יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה (ללא ציון כל פרט‬
‫מזהה של המציע על גבי המעטפה) על המעטפה יש לרשום‪ :‬עבור מכרז מס' ‪ 19/2015‬לאספקת גז‬
‫פחמימני מעובה (גפ"מ) עבור הכנסת‪.‬‬
‫ה‪ .‬את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד‪ ,‬באופן אישי‪ ,‬בתיבת המכרזים במשרדי מדור בכיר רכש‬
‫ומחסנים בכנסת‪ ,‬ירושלים‪ ,‬עד למועד האחרון להגשת הצעות לעיל‪ .‬יש לתאם כניסה מראש‪ ,‬כמפורט‬
‫לעיל‪ .‬אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫א‪ .‬למען הסר ספק יודגש‪ ,‬כי צירוף ערבות בנקאית להצעה הינו תנאי מוקדם להשתתפות במכרז‪ .‬העדר‬
‫ערבות כנדרש יגרום לפסילת ההצעה על הסף ואי הבאתה לדיון בוועדת המכרזים‪.‬‬
‫ב‪ .‬על הערבות הבנקאית שתצורף להצעה לעמוד בדרישות הקבועות בתנאי הסף להשתתפות במכרז‬
‫ובתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ )1‬מוציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי‬
‫חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי‬
‫במשרד האוצר‪.‬‬
‫‪ )2‬מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל‪.‬‬
‫‪ )3‬שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע‪ .‬לא תתקבלנה ערבויות בהם שם המבקש‬
‫הוא אחר או שהמבקש הוא גוף אחר עבור המציע;‬
‫‪ )4‬יש לצרף את הערבות המקורית להצעה;‬
‫‪ )5‬נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח א‪ 1-‬למסמכי המכרז;‬
‫‪ )6‬הערבות תהא בשפה העברית בלבד;‬
‫‪ )7‬לא יתקבלו חלופות ערבות‪ ,‬כגון שעבוד‪ ,‬הקפאה‪ ,‬עיכוב של חובות ו‪/‬או כספים המגיעים למציע‬
‫מהמזמינה ו‪/‬או מגוף אחר של המדינה‪.‬‬
‫‪ )8‬אין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה‪ ,‬מברק‪ ,‬דואר אלקטרוני‬
‫ו כיוצ"ב‪ .‬עם זאת‪ ,‬לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר‬
‫יוביל לפסילת הערבות ו‪/‬או ההצעה ולתת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות‬
‫להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן שיינתן לו‪ ,‬כתנאי לדיון בהצעתו‪.‬‬
‫ג‪ .‬הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון‬
‫לקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא‬
‫המכרז‪ .‬ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה‪ ,‬בתכסיסנות או בחוסר ניקיון‬
‫כפיים‪ ,‬או שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז‪ ,‬או שיוברר כי הצהרות‬
‫שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים‪ ,‬מלאים ומדויקים‪ ,‬הן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת‬
‫ההודעה על זכייה במכרז ‪ -‬תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת וזאת לאחר שניתנה למציע‬
‫הזדמנות לטעון את טענותיו‪ .‬מוסכם בין הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית‬
‫‪7‬‬
‫מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש‪ ,‬שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כנזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה‬
‫מסתברת של קרות אחד המקרים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫ד‪ .‬המציע שהצעתו תיבחר‪ ,‬יידרש להמיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות אחרת כמפורט בהסכם‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫ה‪ .‬מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות‪:‬‬
‫‪ )1‬אם נקבעה הצעת המציע כזוכה במכרז ‪ -‬לאחר חתימת החוזה והמצאת המסמכים הנדרשים‪,‬‬
‫לרבות ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪ )2‬אם הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ‪ -‬לאחר מתן הודעת‬
‫המזמינה כאמור; ואולם‪ ,‬אם נקבע מציע כזוכה שני‪ ,‬תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו‬
‫נקבעה כזוכה במכרז‪ ,‬חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למזמינה את כל המסמכים הנדרשים‪.‬‬
‫‪ )3‬אם החליטה המזמינה על ביטול המכרז ‪ -‬לאחר ביטולו‪.‬‬
‫‪ .9‬הצעה – של המציע לבדו‬
‫א‪ .‬ההצעה תוגש בשם המציע בלבד‪ ,‬וללא כל הסכם‪ ,‬קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים‬
‫הצעות למכרז זה‪ .‬בכלל זה‪ ,‬קשר של בעל עניין במציע אחר‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח –‬
‫‪ .1968‬כמו כן‪ ,‬לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתם בביצוע‬
‫אי אילו מהעבודות הנוגעות לביצוע המכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין ל הגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים‪ .‬הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ג‪ .‬על המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי המכרז‪ ,‬בכפוף לאמור‬
‫במפורש במכרז זה‪ ,‬למעט לעניין תנאי הסף ‪ 4‬ט'‪.‬‬
‫ד‪ .‬עמידת המציע בתנאים המוקדמים ובדרישות המקצועיות להשתתפות במכרז תיבחן אך ורק על‪-‬פי‬
‫נתוני אותו מציע‪ ,‬כאישיות משפטית נפרדת‪ ,‬למעט לעניין תנאי הסף ‪ 4‬ט'‪ .‬אין המציע רשאי להסתמך‪,‬‬
‫לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז‪ ,‬על תכונות‪ ,‬כישורים‪ ,‬ניסיון וכיו"ב‪,‬‬
‫המתקיימים בצדדים שלישיים‪ ,‬זולת המציע עצמו‪ ,‬לרבות אך לא רק בעלי מניותיו‪ ,‬מנהליו‪ ,‬עובדיו‪,‬‬
‫תאגידים קשורים שלו וכיו"ב‪ ,‬למעט לעניין תנאי הסף ‪ 4‬ט'‪.‬‬
‫ה‪ .‬ל עניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח בביצוע עבודות או שירותים דומים בסוגם ובהיקפם לעבודות‬
‫או לשירותים נושא המכרז‪ ,‬כפי שפורט בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז‪ ,‬על המציע להוכיח כי‬
‫עד מועד הגשת ההצעה השלים ביצועם של עבודות או שירותים במספר הנדרש בתנאים המוקדמים‬
‫להשתתפות במכרז (לעניין זה‪ ,‬עבודה אחת או פרויקט אחד או שירות אחד משמעם עבודה‪ ,‬פרויקט או‬
‫שירות לפי העניין‪ ,‬שניתנו למזמין אחד על‪-‬פי חוזה אחד)‪ ,‬הדומים הן בסוגם והן בהיקפם (כל אחד‬
‫מהם) לעבודה או לשירות נושא המכרז‪.‬‬
‫‪ .10‬תוקף ההצעה‬
‫א‪ .‬כל הצעה תעמוד בתוקפה ותהיה בלתי חוזרת‪ ,‬על כל פרטיה‪ ,‬מרכיביה ונספחיה‪ ,‬ותחייב את מגישה‬
‫מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עד ‪ 90‬יום מהמועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬המזמינה‬
‫אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן‪ .‬פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם‬
‫ניתנה הודעה בדבר זכייתו של איזה מהמציעים‪ ,‬תמשיך ההצעה לעמוד בתוקפה וזאת כל עוד לא בוטלה‬
‫‪8‬‬
‫על ידי המציע בהודעה בכתב למזמינה‪ .‬ביטול ההצעה יהיה בתוקף רק מהמועד בו התקבלה הודעה‬
‫בכתב כאמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬במק רה שבתקופה בה ההצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו או יסרב למלא או שלא יעמוד‬
‫במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז או ינהג שלא בדרך מקובלת או בתום‬
‫לב‪ ,‬תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה אם נחתם ולהתקשר‬
‫עם כל אדם ככל שתמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש כספים אחרים אשר‬
‫שולמו על ידי המציע‪ .‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדים למזמינה כלפי מציע‬
‫כאמור לפי כל דין‪.‬‬
‫‪ .11‬שאלות הבהרה ממציעים‪ ,‬הבהרות ושינויים במסמכי המכרז מטעם המזמינה‬
‫א‪ .‬הס ברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה‪ ,‬במענה לשאלות בכתב‬
‫בלבד‪ ,‬שימסרו לכנסת‪ ,‬למדור בכיר רכש ומחסנים‪ ,‬בפקס‪ 02- 5660363 :‬או במייל‪:‬‬
‫‪ ,[email protected]‬עד יום שני ‪ 14‬בדצמבר ‪ ,2015‬בשעה ‪ .14:00‬שאלות הבהרה שיגיעו לאחר‬
‫מועד זה‪ ,‬לא יענו‪.‬‬
‫המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי מדור בכיר רכש ומחסנים‬
‫בכנסת עד למועד האמור בטלפון ‪.02-6408733/4/5‬‬
‫ב‪ .‬כל תשובה או הבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת‪ ,‬תחת לשונית "מכרזים ודרושים"‪,‬‬
‫בסמיכות למסמכי המכרז‪ .‬לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמינה‬
‫ותפורסם באתר כאמור‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכנסת רשאית בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬להכניס שינויים במסמכי המכרז‪ .‬כל שינוי‬
‫יפורסם באתר הכנסת כאמור‪ ,‬ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז‪.‬‬
‫ד‪ .‬כל שינוי או תוספת למסמכי המכרז‪ ,‬לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ‪ -‬בין ביוזמת הכנסת ובין‬
‫בעקבות שאלות הבהרה של מציעים ‪ -‬ייעשה על ידי הכנסת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬ויחייב את המציעים‪,‬‬
‫בהתאם להודעה שתפורסם באתר הכנסת‪.‬‬
‫ה‪ .‬תשובות‪ ,‬הבהרות והודעות שינוי שיפורסמו באתר הכנסת (אם יפורסמו)‪ ,‬יצורפו על ידי המציעים‬
‫להצעתם‪ ,‬וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם‪ ,‬הובנו‪ ,‬ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות‪.‬‬
‫ו‪ .‬יובהר‪ ,‬כי באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר פרסומי המזמינה באתר האינטרנט הנוגעים‬
‫למכרז זה‪.‬‬
‫‪ .12‬הצהרות המציע‬
‫א‪ .‬עם הגשת הצעתו במכרז‪ ,‬ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי המכרז‪ ,‬מצהיר‬
‫המציע ו מתחייב בהתאם לאמור בנספח א'‪ .‬עצם הגשת ההצעה על ידי מציע כמוה כאישור והתחייבות‬
‫מצדו לכל המפורט בנספח א'‪ ,‬בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאו‪.‬‬
‫ב‪ .‬התברר למזמינה‪ ,‬בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת‪ ,‬כי הצהרה או מצג של המציע כלפי המזמינה‬
‫במסגרת הצעתו‪ ,‬אינם נכונים‪ ,‬מלאים או מדויקים‪ ,‬רשאית המזמינה לפסול את ההצעה‪ ,‬ואם בחרה בה‬
‫כהצעה הזוכה ‪ -‬לבטל את הזכייה‪.‬‬
‫במקרה כאמור לעיל‪ ,‬יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם לכנסת ‪ -‬אם ייגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .13‬עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמינה‬
‫המזמינה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש מן המציע פרטים‪ ,‬מסמכים וכל מידע אחר הנראה‬
‫לה נחוץ לשם בחינת הצעתו‪ ,‬לרבות השלמת מידע חסר‪ ,‬הבהרות וכל מידע אחר או נוסף הנראים לה דרושים‬
‫לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬והמציע מתחייב להמציא למזמינה‪ ,‬מיד עם דרישתה‪ ,‬את המידע הנדרש וזאת בין‬
‫היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪:‬‬
‫א‪ .‬המזמינה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו‪,‬‬
‫עסקיו‪ ,‬מבנה ההון שלו‪ ,‬מקורות המימון שלו‪ ,‬או של בעלי עניין בו‪ ,‬שיטת התמחור ‪ /‬ניתוח המחירים‬
‫לפיהם תימחר את הצעתו‪ ,‬וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו‪ .‬מציע אשר נמנע מלמסור את‬
‫המידע הדרוש במועד שקבעה לכך הכנסת‪ ,‬או מסר מידע לא נכון ‪ -‬רשאית המזמינה שלא לדון עוד‬
‫בהצעתו או לפסלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬נציגי המזמינה יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע או באתרים בהם ביצע עבודות דומות לעבודות נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת אודותיו‪ .‬כן תהא‬
‫המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת‪ ,‬נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה‪ ,‬לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע‪ ,‬דירוג האשראי שלו וכיוצא באלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעתו‪ ,‬חייב המציע לעדכן את המזמינה ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר‬
‫יחול‪ ,‬אם יחול‪ ,‬במידע שמסר למזמינה‪ ,‬בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד‬
‫פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז‪ ,‬ואם נקבע כזוכה ‪ -‬עד לחתימה על ההסכם‪.‬‬
‫‪ .14‬גילוי הצעת המציע‬
‫בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים‪ ,‬אם המזמינה תידרש‬
‫לעשות כן‪ ,‬פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי‪ ,‬שעליהם הודיע המציע במפורש‪ ,‬בכתב ובאופן‬
‫בולט בעת הגשת הצעתו‪ .‬ידוע למציע‪ ,‬כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש‬
‫המציע להותיר חסויים‪ ,‬וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונה למסור פרטים אלה‪ ,‬ולמציע לא תהא‬
‫כלפי הכנסת כל טענה או תביעה בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ .15‬אחריות‬
‫א‪ .‬בלי לגרוע מהוראות כל דין‪ ,‬המזמינה ומי מטעמה‪ ,‬לא ישאו בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו‬
‫למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז או בקשר למכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו‬
‫במכרז‪ ,‬בין אם זכה במכרז ובין אם לאו‪ ,‬בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬אלא אם ובמידה שנאמר במפורש אחרת במסמכי מכרז זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמינה‪ -‬אם ייגרם‪ -‬כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון או אינו‬
‫מדוייק או מטעה בהצעתו‪.‬‬
‫‪ .16‬אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה‬
‫א‪ .‬ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על‬
‫אמות המידה והמשקלות הרשומות להלן‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫המחיר המבוקש – ‪ 100‬נקודות‬
‫המחיר יחושב באופן יחסי למציעים אחרים‪ ,‬כך שמציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל את‬
‫מלוא הניקוד ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לעניין זה יובהר ויודגש‪ ,‬כי ועדת המכרזים תבחן לא רק את המחיר הכולל לביצוע העבודות‬
‫וסבירותו‪ ,‬הצעה הכוללת פרטי מחירים שאינם סבירים (גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר)‬
‫בהתייחס לאומדן העצמי של המזמינה (אם הוכן כזה) או בהתייחס למחירי השוק באותה עת‪,‬‬
‫עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה ביותר‪ ,‬אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל‬
‫ההצעות שהוגשו‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף ‪ 2‬ב' לחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪.1992-‬‬
‫‪)3‬‬
‫תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ או לטובין מאזור עוטף עזה‪ ,‬בהתאם לתקנות חובת המכרזים‬
‫(העדפת תוצרת הארץ)‪ ,‬התשנ"ה–‪.1995‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ה כנסת שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור הצעת מציע שהוא או נושא משרה בו הורשע בעבירה‬
‫מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור‪ ,‬בשל מהותה‪,‬‬
‫חומרתה או נסיבותיה של העבירה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי הכנסת שומרת לעצמה הזכות שלא לבחור הצעת מציע כהצעה המתאימה ביותר‪ ,‬אם אותו‬
‫מציע הפר הפרה מכל סוג שהוא של התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת‪ ,‬במהלך עשר‬
‫השנים האחרונות‪ ,‬זאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר‪.‬‬
‫ה‪ .‬המזמינה רשאית לקבל שתי הצעות או יותר ולפצל את אספקת השירותים בין המציעים על‪-‬פי שיקול‬
‫דעתה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי על פי הדין‪ ,‬רשאית ועדת המכרזים‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לפנות למציעים‪ ,‬לצורך קבלת הצעת מחיר‬
‫חוזרת ומשופרת‪ ,‬במקרה ששתי הצעות קיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר‪ ,‬או במקרה שבו כל‬
‫הצעות המחיר חורגות מן האומדן‪ .‬פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות‪ ,‬יחושב‬
‫הניקוד למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות‪ ,‬בהתאם להצעות המחיר הסופיות‪ .‬מציע שלא הגיש‬
‫הצעת מחיר נוספת‪ ,‬תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית‪.‬‬
‫‪ .17‬הודעה על הזכייה‬
‫א‪ .‬המזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד‬
‫והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות‪ .‬הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים‬
‫בהודעת המזמינה כאמור לעיל לחתימה על המסמכים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מתן ההודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין המזמינה למציע שקיבלּה‪ ,‬על‪-‬פי התנאים וההתחייבויות‬
‫הכלולים בכל מסמכי המכרז‪ .‬תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי‬
‫מותנית בחתימת חוזה פורמאלי בין הצדדים‪ ,‬למעט אם ייקבע אחרת בהתאם להודעה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה‪ ,‬תהא‬
‫המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז‪.‬‬
‫‪ .18‬הסכם ההתקשרות‬
‫א‪ .‬עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם כנוסחו בנספח ב' המצ"ב למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬על המציע שהצעתו תתקבל להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בנספח ז' וכן ערבות בנקאית‬
‫לביצוע ההסכם בגובה ‪ ₪ 150,000‬בנוסח המופיע בנספח ח'‪ ,‬שתהא בתוקף עד ‪ 60‬יום לאחר תום תקופת‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ג‪ .‬המציע שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר בדרך אחרת לאחר את זכייתו‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬אלא אם כן‬
‫קיבל את הסכמת המזמינה בכתב‪ ,‬וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה להיות אחראי כלפי המזמינה‬
‫בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז‪.‬‬
‫‪ .19‬זכות עיון‬
‫כל מציע יהא רשאי‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות המכרז‪ ,‬לעיין בהחלטה הסופית של ועדת‬
‫המכרזים‪ ,‬בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז‪ ,‬למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה וכן חוות דעת‬
‫משפטיות‪ ,‬אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין‪ ,‬מהנימוקים המפורטים בתקנה ‪(21‬ה) לתקנות חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪ .1993-‬כמו כן‪ ,‬מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה‪ ,‬אשר שביחס‬
‫אליהם טען בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף ‪ 14‬לעיל‪ .‬ביקש המעיין לצלם את‬
‫המסמכים בהם עיין‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬ישא גם בעלות הצילום בתעריף של ‪ ₪ 0.3‬לדף כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪" .20‬זוכה שני" ו"זוכה שלישי"‬
‫א‪ .‬הכנסת רשאית להכריז על המציע שהצעתו תזכה בניקוד השני בטיבו בשלב בדיקת ההצעות כ"זוכה‬
‫שני"‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ותחליט הכנסת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון מתפקודו‪,‬‬
‫רשאית הכנסת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המציעים‪ .‬במידה‬
‫ותחליט הכנסת לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך ‪ 14‬יום ממועד‬
‫ההודעה על כך‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה‪ ,‬המחייבים את הזוכה‪ ,‬יחייבו גם את ה"זוכה השני" במידה‬
‫ויידרש לחתום על החוזה‪ ,‬לרבות‪ ,‬הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכנסת תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי" לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה או עם‬
‫"הזוכה השני" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא‪ .‬ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב'‬
‫וג' לעיל‪ ,‬בשינויים המתחייבים‪.‬‬
‫‪ .21‬פרשנות‬
‫א‪ .‬הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד‪ ,‬ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה או אחד הנספחים להסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם‬
‫ההתקשרות‪ ,‬אלא אם נאמר במפורש כי הוראת מסמך זה או הנספח גוברת‪ .‬במקרה של סתירה בין‬
‫ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז (נספח א)‪ ,‬לבין מסמכי המכרז‪ ,‬יגברו הוראות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .22‬ביטול המכרז‬
‫א‪ .‬המז מינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו‪ ,‬או לצאת למכרז חדש מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הציפיות‪ ,‬או שלא יעמדו‬
‫בדרישות הסף‪ ,‬או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים‪ ,‬אישור‬
‫רשויות‪ ,‬בעיות תקציב וכיוצא באלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ה מציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת‪ ,‬כגון אישור‬
‫רשויות‪ ,‬בעיות מימון‪ ,‬תקציב וכד'‪ .‬אין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה במכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬בנוסף לאמור לעיל ולאמור על‪-‬פי כל דין‪ ,‬מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז גם‬
‫בכל אחד ממקרים אלו‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ )1‬ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן של‬
‫המזמינה‪ ,‬או מהמחיר שהוצע למזמינה על ידי מציעים אחרים בהליכי התקשרות אחרים או‬
‫מהמחיר שנראה למזמינה כמחיר הוגן וסביר לביצוע העבודות;‬
‫‪ )2‬יש בסיס סביר להניח שהמציעים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬תיאמו הצעות או מחירים ו‪/‬או פעלו בניסיון‬
‫ליצור הסדר כובל‪.‬‬
‫‪ .23‬שונות‬
‫א‪ .‬מציע אשר יהיה קשור בדרך כלשהי‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי‬
‫בשליט תו‪ ,‬ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת‪ ,‬להכנת המכרז או דבר הכרוך בו‪ ,‬אינו רשאי להגיש‬
‫הצעה למכרז והצעתו תפסל על הסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬כ ל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים‪ ,‬ולשום‬
‫בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שמוליק חזקיה‬
‫יו"ר ועדת מכרזים‬
‫‪13‬‬
‫נספח א‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫טופס הגשת הצעה והתחייבות המציע לעמידה בדרישות המכרז‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים‬
‫הכנסת‪ ,‬ירושלים‬
‫הנדון ‪ :‬הצעה במכרז מס' ‪ 19/2015‬לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) (להלן‪" :‬המכרז")‬
‫עבור הכנסת (להלן‪" :‬המזמינה")‬
‫אני החתום מטה ___________________ מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון וכן מצהיר‪ ,‬מאשר ומתחייב‬
‫כלפי המזמינה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הצהרות והתחייבויות כלליות‬
‫א‪ .‬הנני מגיש בזאת הצעתי לאספקת הטובין או השירותים או העבודות כמפורט במסמכי המכרז ומצהיר‬
‫שקר אתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו‪ ,‬הבנתי ואני מסכים לדרישות‬
‫ולתנאים הכלליים והמיוחדים‪ ,‬המהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪ ,‬ומודיע בזה‪ ,‬שהצעתי ערוכה על פי‬
‫דרישותיו‪ .‬כן הבנתי את השיטה לפיה מתבצע המכרז‪ ,‬על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו‪ ,‬אם יהיה‬
‫זוכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנני מצהיר‪ ,‬כי יש לי הידע המקצועי‪ ,‬הניסיון‪ ,‬היכולת‪ ,‬האפשרות הפיננסית‪ ,‬וכן כל הרישיונות‪,‬‬
‫ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הטובין או השירותים או העבודות על פי‬
‫מסמכי המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע‪ ,‬למעט עבירות‬
‫תעבורה‪ ,‬וכי לא מכהן בי נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור וכי לא מתנהלים נגדי או נגד נושא משרה‬
‫בי הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך‪ ,‬והכל למעט אם פורטו על ידי הרשעות או הליכים‬
‫כאמור בתשקיף למשתתף המצורף להצעתי‪.‬‬
‫ד‪ .‬אני מתחייב לספק את הטובין או השירותים או העבודות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות‪,‬‬
‫מקצועיות ודיוק רב ומצהיר שיש ברשותי כל המשאבים‪ ,‬כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת‬
‫הטובין או השירותים או העבודות כאמור ועל פי הנדרש במסמכי המכרז‪ .‬לא תהיה לי כל זכות לטענת‬
‫עיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן‪ ,‬לרבות בגין היעדר כוח אדם מיומן‬
‫ו‪/‬או כוח אדם בכלל או באמצעי אחר כלשהו‪.‬‬
‫ה‪ .‬אני מאשר‪ ,‬כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות‪ ,‬בין המיוחדות‪ ,‬בין‬
‫הכלליות ובין האחרות‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬הכרוכות באספקת הטובין או השירותים או העבודות‪ ,‬בהתאם‬
‫לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז‪,‬‬
‫תנאי החוזה או נספחיו או מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫ו‪ .‬בלי לגרוע מכלליות הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל‪ ,‬ברורות ומובנות לי הסמכויות הנתונות למזמינה‬
‫במסגר ת המכרז על פי הדין ועל פי מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות הסמכות לברר פרטים אודות המציע אצל‬
‫גורמים שלישיים‪ ,‬הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו‪ ,‬הסמכות לחלק את‬
‫הזכייה במכרז בין מספר מציעים‪ ,‬הסמכות שלא לבחור זוכה במכרז והסמכות לבטל את המכרז או‬
‫לצמצמו ולא תהיה לי כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת המזמינה כאמור‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ז‪ .‬לא תהיה לי כל תביעה‪ ,‬טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של‬
‫פרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי המכרז שניתנו במסגרת המכרז או המידע החלקי שניתן‬
‫במסגרת המכרז באשר לנוהל המכרז‪ ,‬והנני מוותר בזה‪ ,‬מראש‪ ,‬על כל טענות או תביעות או דרישות‬
‫כאמור‪.‬‬
‫ח‪ .‬הנני מצהיר כי אני מכיר היטב את הדין הישראלי לרבות‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬את דיני‬
‫המכרזים החלים בישראל‪ ,‬ובין השאר את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים או הזוכים‬
‫במכרז ואת השיקולים הנלקחים בחשבון בהליך המכרז‪.‬‬
‫ט‪ .‬הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה ‪(6‬א) לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪ ,1993-‬ובתנאי הסף‬
‫שנקבעו במסמכי המכרז‪ ,‬וכי אין מניעה‪ ,‬לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו‪ ,‬או אחרת‪,‬‬
‫להשתתפותי במכרז ולביצוע כל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה במכרז‪.‬‬
‫י‪ .‬הנני מתחייב להודיע לכנסת על כל שינוי בעובדה‪ ,‬במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת הצעתי או‬
‫בכל מסמך אחר שנמסר על ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה‬
‫מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה‪ ,‬שינוי במבנה המציע‪ ,‬בבעלות בו‪,‬‬
‫בנושאי משרה מקצועיים או אדמיניסטרטיביים בו‪ ,‬מינוי קדם מפרק‪ ,‬מפרק‪ ,‬כונס נכסים‪ ,‬מנהל מיוחד‬
‫(בין אם המינוי הוא זמני או קבוע)‪ ,‬עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו‪ ,‬מתן צו הקפאת‬
‫הליכים המתנהלים נגד המציע‪ ,‬הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של‬
‫המציע‪.‬‬
‫יא‪ .‬ידוע לי כי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע במקרה של שינוי שחל במציע אשר‬
‫ייראה מהותי בעיני הכנסת‪ ,‬בין אם נודע לה על כך על ידי המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת‪,‬‬
‫לרבות במקרה של הרשעת המציע או נושא משרה בכיר בו בעבירה מסוג עוון או פשע‪.‬‬
‫יב‪ .‬אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים‪ ,‬אם הכנסת תידרש לעשות כן‪ ,‬פרט למידע‬
‫שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי‪ ,‬ובלבד שאודיע עליהם במפורש ובכתב באופן בולט במסגרת‬
‫הצעתי‪ .‬עם זאת‪ ,‬אני מסכים‪ ,‬כי במקרה שהכנסת תהא סבורה‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬ולרבות בשל התנגדות‬
‫מצד מציע אחר‪ ,‬כי אין עילה לחיסוי המידע‪ ,‬תהיה הכנסת רשאית לגלותו ולא תהיה לי כלפיה כל טענה‪,‬‬
‫דרישה או תביעה בקשר לכך‪ .‬הנני מסכים כי ככל שאבקש לעיין בהצעה הזוכה כאמור בסעיף ‪19‬‬
‫למסמכי המכרז‪ ,‬לא אהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה‪ ,‬אשר ביחס אליהם טענתי בהצעתי כי‬
‫הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף ‪ 14‬למסמכי המכרז‬
‫יג‪ .‬הצעתי זו היא בלתי חוזרת‪ ,‬אינה ניתנת לביטול‪ ,‬שינוי או תיקון על ידי ותעמוד לתוקפה לתקופה‬
‫הקבועה במסמכי המכרז‪.‬‬
‫יד‪ .‬הצעתי מוגשת בשמי בלבד‪ ,‬וללא כל הסכם‪ ,‬קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים‬
‫הצעות למכרז זה‪ .‬בכלל זה‪ ,‬ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד‬
‫שבשליטתם בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז‪.‬‬
‫טו‪ .‬ידוע לי‪ ,‬כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין‬
‫הוצאות אלו‪ ,‬בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו‪ ,‬בין אם יוכרז הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי המכרז במפורש‪.‬‬
‫טז‪ .‬הנני מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לי על ידי הכנסת ולדאוג לשמירת סודיות כאמור גם‬
‫מצד עובדיי‪ ,‬קבלני המשנה שלי‪ ,‬או כל מי מטעמי‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .2‬ערבות‬
‫א‪ .‬ידוע לי‪ ,‬כי אם אזכה במכרז‪ ,‬אמסור ערבות בנקאית בגובה ‪ ₪ 150,000‬כנדרש במסמכי המכרז שתוקפה‬
‫יהא עד ‪ 60‬יום לאחר תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית‪ ,‬כפיצוי קבוע ומוסכם מראש אם אחזור בי‬
‫מהצעתי או אסרב למלא או לא אעמוד במילוי התחייבויותיי בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי המכרז‬
‫או אנהג שלא בדרך מקובלת או בתום לב או ‪-‬במקרה שאזכה במכרז ‪ -‬לא אחתום על הסכם‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצעת מחיר‬
‫א‪ .‬הצעת המחיר מצ"ב בנספח א‪ 4-‬להלן‪ .‬ידוע לי כי הצעת המחיר כוללת גם את כל ההוצאות המיוחדות או‬
‫הכלליות וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהספקת הטובין או השירותים או העבודות נושא מכרז זה‪,‬‬
‫לרבות הוצאות עבור חומרים‪ ,‬ציוד וכל הוצאה אחרת הקשורה בביצועם והעסקת עובדים לצורך כך‪.‬‬
‫מוסכם עלי כי לא תהא לי כל תביעה או טענה בשל אי הבנת תוכן מסמכי המכרז‪ ,‬תנאי ההסכם או‬
‫נספחיו‪ ,‬או אי‪-‬ידיעתם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬מובהר‪ ,‬כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובדים מתוך‬
‫התשלומים שתבצע המזמינה חלה אך ורק עלי והצעת המחיר שלי מביאה בחשבון הוצאות אלו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי אם הצעת המחיר שלי תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירה מהאומן שנקבע על ידי‬
‫המזמינה‪ ,‬תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתי‪.‬‬
‫לוח זמנים‬
‫א‪ .‬אני מתחייב להיות מוכן לביצוע באופן מיידי ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הכנסת‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ולא אעמוד במועדי האספקה הקבועים במסמכי המכרז‪ ,‬הרי שמבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי‬
‫דין או על פי מסמכי המכרז‪ ,‬אשלם למזמינה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בעד כל יום של פיגור‬
‫כמפורט בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מסמכי ההתקשרות‬
‫א‪ .‬אם תתקבל הצעתי‪ ,‬הנני מתחייב לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה‬
‫ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי‪ .‬אני מסכים בזאת‪ ,‬כי כל המסמכים והנספחים המצורפים‬
‫למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה‪ .‬כן הנני מתחייב להמציא‬
‫ערבויות‪ ,‬בטחונות‪ ,‬תעודות ביטוח‪ ,‬ואישורים כנדרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬ידוע לי‪ ,‬כי הזמנה לאספקת הטובין או השירותים או העבודות תצא אל הפועל אך ורק לאחר חתימתי‬
‫על הסכם התקשרות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ידוע לי ‪ ,‬כי לאחר חתימת הסכם ההתקשרות לא אתחיל באספקת הטובין או השירותים או העבודות‬
‫אלא אך ורק לאחר קבלת הזמנה מתאימה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫שם המציע‪_____________ :‬‬
‫מספר תאגיד‪_________________________ :‬‬
‫כתובת (לא תא דואר)‪_______________________________ :‬‬
‫מספר טלפון‪___________________ :‬‬
‫מספר פקס‪_________________ :‬‬
‫תאריך‪ ________ :‬חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע‪____________________ :‬‬
‫שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו‪:‬‬
‫שם ‪ _________________ :‬ת‪.‬ז‪ _____________ : .‬תפקיד במציע ‪___________ :‬‬
‫שם ‪ _________________ :‬ת‪.‬ז‪ _____________ : .‬תפקיד במציע ‪___________ :‬‬
‫‪15‬‬
‫נספח א‪1-‬‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס'___________‬
‫על פי בקשת _____________ (להלן‪" :‬החייב ") הננו ערבים בזה כלפיכם‪ ,‬בערבות מוחלטת ובלתי‬
‫מותנית‪ ,‬לתשלום כל סכום עד ‪( ₪ 75,000‬שבעים וחמישה אלפים שקלים חדשים) (להלן‪" :‬סכום‬
‫הערבות") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן‪ ,‬המגיע או עשוי להגיע לכם מאת‬
‫החייב בקשר עם מכרז ‪ 19/2015‬לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלו מו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה‬
‫את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים‪ ,‬לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום‬
‫מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות‪.‬‬
‫ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך ‪ 23‬במרץ ‪.2016‬‬
‫ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק____________‬
‫סניף____________‬
‫שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תאריך‪_________:‬‬
‫נספח א‪2-‬‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫תצהיר בדבר עמידה בהוראות הדין‬
‫אני הח"מ‪ ,_____________ ,‬נושא‪/‬ת ת‪.‬ז‪ ,___________ .‬מרחוב ___________________‪ ,‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה‬
‫בזאת‪ ,‬בכתב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנני משמש‪/‬ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן‪" :‬המציע")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מוסמך‪/‬ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני מגיש‪/‬ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע במכרז ______________ של הכנסת (להלן‪" :‬המכרז")‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫(סמן‪/‬י את הפסקה‪/‬הפסקאות הרלבנטית‪/‬יות)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;‬
‫המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות‪ ,‬אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז‬
‫חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;‬
‫עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי‬
‫החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה;‬
‫הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת השלישית‬
‫לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה‪ ,‬אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפו שלוש שנים‬
‫לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪ .‬יובהר‪ ,‬כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום‬
‫כספי כהפרה אחת‪ ,‬אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות‬
‫בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר‪ .‬על אף האמור בסעיף זה‪ ,‬רשאית‬
‫המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף ‪2‬ב(ב‪ )1‬לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪-‬‬
‫‪.1976‬‬
‫בסעיף זה‪-‬‬
‫"בעל זיקה" ‪ -‬כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;‬
‫(‪ )2‬אם המציע הוא חבר בני אדם‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬
‫א‪ .‬בעל השליטה בו;‬
‫ב‪ .‬חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬דומה במהותו להרכב כאמור‬
‫של המציע ‪ ,‬ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של‬
‫המציע;‬
‫ג‪ .‬מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;‬
‫(‪ )3‬אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית‪ -‬חבר בני אדם אחר‪ ,‬שנשלט לשיטה‬
‫מהותית בידי מי ששולט במציע‪.‬‬
‫"אמצעי שליטה"‪" ,‬החזקה" ו"שליטה" ‪ -‬כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א‪.1981-‬‬
‫"שליטה מהותית" ‪ -‬החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני‬
‫האדם;‬
‫"עבירה" ‪ -‬עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪,‬‬
‫התשנ"א‪ 1991-‬או לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ ,1987-‬ועבירה על הוראות החיקוקים המנויות‬
‫בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪.2011-‬‬
‫"הורשע" ‪ -‬הורשע בפסק דין חלוט‪ ,‬בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (‪ 31‬באוקטובר‬
‫‪;)2002‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.5‬‬
‫המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫למציע אין מניעה‪ ,‬לפי כל דין ו‪/‬או הסכם שהמציע צד לו‪ ,‬להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫המציע עומד בדרישות תקנה ‪(6‬א) לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪ 1993-‬ובכלל זה מחזיק בכל האישורים‬
‫הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976 -‬כשהם תקפים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫למציע או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א‪ 5-‬למכרז או לאיש המפתח אין הרשעות פליליות בעבירה‬
‫פלילית מסוג עוון או פשע‪ ,‬למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגד המציע או נגד‬
‫נושאי המשרה המפורטים בנספח א‪ 5-‬או כנגד איש המפתח הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין‬
‫מוסמך‪ ,‬אלא כמפורט להלן‪-‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫הנני מצהיר‪/‬ה כי שמי הוא ____________‪ ,‬כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן‬
‫תצהירי – אמת‪.‬‬
‫(חתימה)‬
‫אישור עו"ד‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 15‬לפקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"א‪.1971-‬‬
‫אני הח"מ‪ ,_____________ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)________ .‬מרחוב _____________________‪ ,‬מאשר‪/‬ת כי ביום‬
‫____ בחודש _______ שנת ______ הופיע‪/‬ה לפני מר‪/‬גב' _____________ המוכר‪/‬ת לי אישית וחתם‪/‬ה על‬
‫תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא‪/‬תהא צפוי‪/‬ה לכל העונשים הקבועים‬
‫בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪.‬‬
‫( חתימה וחותמת)‬
‫‪20‬‬
‫נספח א‪3-‬‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫תאריך‪__________:‬‬
‫אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה‬
‫הח"מ עו"ד __________________‪ ,‬מרחוב________________________________‬
‫מאשר בזה כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני משמש כעו"ד של התאגיד __________________ מס' תאגיד‪__________ :‬‬
‫‪ .2‬מורשי חתימה בשם התאגיד הנם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫________________‬
‫ב‪.‬‬
‫________________‬
‫ג‪.‬‬
‫________________‬
‫חתימת ______________ מהם מחייבת את התאגיד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל‪ ,‬יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד‪.‬‬
‫‪ .3‬בעלי התאגיד הנם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫________________‬
‫ב‪.‬‬
‫________________‬
‫ג‪.‬‬
‫________________‬
‫הערה‪:‬‬
‫במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד ‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪ .4‬הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה (מכרז מס' ‪ )19/2015‬הינם מבין מורשי‬
‫החתימה המפורטים לעיל וכי הם חתמו בפניי על מסמכי המכרז‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫________________‬
‫ב‪.‬‬
‫________________‬
‫ג‪.‬‬
‫________________‬
‫הערות נוספות‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫_________________‬
‫עו"ד‬
‫‪21‬‬
‫נספח א‪4-‬‬
‫הצעת התמורה ותנאי התשלום למכרז ‪19/2015‬‬
‫פרטי המציע‪:‬‬
‫שם‪_____________________ :‬‬
‫_________________________‬
‫_________________________‬
‫טלפון‪____________________ :‬‬
‫פקס ‪____________________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מדור בכיר רכש ומחסנים‬
‫הכנסת‬
‫ירושלים‬
‫הנדון‪ :‬הצעה במסגרת המכרז הנ"ל‬
‫‪ .1‬אנ ו מוכנים ומתחייבים בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק ‪ /‬לבצע את העבודות ‪ /‬השירותים ‪/‬‬
‫הטובין כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .2‬מירווח השיווק המוצע על ידי המציע לצורך חישוב התמורה‪:‬‬
‫תאור‬
‫גז פחמימני מעובה‬
‫יחידה‬
‫כמותית‬
‫מירווח השיווק נקוב‬
‫בש"ח כולל מע"מ‬
‫טון‬
‫מטרי‬
‫להלן דוגמה לאופן חישוב סכום מחיר היחידה הכמותית‪:‬‬
‫בהנחה כי שער בז"ן הינו ‪ ₪ A‬לטון גפ"מ‪ ,‬הבלו הינו ‪ ,₪ B‬תעריף ניפוק גפ"מ הינו ‪ ₪ C‬ומרווח השיווק‬
‫הינו ‪ ₪ D‬אזי סכום התמורה שתשלם המזמינה לספק בגין טון גפ"מ יהא‪ = A+B+C+D :‬סכום‬
‫התמורה‪.‬‬
‫לשם ההמחשה אם מחיר שער בז"ן במועד הזמנת המזמינה הינו ‪ ₪ 1000‬הבלו הינו ‪ ,₪ 100‬תעריף ניפוק‬
‫הגפ"מ הינו ‪ 10‬ש"ח ומירווח השיווק שקבע הספק הינו ‪ ,₪ 200‬אזי סכום התמורה שתשלם המזמינה יהא‬
‫‪ ₪ 1310‬לפי החישוב המפורט להלן‪.1310 =1000+100+10+200 :‬‬
‫‪ .3‬תנאי התשלום ‪:‬‬
‫א‪ .‬לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת אספקת הטובין לשביעות רצונה של‬
‫הכנסת בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ולאחר אישור קבלת הטובין על‪-‬ידי המזמינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הת שלום יבוצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהן התשלום‬
‫יבוצע בתנאי שוטף ‪.30 +‬‬
‫ג‪ .‬התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על‪-‬פי מסמכי המכרז לפני אישור‬
‫החשבונית לתשלום‪.‬‬
‫ד‪ .‬המחירים הנקובים בטבלה שלעיל ישולמו ב ‪ ₪‬ויעודכנו מעת לעת באופן המפורט להלן‪:‬‬
‫‪ )1‬במהלך ‪( 18‬שמונה‪-‬עשר) חודשי ההתקשרות הראשונים‪ ,‬ממועד החתימה על הסכם‬
‫ההתקשרות‪ ,‬לא יעודכן המחיר הנקוב לעיל למעט במקרים המפורטים להלן בס"ק (‪.)3‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ )2‬לאחר תום ‪( 18‬שמונה‪-‬עשר) חודשי התקשרות‪ ,‬ככל שההתקשרות לא תבוא לידי סיום‬
‫בהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות‪ ,‬יעודכן המחיר הנקוב לעיל לפי שיעור השינוי‬
‫באחוזים שיחולו בין המדד הבסיסי לבין המדד‪/‬ים הקובע‪/‬ים כמפורט להלן‪:‬‬
‫שם המדד ‪-‬‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫המתפרסם‬
‫על‪-‬ידי‬
‫הלשכה‬
‫המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה (להלן "המדד")‪.‬‬
‫המדד הבסיסי ‪ -‬המדד האחרון הידוע במועד תום ‪( 18‬שמונה‪-‬עשר) חודשי ההתקשרות‪.‬‬
‫המדד הקובע ‪ -‬המדד האחרון הידוע במועד שבו ניתנו השירותים‪.‬‬
‫‪ )3‬אם במהלך ‪( 18‬שמונה עשר) החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד‪ ,‬כך‬
‫שיהיה גבוה בשיעור של ‪( 4%‬ארבעה אחוז) ויותר מהמדד הידוע במועד תחילת תקופת‬
‫ההתקשרות‪ ,‬יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך‪ ,‬קרי ממועד עלייתו מעבר ל ‪4%‬‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫ המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד הבסיס;‬‫ ביצוע ההצמדה יעשה בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדה שנקבע‪ ,‬החל מיום השינוי;‬‫ה‪ .‬המחירים הנקובים בטבלה כוללים מע"מ‪.‬‬
‫ו‪ .‬התנאים דלעיל באים להוסיף ואינם גורעים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמך אחר ממסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו‬
‫ומצהיר ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל‬
‫נספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם המציע ‪___________________________ :‬‬
‫חתימה ‪ /‬חותמת ‪_______________________ :‬‬
‫‪23‬‬
‫נספח א‪5-‬‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫תשקיף למשתתף‬
‫שם המציע‪____________:‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫על המ שתתף במכרז למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו‪ .‬חובה למלא את כל‬
‫הפרטים הנדרשים בטופס זה‪ .‬אין להשאיר מקומות ריקים‪.‬‬
‫א‪ .‬על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו‪ ,‬את מירב המידע הנוגע לניסיונו‪ ,‬היקף פעילותו‬
‫ועסקיו‪ ,‬כישוריו‪ ,‬יכולתו וכל כיוצא באלו פרטים – הכל בהתאם לעניין נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬על המציע למלא את הפרטים בכתב יד קריא וברור‪.‬‬
‫ג‪ .‬ועדת ה מכרזים תקבל החלטתה גם על בסיס תשקיף זה והעולה ממנו‪ ,‬לעניין איכות השירות‬
‫המוצע‪ ,‬אמינותו‪ ,‬כושרו‪ ,‬ניסיונו‪ ,‬מומחיותו‪ ,‬ותחומי התמחותו של המציע‪.‬‬
‫ד‪ .‬המציע אמור לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו‪ ,‬נסיונו‬
‫או יכולתו‪.‬‬
‫‪ .2‬פרטי המציע‬
‫א‪ .‬שם המציע (חברה‪ ,‬קבלן‪ ,‬שם העסק וכד')‬
‫ב‪ .‬מס' חברה ‪ /‬שותפות (כפי שרשום אצל רשם החברות ו‪/‬או השותפויות)‪.‬‬
‫ג‪ .‬מס' עוסק מורשה ‪ /‬מלכ"ר (כפי שרשום אצל שלטונות מע"מ)‪.‬‬
‫ד‪ .‬שמות הבעלים‪ ,‬השותפים ו‪/‬או מורשי החתימה (מחק המיותר)‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שם‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מעמד‬
‫‪24‬‬
‫ה‪ .‬כתובת המציע ‪:‬‬
‫עיר ‪:‬‬
‫רחוב‪:‬‬
‫מס' ‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫ת‪.‬ד‪:.‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫סלולארי ‪:‬‬
‫דוא"ל‪:‬‬
‫ו‪ .‬נציג המציע לעניין מכרז זה ‪:‬‬
‫פקס ‪:‬‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫‪ .3‬כח אדם‬
‫א‪ .‬מס' העובדים הקבועים המועסקים ע"י המציע (במועד הגשת ההצעה)‪:‬‬
‫מהם בתפקידי ניהול‬
‫ב‪ .‬פירוט העובדים בתפקידי ניהול ‪:‬‬
‫מס'‬
‫שם‬
‫מס' תעודת זהות‬
‫מעמד‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ג‪ .‬פירוט טכנאי שירות למערכות גז שתחילת העסקתם אצל המציע מיום ‪ 1/1/15‬או קודם‬
‫לכן‪ ,‬וברשותם תעודת מתקין רמה ‪ ,2‬כנדרש בתנאי הסף ‪ 4‬ז'‪.‬‬
‫מס' שם‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מועד תחילת‬
‫עבודה אצל‬
‫המציע‬
‫תעודת מתקין רמה ‪2‬‬
‫כן‪/‬לא‬
‫‪25‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הערה‪ :‬יש לצרף העתק מתעודות מתקין רמה ‪.2‬‬
‫‪ .4‬ניסיון‬
‫א‪ .‬פירוט אספקת גפ"מ ע"י המציע לשלושה לקוחות שונים בכל אחת משלוש השנים האחרונות‪,‬‬
‫כשלכל לקוח סופקו‪ ,‬בכל שנה‪ ,‬לפחות ‪ 150‬טון גפ"מ לצובר בגודל של לפחות ‪ 10‬טון גפ"מ‬
‫לצובר‪ .‬מובהר‪ ,‬כי ניתן להציג את אותו הלקוח לכל אחת מהשנים‪.‬‬
‫מס'‬
‫אתר האספקה‬
‫שם הלקוח‪ ,‬כולל פרטי גודל‬
‫לרבות צובר‬
‫איש הקשר‬
‫מספר טלפון‬
‫כמות הגפ"מ‬
‫שסופק‬
‫בשנה‬
‫שנת‬
‫אספקה‬
‫‪.1‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .5‬צוברי גפ"מ‬
‫המציע ‪ /‬קבלן משנה (אם קבלן משנה – יש לפרט שם מלא)‪_____________________ :‬‬
‫מיקום צוברי הגפ"מ‪_____________________ :‬‬
‫קיבולת כוללת של הצוברים‪________________ :‬‬
‫אם המציע מסתמך בהצעתו על קבלן משנה – יש לצרף הסכם התקשרות חתום‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ .6‬הרשעות בפלילים‬
‫א‪ .‬אם המציע הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע‪ ,‬למעט בעבירת‬
‫תעבורה?‬
‫כן‪/‬לא‬
‫ב‪ .‬האם מכהן במציע נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור? כן‪/‬לא‬
‫ג‪ .‬ה אם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין‬
‫מוסמך? כן‪/‬לא‬
‫במקרה של תשובה חיובית‪ ,‬יש לפרט‪.‬‬
‫‪ .7‬הצהרות המציע‬
‫(ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע)‪:‬‬
‫הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים‪ ,‬וכי כל העובדים‪ ,‬הציוד‬
‫וכיוצא באלה משאבים‪ ,‬עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש בהם‬
‫כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין ו‪/‬או השירותים ו‪/‬או העבודות ‪ -‬הכל בהתאם לעניין‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫‪27‬‬
‫נספח א‪6-‬‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫הצהרה על מחזור הכנסות‬
‫אני הח"מ______________ ת‪.‬ז‪ ______________ .‬המשמש בתפקיד ________________‬
‫אני הח"מ______________ ת‪.‬ז‪ ______________ .‬המשמש בתפקיד ________________‬
‫הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ח‪.‬פ‪ ____________ .‬שהוא המציע למכרז מספר ‪19/2015‬‬
‫לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת (להלן‪" :‬המציע")‪.‬‬
‫אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע וכי מחזור הכנסות המציע בגין אספקת גז פחמימני מעובה‬
‫(גפ"מ) הוא כמפורט להלן‪:‬‬
‫בשנת ‪ ₪ _____________ 2012‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫בשנת ‪ ₪ _____________ 2013‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫בשנת ‪ ₪ _____________ 2014‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫שם ומשפחה_________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬חתימה __________________‬
‫שם ומשפחה_________________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬חתימה __________________‬
‫‪28‬‬
‫נספח א‪ – 7-‬אישור רואה חשבון‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫תאריך‪___________:‬‬
‫לכבוד‪ :‬הכנסת‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬מחזור הכנסות המציע בגין אספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ)‬
‫אנו משרד רו"ח __________________‪ ,‬רואי החשבון המבקרים של ________________ (להלן‪" :‬המציע")‪,‬‬
‫מאשרים כי ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מחזור הכנסות בגין אספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2012‬עד ‪ ,2014‬המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד‪.‬‬
‫הצהרה זו הינה באחריות הנהלת המציע‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם‬
‫כדרושים לפי הנסיבות‪ .‬הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה‬
‫מוטעית מהותית‪ .‬הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה‪ .‬הביקורת‬
‫כללה גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת המציע וכן‬
‫הערכת נאותות ההצגה ההצהרה בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬ההצהרה בדבר מחזור ההכנסות לתחום הפעילות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את‬
‫המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫____________________‬
‫רואה חשבון‬
‫‪29‬‬
‫נספח ב‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫הסכם התקשרות‬
‫שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________‬
‫בין‬
‫הכנסת בשם מדינת ישראל‬
‫באמצעות מנכ"ל הכנסת וחשב הכנסת‬
‫אשר כתובתה‪ :‬גבעת רם‪ ,‬ירושלים ‪91950‬‬
‫פקס‪02-6436003 :‬‬
‫(להלן‪" :‬המזמינה" או "הכנסת")‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‬
‫_________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪_____________________________ :.‬‬
‫ע"י נציגיו המורשים‪:‬‬
‫_________________________________‬
‫ואשר כתובתו‪_____________________ :‬‬
‫פקס‪___________________________ :‬‬
‫(להלן‪" :‬הספק")‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫והואיל‬
‫והואיל‬
‫והואיל‬
‫והואיל‬
‫והואיל‬
‫והספק עוסק באספקת גז פחמימני מעובה (להלן‪" :‬גפ"מ")‪ ,‬ומעוניין למכור ולספק‬
‫למזמינה‪ ,‬והמזמינה מעוניינ ת לרכוש מהספק‪ ,‬גפ"מ‪ ,‬כהגדרתם של מונחים אלה בהסכם‬
‫זה להלן‪ ,‬בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה להלן;‬
‫והמזמינה הינה הבעלים של שני צוברי גפ"מ אשר הותקנו עבורה על ידי שפיר הנדסה‬
‫אזרחית וימית בע"מ (להלן‪" :‬היוזם") וצובר גפ"מ נוסף (להלן‪" :‬הצוברים");‬
‫והספק הינו בעל הידע‪ ,‬היכולת‪ ,‬הרישיונות וההיתרים לספק למזמינה גפ"מ וכן לבצע‬
‫התקנות‪ ,‬בדיקות שוטפת של הצוברים וכל פעולה אחרת בקשר להספקת גפ"מ הנדרשת‬
‫על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות התקנים הישראלים הרלוונטיים לרבות תקן רשמי‬
‫‪ 158‬על כל חלקיו ותקן ישראלי ‪ 1134‬על כל חלקיו;‬
‫והמזמינה פרסמה מכרז מספר ‪ 19/2015‬לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת‬
‫(להלן‪" :‬המכרז")‪ ,‬והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז והמזמינה בחרה בספק כזוכה;‬
‫והמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;‬
‫וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות‬
‫המפורטים בהסכם זה להלן;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא‪ ,‬כותרות‪ ,‬נספחים והגדרות‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫המבוא להסכם זה מהוה חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד‪ ,‬ולא ישמשו בשום צורה שהיא לפרשנותו של‬
‫הסכם זה;‬
‫הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;‬
‫בהסכם זה‪ ,‬תהא למונחים שלהלן‪ ,‬המשמעות המפורטת לצדם להלן‪:‬‬
‫גפ"מ אשר לו התכונות‪ ,‬המאפיינים ויתר הספציפיקציות המפורטים‬
‫"המוצרים" ‪-‬‬
‫בתקנים הישראלים‪.‬‬
‫המקום בישראל שפורט בהצעת הספק ואשר‪:‬‬
‫"מתקן התשתיות" ‪-‬‬
‫א‪ .‬אושר כמקום ייצור ו‪/‬או מילוי גפ"מ על פי כל דין‪ ,‬לרבות דיני רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬על ידי הרשויות המוסמכות ‪ -‬כלל שיש צורך באישורן;‬
‫ב‪ .‬בו מחזיק הספק או קבלן המשנה עמו התקשר צובר ו‪/‬או צוברי‬
‫גפ"מ‪ ,‬בעלי קיבולת כוללת של לפחות ‪ 200‬טון גפ"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬בו מחזיק הספק בבעלותו ‪ 25‬טון גפ"מ בכל זמן נתון‪ ,‬המיועדים‬
‫לשמש לטובת קריאה דחופה מטעם המזמינה בלבד‪.‬‬
‫"הזמנת המזמינה" ‪-‬‬
‫"יחידה כמותית" ‪-‬‬
‫"בלו" ‪-‬‬
‫"תעריף ניפוק גפ"מ ‪-‬‬
‫"שער בז"ן" ‪-‬‬
‫"מחיר יחידה" ‪-‬‬
‫"מירווח השיווק" ‪-‬‬
‫"תקנים ישראלים" ‪-‬‬
‫"מונה" ‪-‬‬
‫"ציוד הכנסת" ‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזמנה שתימסר בכתב‪ ,‬על ידי המזמינה לספק‪ ,‬על גבי טופס הזמנה‬
‫הנהוג במזמינה‪ ,‬והיא תחייב את המזמינה רק אם נערכה על גבי טופס‬
‫כאמור‪ ,‬ופורטה בה כמות המוצרים המוזמנת‪ ,‬המחיר ומועד האספקה‪.‬‬
‫טון מטרי‪.‬‬
‫שיעור הבלו המוטל על גפ"מ כפי שיקבע ויפורסם‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫תעריף ניפוק גפ"מ בבתי הזיקוק לנפט בע"מ לניפוק גפ"מ למיכליות‪ ,‬כפי‬
‫שיקבע ויפורסם‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫מחיר גפ"מ בשער בתי הזיקוק לנפט בע"מ לטון מטרי גפ"מ כפי שיקבע‬
‫ויפורסם‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫המחיר ליחידה כמותית המורכב משער בז"ן‪ ,‬בתוספת הבלו ותעריף‬
‫ניפוק הגפ"מ הידועים במועד הזמנת המזמינה כהגדרתה בהסכם זה‪,‬‬
‫בתוספת מירווח השיווק‪.‬‬
‫הרכיב שנקבע בכתב הכמויות כמירווח השיווק‪.‬‬
‫כל תקן ישראלי שפורסם מכוח הוראות חוק התקנים‪ ,‬התשי"ג – ‪1953‬‬
‫הרלוונטים לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה בנוסח המחייב‬
‫שלהן במועד קיום התחייבויות הספק כאמור‪ ,‬ובכלל זה תקן ישראלי‬
‫רשמי ‪ 158‬על כל חלקיו ותקן ישראלי ‪ 1134‬על כל חלקיו או כל תקן אחר‬
‫שיבוא במקומם ולרבות כל גיליון תיקון של התקנים האמורים‪.‬‬
‫מונה גפ"מ אלקטרוני מכויל עם תיקון טמפרטורה‪ ,‬ובעל פלט ניפוק‬
‫ממוחשב‪.‬‬
‫הצוברים‪ ,‬מערכת עזר‪ ,‬מערכות בטיחות‪ ,‬צנרת הובלה‪ ,‬אביזרי אספקה‪,‬‬
‫מתקני צריכה וכל פריט ציוד אחר המותקן או שיותקן במתחם הכנסת‬
‫לצורך שימוש במוצרים ולרבות ציוד שהתקין הספק בהתאם להוראות‬
‫המפרט‪.‬‬
‫הצהרות הספק‬
‫‪2.1‬‬
‫הספק מצהיר‪ ,‬מאשר ומתחייב בזאת כי‪:‬‬
‫‪ 2.1.1‬בידיו הציוד‪ ,‬המתקנים‪ ,‬הידע‪ ,‬כח האדם המוכשר המנוסה והמורשה‪ ,‬היכולת‪ ,‬היתרים‬
‫והרישיונות הדרושים לשם‪:‬‬
‫מילוי‪ ,‬שינוע‪ ,‬סימון ומכירת המוצרים‪ ,‬בכמויות שיוזמנו על ידי המזמינה‪ ,‬מעת לעת‪,‬‬
‫‪2.1.1.1‬‬
‫בהתאם ובכפוף להוראות הדין‪ ,‬הסכם זה ולדרישות התקנים הישראלים‪.‬‬
‫אחזקת והפעלת מתקן התשתיות‪.‬‬
‫‪2.1.1.2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪4‬‬
‫הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ועד ליום ‪( .30.6.2017‬להלן‪" :‬תקופת ההסכם הראשונה")‪.‬‬
‫למזמינה תהא זכות הברירה (אופציה) להאריך תוקפו של הסכם זה לפי שקול דעתה הבלעדי לתקופה‬
‫נוספת או לתקופות נוספות (להלן – "תקופות ההסכם המוארכות")‪ ,‬ובלבד שסך כל תקופת ההסכם‬
‫המוארכת לא תעלה על ‪( 4‬ארבע ) שנים‪ ,‬אלא אם כן ההסכם יבוא לידי סיום או יבוטל על פי דין או‬
‫הוראה אחרת בהסכם זה‪ ,‬לפי המוקדם ביניהם; תקופת ההסכם הראשונה‪ ,‬וכל תקופות ההסכם‬
‫המוארכות‪ ,‬אם וככל שיהיו‪ ,‬יקראו להלן ביחד ‪" -‬תקופת ההסכם"‪.‬‬
‫הודעה על מימוש האופציה להארכת תוקפו של ההסכם תועבר לספק בכתב לא יאוחר משלושים יום‬
‫לפני סיום תקופת ההסכם הקודמת‪.‬‬
‫מהות ההתקשרות‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 2.1.1.3‬תחזוקת המתקנים המיועדים לאחסון ושימוש במוצרים במתקני המזמינה‪ ,‬לרבות‬
‫ומבלי לגרוע מכלליות האמור בצוברים‪ ,‬בהתאם להוראות הדין ודרישות התקנים‬
‫הישראלים‪.‬‬
‫‪ 2.1.1.4‬ביצוע הבדיקות והפעולות הדרושות לשם תפעול יעיל‪ ,‬חסכוני ובטוח של הצוברים‬
‫המיועדים לאחסון המוצרים בחצרי המזמינה בהתאם להוראות הדין‪ ,‬דרישות‬
‫התקנים הישראלים ודרישות המפרט‪.‬‬
‫הנו בעל רשיון תקף מטעם משרד התשתיות לאספקת גפ"מ ורשיון תקף מטעם משרד התחבורה‬
‫להובלת חומרים מסוכנים‪.‬‬
‫מתקן התשתיות עומד בכל הסטנדרטים והתקנים הישראלים‪.‬‬
‫ה ספק ידאג‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה לשמור את קיום הרשיונות‪ ,‬האישורים‬
‫וההיתרים המפורטים בהסכם זה‪ .‬וכן מתחייב ליידע באופן מיידי על כל שינוי בנוגע לרשיונות‪,‬‬
‫האישורים וההיתרים הרלוונטיים להסכם זה‪ ,‬אם יחולו‪ ,‬במהלך תקופת הסכם זה‪.‬‬
‫הספק הוא בעלים של כל הזכויות‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות זכויות הקניין הרוחני‪ ,‬בידע ובתהליכי‬
‫המילוי‪ ,‬סימון בידוק ואחזקה הדרושים על פי הסכם זה וכן במוצרים עצמם ככל שהדבר דרוש לשם‬
‫מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫התקשרותו של הספק בהסכם זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה‪,‬‬
‫אינם גורמים ולא יגרמו‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין‪ ,‬או‬
‫של זכויות‪ ,‬מכל מין או סוג שהוא‪ ,‬של צדדים שלישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי‪ ,‬וכי לא קיימת‬
‫זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו‬
‫של הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫הספק רשאי להתקשר בהסכם זה‪ ,‬ולבצעו על פי תנאיו‪ .‬אין כל מניעה‪ ,‬בין על פי דין‪ ,‬הסכם או אחרת‬
‫להתקשרותו של הספק בהסכם זה ולביצועו‪ ,‬והוא לא יטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע‬
‫את התקשרותו בהסכם זה או ביצועו בכל תקופת ההסכם‪.‬‬
‫הספק מתחייב בזאת לספק ולמכור למזמינה את המוצרים בהתאם להוראות הסכם זה ושאר מסמכי‬
‫המכרז וכן לספק למזמינה שירותים נוספים בהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫המזמינה מתחייבת לרכוש את המוצרים מהספק‪ ,‬בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים‬
‫בהסכם זה‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה‬
‫למזמינה מכוח הוראה אחרת בהסכם זה ובמסמכי המכרז‪.‬‬
‫ציוד הכנסת – התאמה‪ ,‬בדיקה ראשונית‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.4‬‬
‫מובהר ומוסכם‪ ,‬כי ציוד הכנסת הינו ויישאר בבעלותה ובחזקתה הבלעדיים של הכנסת ולספק לא‬
‫תהא בו כל זכות שהיא והוא לא יהיה רשאי לעשות בו כל פעולה אלא בהתאם ובכפוף להוראות הסכם‬
‫זה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה‪.‬‬
‫מיד לאחר מועד תחילת ההסכם ובתוך ‪ 14‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז יבצע הספק את כל‬
‫הנדרש לשם התאמת ציוד הכנסת לאספקת המוצרים בהתאם להוראות המפרט ויבצע‪ ,‬על חשבונו‪,‬‬
‫בדיקות בהתאם למפורט במפרט‪ .‬הספק ימציא למזמינה דו"ח בידוק על ממצאיו תוך ‪ 14‬הימים‬
‫כאמור‪.‬‬
‫הספק יהא ערוך ומוכן להחל באספקת המוצרים לציוד המזמינה בתוך ‪ 3‬ימים ממועד הגשת דו"ח‬
‫הבידוק כאמור בסעיף קטן ‪ 5.2‬לעיל‪.‬‬
‫כל חומר‪ ,‬ציוד או טובין אחרים שהמזמינה תמסור לספק למטרת ביצוע הסכם זה (להלן‪" :‬‬
‫החומרים") הינם‪ ,‬יהיו‪ ,‬ייחשבו ויישארו בבעלות המזמינה בלבד והספק מתחייב לא להשתמש בהם‬
‫למטרה אחרת‪ ,‬לא להחליפם‪ ,‬לא למוכרם‪ ,‬לא למשכנם או לשעבדם‪ ,‬לא למוסרם לאחר‪ ,‬לא למסור‬
‫את השימוש בהם לאחר‪ ,‬ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המזמינה‪ .‬כל עוד החומרים נמצאים‬
‫‪32‬‬
‫ברשותו ובפיקוחו של הספק חייב הספק על חשבונו הוא לשמור ולהשגיח עליהם באופן שלא ייגרם‬
‫להם כל נזק‪ .‬מבלי לגרוע מכל סעיף אחר בהסכם זה‪ ,‬הספק יהיה אחראי על אובדן או נזק לחומרים‬
‫הנובעים מסיבה כלשהי – בין שהייתה או שלא הייתה רשלנות מצדו או מצד כל גורם אחר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫השירותים הנוספים ‪ -‬בידוק תקופתי‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪7‬‬
‫ממצאי דו"ח הבידוק‬
‫‪7.1‬‬
‫‪8‬‬
‫עלה מממצאי דו"ח בדיקה של ציוד הכנסת שהגיש הספק למזמינה על פי הוראות המפרט כי יש צורך‬
‫בתיקון ליקויים או תקלות בציוד הכנסת יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫‪ 7.1.1‬הספק ימליץ בדו"ח הבדיקה על הפעולות הדרושות לשם תיקון ליקויים או תקלות כאמור‪.‬‬
‫‪ 7.1.2‬המזמינה תהא רשאית לבצע את הפעולות הדרושות‪ ,‬בהתאם לקביעת יועץ מקצועי מטעמה‪,‬‬
‫בעצמה או על ידי צד שלישי שיקבע על ידה‪ ,‬והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬עם השלמת‬
‫ביצוע הפעולות כאמור תודיע המזמינה לספק על כך‪ ,‬הספק יבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בדיקות חוזרות‬
‫ויגיש למזמינה דו"ח על ממצאיו‪.‬‬
‫‪ 7.1.3‬הספק לא יעכב ולא ימנע מאספקת המוצרים למזמינה בשל ממצאי דו"ח בדיקה אף אם אלה‬
‫טרם תוקנו או שלדעתו תו קנו שלא כנדרש ובלבד שליקויים אלו אינם מונעים מהספק לספק‬
‫גפ"מ על פי הוראות הדין‪.‬‬
‫‪ 7.1.4‬ס בר הספק כי ליקוי או תקלה בציוד הכנסת לא תוקנו באופן המונע ממנו‪ ,‬על פי הוראות‬
‫הדין‪ ,‬להמשיך ולספק את המוצרים למזמינה יודיע על כך למזמינה באופן מיידי מהמועד‬
‫שנודעו לו העובדות כאמור ויפרט בהודעתו את הצעדים הדרושים לתיקונם‪ .‬המזמינה תבצע‪,‬‬
‫בעצמה או באמצעות צד שלישי שיקבע על ידה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬את התיקונים‬
‫אותם דרש הספק בהודעתו ותמסור על כך הודעה לספק‪ .‬בוצע תיקון בהתאם לדו"ח הבידוק‪,‬‬
‫ולדעת יועץ מקצועי של המזמינה התיקון לא היה דרוש על פי הוראות הדין‪ ,‬או שניתן היה‬
‫לבצע תיקון בעלות נמוכה מעלות התיקון שדרש הספק‪ ,‬יכריע בדבר פוסק מקצועי שיתמנה‬
‫על ידי הצדדים‪ .‬הפוסק המקצועי יהיה מהנדס בעל ניסיון והכשרה מתאימים בתחום ציוד‬
‫גפ"מ‪ .‬קבע הפוסק המקצועי כי התיקון שבוצע לפי דרישת הספק לא היה דרוש או שניתן היה‬
‫לבצע תיקון בעלות נמוכה יותר – ישיב הספק למזמינה את עלות התיקון או (לפי העניין) את‬
‫ההפרש שבין עלו התיקון שבוצע לבין עלות התיקון שניתן היה לבצע במקומו‪.‬‬
‫ציוד נלווה‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪9‬‬
‫הספק יבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את הבדיקות התקופתיות והאחרות בציוד הכנסת כנדרש על פי הוראות‬
‫המפרט וימציא למזמינה דו"ח בידוק על ממצאיו (להלן‪" :‬הבידוק התקופתי")‪.‬‬
‫הספק יבצע את הבידוק התקופתי במשך כל תקופת ההתקשרות‪ ,‬לרבות תקופות ההסכם המוארכות‪,‬‬
‫באם יהיו‪.‬‬
‫הספק מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את כל הציוד הנלווה הדרוש לשם מילוי חיוביו על פי הסכם זה‬
‫ולרבות מכליות ההובלה‪ ,‬מתקניהם‪ ,‬ציוד המילוי‪ ,‬ציוד הפריקה וכל ציוד אחר שיידרש לשם קיום‬
‫הסכם זה (להלן‪" :‬הציוד הנלווה")‪ .‬הספק מתחייב להשתמש בציוד נלווה באיכות גבוהה העומד‬
‫בדרישות הדין והתקנים הישראלים‪.‬‬
‫אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של ציוד נלווה‪ ,‬שסופק על ידיו בין אם הוא יצר‬
‫אותו ובין אם רכש אותו מצד שלישי‪ ,‬והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו ועמידתו בכל יתר‬
‫הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה‪.‬‬
‫הספק ימציא למזמינה‪ ,‬לפי דרישתה‪ ,‬אישורים בכתב על תקינות הציוד הנלווה‪ ,‬כולו או חלקו‪,‬‬
‫בהתאם להוראות כל דין‪ ,‬ועל התאמתו לאספקת המוצרים למזמינה‪.‬‬
‫הזמנת המוצרים על‪-‬ידי המזמינה‬
‫‪9.1‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪9.3‬‬
‫המזמינה תמסור לספק את הזמנת המזמינה מעת לעת‪ ,‬וכן תנקוב בהזמנת המזמינה במועדי‬
‫ההספקה ובמקום אליו יש לספק את המוצרים‪ .‬הספק יספק את המוצרים למזמינה בהתאם ובכפוף‬
‫להוראות הסכם זה‪ ,‬להזמנת המזמינה והוראות האחראי על הביטחון מטעם המזמינה‪ ,‬כפי שימסרו‬
‫לספק מעת לעת על ידי המזמינה‪.‬‬
‫ל מען הסר כל ספק‪ ,‬מוצהר ומוסכם‪ ,‬כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של המוצרים‬
‫או כמות כלשהי של המוצרים‪ ,‬והתחייבותה לרכוש מהספק מוצרים הינה אך ורק עבור כמות של‬
‫המוצרים שתוזמן על ידי המזמינה ותסופק על ידי הספק למזמינה בפועל‪ ,‬בהתאם ובכפוף להוראות‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫י דוע לספק‪ ,‬כי הזמנת המזמינה למוצרים תלויה גם בדרישה למוצרים שאינה תלויה במזמינה‪,‬‬
‫ועשויות לחול בה תנודות קיצוניות‪ .‬הספק מתחייב להתאים‪ ,‬מזמן לזמן‪ ,‬ובמהירות סבירה‪ ,‬את מתקן‬
‫‪33‬‬
‫התשתיות ואת יכולת האספקה של המוצרים‪ ,‬לשם הבטחת עמידתו בדרישת הכמויות של המוצרים‬
‫כפי שימסרו לו בהזמנת המזמינה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫‪ 10‬אספקת המוצרים על‪-‬ידי הספק‬
‫‪ 10.1‬הספק מתחייב‪ ,‬כי משך כל תקופת ההסכם‪ ,‬יספק את המוצרים אך ורק ממתקן התשתיות‪ ,‬כשמתקני‬
‫התשתיות‪ ,‬המילוי והשינוע עומדים בכל הסטנדרטים הרלבנטיים‪ ,‬לרבות כל הוראות הבטיחות‬
‫הרלבנטיות‪ ,‬וכשבידי הספק כל האישורים‪ ,‬הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת מתקן‬
‫התשתיות‪ ,‬ולאספקת המוצרים‪ ,‬וכן אישור על עמידתו של הספק בתקני איכות ועמידתו בדרישות‬
‫התקנים הישראלים‪.‬‬
‫‪ 10.2‬הספק מתחייב לספק את המוצרים באמצעות כוח אדם מיומן ומוכשר לכך‪ ,‬באיכות הגבוהה ביותר‪,‬‬
‫בכמויות שיוזמנו על ידי המזמינה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על פי הזמנת המזמינה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הספק מתחייב לספק את המוצרים תוך פרק זמן מקסימאלי של ‪ 24‬שעות מקבלת הזמנה‪.‬‬
‫‪ 10.4‬מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה‪ ,‬מובהר ומוסכם כי המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק‬
‫לבצע את אספקת המוצרים במועד ובשעה שיקבעו על ידה ובלבד שלא יפחתו מהמועדים הקבועים‬
‫בסעיף קטן ‪ 10.3‬לעיל; בכלל זה תהא המזמינה רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת המוצרים‬
‫בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי‬
‫בשל כך‪.‬‬
‫‪ 10.5‬מבלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב‪ ,‬כי בכל מקרה של עיכוב במועדי ההספקה‬
‫הצפוי להתרחש‪ ,‬או בכל מקרה של מחסור צפוי בחומרים המשמשים בייצור המוצרים ו‪/‬או אספקתם‬
‫ו‪/‬או שינועם ו‪/‬או מילוים‪ ,‬ימסור על כך למזמינה הודעה מיידית‪ ,‬תוך ציון סיבת העיכוב או המחסור‬
‫הצפויים (לפי העניין)‪ ,‬ותקופת העיכוב או המחסור המוערכת על ידיו‪ .‬הספק יעשה כמיטב יכולתו על‬
‫מנת להתגבר על העיכוב או המחסור הצפוי (לפי העניין)‪ ,‬ולספק למזמינה את כמות המוצרים הרבה‬
‫ביותר האפשרית בהתאם להזמנות המזמינה‪ ,‬וכן ישלים את החסר‪ ,‬מיד לכשיתאפשר הדבר‪ .‬הצדדים‬
‫יעשו מאמץ משותף למצוא פתרון לבעיית העיכוב או המחסור‪ ,‬לרבות על ידי איתורו של מקור אספקה‬
‫חלופי‪ ,‬והכל ‪ -‬בכפוף לאישורה של המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.6‬בכל מקרה של פיגור במועדי האספקה‪ ,‬מכל סיבה שהיא (אך למעט פיגור שהספק יוכיח כי הוא נובע‬
‫במישרין ובאורח בלעדי ממעשה או מחדל של המזמינה) תהיה המזמינה זכאית‪ ,‬מבלי לגרוע מכל סעד‬
‫אחר או נוסף על פי דין או הסכם זה‪ ,‬להזמין את המוצרים מאחרים וכן את השירותים שידרשו לשם‬
‫כך‪..‬‬
‫‪ 10.7‬מבלי לגרוע מכל סעד ו‪/‬או זכות להם זכאית המזמינה‪ ,‬במקרה של פיגור באספקת המוצרים ישלם‬
‫הספק למזמינה סך בגובה של ‪ 10%‬מהתמורה לה היה זכאי לו סופקו המוצרים על פי לוח הזמנים‪,‬‬
‫לכל יום איחור או חלק מיום איחור כאמור (להלן‪" :‬הפיצוי המוסכם")‪ ,‬וזאת עד למועד אספקת‬
‫המוצרים בפועל‪.‬‬
‫במקרה ובחרה המזמינה להזמין את השירותים מאחר ישלם הספק למזמינה בנוסף לפיצוי המוסכם‬
‫את העלות הנוספת של המוצרים שנרכשו ממקום אחר (ההפרש בין סכום התמורה שהיה משתלם‬
‫לספק על פי הסכם זה לבין הסכום בו רכשה המזמינה את המוצרים בפועל ממקור אחר) וזאת מבלי‬
‫לגרוע מכל סעד ו‪/‬או זכות אחרת להם זכאית המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.8‬הושמט‪.‬‬
‫‪ 10.9‬הספק ישריין‪ ,‬במשך כל תקופת ההתקשרות‪ 25 ,‬טון גפ"מ במתקן התשתיות לצורך הענות לקריאה‬
‫מטעם המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.10‬ה ספק מתחייב בזאת‪ ,‬כי ימכור ויספק למזמינה במועדים הנקובים בהזמנת המזמינה‪ ,‬את המוצרים‪,‬‬
‫בכמויות כפי שהוזמנו‪ ,‬ולא יהיה רשאי לטעון טענה מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬בקשר להעדר אפשרות לספק‬
‫למזמינה את המוצרים בהתאם להזמנת המזמינה‪ ,‬במועדים ובכמויות שהוזמנו בהזמנת המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.11‬כ ל משלוח מן המוצרים ילווה בתעודת משלוח‪ ,‬בה יפורטו הפרטים המקובלים‪ ,‬ולרבות ציון כל‬
‫הנתונים הדרושים במסמך הספקה בתקן הישראלי ‪ 1134‬חלק שני ולרבות ציון כמות יחידות‬
‫המוצרים (נטו) שבמשלוח‪ .‬בנוסף יצרף הספק לתעודת המשלוח פלט ניפוק ממוחשב שיונפק מהמונה‬
‫וכן יצרף הוראות מתאימות לטיפול במוצרים‪ ,‬ככל שהן נדרשות על פי דין או מקובלות לפי העניין‪.‬‬
‫המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק לצרף לתעודת המשלוח אישור בדבר הבדיקות‪ ,‬לרבות בדיקות‬
‫איכות‪ ,‬שערך הספק לבחינת עמידתם של המוצרים בדרישות המפרט‪ ,‬התקניים הישראלים והוראות‬
‫כל דין‪.‬‬
‫‪ 10.12‬כ ל משלוח‪ ,‬וצירופיו‪ ,‬יישלחו על ידי הספק למקום ובמועד עליהם תורה המזמינה בהזמנת המזמינה‪,‬‬
‫על חשבון הספק ועל אחריותו הבלעדית‪ ,‬באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין‪ ,‬שמירה על‬
‫איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח‪ ,‬וכן יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת‬
‫הבטיחות‪ ,‬הבריאות ואיכות הסביבה בעת משלוח המוצרים ומילוי צוברי המזמינה‪.‬‬
‫‪ 10.13‬ה ספק יהא אחראי‪ ,‬באורח בלעדי לכל נזק או אבדן שייגרמו למוצרים ו‪/‬או למזמינה ו‪/‬או לצד ג'‬
‫במתקן התשתיות ו‪/‬או בעת משלוח המוצרים ו‪/‬או במהלך אספקתם למזמינה ו‪/‬או במהלך מילוי‬
‫צוברי המזמינה בחצריה ‪ ,‬וכל זאת עד לקבלתם על ידי המזמינה בהתאם להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 11‬עלויות והוצאות האספקה‬
‫הספק ייש א בכל עלויות הייצור‪ ,‬המילוי‪ ,‬השינוע והפריקה של המוצרים‪ ,‬לרבות עלויות חומרי הגלם‬
‫והעבודות המושקעים באספקתם‪ ,‬מסים ותשלומי חובה אחרים החלים על מתקן התשתיות‪ ,‬תהליכי‬
‫הייצור‪ ,‬המילוי‪ ,‬הסימון‪ ,‬השינוע‪ ,‬הפריקה וכל יתר הפעולות הקשורות באספקת המוצרים למזמינה לרבות‬
‫עלויות התאמת המתקנים והציוד של הספק למתקני וציוד המזמינה‪.‬‬
‫‪ 12‬איכות המוצרים‬
‫‪12.1‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪12.5‬‬
‫הספק מתחייב בזאת לספק את המוצרים בהתאמה קפדנית למפרט ולדרישות התקן הישראלי ‪1134‬‬
‫חלק ‪ ,1‬מחומרי גלם מן האיכות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫ה ספק יספק את המוצרים בכפוף ובהתאם להוראות כל דין רלבנטי‪ ,‬לרבות דיני הבריאות‪ ,‬הרישוי‪,‬‬
‫הבטיחות ואיכות הסביבה הנוגעים בעניין; יקיים בקרת איכות על תהליכי המילוי‪ ,‬האחזקה והסימון‬
‫של המוצרים‪ ,‬כנדרש בתקן האיכות‪ ,‬וכמקובל בתחום זה‪ ,‬ויבטיח כי מילוי‪ ,‬אחזקת וסימון המוצרים‬
‫ייעשו בתנאים נאותים‪ ,‬מבחינה בטיחותית‪ ,‬תברואית‪ ,‬בריאותית ומבחינת שמירה על איכות הסביבה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה מתחייב הספק לעמוד בדרישות התקנים הישראלים‪.‬‬
‫המזמינה תהא רשאית לבקר‪ ,‬בתאום מראש עם הספק‪ ,‬במתקן התשתיות‪ ,‬על מנת לבדוק כי מתקן‬
‫התשתיות עומד בסטנדרטים ובאמות המידה הנדרשים וכן על מנת לבצע בדיקות בקרת איכות של‬
‫המוצרים המאוכסנים במתקן התשתיות‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי זכויותיה של המזמינה על פי הוראות סעיף זה לא תטיל על המזמינה‬
‫אחריות כלשהי למוצרים‪ ,‬לייצורם‪ ,‬לאספקתם ולסימונם ולעמידתם בדרישות הדין ו‪/‬או הוראות‬
‫הסכם זה‪ ,‬ושום דבר מן האמור לעיל לא יתפרש כמטיל על המזמינה או מי מטעמה חבות כלשהי‪.‬‬
‫היה למזמינה יסוד סביר לחשש‪ ,‬כי המוצרים ו‪/‬או אחזקתם ו‪/‬או סימונם ו‪/‬או אספקתם אינם‬
‫תואמים להוראות הסכם זה או שהמוצרים אינם עומדים בדרישותיה‪ ,‬רשאית המזמינה להודיע לספק‬
‫על כך‪ ,‬והספק רשאי למסור תגובתו בתוך ‪ 14‬יום ממועד מסירת ההודעה על ידי המזמינה‪ .‬לאחר מועד‬
‫זה‪ ,‬ואם לדעת המזמינה לא הוסר החשש כאמור‪ ,‬רשאית המזמינה (אך לא חייבת) להורות לספק‬
‫להפסיק זמנית את אספקת המוצרים עבור המזמינה‪ ,‬עד לבירור יסודי של החשש האמור‪ .‬אין‬
‫בהוראה זו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים למזמינה על פי דין או הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 13‬הושמט‬
‫‪ 14‬בדיקה מדגמית‪ ,‬בדיקת כמויות ופסילת מוצרים‬
‫‪14.1‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪14.4‬‬
‫המזמינה תהא רשאית לדרוש מן הספק בכ ל עת לבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬ו‪/‬או לבצע בעצמה ו‪/‬או על ידי מי‬
‫מטעמה דגימה מן המוצרים המאוכסנים במתקן התשתיות ו‪/‬או בצוברים שבחצריה ו‪/‬או במכליות‬
‫ההובלה (להלן‪" :‬הדגימה ")‪ .‬הדגימה תבוצע בידי הספק ו‪/‬או המזמינה ו‪/‬או גוף בלתי תלוי (על פי‬
‫דרישת המזמינה ותיעשה בהתאם להוראות תקן ישראלי ‪ 1134‬חלק ‪" -3‬גז פחמימני מעובה‪ :‬דגימה" ‪.‬‬
‫הספק מתחייב לשתף פעולה ולאפשר את ביצוע הדגימה וכן למסור לידי המזמינה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫דוגמאות מן המוצרים ו‪/‬או את תוצאות הדגימה ו‪/‬או נתונים שידרשו לשם ביצוע הדגימה‪ .‬אם‬
‫הדגימה תיערך על ידי הספק‪ ,‬הספק מתחייב לחשוף בפני המזמינה כל מידע הנוגע לדגימה ולרבות‬
‫אופן ביצועה‪ ,‬תוצאותיה ‪,‬זהות מבצע הדגימה וקשריו עם הספק‪.‬‬
‫כל מכלית‪ ,‬מיכל או מתקן אחר שישמש לאספקת המוצרים למזמינה יהא מצויד במונה‪ .‬המזמינה‬
‫תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת את בדיקת תקינות המונה על ידה ו‪/‬או או על ידי מי מטעמה‪ ,‬על‬
‫חשבון הספק‪.‬‬
‫ה מזמינה תהא רשאית להשיב ו‪/‬או לא לרכוש ו‪/‬או לא לעשות שימוש בכל כמות המוצרים או בחלק‬
‫מכמות המוצרים שמהם נלקחה הדגימה שאינה עומדת בדרישות הסכם זה‪ ,‬או שהינה פגומה או בלתי‬
‫ראויה לשימוש מסיבה אחרת (להלן‪" :‬המוצרים הפגומים")‪ ,‬או שסופקו בכמות העולה על זו שנקבעה‬
‫בהזמנת המזמינה (להלן‪" :‬המוצרים העודפים") או שנקבע על ידי רשות מוסמכת‪ ,‬כי המוצרים אינם‬
‫ראויים לשיווק‪ ,‬או ייאסר שיווקם‪ ,‬מכל סיבה שהיא ו‪/‬או יקבע על ידי רשות מוסמכת כי השימוש‬
‫במוצרים עלול להוות סכנה בטיחותית ו‪/‬או יקבע על ידי גורם מוסמך כי השימוש במוצרים במתקני‬
‫המזמינה עלול ליצור סיכון בטיחותי‪ .‬הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות באיסוף המוצרים‪ ,‬ופינויים‬
‫מחצריה של המזמינה‪ .‬המזמינה לא תשלם לספק את התמורה בעד מוצרים שלגביהם ניתנה קביעה‬
‫כאמור בסעיף זה‪ ,‬ואם שילמה לספק את תמורתם ‪ -‬ישיב הספק למזמינה‪ ,‬מיד עם דרישתה‬
‫הראשונה‪ ,‬כל סכום ששולם על ידי המזמינה לספק בגינם‪.‬‬
‫מ בלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה‪ ,‬במקרה בו יתגלה‪ ,‬בכל עת לאחר אספקת המוצרים על ידי הספק‬
‫למזמינה‪ ,‬כי במוצרים קיים פגם או ליקוי‪ ,‬מתחייב הספק להשיב למזמינה‪ ,‬לפי דרישתה הראשונה‪,‬‬
‫את מלוא התמורה ששילמה המזמינה לספק בגין אותם מוצרים וזאת‪ ,‬אף אם המוצרים כאמור‪ ,‬לא‬
‫הושבו לידי הספק‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ 14.5‬ה ספק מתחייב לספק למזמינה‪ ,‬אם המזמינה תדרוש זאת ממנו‪ ,‬מיד לאחר שהמזמינה הודיעה לו על‬
‫המוצרים הפגומים‪ ,‬או על קביעה של רשות מוסמכת כאמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬כמות זהה של המוצרים‪,‬‬
‫כשהם עומדים בדרישות המפרט ואינם מוצרים פגומים‪ ,‬ללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪ 15‬רכישת המוצרים ומועדה‬
‫‪ 15.1‬המוצרים שסופקו על ידי הספק למזמינה בפועל‪ ,‬ואשר המזמינה קיבלה לידיה‪ ,‬ואישרה בתעודת‬
‫המשלוח שצורפה אליהם‪ ,‬כי התקבלו בידיה‪ ,‬יעברו לבעלותה ולחזקתה הבלעדית של המזמינה מיד‬
‫עם קבלתם על ידי המזמינה ואישורה על קבלתם כאמור‪ ,‬במקום שנקבע לכך בהזמנת המזמינה‪.‬‬
‫מובהר ומוסכם בזה‪ ,‬כי המוצרים לא יעברו לבעלותה ולחזקתה של המזמינה‪ ,‬כל עוד לא אישרה‬
‫המזמינה את קבלתם‪ ,‬אף אם הם מצויים בחצריה של המזמינה‪ ,‬וכל עוד לא עברה הבעלות והחזקה‬
‫הבלעדית במוצרים לידיה של המזמינה‪ ,‬יהא הספק האחראי הבלעדי למוצרים ולכל אובדן או נזק‬
‫שיארע להם‪.‬‬
‫‪ 15.2‬ה בעלות במוצרים תעבור לידי המזמינה‪ ,‬כשהיא נקייה מכל חוב‪ ,‬עיקול‪ ,‬שעבוד או זכויות צד ג'‬
‫אחרות או נוספות מכל מין או סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ 16‬התמורה‬
‫‪ 16.1‬בתמורה למוצרים שתרכוש המזמינה מהספק‪ ,‬וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי‬
‫התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה‪ ,‬תשלם המזמינה לספק‪ ,‬את התמורה המפורטת להלן‬
‫(להלן‪" :‬תמורת המוצרים")‪:‬‬
‫‪ 16.1.1‬בגין רכישת כל יחידה כמותית של המוצרים‪ ,‬אשר נתקבלו על ידי המזמינה בפועל‪ ,‬בהתאם‬
‫להזמנת המזמינה‪ ,‬ושהמזמינה אישרה בכתב את קבלתם בפועל‪ ,‬תשלם המזמינה לספק את‬
‫המחיר ליחידה כהגדרתו בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ 16.1.2‬המחיר ליחידה הנקוב בנספח א‪ 4-‬למסמכי המכרז‪ ,‬הנו עבור יחידות שלמות (נטו) של‬
‫המוצרים‪ .‬בגין כל כמות (נטו) הקטנה מיחידה אחת‪ ,‬ישולם המחיר היחסי לאותה כמות‪.‬‬
‫‪ 16.1.3‬במקרה שבו יחולו שינויים בשיעור המע"מ עד מועד קבלת דרישת התשלום‪ ,‬תעודכן התמורה‬
‫לה זכאי הספק כקבוע בנספח א‪ 4-‬למסמכי המכרז‪ ,‬בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ‪ .‬מובהר‬
‫בזאת כי התמורה הנקובה בסעיף זה מהווה תמורה מלאה כנגד מילוי כל התחייבויות הספק‬
‫במלואן ולרבות בגין התחייבויות הספק לבצע פעולות כמתחייב על פי הוראות הסכם זה‬
‫ונספחיו‪.‬‬
‫‪ 16.2‬הגשת דרישת תשלום‪ ,‬בדיקתה ואישורה‪:‬‬
‫‪ 16.2.1‬תמורת המוצרים (להלן‪" :‬התמורה") ישולמו לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן‪ .‬מידי‬
‫חודש יגיש הספק למזמינה דרישת תשלום בגין המוצרים שסיפק בחודש הקודם וזאת לאחר‬
‫שביצע בפועל את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה עד לאותו המועד‪ .‬דרישת התשלום תכלול‬
‫את כל אלו‪:‬‬
‫‪ 16.2.1.1‬הזמנת המזמינה עליה מסתמכת דרישת התשלום;‬
‫‪ 16.2.1.2‬תעודת משלוח מאושרת על ידי המזמינה‪ ,‬המעידה על קבלת המשלוח בהתאם‬
‫להזמנת המזמינה הנזכרת;‬
‫‪ 16.2.1.3‬פלט ניפוק ממוחשב המונפק באמצעות המונה וחתום בידי נציג המזמינה;‬
‫‪ 16.2.1.4‬חשבונית ערוכה ובה פירוט הסכומים שהמזמינה חבה בהם על פי סעיף זה כאמור‬
‫לעיל‪( .‬להלן‪" :‬דרישת תשלום המוצרים")‪.‬‬
‫‪ 16.2.2‬דרישת תשלום המוצרים (להלן‪" :‬דרישת התשלום") תוגש לבדיקה ואישור על ידי המזמינה‪,‬‬
‫והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי הסכם זה‪ .‬כל עוד לא תוגש דרישת תשלום‪,‬‬
‫על כל מסמכיה‪ ,‬לא תתגבש זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 16.2.3‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר ומוסכם‪ ,‬כי המזמינה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום‪,‬‬
‫כולה או חלקה‪ ,‬אם מצאה‪ ,‬לאחר בדיקת הדרישה‪ ,‬כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי‬
‫שהתבקש על ידיו; אישרה המזמינה את דרישת התשלום בחלקה‪ ,‬יגיש הספק‪ ,‬לאחר שיקבל‬
‫הודעה מהמזמינה בדבר שיעור התשלום שאושר‪ ,‬דרישת תשלום מתוקנת‪ ,‬בצרוף חשבונית‬
‫ערוכה כדין כשהיא מתייחסת לסכום שאושר לתשלום בלבד (להלן‪" :‬דרישת תשלום‬
‫מתוקנת")‪ ,‬התשלום יבוצע על פי דרישת תשלום מתוקנת זו‪ .‬אין בהגשת דרישת תשלום‬
‫מתוקנת כאמור‪ ,‬כדי לשלול מן הספק את הזכות לחלוק על החלטת המזמינה לאשר רק חלק‬
‫מדרישת התשלום המקורית‪ ,‬אולם במקרה של חילוקי דעות כאמור לא יפסיק הספק את מתן‬
‫שירותיו על פי הסכם זה‪ ,‬ולא יעכב ביצוע כל התחייבות אחרת על פי הוראות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 16.2.4‬אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או (לפי העניין) דרישת תשלום‬
‫מתוקנת‪ ,‬שהוגשה על ידיו‪ ,‬תשלם המזמינה את התשלום המגיע לספק בתוך ‪ 30‬יום מתום‬
‫החודש בו הוגשה דרישת התשלום או (לפי המאוחר) דרישת התשלום המתוקנת‪ ,‬בצרוף כל‬
‫‪36‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪16.4‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪16.6‬‬
‫המסמכים הנדרשים כאמור‪( ,‬תנאי שוטף ‪ .)30 +‬התשלום יבוצע ישירות לחשבון בנק עליו‬
‫יודיע הספק למזמינה בכתב‪.‬‬
‫התמורה הנקובה בסעיף זה היא סופית‪ ,‬מרבית וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם‬
‫זה וכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו‪/‬או הנובעות הימנו‪ ,‬לרבות התחייבויות נובעות שאינן‬
‫ידועות לספק במועד חתימת ההסכם‪ ,‬לרבות עלויות ציוד (ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע ההסכם)‪,‬‬
‫השקעות שביצע בקשר עם אספקת השירותים‪ ,‬הוצאות בגין העסקת אנשי הצוות‪ ,‬נסיעות וכד'‪,‬‬
‫הוצאות בגין הפתרונות ו‪/‬או הוצאות ו‪/‬או תשלומי חובה ו‪/‬או מסים ו‪/‬או היטלים מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם צוין כך מפורשות בהסכם זה‬
‫או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים‪ ,‬ובכתב‪.‬‬
‫הסכומים הנקובים בנספח א‪ 4-‬למסמכי המכרז‪ ,‬לא ישתנו בכל מקרה‪ ,‬וזאת גם אם יחולו‪ ,‬לאחר‬
‫מועד כריתתו של הסכם זה‪ ,‬שינויים שאינם בשליטתו של הספק‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעלויות הכרוכות‬
‫באספקת המוצרים‪ ,‬ובכלל זה‪ ,‬באחד או יותר מן המרכיבים הבאים‪ :‬שכר עבודה‪ ,‬מחירי חומרי גלם‪,‬‬
‫עלויות תפעול‪ ,‬עלויות שינוע‪ ,‬עלויות התאמה‪ ,‬מיסים‪ ,‬הוצאות וכו'‪.‬הסמכות לשנות את היקף‬
‫התמורה‪ :‬חיוב המזמינה בעניינים הנוגעים לתמורה ו‪/‬או להיקף ההתקשרות יהיה אך ורק מראש‬
‫ובמסמך בכתב על ידי מנכ"ל הכנסת או סגנו וחשב הכנסת (שני חותמים)‪ .‬ידוע לספק והוא מסכים‬
‫שכל הוראה שיש בה כדי להשפיע על התמורה ו‪/‬או על היקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב‬
‫כאמור לא תחייב את המזמינה והספק לא יהא רשאי לפעול לפיה ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל‬
‫תמורה שהיא בקשר לכך‪.‬‬
‫מוסכם כי איחור של המזמינה בתשלום‪ ,‬שאינו עולה על שלושים (‪ )30‬יום לאחר המועד המיועד‬
‫לתשלום בפועל ‪ ,‬לא יהווה הפרה של הסכם זה‪ .‬הספק יהיה זכאי בגין תקופת האחור כאמור לתוספת‬
‫הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן אם תחול עליה במדד האמור מהמועד המיועד לתשלום על פי‬
‫הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל‪ .‬עלה האחור על ‪ 30‬יום כאמור‪ ,‬יהיה הספק זכאי‪ ,‬בנוסף להפרשי‬
‫ההצמדה ‪ ,‬לריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר‪,‬‬
‫ולסעד זה בלבד‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר ומוסכם‪ ,‬כי המזמינה לא תישא בתשלום עבור מוצרים שהם מוצרים פגומים‬
‫ו‪/‬או אינם תואמים לדרישות המפרט‪ ,‬וביצוע תשלום כלשהו לא יהיה בו משום ראיה לכך שהמוצרים‬
‫בגינם בוצע התשלום עומדים בדרישות המפרט ו‪/‬או אינם מוצרים פגומים‪.‬‬
‫‪ 17‬עוסק מורשה וניהול ספרים‬
‫‪ 17.1‬הספק מצהיר בזאת‪ ,‬כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמינה אישור בהתאם‪ ,‬מדי כל‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪ 17.2‬הספק מתחייב למסור למזמינה‪ ,‬מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה‪ ,‬אישורים בני תוקף על‬
‫ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה‪ ,‬או רואה חשבון‪ ,‬או יועץ מס מוסמך בהתאם להוראות‬
‫חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו – ‪.1976‬‬
‫‪ 18‬אחריות‪ ,‬פיצוי ושיפוי‬
‫‪18.1‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪18.3‬‬
‫‪18.4‬‬
‫הספק מצהיר‪ ,‬מאשר‪ ,‬וכן (לפי העניין) מתחייב כי‪:‬‬
‫‪ 18.1.1‬הוא האחראי היחיד והבלעדי לכל מעשה או מחדל הקשור ו‪/‬או נוגע לאספקת המוצרים‬
‫ואיכותם‪ ,‬לתהליכי הייצור‪ ,‬המילוי‪ ,‬הסימון‪ ,‬השינוע‪ ,‬הפריקה‪ ,‬האספקה של המוצרים‪,‬‬
‫ולביצוע כל הפעולות הדרושות לשם כך ובכלל זה התאמת ציוד הכנסת ובדיקתו‪ ,‬וכן לקיום‬
‫יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬בין אם נעשו על ידו או על ידי מי מטעמו;‬
‫‪ 18.1.2‬הוא מתחייב לספק את המוצרים למזמינה‪ ,‬ולבצע כל פעולה אחרת הקשורה בקיום‬
‫התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬במיומנות ובזהירות הנדרשות; וכי המזמינה‪ ,‬מנהליה‪ ,‬עובדיה‬
‫ושלוחיה‪ ,‬אינם אחראים‪ ,‬בכל צורה שהיא‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬לייצור המוצרים‪,‬‬
‫לתהליכי הייצור של המוצרים‪ ,‬הספקתם‪ ,‬שינועם ופריקתם לחצרי המזמינה בהתאם‬
‫להוראות הסכם זה או לכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי הספק או מי מטעמו בקשר למילוי‬
‫התחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי לנזק או אובדן מסוג כלשהו‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬לגוף או לרכוש‪,‬‬
‫לרבות הוצאות מסוג כלשהו‪ ,‬שייגרם לכל אדם או גוף‪ ,‬לרבות המזמינה‪ ,‬עובדיה אורחיה ושלוחיה‪,‬‬
‫בשל או עקב מעשה או מחדל של הספק‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שלוחיו או מי מטעמו‪ ,‬בקשר למילוין או הפרתן של‬
‫התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬לרבות אספקת המוצרים כשהם פגומים או מזוהמים‪ ,‬או שלא בהתאם‬
‫למפרט‪ ,‬והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫הספק ינקוט בכל האמצעים היעילים למניעת נזק או אובדן כאמור‪ ,‬ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי‬
‫נזק או אובדן‪ ,‬שנגרמו בהסכמת המזמינה או על פי הוראותיה‪.‬‬
‫בכל מקרה של תביעה או דרישה מאת צד ג' נגד המזמינה או מי מטעמה‪ ,‬בגין נזק‪,‬אובדן או פגיעה‪,‬‬
‫שהספק אחראי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין; הספק יפצה או ישפה את המזמינה בגין כל סכום‬
‫בו המזמינה תחויב בשל או בקשר לנזק‪ ,‬אובדן או פגיעה כאמור‪ ,‬וכן בגין מלא הוצאותיה‪ ,‬לרבות‬
‫‪37‬‬
‫הצואות משפט ושכר טרחת עורכי דין‪ ,‬ובלבד שעם קבלת הדרישה או התביעה על ידי המזמינה‪,‬‬
‫המזמינה תמסור לספק הודעה על כך‪ ,‬ותיתן לספק‪ ,‬ככל שהדברים תלויים במזמינה‪ ,‬אפשרות‬
‫להצטרף להליכים המשפטים‪ ,‬ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור‪ .‬הספק‬
‫יתגונן מפני תביעה או דרישה כאמור‪ ,‬גם בשמה של המזמינה‪ ,‬אם המזמינה בחרה להטיל על הספק‬
‫את ההגנה כאמור;‬
‫במקרה כזה‪ ,‬ימסור הספק למזמינה דיווח שוטף על התביעה או הדרישה‪ ,‬ולא יגיע להסכם או פשרה‬
‫עם התובע אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמינה‪ .‬הצדדים ישתפו‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬פעולה‪ ,‬לשם‬
‫התגוננות מפני תביעה או דרישה כאמור‪ ,‬ובכלל זה‪ ,‬יורו לעובדיהם הבקיאים בעובדות לשתף פעולה‬
‫עם הצד השני‪ ,‬ימסרו כל מידע או מסמך רלבנטי שבידיהם ואינו סודי‪ ,‬וכל כיוצא באלה‪.‬‬
‫‪ 18.5‬הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המזמינה והבאים מטעמה מאחריות לכל אבדן או נזק העלול‬
‫להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי הספק ו‪/‬או עבורו לחצרי המזמינה במסגרת מילוי התחייבויותיו‬
‫עפ"י ההסכם (מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬לרבות לכלים ולציוד אשר ישמשו את הספק במילוי‬
‫התחייבויותיו עפ"י ההסכם)‪ ,‬אולם האמור בדבר פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון שנגרם‬
‫על ידי המזמינה או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪ 18.6‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬ללא הגבלת זמן‪.‬‬
‫‪ 19‬ביטוח‬
‫‪19.1‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪19.3‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪19.7‬‬
‫להבטחת התחייבויות הספק על פי חוזה זה‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו על פי חוזה זה או‬
‫לפי כל דין‪ ,‬הספק יערוך‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬משך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלולות לחול עליו חבויות‪,‬‬
‫ביטוחים בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין‪ ,‬בקשר לכל התחייבויות הספק ולרבות הביטוחים‬
‫המפורטים בנספח ז'‪ .‬הביטוחים יהיו בגבולות אחריות המפורטות בנספח ז' למסמכי המכרז וכן‬
‫יורחבו לכלול סעיף "חבות צולבת"‪ ,‬על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח‬
‫(להלן ‪" :‬הפוליסות")‪ .‬המוטבים בפוליסות יהיו הספק והמזמינה ביחד ולחוד‪.‬‬
‫הספק ימציא למזמינה‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים ממועד כריתתו של חוזה זה‪ ,‬ו‪ 30 -‬יום לפני תום כל שנה או לפני‬
‫תום תקופת תוקפם של הפוליסות (לפי העניין) – לגבי השנה העוקבת או תקופה עוקבת ארוכה יותר‪,‬‬
‫אישור חתום על ידי המבטח על עריכת הביטוחים בנוסח נספח ז' למסמכי המכרז בהתאם להוראות‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫הפוליסות יכללו סעיף הקובע כי הספק והמבטח לא יהיו רשאים לבטל את הפוליסות או לצמצם את‬
‫היקפן ללא מתן הודעה מוקדמת בדואר רשום למזמינה לפחות ‪ 30‬יום טרם ביטולן‪ ,‬כולן או חלקן‬
‫(הכל לפי העניין)‪.‬‬
‫הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו רק הספק יישא בתשלום דמי הביטוח‪ ,‬השתתפות עצמית ויתר‬
‫החבויות החלות על מבוטח‪.‬‬
‫הפוליסות יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשונים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה‪ ,‬ולא‬
‫יחול עליהם סעיף "השתתפות"‪.‬‬
‫בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בהסכם זה – מתחייב‬
‫הספק לפי דרישת המזמינה לגרום לשינוי הביטוחים כדי להתאימם להוראות הסכם זה תוך ‪ 7‬ימים‬
‫ממועד דרישתה של המזמינה‪ .‬מוסכם בזה במפורש‪ ,‬כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם‬
‫או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה או‬
‫לצמצם את אחריותו של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה‪ .‬כן מתחייב הספק לשתף‬
‫פעולה עם המזמינה לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינה‪.‬‬
‫‪ 20‬ערבות‬
‫‪20.1‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪20.4‬‬
‫הספק ימציא לכנסת‪ ,‬עם החתימה על חוזה זה ערבות בנקאית‪ ,‬אוטונומית‪ ,‬וצמודה למדד יוקר‬
‫המחיה בסך ‪( 150,000‬מאה וחמישים אלף ש"ח) ‪ ₪‬לפרעון מיידי עם דרישה להבטחת ביצוע כל‬
‫התחייבות הספק על פי החוזה שתוקפה יהיה עד ‪ 60‬יום לאחר תום תקופת ההסכם‪.‬‬
‫נוסח הערבות יהיה בנוסח נספח ח'‪.‬‬
‫הכנסת תהיה רשאית לממש את הערבות הנ"ל כולה או חלקה בכל מקרה שבו הספק הפר איזו‬
‫מהתחייבויותיו על‪-‬פי הסכם זה‪ ,‬לאחר שנתנה לספק התראה מוקדמת ‪( 7‬שבעה) ימים מראש‪.‬‬
‫חולטה הערבות‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ימציא הספק לכנסת מיד ערבות חלופית מתאימה‪.‬‬
‫‪ 21‬סודיות‬
‫‪ 21.1‬הספק מתחייב כי הוא‪ ,‬עובדיו‪ ,‬קבלניו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על‪-‬פי הסכם זה‬
‫(להלן‪" :‬אנשי המקצוע")‪ ,‬ישמרו בסודיות את כל המידע הסודי של המזמינה אשר יגיע אליהם בכתב‬
‫או בעל‪-‬פה במשך או עקב ביצוע התחייבויות הספק על‪-‬פי הסכם זה‪ ,‬לא יעשו בהם כל שימוש‪ ,‬לא‬
‫יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם‪ ,‬במישרין או בעקיפין לכל אדם או גוף אחר‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 21.2‬הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שגילוין של ידיעות סודיות עלול להוות עבירה פלילית על‪-‬פי הוראות‬
‫חוק העונשין‪,‬התשל"ז‪.1977-‬‬
‫‪ 21.3‬בסעיף זה – "מידע סודי" – כל מידע בע"פ או בכתב אשר סומן ע"י המזמינה כסודי או זוהה בעת‬
‫גילויו כסודי‪ ,‬או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הסודות‬
‫המקצועיים והמסחריים של המזמינה‪ ,‬או שברשותה‪ ,‬מידע אודות חברי הכנסת‪ ,‬עובדיה‪ ,‬ובאיה‬
‫האחרים של המזמינה‪ ,‬נתונים סטטיסטיים‪ ,‬נוהלי עבודה‪ ,‬תוכניות עבודה ונתונים פיננסים‪ ,‬והכל –‬
‫למעט מידע כאמור‪ ,‬שהספק יוכיח שהוא כל אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ 21.3.1‬היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת סודיות;‬
‫‪ 21.3.2‬פותח באופן עצמאי על ידי הספק‪ ,‬ללא כל קשר להסכם זה;‬
‫‪ 21.3.3‬נמסר לספק ע"י צד ג' שאינו חב בחובת סודיות בקשר למידע;‬
‫‪ 21.3.4‬היינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל‪ ,‬שלא עקב הפרת הוראות סעיף זה‪.‬‬
‫‪ 21.4‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום‬
‫הסכם זה מכל סיבה שהיא‪ ,‬ללא הגבלת זמן‪.‬‬
‫‪ 22‬העדר ניגוד עניינים‬
‫‪22.1‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪22.4‬‬
‫הספק מצהיר ומאשר‪ ,‬כי התקשרותו של הספק בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא‬
‫תעמיד את הספק או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויות הספק על פי‬
‫הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לרבות כל דבר הנובע ממצבו של‬
‫הספק‪ ,‬מעמדו‪ ,‬עיסוקיו‪ ,‬לקוחותיו‪ ,‬וכל כיוצא באלה; וכי אם קיים חשש כאמור‪ ,‬הצהיר עליו במפורש‬
‫ובאורח בולט במסגרת ההצעה‪ .‬הצהיר הספק על קיום חשש לניגוד עניינים כאמור – תהא הכנסת‬
‫רשאית‪ ,‬במועד ובמעמד חתימת הסכם זה‪ ,‬אם לדעתה אין מניעה‪ ,‬בשל חשש כאמור‪ ,‬להתקשר עם‬
‫הספק‪ ,‬להטיל על הספק מגבלות נוספות על אלה הקבועות בהסכם זה‪ ,‬אשר יפורטו בנספח אשר יצורף‬
‫להסכם במועד חתימתו‪.‬‬
‫הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור‪ ,‬יודיע על כך הספק מיד לכנסת‬
‫בכתב‪ ,‬והכנסת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור‪ ,‬לרבות הבאת‬
‫ההסכם לידי סיום‪ ,‬או הטלת מגבלות על פעולת הספק בכנסת וזאת אם או כל עוד לא יוסר החשש‬
‫האמור על ידי הספק‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הספק על פי הסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב בזה לא להגיש לכל צד‬
‫שלישי‪ ,‬לרבות לספקים אחרים של המזמינה או למי מטעמם‪ ,‬כל שירות או מידע בקשר לפרויקט ו‪/‬או‬
‫כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותיו על פי הסכם זה‪ ,‬בין‬
‫שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה פרט לשירותים מטעם המזמינה החלים‬
‫עליו במפורש מתוקף התקשרות זו‪ ,‬ועל פי הסכם זה‪ ,‬אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה‬
‫מראש ובכתב‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא הסכם זה לידי סיום‪ ,‬בכל מקרה שבו ייודע‬
‫למזמינה בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת‪ ,‬עובדות אשר לפי שיקול דעתה של המזמינה הספק‬
‫מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר למתן שירותיו על פי‬
‫הסכם זה‪ ,‬תהא המזמינה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה לספק ‪ 7‬ימים מראש ובמקרה‬
‫זה לא תהא לספק כל טענה‪ ,‬דרישה או תביעה כלפי המזמינה בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ 23‬סיום ההסכם או ביטולו‬
‫‪ 23.1‬המזמינה תהיה רשאית לבטל ו‪/‬או להביא לידי סיום הסכם זה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בכל עת‪,‬‬
‫על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של ‪ 30‬יום מראש‪ ,‬ולספק לא תהיה כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫המזמינה בכל הקשור ו‪/‬או הכרוך בביטולו ו‪/‬או הבאתו של הסכם זה לידי סיום‪ ,‬בכפוף לאמור בסעיף‬
‫זה להלן‪ .‬מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי לבטל את ההסכם אלא מחמת הפרה או בנסיבות מיוחדות‬
‫כמפורט בסעיף זה להלן‪ ,‬ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן‪.‬‬
‫‪ 23.2‬מבלי לגרוע מזכות כל צד להביא הסכם זה לסיומו‪ ,‬על פי הוראה אחרת בהסכם זה או על פי כל דין‪,‬‬
‫תהא לצדדים הזכות להביא הסכם זה לידי סיום‪ ,‬באופן מיידי‪ ,‬בכל אחד מן המקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ 23.2.1‬במקרה שהוגשה כנגד הספק או על ידיו בקשה למינוי מנהל מיוחד‪ ,‬מפרק זמני או קבוע‪ ,‬או‬
‫כונס נכסים זמני או קבוע‪ ,‬או בקשה להסדר עם חברים ו‪/‬או נושים‪ ,‬ועקב כך נוצרה מניעה‬
‫של ביצוע מחויבויותיו על‪-‬פי הסכם זה‪ ,‬והבקשה לא הוסרה תוך שישים (‪ )60‬יום;‬
‫‪ 23.2.2‬הספק קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק זמני או קבוע או צו‬
‫כינוס נכסים זמני או קבוע או צו העמדת או הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול מיוחד‬
‫או צו לעריכת הסדר עם חברים ו‪/‬או נושים בספק;‬
‫‪ 23.2.3‬הוטל עיקול על נכסי הספק‪ ,‬או חלק מהם‪ ,‬באופן המונע מהספק את ביצוע מחויבויותיו על‪-‬פי‬
‫הסכם זה‪ ,‬והעיקול לא הוסר תוך ‪ 60‬יום‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪23.2.4‬‬
‫‪23.2.5‬‬
‫‪23.2.6‬‬
‫‪23.2.7‬‬
‫‪23.2.8‬‬
‫במקרה שהספק הפסיק את מהלך פעילותו הרגילה‪ ,‬ו‪/‬או את עיקר פעילותו הרגילה מן הסוג‬
‫נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫במקרה שרישיון אספקת הגפ"ם של הספק נשלל או אינו בתוקף‪.‬‬
‫במקרה שצד יפר הסכם זה הפרה יסודית; לעניין זה‪ ,‬יראו הפרה של סעיפים ‪,10 ,8 ,6, 5 ,2‬‬
‫‪ ,25 ,22 ,21 ,20 ,19 ,15 ,12‬ו‪ 27 -‬להסכם זה כהפרה יסודית של ההסכם;‬
‫במקרה שצד יפר הסכם זה הפרה שאינה יסודית‪ ,‬ולא יתקן את ההפרה‪ ,‬אם היא ניתנת‬
‫לתיקון‪ ,‬על אף שניתנה לו התראה בכתב‪ ,‬בתוך ‪ 15‬ימים ממועד‬
‫משלוח ההתראה האמורה‪ ,‬ואם ההפרה אינה ניתנת לתיקון בתקופה האמורה – לא הציג‬
‫בפני הצד השני‪ ,‬בתוך ‪ 15‬הימים האמורים‪ ,‬את הצעדים שבכוונתו לנקוט לתיקון ההפרה‪,‬‬
‫לשביעות רצונו של הצד השני;‬
‫במקרה בו יתברר‪ ,‬כי הצהרה או אישור של הספק בהסכם זה‪ ,‬אינם נכונים או מדויקים‪.‬‬
‫‪ 24‬תוצאות סיום ההסכם או ביטולו‬
‫בתום תקופת ההסכם‪ ,‬או מיד עם ביטולו‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫‪ 24.1‬מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת של המזמינה על פי דין או על פי הסכם זה‪ ,‬במקרה בו יפר‬
‫הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬תהא המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לבצע בעצמה או‬
‫להטיל על אחר ביצוע התחייבות זו‪ ,‬והספק יישא בכל הוצאה שתגרם למזמינה עקב כך‪ ,‬בתוספת ‪20%‬‬
‫בגין הוצאות טיפול המזמינה בביצוע האמור‪.‬‬
‫‪ 24.2‬כל צד יחזיר לצד השני‪ ,‬או ישמיד‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין המחייבות שמירת המסמכים בידיו‪ ,‬לפי‬
‫הוראת הצד השני‪ ,‬את כל המידע שיש בידיו והשייך לצד השני‪.‬‬
‫‪ 24.3‬הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהמזמינה בגין אבדן רווחים או טובות הנאה מסוג‬
‫כלשהו‪ ,‬הנובעים מסיומו או ביטולו של הסכם זה‪ ,‬והספק פוטר בזה את המזמינה מכל חבות כאמור‪.‬‬
‫‪ 24.4‬סיומו של ההסכם בתום תקופת ההסכם‪ ,‬או ביטולו של ההסכם במועד מוקדם יותר‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לא‬
‫יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או ביטולו כאמור‪ ,‬והצד החייב ימלא‬
‫חיוב כספי זה במועד שעליו למלאו על פי הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 25‬הוראות נוהלי המזמינה‬
‫‪25.1‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪25.5‬‬
‫הספק מתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה‪ ,‬ימלא בהקפדה אחר הוראות כל דין‪ ,‬לרבות‬
‫הוראות יו"ר הכנסת‪ ,‬קצין הכנסת‪ ,‬אנשי משמר הכנסת‪ ,‬סדרניה ועובדיה האחרים‪ ,‬שניתנו בהתאם‬
‫להוראות הדין‪ ,‬ואחר כל נוהלי הכנסת הבאים‪:‬‬
‫נ והלי הבטחון השגרתיים של המזמינה‪ ,‬לרבות ההוראות הכלולות בנספח הבטחון‪ ,‬נספח ד' למסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫כ ל נוהל סביר אחר שתביא המזמינה לידיעת הספק ובלבד שאינו מפריע או מעכב באופן משמעותי את‬
‫הספק בביצוע התחייבויותיו‪.‬‬
‫ה תחייבותו של הספק לשמירת נהלי המזמינה‪ ,‬תחול לגבי הנהלים המפורטים לעיל כפי שישתנו מעת‬
‫לעת‪ ,‬ובלבד שהמזמינה הביאה את דבר הנוהל המעודכן לידיעת הספק‪.‬‬
‫ה ספק מתחייב לפעול לכך שכל עובדיו או מי מטעמו יקפידו על שמירת ההוראות והנהלים כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ 26‬קיזוז ועכבון‬
‫‪ 26.1‬מבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪ ,‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי המזמינה תהא רשאית‬
‫לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהספק מהסכומים אשר יגיעו לספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 26.2‬מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על‪-‬פי כל דין‪ ,‬רשאית המזמינה לעכב אצלה כל סכום‬
‫וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא אצלה כל עוד לא מילא הספק איזו‬
‫מהתחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 26.3‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי לספק לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל סכום המגיע לו מאת המזמינה ו‪/‬או זכות‬
‫עיכבון בתוצרי שירותיו ו‪/‬או בכל מסמך לרבות תוכנית ו‪/‬או דו"ח ו‪/‬או מידע השמור במדיה מגנטית‬
‫הקשור בביצוע שירותיו ו‪/‬או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה‪ ,‬והוא מוותר על כל זכות כאמור‪.‬‬
‫‪ 27‬יחסי הצדדים וכוח אדם‬
‫‪ 27.1‬מוסכם ומוצהר בזה‪ ,‬כי היחסים בין הספק‪ ,‬לבין המזמינה על פי הסכם זה הם יחסים של קבלן‬
‫עצמאי ומזמין‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬כי אין בהסכם זה כדי ליצור‪ ,‬ושום דבר בהוראות הסכם זה לא יתפרש‬
‫כיוצר‪ ,‬יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק‪ ,‬עובדיו‪ ,‬פקידיו‪ ,‬שלוחיו וכל‬
‫הפועלים בשמו או מטעמו‪ ,‬לבין המזמינה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 27.2‬הספק יהא אחראי באורח בלעדי‪ ,‬לקיום כל החיובים החלים עליה על פי דין כלפי עובדיו‪ ,‬לרבות‬
‫תשלום שכרם‪ ,‬תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים בגינם‪ ,‬הבטחת תנאי בטיחות בעבודה על פי‬
‫הוראות הדין‪ ,‬ושמירת בריאותם ורווחתם‪ .‬הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו‪ ,‬לרבות‬
‫בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים והספקתם למזמינה‪ ,‬אם וככל שהם קיימים וידועים‬
‫לו‪ ,‬ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה‪.‬‬
‫‪ 28‬הסבת זכויות‬
‫‪ 28.1‬הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה‪ ,‬ובהתבסס על אמון‬
‫המזמינה בו וביכולותיו‪ .‬לפיכך הספק אינו רשאי להעביר ו‪/‬או להסב ו‪/‬או להעניק ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או‬
‫לשעבד איזה מזכויותיו ו‪/‬או התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬לאחר‪ ,‬בין בתמורה ובין‬
‫שלא בתמורה‪ ,‬אלא בהסכמת המזמינה אשר תינתן‪ ,‬אם בכלל תינתן‪ ,‬מפורשות מראש ובכתב‬
‫ובתנאים כפי שתתנה המזמינה‪.‬‬
‫‪ 28.2‬המזמינה תהיה רשאית לראות בהקצאה ו‪/‬או בהעברת מניות של הספק‪ ,‬שיהיה בהן משום העברת‬
‫שליטה בתאגיד הספק ו‪/‬או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק‪ ,‬משום הסבת זכויות על‬
‫פי סעיף זה‪ .‬על הספק להודיע בכתב למזמינה על כל פעולה כאמור עם ביצוע הפעולה‪ ,‬והמזמינה‬
‫תודיע לספק בכתב אם בכוונתה לראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 29‬נציגי הצדדים‬
‫‪ 29.1‬המזמינה תמנה נציג מקצועי מטעמה‪ ,‬אשר ישמש איש הקשר מטעם המזמינה לעניין ביצוע ההסכם‬
‫(להלן‪" :‬נציג המזמינה")‪ .‬המזמינה תהא רשאית לשנות מינוי זה בכל עת‪.‬‬
‫‪ 29.2‬מובהר ומוסכם‪ ,‬כי נציג המזמינה אינו ולא יהא מוסמך להתחייב כלפי הספק בחיובים כספיים או‬
‫בכל עניין הנוגע לשינויים ו‪/‬או תיקונים להסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ 29.3‬הספק ימנה איש קשר מטעמו (להלן‪" :‬מנהל הפרויקט") מנהל הפרויקט יהיה מוסמך לפעול מטעם‬
‫הקבלן ולהתחייב בשמו כלפי המזמינה‪ .‬מנהל הפרויקט יעמוד בקשר שוטף עם נציג המזמינה לכל‬
‫צורך שיתעורר לשם קיום הסכם זה ומילוי התחייבויות הספק‪.‬‬
‫‪ 30‬הוראות כלליות‬
‫‪30.1‬‬
‫‪30.2‬‬
‫‪30.3‬‬
‫הצדדים מסכימים בזאת‪ ,‬כי לבתי המשפט בירושלים‪ ,‬תהא סמכות ייחודית לדון בכל הליך בין‬
‫הצדדים בקשר לחוזה זה‪ ,‬ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בהליך כאמור‪.‬‬
‫איחור או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה זה‪ ,‬או‬
‫מדרי שה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה‪ ,‬בין בכלל ובין במועדה‪ ,‬לא יהיו בני‬
‫תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב‪ ,‬ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי חוזה זה‬
‫או על פי דין‪.‬‬
‫כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט במבוא לחוזה זה‪ ,‬או בכל כתובת אחרת עליה‬
‫יודיע צד לצד השני בכתב כ ל הודעה‪ ,‬דרישה‪ ,‬כתב או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות חוזה‬
‫זה או בקשר אליו‪ ,‬תישלח בדואר רשום‪ ,‬או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני או תימסר‬
‫במסירה אישית‪ ,‬ויראוה כנמסרת לצד השני‪ ,‬אם נשלחה בדואר רשום ‪ -‬תוך שלושה ימי עסקים‬
‫ממועד משלוחה; אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ‪ -‬ביום העסקים שלאחר יום‬
‫המשלוח‪ ,‬ובלבד שנשלחה ביום שהוא יום עסקים‪ ,‬עד לשעה ‪ ,16:00‬והשולח הודיע על משלוחה‬
‫בטלפון לצד השני מיד לאחר המשלוח‪ ,‬ובידיו אישור על שיגור תקין של ההודעה בפקסימילה או‬
‫בדואר אלקטרוני (לפי העניין); ואם נמסרה במסירה אישית ‪ -‬עם מסירתה והחתמתה בחותמת‬
‫'נתקבל' של הנמען‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪,‬‬
‫_____________‬
‫חשב הכנסת‬
‫חיים אבידור‬
‫_______________‬
‫המנהל הכללי‬
‫רונן פלוט‬
‫_______________‬
‫הספק‬
‫‪41‬‬
‫נספח ג‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫מפרט שירותים – אספקת גז (גפ"מ)‬
‫‪ 1‬כללי‬
‫‪ 1.1‬אספקת הגז (גפ"מ) לכנסת תתבצע ע"י הספק תוך נקיטת כל האמצעים על מנת להמנע מגרימת נזקים‬
‫כלשהם ולרבות נזקים לכבישי גישה‪ ,‬למבנים קיימים‪ ,‬לציוד קיים‪ ,‬לקווי חשמל וטלפון‪ ,‬לקווי מים ביוב‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הספק יבצע עבודותיו על פי הנחיות נציגי הכנסת‪ ,‬ותוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם איש הקשר‬
‫מטעם המזמינה ובהתאם להוראותיו‪ ,‬לרבות אספקת גז ושירות בשעות חריגות (שעות לילה)‪ .‬אין‬
‫בהנחיות שינתנו כאמור‪ ,‬אם וככל שינתנו‪ ,‬כדי לפטור את הספק מהתחייבויותיו ומאחריותו על פי הסכם‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ 1.3‬צריכת הגפ"מ השנתית המשוערת של המזמינה היא כ – ‪ 250‬טון גפ"מ‪ .‬מובהר בזאת כי הכמות האמורה‬
‫הינה משוערת והמזמינה אינה מתחייבת להזמין כמות זו או כמות כלשהי‪.‬‬
‫‪ 1.4‬כל הפעולות המפורטות במפרט זה יבוצעו בהתאם להוראות הדין וכן כל תקן ישראלי שפורסם מכוח‬
‫הוראות חוק התקנים‪ ,‬התשי"ג – ‪ ,1953‬הרלוונטים לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה בנוסח‬
‫המחייב שלהן במועד קיום התחייבויות הספק כאמור‪ ,‬ובכלל זה תקן ישראלי רשמי ‪ 158‬על כל חלקיו‬
‫ותקן ישראלי ‪ 1134‬על כל חלקיו או כל תקן אחר שיבוא במקומם ולרבות כל גיליון תיקון של התקנים‬
‫האמורים‪.‬‬
‫‪ 2‬צרכני הגז (גפ"מ) במתחם הכנסת‬
‫‪ 2.1‬חימום המבנה (‪.)~ 5,000,000KCAL/H‬‬
‫‪ 2.2‬חימום מי צריכה (‪)~500,000KCAL/H‬‬
‫‪ 2.3‬בישול במטבחי המתחם‪.‬‬
‫‪ 2.4‬נר התמיד‪.‬‬
‫‪ 3‬תאור צוברי הגז (גפ"מ) ומערכת הובלתו במתחם הכנסת‬
‫‪ 3.1‬צובר הגז מורכב מ‪ 2-‬מיכלים בקיבולת של כ‪ 12.5-‬טון גפ"מ כ"א‪ ,‬סה"כ כ‪ 25 -‬טון גפ"מ‪ ,‬עם אפשרות‬
‫להגדלתו בעתיד וממיכל גפ"מ נוסף בקיבולת של כ – ‪ 4‬טון גפ"מ (להלן‪" :‬הצובר")‪.‬‬
‫‪ 3.2‬הצובר הינו בבעלות הכנסת והותקן ע"י הכנסת באמצעות חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ‬
‫(להלן‪" :‬חברת שפיר")‪ ,‬והיא הגורם האחראי לביצוע ולקבלת כל האישורים הנדרשים לשם תחזוקת‬
‫צובר הגז המתואר לעיל ולתפעולו‪.‬‬
‫‪ 4‬ציוד הכנסת – התאמה‪ ,‬בדיקה ראשונית ובדיקות תקופתיות‬
‫‪ 4.1‬כמתואר לעיל‪ ,‬בכנסת הותקנו צוברי גז‪ ,‬מערכת עזר‪ ,‬מערכות בטיחות‪ ,‬צנרת הובלה ואביזרי אספקה‪,‬‬
‫מתקני צריכה וכל פריט ציוד אחר המותקן או שיותקן במתחם הכנסת לצורך שימוש במוצרים ולרבות‬
‫ציוד שהתקין הספק בהתאם להוראות מפרט זה (להלן‪" :‬ציוד הכנסת")‪.‬‬
‫‪ 4.2‬התאמה‬
‫‪ 4.2.1‬הספק יבצע באמצעות עובדיו בתוך ‪ 14‬יום ממועד תחילת הסכם ההתקשרות‪ ,‬את כל הנדרש לשם‬
‫התאמת ציוד הכנסת לאספקת המוצרים‪ ,‬בהתאם ובכפוף להוראות כל דין‪ ,‬התקנים הישראלים‬
‫הרלוונטים והנחיות הבטיחות הרלוונטיות ובכלל זה הוראות יועץ הבטיחות של המזמינה‪.‬‬
‫ההתאמה תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו‪. .‬‬
‫‪ 4.2.2‬מובהר כי אם ההתאמות הנדרשות כאמור יכלולו החלפתם או הוספתם של אביזרים בציוד הכנסת‬
‫יבצע הספק את ההחלפה או ההוספה על חשבונו באופן שיבטיח כי ניתן יהיה להשיב את המצב‬
‫לקדמותו‪.‬‬
‫‪ 4.2.3‬כל התאמה תבוצע על ידי ועל חשבון הספק בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמינה והיוזם‬
‫הפועל מטעמה‪.‬‬
‫‪ 4.2.4‬כל אביזר או פריט ציוד שיותקן על ידי הספק בציוד הכנסת‪ ,‬לשם התאמתו‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬יעבור‬
‫עם התקנתו לבעלות המזמינה ולספק לא תהא כל זכות קנינית ו‪/‬או אחרת בהם‪.‬‬
‫‪ 4.2.4‬לכנסת שמורה הזכות לדרוש מהספק להשיב את המצב לקדמותו‪ ,‬כפי שהיה טרם ביצוע ההתאמה‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬והכל על ידי הספק ועל חשבונו‪ .‬כל פעולות הספק על פי סעיף זה יעשו בכפוף לקבלת‬
‫‪42‬‬
‫אישור מראש ובכתב מאת המזמינה‪ .‬ציוד ופרטי עזר שיוסרו כאמור יעברו לבעלות הספק במועד‬
‫הסרתם‪.‬‬
‫‪ 4.3‬בדיקה ראשונית‬
‫‪ 4.3.1‬בתוך ‪ 14‬ימים ממועד תחילת הסכם ההתקשרות כאמור‪ ,‬ובכל מקרה טרם מועד אספקת הגפ"מ‬
‫הראשונה‪ ,‬יבצע הספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬באמצעות עובדיו ביקורת מקיפה של ציוד הכנסת על מנת‬
‫להבטיח‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי ציוד הכנסת מוכן לאספקה סדירה ותקינה של גפ"מ בהתאם להוראות כל‬
‫דין‪ ,‬התקנים הישראלים הרלוונטים והנחיות הבטיחות‪ ,‬וכן מתאים באורח מלא לאספקה יעילה‬
‫ובטוחה מציוד הספק‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור תכלול הביקורת‪:‬‬
‫‪ 4.3.1.1‬בדיקת מיכלי הגפ"מ וצנרת הגפ"מ לכל אורכה עד להתחברות לצרכני הגז‪ ,‬ואביזרים‬
‫למיניהם;‬
‫‪ 4.3.1.2‬בדיקת צרכני הגז (מבערי הסקה‪ ,‬ציוד מטבחים‪ ,‬אש התמיד וכו');‬
‫‪ 4.3.1.3‬בדיקת מערכת הגנה קטודית;‬
‫‪ 4.3.1.4‬בדיקה שתוודא שבידי הכנסת ו‪/‬או חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית מצויים כל‬
‫ההתרים‪ ,‬והאישורים הנדרשים להקמה‪ ,‬ביצוע ותפעול צובר הגז ( לרבות אישורים‬
‫מאת עיריית ירושלים‪ ,‬היחידה לאיכות הסביבה בעירייה‪ ,‬אישור משרד התשתיות‬
‫האנרגיה והמים‪ ,‬אישור משרד הכלכלה‪ ,‬אישור מכון התקנים‪ ,‬אישורי יועצי הבטיחות‬
‫והבטחון של חברת שפיר ושל הכנסת‪ ,‬וכיוצ"ב)‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬הספק ידווח למזמינה באורח מיידי ומלא בכתב על כל פגם או ליקוי שהתגלה על ידו בבדיקות‬
‫כאמור לעיל ויפעל לביצוע ההתאמות והתיקונים הדרושים כאמור לעיל בסעיף ‪.4.2‬‬
‫‪ 4.4‬בדיקות תקופתיות‬
‫‪ 4.4.1‬למזמינה תהא האפשרות לדרוש מהספק לערוך‪ ,‬באמצעות מהנדס מוסמך וציוד מתאים‪ ,‬אחת‬
‫לשלושה חודשים בדיקת תקינות ובטיחות מקיפה של ציוד הכנסת (להלן‪" :‬הבידוק התקופתי")‬
‫כמפורט בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילהבידוק התקופתי שיבוצע בידי הספק יכלול בדיקת עמידת ציוד‬
‫המזמינה בדרישות התקנים הישראלים וכן יוודא הספק כי מתקיימות כל הדרישות הקבועות‬
‫בהוראות הדין לרבות בגין רשיונות והיתרים‪.‬‬
‫‪ 4.4.3‬מיד לאחר הבידוק התקופתי ימציא הספק למזמינה דו"ח מפורט שבו יפרט את כל הליקויים‬
‫הטכניים והבטיחותיים וכן יפרט חוסר באישורים‪ ,‬היתרים ורשיונות‪ ,‬ככל שקיים (להלן‪" :‬דו"ח‬
‫ליקויים תקופתי")‪.‬‬
‫‪ 4.4‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי פעולות הספק כאמור בסעיף זה לא יטילו על הכנסת חיוב לתשלום‬
‫תמורה כלשהיא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מועדי הענות להזמנות גפ"מ‬
‫‪ 4.1‬הספק מתחייב לספק את הגפ"מ באופן שיהיה זמין ומוכן לשימוש על ידי המזמינה תוך ‪ 24‬שעות ממתן‬
‫הקריאה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרט זה‪ ,‬המזמינה תהא רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת הגז‬
‫במועד ובשעה שיקבעו על ידה ובלבד שלא יפחתו מהמועדים הקבועים בסעיף זה לעיל; בכלל זה תהא‬
‫המזמינה רשאית לדרוש מהספק לבצע את אספקת המוצרים בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות‬
‫וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל כך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מוקד שירות‬
‫‪ 1.1‬לאורך כל תקופת ההסכם יפעיל הספק מוקד שירות והזמנות גפ"מ (להלן‪" :‬המוקד")‪ ,‬הספק מתחייב כי‬
‫המוקד יפעל ויהא פעיל וזמין לרשות המזמינה ‪ 24‬שעות ביממה במשך כל ימות השבוע ולמעט בימי שבת‪,‬‬
‫חג ושבתון במהלכם יופעל על ידי הספק מוקד חירום בהתאם לנדרש על פי דין‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הספק מתחייב כי יעמיד לרשות המזמינה בכל עת טכנאי שירות בעל תעודת מתקין רמה ‪ ,2‬אשר יהא‬
‫מצויד בטלפון נייד‪ ,‬רכב צמוד וכל כלי העבודה הנדרשים (להלן‪" :‬טכנאי השירות")‪ .‬טכנאי השירות יהא‬
‫מוסמך מטעם הספק לטפל בכל תקלה שתיווצר ו‪/‬או תתגלה במתקני המזמינה‪ .‬הספק מתחייב כי‬
‫הטכנאי יהיה זמין להגיע למשכן הכנסת תוך שעתיים מרגע קבלת קריאה ע"י המזמינה‪.‬‬
‫_____________‬
‫חשב הכנסת‬
‫חיים אבידור‬
‫_______________‬
‫המנהל הכללי‬
‫רונן פלוט‬
‫_______________‬
‫הספק‬
‫‪43‬‬
‫נספח ד‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫נספח בטחון‬
‫‪ .1‬נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות בין הכנסת לבין ________________ ויחייב את‬
‫הקבלן ואת כל מי מטעמו (להלן‪" :‬הקבלן")‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו‪ ,‬רשאי הקבלן להעסיק בביצוע העבודה עובדים שהם‬
‫אזרחי ישראל‪ ,‬ובנסיבות חריגות בלבד‪ ,‬עובדים כמפורט להלן‪:‬‬
‫(א)‬
‫תושבי ישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה"ל או שנמנים עם כוחות המילואים‪.‬‬
‫(ב)‬
‫תושבי ישראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה"ל ואינם נמנים עם כוחות המילואים‪.‬‬
‫(ג)‬
‫מומחים בתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי ישראל‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי במקרה חריג שבו יאשר קצין הכנסת את העסקתם של עובדים שאינם אזרחי ישראל‪ ,‬יותנה‬
‫הדבר בנקיטת סידורי ביטחון מיוחדים‪ ,‬על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫העסקת עובדים על ידי הקבלן באתר העבודות טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד‬
‫ואחד מהעובדים‪ ,‬לרבות עובדי הקבלן עצמו ‪ .‬קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו‪,‬‬
‫להגביל או להתנות את העסקתו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך‪ ,‬כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך‪:‬‬
‫לגבי עובדים המנויים בסעיף ‪(2‬א) ‪ 14 -‬ימים לפחות‪ ,‬ולגבי עובדים המנויים בסעיף ‪(2‬ב) ו‪( -‬ג) ‪30 -‬‬
‫ימים לפחות‪.‬‬
‫‪ .4‬הטיפול באישור להעסקת עובדי הקבלן בכנסת‪ ,‬עובדי הקבלנים‪ ,‬הספקים ואנשי המקצוע מטעמו ומתן‬
‫אישורי הכניסה לעובדים שאושרו‪ ,‬יעשה באמצעות קצין כ"א תחקירים ואבטחת מידע של משמר הכנסת‪,‬‬
‫או מי שהוסמך על ידיו‪.‬‬
‫(א)‬
‫לצורך אישור ההעסקה כאמור יגיש הקבלן את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק‪ ,‬בין בעצמו ובין‬
‫באמצעות אחר באופן מיידי‪.‬‬
‫רשימת העובדים תוגש על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת‪.‬‬
‫(ב)‬
‫על כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס "הצהרת ויתור" הנהוג במשמר‬
‫הכנסת‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו‪ ,‬אם לא חתם על "הצהרת‬
‫הויתור"‪.‬‬
‫(ג)‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי יתכנו עיכובים במתן ההחלטה לענין אישור או סירוב ההעסקה לגבי‬
‫כל העובדים שבדעת הקבלן להעסיק בעבודה‪ ,‬או לגבי חלקם‪ ,‬מעבר לתקופות המנויות בסעיף ‪( 4‬ב)‬
‫שלעיל‪.‬‬
‫לפיכך אף אם יהיה עיכוב במתן ההחלטה לגבי עובדים חיוניים לביצוע העבודה‪ ,‬מטעמים שאינם‬
‫תלויים בקבלן‪ ,‬באופן שלא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם‪ ,‬לא יהיה‬
‫הקבלן‪ ,‬או כל מי מטעמו‪ ,‬זכאים לפיצוי כלשהו בגין העיכוב‪ ,‬אך יהיה זכאי להארכת תקופת ההסכם‪,‬‬
‫לתקופה השווה לתקופת העיכוב‪ ,‬ובלבד שנקט אמצעים סבירים למילוי הדרישות בתוך זמן סביר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫(ד)‬
‫מובהר‪ ,‬כי הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא‪ ,‬אשר ייגרם לקבלן‪ ,‬לעובדיו‪ ,‬לקבלניו או לכל‬
‫מאן דהוא אחר‪ ,‬בשל סירוב במתן האישור הביטחוני לקבלן ו‪/‬או למי מעובדיו ו‪/‬או לקבלניו‪ ,‬או בשל‬
‫עיכוב במתן אישור ביטחוני כאמור‪ .‬סירוב או עיכוב כאמור לא יהווה עילה לאי‪-‬קיום חיובי הקבלן‬
‫על‪-‬פי ההסכם או לטענתו או תביעה כלפי הכנסת מצד הקבלן או כל קבלן מטעמו‪.‬‬
‫(ה)‬
‫החליט קצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד כלשהו – על הקבלן להמציא לכנסת‪ ,‬מייד עם‬
‫קבלת ההודעה על כך‪ ,‬שם של עובד חלופי‪ ,‬על גבי טופס פירוט עובדים‪ .‬הכנסת רשאית שלא לאשר‬
‫העסקת עובד או המשך העסקתו‪ ,‬אף אם ניתן אישור להעסקתו‪ ,‬בין קבוע ובין זמני‪ ,‬ובמקרה כזה על‬
‫הקבלן להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד‪ ,‬ולהמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי‪ ,‬ע"ג טופס‬
‫פירוט עובדים‪.‬‬
‫(ו)‬
‫הקבלן וכל מי מטעמו ימלאו כל דרישה מטעם קצין הכנסת בדבר הרחקה משטח העבודה של כל אדם‬
‫ו‪/‬או מועסק לפי דרישה ראשונה וללא צורך בהסבר‪.‬‬
‫(ז)‬
‫אדם ו‪/‬או מועסק אשר הורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין‬
‫בעקיפין בשטח חסינות הכנסת‪.‬‬
‫‪ .5‬אם במהלך ביצוע העבודה יבקש הקבלן להעסיק עובדים נוספים‪ ,‬יגיש הקבלן לקצין כ"א את הפרטים‬
‫עליהם‪ ,‬על גבי טופס פירוט עובדים נוסף‪ ,‬במועדים האמורים בסעיף ‪ 5‬שלעיל‪ ,‬ויצרף טופס "הצהרת ויתור"‬
‫לגבי כל עובד בנפרד‪.‬‬
‫‪ .6‬קצין הכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת הקבלן להעסיקו בעבודה‪ ,‬או להתנות אישורו‬
‫בתנאים‪ ,‬ואין הוא חייב לנמק החלטתו‪.‬‬
‫‪ .7‬מודגש בזה כי שהיית הקבלן‪ ,‬עובדיו וקבלניו מותרת אך ורק בשטח אתר העבודה‪ ,‬ואסורה ביתר חלקי משכן‬
‫הכנסת והרחבה‪ .‬על הקבלן לדאוג לכך שבמקום שהוגדר כאתר העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים לרווחת‬
‫העובדים‪ ,‬אלא אם כן קיבל הקבלן אישור שימוש בכתב בחלקים ו‪/‬או מקומות נוספים במשכן הכנסת או‬
‫ברחבתה‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לא תותר לינת עובדי הקבלן ו‪/‬או משתמשיו באתר העבודות או במשכן הכנסת או‬
‫ברחבה‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן מתחייב להחזיר לקצין כ"א במשמר הכנסת או לקצין התורן‪ ,‬מידי יום‪ ,‬את היתר הכניסה של כל‬
‫עובד שבשמו ניתן ההיתר‪ ,‬מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד‪ ,‬או בכל עת אחרת שיידרש‪.‬‬
‫‪ .9‬ציות להוראות בטחון‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן‪ ,‬עובדיו וקבלניו יהיו כפופים לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת‪ ,‬הגבלות תנועה וכו' כפי‬
‫שנקבעו ע"י משמר הכנסת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוסף לאמור‪ ,‬יהיו הקבלן‪ ,‬עובדיו וקבלניו כפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע"י משמר הכנסת‬
‫מזמן לזמן ובעת הצורך והוא מתחייב לבצע הנחיות אלו ויהיה אחראי לביצוען גם על ידי עובדיו‬
‫וקבלניו וכל מי מטעמם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן ידווח על כל תקלה ביטחונית‪ ,‬כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא תורשה לינת עובדים בתחום משכן הכנסת ורחבתו‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .10‬הקבלן מצהיר כי קרא את חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977-‬בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות‪ ,‬וברורה‬
‫לו החובה המוטלת עליה לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליה עקב ביצוע החוזה והחובה שלא למסור ידיעות‬
‫ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן‪.‬‬
‫כן מצהיר הקבלן שידוע לו‪ ,‬כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו‪/‬או הוראה מהוראות החוק האמור‪ ,‬יהיה‬
‫צפוי לעונשים הקבועים בחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪.1977-‬‬
‫‪ .11‬לכנסת הזכות להפסיק את עבודת הקבלן‪ ,‬או כל אחד מעובדי הקבלן קבלניו ומועסקיו האחרים‪ ,‬בכל מקרה‬
‫של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו‪/‬או הוראות הממונים מוסמכים מטעם הכנסת‪ ,‬ולקבלן לא תהיה כל‬
‫טענה ו‪/‬או תביעה נגד הכנסת במקרה של הפסקת עבודה כאמור‪.‬‬
‫‪ .12‬תנאים מיוחדים‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫הקבלן מצהיר כי קרא את האמור בנספח זה‪ ,‬הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות‬
‫הנכללות בו‪.‬‬
‫תאריך __________‬
‫חתימת הקבלן _______________‬
‫‪46‬‬
‫נספח ה‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות‬
‫אני הח"מ‪ _____________ ,‬הנושא ת"ז מס' _________‪ ,‬עובד של ______________ (להלן‪" :‬החברה")‬
‫הנותנת שירותים _______________לכנסת (להלן‪" :‬המזמינה")‪ ,‬מתחייב בזאת‪ ,‬בתוקף התפקיד שאני ממלא‬
‫בחברה במסגרת מתן השירותים למזמינה‪ ,‬ולאור מעורבותי בענייני החברה והמזמינה‪ ,‬לשמור על סודיות‬
‫מוחלטת של כל המידע הסודי של המזמינה אשר הגיע אלי בקשר או עקב ביצוע התחייבויות החברה על‪-‬פי הסכם‬
‫זה‪ ,‬ולא לעשות בהם שימוש כלשהו‪ ,‬לא לגלותם ולא להעבירם‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬במישרין או בעקיפין לכל אדם‬
‫או גוף אחר‪ ,‬גם לאחר סיום עבודתי עבור המזמינה או עבודתי בחברה‪.‬‬
‫הכוונה במונח "מידע סודי" – כל מידע בעל פה או בכתב אשר סווג על ידי הכנסת כסודי או זוהה בעת גילויו‬
‫כסודי‪ ,‬או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הסודות המקצועיים‬
‫והמסחריים של הכנסת‪ ,‬או שברשותה‪ ,‬מידע אודות חברי הכנסת‪ ,‬עובדיה ובאיה האחרים של הכנסת‪ ,‬נתונים‬
‫סטטיסטיים‪ ,‬סקרים‪ ,‬מסמכים‪ ,‬מדיניות‪ ,‬תוכנות ויישומי מחשב שפותחו עבור הכנסת‪ ,‬נהלי עבודה‪ ,‬תוכניות‬
‫ודו"חות‪ ,‬נתונים פיננסיים וכיו"ב‪.‬‬
‫האמור לעיל לא יחול על מידע סודי אשר‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫פורסם כדין או שהוא פותח לעיון הציבור כדין‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫היה מצוי בחזקתי קודם לגילוי ללא חובת סודיות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫פותח על‪-‬ידי באופן עצמאי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נמסר לי על‪-‬ידי צד ג' ללא חובת סודיות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל‪.‬‬
‫אני מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו‪/‬או מידע שהגיע לידי‪ ,‬תוך כדי עבודתי כאמור ו‪/‬או כתוצר של עבודתי‪,‬‬
‫לכל גורם‪ ,‬לרבות גורמים הקשורים למזמינה‪ ,‬ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של המזמינה‪ ,‬אלא באמצעות‬
‫המזמינה או על פי הנחיותיה המפורשות בכתב‪.‬‬
‫במקרה שאתבקש לגלות מידע סודי על‪-‬ידי רשות מוסמכת על‪-‬פי דין‪ ,‬אני מתחייב להביא את הדרישה לידיעת‬
‫המזמינה‪ ,‬ולאפשר לה להתנגד למסירת המידע לפני הרשות המוסמכת‪.‬‬
‫אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי המזמינה ו‪/‬או החברה מסמכים ו‪/‬או חומר אחר השייך למזמינה‪ ,‬ועם‬
‫סיום עבודתי עבור המזמינה במסגרת החברה ו‪/‬או בחברה‪ ,‬להשיב למזמינה כל מסמך ו‪/‬או חומר הנמצא ברשותי‬
‫ו‪/‬או בשליטתי‪ ,‬ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של המזמינה‪.‬‬
‫התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והנן בלתי חוזרות‪.‬‬
‫ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ ‪:2015‬‬
‫__________________‬
‫(חתימה)‬
‫‪47‬‬
‫נספח ו‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים‬
‫אני הח"מ‪ _____________ ,‬הנושא ת"ז מס' _________‪ ,‬עובד של ________(להלן‪" :‬החברה")‬
‫הנותנת שירותים ___________ לכנסת (להלן‪" :‬המזמינה")‪ ,‬על פי הסכם שנחתם בין החברה לבין‬
‫המזמינה (להלן‪" :‬ההסכם") מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות‬
‫החברה על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .2‬אינני קשור למזמינה או למי מטעמה בקשר מסחרי קבוע‪.‬‬
‫‪ .3‬אני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד החברה על פי הסכם זה לבין‬
‫מילוי תפקיד או התחייבות אחרת של החברה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬ואני מתחייב בזאת להודיע‬
‫לחברה ולמזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי כעובד החברה על פי הסכם‬
‫זה לבין פעילות אחרת שלי‪.‬‬
‫‪ .4‬אני מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי‪ ,‬כל שירות או מידע בקשר לשירותים הניתנים‬
‫למזמינה על פי ההסכם‪ ,‬או בקשר למערכת או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת‬
‫במישרין או בעקיפין לשירותים אלה‪ ,‬בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא‬
‫בתמורה‪ ,‬פרט לשירותים מטעם המזמינה החלים עלי במפורש כעובד החברה מתוקף התקשרות‬
‫זו‪ ,‬ועל פי ההסכם‪ ,‬אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .4‬התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות‪.‬‬
‫ולראייה באתי על החתום היום _______ לחודש _________ ‪:2015‬‬
‫____________________‬
‫(חתימה)‬
‫‪48‬‬
‫נספח ז ‪ -‬אישור עריכת ביטוחים‬
‫מכרז ‪19/2015‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫בשלב הגשת ההצעות נדרש המציע בלבד לחתום על נספח זה‪.‬‬
‫המציע הזוכה במכרז יידרש לאחר הזכייה להחתים את חברת הביטוח‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫ירושלים‬
‫(להלן‪" :‬המבוטח") בגין אספקת גז‬
‫הנדון‪ :‬אישור על עריכת ביטוחים של‬
‫פחמימני מעובה (גפ"מ) (להלן‪" :‬השירותים") במשכן הכנסת (להלן‪" :‬אתרי השרות")‬
‫הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________ (להלן "הספק")‬
‫לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת גז פחמימני מעובה‬
‫(גפ"מ) ותחזוקה מערכת האחסון כולל צוברי האחסון על כל ציודם עבור הכנסת‪ ,‬בהתאם למכרז והסכם עם‬
‫מדינת ישראל – הכנסת‪ ,‬את הביטוחים המפורטים להלן‪:‬‬
‫ביטוח חבות המעבידים‬
‫‪ .1‬אחריותו החוקית של הספק כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים‪.‬‬
‫‪ .2‬גבולות האחריות לא יפחת מסך ‪ 5,000,000‬דולר לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)‪.‬‬
‫‪ .3‬הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב‬
‫כמעבידם‪.‬‬
‫‪ .4‬הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה‪/‬מחלת‬
‫מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק‪ ,‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה‬
‫ועובדיהם שבשירותו‪.‬‬
‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫‪ .1‬אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל‪ ,‬בגין נזקי גוף ורכוש בכל‬
‫תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים‪.‬‬
‫‪ .2‬גבולות האחריות שלא יפחתו מסך ‪ 5,000,000‬דולר ארה"ב‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח‪( ,‬שנה)‪.‬‬
‫‪ .3‬בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (‪.)CROSS LIABILITY‬‬
‫‪ .4‬כל סייג‪/‬חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או‬
‫פעלו בו ‪ -‬יבוטל;‬
‫‪ .5‬רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי‪.‬‬
‫‪ .6‬הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים‪ ,‬קבלני‬
‫משנה ועובדיהם‪.‬‬
‫‪ .7‬הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫‪ .1‬אחריותו המקצועית של הספק בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית;‬
‫‪ .2‬הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק‪ ,‬עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר‬
‫אירע כתוצאה ממעשה רשלנות‪ ,‬לרבות מחדל‪ ,‬טעות או השמטה‪ ,‬מצג בלתי נכון‪ ,‬הצהרה רשלנית‬
‫שנעשו בתום לב ‪ ,‬בקשר לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) עבור הכנסת ותחזוקת מערכת האחסון‬
‫כולל צוברי האחסון על כל ציודם בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – הכנסת;‬
‫‪49‬‬
‫‪ .3‬גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך ‪ 5,000,000‬דולר ארה"ב;‬
‫‪ .4‬הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות‪:‬‬
‫ מרמה ואי יושר עובדים‪.‬‬‫ סעיף אחריות צולבת ‪ CROSS LIABILITY -‬אולם הכיסוי לא יכלול את תביעות הספק כלפי‬‫מדינת ישראל – הכנסת‪.‬‬
‫ הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 6‬חודשים‪.‬‬‫‪ .5‬הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת‪ ,‬ככל שייחשבו אחראים למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫ביטוח חבות המוצר‬
‫‪ .1‬כיסוי נזקי גוף ורכוש על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות בגין מוצרים פגומים לגבי אספקת גפ"מ‬
‫ותחזוקת מערכת האחסון כולל צוברי האחסון על כל הציוד המסופק על ידו לכנסת‪ .‬הכיסוי יכלול‬
‫עבודות התאמת הציוד‪ ,‬שירות‪ ,‬תחזוקה‪ ,‬בדיקות תקופתיות‪ ,‬תיקון תקלות‪ ,‬ויסותים וכיולים‪,‬‬
‫בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – הכנסת‪.‬‬
‫‪ .2‬גבולות האחריות לא יפחתו מסך ‪ 5,000,000‬דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)‪.‬‬
‫‪ .3‬בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (‪.)CROSS LIABILITY‬‬
‫‪ .4‬הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .5‬הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – הכנסת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫כללי‬
‫בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים‪ :‬מדינת ישראל – הכנסת‪ ,‬בכפוף להרחבי‬
‫השיפוי כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם‬
‫ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של ‪ 30‬יום לפחות במכתב רשום לכנסת בירושלים‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מוותרים על כל זכות שיבוב‪ ,‬תביעה‪ ,‬השתתפות או חזרה‪ ,‬כלפי מדינת ישראל‪ -‬הכנסת‬
‫ועובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון‪.‬‬
‫‪ .4‬הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות‬
‫המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫‪ .5‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק‪.‬‬
‫‪ .6‬כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח‪ ,‬כאשר קיים‬
‫ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא‬
‫הזכויות על פי הביטוח‪.‬‬
‫‪ .7‬תנאי הכיסוי של כל הפוליסות רכוש‪ ,‬לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט"‪.‬‬
‫בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫נספח ח‬
‫מכרז מס' ‪19/2015‬‬
‫בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות בנקאית‪.‬‬
‫רק המציע שיזכה במכרז יידרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫הכנסת‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס'_______‬
‫על פי בקשת _____________ (להלן‪" :‬החייב ") הננו ערבים בזה כלפיכם‪ ,‬בערבות מוחלטת ובלתי‬
‫מותנית‪ ,‬לתשלום כל סכום עד ‪( ₪ 150,000‬מאה וחמישים עשר אלף שקלים חדשים) (להלן‪" :‬סכום‬
‫הערבות ") כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן‪ ,‬המגיע או עשוי להגיע לכם מאת‬
‫החייב ביחד בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם לאספקת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) לכנסת‪.‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן‪:‬‬
‫"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב‪ 15-‬לחודש ________ (או‬
‫בסמוך למועד זה) בשיעור _______ נקודות*‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו‪.‬‬
‫"הפרשי הצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן‪:‬‬
‫אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה ‪ -‬הסכום השווה למכפלת‬
‫ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ ,‬נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום‬
‫הערבות ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם ל כם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬לרבות באמצעות פקסמיליה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי‬
‫שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים‪ ,‬לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום‬
‫מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות‪.‬‬
‫ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד ליום _____________**‪.‬‬
‫ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק____________‬
‫סניף___________‬
‫שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל‪.‬‬
‫* המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫** ‪ 60‬יום לאחר תום תקופת ההתקשרות‪.‬‬