Breve Indland - Post Danmark

Comments

Transcription

Breve Indland - Post Danmark
________________________________________________________________________________________________
Side 1af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
GENERELLE OPLYSNINGER
Forretningsbetingelserne
gælder
for
forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet
i overensstemmelse med reglerne i postloven
(lov nr. 1536 af 21. december 2010 med
senere
ændringer)
med
tilhørende
bestemmelser.
Breve Indland er breve, ekskl. Quickbreve,
indleveret til Post Danmark, og som sendes til
modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og
Grønland).
Forretningsbetingelserne
gælder
for
forsendelser, der indleveres til postbefordring
den 1. juli 2016 og senere. For kunder, der
har indgået Kundeaftale med Post Danmark
om forsendelse af A-breve inden den 1. juni
2016, finder forretningsbetingelserne for
Breve Indland af 1. juni 2016 dog fortsat
anvendelse indtil den 31. august 2016.
Ved hverdage forstås i det følgende mandag
til lørdag, ekskl. helligdage og undtagen den
5. juni (Grundlovsdag), den 24. december og
mellemdage
godkendt
af
Trafikog
Byggestyrelsen, medmindre andet udtrykkeligt
er angivet. Mellemdage er enkelthverdage, der
falder mellem søn- og helligdage samt
officielle fridage.
1 BREVET
1.1 SERVICE– OG KVALITETSKRAV
I henhold til Individuel tilladelse til Post
Danmark A/S er servicekravet for et
indenlandsk almindeligt brev (Brevet), at det
skal være omdelt senest 5 hverdage efter
indleveringen, se dog punkt 11 (Fratagelse af
Breve), hvor modtageren har mulighed for at
bestemme, at Brevet leveres én dag senere
end servicekravet.
Kvalitetskravet er, at 93 % af brevene skal
være befordret i overensstemmelse med
servicekravet.
1.2 FYSISKE MÅL
Alle breve skal overholde følgende formater:
• Minimum: 14 x 9 cm. Såfremt et brev har
form som en rulle eller en stang: længde 10
cm og længden + 2 x diameter/højde = 17
cm.
• Maksimum: længde 60 cm og længde +
bredde + højde = 90 cm. Såfremt et brev
har form som en rulle eller stang: længde
90 cm og længde + 2 x diameter/højde =
104 cm.
1.3 VÆGT
Et brev må maksimalt veje 2 kg inklusive
emballage.
1.4 INDHOLD
Post Danmark påtager sig ikke befordring af
breve, hvis brevets udformning eller indhold,
eller hvis transport eller opbevaring af det,
overtræder en forskrift, eller kræver særlige
foranstaltninger (som f.eks. frostvarer og
letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold
eller tilladelser.
Et brev må desuden ikke have følgende
indhold:
• Penge, rejsechecks, ihændehaverpapirer,
ædelmetaller, herunder platin, guld og sølv,
ædelsten samt andre kostbare genstande.
Dette indhold kan dog med visse
beløbsmæssige begrænsninger sendes som
Rekommanderet Brev, jf. pkt. 7, eller
Værdiforsendelse, jf. forretningsbetingelserne
for
værdiforsendelser.
Ved
ihændehaverpapirer forstås gældsbreve,
aktier, checks, der ikke er crossede, veksler,
depotbeviser og andre dokumenter, som
repræsenterer en økonomisk værdi, og som
legitimerer den person, som er i besiddelse
af
dokumentet,
til
at
overdrage
dokumentet, at modtage betaling i henhold
til dokumentet, kræve løsøre udleveret eller
kræve tjenesteydelser udført i henhold til
dokumentet.
• Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås
alle stoffer eller materialer, der gennem
deres fysiske eller kemiske egenskaber kan
frembyde en fare for mennesker, dyr,
omgivelser
(eksempelvis
produktions
maskiner og andre forsendelser) eller
transportmidler, herunder alt hvad der til
enhver tid betegnes som farligt gods i "UN
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods. Model Regulations" (FN’s
modelbestemmelser). Post Danmark har
udarbejdet brochuren "Farlige stoffer, der
ikke må sendes med Post Danmark", som
kan fås på posthuset.
• Våben/softguns
af
enhver
art
og
aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive
elementer.
• Levende dyr, bortset fra f.eks. bier,
rovmider og andre dyr, der ikke er
hvirveldyr og ikke kræver særlig pleje under
transporten. Det er afsenderens ansvar, at
forsendelsen
ikke
er
i
strid
med
Dyreværnsloven
med
dertil
hørende
regulering.
• Kopivarer og forfalskninger.
Konstateres, at et brev har farligt eller ikketilladt indhold, vil det blive returneret til
afsenderen mod betaling eller overgivet til
den relevante myndighed.
1.5 EMBALLAGE
Det er afsenderens ansvar, at et brev har den
fornødne emballage eller forsvarligt kan
sendes uden emballage, således at det sikres,
at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved
sædvanlig
posthåndtering,
herunder
maskinsortering, og det endvidere forhindres,
at brevet volder skade på andre forsendelser,
Post Danmark eller tredjemand.
Skrøbeligt eller flydende indhold må kun
fremsendes i emballage godkendt af Post
Danmark.
1.6 INDLEVERING
En afsender kan indlevere
forsendelse på følgende måder:
Brevet
til
• På posthuset
• På postcenter eller erhvervsindlevering
• I de af Post Danmark opstillede postkasser.
• For
husstande
i
landdistriktet,
kan
indlevering af et forfrankeret Brev endvidere
ske til postbuddet, idet der dog ikke kan
ske tilkøb af tillægsydelser.
Post Danmark kan mod betaling give
kvittering for indleveringen på en forudfyldt
blanket ”Postkvittering”.
PP-frankerede breve kan betragtes som
indleveret
næste
dag,
hvis
indleveringsoplysningerne er mangelfulde
eller indleveringsbetingelserne ikke er opfyldt.
Omkostning for eventuel opsplitning af partiet
pålægges afsender.
1.7 RÅDERET
Afsenderen har, indtil Brevet er afleveret til
eller anmeldt overfor den modtager, der er
anført på Brevet, ret til at kræve Brevet
tilbageleveret eller udleveret til en anden
modtager. Post Danmark refunderer ikke
portoen for et Brev, der er tilbageleveret. Hvis
afsenderen benytter sig af råderetten, er Post
Danmark berettiget til at opkræve et gebyr for
fremsendelse af anmodningen om den
ændrede disposition.
1.8 UDLEVERING
Post Danmark omdeler Brevet overalt i
Danmark på hverdage, ekskl. lørdage, til den
adresse, der står på Brevet.
Postomdeling kan være begrænset, hvis der er
tale om:
• særlige afsides eller utilgængelige steder,
der er beliggende i landdistrikter, eller
• øsamfund, hvortil der ikke er normal
forbindelse med færge eller båd. For
nærmere information henvises til Individuel
tilladelse til Post Danmark A/S.
Post Danmark er berettiget til i særlige
tilfælde, hvor forhold hos modtageren
besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er
forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at
undlade omdeling af breve, for eksempel på
grund af løsgående bidske hunde på
adressen, manglende snerydning/grusning,
chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende
adfærd.
Post Danmark afleverer - medmindre andet er
aftalt for eksempel for modtagere, der bor på
kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem,
kollegier eller lignende - Brevet i modtagerens
brevkasse, i modtagerens brevindkast eller
brevkasseanlægget på den adresse, der er
anført på Brevet.
Hvis
modtageren
ikke
opfylder
bestemmelserne om opstilling af brevkasser,
brevkasseanlæg
eller
etablering
af
brevindkast, eller hvis adressatens navn ikke
er anført i forbindelse med brevkassen,
brevkasseanlægget eller brevindkastet, kan
Post Danmark undlade at omdele Brevet. Det
samme gælder, hvis der ikke er givet adgang
til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens
brevkasse er fyldt helt op.
Breve, Post Danmark undlader at omdele,
bliver normalt returneret til afsenderen. Post
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 2af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
Danmark kan dog vælge at forsøge at
genudbringe Brevet, aflevere det til en voksen
person på adressen eller lægge Brevet til
afhentning på et posthus.
Adresseoplysninger videregives aldrig til
afsenderen, hvis modtageren udtrykkeligt
overfor Post Danmark har anmodet om
hemmeligholdelse af adressen.
Breve, der udleveres mod kvittering eller der
på grund af størrelsen ikke kan afleveres i
modtagerens brevkasse/brevindkast eller i
brevkasseanlæg, forsøger Post Danmark at
aflevere direkte til modtageren, til et voksent
medlem af modtagerens husstand eller til
modtagerens
forretningspersonale,
der
befinder sig på adressen. Hvis dette ikke
lykkes, afleverer Post Danmark, såfremt det er
muligt, en postanmeldelse på adressen.
Modtageren eller den, der har fuldmagt dertil,
kan herefter afhente brevet på posthuset mod
forevisning af den fornødne legitimation
indenfor
den
frist,
der
står
på
postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil
normalt være 14 dage.
1.10 UANBRINGELIGE BREVE
Breve, som er uanbringelige, behandles af
Post Danmark efter reglerne i postlovens § 12
med tilhørende bestemmelser.
Hvis Post Danmark ikke kan aflevere Brevet til
modtageren, og fristen på en eventuelt
afleveret
postanmeldelse
er
udløbet,
returneres Brevet til afsender.
1.8.1
UDLEVERING
AF
BREVE
MED
MODTAGERFLEX OG FLEXLEVERING
Breve kan udleveres ved henstilling på
modtagers adresse, hvis modtager er tilmeldt
en ordning kaldet Modtagerflex, eller Brevet
er sendt med Flexlevering, jf. pkt. 6. I så fald
betragtes Brevet som modtaget, når det er
henstillet på adressen. Efter sådan udlevering
er Post Danmark endvidere uden ansvar for
evt. bortkomst eller beskadigelse af Brevet.
Der henvises i øvrigt til forretningsbetingelserne for Modtagerflex og pkt. 6 vedr.
Flexlevering.
1.9 ADRESSEÆNDRING
Hvis modtageren har meddelt adresseændring
til Post Danmark, eftersendes Brevet gratis til
den nye adresse i en periode, der normalt vil
være 6 måneder.
Når afsenderen har påført stregkoden
"flytteoplysning" på maskinegnede standardog storbreve, får afsenderen elektronisk
oplysning (flyttefil) om modtagerens nye
adresse i Danmark.
Navnet i flyttefilen må ikke anvendes som
ændringsgrundlag
af
modtagernavnet
i
afsenders eget register, men udelukkende
anvendes til at matche op imod afsenders
register, således at den pågældende person
kan findes og adressen ændres.
De modtagne adresser må alene anvendes af
afsender selv og alene til brug for befordring
af forsendelser.
De til enhver tid gældende betingelser for
anvendelse
af
stregkode
fremgår
på
www.postnord.dk.
Post Danmark kan endvidere videregive
oplysninger om den nye adresse til
afsenderen, såfremt der i øvrigt er indgået
særskilt aftale herom.
1.11 POSTHEMMELIGHEDEN OG
POSTÅBNING
Post Danmark behandler enhver information
om afsenderens brug af postale ydelser
fortroligt.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 5 af 9.
januar 2013 om Det Centrale Personregister
med eventuelle senere ændringer kan Post
Danmark dog af kommunalbestyrelser blive
afkrævet oplysninger til brug for en bopælsundersøgelse.
Forsendelser, der er indleveret til befordring,
kan i de tilfælde, hvor det ikke har været
muligt at finde adressat eller afsender, uden
retskendelse åbnes af Post Danmark i
overensstemmelse med reglerne i postlovens
§ 12.
Forsendelser kan ligeledes åbnes uden
retskendelse, når det sker for at fastslå
omfanget af en eventuel beskadigelse af
forsendelsen.
1.12 FRANKERING
Brevet skal frankeres med frimærker,
frankeringsmærker,
frankeringsaftryk,
mobilporto, PP-påtryk eller som ufrankeret
svarforsendelse.
"PP-påtryk" kan fås på www.postnord.dk. PPpåtrykket placeres på forsendelsen efter de
regler, der er anført på www.postnord.dk.
PP-påtryk kan anvendes, såfremt følgende
vilkår er opfyldt:
• Forsendelserne
indleveres
på
en
erhvervsindlevering, et brevpostcenter eller
på visse posthuse. Se www.postnord.dk.
• Min. 250 eksemplarer af Brevet (kan være
blandede formater standard-, stor- og
maxi). Hvis der kun indleveres eksemplarer
af Brevet i maxi-format er min. dog 50 stk.
Partier på mindre end 250 eksemplarer af
Brevet i blandede formater, eller mindre
end 50 stk. i maxibrevs-format kan dog
indleveres mod betaling af et tillæg.
• De indleverede forsendelser er fra samme
afsender.
• Forsendelserne skal være forsynet med
afsenders navn og adresse
• Forsendelserne skal ledsages af en
følgeseddel eller tilsvarende liste, hvoraf
antal forsendelser pr. prisområde og
format
fremgår.
For
storbreve
og
maxibreve skal desuden fremgå antal pr.
vægtinterval eller pr. faktisk styk-vægt. Det
skal på det grundlag være muligt for Post
Danmark at gennemføre portokontrol.
• Forsendelserne skal ved indleveringen være
opdelt pr. prisområde og format. Storbreve
og maxibreve skal desuden være opdelt
efter vægtinterval. Hvis oplysningerne om
antal pr. vægtinterval (samt eventuelt stykvægt) på følgesedlen er dannet på
baggrund af et it-system kan opdeling i
vægtintervaller undlades (Post Danmark
kan kontaktes for yderligere oplysninger
herom).
• Hvis forsendelserne indleveres i en stand,
der
ikke
muliggør
en
umiddelbar
portokontrol, vil Post Danmark opsplitte
partiet, så portokontrol bliver mulig. For
dette merarbejde vil Post Danmark
opkræve en timebetaling. Der opkræves
betaling for mindst 20 minutter.
1.13 PRIS
Oversigter over de til enhver tid gældende
listepriser findes på www.postnord.dk og på
posthusene, der i øvrigt giver oplysninger om
alle gældende priser.
Breve prissættes efter Brevets vægt. Breve
med PP-påtryk prissættes dog efter både vægt
og format. Ufrankerede svarforsendelser
prissættes efter maskinfrankering.
• Standardbreve er max 23x17x0,5 cm, højst
50 gr.
• Storbreve er max 33x23x2 cm, højst 1000
gr.
• Maxibreve er breve, der er større end
storbreve
Se pkt. 1.2 for minimums- og maksimumsmål
gældende for alle breve.
Breve, der ikke er frankerede eller er
utilstrækkeligt frankerede, befordres som
ønsket af afsenderen. Post Danmark er
berettiget til for denne service at sende
regningen for den manglende frankering samt
et
administrationsgebyr
til
afsenderen.
Gebyrets størrelse fremgår af pristabellerne,
som
findes
på
posthusene
og
på
www.postnord.dk.
Forsendelser,
der
overskrider maksimumkravene for breve for
mål og/eller vægt, behandles og prissættes
som Postpakker. Hvis afsenderen ikke er Post
Danmark bekendt, kan modtageren få
udleveret
brevet
mod
at
betale
administrationsgebyret og den manglende
frankering.
1.14 BETALING
Afsenderen betaler kontant ved indleveringen,
med mindre der er indgået skriftlig aftale om
ydelse af kredit.
1.15 RABAT
Post Danmark kan på visse betingelser yde
rabat. Post Danmark giver oplysninger om
betingelserne for at opnå rabat samt om
rabattens størrelse.
1.16 ERSTATNING
Post Danmarks erstatningsansvar for Breve
Indland er reguleret af Individuel tilladelse til
Post Danmark A/S.
Post Danmark yder ikke erstatning for
hverken forsinkelse, bortkomst, herunder
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 3af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold
eller beskadigelse m.v. af breve.
1.17 AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR
Afsenderen er forpligtet til at holde Post
Danmark skadesløs for ethvert tab, som Post
Danmark lider, som følge af, at brevets
indhold eller emballering ikke overholder
kravene
til
indhold
og
emballage
i
nærværende forretningsbetingelser, herunder
kravene i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for
breve med Flexlevering kravene i pkt. 6.1 og
for Rekommanderede breve kravene i pkt. 7.1.
Herudover er afsenderen erstatningsansvarlig
efter dansk rets almindelige regler.
1.18 KLAGER
Såfremt afsender eller modtager ønsker at
klage over Post Danmarks befordring af et
Brev, skal klagen indgives til Post Danmark,
Kundelinjen.
Klagen skal indgives inden 6 måneder efter
forsendelsens indlevering til befordring. For
så vidt angår erstatningskrav henvises til de
særlige reklamationsfrister i pkt. 7.5 og 8.5.
Post Danmark behandler klagen inden 1
måned fra klagens modtagelse, medmindre
der foreligger særlige forhold.
Kundelinjens afgørelse kan indbringes for
Post Danmarks ankefunktion:
Carsten Niebuhrs Gade 4, 2
1577 København V.
Ankefunktionen yder i øvrigt klagevejledning.
2 BREVET MED 2 OMDELINGER
Brevet med 2 omdelinger er omfattet af
forretningsbetingelserne for Brevet, jf. pkt. 1 –
1.18, dog med følgende fravigelser:
2.1 DEFINITION
Brevet med 2 omdelinger omfatter alene
maxibreve, der sendes af en erhvervsafsender
til en privatperson, og hvor 1. omdeling finder
sted mandag-fredag.
Ved en erhvervsafsender forstås en afsender,
der ikke er en privatperson. En privatperson er
en fysisk person, der hovedsageligt handler
uden for sit erhverv.
Det er en betingelse for at kunne sende Brevet
med 2 omdelinger, at afsenderen har indgået
en Kundeaftale herom med Post Danmark.
2.2 FYSISKE MÅL OG VÆGT
Kun maxibreve kan sendes med 2 omdelinger.
De fysiske mål for maxibreve er følgende:
Breve, der er over 2 cm tykke og/eller større
end 33x23 cm, samt alle breve, som har form
som rulle eller stang. I øvrigt finder
maksimummålene for Brevet anvendelse, jf.
pkt. 1.2.
Uanset de fysiske mål anses alle breve for
maxibreve i det omfang, de har en vægt på
mere end 1 kg.
2.3 PÅTEGNING
Brevet med 2 omdelinger skal frankeres med
PP-påtryk.
Brevet med 2 omdelinger skal på brevets
adresseside
påtegnes/mærkes
”2
omdelinger”,
samt
forsynes
med
et
afkrydsningsfelt til registrering af datoen for
1. omdelingsforsøg. Det skal være muligt at
skrive på påtegningen/mærkningen med en
kuglepen.
Post Danmark skal på forhånd godkende
afsenderens påtegning/mærkning.
2.4 INDLEVERING
Brevet med 2 omdelinger skal indleveres på
den erhvervsindlevering eller det postcenter,
der fremgår af Kundeaftalen.
2.5 UDLEVERING
Brevet med 2 omdelinger vedrører kun breve,
som ikke kan afleveres i modtagerens
brevkasse/brevindkast eller brevkasseanlæg,
men som skal forsøges afleveret direkte til
modtageren.
1. omdeling af Brevet med 2 omdelinger
finder sted inden for servicekravet for Brevet,
jf. pkt. 1.1. Breve med 2 omdelinger, der ikke
kan afleveres til modtageren ved 1. omdeling,
forsøges omdelt igen den førstkommende
lørdag. I den mellemliggende periode kan
forsendelsen ikke afhentes på posthuset. Kun
såfremt Brevet med 2 omdelinger ikke kan
afleveres ved 2. omdeling, afleverer Post
Danmark en postanmeldelse på adressen.
Modtageren eller den, der har fuldmagt hertil,
kan
herefter afhente forsendelsen
på
posthuset mod forevisning af den fornødne
legitimation inden for den frist, der står på
postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil
normalt være 14 dage.
3 ERHVERVSBREVE, STANDARD
OG STORE BREVE
Erhvervsbreve er omfattet af forretningsbetingelserne for Brevet, jf. pkt. 1 – 1.18, dog
med følgende fravigelser:
Erhvervsbreve kan
tillægsydelser.
ikke
kombineres
med
3.1 BETINGELSER FOR AT SENDE
ERHVERVSBREVE
For at kunne sende Erhvervsbreve skal der
være indgået en Kundeaftale herom med Post
Danmark, og følgende betingelser skal være
opfyldt:
1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier
afleveres en månedsproduktionsplan for
den kommende måned. Planen afleveres
senest
2
uger
før
månedsstart.
Produktionsplanen skal indeholde samlet
antal forventede forsendelser i perioden
fordelt på indleveringsdatoer, mængder,
formater og hastigheder.
2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage
før indlevering. Varslingen meddeles via
kundeportalen Post Danmark Online. Hvis
3
4
5
6
7
kunden ikke er oprettet i kundeportalen,
sendes
varslingen
via
e-mail
til
[email protected]
Den enkelte varslede indlevering skal
bekræftes/anmeldes senest kl. 12.00,
hverdagen før indleveringen, såfremt der er
ændringer til det varslede. Anmeldelsen
skal ske via kundeportalen Post Danmark
Online. Hvis kunden ikke er oprettet i
kundeportalen, sendes anmeldelsen, med
angivelse af ordrenummer, via e-mail til
[email protected]
En indlevering skal være på mindst 3.000
ens eksemplarer (samme pris, format og
vægtgruppe). Der kan betales op til
minimum på 3.000 stk., således at der altid
betales for mindst 3.000 stk., selvom der
kun indleveres f.eks. 2.900 stk.
Forsendelserne skal være fra samme
afsender,
som
skal
fremgå
af
forsendelserne.
Forsendelserne skal opfylde kravene til at
kunne behandles på Post Danmarks
sorteringsmaskiner. Læseraten skal være på
mere end 96 %.
Forsendelserne skal være forsynet med
stregkode indeholdende Information om
afsender tillige med indikation om eventuel
flytteservice, jf. pkt. 3.7. Stregkoden leveres
af Post Danmark.
3.2 SERVICEKRAV
Servicekravet for Erhvervsbreve er, at de skal
være omdelt senest 5 hverdage efter
indleveringen.
Der kan for Erhvervsbreve Standard tilkøbes
Bestemte Omdelingsdage (C-BO), hvorved
servicekravet er omdeling 1 eller 2 hverdage
efter indleveringen, som nærmere beskrevet i
faktaark om Erhvervsbreve.
Erhvervsbreve Standard med/uden Bestemte
Omdelingsdage kan indleveres i samme parti.
Antal med BO oplyses på følgesedlen og
brevbakkerne forsynes med en særlig fane.
3.3 FYSISKE MÅL
Erhvervsbreve
skal
overholde
formater:
• Minimum: 14 x 9 cm
• Maksimum: 33 x 23 cm
• Tykkelse højst 2 cm
følgende
3.4 VÆGT
Et Erhvervsbrev må maksimalt veje 1 kg
inklusive emballage.
3.5 UDLEVERING
Erhvervsbreve omdeles over op til 5 hverdage
efter indleveringsdagen og i øvrigt som
beskrevet i pkt. 3.2.
3.6 INDLEVERING OG OPDELING
Erhvervsbreve
indleveres
på
den
erhvervsindlevering eller det brevpostcenter,
der fremgår af Kundeaftalen, medmindre der
er indgået en skriftlig aftale om afhentning.
Indlevering på erhvervsindlevering sker mod
særlig betaling og de indleverede forsendelser
viderebringes af Post Danmark til et
brevpostcenter senest næste hverdag (inden
kl. 18.00). Forsendelser registreres dog først
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 4af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
som indleveret på det tidspunkt,
ankommer i et brevpostcenter.
de
Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter
kl. 18.00 i et brevpostcenter, registreres de
som indleveret den følgende hverdag.
Afhængigt
af
Post
Danmarks
produktionskapacitet vil sådanne forsendelser
i visse tilfælde dog blive behandlet straks og
omdelt allerede fra den følgende hverdag.
Erhvervsbreve skal ved
opdelt på følgende måde:
indlevering
Information om afsender skal indgå i
stregkoden tillige med indikation om eventuel
flytteservice.
3.8 FRANKERING
Erhvervsbreve skal frankeres med PP-påtryk.
3.9 RÅDERET
Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev
tilbageleveret eller udleveret til en anden
modtager.
være
Opdeling
Københavns
Postcenter
Sydjyllands
Postcenter
Østjyllands Postcenter
Postnummer
00xx – 37xx +
4xxx
5xxx – 7xxx +
87xx
80xx – 86xx +
88xx – 99xx
Den nævnte opdeling skal fremgå på
indleverede
brevbakker
eller
på
brevbure/paller, hvis brevbakker indleveres
adskilt heri/herpå. Indeholder en brevbakke
breve til flere postcentre, skal opdelingen
markeres ved brug af faneblade mellem
brevene.
Der kan dispenseres fra kravet om opdeling
mod betaling af et tillæg, der fremgår af Post
Danmarks prisoversigt på postdanmark.dk.
Partier på over 100.000 stk. skal dog
indleveres 1 dag tidligere, end hvad følger af
sædvanlige indleveringskrav.
Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk
antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det
faktiske antal afviger fra det anmeldte antal
med mere end +20 %, dog mindst 10.000
stk., kan det overskredne antal forsendelser
blive forsinkede. Hvis det faktiske antal
afviger fra det anmeldte antal med mere end 20 %, dog mindst 10.000 stk., betales et
tillæg
pr.
forsendelse
for
det
antal
forsendelser, der ligger herudover.
Samtidig med indleveringen afleveres et print
af ordrebekræftelsen fra kundeportalen. Hvis
kunden ikke er oprettet i kundeportalen,
benyttes i stedet en elektronisk følgeseddel,
B68.
Erhvervsbreve indleveres i gule brevbakker.
• Standardbreve
stilles
på
højkant
i
brevbakken med adressen og frankeringen
fremad. Brevbakken må ikke fyldes mere
end til stablekanten.
• Storbreve lægges i brevbakken med
adressen
og
frankeringen
opad.
Brevbakken må ikke fyldes mere end til
stablekanten.
3.7 PÅTEGNING
Erhvervsbreve skal være forsynet med en
stregkode i overensstemmelse med Post
Danmarks anvisninger. Stregkoden skal være
synlig i ruden på en rudekonvolut lige over
modtageradressen. Stregkoden skal kunne
læses til maskinel sortering. Vælges påtryk på
konvolutten printes stregkoden oven over
modtageradressen.
4 ERHVERVSBREVE MAXI
Erhvervsbreve Maxi er omfattet af de for
Brevet og Brevet med 2 omdelinger gældende
forretningsbetingelserne, jf. pkt. 1 – 1.18 og
pkt. 2-2.5, dog med følgende fravigelser:
Erhvervsbreve Maxi kan ikke kombineres med
tillægsydelser, bortset fra 2 omdelinger og
Flexlevering.
4.1 BETINGELSER FOR AT SENDE
ERHVERVSBREVE MAXI
For at kunne sende Erhvervsbreve Maxi skal
der være indgået en Kundeaftale herom med
Post Danmark, og følgende betingelser skal
være opfyldt:
1 Der skal efter nærmere fastsatte kriterier
afleveres en månedsproduktionsplan for
den kommende måned. Planen afleveres
senest 2 uger før månedsstart. Planen skal
indeholde
samlet
antal
forventede
forsendelser
i
perioden
fordelt
på
indleveringsdato, mængder, formater og
hastigheder.
2 Forsendelser skal varsles senest 5 hverdage
før indlevering. Varslingen meddeles via
kundeportalen Post Danmark Online. Hvis
kunden ikke er oprettet i kundeportalen,
sendes
varslingen
via
e-mail
til
[email protected]
3 Den enkelte varslede indlevering skal
bekræftes/anmeldes senest kl. 12.00,
hverdagen før indleveringen, såfremt der er
ændringer til det varslede. Anmeldelsen
skal ske via kundeportalen Post Danmark
Online. Hvis kunden ikke er oprettet i
kundeportalen, sendes anmeldelsen, med
angivelse af ordrenummer, via e-mail til
[email protected]
4 En indlevering skal være på mindst 1.000
ens eksemplarer (samme pris, format og
vægtgruppe). Der kan betales op til
minimum på 1.000 stk., således at der altid
betales for mindst 1.000 stk., selvom der
kun indleveres f.eks. 850 stk.
5 Forsendelserne skal være fra samme
afsender,
som
skal
fremgå
af
forsendelserne.
6 Forsendelserne indleveres med angivelse af
omdelingsinformationer,
herunder
X/Y,
over
modtageradressen.
Adressevask
foretages
af
Post
Danmark.
Efter
adressevasken får kunden en returfil med
de vaskede adresser påført X/Y m.m.
7 Forsendelserne skal indleveres opsplittet i
postnummer-rækkefølge
efter
Post
Danmarks anvisning (forudbehandling).
8 Adressekvaliteten skal være på mere end 96
%.
9 Forsendelserne skal være mærket ”2
omdelinger” med enten label eller print af
de samme oplysninger.
10 PP med særlig afregning eller elektronisk fil
anvendes
som
kontrol
og
afregningsmetode.
4.2 FYSISKE MÅL
Erhvervsbreve Maxi skal overholde følgende
formater:
• Minimum: 14 x 9 cm
• Minimum rulle og stang: Længde 10 cm
eller længde + 2 x diameter eller højde =
17 cm
• Maksimum: Længde 60 cm og længde +
bredde + højde eller tykkelse = 90 cm
• Maksimum rulle og stang: Længde 90 cm
eller længde + 2 x diameter eller højde =
104 cm
4.3 VÆGT
Et Erhvervsbrev Maxi må maksimalt veje 2 kg
inklusive emballage.
4.4 UDLEVERING
Erhvervsbreve Maxi omdeles over op til 5
hverdage efter indleveringsdagen.
For Erhvervsbreve Maxi med 2 omdelinger
gælder pkt. 2.5.
4.5 INDLEVERING OG OPDELING
Erhvervsbreve Maxi indleveres på den
erhvervsindlevering eller det brevpostcenter,
der fremgår af Kundeaftalen, medmindre der
er indgået en skriftlig aftale om afhentning.
Indlevering på erhvervsindlevering sker mod
særlig betaling og de indleverede forsendelser
viderebringes af Post Danmark til et
brevpostcenter senest næste dag (inden kl.
18.00). Forsendelser registreres dog først
som indleveret på det tidspunkt, de
ankommer i et brevpostcenter.
Hvis forsendelser indleveres/ankommer efter
kl. 18.00 i et brevpostcenter, registreres de
som indleveret den følgende hverdag.
Afhængigt
af
Post
Danmarks
produktionskapacitet vil sådanne forsendelser
i visse tilfælde dog blive behandlet straks og
omdelt allerede fra den følgende hverdag.
Erhvervsbreve
Maxi
indleveres
i
postcontainere og skal ved indlevering som
minimum være opdelt på følgende måde for
X- h.h.v. Y-forsendelser:
Opdeling
Københavns
Postcenter
Sydjyllands
Postcenter
Østjyllands
Postcenter
Den nævnte opdeling
postcontainerne.
Postnummer
00xx – 37xx
+4xxx
5xxx – 7xxx
+87xx
80xx – 86xx
+88xx – 99xx
skal
fremgå
på
Ved indlevering af et parti i flere end 6
postcontainere skal der ske en yderligere
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 5af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
opdeling i mindre postnummerintervaller efter
nærmere aftale med Post Danmark.
Forskellen mellem anmeldt antal og faktisk
antal må ikke overstige +/- 20 %. Hvis det
faktiske antal afviger fra det anmeldte antal
med mere end +20 %, dog mindst 1.000 stk.,
kan det overskredne antal forsendelser blive
forsinkede. Hvis det faktiske antal afviger fra
det anmeldte antal med mere end -20 %, dog
mindst 1.000 stk., betales et tillæg pr.
forsendelse for det antal forsendelser, der
ligger herudover.
Samtidig med indleveringen afleveres et print
af ordrebekræftelsen fra kundeportalen.
4.6 PÅTEGNING
Erhvervsbreve Maxi skal være forsynet med
mærkning ”2 omdelinger” med enten label
eller print af de samme oplysninger.
Alternativt skal Erhvervsbreve Maxi sendes
med Flexlevering, jf. pkt. 6.
4.7 FRANKERING
Erhvervsbreve Maxi skal frankeres med PPpåtryk.
4.8 RÅDERET
Afsenderen kan ikke kræve et Erhvervsbrev
Maxi tilbageleveret eller udleveret til en anden
modtager.
5 BLINDEFORSENDELSER
Blindeforsendelser er omfattet af forretningsbetingelserne for Brevet, jf. pkt. 1-1.18, dog
med de fravigelser der fremgår nedenfor, og
af bilag 1 til Individuel tilladelse til Post
Danmark A/S.
5.1 VÆGT
En Blindeforsendelse må maksimalt veje 7 kg.
5.2 INDHOLD
Blindeforsendelser må udelukkende indeholde
kommunikationsmateriale til brug for blinde.
Der henvises endvidere til betingelserne i
bilag 1 til ovennævnte tilladelse.
5.3 PÅTEGNING
Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig
etiket, der fås på visse posthuse. Post
Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke
posthuse etiketten kan fås. Oplysninger
herom findes også på www.postnord.dk.
5.4 PRIS
Blindeforsendelser
befordres
portofrit,
såfremt der er tale om et ikke-kommercielt
forhold mellem afsender og modtager.
6 FLEXLEVERING
Breve, der sendes med Flexlevering, er
omfattet af de for Brevet eller Erhvervbreve
Maxi gældende forretningsbetingelserne, jf.
1-1.18 og 4-4.8, dog med følgende
fravigelser:
6.1 INDHOLD
Et brev, der har en ubetydelig værdi for
uvedkommende, kan, efter aftale med
modtager, sendes med Flexlevering.
6.2 PÅTEGNING
Ved forsendelse af et brev med Flexlevering
skal afsender over adresselabelen med tydelig
skrift anføre "FLEXLEVERING", samt angive et
forslag til, hvor brevet kan henstilles på
adressen.
6.3 UDLEVERING
Breve med Flexlevering må henstilles på den
anførte modtageradresse, som angivet på
brevet. Hvis modtager har indgået aftale med
Post Danmark om Modtagerflex, kan brevet
tillige henstilles på de af modtager valgte
afleveringssteder i henhold til aftalen om
Modtagerflex.
Det er afsenders ansvar, at Post Danmark
lovligt kan aflevere forsendelser sendt med
Flexlevering på det af afsender oplyste sted.
6.4 ERSTATNING
Post Danmark yder ikke erstatning for
hverken forsinkelse, bortkomst, herunder
fejlaflevering, helt eller delvist tab af indhold
eller beskadigelse mv. af breve sendt med
Flexlevering, jf. pkt. 1.16.
Post Danmark er ligeledes ikke ansvarlig for,
hvad der måtte ske med et brev med
Flexlevering, efter Post Danmark har henstillet
det på modtageradressen, herunder hverken
for skader forårsaget af vejrlig eller tyveri.
7 REKOMMANDERET
Breve, der sendes Rekommanderet, er
omfattet af forretningsbetingelserne for
Brevet, jf. pkt. 1 - 1.18, dog med følgende
fravigelser:
7.1 INDHOLD
Et Rekommanderet Brev må indeholde penge
og/eller ihændehaverpapirer til en værdi af
maksimalt kr. 1.050 pr. brev.
Værdien af ihændehaverpapirer opgøres på
grundlag af den aktuelle værdi af dokumentet.
Angiver dokumentet ikke en værdi, eller
repræsenterer den værdi, som dokumentet
angiver, ikke den aktuelle værdi, skal værdien
fastsættes til den økonomiske værdi, som
dokumentet repræsenterer. Post Danmark kan
forlange, at afsenderen dokumenterer den
økonomiske værdi.
7.2 INDLEVERING
Et Rekommanderet Brev skal indleveres på et
af
de
posthuse,
der
tager
imod
rekommanderede
forsendelser.
Post
Danmarks Kundeservice kan oplyse, på hvilke
posthuse indlevering kan ske. Oplysninger
herom findes også på www.postnord.dk.
Post Danmark kan give kvittering for
indleveringen på en forudfyldt blanket
”Postkvittering”.
7.3 UDLEVERING
Post Danmark udleverer et Rekommanderet
Brev mod kvittering.
7.4 ERSTATNING
7.4.1 ERSTATNING VED FORSINKELSE
I henhold til Individuel tilladelse til Post
Danmark
A/S,
er
Post
Danmark
erstatningspligtig
for
forsinkelse
af
Rekommanderede Breve, såfremt forsinkelsen
skyldes forsæt eller uagtsomhed, kan
tilregnes Post Danmark.
Post Danmark yder ikke erstatning for
forsinkelse, hvis afsender eller modtager har
begået fejl eller forsømmelse af betydning for
forsinkelsen.
Rekommanderede Breve anses for at være
forsinkede, hvis de bliver omdelt eller forsøgt
omdelt senere end en hverdag efter det i pkt.
1.1 fastsatte servicekrav.
Rekommanderede Breve, der sendes til steder,
hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf.
pkt. 1.8, anses dog alene for at være
forsinkede, hvis den faktiske befordringstid
overskrider den tid, som under normale
omstændigheder
med
rimelighed
kan
forventes.
Der ydes alene erstatning for enten afsenders
eller modtagers dokumenterede økonomiske
tab, og erstatningen kan maksimalt udgøre et
beløb svarende til forsendelsesprisen inkl.
tillægget
for
forsendelse
som
et
Rekommanderet Brev.
7.4.2 ERSTATNING VED BORTKOMST OG
BESKADIGELSE
I henhold til Individuel tilladelse til Post
Danmark
A/S
er
Post
Danmark
erstatningspligtig for bortkomst, herunder
helt eller delvist tab af brevets indhold, eller
beskadigelse af et Rekommanderet Brev,
såfremt bortkomsten eller beskadigelsen
skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan
tilregnes Post Danmark.
Udlevering af et Rekommanderet Brev til en
anden end den, Post Danmark er berettiget til
at aflevere forsendelsen til, sidestilles med
bortkomst, såfremt brevet ikke efterfølgende
er kommet rette modtager i hænde.
Post Danmark yder ikke erstatning, hvis
afsender ikke har overholdt kravene i
nærværende
forretningsbetingelser
til
emballering eller til hvilket indhold, der må
være i brevet. Post Danmarks erstatningspligt
bortfalder desuden, hvis afsender eller
modtager har begået fejl eller forsømmelse af
betydning
for
bortkomsten
eller
beskadigelsen.
Der ydes alene erstatning for den bortkomne
tings værdi eller den værdiforringelse, der er
sket ved beskadigelsen af brevet. Der ydes
ikke erstatning for hverken afsenders eller
modtagers tab af avance, for afsavn, driftstab,
kurstab eller for andre indirekte følger af
skaden.
Erstatning for bortkomst, herunder helt eller
delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan
1.050.
Udover
maksimalt
udgøre
kr.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 6af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
nedenstående godtgørelse kan Post Danmark
efter konkret vurdering vælge at godtgøre et
beløb op til det til enhver tid gældende
erstatningsmaksimum, uanset om det lidte
tab helt eller delvist ikke kan dokumenteres.
Forældelsen
retssag.
Hvis hele brevet er bortkommet, ydes foruden
erstatning godtgørelse for forsendelsesprisen
inkl.
tillægget
for
forsendelse
Rekommanderet. Det samme gælder, når
forsendelsen er blevet beskadiget eller dens
indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette
har givet anledning til, at den må
tilbagesendes, eller hvis et uanbringeligt
Rekommanderet Brev modtages retur uden
bemærkning om årsag.
Breve, der sendes som Post Exprès, er
omfattet af forretningsbetingelserne for
Brevet, jf. pkt. 1 – 1.18, dog med følgende
fravigelser:
Post Danmark yder kun erstatning og
godtgørelse for forsendelsesprisen, hvis det
kan bevises, at forsendelsen er indleveret til
Post Danmark.
Udbetaling af erstatning eller godtgørelse for
bortkomst, herunder helt eller delvist tab af
indhold, kan betinges af, at modtager
underskriver en erklæring på tro og love om,
at modtager ikke har modtaget forsendelsen
eller det pågældende indhold.
Erstatning
eller godtgørelse kan
med
frigørende virkning udbetales til afsender.
Hvis brevet er modtaget af adressaten, kan
udbetaling af erstatning eller godtgørelse med
frigørende virkning kun ske til denne.
7.5 REKLAMATIONSFRISTER
Afsender henholdsvis modtager skal ved
enhver reklamation medsende en kopi af
indleveringsblanketten for den pågældende
forsendelse.
Reklamation til Post Danmark i anledning af
synlig beskadigelse af et Rekommanderet
Brev, eller ved helt eller delvist tab af indhold
af brevet, skal ske straks ved modtagelsen af
brevet. Ved ikke synlig beskadigelse skal
reklamation ske til Post Danmark inden 7
dage fra modtagelsen, søn- og helligdage
ikke medregnet.
Krav i anledning af forsinkelse af et
Rekommanderet
Brev
skal
fremsættes
skriftligt af afsender eller modtager senest 21
dage efter, at brevet er blevet udleveret til
eller anmeldt over for modtager.
I tilfælde af bortkomst af hele brevet skal krav
fremsættes uden ugrundet ophold og senest 6
brevets
indlevering
til
måneder
efter
befordring.
Afsender henholdsvis modtager fortaber sit
krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er
foretaget reklamation inden for de angivne
frister.
7.6 FORÆLDELSE
Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter
forsendelsens indlevering til befordring,
medmindre andet følger af ufravigelig
lovgivning.
afbrydes
ved
anlæggelse
af
8 POST EXPRÈS
8.1 SERVICE- OG KVALITETSMÅL
Servicemålet for Post Exprès er dag-til-dag
befordring på alle hverdage med omdeling
inden kl. 10.00.
Kvalitetsmålet er, at 93 % af brevene skal være
befordret
i
overensstemmelse
med
servicemålet.
8.2 INDLEVERING
Post Exprès skal indleveres på et af de
posthuse, der tager imod Post Exprés
forsendelser. Post Danmarks Kundeservice
kan oplyse, på hvilke posthuse indlevering
kan ske. Oplysninger herom findes også på
www.postnord.dk.
8.3 OMDELING
Post Danmark tilstræber, at Post Exprès
afleveres hos modtageren inden kl. 10.00
hverdagen efter, at brevet er blevet indleveret
til Post Danmark.
8.4 ERSTATNING VED FORSINKELSE
Hvis en Post Exprès forsendelse bliver omdelt
eller forsøgt omdelt til modtager senere end
kl. 10.00 hverdagen efter indleveringen til
Post Danmark, godtgør Post Danmark efter
anmodning herom brevets forsendelsespris
samt tillægget for forsendelse som Post
Exprès til afsender. Omdeles Post Exprès
forsendelsen senere end kl. 15.00, betaler
Post Danmark endvidere efter anmodning
herom en yderligere godtgørelse på 500 kr. til
afsender. Modtager har ikke krav på nogen
form for godtgørelse for forsinkelse.
Der ydes ikke godtgørelse ved forsinkelse af
Post Exprès sendt til visse småøer uden fast
broforbindelse eller til steder, hvor der ikke
foretages daglig omdeling, jf. pkt. 1.8. Post
Danmark giver nærmere oplysninger herom.
Post Danmark yder ikke godtgørelse for
forsinkelse, hvis afsender eller modtager har
begået fejl eller forsømmelse af betydning for
forsinkelsen. Post Danmark yder endvidere
ikke godtgørelse for forsinkelse i force
majeure situationer, herunder ved afbrud af
den almindelige samfærdsel pga. vejrlig m.v.,
samt i situationer, hvor det ikke har været
muligt eller har været forbundet med risiko at
aflevere forsendelsen til modtager, jf. pkt.
1.8.
Ud over godtgørelserne nævnt i dette punkt,
yder Post Danmark ikke erstatning ved
forsinkelse af Post Exprès.
8.5 REKLAMATIONSFRISTER
Krav i anledning af forsinkelse af en Post
Exprès forsendelse skal fremsættes skriftligt
af afsender senest 21 dage efter, at
forsendelsen er blevet afleveret til eller
anmeldt over for modtager.
Afsender fortaber sit krav mod Post Danmark,
såfremt der ikke er foretaget reklamation
inden for den angivne frist.
8.6 FORÆLDELSE
Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter
forsendelsens indlevering til befordring,
medmindre andet følger af ufravigelig
lovgivning.
Forældelsen
retssag.
afbrydes
ved
anlæggelse
af
9 POSTFORKYNDELSER
Breve, der sendes med Postforkyndelse, er
omfattet af forretningsbetingelserne for
Brevet, jf. pkt. 1- 1.18, dog med følgende
fravigelser:
9.1 DEFINITION
Breve med Postforkyndelse kan kun sendes af
retterne, andre myndigheder end retterne og
af godkendte private klage- eller ankenævn.
Breve med Postforkyndelse er forsendelser
indeholdende en stævning eller en anden
retslig meddelelse, der skal forkyndes for
adressaten.
9.2 PÅTEGNING
Breve
med
Postforkyndelse
påtegnes
“Postforkyndelse” og mærkes på forsiden med
en særlig etiket “Postforkyndelse”, der fås på
posthuset.
9.3 INDLEVERING
Breve med Postforkyndelse skal indleveres på
posthuset.
Inden indleveringen skal afsenderen udfylde
en særlig blanket ”Postforkyndelse”, der
lægges i en plastlomme og klæbes bag på
forsendelsen.
Post Danmark kan give kvittering for
indleveringen på en forudfyldt blanket
”Postkvittering”.
9.4 UDLEVERING
Breve med Postforkyndelse udleveres efter
særlige udleveringsregler, jf. retsplejelovens
regler og i henhold til vejledningen optrykt på
bagsiden af blanketten ”Postforkyndelse”,
hvortil der henvises.
Breve med Postforkyndelse anmeldes ikke og
lægges ikke til afhentning. Hvis et Brev med
Postforkyndelse ikke kan afleveres efter 2
forsøg, bliver det straks returneret til
afsenderen.
Blanketten påtegnes om udleveringen af
omdeleren og returneres til den adresse, der
er skrevet på blanketten.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Side 7af 7
BREVE INDLAND
P O ST D ANM A R K A /S
F O RR E TNI NG S BE TI NG EL S E R GÆ LD E N D E F R A 1 . J U LI 2 01 6 F OR BRE V E I N DL AN D
10 AFLEVERINGSATTEST
Breve, der sendes med Afleveringsattest, er
omfattet af forretningsbetingelserne for
Brevet, jf. pkt. 1- 1.18, dog med følgende
fravigelser:
10.1 PÅTEGNING
Breve
med
Afleveringsattest
påtegnes
“Afleveringsattest” og mærkes på forsiden
med en særlig etiket “Afleveringsattest”, der
fås på posthuset.
10.2 INDLEVERING
Breve med Afleveringsattest skal indleveres på
posthuset.
Inden indleveringen skal afsenderen udfylde
en særlig blanket ”Afleveringsattest”, der
lægges i en plastlomme og klæbes bag på
forsendelsen.
Post Danmark kan give kvittering for
indleveringen på en forudfyldt blanket
”Postkvittering”.
10.3 UDLEVERING
Breve med Afleveringsattest afleveres på
adressen.
Blanketten
påtegnes
om
afleveringen af omdeleren og returneres til
den adresse, der er skrevet på blanketten.
11 FRATAGELSE AF BREVE
Breve, der af modtageren er bestemt til
Fratagelse, er omfattet af de for Brevet
gældende forretningsbetingelserne, jf. pkt. 11.18, dog med følgende fravigelser:
11.1 DEFINITION
Fratagelse indebærer, at modtageren ved
indgåelsen af en Kundeaftale med Post
Danmark kan bestemme, at breve tilstillet
modtageren kan leveres til en anden af
modtageren valgt adresse end den påført
brevet.
11.2 UDLEVERING
Breve omfattet af Fratagelse vil blive leveret til
modtageren én (1) hverdag senere end i
forhold til det oprindelige servicemål for det
pågældende brev, jf. pkt. 1.1 og pkt. 2.5.
________________________________________________________________________________________________

Similar documents