Lue lisää tiedotteesta

Comments

Transcription

Lue lisää tiedotteesta
Säätiöpäiväävietetään1.10.Hansa-korttelinThalia-torillaklo11-15
Päivänaikanakiinnostavaaohjelmaakokoperheelle:musiikkia,tanssia,taidetta,tiedettä,
yllätyksiäjapaljontietoasäätiöistäjaniidentekemästätyöstä.
Säätiöpäivä on osa eurooppalaisten säätiöiden verkoston toimintaa, ja sen avulla pyritään kehittämään säätiöiden
toimintaedellytyksiäkokoEuroopassa.Säätiöpäiväävietetäännoin20:ssäEuroopanmaassa.
Säätiötovattärkeitätukijoitatieteelle,taiteelle,kulttuurille–jameidänkaikkientavallisellearjelle.Säätiöidentekemä
työ on monille suomalaisille varsin tuntematonta. Säätiöpäivä onkin hyvä tilaisuus kertoa säätiöiden toiminnasta ja
saavutuksista.
Varsinais-SuomenSäätiöpäivänteemanayhteiskuntavastuu
Varsinaissuomalaiset säätiöt haluavat Säätiöpäivänä tuoda esiin erityisesti säätiöiden yhteiskuntavastuuta.
Maakunnassatoimiinoin40säätiötäjarahastoa,joidenkauttakansalaisetvoivatvaikuttaaitselleentärkeisiinasioihin.
Osa säätiöistä jakaa apurahoja ensisijaisesti tieteelliseen tutkimukseen, osa tukee taiteita ja kulttuuria. Avustuksia
voidaanmyöntäämyöskotiseututyöhön,lastenkulttuuriintaijohonkinmuuhunyleishyödylliseentarkoitukseen.Osa
säätiöistäylläpitääjotaintärkeäätoimintaa,kutensairaalaa,kulttuurifestivaaliataimuseota.Onmyössäätiöitä,joiden
varojakäytetäänesimerkiksilapsiperheidentaivähävaraistentukemiseen.
Usein säätiöt ovat pelastajan roolissa rahoittaessaan hanketta, joka
muuallaolisijäänyttoteuttamatta.Säätiöidentoimintatapaonjoustava,
minkävuoksisäätiötvoivattoiminnassaankuunnellasydämenääntä.Ne
kykenevät ottamaan myös riskejä ja näin rahoittamaan uusia
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia avauksia, joiden tulokset selviävät vasta
myöhemmin. Säätiörahoitus paikkaa julkisen rahoituksen aukot pitäen
huoltamoniäänisenjavärikkäänyhteiskunnanhyvinvoinnista.
Säätiöpäivänohjelmassavarsinaissuomalaistatiedettäjataidetta
Varsinais-Suomen Säätiöpäivän ohjelma koostuu varsinaissuomalaisten osaajien taidonnäytteistä. Säätiöpäivän
estradillanähdäännukketeatteria,tanssia,musiikkia–laajallaskaalallavarsinaissuomalaisiataiteilijoita.Tiede-aulassa
Thalia-torin toisessa kerroksessa tutkijat keskustelevat yleisön kanssa ajankohtaisista aiheista. Päivän aikana
keskustelua mm. vastustuskyvystä ja lasten infektiosairauksista, muuttoliikkeistä ja siirtolaisuudesta, kielen
muuttumisesta ja murteista sekä ekologiasta ja ympäristökysymyksistä. Kaikki Säätiöpäivässä esiintyvät tutkijat ja
taiteilijatovatsaaneetomaantoimintaansaavustuksiajoiltakinmukanaolevistasäätiöistä.Varsinais-Suomessatoimii
sekäsuomen-ettäruotsinkielisiäsäätiöitä,jotenmyösVarsinais-SuomenSäätiöpäiväävietetäänkahdellakotimaisella.
TapahtumanjuontajanatoimiiMarkkuHeikkilä.
Säätiöpäivässämukana:
Aboa Vetus & Ars Nova /Matti Koivurinnan säätiö, Johanna och G.A.Petrelius stiftelse för hjälpbehövande barn och
ungdom,Lounais-SuomenPartiosäätiö,ProManillasäätiö,SaarenKartano/KoneenSäätiö,Siirtolaisuusinstituuttisäätiö,
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen för Åbo Akademi, Stiftelsen Hemmet i Åbo, Suomen Kulttuurirahaston
VarsinaisSuomenrahasto,SuomenMS-säätiö,Svenskakulturfonden,TOP-säätiö,TurunMikrobiologienTiedesäätiö,
TurunYliopistosäätiö,TYKS-säätiö
Säätiöpäivänohjelma:
Säätiöpäivänestradilla:
Säätiöpäivänavaus:TuomoLähdesmäkiSäätiöidenjarahastojenneuvottelukunnanhallituksenpj.
PuheenvuorosiirtolaisuudestaTuomasMartikainen,Siirtolaisuusinstituuttisäätiönjohtaja
Litteratur:Ordendansa,YlvaPerera
Esineteatteri:Trafika,TeatteriduoLivsmedlet
Partiosäätiöesittäytyy
Lasteninfektiosairaudet,haastattelussaOlliRuuskanen,professori
Musiikkiajatanssi-improvisaatiota:Espanjalaisettuulet,DuoKaari
Lastensyöväntutkimusjahoito,haastattelussaToivoT.Salmi,professorijalastentautienerikoislääkäri
Tanssia:Viidestaivas,Aurinkobaletti
Asiaaihmisenvastustuskyvystä,haastattelussaSirpaJalkanen,akateemikko
Klassistamusiikkia&tanssia:Suomalainenvieraanvara,Artsoppa&TanssiteatteriERI
Säätiöpäiväninfonurkkaus:
Löydätinfopisteeltäsäätiöidenedustajia!
Työpaja:Unelmiensanat,TurunSanataideyhdistys
Sairaalaklovnitilahduttavatyleisöä
TurunSarjakuvakerhopiirtääyleisönkanssa
Tiede-aula(Thalian2.kerros):
Kulttuurijasenmuuttuminen:
Siirtolaisuus:TuomasMartikainen,Siirtolaisuusinsituutinjohtaja
Ruotsinsuomalaisus:JuhaTainio,verkostotutkija&toimittaja
Digitalkompetenssomendelavallmänbildningen:LindaMannila,forskare
Arkeologisetlöydökset:KimKrappala,arkeologi
Puhuttukielijakielenmuuttuminen:TommiKurki,dosentti
Synnyttäminenjakätilötyö1700-luvulla:KirsiVainio-Korhonen,professori
Terveysjalääketiede:
Lasteninfektiosairaudet:LauriIvaska,lääketieteenlisensiaatti&AinoRuohola,dosentti
Hjärnforskning,minnetochminnesträning:MattiLaine,professor
Luonnontieteet:
EkologiajaympäristökysymyksetTimoVuorisalo,dosentti
Materialvetenskap+celler=santRonaldÖsterbacka,professor
OhjelmakokonaisuudessaanaikatauluineenSäätiöpäivänFacebook-tapahtumassa.Pidätämmeoikeuden
ohjelmamuutoksiin.
Lisätietoja:
EricaÅs,tapahtumatuottaja SatuKankaristo,tapahtumatuottaja
[email protected]
[email protected]
0503615806 0407783138
www.saatiopalvelu.fi/saatiopaiva
Varsinais-SuomenSäätiöpäiväFacebookissa:
https://www.facebook.com/events/876135402521508/
Varsinais-SuomenSäätiöpäiväntyöryhmä:
HannaNurminen,KoneenSäätiö
HenrikKarlsson,StiftelsenEschnerskaFrilasarettet
TuomasMartikainen,Siirtolaisuusinstituuttisäätiö
UlrikaGrägg,StiftelsenförÅboAkademi
LasseSvens,StiftelsenförÅboAkademi
ÅsaRosenberg,SvenskaKulturfonden
TimoVuorisalo,SuomenKulttuurirahaston
VarsinaisSuomenrahasto

Similar documents