Obvestilo o objavi dodatnega javnega razpisa

Transcription

Obvestilo o objavi dodatnega javnega razpisa
Datum: 1.6.2012
Številka: 024-905/2012
OBVESTILO O OBJAVI DODATNEGA JAVNEGA RAZPISA ZA
ZAPOSLITEV STROKOVNIH DELAVCEV – INFORMATORJEV
NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE
Spoštovani,
Skupnost CSD Slovenije skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izvaja projekt, ki je
sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada na podlagi Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013.
Javni razpis za izbor izvajalcev za zaposlitev strokovnih delavcev informatorjev na centrih za socialno
delo Slovenije (v nadaljevanju: javni razpis) je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 103/2011, dne 16.
12. 2011, s popravkom v Uradnem listu RS št. 109, dne 30.12.2011. Cilj javnega razpisa je bil izbrati
predvidoma 62 projektov, ki naj bi izvedli predvidoma 64 zaposlitev informatorjev, ki imajo pogoje za
zasedbo tega delovnega mesta, za obdobje največ 24 mesecev in usposabljanje za delo na tem
področju z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, za
učinkovitejšo pomoč uporabnikom, ki stopajo v sistem socialnih transferjev sladno z ZUPJS. Cilj
javnega razpisa ni bil dosežen, zato bo Skupnost CSD Slovenije objavila Dodatni javni razpis za
izbor izvajalcev za zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih za socialno delo
Slovenije, v Uradnem listu RS št. 42, dne 1.6.2012. Predmet Dodatnega javnega razpisa je izbor
preostalih izvajalcev, ki v prvem javnem razpisu, ki ga je objavila Skupnost CSD Slovenije niso
kandidirali s kandidatom za informatorja oz. so zaradi utemeljenih in upravičenih okoliščin odstopili od
podpisa pogodbe o financiranju projekta. Dodatni javni razpis in razpisna dokumentacija bosta
objavljena tudi na spletni strani: www.scsd.si, po objavi v Uradnem listu RS.
Cilj dodatnega javnega razpisa je izbrati predvidoma 6 projektov, ki bodo izvedli predvidoma 6
zaposlitev informatorjev, ki imajo pogoje za zasedbo delovnega mesta, za obdobje največ 24 mesecev
in usposabljanje za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti,
znanj, veščin in spretnosti, za učinkovitejšo pomoč uporabnikom, ki stopajo v sistem socialnih
transferjev sladno z ZUPJS.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega
varstva v Republiki Sloveniji – Centri za socialno delo v Sloveniji, ki opravljajo vsaj eno izmed
dejavnosti: SKD 87.900 - Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88.109 - Drugo socialno varstvo
brez nastanitve za starejše in invalidne osebe; SKD 88.999 - Drugo drugje nerazvrščeno socialno
varstvo brez nastanitve. V javnem razpisu so določeni splošni in posebni pogoji, ki jih mora
delodajalec izpolnjevati ter merila za odločitev o ustreznosti vloge delodajalca.
Pred prijavo na javni razpis mora prijavitelj poiskati ustreznega kandidata, ki ga bo zaposlil kot
informatorja. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so opredeljeni v javnem razpisu v posebnih pogojih.
Po javnem razpisu so upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo
določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer:
-
strošek na enoto za zaposlitev v 34. plačnem razredu v višini 2.589,18 EUR, 36. plačnem
razredu v višini 2.752,34 EUR in za zaposlitev v 38. plačnem razredu v višini 2.928,80 EUR;
stroški zdravniškega pregleda,
stroški opravljanja izpita iz varstva pri delu, po veljavni zakonodaji
Upravičeni stroški in dokazila o njihovem nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Pred vstopom v projekt opozarjamo vse zainteresirane prijavitelje, da je obvezno zagotavljanje
ločenega računovodskega sistema in ustrezne računovodske oz. knjigovodske evidence za vse
transakcije v zvezi s predmetom pogodbe in zagotavljanje ustrezne revizijske sledi vseh izdatkov v
zvezi z zaposlenim informatorjem. Prav tako je zelo pomembno, da vse zahtevane dokumente
oddajate pravočasno in da so pravilno izpolnjeni. Vsi potrebni dokumenti bodo objavljeni na naši
spletni strani, na Skupnosti pa smo vam na voljo z ustreznimi informacijami. Prav tako vas bomo o
vsem redno obveščali po elektronski pošti in v drugih oblikah.
Vse dodatne informacije v zvezi z objavo in izvedbo dodatnega javnega razpisa bodo za
zainteresirane objavljene na spletni strani Skupnosti CSD Slovenije: www.scsd.si.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 08/20-22-401, Renata Brdar Tomažinčič ali
nam vprašanje posredujete po elektronski pošti: [email protected]
Skupnost CSD Slovenije

Similar documents