Amigos 3 Lärarhandledning

Comments

Transcription

Amigos 3 Lärarhandledning
Amigos
tres
Monika Saveska Knutagård
Anette de la Motte
Liber
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
1
ISBN 978-91-47-12176-2
© 2005 1:a upplagan, 2010 2:a upplagan
Monika Saveska Knutagård,
Anette de la Motte och Liber AB
Projektledare och redaktör Anders Lidén
Formgivning och illustrationer Snits Bilder i Växjö AB
Produktion Anna Törnqvist Göpel
Språkgranskning Sylvia Vaccia Izami
Andra upplagan
Nedladdningsbar fil 2016
Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen,
Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera
för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal,
är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan
upphovsrättsorganisationer och huvudman för
utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet.
Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt
upphovsrättslagen kan medföra straff (böter
eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring
av olovligt framställt material. Såväl analog som
digital kopiering regleras i BONUS-avtalet.
Läs mer på www.bonuscopyright.se.
Undantag:
Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade
Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till
eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej
på något sätt spridas utanför den egna skolans
verksamhet.
Liber AB, 113 98 Stockholm
tfn 08-690 90 00
www.liber.se
kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01
e-post: [email protected]
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
2
AMIGOS tres
Innehållsförteckning
Amigos komponenter Amigos tres Basen Fristående delar Övningsboken Lärarhandledningen 1 ¿Qué haces por aquí? 2 ¿Dónde está el cine Capitol? 3 Vamos a tener un gig 4 ¡Mi hermano ha desaparecido! 5 Aprendo inglés 6 Me duele la nariz 7 La boda del príncipe Felipe 8 Mis alumnos 9 ¿Están libres? 10 Una carta de amor 11 ¿Quién quiere ver una peli? 12 Estamos empollando 13 ¿Has aprobado? 14 ¿En tren o en avión? 15 En la discoteca Tester till bildordlistor
Prov Att arbeta med extratexter
Facit till extraövningar Facit till tester Facit till prov Manus till hörövningar 4
5
5
5
6
7
8
17
24
33
41
50
55
63
70
77
85
91
98
112
117
124
130
157
159
170
175
178
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
3
Amigos komponenter
Amigos är ett läromedel i spanska för skolår 6–9. Amigos tres är ämnad för skolår 8 och består av textbok,
övningsbok, lärarhandledning, facit, samt lärar- och elev-cd. Dessutom finns två spännande extrakomponenter:
webbövningar och extra hörövningar.
Webbövningar – liber.se/amigos
På adressen www.liber.se/amigos hittar du gratis webbövningar till Amigos. Det finns övningar till alla fyra
skolåren. Där finns även dokument med kompletterande material.
Ordförråd
På Amigos webb finns interaktiv träning av det grundläggande ordförrådet i varje kapitel i varje textbok. Eleverna kan öva på kapitlets ordlistor och bland annat få hjälp genom att lyssna på en uppläsning av orden. Till
de flesta kapitel finns också repetitionsövningar där eleverna ska fylla i luckor i en text. Även i dessa övningar
finns ljudstöd.
Inloggning
Den som arbetar med de interaktiva övningarna på Amigos webb loggar in med användarnamn och lösenord
som man väljer själv. Vi rekommenderar att man använder sin mejladress som användarnamn. Det är ett bra sätt
att komma ihåg användarnamnet.
Resultat
Den som loggar in på Amigos webb kan spara sina resultat och få statistik över de övningar man arbetat med.
Statistiken kan användas som en komponent i utvecklingssamtal.
Hörövningar – ¡Oye! Amigos
I Amigos-serien finns också ¡Oye! Amigos – hörövningar för år 6-9. Övningarna är inte knutna till eller
beroende av någon viss text, så du kan använda dem tillsammans med vilket läromedel som helst.
Fokus på information
Alla övningarna i ¡Oye! Amigos går ut på att eleverna ska uppfatta den viktigaste informationen i det de hör. De
behöver inte förstå allt. Att fokus ligger på information återspeglas också i elevens arbetsuppgifter som antingen
är frågor med svarsalternativ eller konkreta frågor som ska besvaras kortfattat på svenska eller spanska. I många
fall finns också uppföljningsuppgifter där eleverna tränar fraser de hört i övningen.
Två cd-skivor
¡Oye! – Amigos levereras som två cd-skvor. Den ena innehåller alla ljudspår och den andra två dokument med
elevens arbetsuppgifter och lärarkommentarer. Du får skriva ut och kopiera dokumenten på dokument-cd:n i
obegränsat antal exemplar på din skola. Detta gäller dock inte cd-skivorna med ljudmaterialet.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
4
AMIGOS tres
Amigos tres
Basen
Basen i Amigos tres textos innehåller 15 kapitel, ett grammatikavsnitt samt kapitelordlistor. Basen är uppbyggd
så att du bör börja med kapitel 1 och arbeta framåt till kapitel 15. Ord, fraser och grammatik repeteras systematiskt genom de 15 kapitlen.
Fristående delar
Utöver de 15 baskapitlen finns fyra fristående delar som kan läsas i mån av tid och i den ordning man önskar:
•
•
•
•
Realiatexter om Spanien och Kuba.
Blandade faktatexter.
En novell.
Ett drama.
De fristående delarna tar inte upp nya grammatikmoment utan ska betraktas som texter som betonar läsupplevelser eller intressant information. Basordförrådet till respektive text finns på samma sida som texten. Du kan
alltså fritt välja när och i vilken ordning du vill arbeta med dessa kapitel. Du väljer också på vilket sätt du vill
arbeta. Förslag på hur du kan göra hittar du på sidorna 7-9 i Amigos dos lärarhandledning. På sidorna 157–158
i denna lärarhandledning hittar du tips på hur eleverna kan arbeta självständigt.
Önskar ni fördjupa er i realiakapitlen finns övningar till dessa att hämta hem från Amigos webb. Du hittar den
på adressen www.liber.se/amigos. Där finns också blanketten Documentación som eleverna fyller i och lämnar
in till dig när de arbetat med realiatexter eller extratexter.
Sånger och dikter
Det finns sex sånger och en dikt i textboken. Eftersom språket i sångerna är relativt svårt tycker vi inte att man
ska gå närmare in på det. Det räcker att du som lärare ger eleverna en helhetsbild av låten och att ni sedan
lyssnar och eventuellt sjunger med. Både sångerna och dikterna knyter an till innehållet i det kapitel de ingår i.
Om du ändå önskar arbeta mer aktivt med ordförrådet i sångerna och dikterna rekommenderar vi att ni arbetar
med ordböcker och gör egna, anpassade ordlistor.
Bildordlistor
I Amigos tres finns bildordlistor kring följande ämnesområden: platser/byggnader i en stad, olika färdsätt,
kroppsdelar, klassrumsord, civilstånd, musikinstrument, samt ord med tåg- och flygtema.
Bildordlistorna knyter an till respektive kapitel. Syftet med bildordlistorna är att bygga ut elevernas ordförråd
på ett naturligt sätt i ett sammanhang. De flesta bildordlistor innehåller högst tjugo ord. Det är naturligtvis upp
till dig som lärare att avgöra hur många ord du tycker är lämpligt att just dina elever lär sig.
Vi önskar också att eleverna med hjälp av ordlistorna skapar större variation på sina egna dialoger och texter.
Vi har försökt att välja ut ord som ligger eleverna nära och som de kan ha nytta av om de hamnar i liknande
situationer. Det finns gott om övningar på bildordlistorna, antingen i övningsboken eller i lärarhandledningen.
På sidorna 124–129 hittar du även en test till varje bildordlista.
Grammatik
På sidorna 102–120 i textboken finns en kortfattad sammanfattning av all grammatik som tas upp i Amigos tres.
Det kan vara bra att använda den när eleverna gör grammatikövningar i övningsboken.
Kapitelordlistor
I kapitelordlistorna i Amigos tres skriver vi substantiven i grundform med bestämd artikel. Även adjektiv förekommer i grundform, i både maskulinum och femininum. Dessutom sätts infinitivformen av verb inom parentes
om det förekommer i böjd form i texten.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
5
I de kapitel där ett nytt grammatikmoment introduceras finns en grammatikruta med det aktuella grammatikmomentet. Detta för att du och eleverna snabbt ska kunna få en överblick, ha alla formerna samlade och få hjälp
vid läxläsning.
Översikt
Du hittar en komplett översikt över ämnesinnehåll och grammatikmoment i Amigos tres på Amigos webb –
www.liber.se/amigos.
Övningsboken
Det finns gott om övningar till varje kapitel i Amigos tres; eleverna får många tillfällen att träna och befästa
ordförrådet och grammatiken. Arbetet blir varierat – eleverna talar, skriver, lyssnar, läser och målar.
I övningarna framgår tydligt vårt koncept. Ord och fraser från tidigare kapitel vävs in då nya moment
introduceras, vilket ger en naturlig repetition och befäster kunskaper.
Genom att eleverna kontinuerligt bereds möjlighet att skapa egna, nya dialoger och texter utifrån sin egen kunskapsnivå får de också chansen att använda sina kunskaper.
Vi har medvetet valt att göra så många övningar som möjligt på de 15 baskapitlen så att eleverna får en språkligt stabil grund att stå på. Syftet är att de verkligen skall behärska momenten de arbetat med. Det är särskilt
viktigt att eleverna i skolår 8 behåller intresset för språket vilket underlättas då de märker att de behärskar
momenten de har tränat på. Vi bygger systematiskt på med nya kunskaper och med tydlig och realistisk progression hela vägen från skolår 6.
Hörövningar
Det finns ca 40 hörövningar i Amigos tres övningsbok. De innehåller både dialoger och löpande text. Varje hörövning innehåller mycket information men repeterar det som har behandlats i kapitlet. För att få ut så mycket
som möjligt av hörövningarna och för att få en naturlig repetition finns det flera deluppgifter, där eleverna får
lyssna efter olika saker.
Grammatik
I Amigos tres tar vi upp följande grammatik:
•futurum
• presens av regelbundna er- och ir-verb
• possessiva pronomen i singular och plural
• adjektivets böjning och placering
• genitiv (i LH)
• presens av querer
• demonstrativa pronomen
• ser/estar
•gerundium
•perfekt
Vi repeterar också:
• presens av regelbundna ar-verb
• presens av ir och tener
Repetitionsavsnitt
Sidorna 115–132 i övningsboken utgörs av ett repetitionsavsnitt. Här återkommer de viktigaste momenten från
Amigos uno och dos. Tanken är att du och dina elever på ett enkelt sätt ska kunna se var eleverna ligger
kunskapsmässigt när de börjar skolår 8. För dig som inte har använt Amigos uno och dos tidigare kan det vara
ett sätt att snabbt få grepp om de tidigare böckernas innehåll och gå igenom materialet tillsammans med
eleverna.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
6
AMIGOS tres
Vi rekommenderar att alla elever gör repetitionsavsnittet för att hitta och täppa till eventuella kunskapsluckor
innan arbetet med Amigos tres börjar.
Rubriker och symboler
Alla övningarna i Amigos tres har liksom övningarna i Amigos uno och Amigos dos rubriker på spanska. Vill
du ha mer upplysningar om dessa rubriker ber vi dig titta på sidan 6 i lärarhandeldningen till Amigos dos. Där
hittar du också förklaringar till de symboler som finns vid vissa övningar. Denna sida finns även på Amigos
webb.
Lärarhandledningen
Hörövningar
Det finns ett stort antal extra hörövningar i lärarhandledningen. Du kan använda dessa som tester, förslagsvis
tillsammans med någon av de färdiga testerna eller proven i lärarhandledningen, eller som repetition.
Situationskort
I denna lärarhandledning finns i flera kapitel ett situationskort. Tanken är att eleverna inom en friare ram ska
kunna hantera en situation muntligt. De får en stund på sig att förbereda. Hur länge bestämmer du själv, men 15
minuter kan kanske vara lagom. Vår erfarenhet är att det är bättre att eleverna får lite tidspress på sig och inte
dröjer sig kvar för länge vid varje enskild replik.
Vi rekommenderar också att eleverna inte skriver replikerna då övningen bygger på att de snabbt ska kunna
plocka fram sin kunskap. Men givetvis avgör du vad som är lämpligast för din grupp.
Tester
Med hjälp av testerna som finns i anslutning till kapitel 1–15 i lärarhandledningen kan du på ett enkelt sätt se
om eleverna har lärt sig det viktigaste i varje kapitel. Du bestämmer själv om du vill poängsätta testen.
I en särskild avdelning på sidorna 124–129 hittar du tester på bildordlistorna i textboken.
Samtliga tester kan du också använda som repetition eller som extraövningar.
Prov
Det finns fem mer omfattande prov i denna lärarhandledning. Du hittar dem på sidorna 130–156. Varje prov
omfattar tre kapitel och testar grundligt elevernas kunskaper.
Utvärdering
Det är viktigt att eleverna får reflektera kring sin egen inlärning. På Amigos webb hittar du en blankett för
utvärdering som eleverna kan använda efter arbetet med varje kapitel, eller när du tycker att det passar. Eleverna utvärderar med hjälp av blanketten själva sitt arbete och samlar ord och fraser de tycker är särskilt intressanta.
Allmänna tips
Den som vill ha allmänna tips på hur man kan arbeta med texter, dialoger, ord och fraser hänvisas till Amigos
dos lärarhandledning sidorna 7–9. Dessa sidor finns också att ladda ner från Amigos webb.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
7
CAPÍTULO uno
¿Qué haces por aquí?
Eleverna repeterar centrala frågor och svar, de vanliga frågeorden samt lär sig uttrycka
vad de tycker om och vad de inte tycker om.
Introduktion till kapitlet
¿Qué haces por aquí? är en repetitionstext där vi har samlat centrala frågor och svar från Amigos uno och
Amigos dos. Fråga eleverna om de kommer ihåg de vanligaste frågorna och svaren och lista efter hand på tavlan,
t.ex:
¿Cómo te llamas?
Me llamo…
¿De dónde eres?
Soy de …
¿Dónde vives?
Vivo en….
¿Cuánto años tienes? Tengo X años.
Körläs sedan frågorna och svaren. Detta är ett bra stöd inför övning B på sidan 4 i övningsboken.
Repetera gärna även de spanska namnen på veckodagarna.
Ejercicios
B Escribe, D Escribe, E Escribe
Ge gärna eleverna dessa övningar i läxa eller som repetitionsläxa längre fram. De innehåller centrala ord och
fraser från texten.
I Discute
I Amigos tres introducerar vi rubriken Discute. Tanken är att eleverna kort ska samtala kring olika moment
utifrån texterna och dra någon slags slutsats. Discutefrågorna varierar i svårighetsgrad och några frågor
återkommer flera gånger genom övningsboken.
Du väljer själv om eleverna ska skriva svaren i sina anteckningsböcker eller om det räcker med att genomföra
övningen muntligt.
Lärarhandledningen
Extraövning 2
Extraövning 2 tar upp hur man använder verbet gustar. Den anknyter till övning J i övningsboken och fortsätter
att bearbeta detta moment.
Extraövning 3
Extraövning 3 tar upp demonstrativa pronomen. Den är riktad till de elever som redan i kapitel 1 vill träna på
dessa. Du väljer själv om du vill spara denna övning till ett senare skede.
Extraövning 5 och 6
Själva hörövningen till extraövning 5 och 6 hittar du på CD 3, spår 24.
Extraövning 7
Denna hörövning har ni säkert redan arbetat med på sidan 9 i övningsboken. Den ligger på CD 2, spår 26. Den
här gången är eleverna fria att skriva ner så mycket information de hinner uppfatta. I steg två ska de ställa frågor
till varandra utifrån sina egna anteckningar. Tanken är att vidareutveckla övningen och göra den friare i takt med
att elevernas kunskaper ökar.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
8
AMIGOS tres
CAPÍTULO uno
1Crucigrama
Lös korsordet. Alla ord finns i texten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
11
12
14
15
16
17
18
19
Horizontales
2 fotbollslag
3 fredag
6 spela
7 pappa
9 vecka
11Spanien
13skola
17adress
18liten
19 hej då
Verticales
1 Sverige
4 överraskning
5 mamma
8 kafeteria
10här
12tjejkompis
14lördag
15by
16fest
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
9
CAPÍTULO uno
2
Escribe y habla
1
Para ihop de regelbundna ar-verben med rätt översättning. Skriv översättningen på rätt rad.
estudiar
1 studera __________________________
jugar
2 tala ______________________________
estudiar
3 chatta ____________________________
trabajar
4 träna _____________________________
chatear
5 arbeta ____________________________
hablar
6 köpa _____________________________
practicar
7 dansa _____________________________ bailar
8 öva på ____________________________
entrenar
9 spela _____________________________
comprar
2 Läs om hur man använder verbet gustar på sidan 115 i textboken. Arbeta sedan i par.
Använd er av ar-verben ovan och orden i rutan. Skriv först egna frågor. Ställ dem sedan till
varandra och svara enligt modellen nedan.
inglés, con, tenis, amigos, en verano, ropa, mi, tu, tus, mis, novio, novia, español,
por teléfono
Modelo
– ¿Te gusta estudiar inglés?
– Sí, me gusta estudiar inglés.
– ¿Te gustan los deportes?
– Sí, me gustan los deportes.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
10
AMIGOS tres
CAPÍTULO uno
3
Escribe
1 Orden este, estos, esta, estas kallas demonstrativa pronomen. Läs om dem på sidan 109 i
textboken. Skriv sedan rätt pronomen på rätt rad.
1 ________________ chica es simpática.
2 ________________ perros tienen 2 años.
3 ________________ chicas son de Francia.
4 ________________ casa es cara.
5 ________________ libro es muy interesante.
6 ________________ mujeres son guapas.
7 ________________ clase es divertida.
8 ________________ coches son blancos.
9 ________________ estación de trenes está cerca del mar.
10 ________________ móvil no es nuevo.
11 ________________ coche es rojo.
12 ________________ niños están muy cansados.
13 ________________ mujer es mi madre.
14 ________________ vaqueros son caros.
15 ________________ chico es mi mejor amigo.
2 Skriv minst fyra egna meningar där du använder este, estos, esta, estas. Du ska använda alla
fyra minst en gång.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
11
CAPÍTULO uno
4
Habla
Bilda en grupp om tre personer. Ta några minuter på er att förbereda uppgiften. Bestäm vilka
roller ni ska ha och vilka repliker ni ska använda. Titta på dialogen på sidan 4–5 i textboken om
ni behöver hjälp. Öva in era repliker och spela sedan upp för en annan grupp eller för klassen.
La situación
Du är från Spanien. Du och din svenska kompis är på ett café. Plötsligt kommer en gammal
kompis till dig fram. Du presenterar din kompis från Sverige. Ni pratar alla tre om vad din
kompis gör i Spanien, var han/hon bor, hur du har lärt känna honom/henne osv. Ni pratar också
om vad som ska hända under hans/hennes vistelse i Spanien. Samtalet avslutas med att din
kompis bjuder er båda på sin födelsedagsfest.
CAPÍTULO uno
5
Escucha y escribe (cd 3, spår 24)
Läs först igenom svarsalternativen nedan. Lyssna sedan och välj rätt alternativ.
1 I vilken stad befinner sig Marta?
Sevilla
2 På vilken sorts plats befinner sig Marta?
3 Vem är Félix?
Zaragoza
Santiago
ett café
ett diskotek
Martas kompis
Martas kusin
Martas bror
Félix kusin
Félix kompis
Félix storebror
4 Vem är Jean-Luc?
5 Hur ser Jean-Luc ut?
mörkhårig
6 Vem är en bra fotbollsspelare?
7 Varifrån kommer Jean-Luc?
8 Var bor Jean-Luc nu?
rödhårig
Manuela
Andalusien
hos sina kusiner
9 Vilken dag ska Marta ha fest?
fredag
blond
Sara
Marseille
Isabel
Sevilla
hos sina farföräldrar
lördag
en restaurang
hos sina föräldrar
söndag
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
12
AMIGOS tres
CAPÍTULO uno
6
Escucha, escribe y habla (cd 3, spår 24)
1
Lyssna på dialogen och skriv de ord som saknas.
Es sábado y Marta está en una discoteca en Sevilla.
Félix: ¡Hola Marta!
Marta: ¡ _________________, Félix! ¡Cuánto tiempo!
1
Félix: ¿Qué tal?
Marta: ¡_________________! ¿Estás aquí solo?
2
Félix: No, estoy aquí con mi primo.
Marta: ¿Quién? ¿Óscar?
Félix: No, se llama Jean-Luc y es de Francia.
Marta: Pues, ¿ _________________ está tu primo?
3
Félix: Habla con unas chicas de mi escuela. ¿Ves a ese chico rubio _________________ de
4
la barra?
Marta: ¿El chico con tres chicas morenas?
Félix:Sí.
Marta: Un chico _________________, ¿no?
5
Félix: Pues, sí. ¿Y tú? ¿Estás aquí con Isabel?
Marta: No, estoy aquí con mi amiga Sara. Es su _________________ hoy. ¿Te gusta la música?
6
Félix: Sí, mucho. Este DJ es magnífico.
Marta: Es de Portugal.
Félix: ¿_________________ al DJ?
7
Marta: Sí, se llama Manuela. Entrena en el mismo equipo que yo. Es una buena _____________.
8
Félix: ¿Todavía juegas al fútbol?
Marta: Sí, claro. Somos las campeonas de Andalucía.
Félix:¡Enhorabuena!
Marta:_________________.
9
Félix: Ah, aquí está mi primo. Jean-Luc, esta es Marta, la mejor futbolista de Andalucía.
Jean-Luc: Hola, ¿qué hay?
Marta: ¿Estás aquí _________________ para el fin de semana?
10
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
13
CAPÍTULO uno
Jean-Luc: No, estoy aquí una semana más.
Marta: Félix dice que eres de _________________.
11
Jean-Luc: Sí, de Marseille o de Marsella como se dice en español.
Marta: Está en el sur, ¿ _________________?
12
Jean-Luc: Sí, en la costa. Es la segunda ciudad de Francia.
Marta: ¿Vives en casa de Félix?
Jean-Luc: No, vivo con mis abuelos _________________ en el centro.
13
Marta: A propósito, tengo una fiesta el viernes. ¿ _________________ venir? Y claro,
14
tú también Félix.
Jean-Luc: Con mucho gusto. ¡Oye, el DJ pone mi canción! ¿Quieres _________________?
15
Marta: Sí, claro.
2
Arbeta i par. Turas om att fråga och svara muntligt om texten i övning 6:1.
1
2
3
4
5
6
7
8
¿Qué día es?
¿Dónde está Marta?
¿Está sola?
¿Es el cumpleaños de Marta?
¿Cómo se llama el DJ?
¿De qué país es Jean-Luc?
¿Dónde está Marsella?
¿Con quién baila Jean-Luc?
país – land
3
Skriv svaren till frågorna i övning 6:2.
1 _______________________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________
4 _______________________________________________________________________________
5 _______________________________________________________________________________
6 _______________________________________________________________________________
7 _______________________________________________________________________________
8 _______________________________________________________________________________
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
14
AMIGOS tres
CAPÍTULO uno
7
Escucha, escribe y habla (cd 3, spår 25)
1 Lyssna på när Gabriel berättar om sig själv. Skriv ner all information du kan uppfatta. Skriv
på svenska. Det räcker att du skriver stödord. Lyssna gärna flera gånger.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2
Arbeta i par. Låtsas att ni är Gabriel som ska berätta om sig själv på spanska. Ta hjälp av det ni
har skrivit i övning 7:1. Turas om att fråga och svara. Frågor ni kan ställa är t.ex: Vad heter du?
Var bor du? När fyller du år? Var ligger staden? Vilket är ditt favoritämne?
CAPÍTULO uno
8
Traduce
Översätt texten till spanska. Använd ordbok om du behöver hjälp.
Hej allihop!
Jag heter Johanna och är femton år. Jag bor i en liten by i norra Sverige.
På vintern är det kallt och snöar. Jag bor i ett rött hus med min familj. Jag har en lillasyster
och en storebror. Min syster heter Mikaela och min bror heter Adam. Har du syskon?
Min pappa är lärare och min mamma har en klädaffär i Umeå. De arbetar mycket.
Jag tycker om att vara ute i skogen. Jag tycker också om att spela ishockey.
På lördagar går jag på bio med mina vänner.
Puss
Johanna
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
15
CAPÍTULO uno – Test
Nombre: __________________________________________________________________________
A Översätt meningarna till spanska. Stryk sedan under frågeorden i de spanska meningarna.
1 Vad heter du? ___________________________________________________________________
2 Varifrån kommer du? ______________________________________________________________
3 Vad gör du här? ___________________________________________________________________
4 Hur många år fyller du? ____________________________________________________________
5 Var bor du? ______________________________________________________________________
B Översätt till svenska.
1 ¿Quién es este chico? ______________________________________________________________
2 ¿Cuál es tu nombre? _______________________________________________________________
3 Estoy en casa. ____________________________________________________________________
4 Eres de Suecia, ¿no? _______________________________________________________________
5 Me gustan las verduras. ____________________________________________________________
C Översätt till spanska.
1 Vilken överraskning! _______________________________________________________________
2 Det var länge sedan! _______________________________________________________________
3 Hur känner du Ana? _______________________________________________________________
4 Krya på dig! ______________________________________________________________________
5 Vi ses på lördag! __________________________________________________________________
D Överätt dialogen till spanska.
– Jag har en fest på lördag. Vill du komma? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Ja, jag kommer mycket gärna. Vilken tid är festen? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
– Klockan åtta. Jag måste gå nu. _____________________________________________________
– Hej då! ________________________________________________________________________
16
AMIGOS tres
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
CAPÍTULO dos
¿Dónde está el cine Capitol?
Eleverna lär sig att fråga efter vägen, repeterar prepositioner samt lär sig ord för olika
byggnader i en stad.
Textos
Kapitel två är delat i två delar. Sidan 8 handlar om två kompisar som ska gå på bio och frågar om vägen
till biografen. Sidorna 10–11 består av fyra kortare dialoger som tar upp olika ”visa vägen-fraser”. Vi
rekommenderar att ni bearbetar sidan 8 grundligt innan ni börjar arbeta med sidorna 10–11. Därefter är det
lämpligt att börja med övningarna i övningsboken.
Introduktion till kapitlet
Sidan 8
Skriv upp nyckelord från sidan 8 på tavlan, t ex: Oiga, por favor, pasar por la calle, cerca, vais por esta calle,
hasta, dobláis, a la derecha, a la izquierda, todo recto, farmacia, cine. Läs och översätt orden tillsammans med
eleverna.
Sidan 10-11
Skriv upp prepositionerna från Amigos dos samt de nya som förekommer i kapitel två på tavlan: al lado de,
debajo de, delante de, detrás de, en, encima de, entre, sobre, a la derecha, a la izquierda. Låt eleverna fundera
en stund i par på vad orden betyder. Läs och översätt dem sedan tillsammans med eleverna.
Du kan göra på samma sätt med följande ord: estación de trenes, la parada del autobús, sala de juegos, tienda.
Bildordlistan sidan 9
Övningar på orden i bildordlistan hittar du här i lärarhandledningen. Vi har valt att lägga dem här så att du som
lärare ska kunna välja när under kapitlets gång du vill arbeta med orden.
Ejercicios
A Escribe
Denna övning innehåller alla de viktigaste ”visa vägen-fraserna” i kapitel två. Den fungerar utmärkt att ge i läxa
eller som repetitionsläxa längre fram.
D Traduce y habla
Gör gärna ett OH-blad med dialogerna på. Du kan då på ett enkelt sätt kontrollera att dina elever kan
meningarna på spanska. Du kan använda OH-bladet både som läxförhör och som repetition.
Lärarhandledningen
Extraövningar 1
Extraövning 1 tar upp ordningstalen. Vi rekommenderar att ni gör deluppgift 1–3 tillsammans innan eleverna
jobbar självständigt med 4.
Extraövningar 2 och 3
Extraövningarna 2 och 3 arbetar med innehållet i bildordlistan på sidan 9 i textboken.
Extraövning 4 och 6
Ljudet till extraövning 4 hittar du på CD 3, spår 25. Extraövning 6 ligger på CD 3, spår 26. Övning 7 handlar
om byggnader, så det är en fördel om eleverna har gjort extraövning 2 och 3 innan de arbetar med den.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
17
CAPÍTULO dos
1 Lee y escribe
¿Sabes qué es un bloque? Pues, un bloque es
un edificio alto donde viven muchas personas.
Vamos a ver quiénes viven en nuestro bloque:
En el primer piso viven los Martínez. Son muy simpáticos. En el quinto piso vive el señor
Banderas. Siempre está cansado. ¿Quién vive
en el piso de encima, en el sexto piso?
Bueno, es la señora Rodríguez. Hoy está en
casa. Está enferma. En el octavo piso vive
Marcos. Marcos es profesor de español. En el
último piso, en el décimo, vive Teresa. Es una
chica muy amable.
el bloque – höghus
el edificio – byggnad
el piso – våning
10°
9°
8°
7°
6°
nuestro ­– vår
último – sista
amable – vänlig
5°
1 I texten finns orden för fem våningsplan. Stryk
under dem och skriv dem på rätt plats i huset.
Du har fått hjälp med det första.
4°
3°
2 Titta på sidan 121 i textboken och skriv in
orden för de våningar som fattas.
3 Våning kan även heta planta. Första
våningen blir då la primera planta, hur blir
de övriga? Skriv i din skrivbok.
2°
el primer
4 Översätt ordningstalet inom parentes. Tänk på att det måste passa med ordet som kommer
efter. Du hittar hjälp på sidan 103 i textboken.
1 Mi amigo Juan vive en el ________________ piso. (sjätte)
2 La farmacia está en la __________________ calle a la derecha. (tredje)
3 Es la ____________________ vez que visito España. (femte)
4 María tiene un apartamento en la _________________ planta. (nionde)
5 Es la _______________ casa a la izquierda. (första)
6 Julio es el ____________________ mes del año. (sjunde)
7 Hoy es el ____________________ día de las vacaciones. (andra)
8 Es el ______________________ helado que tomo hoy. (fjärde)
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
18
AMIGOS tres
1°
CAPÍTULO dos
2Crucigrama
Lös korsordet. Alla orden finns på sidan 9 i textboken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Horizontales
2 sjukhus
5 affär
7 bensinstation
10restaurang
11apotek
13tunnelbana
14bank
15busshållplats
Verticales
1 tågstation
3 vandrarhem
4 polisstation
6 pensionat
8 spelhall
9 resebyrå
12bio
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
19
CAPÍTULO dos
3Habla
1
Arbeta i par. Titta på bilden och fråga enligt modellen.
Modelo
–¿Qué es el número uno?
–El número uno es…
2
Arbeta i par. Den ena frågar efter en viss byggnad och den andra beskriver vägen.
Börja samtalet med att säga Ursäkta, var ligger…. / Ursäkta, vet ni var … ligger? Använd er av
så många ord och fraser som möjligt från kapitel 2.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
20
AMIGOS tres
CAPÍTULO dos
4
Escucha y escribe (cd 3, spår 25)
Lyssna på dialogerna och svara sedan på frågorna på svenska.
Dialog 1
1 Vilken byggnad frågar mannen efter? ________________________________________________
2 Vilken byggnad måste han passera för att komma dit? __________________________________
Dialog 2
1 Vilken byggnad frågar kvinnan efter? ________________________________________________
2 Hur ska kvinnan ta sig dit? Beskriv vägen så noga du kan. ________________________________
________________________________________________________________________________
3 Vilken byggnad ligger bredvid? _____________________________________________________
Dialog 3
1 Vilken byggnad frågar mannen efter? ________________________________________________
2 Vilka andra byggnader nämns i dialogen? _____________________________________________
3 Från vilket land kommer mannen? __________________________________________________
Dialog 4
1 Vad frågar mannen efter? __________________________________________________________
2 Vad får han som svar? _____________________________________________________________
3 Mellan vilka två byggnader ligger pensionatet? ________________________________________
CAPÍTULO dos
5Habla
Arbeta i grupp om tre eller fyra. Ta några minuter på er att förbereda denna uppgift. Bestäm
vilka roller ni ska ha och vilka repliker ni ska använda. Ta hjälp av dialogerna på sidan 8–11.
Öva in era repliker och spela sedan upp för en annan grupp eller för klassen.
La situación
Du och din kompis/dina kompisar är på en helgsemester i en spansk stad. Ni vill gå på bio men hittar inte till biografen. Ni möter en person som ni frågar efter vägen dit. Han/hon
beskriver vägen för er. När ni har varit på bio, vill ni gå och äta på en restaurang. Den första
personen ni möter är inte från staden och hittar därför inte till någon restaurang. Ni frågar vidare och slutligen hittar ni en person som visar vägen till en restaurang.
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
AMIGOS tres
21
CAPÍTULO dos
6
Escucha y escribe (cd 3, spår 26)
1
Du får lyssna till fem beskrivningar. Vilka byggnader passar in på dem? Skriv det spanska ordet.
edificio – byggnad
suelo – mark
subir – gå upp
1 ________________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________________________
4 ________________________________________________________________________________
5 ________________________________________________________________________________
2
Lyssna igen och svara på frågorna på svenska.
1 Vilka två typer av filmer nämns? _______________________________________________________
2 Vilka två sjukdomstillstånd nämns? ____________________________________________________
3a Vilka tre maträtter nämns? __________________________________________________________
3b Una tarta de chocolate är ett exempel på postre. Vad betyder postre? __________________________
4a Vilka två årstider nämns? _____________________________________________________________
4b Vilka fem klädesplagg nämns? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 Vad heter orden på spanska?
huvudstad ________________________________________________________________________
stad ______________________________________________________________________________
trevlig resa ________________________________________________________________________
Amigos Tres Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2010 Författarna och Liber AB
22
AMIGOS tres

Similar documents