Stryn kommune - Søknad om løyve til tiltak

Comments

Transcription

Stryn kommune - Søknad om løyve til tiltak
Side 1 av 1
Nærings- og kulturavdelinga
Sakshandsamar:
Karoline Hareide Breivik
E-post: [email protected]
Tlf.: 57638036
Vår ref.
Sak nr.: 16/1308-4
Gje alltid opp vår ref. ved kontakt
Stryn kommune
Tonningsgata 4
Internt l.nr.
31242/16
Dykkar ref.
16/2318
6783 STRYN
Dato
LEIKANGER, 19.09.2016
Stryn kommune - Søknad om løyve til tiltak - flytebrygge i
Oppstrynsvatnet, gbnr. 34/2, kulturminnefagleg fråsegn
Vi viser til søknad om løyve om etablering av flytebrygge. Sidan søknaden inneber tiltak i sjø, er
søknaden lagt fram for Bergens Sjøfartsmuseum til vurdering. Dersom Sjøfartmuseet har
merknader vert desse ettersendt.
Med helsing
Ingebjørg Erikstad
Ass. fylkesdirketør
Karoline Hareide Breivik
rådgjevar
Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift
Mottakar (ar)
Stryn kommune Tonningsgata 4
6783 STRYN
Besøksadresse:
Postadresse:
Kultur: Storehagen 1B, Førde
Næring: Fylkeshuset, Leikanger
Askedalen 2
6863 LEIKANGER
E-post:
[email protected]
Heimeside:
www.sfj.no
Telefon:
57638000
Bankgiro:
4212 02 02000
Org.nr :
NO 941 388 841 MVA