Kartlegging og håndtering av interferens mellom elektriske

Transcription

Kartlegging og håndtering av interferens mellom elektriske
Prosjektforslag – KPN
Mai 2015
Kartlegging og håndtering av
interferens mellom elektriske
apparater
Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt
SINTEF Energi AS ønsker å invitere dere til å delta i et nytt forskningsprosjekt. En søknad om et KPN
vil bli sendt til Forskningsrådets ENERGIX-program innen 9. september.
Prosjektidé
Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om overharmoniske og interharmoniske spenningers
påvirkning på elektrisk utstyr, slik at utfordringer med interferens kan håndteres bedre.
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal utføre følgende oppgaver:
• Foreta avanserte målinger ved et utvalg problemsaker
• Analysere data fra tidligere og nye problemsaker for om mulig å finne årsakssammenhenger
• Videreutvikle program-/analyseverktøy for å identifisere ulike typer forstyrrelser
• Systematisere tiltak til erfarte problemer
• Undersøke mulige nødvendige forbedringer av standarder (utvidede krav)
Målsetting
Målsetningen til prosjektet er å kartlegge og
skape bevissthet om til nå ganske ukjente
typer forstyrrelser som skaper utfordringer, og
bidra til at disse utfordringene håndteres.
Dette inkluderer eventuelle utvidede krav til
elektriske apparater når det gjelder immunitet
og emisjon.
Bakgrunn
Det har de siste årene blitt registrert et
økende antall eksempler på forstyrrelser
mellom elektrisk utstyr (EMI). Man tror dette
har en sammenheng med økende mengde
kraftelektronikk og styringselektronikk i
elektriske apparater og utstyr. I et eksempel
skapte en prototyp vindturbin forstyrrelser
(som var innenfor kravene i Forskrift om
Leveringskvalitet) som igjen skapte
utfordringer for en rekke apparater over et
stort geografisk område. Årsaken til at
apparatene (belysningsutstyr, termostatstyrte
panelovner, kjøkkenutstyr, induksjonstopper
osv.) ikke fungerte som tiltenk ser ut til å være
at styringselektronikken ble forstyrret. Et
annet eksempel på denne typen problemer
kommer fra en bolig hvor var det en
induksjonstopp som skapte forstyrrelser for
styringselektronikken i belysningsutstyret. Når
induksjonstoppen ble brukt med lav effekt, så
var det mulig å skru av og på lyset. Men når
induksjonstoppen gikk for halv effekt eller mer
kunne belysningsanlegget ikke bli skrudd på.
Et annet eksempel på problematikken
kommer fra en annen bolig, hvor det var en
varmepumpe som gjorde at en induksjonstopp
ikke kunne skrus på. Dette var bare et
problem når varmepumpen gikk, om
induksjonstoppen ble skrudd på når
varmepumpen var av, så påvirket det ikke
induksjonstoppen at varmepumpen ble slått
på senere. Dette og det forrige eksempelet er
spesielt interessant fordi det viser at samme
type apparat kan være både kilden til
forstyrrelser og apparatet som feiler på grunn
av forstyrrelser.
problemer, og videreutvikle verktøy som kan
være til hjelp ved slike analyser.
Prosjektet vil også se på mulige forslag til
forbedringer og nye krav i standarder, og spille
disse inn til standardiseringsorganer for å om
mulig forbedre det regulatoriske rammeverket
for harmoniske og interharmoniske
spenninger.
Finansiering
I disse og andre tilfeller er det nødvendig med
sikker dokumentasjon på
årsakssammenhengen. Interharmoniske
spenninger ser ut til å være én av
forstyrrelsene som skaper en økende mengde
problemer. Både nasjonalt og internasjonalt er
det mindre kunnskap om virkningen av
interharmoniske spenninger enn
overharmoniske spenninger.
Prosjektet er planlagt finansiert med 3 mill.
NOK per år over 3 år, totalt 9 mill. NOK. Av
disse er 1,8 mill. NOK kontant bidrag fra
prosjekt partnere og 7,2 mill. NOK bidrag fra
Forskningsrådet. Med fire partnere betyr det
150 000 NOK i bidrag per år per partner.
Det har også vist seg å være manglende krav
til harmoniske og interharmoniske spenninger
i apparatstandarder og
spenningskvalitetsstandarder, samt også
muligens mangel på overholdelse av
immunitetskravene som finnes i
produktstandarder i dag. Manglende krav og
overholdelse av krav skaper utfordringer mtp
ansvarsforhold når enkelte typer problemer
forårsaket av harmoniske og interharmoniske
spenninger oppstår, og gir derfor kundene
dårlig kundebeskyttelse.
Søknadsprosess
Nytteverdier
Prosjektet vil gi bevissthet om og
dokumentasjon på årsaken til ulike
forstyrrelser. Dette vil bidra til å øke
forståelsen om denne typen forstyrrelser, og
gi nettselskaper og andre parter større
mulighet til å gjenkjenne og fatte tiltak mot
problemer forårsaket av denne typen
forstyrrelser. Prosjektet vil også lage gode
rutiner/metoder for å analysere slike
Mulige partnere
Nettselskap, Energi Norge, Statnett,
elektronikkprodusenter, industri, universiteter
•
•
•
1. Juni: Reviderte prosjektbrosjyrer.
Utsendelse av Letters of Intent.
1. Sep.: Letters of Intent mottatt.
9. Sep.: Søknadsfrist NFR.
Kontaktpersoner
Henrik Kirkeby (SINTEF Energi)
E-mail: [email protected]
Telefon: 93001736
Helge Seljeseth (SINTEF Energi)
E-mail: [email protected]
Telefon: 91586231