SALSOPPGÅVE

Transcription

SALSOPPGÅVE
A DVO K ATA N E
M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N
STRYN
VOLDA
I kontorfellesskap – Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Advokat Per Maurset
Advokat Jørund Knardal
Advokat Thore Heggen
aA
l
SALSOPPGÅVE
A
Einebustad, Lunde, 6783 StrynAdvokat Thore Heggen
Stryn kommune
Prisantydning:
Kr 2.750.000,Følgjande omkostningar kjem i tillegg:
Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum (som med grunnlag i salstakst vert kr 68.750,-).
Tinglysingsgebyr skøyte: kr 525,-.
Evt. tinglysingsgebyr for pantedokument pr. stk: kr 525,Panteattest pr. stk.: kr 172,-.
Eigedom:
Frittliggande einebustad på Lunde, ca. 3 km vest for Stryn sentrum, Stryn.
Tomt:
Eigartomt, areal ca. 1006 m².
Adresse:
Lunde, 6783 Stryn, Stryn kommune.
Areal:
BRA: 206 m²
Meklar:
Advokat Thore Heggen,
Tonningsgata 42, 6783 Stryn.
Telefon: A: 57871866 Fax: 57871994
Nettside: www.knardal.no. E-post: [email protected]
Advokat Per Maurset
Org.nr. 981 858 182 MVA
Tonningsgata 42, 6783 Stryn
Telefon 57 87 18 66
Telefaks 57 87 19 94
[email protected]
Avd.kto. Hamnegata 3, 6100 Volda
P-ROM: 192 m²
Advokat Thore Heggen AS
Org.nr. 989 989 561 MVA
Tonningsgata 42, 6783 Stryn
Telefon 57 87 18 66
Telefaks 57 87 19 94
[email protected]
Avd.kto. Hamnegata 3, 6100 Volda
Advokat Jørund Knardal
Org.nr. 987 090 766 MVA
Hamnegt. 3, P.b. 75, 6101 Volda
Telefon 70 07 70 07
Telefaks 70 05 00 02
[email protected]
Avd.kto. Tonningsgt 42, 6783 Stryn
ADRESSE/ LOKALISERING:
Lunde, 6783 Stryn.
Eigedomen, ligg på Lunde ca. 3 km vest for Stryn sentrum. Eigedomen ligg sørvendt til på
solrik tomt med flott utsikt mot fjorden.
MATRIKKELNUMMER:
Gnr.49 bnr.83 i 1449 Stryn kommune.
HEIMELSHAVAR:
Ceponas Arminas, Sigute Kuklinskaite
TOMT:
Tomtetype: Eigartomt, tomteareal på 1006 m².
Tomta er skrå, hage er ikkje ferdig opparbeidd.
TILKOMST:
Privat tilkomst til byggefeltet, veg til byggefeltet er offentleg.
REGULERINGSTILHØVE:
Eigedomen ligg i område regulert til bustadføremål.
VEG – VATN – AVLØP:
Offentleg
BYGGEÅR:
2011
BYGGJEMÅTE:
Einebustad oppført i tre.
AREAL:
Bruttoareal
Bruksareal:
P-ROM:
S-ROM:
14 m²
Underetasje:
130 m2
116 m²
102 m²
1.etg (hovedetg.):
98 m2
90 m²
90 m²
Samla:
228 m2
206 m²
192 m²
14 m²
Areala er henta frå takst utført av aut. takstmann. Kopi av takst følgjer som vedlegg.
INNEHELD:
Bustaden er på 2 etasjar. Hovudetasjen inneheld stove, kjøken, gang, soverom, soverom 2,
soverom 3, bad/wc, i tillegg er det 3 stk. terrasser på tilsaman ca 70 m2. Underetg.
inneheld leilegheit m/vindfang, stove m(kjøkenkrok, 2 soverom, dusj m/wc og bod tilsaman
70 m2. Elles inneheld underetg. hall/trapp/garderobe, kjellarstove/soverom, vaskerom/wc
og teknisk rom/bod. Det er i tillegg garasje under terrasse på 49 m2 brutto/BRA 41 m2.
UTSTYR/STANDARD:
INNVENDIG BESKRIVELSE:
Innvendig er det for det meste parkett og flis på golv. Det er malt strie og tapet, samt flis
som veggoverflater og malte plater i himling. Normalt utbygd kjøkkeninnreiing i normal
standard. Normal utbygd el.-anlegg og sanitærinstallasjon. Det mangler innerdører, samt
«isoporlister» som er løsna i himling.
UTVENDIG BESKRIVELSE:
Bygningen er oppført etter normal byggeskikk med isolert betonggolv på grunn, Ytterveggar
av isolert bindingsverk og kledd med trepanel og yttertak av takstolar og tekt med Decra
stålplatetak. Isolervindauge i trekarmer. Det manglar rekkverk på hovudterasse. Garasje er
oppført i leca med betongdekke over, usikker tetting på terrassen over garasjen. Innvendig i
2
garasjen er det betonggolv og upussa lecablokker som vegger. Det er innlagt straum til lys
og kontaktar.
TILSTAND:
Prisantydning er sett slik huset framstår på befaringstidspunktet for takstmann den 18.11.2014,
viser til vedlagt takst. Bygningen er oppført etter dagens byggeskikk i god standard. Det
står enno igjen noko arbeid med omsyn til utstyr og overflater, med hovudarbeidet er ferdig.
Det står att ein god del utomhus. Bygget er oppført med svært gode materialval i god
standard.
OPPVARMING:
Der er montert varmegjenvinningsanlegg og det er oppført pipe, vedomn er ikkje montert.
UTLEIGEEINING:
Utleigeleilegheit 70 m2.
OFFENTLEGE AVGIFTER:
Vanlege offentlege avgifter som straum og vassavgift.
LIKINGSVERDI:
Kr ca. ???????
FASTE LØPANDE KOSTNADER:
Vanlege kostnader som kommunale avgifter, renovasjon, forsikring, straum etc.
FERDIGATTEST/BRUKSLØYVE:
????
RETTAR:
Vedr. veg/vatn og kloakk
HEFTER:
Ingen
KONSESJON:
Eigedomen er konsesjonsfri.
DØME FOR TOTALPRIS FOR
Prisantydning (verditakst)/kjøpesum
kr 2.750.000,-
KJØPAR:
Dokumentavgift 2,5 % av prisant. (varierande)
kr
68.750,-
Tinglysingsgebyr for skøyte (fast)
kr
525,-
Eventuelt panterett pr. stk (fast)
kr
525,-
Sluttpanteattest (fast)
kr
172,-
Totalpris basert på verditakst
kr 2.819.972,-
EIGARSKIFTEFORSIKRING:
Huset vert seld utan eigarskifteforsikring.
TAKST/
Med omsyn til den tekniske standarden på huset vert det elles vist til vedlagt takst frå Ing.
VEDLEGG TIL SALSOPPGÅVA:
Arne Hool, datert 05.12.2014.
Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten før det vert lagt inn bod på
eigedomen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i
avhendingslova.
EIGEDOMEN VERT SELD
Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom.
”SOM HAN ER”
3
Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova § 3-9, ”som
har er”. Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen
har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar.
Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle:
Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om tilhøve ved eigedomen som seljar kjende eller måtte
kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom
ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt.
Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen
ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna
marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at
opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide.Når eigedomen er i
vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og
forholda elles. Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar.
FINANSIERING:
Kontant ved overtaking
OVERTAKING:
Etter nærare avtale
BETALINGSVILKÅR:
Kjøpesummen skal overførast til meklar advokat Thore Heggen sin konto. I tillegg til
kjøpesummen skal det innbetalast 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift og kr 525,- i
tinglysingsgebyr til Staten. evt. gebyr for panteobligasjon på kr 525,- pr. stk og gebyr
kr 172,- for panteattest kjem i tillegg.
BUDGJEVING:
Skal skje skriftleg på vedlagt bodskjema til meklar. Ved evt. høging av bodet kan dette skje
på e-post eller pr. telefon. Bodet er bindande for bodgjevar.
FORKJØPSRETT:
Nei
VISNING:
Etter avtale
4
BOD
på eigedom gnr. 49, bnr. 83 i Stryn kommune, adr. Lunde,
6783 Stryn
Underteikna gjev herved bod på ovannemnde eigedom:
Pris kr……………………………………………. + dokumentavgift (som utgjer 2,5% av salsum) og
tinglysingsgebyr kr 525,- for skøyte og evt. kr 525,- for pantobligasjon og kr 172,- for panteattest.
Finansieringsplan:
Eigenkapital
kr
……………………………………………..
kr
……………………………………………..
kr
……………………………………………..
kr_________________________
Tilsaman
kr_________________________
Vi tar/tar ikkje finansieringsatterhald (stryk det som ikkje passar).
Andre vilkår:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Underteikna bodgjevar er innforstått med at bodet er bindande når det er kome til
seljar sin kunnskap, dvs kome fram til meklar som er seljar sin adressat. Når bodet
er akseptert munnleg eller skriftleg av seljar gjeld det som førebels kontraktbindande
for begge partar.
Mitt bod er bindande dersom det aksepterast av seljar innan…………………………..
…………....den ….……………….
………………………………………
Underskrift
5
6

Similar documents