Ladda ner - Konsumentverket

Comments

Transcription

Ladda ner - Konsumentverket
Rapport 2016:9
Marknadskontroll av personlig
skyddsutrustning för gör-det-själv-arbeten
2016:9 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning för gör-det-själv-arbeten
Konsumentverket 2016
Projektgrupp: Jonas Eriksson (projektledare), Elisabeth Andreasson, Helena Nilsson, Stina Johansson
Innehållsförteckning
1
Sammanfattning .............................................................................................. 4
2
Summary ......................................................................................................... 5
3
Inledning och bakgrund .................................................................................. 6
3.1
Gör-det-själv-arbeten .............................................................................. 6
3.2
Marknadskontroll och personlig skyddsutrustning................................ 6
4
Urval och metod ...............................................................................................7
5
Resultat............................................................................................................ 8
6
Analys och diskussion ....................................................................................10
4
1
Sammanfattning
Konsumentverket genomförde under 2015 ett projekt där märkning, bruksanvisning och
dokumentation granskades för 70 skyddsutrustningar för gör-det-själv-arbete. Myndigheten
valde också att genomföra teknisk provning av 8 par sågskyddsbyxor.
Vid många typer av gör-det-självarbete är det helt nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning för att inte riskera att skada sig. Konsumenten har rätt att förvänta sig en optimal1
skyddsnivå om rätt utrustning används. De formella kraven utgör ett ramverk som ska leda till
säkra utrustningar. Bruksanvisningen är central när det gäller att vägleda konsumenter till att
välja rätt utrustning, men också till att använda utrustningen på rätt sätt.
Endast 14 av de granskande utrustningarna var helt utan formella brister och det fanns
formella brister som bedömdes vara så omfattande att det krävdes rättelse eller stoppad
försäljning för 41 av 70 produkter. Bland de provade sågskyddsbyxorna klarade 7 provningen
helt utan anmärkning.
Brukar ibland formuleras som ”State-of-the-Art”, tillräcklig eller högsta skyddsnivå som kan
åstadkommas med ergonomi och ekonomi i beaktande.
1
5
2
Summary
The Swedish Consumer Agency carried out a market surveillance campaign on personal
protective equipment (PPE) for do-it yourselfers (DIY) last year (2015). The project included
evaluation of documentation, marking and user instructions for 70 PPE. Technical tests were
made at a notified body for 8 different leg protectors for users of hand-held chain saws.
It is, for many sorts of DIY-work, a necessity to wear PPE in order to avoid the risk of injuries and
the user has the right to get an optimal level of protection (state-of-the art) when using the right
equipment. The formal requirements in the legislation are there to ensure safe PPE. The user
instructions are of vital importance, when it comes to guide the consumer to pick the right
equipment for a certain task and to use the PPE correctly.
Only 14 of the PPE included in the campaign had no remarks from the examination of
documentation, marking and user information. No less than 41 of 70 PPE had formal deficiencies
that required amendments or stop of sale. Sufficient action were taken voluntarily by the
economical operators for all these cases. For the chain saw protective gear, 7 out of 8 passed the
testing without any remarks.
6
3
3.1
Inledning och bakgrund
Gör-det-själv-arbeten
Antalet svenska konsumenter som skadas vid så kallat ”gör-det-själv”-arbete har minskat på
senare år. Idag skadar sig i storleksordningen 30 % färre jämfört med situationen för 10 år sedan.
Samtidigt är det fortfarande alarmerande många som skadas. Under 2012-2014 skadades ungefär
20 000 svenska konsumenter årligen vid gör-det-själv-arbete, inklusive trädgårdsarbete, så
allvarligt att man uppsökte akutvård (skattning från IDB2).
Vid många typer av gör-det-självarbete är det helt nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning för att inte riskera att skada sig. I arbetslivet har arbetsgivaren ansvaret för att den
som utför ett arbete har rätt utrustning, men i privatlivet är det givetvis upp till var och en vilken
skyddsutrustning som används. Oavsett om personlig skyddsutrustning används på fritiden eller i
yrkeslivet, har brukaren rätt att förvänta sig en optimal3 skyddsnivå om rätt utrustning används.
Den dominerande orsaken till skador är sannolikt att skyddsutrustning inte används eller att
skyddsutrustning eller annan utrustning används felaktigt. Samtidigt kan i många fall brister i
skyddsutrustningen inte uteslutas som en bidragande orsak till skador. Inte minst
bruksanvisningen, som utgör en integrerad del av utrusningen, är central för att
skyddsutrustningen ska användas rätt.
3.2
Marknadskontroll och personlig skyddsutrustning
Medlemsstaterna i EU är skyldiga att bedriva marknadskontroll av produkter som tillhandahålls på den nationella marknaden. Det är medlemsstaternas myndigheter som ska utöva
marknadskontroll och på så sätt se till att produkter som saluförs uppfyller krav på säkerhet,
hälsa, miljö och andra lagstadgade egenskaper. I Sverige är Konsumentverket en av flera
marknadskontrollmyndigheter.
Marknadskontroll syftar inte bara till att skydda konsumenternas säkerhet och hälsa, utan också
till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Oseriösa näringsidkare ska
inte få skaffa sig konkurrensfördelar i form av lägre priser eller annat genom att bjuda ut
produkter som inte uppfyller gällande krav.
Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning för privat bruk.
För att personlig skyddsutrustning ska få säljas måste den uppfylla grundläggande hälso- och
säkerhetskrav enligt lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk (PSUL).
Kraven avser bland annat skyddsverkan, utformning, märkning och produktinformation. PSUL
speglar EU-direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning. Detaljerna i 89/686/EEG är
införda i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:7.
Socialstyrelsens Injury Data Base (IDB) Sverige
Brukar ibland formuleras som ”State-of-the-Art”, tillräcklig eller högsta skyddsnivå som kan
åstadkommas med ergonomi och ekonomi i beaktande.
2
3
7
4
Urval och metod
Det finns ett mycket stort antal typer av personlig skyddsutrustning som numera används av
konsumenter vid olika typer av gör-det-själv-arbeten och det fanns inte möjlighet att hantera alla
typer i projektet. Ett urval gjordes där ambitionen var att få med produktgrupper som används av
många, men också produkter där eventuell felfunktion kan resultera i allvarliga skador. Följande
produkttyper kom att ingå:
•
ögonskydd
•
handskar (med skydd mot mekaniska och/eller kemiska risker)
•
andningsskydd (filtrerande halvmasker)
•
skyddssatser (med till exempel hörselskydd, ögonskydd och andningsskydd)
•
sågskyddskläder
•
fallskyddssatser för takarbete.
När det gäller andningsskydden, så kontrollerades i första hand den enklaste typen av
andningsskydd (FFP1). Anledningen till detta var att Arbetsmiljöverket nyligen kontrollerat de
flesta FFP2- och FFP3-halvmaskerna på svenska marknaden. Fallskyddssatser är egentligen inte
lämpligt att sälja till konsumenter, eftersom det krävs särskild utbildning för att kunna använda
dem på ett säkert sätt. Trots detta fanns de vid projektets start att köpa i ett antal butiker som till
stor del vänder sig mot konsumentmarknaden.
Ett informationsbrev skickades ut till 22 näringsidkare som bedömdes kunna bli aktuella för
kontroll. Bland dessa valdes sedan 9 kedjor/butiker ut i ett första steg: Jula, Clas Ohlson,
Biltema, Coop, K-Rauta, Beijer Bygg, Tools, Esska och Swedol. Konsumentverket begärde in
dokumentation och varuprover för ett antal utpekade produkter ur respektive företags sortiment.
Dokumentation, produktmärkning och bruksanvisningar granskades.
I ett andra steg köptes sågskyddsbyxor in (i några fall användes sågskyddsbyx0r som begärts in i
steg 1). Ett antal exemplar av respektive sågskyddsbyxa skickades på provning hos ett ackrediterat
laboratorium, Ricotest, som även är ett så kallat anmält organ för denna produkttyp. Provningen
skedde enligt utvalda delar av standarderna SS-EN 381-2:1995 Sågningsskydd – Del 2
Provningsmetoder för benskydd och SS-EN 381-5:1995 Fordringar för benskydd. Utöver
den tekniska provningen granskades dokumentation, produktmärkning och bruksanvisningar
av Konsumentverket.
8
5
Resultat
Totalt kom 70 utrustningar att ingå i kontrollen (hjälm med hörselkåpor och visir har då räknats
som en utrustning och även fallskyddsset med flera ingående delar har betraktats som en enda
utrustning). I samtliga fall kontrollerades märkning, dokumentation och bruksanvisning för
utrustningarna. Resultaten av denna granskning finns redovisad i tabell 1. Resultaten i detalj
återfinns i bilaga 1.
Helt korrekt
Brister eller avsaknad
(EG-) försäkran om överenstämmelse
36
34
Typkontrollintyg
47
20
Bruksanvisning (samt övrig information som
ska medfölja utrustningen)
32
38
Märkning
47
23
Tabell 1:Resultatöversikt
När det gällde typkontrollintyg handlade bristerna i huvudsak om att intyget inte omfattade
aktuell produkt, att det saknades spårbarhet mellan produkt och intyg eller att typkontrollintyget
var utställt till fel part. Försäkran om överenstämmelse var ofta innehållsmässigt felaktigt
upprättade, refererade till fel typkontrollintyg eller hade upprättats först i samband med att
den efterfrågades.
Ett antal produkter var inte märkta på det sätt som tillämplig standard kräver och de vanligaste
bristerna i det sammanhanget var kopplade till märkning med tillverkarens varumärke eller
namn. För produkter där det ingår text i märkningen (i första hand sågskyddsbyxor), var det
vanligt att det inte fanns någon svensk språkversion. Endast sex produkter saknade CE-märke.
De allra flesta produkter med brister i märkningen hade även brister i bruksanvisning/övrig
medföljande information. Det var annars utan jämförelse handskar som hade de mest omfattande
bristerna avseende bruksanvisningar, där den vanligaste bristen var att den saknades helt. Ett
annat vanligt fel i bruksanvisningar var att det inte fanns en svensk språkversion. Det var också
mycket vanligt att uppgifter om anmält organ saknades eller var felaktiga. Även tillverkarens
adressuppgifter saknades i många fall.
Åtta olika sågskyddsbyxor ingick i kontrollen och skickades på provning hos Ricotest. Provningen
omfattade ergonomiska krav, kontroll av skyddszonens dimensioner och byxornas motståndskraft
mot skärning från sågkedja. Tre par av varje sågskyddsbyxa krävdes för provningen som även
omfattade förbehandling i form av tvätt och torkning. Ingen av de provade sågskyddsbyxorna
underkändes med avseende på ergonomiska krav eller skyddszonens dimensioner. Ett par klarade
inte provningen avseende motståndskraft mot skärning från sågkedja.
9
Tabell 2 visar de åtgärder Konsumentverkets granskning resulterade i. Av de 70 granskade
produkterna fanns 14 där inga brister konstaterades och i 14 fall konstaterades mindre brister
som endast ledde till ett påpekande från myndigheten. I övriga ärenden gjorde Konsumentverket
bedömningen att det fanns brister som medförde att en fortsatt försäljning av produkten inte var
acceptabel, eller att en fortsatt försäljning krävde någon form av rättelse. I samtliga av dessa fall,
vidtog berörd näringsidkare frivilligt de åtgärder som Konsumentverket ansåg nödvändiga.
Åtgärdstyp
Antal
Frivilligt säljstopp
17
Frivillig rättelse
25
Påpekande
14
Ingen åtgärd (utrustning utan konstaterad brist)
14
Tabell 2:Åtgärder
10
6
Analys och diskussion
Det är naturligtvis inte acceptabelt att endast 14 av de granskade produkterna var helt utan
formella brister och att det fanns formella brister som bedömdes vara så omfattande att det
krävdes rättelse eller stoppad försäljning för 41 av 70 produkter. De formella kraven är viktiga
eftersom de utgör ett ramverk som ska leda till säkra utrustningar. Samtidigt måste man vara
medveten om att det inte går att göra en direkt koppling mellan formella brister och eventuell
farlighet eller bristande skyddsverkan hos en produkt.
Den mest allvarliga formella bristen är i praktiken avsaknad av ett typkontrollintyg för en
utrustning där detta krävs. Typkontrollintyg saknades eller hade brister för 20 av produkterna.
Bland dessa fanns det dock ett antal produkter för vilka det fanns ett typkontrollintyg, men det
var utställt till fel part. Att intyget är utställt till fel part är något som inte i sig behöver innebära
en risk, men det krävs en rättelse för att produkten ska få fortsätta säljas. Ofta är denna brist
kopplad till att bruksanvisningen avviker från den som godkänts av det anmälda organet. För ett
antal produkter kunde inte näringsidkaren uppvisa typkontrollintyg över huvud taget eller inte
uppvisa något intyg som med säkerhet gick att koppla till produkten. Det är viktigt att sådana
produkter försvinner från marknaden. Dessa kan antas inte uppfylla säkerhetskraven, samtidigt
som tillverkaren kommer undan med lägre kostnader än den som följer gällande regelverk.
Ungefär hälften av produkterna saknade eller hade brister i försäkran om överenstämmelse.
Dokumentet ska upprättas av tillverkaren och där garanterar denne bland annat att alla
tillverkade exemplar uppfyller gällande krav och därmed indirekt att det finns en tillräcklig
produktionskontroll för produkten. Var och en inser att dokumentet i sig inte nödvändigtvis gör
så stor skillnad för säkerheten hos det enskilda utrustningsexemplaret, det går att signera
dokumentet utan att det verkligen finns en fungerande produktionskontroll på plats. Samtidigt är
det ett klart oroväckande tecken att en så stor del av tillverkarna inte känner till eller bryr sig om
en grundläggande del av lagstiftningen på området.
Att det finns omfattande problem när det gäller bruksanvisningar för handskar, och till viss del
märkning, är tyvärr känt sedan tidigare. En del av problemet är att tillverkare säljer kollin med
handskar till distributörer (detaljister), men inte förser varje par av handskar med
bruksanvisning, trots att distributören avser att sälja enskilda exemplar av handskarna till
konsumenter. En konsument kanske inte alltid upplever avsaknad av bruksanvisning till ett par
handskar som ett problem, men tyvärr kan det leda till att man inte får det skydd man behöver
och förväntar sig.
Det är förhållandevis få skyddsutrustningar där det finns krav på märkning i form av
instruktions- och varningstexter, ofta har behovet lösts i standarderna genom symboler och
liknande. När det finns märkning i form av text måste den var på svenska när utrustningen säljs i
Sverige. Här visar resultatet från kontrollen att det finns omfattande brister, sannolikt för att
Sverige utgör en mindre marknad för vissa utrustningar. Många konsumenter kan engelska, men
ofta innehåller texterna ord och uttryck som långt ifrån alla förstår.
11
Det är glädjande att 7 av 8 provade sågskyddsbyxor inte fick några anmärkningar vid provningen.
Sågskyddsbyxorna som inte klarade provningen med godkänt resultat, visade sig vid en upprepad
provning, som tillverkaren lät genomföra hos ett annat anmält organ, passera utan anmärkningar.
Själva provningsmetoden innebära en viss resultatspridning utan att det finns uppgifter om
mätosäkerhet. Samtidigt som sågskyddsbyxor utformas för att ge ett fullgott skydd mot skärning
från sågkedja, är det viktigt för de flesta användare att de inte är för tunga. Detta får till följd att
vissa produkter ligger nära godkännandegränsen vid provning. Tillverkarens åtgärder, då man
bland annat införde en förhöjd nivå på kvalitetsgranskningen, bedömdes som tillräckliga i
sammanhanget.
En avslutande reflektion blir att även om många formella brister upptäcktes vid kontrollen, är
situationen för de aktuella skyddsutrustningarna bättre än för PSU på flera andra områden. Som
jämförelse kan nämnas Konsumentverkets dokumentkontroll 2012-2013 av skydd för
motocrossförare, där samtliga produkter hade sådan brister att det krävdes rättelser eller stoppad
försäljning. Endast 3 av 31 produkter kunde fortsätta att tillhandahållas den gången. Detta ska
jämföras med 53 av 70 produkter i det aktuella projektet.
Bilaga 1
Part Tools AB
Tools AB
Tools AB
Tools AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
ESSKA AB
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Biltema
Produkt DoC Typkontrollintyg Användarinfo Märkning Handske HYD-­‐TUF 52-­‐547 9
FILT HALVMASK FFP2D 521 M/L
Glasögon LEXA KLAR
Glasögon SR58
Handskar "88 CBSA"
– en storlek -­‐ oxläder -­‐ gul
Skyddsglasögon -­‐ formskiva 66x56 mm
Tector skyddsglasögon "CHAMP"
-­‐ gul -­‐ EN 166
Glasögon Uranus -­‐ FORTIS
Halvmask -­‐ Dickies -­‐ FFP2D
-­‐ engångsmask -­‐ EN149
Harness Set 5 -­‐ arbete på höjd -­‐Harness typ
P-­‐03 -­‐ Storlek M-­‐XL
ok
nok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
nok
Ingen åtgärd
Påpekande
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Frivilligt säljstopp
ok
nok
ok
nok
ok
nok
ok
ok
Ingen åtgärd
Frivilligt säljstopp
nok
nok
nok
nok
nok
ok
ok
ok
Frivilligt säljstopp
Frivilligt säljstopp
nok
nok
ok
ok
Frivilligt säljstopp
BIRKE Sågskyddsbyxa
FICHTE Sågskyddsbyxa
Dammskyddsmask FFP1
Skyddsglasögon Artikelnr 26-­‐364
Skyddsglasögon Artikelnr 26-­‐360
Barnskyddsglasögon Arbetshandskar Art. 38-­‐273
Arbetshandskar kemresistenta Art. 38-­‐2811
Arbetshandskar action Art. 82-­‐795
Fodrade ArbetshandskarArt.38-­‐917
Fallstoppssele
Skyddset (Kåpor, glasögon och andning)
Hörselkåpor
Art. 26-­‐361
nok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
nok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
nok
nok
nok
nok
ok
nok
nok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
Frivilligt säljstopp
Frivilligt säljstopp
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Påpekande
Frivilligt säljstopp
Rättelse
Rättelse
Ingen åtgärd
Påpekande
ok=ingen brist identifierad
nok=brist identifierad
Delprodukt Provning ok
Åtgärd Bilaga 1
Part Biltema
Biltema
Swedol
Swedol
Swedol
Swedol
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Jula AB
Produkt Skyddset (Kåpor, glasögon och andning)
Art. 26-­‐361
Skyddset (Kåpor, glasögon och andning)
Art. 26-­‐361
Lesto S-­‐965
ANIMATO G-­‐941
Skyddsglasöga UNIVET
Skyddsglasöga Swedol UV400
Skyddsglasögon Bluewear
artikelnummer 906117
Skyddsglasögon Bluewear
artikelnummer 934314
Skyddsglasögon Bluewear
artikelnummer 906147
Dammfiltermask FFP1NR Bluewear 540001
Fallskyddssats Kratos
Arbetshandskar Bluewear
artikelnummer 900061
Arbetshandskar Bluewear
artikelnummer 330051
Latexhandskar 8 Bluewear 903196
Arbetshandskar ECO 25 Worksafe 903018
Skyddsset 3delar Bluewear
artikelnummer 540012
Skyddsset 3delar Bluewear
artikelnummer 540012
Skyddsset 3delar Bluewear
artikelnummer 540012
ok=ingen brist identifierad
nok=brist identifierad
Delprodukt DoC Typkontrollintyg Användarinfo Märkning Provning Åtgärd Skyddsglasögon
ok
ok
nok
ok
Påpekande
Andningsskydd
ok
ok
nok
ok
Påpekande
nok
nok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Rättelse
Rättelse
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Rättelse
nok
nok
ok
nok
Rättelse
nok
nok
ok
nok
Rättelse
nok
ok
nok
nok
ok
-­‐
ok
ok
nok
ok
nok
nok
Rättelse
Påpekande
Rättelse
nok
-­‐
nok
nok
Rättelse
Hörselkåpor
nok
ok
nok
nok
ok
nok
nok
nok
nok
nok
ok
ok
Rättelse
Påpekande
Frivilligt säljstopp
Skyddsglasögon
nok
nok
nok
nok
Frivilligt säljstopp
Andningsskydd
nok
nok
nok
nok
Frivilligt säljstopp
Bilaga 1
Part Produkt Delprodukt DoC Typkontrollintyg Användarinfo Märkning Provning Åtgärd Clas Ohlson AB
Skyddsset i delar artikelnummer 40-­‐7690
Hörselkåpor
ok
ok
nok
ok
Påpekande
Clas Ohlson AB
Clas Ohlson AB
Clas Ohlson AB
Procurator AB
Procurator AB
Skyddsset i delar artikelnummer 40-­‐7690
Skyddsset i delar artikelnummer 40-­‐7690
Skyddsglasögon Cocraft 40-­‐7362
SkyddsglasögonCAT artikelnummer40-­‐7362
Fallskydd och takarbetsset Skylotec
artikelnummer 40-­‐7435
Skyddsglasögon
Andningsskydd
ok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
nok
nok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Påpekande
Påpekande
Rättelse
Rättelse
Ingen åtgärd
Husqvarna AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
BeijerByggmaterial
AB
Sågbyxa Mc Culloch
Handske Kvarts
ok
nok
ok
ok
nok
nok
ok
nok
Arbetshandske Carat vit/svart
nok
nok
nok
nok
Rättelse
Kemskyddshandske 8180
ok
ok
nok
ok
Påpekande
Mask FFP2NR D med ventil
nok
ok
ok
ok
Rättelse
Skyddsglasögon OTG UVEX
ok
ok
ok
ok
Ingen åtgärd
Skyddsglasögon I-­‐VO UVEX, grå lins
ok
ok
ok
ok
Ingen åtgärd
Skyddsglasögon Beskyttelsesbrille 330.51 (Master)
Skyddsglasögon BESÖKS KLARA
-­‐ Lucerne Spectacles (Martcare Visispec)
nok
nok
nok
nok
Rättelse
nok
nok
ok
ok
Rättelse
BeijerByggmaterial
AB
Coo Sverige AB
Coo Sverige AB
Fallskyddspaket PROFFS 100kg
nok
ok
ok
ok
Rättelse
Skyddsglasögon
Andningsskydd FFP1 i 2pack
nok
nok
ok
ok
nok
nok
nok
nok
Frivilligt säljstopp
Rättelse
ok=ingen brist identifierad
nok=brist identifierad
ok
Påpekande
Rättelse
Bilaga 1
Part Produkt Delprodukt DoC Typkontrollintyg Användarinfo Märkning nok
nok
nok
-­‐
ok
nok
nok
nok
nok
nok
nok
ok
Provning Åtgärd Coo Sverige AB
Coo Sverige AB
K-­‐Rauta AB
Trädgårdshandske/ Arbetshandske barn
Skyddsset (Hjälm med kåpa och visir)
Fallskyddspaket
A Harald Nyborg
Safe Line motorsågset KM 1504104
innehållande bland annat sågskyddsbyxa
Sågskyddsbyxa
ok
ok
nok
nok
A Harald Nyborg
Safe Line motorsågset KM 1504104
innehållande bland annat sågskyddsbyxa
Sågskydds-­‐
handske
ok
ok
nok
ok
A Harald Nyborg
Safe Line motorsågset KM 1504104
innehållande bland annat sågskyddsbyxa
Hjälmmed
kåporochvisir
ok
ok
nok
nok
A Harald Nyborg
Safe Line motorsågset KM 1504104
innehållande bland annat sågskyddsbyxa
Skyddsglasögon
ok
ok
nok
nok
A Blåkläder
Andreas Stihl
Norden AB
Svenska Blunt AB
Skogsmateriel-­‐
Nordforest AB
Husqvarna AB
Sågskyddsbyxa Blåkläder modell 1920
Sågskyddsbyxa Stihl dynamic
ok
nok
ok
ok
nok
ok
ok
ok
ok
ok
Frivilligt
säljstopp/
Rättelse
Frivilligt
säljstopp/
Rättelse
Frivilligt
säljstopp/
Rättelse
Frivilligt
säljstopp/
Rättelse
Påpekande
Rättelse
Sågskyddsbyxa Oregon Yukon
Sågskyddsbyxa Nordforest Profi Light
ok
nok
ok
ok
ok
nok
ok
nok
nok
ok
Rättelse
Rättelse
Sågskyddsbyxa Husqvarna midjebyxa Classic
ok
ok
nok
ok
ok
Påpekande
ok=ingen brist identifierad
nok=brist identifierad
Rättelse
Frivilligt säljstopp
Rättelse
ok

Similar documents