Lufting av dyr fra båsfjøs

Comments

Transcription

Lufting av dyr fra båsfjøs
Lufting av dyr fra båsfjøs
Kjell Arne Augustsen – Norsk landbruksrådgiving Helgeland
Hvorfor lufting ?
Spør kua
• Dyrevelferd
• Stimulans
– Dyra vil ut.
• Kviger 20-30% ute hvis
valg på vinter, 30-50%
vår
– I regn og sludd søker
de inn
• Bevegelse
– Mosjon
Samme tilvekst
Kulde lite problem
Luftegård til okser i økologisk
kjøttproduksjon –
foreløpige resultater
 God plass er viktig for velferden. Det ble registrerte færre
tilfeller av fortrengning og oppjaging, samt lengre liggetid når
oksene hadde god plass (større enn minstekravet).
 Luftegården ble brukt uansett vær. Alle oksene gikk ut når de
fikk mulighet, og var i snitt ute mer enn 50% av
observasjonstiden.
 Oksene brukte luftegården mer og var mer aktive utendørs når
luftegården og omgivelsene opplevdes som spennende.
 Noe raseforskjeller, NRF var mer aktive brukere av luftegården
enn Simmentaler.
Lufting
• Artikkel 14 b iii
• Dyrene skal ha permanent
tilgang til lufting fortrinnvis
beite,
– når vær og markforhold tillater
det.
– dersom ikke generelt lovverk
medfører innskrenkninger og
forpliktelser som angår
beskyttelse av menneskers og
dyrs helse.
• Bonden er ansvarlig for drifta.
Er det bonden som skal
avgjøre når dyrene bør luftes?
Lufting
• I små foretak: 35 kyr
kan dyra være bundet
på bås.
• Krever lufting minst 2
ganger i uka.
Lufting
Praktiske erfaringer
• Dyra vil ut
• Vær – bruke hue
– Fint vær, ofte ute, Bløtt og
kald, vurdere.
– Kulde og snø går greit
– I snørike områder, tenk på
ras fra taket når det gjelder
plassering av åpning ut.
• Sysselsetting: for de kan
nappe av. Grønnfor
• Få minst mulig møkk ute
Hvor og når skiter storfeet
Minst mulig skit i luftegården
• Foretrekker å stå med krum
rygg når de skiter
• Ved spiseplass, spising
• Ved liggeareal (mesteparten)
• God plass ,gode liggeplasser
og lite stress fremmer skiting
ved spiseplass og liggeplass
• Når storfeet har valgmulighet
vil det unngå å legge seg i bløt
skit (Stor nok plass på
halmtalle)
Vent med å slippe ut til etter
foring og dyra har fått en ligge
pause. (midt på dagen)
Logistikk
Rangordning viktig
– Kaos blir når du provoserer
rangordningen.
– Inn: La gammelkyra
komme på plass og bind
dem. Da går det greiere
med de lenger ned i
rangordninga som ikke tør
provosere.
Det går ganske greit og
sjelden at kyrne må minnes
på hvor plassen er. Lettere
å få de på bås ellers også.
Enkel luftegård
Styrt lufting. Bruke hue prinsippet
Luftegård
• Minimumskrav i regelverket. Bør helst være større.
– Kan knyttes til annet areal som kan brukes under
gode værforhold.
• Tråkksterke arealer
– Dekke avgjøres av størrelse dyr og dyretetthet, klima
• Kan være delvis overbygd. Skjerming for nedbør.
• Vind kan dempes med leskjermer/ vindduk.
• Luftegården bør ligge sørvendt for best mulig opptørking.
• Foring og liggeplass adskilt fra luftegård letter reinholdet.
• Ved tett underlaget bør det ha minimum 2% fall for
drenering.
Utforming luftegård
• Enkelt system for
reinhold ved behov
• Dyr må kunne bevege
seg fritt og ha fluktveier.
• Hjørner bør være over 90
grader
• Sklisikker løpegang til
luftegård og åpning fra
inneareal stor nok for å
unngå trengsel.
• Inngjerding må være
sikker mot rømming
Skrape for luftegård til minilaster
Vindduk luftegård Sveits
Minimumsløsning luftegård
Sveits
Snøtråkket tilleggsareal lufting
Snøtråkkingsutstyr luftegård
Luftegård melkekyr Sveits
Vann, mannåpning og børste
Luftegård med trapp
Brøyta luftegård

Similar documents