Projektbeskrivelse. - Ringkøbing

Comments

Transcription

Projektbeskrivelse. - Ringkøbing
PlanAction Aps
Danmarksvej 8
DK – 8660 Skanderborg
Tel.: +45 4030 1420
www.planaction.dk
Lars Baadstorp
Tel.: +45 2943 7445
[email protected]
Bioselskabet ApS, Foersom
6. juli 2016
Kort projektbeskrivelse
1
Adresse og bygherre
Biogasanlægget etableres og drives af: Bioselskabet ApS (selskab under stiftelse) ved Arne
Damgaard, Lynggårdsvej 2, 6880 Tarm.
Bioselskabet ApS ejes af jordbrugerne
• Arne Damgaard, Lynggårdsvej 2, 6880 Tarm
• Frank Madsen, Skærbækvej 3, Vallund, 6870 Ølgod
• Lars Byberg, Udsigten 8, 6880 Tarm
Biogasanlægget etableres på adressen Egvadvej 29, 6880 Tarm, ca. 3 km sydvest for Ådum
og 5 km syd for Tarm
Placering og omtrentligt areal til biogasanlægget fremgår af nedenstående kort. Arealet er i
dag ejet af Arne Damgaard og udstykkes i forbindelse med etableringen:
Figur 1 Oversigtskort med anlægsplacering
Side 1 af 7
Figur 2 Placering
På denne lokalitet er der mere end 400 m til nærmeste nabo som ikke er medejer eller leverandør af anlægget.
Grunden får vejadgang fra Egvadvej ad eksisterende vej fra ejendommen Egvadvej 29.
2
2.1
Biogasanlægget
Kapacitet
Biogasanlægget etableres som et gårdanlæg med tilførsel af under 100 t biomasse pr. døgn
i gennemsnit.
Der forventes tilført:
Projektets kapacitet
Råstoffer
Gødning
Biomasse
Restprodukter
I alt råstoffer
Tabel 1 Forventet biomassetilførsel
t/år
40.000
20.000
6.000
66.000
Ca. 75% af gødningen tilføres fra ejendommene Lynggårdsvej 2, 6880 Tarm og Skærbækvej
3, 6870 Ølgod via nyetablerede rørledninger. Her ud over tilføres fast gødning. Biomassen
er hovedsagelig restprodukter som halm, frøgræshalm, kasserede produkter og energiafgrøder fra ejernes marker. Der tilføres desuden rene restprodukter fra industrien bl.a. glycerin og kartoffelpulp.
Side 2 af 7
Der kan forekomme forskydninger af tilførte råstoffer inden for den maksimale ramme på
66.000 t/år og inden for de øvrige regler, der findes for råvaretilførsel til biogasanlæg, bl.a.
således at det afgassede produkt håndteres efter reglerne for anvendelse af husdyrgødning
og inden for rammerne af bæredygtighedskriterierne1.
Der skal således tilføres ca. 36.000 t biomasse med lastbil/traktortrukne vogne. Dette foregår hovedsagligt i kortere kampagneperioder. Der skal fraføres ca. 55.000 t afgasset gylle
(tilført mængde råstof fratrukket vægten af produceret biogas). Dette giver ekstra transport af ca. 25.000 t afgasset gylle i forhold til den nuværende situation. Størstedelen af den
afgassede gylle pumpes retur til ejerens lagertanke, resten distribueres til lager vha. tankbiler. I alt skal der foretages ca. 1.300 transporter med især fast biomasse til anlægget og ca.
650 transporter af afgasset gylle fra anlægget, svarende til ca. 7-8 transport pr. arbejdsdag i
gennemsnit.
2.2
Opbygning
Anlægget etableres som et standard biogasanlæg bestående af:
•
•
•
•
Modtageanlæg inkl. bufferlager for biomasse
Rådnetanke (Maks. Højde 21 m – højeste bygningselement)
Buffertanke for afgasset biomasse (alm. landbrugs gødningstanke)
Opgraderingsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet
Anlæggets endelige placering på grunden fastlægges ved detailprojekteringen.
Anlægget etableres med følgende enheder eksklusiv opgraderingsanlæg og plansilo. Opgraderingsanlægget vil blive etableret i enkelte standardcontainere og blive lokaliseret i nærheden af biogasanlægget:
Figur 3 Skitse af anlæggets dele og mulige placering
Ud over anlægsdele som vist på skitsen etableres plansilo til opbevaring af plantebiomasse
samt korttidslagring af fast gødning. Evt. oplag af fast gødning overdækkes.
1
BEK nr 301 af 25/03/2015
Side 3 af 7
Anlægget vil fremstå som nedenstående lignende anlæg. Det skal bemærkes, at der ved detailprojekteringen af anlægget kan blive flyttet rundt på de enkelte elementer. Farve, materiale mm fastsættes i lokalplan/zonelovstilladelse.
Figur 4 Skitse af anlægget (princip)
Opgraderingsanlægget etableres i container som nedenstående principtegning:
Side 4 af 7
Figur 5 Skitse af opgraderingsanlæg (membran)
Eller som:
Figur 6 Skitse opgraderingsanlæg (amin)
De to ”tårne” er procestårn for hhv. optag af CO2 i aminvæske og uddrivelse af CO2 fra
aminvæsken. Disse vil være ca. 8 m høje og fremstå som skorstene.
Opgraderingsanlægget etableres i samme farve som det øvrige anlæg.
Side 5 af 7
2.3
Produktion af biogas
Det forventes, at biogasanlægget producerer ca. 8,8 mio. m3 biogas, der opgraderes (renses
for CO2) til ca. 5,4 mio. m3 CH4 (biometan). Denne metan tilføres naturgasnettet via en ny
gasledning. Gasledningen etableres og drives af HMN, der også står for plangodkendelse af
denne ledning.
2.4
Afgasset gylle
Den afgassede gylle tilføres landbrugsjord efter reglerne for anvendelse af husdyrgødning.
Ejerne af biogasanlægget råder over (egen jord, forpagtet jord samt gylleaftaler) tilstrækkelig areal til udbringning af gyllen.
3
Tidsplan
Bygherre forventer at gennemføre myndighedsbehandling indeholdende:
•
•
•
VVM redegørelse med miljøvurdering
Lokalplan
Miljøgodkendelse
Det forventes at myndighedsbehandlingen foretages fra sommeren/efteråret 2016 og ca. 1
år frem, således at byggeriet kan igangsættes vinteren 2017/2018. Biogasanlægget forventes færdigt medio 2018.
Side 6 af 7
Bilag 1
Faktaark
Faktaark for biogasanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune
Egvadvej 29,
Biogaselskabet APS, Foersum
FAKTA:
Biomasse
Input – gylle og fast gødning
Input – energiafgrøder, halm, efterafgrøder mm
Input - anden biomasse
Input – i alt
Output gas
svarende til
Output afgasset gylle
Transport
Tilført biomasse
Flydende gødning tilført
Flydende gødning tilført med rørledninger
Flydende gødning tilført med vejtransport
Fast biomasse/anden biomasse tilført (vej)
Fraført biomasse
Total fraført biomasse
Transport rørledninger
Transport på vej
Antal indtransporter årligt
Antal udtransporter årligt
Antal transport pr. arbejdsdag
2
6880 Tarm
40.000
20.000
6.000
66.000
5.400.000
8.852.459
11.340
54.660
30.000
30.000
36.000
t/år
t/år
t/år
t/år
m3 CH4/år
m3 biogas
t biogas
t/år
61%
30%
9%
181 t/dag
61% CH4
1,28 kg/m3
t/år
t/år
t/år
t/år
54.660 t/år
30.000 t/år
24.660 t/år
Flydende biomasse
Fast/anden biomasse
Antal indtransporter
Flydende biomasse
Fradrag dobbeltlæs
Antal udtrasporter
Total antal transporter
Antal arbejdsdage/år
Antal arbejdsuger/år:
Antal arbejdsdage/uge:
Antal transporter
1.286
1.286
649
649
1.935
250
50
5
7,7
transporter ved
transporter ved
38 t/læs
28 t/læs
transporter ved
38 t/læs
(365 dage - 11 helligdage)
(mandag-fredag)
pr. arbejdsdag
m3
højde i m (max)
antal
i alt tankhøjde over terræn
1
4.500
19,0
20,5
1
6.120
6,0
12,5
1
100
4,0
4,0
1
900
6,0
12,5
1
100
10,0
12,5
2
40
4,2
12,5
1
3.300
1
1.596
4,2
12,5
1
5.400
6,0
12,5
1
11,0
12,5
1
7,0
8,5
1
6,0
8,5
1
100
4,0
4,0
4,0
4,0
1
16.000
4,0
4,0
22.156
Ca. areal behov m
Bygningselementer:
m2
Primær rådnetank:
280
Sekundær rådnetank:
1.020
Fortanke
25
Mixtank
150
Råvarelagertank
10
Buffertanke varmegenvinding
10
Gaslager:
integreret i sekundær rådnetank
Forlager
380
Lagertanke
900
Maskinhal
240
Teknik-/mandskabsbygning 1:
135
Teknik-/mandskabsbygning 2:
65
Øvrige anlæg:
50
Plansilo/ensilageplads:
4.000
Plansilo/ensilageplads fyldt med ensilage:
I alt bebygget inkl. plansilo
7.265 m2
3.265 m2
I alt bebygget eksklusiv plansilo
Total areal grund til biogasanlæg
35.000 m2
anslået areal som udstykkes
Befæstede kørearealer (vej+plansilo)
4.900 m2
Areal beplantning, ikke befæstede arealer, græs
22.835 m2
Vejadgang:
- m2
eksisterende vej anvendes
Bebyggelsesprocent
21%
410 m fra biogasanlæg til beboelse
Afstand til nærmeste nabo (som ikke leverer gylle)
Vejadgang:
Fra Egvadvej
Side 7 af 7

Similar documents