komplett tabell over publiserte og upubliserte videoer

Comments

Transcription

komplett tabell over publiserte og upubliserte videoer
Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk
Tema
0
Introduksjon til
geoteknikk
Generelt
Introduksjon
Definisjon
Jord bestanddeler
Kornfordelingsanalyse
Faseforhold
r
Jord
1 sammensetning
og egenskaper
Eksempel
Om e-læringsprosjektet
Klassifisering
Betegnelser
Vann i jord
Relativ lagringstetthet
Konsistensgrenser
Komprimering av
jord
RegneeksempelRegneeksempelKornfordelingsanalyse
faseforhold
r
Hensikt med
grunnundersøkelser
Type undersøkelser
i felt og lab
Planlegging av
boreprogram
Sonderingsmetoder
Prøvetakingsmetod
er- Bakgrunn og
krav
PrøvetakingsmetoderPrøvetakingsmetoder
prosedyrer ved
- Prøvetakingsutstyr
prøvetaking
Prøvetakingsmetoder
CPTU- Utførelse og
- Planlegging av
CPTU- Forberedelse
kontroll
prøvetaking
2 Kvartærgeologi
Jords stivhet og
setninger
CPTU- Presentasjon og
kontroll
CPTU - Tolkning av
resultater
CPTU- Eksempel på
utførelse og kontroll
Dannelse av
løsmasser
Norges
kvartærgeologi
Innledning
Initial spenningertotal spenninger
Initial spenningerporetrykk
Initial spenningerEffektivspennigner
Artesisk overtrykk
Kapillaritet
Spenninger på vilkårlig
plan
Mohrs
spenningssirkel
Spenningsendringer
RegneeksempelInitial spenninger
Regneeksempel
Innledning
Deformasjon av
lineært elastisk
kornskjelett
Bestemmelse av jords Prinsipp for
stivhet
setningsberegning
Forhold mellom
vertikale og
3 Spenninger i jord
horisontale
spenninger
4
Presentasjon av
grunnundersøkelser
5 Vannstrømming
Skjærstyrke og
6 sikkerhetsprinsi
pp
7
RegneeksempelSetningsberegning
RegneeksempelSetning pga
grunnvannssenknin
g
Setningens
tidsavhengighet
Hvordan kan
setningsproblemer
reduseres?
ØdometerførskBakgrunn og
grunnleggende teori
ØdometerførskUtstyr og
forsøksprosedyrer
ØdometerførskTolkningsprinsipp
ØdometerførskResultater
Problemstillinger
Definisjoner
Darcy's lov
Differensialligningen
for strømning
Strømnett
Beregning av
Regneeksempel
poretrykk i strømnett
labmåling av
peameabilitet
Feltmåling av
peameabilitet
Innledning
Skjærstyrke
Skjærstyrke på
Skjærstyrke på
effektivspenningsbasi totalspenningsbasis og
s
udrenert
Coulomb-kriteriet
Coulomb-kriteriet
fremstilt på andre
måter
Tolkning av
dilatansparameter
Andvendelse av udrenert
skjærstyrke
CPTU - Tolkning av
resultater (udrenert
styrke)
CPTU - Tolkning av
resultater (Pc', OCR
m.m.)
Treaksforsøk Bakgrunn og
grunnleggende teori
Treaksforsøk -Utstyr og
forsøksprosedyrer
Treaksforsøk presentasjon og
tolkning
Treaksforsøk -Effekt
av prøveforstyrrelse
Innledning
Prinsipp for
stabilitetsberegning
Overflatestabilitet
Plane skjærflater
Grenselikevektsprins Sirkulærsylindrisk
ippet
skjærflate
Skjærflate med vilkårlig
form
Janbu’s
direktemetode (Su
analyse)
Janbu’s
direktemetode (aphi analyse)
Kvikkleirekartlegging
Innledning
Spenningsfeltanalys
e (idealisert
Spenningsanalyser
spenninger i jord)
Innledning
Aktivt og passivt
jordtrykk
Skråningsstabilit Grøftstabilitet
et
8 Spenningsfelt
9 Jordtrykk
Strømkraft
Kvikkleire og
kvikkleireskred
Jordtrykk formelverk - vektløs
jord
Spenningsanalyser
(Rankine
spenningssoner)
Romvektsledd
Vurdering av
ruhetsforhold
Praktisk
beregningsgang
med diagram
Komprimerte masser
Komprimerte masser
Innledning
Bæreevne, vektløs
jord, sentrisk last
Effekten av jordens
egen tyngde romvektsleddet
Formfaktorer
Eksentrisk last
Praktisk
beregningsgang
med diagram
Innledning
Peltyper
Dimensjonering av
peler
Statisk bæreevne av
friskjonspel (Su)
Statisk bæreevne av
friskjonspel (a-phi)
Kapasitet av
pelspiss til fjell
Negativ friksjon
Rammeformel
Lettemasser
Erosjon i skråninger
Geosynteter
Armerte skråninger,
torvmurer
Erosjonssikring mot
kvikkleireskred
Arbeidsrekkefølger
Krav og regelverk
Grunnforsterkningsmeto
der
10 Bæreevne
11 Peler
12
Anleggsteknikk
geoteknikk

Similar documents