aktualni razpisi - Univerza v Mariboru

Comments

Transcription

aktualni razpisi - Univerza v Mariboru
AKTUALNI RAZPISI
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Opomba: Pri rokih prijave je lahko ob datumu določena tudi ura. Preverite v razpisni dokumentaciji. Ure so navedene samo pri razpisih,
objavljenih s strani ARRS.
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
1. steber: Znanstvena odličnost (Excellence in the science base)
1. DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY
OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH
INFRASTRUCTURES
Namen je podpreti konceptualno in tehnično zasnovo za
nove raziskovalne infrastrukture, ki so v skladu z
evropskimi interesi.
22. 6. 2016
Odprtih je več razpisov.
2. ERC Advanced Grants
3. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS
4. E-INFRASTRUCTURES
5. FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE
COMPUTING
6. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF
REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL
PROGRAMMES
6. FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES
Financiranje je namenjeno podpori odličnih vodilnih
raziskovalcev, ki so že uveljavljeni in imajo bogate
reference na področju raziskovalnih dosežkov. Prijavitelji
morajo dokazati revolucionarno naravo, ambicioznost in
izvedljivost njihovega znanstvenega predloga.
Namen razpisa je izkoristiti potencial izkušenih
raziskovalcev, ki želijo pridobiti dodatne kompetence skozi
usposabljanje in mobilnost.
E-infrastruktura bo podpirala evropsko politiko na področju
odprtosti raziskovalnih podatkov, drugih podatkov v okviru
računalniške znanosti ter zmogljivosti, raziskav in mreženja
na področju izobraževanja in inovacij.
Končni cilj je doseči vrhunsko računalniško zmogljivost v
tehnologijah, aplikacijah in platformah.
Cilj sheme COFUND je spodbujanje regionalnih, nacionalnih
ali mednarodnih programov za spodbujanje odličnosti v
uposabljanju,
mobilnosti
in
poklicnem
razvoju
raziskovalcev.
Gre za podporo začetnim stopnjam skupnega raziskovanja
za odkrivanje novih področij inovacij v okviru prihodnjih in
nastajajočih tehnologij.
Odprtih je več razpisov.
1/9
1. 9. 2016
14. 9. 2016
20. 9. 2016
27. 9. 2016
29. 9. 2016
29. 9. 2016
17. 1. 2017
27. 9. 2017
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
7. ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Gre za nadaljevanje financiranja že podprtih raziskav s
strani Evropskega raziskovalnega sveta z namenom
preverjanja inovativnega potenciala doseženih rezultatov.
4. 10. 2016
3. steber: Družbeni izzivi (Societal challenges)
1. H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE
Shema spodbuja znanstvene dosežke in njihov napredek
znotraj zdravstvenih ukrepov.
Podprte bodo naslednje teme: okužba s Clostridium
Difficile, revmatske bolezni, kakovost podatkov v
predkliničnih raziskavah, varnost elektronskih podatkov pri
translacijskih raziskavah, biomarkerji za nealkoholno vnetje
jeter in nealkoholno bolezen jeter, študije učinkovitosti
cepiva proti gripi.
26. 7. 2016
Odprtih je več razpisov.
2. HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS
Z nagrado v vrednosti 1 milijon EUR bo nagrajena oseba ali
skupina oseb, ki se bo najbolj učinkovito spopadla z
naslednjim izzivom: razviti hiter test, ki lahko na določeni
točki zdravljenja pacienta, ki se spopada z infekcijo dihal,
ugotovi, da se ga lahko pozdravi brez antibiotikov.
3. HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE
FUTURE
4. SECURITY
Nagrada v vrednosti 3,5 milijona EUR bo podeljena na
področju bodočih novih vozil za prikazano zmanjšanje
količine škodljivih emisij hkrati z zmanjšanjem porabe
goriva in emisij CO2 ter zagotavljanjem zadostnih
zmogljivosti za normalno vožnjo.
Gre za zagotavljanje varnosti družbe pri nesrečah, od
naravnih in povzročenih s strani človeka do ekstremnih
vremenskih pojavov, kriminala in terorizma.
17. 8. 2016
20. 8. 2019
25. 8. 2016
Odprtih je več razpisov.
5. DIGITAL SECURITY FOCUS AREA
Spodbujajo se rešitve za zagotavljanje večje varnosti
kritičnih infrastruktur in digitalnih storitev, katerih
nedelovanje lahko ima velike posledice na družbo,
gospodarsko rast in inovacijski potencial Evrope.
25. 8. 2016
Odprtih je več razpisov.
6. CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION
Namen razpisa je osredotočanje na naslednja kritična
področja v okviru infrastruktur: vodni sistemi, energetska
infrastruktura (elektrarne in distribucija), prometna
infrastruktura,
komunikacijska
infrastruktura
ter
zdravstvene in finančne storitve.
2/9
25. 8. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
7. HORIZON PRIZE - BIRTH DAY
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Nagrada v vrednosti 1 milijon EUR bo podeljena za novo
rešitev klinične, tehnološke in/ali upravljalske narave, ki
znižuje stopnjo obolevnosti ali umrljivosti pri materah in/ali
novorojenčkih ter mrtvorojenost pri porodih v instituciji.
Namen sheme je podpreti raziskave in inovacijske
aktivnosti na področju obnovljivih bioloških virov, ki se
lahko uporabljajo za proizvodnjo biomaterialov, ter na tej
osnovi spodbujati vzpostavitev trajnostnih vrednostnih
verig.
9. HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN AIR Nagrada v vrednosti 1,5 milijona EUR bo podeljena za
rešitev na področju tehnologije motorjev in prenosa moči,
ki bo v največji meri ustrezala naslednjim kumulativnim
kriterijem: zmanjšanje emisij NOx, število delcev, CO, ki
nastajajo med vožnjo.
6. 9. 2016
8. BIO BASED INDUSTRIES PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS
8.9.2016
12. 9. 2017
10. ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017
Financira se reševanje ključnih izzivov na področju
energetskih sistemov: energetska učinkovitost zgradb,
ogrevanje in hlajenje, energetska učinkovitost produktov,
procesov in tehnologij v industriji, aktiviranje potrošnikov
za uporabo trajnostnih energetskih rešitev, inovativne
sheme financiranja.
Odprtih je več razpisov.
11. H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
12. FAST TRACK TO INNOVATION PILOT
PROGRAM USTVARJALNA EVROPA
(CREATIVE EUROPE)
Shema spodbuja znanstvene dosežke in njihov napredek
znotraj zdravstvenih ukrepov.
Razpis je odprt na temo bodočih izbruhov ebole in drugih
filovirusnih hemoragičnih mrzlic.
Podprte bodo inovacijske aktivnosti, ki so blizu trgu, z
namenom, da se skrajša čas za vpeljavo produktov in
storitev na trg.
Kratek opis razpisa
15. 9. 2016
15. 9. 2016
16. 3. 2017
14. 9. 2017
15. 3. 2018
25. 10. 2016
Rok prijave:
1. Support for Online Distribution - EACEA 11/2016
Podprte bodo aktivnosti: (1) priprava digitalnih paketov, ki
bodo olajšali trženje evropskih avdiovizualnih del na VOD
platformah; (2) inovativne strategije za distribucijo in
promocijo evropskih avdiovizualnih del.
21. 6. 2016
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
ERASMUS+
1. Key Action 2: Capacity Building in the field of youth - S tem razpisom za zbiranje predlogov se bodo podprli
2016 - Round 2 - EAC/A04/2015
projekti, ki bodo spodbujali sodelovanje in izmenjave med
državami na področju mladine, izboljšali kakovost in
priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja,
prostovoljstva, uvajali in spodbujali neformalno učno
1. 7. 2016
mobilnost med državami programa in partnerskimi
državami.
INTERREG EUROPE
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
Program Srednja Evropa
1. 2. razpis Programa Srednja Evropa
Predmet razpisa je sofinanciranje transnacionalnih
projektov, ki bodo reševali izzive na območju Srednje
Evrope na prednostnih področjih inovacij, zmanjšanja CO2,
naravnih in kulturnih virov ter transporta.
3/9
23. 6. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija
1. Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SIAT
DRUGI RAZPISI PRI EVROPSKI
KOMISIJI
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov,
ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim
specifičnim ciljem: prednostna os 1: krepitev čezmejne
konkurenčnosti, raziskav in inovacij; prednostna os 2:
varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;
prednostna os 3: izboljšanje institucionalne zmogljivosti in
učinkovita javna uprava.
Kratek opis razpisa
Drugi rok:
27. 7. 2016
Rok prijave:
LIFE (2014 - 2020)
1. LIFE: Povečanje zmogljivosti ("Traditional" projects) Odprtih je več razpisov, in sicer na teme (1) Climate Change
Action, (2) Environment and Resource Efficiency, (3) (1) 7. 9. 2016
Nature & Biodiversity, (4) Environmental Governance & (2) 12. 9. 2016
(3) 15. 9. 2016
Information.
(4) 15. 9. 2016
2. LIFE: Tehnična pomoč ("Technical Assistance"
Odprt je razpis za 2 podprograma, in sicer za Environment
projects)
in Climate Action. Razpis obsega finančno podporo za
15. 9. 2016
pripravo integriranih projektov.
3. LIFE: Pripravljalni projekt ("Preparatory" project)
4. LIFE: Integrirani projekti ("Integrated" projects)
Odprt je razpis za podprogram Environment, ki obravnava
posebne potrebe za razvoj in izvajanje okoljske in
podnebne politike ter zakonodaje EU.
20. 9. 2016
Odprta sta 2 razpisa, in sicer v podprogramih (1)
Environment in (2) Climate Action.
(1) in (2) 26. 9.
2016
COSME - Programme for the Competitiveness
of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (SMEs)
1. COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 European Network Pobuda se bo osredotočila na izgradnjo evropske mreže, ki
for Early Warning and for Support to Enterprises
bo zagotavljala zgodnje opozarjanje, preprečevanje in
and Second Starters
kakovost podpornih storitev za podjetja v težavah v
državah, v katerih ti sistemi ne obstajajo ali pa so le delno
pokriti.
DRUGI MEDNARODNI RAZPISI
Kratek opis razpisa
14. 6. 2016
Rok prijave:
Program EUROPEAID
1. Support of Innovation through establishment of
business accelerators
2. EIDHR CBSS - EuropeAid/151389/DD/ACT/TJ Tadžikistan
Cilj razpisa je vzpostavitev in / ali nadaljnji razvoj trajnostne
infrastrukture za inovacije v okviru univerz preko razvoja
zmogljivosti tehnoloških pospeševalnikov z namenom
ozaveščanja in spodbujanja podjetniškega duha ter
nudenja pomoči mladi populaciji in študentom za
ustanovitev lastnega podjetja.
Poseben cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti
civilno družbo in zagovornike človekovih pravic v
Tadžikistanu, delo na področju človekovih pravic
(političnih, civilnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih) in
demokratizacije.
4/9
15. 6. 2016
24. 6. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
3. Tender: Technology transfer capacity building in the Namen naročila je zagotavljanje podpornih storitev za
Western Balkans
prenos tehnologij in inovacij v državah Zahodnega Balkana.
To bo doseženo z uvedbo celostne strategije, ki bo
obravnavala vse akterje vključene v področje prenosa
inovacij in tehnologij (od akademskih institucij, preko
začetnih podjetnikov, znanstvenih parkov, spin-out podjetij
do oblikovalcev politik).
4. DCI: To increase analysis and expertise capacities of V okviru instrumenta za financiranje razvojnega
Civil Society Organisations (CSO) through joint
sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen
research CSO/Research Institutions - Senegal
spodbujanju skupnih raziskovalnih projektov med
raziskovalni institucijami, nevladnimi organizacijami ter
drugimi partnerji na področju upravljanja z vodo in
sanitarijami v Senegalu.
5. Neighbourhood Civil Society Facility Regional
Actions: creating synergies and integration
Splošni cilj tega ukrepa je okrepiti in spodbujati vlogo
civilne družbe na področju reform in demokratičnih
sprememb, ki potekajo v državah vzhodnega sosedstva, in
sicer skozi: zagotavljanje ugodnega okolja, v katerem lahko
organizacije civilne družbe delujejo; krepitev civilne družbe;
krepitev sodelovanja med organizacijami civilne družbe in
organi na nacionalni in lokalni ravni.
NOVO!
14.7.2016
21. 7. 2016
NOVO!
25.7.2016
Drugi razpisi in javna naročila
1. PP-1-2016 : PILOT PROJECT ON CHRONIC KIDNEY
DISEASES
Namen razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta na
področju kroničnih bolezni ledvic.
16. 6. 2016
2. Hercule III Programme 2014- 2020: Calls for
Proposals 2016 (Legal Training and Studies)
Namen razpisa je razviti raziskovalne aktivnosti na visoki
ravni (vključno s študijami primerjalnega prava),
organizacija konferenc (vključujoč letna srečanja
predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo), kot
tudi razviti ukrepe za večjo ozaveščenost o sodstvu in
drugih vejah odvetniškega poklica za zaščito finančnih
interesov Unije.
16. 6. 2016
3. CHAFEA Call HP-ERN-2016: European Reference
Networks / Framework Partnership Agreements
Cilj razpisa je nuditi finančno pomoč odobrenim ERN
mrežam (European reference networks).
21. 6. 2016
4. ENVIRONMENT: Technical and scientific support in Cilj razpisa je zagotoviti tehnične in znanstvene prispevke
relation to the implementation of the 92/43/EEC
na področjih, ki so ključnega pomena za izvajanje
‘Habitats’ and 2009/147/EC ‘Birds’ Directives
naravovarstvene zakonodaje EU: preverjanje skladnosti z
zahtevami zakonodaje EU o varovanju narave; priprava
smernic in tehničnih pojasnil k spodbujanju skladnega
izvajanja direktiv; vrednotenje informacij, ki jih predložijo
države članice v okviru obveznosti poročanja.
5/9
22. 6. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
5. Hercule III Programme 2014- 2020: Calls for
Proposals 2016 (Training and Conferences)
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Namen razpisa je predložitev vlog za ukrepe, kot sta
organizacija delavnic na temo ciljnih specializiranih analiz in
analiz tveganja, konferenc, katerih cilj je zaščita finančnih
interesov Unije, in hkrati doseči enako raven zaščite po vsej
Uniji. Usposabljanja so namenjena tudi vzpostavitvi mrež
med državami članicami, pristopnicami, kandidatkami,
nečlanicami EU in mednarodnimi javnimi organizacijami,
da bi olajšali izmenjavo informacij, izkušenj in najboljših
praks.
6. CEI Know-How Exchange Programme (KEP): Call for V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude –
Proposals 2016
Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s
ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami
članicami srednjeevropske pobude (SEP), ki so članice EU,
in državami članicami SEP, ki še niso vstopile v EU, za leto
2016.
7. EASI: Posting of workers: enhancing administrative Namen razpisa je sofinanciranje pobud za krepitev
cooperation and access to information - Call for
izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o
Proposals VP/2016/006
napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v
praksi. Financirajo se projekti širokega geografskega
obsega.
8. GROWTH: Call for proposals - Reduction of youth
unemployment and the setup of co-operatives
Splošni cilj tega razpisa je vzpostavitev najboljše prakse v
boju proti brezposelnosti mladih, ki mladim pomaga pri
ustvarjanju in delu v zadrugah ter razvoj programov in
modulov usposabljanja za mlade, da vzpostavijo in
upravljajo zadružna podjetja.
9. CHAFEA: Consumer Programme - Joint Action to
V okviru razpisa bodo podprte naslednje aktivnosti:
consolidate and enhance product safety through
testiranje proizvodov; aktivnosti za nadzor trga; razvoj in
effective market surveillance throughout the Union izmenjava znanja in dobrih praks v zvezi z oceno tveganja,
testiranja proizvodov in nadzorom trga; srečanja in
delavnice.
10. CLIMATE ACTION: EU financing of REDD readiness
activities, and results-based payments pre and post
2020: sources, cost-effectiveness and fair allocation
of incentives
Splošni cilj tega javnega naročila je prispevati k
raziskovanju, obveščanju in podpori izvajanju REDD+
(zmanjšanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v
državah v razvoju).
11. Framework contract for the evaluation studies of
CAP measures contributing to the general objective
of balanced territorial development - AGRI-2016EVAL-03
Evalvacijske študije bodo prispevale odločanju in politikam
v zvezi s: (1) trajnostno proizvodnjo hrane; (2) trajnostnim
upravljanjem naravnih virov in ukrepi na področju
podnebnih sprememb; (3) uravnoteženim teritorialnim
razvojem.
12. 2016 CEF Telecom calls for proposals
Nepovratna sredstva bodo pomagala evropski javni upravi
do osrednjih platform digitalnih storitev, ki so predmet
razpisov. Odprtih je več razpisov z naslovi: (1) eDelivery; (2)
eIdentification & eSignature; (3) European e-Justice Portal;
(4) Public Open Data.
6/9
23. 6. 2016
27. 6. 2016
28. 6. 2016
30. 6. 2016
NOVO!
5. 7. 2016
NOVO!
11. 7. 2016
1. 8. 2016
15. 9. 2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
13. Call for papers reference 2016 ECFIN 015/C Evropska komisija organizira enodnevno delavnico o
Workshop 24 January 2017 - Fiscal policy and public fiskalni politiki, vključno z javnimi naložbami, kot pot k večji
investment for relaunching potential growth
gospodarski rasti na srednji in dolgi rok. Prijavijo se lahko
strokovni prispevki, za katere so na voljo finančna sredstva.
14. Open Society Foundations’ Grants Program: Mental Razpis fundacije SOROS za sofinanciranje projektov na
Health Initiative.
področju duševnega zdravja. Fundacija sofinancira
projekte, ki so usmerjeni v dezinstitucionalizacijo in razvoj
skupnostne oskrbe.
16. 11. 2016
Odprt razpis
ARRS - JAVNA AGENCIJA ZA
RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE
SLOVENIJE
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
1. Javni razpis za sofinanciranje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših (do 14
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
dni), v nekaterih primerih tudi daljših medsebojnih obiskov
15. 6. 2016 do
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih
slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
15. ure
2017-2018
znanstvenoraziskovalne (bilateralne) projekte v letih 20172018.
2. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s
promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016
3. Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si
hrano za jutri« v letu 2016
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena
primerna mednarodna in strokovna udeležba.
Predmet Javnega razpisa je izbor raziskovalnih projektov, ki
bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi
usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti
in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva,
ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in
nadziranjem njihovega izvajanja.
4. Javni razpis za sofinanciranje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo
Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018 skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2017-2018
na skupno dogovorjenih področjih, in sicer: znanosti o
življenju, kmetijstvo, tehniške vede, kemija, fizika in
ekologija in varstvo okolja.
5. Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo
Agencija sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v
skupnih avstrijsko-slovenskih projektov pri avstrijski
skupnih avstrijsko-slovenskih projektih, ki jih avstrijski
FWF kot vodilni agenciji.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v
sofinanciranje.
7/9
29.6.2016 do
14. ure
NOVO!
11. 7. 2016 do
14. ure
15. 7. 2016 do
12. ure
Do preklica
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
6. Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo
prilagojenih projektov v okviru komplementarne
sheme za prijave na razpise Evropskega
raziskovalnega sveta (ERC).
7. Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega
programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja
2020, za izplačilo predvidenega prispevka k
stroškom priprave in prijave projekta.
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Agencija poziva prijavitelje iz slovenskih raziskovalnih
organizacij, ki so bili na razpisih Evropskega raziskovalnega
sveta (ERC) pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za
sofinanciranje, da agenciji prijavijo prilagojen projekt, ki
glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja
prilagojenega projekta in višino razpoložljivih sredstev.
Do
preklica
Agencija poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih
okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja
V roku do 30
2020 (H2020, Horizon 2020 oziroma H2020), da vložijo
zahtevke za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom dni po prejemu
kopije
priprave in prijave projektov. Upoštevajo se razpisi Obzorja
opravljene
2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani.
recenzije*
*razen zahtevkov, ki se nanašajo na recenzije prejete v času od 3.
10. 2015 do dneva pred objavo tega poziva (25. 1. 2016) in
prispejo na agencijo v 30-ih dneh od dneva objave poziva.
MINISTRSTVA RS
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
1. Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v
športu 2016 - 2022"
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja kadrov v
športu. Javni razpis je razdeljen v 4 vsebinske sklope, ki se
med seboj smiselno povezujejo in omogočajo sinergije med
razvojem kadrov, njihovo kariero ter znantsvenoraziskovalnim delom.
NOVO!
8. 7. 2016
Ministrstvo za kulturo
2. Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na
razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa
Ministrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte
slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani
na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še
vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili
sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015.
Ministrstvo
bo
sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili
izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu
2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the
activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Do porabe
sredstev,
najdlje do
31.10.2016
Ministrstvo za notranje zadeve
1. 430-203/2016, Javno naročilo za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za specialistična
usposabljanja s področja računalništva in
informatike
Predmet javnega naročila so specialistična usposabljanja s
področja računalništva in informatike.
20. 11. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. Javni razpis za vzrejevalce čebeljih matic
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev
vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo
kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske)
čebeljih matic, vzreja rodovniških čebeljih matic pa se
subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na
plemenilni postaji.
8/9
NOVO!
1.7.2016
Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
2. Javno naročilo: Usposabljanje za ukrep ekološko
kmetovanje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto
2016
DRUGI NACIONALNI RAZPISI
1. Javni razpis za pred-financiranje projektov
z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF
2016
2. Razpis za študijske obiske 2015 - Slovenski
štipendijski sklad SI04, EGP in NFM
3. Štipendiranje sodelovanja mladih raziskovalnih
skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za
leto 2015 (206. JR)
Številka 12/2016; 13. 6. 2016
Predmet javnega naročila je usposabljanje za potrebe
izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za
leto 2016, v skladu z razpisno dokumentacijo.
NOVO!
22.6.2016
Kratek opis razpisa
Rok prijave:
Dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov
upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska
sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo
podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Rok prijave: Od 11. 4. 2016 do porabe razpoložljivih
*Rok prijave.
sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira
mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s
področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način
prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja.
Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med
državami, ki sodelujejo v programu. Vsi študijski obiski se
morajo končati do 30. aprila 2017.
Do porabe
sredstev.
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za
sodelovanje raziskovalnih skupin in posameznikov ter
Do porabe
njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in
sredstev oz.
raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2015 in 30. 9.
najdlje do
2016.
vključno 30. 10.
2016
Javna agencija za knjigo RS
1. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na Predmet javnega razpisa je: a) sofinanciranje kulturnih
področju elektronskega založništva za leto 2016
projektov na področju elektronskega založništva, in sicer
izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem
jeziku, b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so
pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti
v spletnih medijih.
Opomba: Navedeni javni razpisi in naročila ne zajemajo vseh objavljenih javnih razpisov in naročil.
Kontakt: Univerza v Mariboru, Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost, e-mail: [email protected]
9/9
20. 6. 2016