PDF, 2 MB

Transcription

PDF, 2 MB
HØRINGSNOTATOMFORSLAGTILENDRINGERIDOK-FORSKRIFTEN
Vedalminnelighøringavutkasttilforskriftomendringtilforskriftomdokumentasjonogomsetningav
produktertilbyggverk(DOK-forskriften)av17.desember2013nr.1579
Gjennomføringavdelegerterettsaktervedtattmellomjuli2015ogjuni
2016avEuropakommisjoneniDOK-forskriften
Direktoratetforbyggkvalitet,ref:15/8098
Innholdsfortegnelse
DELIInnledning..........................................................................................................3
1. DOK-forskriften..................................................................................................................................................3
2. Kortbeskrivelseavbyggevareforordningen......................................................................................................3
DELIIBeskrivelseavdefiredelegerterettsaktervedtattpåbakgrunnav
byggevareforordningen...............................................................................................4
3. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurderingog
verifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukterihenholdtil
forordningen(EU)205/2011(COM(2015)4380)......................................................................................................4
4. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015omfastsettelseavsystemforvurderingog
verifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)305/2011(COM
(2015)4359)..............................................................................................................................................................4
5. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurderingog
verifikasjonavventilasjonskanalerogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)205/2011(COM
(2015)4550)..............................................................................................................................................................5
6. Kommisjonsdelegertforordning(EU)nr.2016/364av1.juli2015omklassifiseringavbyggevarers
brannpåvirkningihenholdtilforordning(EU)nr.305/2011(COM(2015)4394)......................................................5
DELIIIØkonomiskeogadministrativekonsekvenser...................................................6
DELIVGjennomføringinorskrett...............................................................................6
7. StatuspådisserettsakteneiEUogEØS............................................................................................................6
8. GjennomføringiDOK-forskriften.......................................................................................................................7
9. Høringsfrist........................................................................................................................................................7
DELVForslagtilendringeriDOK-forskriften...............................................................8
10. EndringiDOK-forskriften§3.a........................................................................................................................8
11. EndringeriDOK-forskriftensvedlegg1...........................................................................................................8
2
DELIInnledning
1. DOK-forskriften
DOK-forskriften(forskrift17.desember2013nr.1579omomsetningogdokumentasjonavproduktertil
byggverk)regulereromsetningogdokumentasjonavproduktertilbyggverk.DOK-forskriftenkapittelII
gjennomførerbyggevareforordningen(forordning(EU)nr.305/2011)inorskrett.Byggevareforordningen
fastsettervilkårforomsetningogmarkedsføringavCE-merkedebyggevareriEØS-området.
FormerinformasjonomDOK-forskriftenogbyggevareforordningen,henviservitilveiledningenomDOKforskriften(http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumentasjon-av-byggevarer-DOK/).
2. Kortbeskrivelseavbyggevareforordningen
ByggevareforordningenfastsetteroverordnedekravsomCE-merkedebyggevarerskaloppfylle.Detekniske
kraveneerfastsattiharmonisertetekniskespesifikasjoner,dvs.harmoniserteproduktstandarderogeuropeiske
tekniskebedømmelser.
Byggevareforordningenartikkel60åpnerforatEuropakommisjonenkanvedtaenrekkerettsakteravteknisk
karakter,dvs.rettsaktersompåvirkerdisseharmonisertetekniskespesifikasjonene.Eksempelviskan
Europakommisjonen,vedhjelpavdelegerterettsakter,fastsetteellerendresystemerforvurderingog
verifikasjonavbyggevarersytelser(sombeskriverhvilkeoppgaverbyggevareprodusenteneogtekniske
kontrollorganerskalutføreførbyggevarenbringesiomsetning),fastsettehvilkeytelserskaluttrykkesiformav
klasser,terskelnivåer,ogfastsettehvilkeytelserkanangisiproduktdokumentasjonutenprøving.
I2015og2016harEuropakommisjonen,etterkonsultasjonavnasjonaleeksperter,vedtattnyefiredelegerte
rettsakter:
- Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukteri
henholdtilforordningen(EU)305/2011(CELEXnummer32015D1958).
- Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)
305/2011(CELEXnummer(32015D1959).
- Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavventilasjonskanalerogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)305/2011
(CELEXnummer32015D1936).
- Kommisjonsdelegertforordning(EU)nr.2016/364av1.juli2015omklassifiseringavbyggevarers
brannpåvirkningihenholdtilforordning(EU)nr.305/2011(32016D364).
SelvomdedelegerterettsakteneeravrentekniskkarakterskaldegjennomføresinorskrettiDOK-forskriften.
Dedelegerterettsakteneervedlagthøringsnotatet.
3
DELIIBeskrivelseavdefiredelegerterettsaktervedtattpåbakgrunnav
byggevareforordningen
3. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukteri
henholdtilforordningen(EU)205/2011
Medhjemmelibyggevareforordningenartikkel28(2)og60(h)harEuropakommisjonenvedtattendringeri
systemerforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerog
relaterteprodukter.Deterfleregrunnertildette.
DentidligerevedtakfraEuropakommisjonen(vedtak96/581/EC)somfastsettersystemerforvurderingog
verifikasjonavgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukterbleendretflereganger.Formålet
medKommisjonsdelegertrettsakterblantannetåleggefremenkonsolidertversjonavalledevedtakenesom
gjelderforgeotekstilerogrelaterteprodukter,ogsikreratgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterte
produkterfallerinnundersystem2+(sertifiseringavprodusentensproduksjonskontroll).
DeterogsåtekniskegrunnersomliggertilgrunnforEuropakommisjonsdelegertvedtak.
Vedtaket96/581/ECskillerikkemellomdeulikeprodukteneomfattetavvedtak96/581/ECnårdetgjelder
brannpåvirkning.Byggevarensbrannpåvirkningsegenskaperserpåhvordanbyggevarerbidrartilbrann-og
røykutviklingitilfellebrann.Byggevarersbrannpåvirkningerklassifisertettereneuropeisk
klassifiseringsstandard(NS-EN13501-1)somgjelderiheleEØS-området.Denneklassifiseringeneropprettetpå
bakgrunnavEuropakommisjonensvedtak2000/147/EC.Nasjonalemyndighetermåhenvisetildisseeuropeiske
klassenenårdefastsetterhvilkenbrannpåvirkningbyggevarersombyggesinnibyggverkskalha.
Vedtak96/581/ECogvedtak2000/147/ECbleendretfleregangeretterdetsvedtakelse.Formåletmedde
endringenesomKommisjonenforeslårhereråsikreatdetersamsvarmellomvedtak96/581/ECogvedtak
2000/147/EC.
TilsluttsikrerKommisjonsdelegertvedtakatordlydenogbegrepenesomerbruktivedtaket,vedtattunder
byggevaredirektivet,blirisamsvarmedordlydenogbegrepeneibyggevareforordningen,somerstatter
byggevaredirektivet.
Vedtak96/581/ECopphevesogerstattesavKommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015om
fastsettelseavsystemforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiske
materialerogrelaterteprodukterihenholdtilforordningen(EU)305/2011.
4. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)
305/2011
Medhjemmelibyggevareforordningenartikkel28(2)og60(h)harEuropakommisjonenvedtattendringeri
systemerforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanlegg.
4
Europakommisjonensvedtak97/464/ECfastsetterhvilkesystemerforvurderingogverifikasjongjelderforsmå
avløpsrenseanlegg,sombeskrevetivedtaketsvedleggI.Vedtaket97/464/ECbleitilleggendretvedflerevedtak.
Peridagfinnesdetingenkonsolidertversjonavsystemeneforvurderingogverifikasjonsomgjelderforsmå
avløpsrenseanlegg.FormåletmedKommisjonsdelegertrettsakterblantannetåleggefremenkonsolidert
versjonavalledevedtakenesomgjelderforsmåavløpsrenseanlegg.
DeterogsåtekniskegrunnersomliggertilgrunnforEuropakommisjonsdelegertvedtak.
Verkenvedtaket97/464/ECellerdesenereendringenetilvedtaket97/464/ECtaribetraktningatkummerog
sluktopperblirbrukthorisontalt,noesompåvirkerderesbrannpåvirkning.Denriktigebrannklassifiseringentil
disseprodukteneerbeskrevetiEuropakommisjonensvedtak2000/147/ECvedleggII,ikkevedleggIsom
vedtaket97/464/EChenvisertil.DetteernårettetmedKommisjonsdelegertvedtak.
TilsluttsikrerKommisjonsdelegertvedtakatordlydenogbegrepenesomerbruktivedtaket,vedtattunder
byggevaredirektivet,blirisamsvarmedordlydenogbegrepeneibyggevareforordningen,somerstatter
byggevaredirektivet.
Vedtak97/464/ECerstattesogopphevesavKommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015om
fastsettelseavsystemforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenhold
tilforordningen(EU)305/2011.
5. Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavventilasjonskanalerogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)
205/2011
Fremtilnåhardetikkefunnetnoevedtaksomfastsetterhvilketsystemforvurderingogverifikasjonav
byggevarersytelsersomgjelderforventilasjonskanalerogrørforluftventilasjon.Medhjemmeli
byggevareforordningenartikkel28(2)og60(h)harEuropakommisjonennåfastsattsystemforvurderingog
verifikasjonavbyggevarersytelserfordisseproduktene.DisseerbeskrevetivedleggItilKommisjonsdelegert
vedtak,somerlagtved.Hovedsystemetsomervalgtuterdetsåkaltesystem3somkreveratetteknisk
kontrollorganbekrefteregenskapenetildisseprodukteneførdebringesiomsetning.Detteeritrådmed
kriterienefastsattibyggevareforordningenartikkel28(2)og60(h).Deeritilleggisamsvarmedvurderingenetil
Direktoratetforbyggkvalitet.
6. Kommisjonsdelegertforordning(EU)nr.2016/364av1.juli2015omklassifiseringavbyggevarers
brannpåvirkningihenholdtilforordning(EU)nr.305/2011
KommisjonsdelegertforordningenendrerEuropakommisjonensvedtak2000/147/EC.Vedtak2000/147/EC
fastsetterdeneuropeiskeklassifiseringenavbyggevarenesbrannpåvirkning.Detvedtaketbleendretflere
gangeretterdetsvedtakelse,ogdetforeliggeringenkonsolidertversjonavvedtaket.
Kommisjonsdelegertforordningavklareratpåbakgrunnavbyggevareforordningenerdetikketillattåbruke
”ingenangitteytelser”medtankepåangivelseavbyggevarenesbrannpåvirkning.Kommisjonensvedtak
2000/147/ECinneholderenbeskrivelseavklasserF,FFL,FLandFca,som“ingenangitteytelser”.Detteblirrettet
oppvedhjelpavKommisjonsdelegertforordning.
5
ItilleggbeskriverKommisjonensvedtak2000/147/ECklasseneE,EFL,ELandEcasomdenlaveste(dårligste)
brannklassen.Detteerikkeriktigidengraddetforeliggerbyggevarermedstørrebrannpåvirkning,blantannet
byggevarenemedbrannpåvirkningsomklassifiseresibrannklasseF.
Kommisjonsdelegertforordningretterdette.
Kommisjonsdelegertforordningerstattervedtaket2000/147/ECsomoppheves.
DELIIIØkonomiskeogadministrativekonsekvenser
Rettsaktenevilpåvirkedeharmonisertetekniskespesifikasjonenesombyggevareprodusentenemåleggetil
grunnmedtankepåCE-merkingavbyggevarenesomerberørtavdisserettsaktene.Detvilderforikkevære
administrativeellerøkonomiskekonsekvenserfordetoffentligesomfølgeavdisserettsaktene.
Deøkonomiskeogadministrativekonsekvenseneforbyggevareprodusentene,ogbyggenæringenforøvriganses
sombegrenset.Europakommisjonenhar,iderettsaktenesomergjenstandfordennehøringen,avklartenrekke
punkter,noesombyggenæringenertjentmed.Avklaringenevilbidratilmerklarhetforbyggevareprodusentene
ogbyggenæringenforøvrig.Avklaringeneeritrådmeddirektoratetsoppfatning,somvedanledningvært
formidlettilbyggevareprodusenteneogtekniskekontrollorganer,slikatrettsakteneansesderforsomkunå
medførebegrensedeøkonomiskeogadministrativekonsekvenserforbyggevareprodusenter.
Norskebyggevareprodusenterblekonsultertforutforvedtakelse.Byggevareprodusentenehaddeingen
innvendingermotdeendringenesombleforeslåttavEuropakommisjonen.Itilleggerendringeneitrådmed
kriterienebeskrevetibyggevareforordningen.DissekriterienesikrerblantannetatEuropakommisjonenskal
velgedetsystemetforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelsersomvilpåføreminstkostnaderfor
byggevareprodusentene,tattibetraktningbyggevarersbetydningibyggverk.Deøkonomiskekonsekvensene
ansesderforsommarginale,ellerihvertfallsomakseptable.
NårdetgjelderKommisjonsdelegertforordningsomkonsolidererdeneuropeiskebrannklassifiseringtil
byggevarenesbrannpåvirkningkandethendeatdetteiverstefallvilpåføremarginalekostnaderdersom
byggevareprodusentenemåendremerkingenpåbyggevarerforåsikreatklasseFblirangittistedenfor”ingen
angitteytelser”(NoPerformanceDetermined).Atnyeproduktområdernåinngåriklassifiseringenav
byggevarersbrannpåvirkningansessompositivtfordenfrieflyttavbyggevarer.
Deøkonomiskeogadministrativekonsekvenseransesderforsommarginale,ogblirkompensertavdepositive
konsekvensene,iformavnødvendigeavklaringer,dissedelegerterettsaktenefremfører.
DELIVGjennomføringinorskrett
RettsakteneskalgjennomføresiDOK-forskriften,somhargjennomførtbyggevareforordningeninorskrett.
7. StatuspådisserettsakteneiEUogEØS
DisserettsakteneerformeltvedtattavEuropakommisjonen,publisertiDeneuropeisketidendeoginnlemmeti
EØS-avtalen:.
6
-
-
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukteri
henholdtilforordningen(EU)305/2011.
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)
305/2011
-
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavventilasjonskanalerogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)305/2011.
Kommisjonsdelegertforordning(EU)nr.2016/264av1.juli2015omklassifiseringavbyggevarers
brannpåvirkningihenholdtilforordning(EU)nr.305/2011vilblisnartinnlemmetiEØS-avtalen.
StraksetterinnlemmelseiEØS-avtalenharNorgeenforpliktelsetilågjennomføredeminorskrett.Derfor
sendesrettsaktenepåhøring.
8. GjennomføringiDOK-forskriften
Artikkel7iEØS-avtalenfastsetteratforordningersomerinntattEØS-avtalenskal”somsådan”gjørestilendel
avdennorskrett.Detinnebæreratforordningeneskalgjennomføresinorskforskriftordrettutenmulighettil
tilpasningeriteksten.GjennomføringavKommisjonsdelegerteforordningergjøresvedhjelpavenstandard
formulering(densåkaltehenvisningsteknikken)sombrukespåallefagområderforågjennomføreforordninger.
DeterderforhensiktsmessigåbenyttedenneteknikkenmedtankepågjennomføringavKommisjonsdelegert
forordningomklassifiseringavbyggevarersbrannpåvirkning(Kommisjonensforordning(EU)nr.2016/364).
DenneforordningenskalgjennomføresiDOK-forskriften§3.asomerhjemmelforgjennomføringavdelegerte
rettsakteravtekniskkarakteriDOK-forskriften.Itillegg,idengradatdennedelegerteforordningenendrer
vedtaksomerlistetoppiDOK-forskriftensvedleggI,vilogsådenneforordningeninngåsiDOK-forskriftens
vedleggI.
DetreandredelegerterettsakteneerKommisjonsdelegertvedtak.DOK-forskrifteninneholdernåetvedlegg
(vedleggI)somlisteroppalleEuropakommisjonensvedtaksomfastsetterellerendrerdesystemenefor
vurderingogverifikasjonavbyggevarersytelser.Dissevedtakeneskalderforgjennomføresvedåoppdatere
DOK-forskriftensvedleggI.Enkonsolidertversjonavdennelistenerlagtvedhøringsnotatet.
9. Høringsfrist
Vanligvisskalhøringsfristenværetremåneder.Ialletilfellerskalhøringsfristenikkeværemindreennseksuker.
Avfleregrunnerforeslåsdetåfastsettehøringsfristentilseksuker.
Førstogfremsterdisserettsakteneavrentekniskkarakter.Ennorskreferansegruppeharværtkonsultertforut
forvedtakelseavdisserettsaktene.Dennorskereferansegruppenhaddeingeninnvendingermotdisse
rettsaktene.
7
ItilleggerdetikkemuligåendretekstenetildisserettsaktenesomskalgjennomføresiDOK-forskriftensom
sådaniDOK-forskriften§3.anårdetgjelderKommisjonsdelegertforordning,ogiDOK-forskriftensvedleggInår
detgjelderKommisjonsdelegertevedtak.Tilslutterdetviktigathøringenergjennomførtslikatforskriftenkan
fastsettesrasktnårrettsakteneinnlemmesiEØS-avtalen.
DELVForslagtilendringeriDOK-forskriften
SomnevntiDELVskaldisserettsaktenegjennomføresiDOK-forskriften§3.aogDOK-forskriftensvedlegg1.
Nedenforgirvienbeskrivelsepådenødvendigeendringeneforgjennomføringavdissedelegerterettsaktenei
norskrett.
10. EndringiDOK-forskriften§3.a
DOK-forskriften§3.askallydesomfølger:
-
-
-
”§3a.Gjennomføringavdelegerterettsakteravtekniskkarakter
EØS-avtalenvedleggIIkap.XXI
nr.2.r(fororodning(EU)nr.1291/2014)omklassifiseringutenprøvingavbrannmotstandtiltrebaserte
paneleromfattetavEN13986,samttrepaneler,ogkledningeravheltreomfattetavEN14915,for
anvendelseivegg-ellertakkledning
nr.2.s(forordning(EU)nr.1292/2014)omklassifiseringutenprøvingavbrannpåvirkningtilvisse
ubehandledegulvbeleggomfattetavEN14342
nr.2.t(forordning(EU)nr.1293/2014)omklassifiseringutenprøvingavbrannpåvirkningtilmetallekter,
forsterkningsribberforinnendørspussomfattetavEN13658-1ogutendørsråpussomfattetavEN
13658-2,ogmetallekterogkarakteristiskeprofileromfattetavEN14353
nr.___(forordning(EU)nr.2016/364omklassifiseringavbyggevarersbrannpåvirkningihenholdtil
forordning(EU)nr.305/2011
gjeldersomforskriftmeddetilpasningersomfølgeravvedleggII,protokoll1tilavtalenogavtalenfor
øvrig.”
Kommisjonsdelegertforordning(EU)nr.2016/364erennåikkeinnlemmetiEØS-avtalen.Nummerettil
forordningeniEØS-avtalensvedleggerderforikkeennåtilgjengelig.Referansenummerettilden
KommisjonsdelegerteforordningenblirtattmedidennyeversjonenavDOK-forskriften§3.a.
11. EndringeriDOK-forskriftensvedlegg1
DOK-forskriftensvedlegg1skaloppdateresmedfølgenderettsakter:
-
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukteri
henholdtilforordningen(EU)305/2011.
8
-
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavbyggevarersytelserforsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)
305/2011.
-
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015omfastsettelseavsystemforvurdering
ogverifikasjonavventilasjonskanalerogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)305/2011.
EnkonsolidertversjonavDOK-forskriftensvedlegg1ervedlagthøringsnotatet.IlikhetmedDOK-forskriftenblir
vedleggoppdatertmedreferansenumrenetildisserettsakteneiEØS-avtalensvedleggnårdisserettsakteneblir
innlemmetiEØS-avtalen.
9
DOK-forskriftensvedlegg1ListeoverKommisjonensvedtakogdelegerterettsaktersomfastsettereller
endrersystemeneforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelser
Vedtak
CELEX
Tittel
95/467
395D0467 KOMMISJONSVEDTAKav24.oktober1995
omgjennomføringavartikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØFom
byggjevarer(95/467/EF)
96/577
396D0577 KOMMISJONSVEDTAKav24.juni1996
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilfastmonterte
brannsløkkingsanlegg(96/577/EF)
96/578
396D0578 KOMMISJONSVEDTAKav24.juni1996
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilsanitærutstyr
(96/578/EF)
96/580
396D0580 KOMMISJONSVEDTAKav24.juni1996
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilpåhengsvegger
(96/580/EF)
96/579
396D0579 KOMMISJONSVEDTAKav24.juni1996
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilfastvegutstyr
(96/579/EF)
96/582
396D0582 KOMMISJONSVEDTAKav24.juni1996
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntillimteglasfasadar
ogmetallankerboltartilbrukibetong(96/582/EF)
97/161
397D0161 KOMMISJONSVEDTAKav17.februar1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilmetallankerboltar
tilfestingavlettesystemibetong(97/161/EF)
97/176
397D0176 KOMMISJONSVEDTAKav17.februar1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntil
konstruksjonstrevarerogtilhøyrandevarer(97/176/EF)
97/177
397D0177 KOMMISJONSVEDTAKav17.februar1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilinjeksjonsboltar
avmetalltilbrukimurverk(97/177/EF)
97/462
397D0462 KOMMISJONSVEDTAKav27.juni1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntiltrebaserteplater
(97/462/EF)
97/463
397D0463 KOMMISJONSVEDTAKav27.juni1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilplastankerboltar
10
Lenke
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
97/555
397D0555
97/556
397D0556
97/597
397D0597
97/638
397D0638
97/740
397D0740
97/808
397D0808
98/279
398D0279
98/143
398D0143
98/213
398D0213
98/214
398D0214
98/436
398D0436
tilbrukibetongogmurverk(97/463/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav14.juli1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilsement,
byggjekalkogandrehydrauliskebindemiddel(97/555/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav14.juli1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilsamansette
system/modularforutvendigvarmeisolasjonmedpuss(97/556/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav14.juli1997omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilarmeringsstålogspennstålfor
betong(97/597/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav19.september1997omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilfesteinnretningarfor
konstruksjonstrevarer(97/638/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav14.oktober1997
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilmurverkog
nærskyldevarer(97/740/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav20.november1997omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilunderlagsdekke(97/808/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav5.desember1997omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilikkje-berande,varige
forskalingsmodular/-systemsomersamansetteavholblokkereller
isolasjonsplaterogeventueltbetong(98/279/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav3.februar1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilsystemav
mekaniskfesta,bøyelegevasstettingssjikttiltak(98/143/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.mars1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilmodularfor
innvendigeskiljevegger(98/213/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.mars1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntil
konstruksjonsmetallvarerogtilhøyrandevarer(98/214/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav22.juni1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntil
taktekkingsmateriale,overlys,takvindaugeogtilhøyrandevarer
(98/436/EF)
11
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
98/437
398D0437
98/456
398D0456
98/598
398D0598
98/599
398D0599
98/600
398D0600
98/601
398D0601
99/89
399D0089
99/90
399D0090
99/91
399D0091
99/92
399D0092
99/93
399D0093
99/94
399D0094
KOMMISJONSVEDTAKav30.juni1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilinnvendigeog
utvendigeveggkledningaroghimlingskledningar(98/437/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav3.juli1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntil
etterspenningsutstyrtilforspentekonstruksjonar(98/456/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.oktober1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntiltilslag
(98/598/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav12.oktober1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntil
påstrykingsmembranarfortak(98/599/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav12.oktober1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilsjølvberande
gjennomskinlegetaksystem(bortsettfråglasbasertesystem)(98/600/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav13.oktober1998
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilvarertil
vegbygging(98/601/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilprefabrikkerte
trappesystem(1999/89/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilmembranar
(1999/90/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilvarmeisolerandevarer
(1999/91/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntillettetrebaserte
komposittbjelkar
og-søyler(1999/92/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntildører,vindauge,
lemmar,persienner,portarogtilhøyrandebeslag(1999/93/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.januar1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
12
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
99/453
399D0453
99/454
399D0454
99/455
399D0455
99/469
399D0469
99/470
399D0470
99/471
399D0471
99/472
399D0472
2000/245
300D0245
2000/273
300D0273
2000/447
300D0447
2000/606
300D0606
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilprefabrikkerte
vareravvanlegbetong,lettbetongellertrykkherdalettbetong(1999/94/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav18.juni1999
omendringavvedtak96/579/EFog97/808/EFomframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilhøvesvisfastvegutstyrog
underlagsdekke(1999/453/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav22.juni1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilbranntettande,
brannisolerandeogbrannvernandevarer(1999/454/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav22.juni1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldav
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilprefabrikkerte
byggjesystemmedstenderverkogtømmer(1999/455/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.juni1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggevarerihenholdtil
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medhensyntilbyggevarertil
betong,mørteloginjiseringsmasse
(1999/469/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav29.juni1999
omframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavbyggevarerihenholdtil
artikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,medhensyntillimtilbygging
(1999/470/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav29.juni1999omfremgangsmåtenfor
samsvarsattesteringforbyggevarerihenholdtilartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medhensyntiloppvarmingsapparater
(1999/471/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav1.juli1999omfremgangsmåtenfor
samsvarsattesteringforbyggevarerihenholdtilartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØFmedhensyntilrør,tankerogtilbehørsomikkeeri
kontaktmedvannberegnetpåkonsum(1999/472/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav2.februar2000omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggevarerihenholdtilartikkel20nr.4i
rådsdirektiv89/106/EØFmedhensyntilplateglass,profilglassog
glassbyggestein(2000/245/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav27.mars2000omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntileuropeisktekniskgodkjenning
utanretningslinjeravsjuvarer(2000/273/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav13.juni2000omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilprefabrikkertetrebaserteberande
platerogsjølvberandelettekomposittplater
(2000/447/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav26.september2000omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
13
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
2001/19
2001/596
2001/308
2002/359
2002/592
2003/403
2003/639
2003/640
2003/655
2003/656
2003/728
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntileuropeisktekniskgodkjenning
utanretningslinjeravseksvarer(2000/606/EF)
301D0019 KOMMISJONSVEDTAKav20.desember2000omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntildilatasjonsfugerforvegbruer
(2001/19/EF)
301D0596 KOMMISJONSVEDTAKav8.januar2001
omendringavvedtak95/467/EF,96/578/EF,96/580/EF,97/176/EF,
97/462/EF,97/556/EF,97/740/EF,97/808/EF,98/213/EF,98/214/EF,
98/279/EF,98/436/EF,98/437/EF,98/599/EF,98/600/EF,98/601/EF,
1999/89/EF,1999/90/EF,1999/91/EF,1999/454/EF,1999/469/EF,
1999/470/EF,1999/471/EF,1999/472/EF,2000/245/EF,2000/273/EFog
2000/447/EFomframgangsmåtenforsamsvarsattesteringavvisse
byggjevarerimedhaldavartikkel20irådsdirektiv89/106/EØF
(2001/596/EF)
301D0308 KOMMISJONSVEDTAKav31.januar2001omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilprefabrikkerteutvendige
veggkledningsplatermedvarmeisolasjonslag(2001/308/EF)
302D0359 KOMMISJONSVEDTAKav13.mai2002omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarersomerikontaktmeddrikkevatn,i
medhaldavartikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF(2002/359/EF)
302D0592 KOMMISJONSVEDTAKav15.juli2002omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilgypsumprodukter,
fastbrannslokningsapparater,sanitærutstyr,ogtilslag(2002/592/EF)
32003D0403 KOMMISJONSVEDTAKav17.januar2003somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarer(2003/403/EF),somendretved
Kommisjonsvedtakav7.august2003(2003/593/EF),5.oktober2006
(2006/673/EF),15.mai2007(2007/348/EF)
303D0639 KOMMISJONSVEDTAKav4.september2003omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilbereboltartil
konstruksjonselement(2003/639/EF)
303D0640 KOMMISJONSVEDTAKav4.september2003omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilmodularforutvendige
veggkledningar(2003/640/EF)
303D0655 KOMMISJONSVEDTAKav12.september2003omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilbyggjesettforvasstettesjikttilgolv
ogveggerivåtrom(2003/655/EF)
303D0656 KOMMISJONSVEDTAKav12.september2003omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntileuropeisktekniskgodkjenning
utanretningslinjeravsjuvarer(2003/656/EF)
303D0728 KOMMISJONSVEDTAKav12.september2003omframgangsmåtenfor
14
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
2003/722
303D0722
2004/663
304D0663
2005/403
32005D0403
2005/484
32005D0484
2005/610
32005D0610
2006/213
32006D0213
2006/600
32006D0600
2010/81
32010D0081
2010/82
32010D0082
2010/83
32010D0083
2010/85
32010D0085
2010/737
32010D0737
2010/738
32010D0738
2011/19
311D0019
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntildiversebyggesett(2003/728/EF)
Kommisjonsvedtak2003/722/EFav6.oktober2003omframgangsmåten
forbekreftelseavsamsvarforbyggeprodukterihenholdtilartikkel20nr.2
irådsdirektiv89/106/EØFmedhensyntilsettforvanntettingavbrodekki
flytendeform
Kommisjonsvedtak2004/663/EFav20.september2004omendringav
kommisjonsvedtak97/464/EFomframgangsmåtenforsamsvarsattestering
avbyggeprodukterihenholdtilartikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF
nårdetgjelderproduktertilspillvannkonstruksjoner(2004/663/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav25.mai2005somfastsetteravklasserforekstern
brannytelsetiltak,takbeleggihenholdtilrådsdirektiv89/106/EØF
(2005/403/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav4.juli2005omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringforbyggevarerihenholdtilartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØFmedhensyntilbyggesettforkjøleromog
byggesettforklimaskjermertilkjølerom(2005/484/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.august2005somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarer(2005/610/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav6.mars2006somfastsetter
brannpåvirkningsklassertiltregulv,paneleravheltre,ogkledning
(2006/213/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav4.september2006somfastsetterklasserfor
eksternbrannytelsertilvissebyggevarermedhensyntilsandwich-element
fortakmedytterhudavmetallplater(2006/600/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.februar2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntilflislim
(2010/81/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.februar2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntildekorative
veggtapetogveggpaneler(2010/82/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.februar2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntillufteksponert
sammenføyningsforbindelser(2010/83/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav9.februar2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntilsementbasert-
ogkalsiumsulfatbasertavretningsmasseoggulvavretningsmasseav
syntetiskharpiks(2010/85/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav2.desember2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntilstålplatermed
polyesterbeleggogplastisolbelegg(2010/737/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav2.desember2010somfastsetter
brannpåvirkningsklassertilvissebyggevarermedhensyntilfiberarmert
gipsbasertstøpe(2010/738/EF)
KOMMISJONSVEDTAKav14.januar2011omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntiltettingsmassartilbrukiikkje-
15
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
her
berandekonstruksjonaribygningaroggangvegar(2011/19)
2011/284
311D0284 KOMMISJONSAVGJERDav12.mai2011omframgangsmåtenfor
samsvarsattesteringavbyggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2i
rådsdirektiv89/106/EØF,medomsyntilstraumkablar,styrekablarog
kommunikasjonskablar(2011/284/EU)
2012/201
312D0201 KOMMISJONENSGJENNOMFØRINGSAVGJERDav26.mars2012omendring
avvedtak98/213/EFomframgangsmåtenforsamsvarsattesteringav
byggjevarerimedhaldavartikkel20nr.2irådsdirektiv89/106/EØF,med
omsyntilmodularforinnvendigeskiljevegger(2012/201/EU)
2015/1958
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1958av8.juli2015om
32015D1958 fastsettelseavsystemforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelser
forgeotekstileravsyntetiskematerialerogrelaterteprodukterihenholdtil
forordningen(EU)305/2011
2015/1959
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1959av1.juli2015om
32015D1959 fastsettelseavsystemforvurderingogverifikasjonavbyggevarersytelser
forsmåavløpsrenseanleggihenholdtilforordningen(EU)305/2011
2015/1936
Kommisjonsdelegertvedtak(EU)nr.2015/1936av8.juli2015om
32015D1936 fastsettelseavsystemforvurderingogverifikasjonavventilasjonskanaler
ogrørforluftventilasjonihenholdtilforordningen(EU)305/2011
16
her
her
her
her
her