OBRAZEC VROČANJE-PE Vloga za določitev in preklic

Comments

Transcription

OBRAZEC VROČANJE-PE Vloga za določitev in preklic
OBRAZEC VROČANJE-PE
Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje
Podatki o zavezancu (pooblastitelj)*
Davčna številka
Naziv / Ime priimek
Naslov/Sedež
Ulica in hišna številka
Naselje
Poštna številka
Država
Ime priimek zastopnika
Davčna številka zastopnika
*Če je pooblastitelj pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki opravlja
dejavnost oziroma fizična oseba, ki je prijavljena v sistem eVročanja, se dokumenti elektronsko vročajo
prek portala eDavki ne glede na to ali je pooblaščenec za vročanje prijavljen v sistem eVročanja.
Za namene vročanja pooblaščam (pooblaščenec)**
Davčna številka
Naziv / Ime priimek
Naslov/Sedež
Ulica in hišna številka
Naselje
Poštna številka
Država
**Če ste kot pooblastitelj vključeni v sistem eVročanja, preden določite pooblaščenca, prevrite ali je vaš
pooblaščenec tehnično sposoben prevzemati dokumente prek portala eDavki (ali ima potrebno
programsko in strojno opremo ter veljavno digitalno potrdilo).
Če zavezanec določi več pooblaščencev na istem nivoju, bo davčni organ vročal dokumente praviloma zadnjemu
pooblaščencu, ki ga je sporočil zavezanec. Če zavezanec določi več pooblaščencev na različnih nivojih, bo
davčni organ upošteval najprej pooblaščenca na nivoju zadeve, nato pooblaščenca na nivoju podskupine, nato
pooblaščenca na nivoju skupine in na koncu splošnega pooblaščenca.
Obseg in časovna veljavnost pooblastila
Ustrezno
označi
DA
NE
DA
NE
Opis pooblastila
Datum od
Datum do
Splošni pooblaščenec (nivo I)
Zadeva (nivo IV)
Vnos številke zadeve (opravilna številka) upravnega postopka:
Datum:
Podpis pooblastitelja:
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016
Obseg in časovna veljavnost pooblastila
Ustrezno
označi
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Datum:
Datum
od
Šifra in opis pooblastila
01-1 - DAVKI IN PRISPEVKI (nivo II)
01-1.01 - Davek na promet nepremičnin (nivo III)
01-1.02 - Davek na dediščine in darila (nivo III)
01-1.03 - Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (nivo III)
01-1.04 - Davek od premoženja (nivo III)
01-1.05 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (nivo III)
01-1.06 - Dohodnina od dobička iz kapitala - nepremičnine (nivo III)
01-1.07 - Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (nivo III)
01-1.08 - Davek na nepremičnine (nivo III)
01-1.09 - Davek na dodano vrednost (nivo III)
01-1.10 - Davek na motorna vozila (nivo III)
01-1.11 - Davek na promet zavarovalnih poslov (nivo III)
01-1.12 - Davek na finančne storitve (nivo III)
01-1.13 - Dohodnina-letna odmera (nivo III)
01-1.14 - Akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve in drugih dohodkov (nivo III)
01-1.15 - Akontacija dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (na podlagi
dejanskih in normiranih odhodkov) (nivo III)
01-1.16 - Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjskih pravic (nivo III)
01-1.17 - Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti (nivo III)
01-1.18 - Dohodnina od dobička iz kapitala – vrednostni papirji (nivo III)
01-1.19 - Dohodnina od dividend (nivo III)
01-1.20 - Dohodnina od obresti (nivo III)
01-1.21 - Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (nivo III)
01-1.22 - Davek od dohodkov pravnih oseb (nivo III)
01-1.23 - Davek do dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času
finančne in gospodarske krize (nivo III)
01-1.24 - Davek od dohodka iz finančnih instrumentov, ki ga oseba prejme za tuj
račun (nivo III)
01-1.25 - Prispevki za socialno varnost ter davčni odtegljaj - rek obrazci (nivo III)
01-1.26 - Prispevki za socialno varnost - obračun zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki
ne izplačujejo plač (nivo III)
01-1.27 - Posebni davek na določene prejemke (nivo III)
01-1.28 - Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (nivo III)
01-1.29 - Davek od iger na srečo (nivo III)
Podpis pooblastitelja:
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016
Datum
do
Obseg in časovna veljavnost pooblastila
Ustrezno
označi
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Datum:
Datum
od
Šifra in opis pooblastila
01-1.30 - Davek na dobitke od iger na srečo (nivo III)
01-1.31 - Davek od srečk (nivo III)
01-1.32 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (takse, okoljske dajatve, pristojbine
in melioracije) (nivo III)
01-1.33 - Obračun koncesijskih dajatev (nivo III)
01-1.34 - Koncesijska in dodatna koncesijska dajatev od prejemkov študentov in
dijakov (nivo III)
01-1.35 - Znižanje, oprostitve in vračilo davčnega odtegljaja (nivo III)
01-1.36 - Prirejanje iger na srečo po ZIS (nivo III)
01-2 – TROŠARINE, OKOLJSKE DAJATVE IN CARINE (nivo II)
01-2.01 - Trošarine (nivo III)
01-2.02 - Okoljske dajatve (nivo III)
01-2.03 - Koncesijske dajatve (nivo III)
01-2.04 - Carine (nivo III)
02 - RAČUNOVODSKA OBVESTILA (nivo II)
02.01 - Računovodska obvestila, opomini, pozivi, ... (nivo III)
03 - POSTOPKI IZVRŠBE (nivo II)
03.01 - Izvršbe sklepi, odločbe, obvestila, pozivi, .. (nivo III)
04 - POSTOPKI INŠPEKCIJE (nivo II)
04.01 - Dokumenti nadzora in inšpekcije (nivo III)
05 Ostali dokumenti (nivo II)
90.01 – Ostali dokumenti (nivo III)
Podpis pooblastitelja:
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016
Datum
do
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VROČANJE-PE - Vloga za določitev in preklic
pooblaščenca za vročanje
Splošno o vročanju
Davčni organ vroča dokumente po pošti ali po elektronski poti. Vročanje po elektronski poti poteka
prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal
eDavki). Za vstop v portal eDavki potrebujete potrebno programsko in strojno opremo ter kvalificirano
digitalno potrdilo.
Splošno o pooblaščencu za vročanje
Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje. Vsi dokumenti se namesto zavezancu vročajo
njegovemu pooblaščencu za vročanje. Tehnični način vročanja dokumentov (tj. v papirni obliki ali v
elektronski obliki) pooblaščencu je isti kot velja za pooblastitelja. Če je pooblastitelj del sistema
eVročanje, bo davčni organ dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložil v portal
eDavki, kjer ga bo pooblaščenec z uporabo digitalnega potrdila prevzel. In obratno, če je pooblastitelj
fizična oseba, ki ni del sistema eVročanja, bo davčni organ dokument vročal pooblaščencu po papirni
poti.
Kdo je del sistema eVročanje (elektronsko vročanje prek portala eDavki)
Davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki
1
samostojno opravljajo dejavnost (poslovni subjekti), vroča dokumente prek portala eDavki. Vsem
poslovnim subjektom priporočamo, da čim prej sporočijo elektronski naslov za prejemanje
informativnih sporočil o elektronsko odloženih dokumentih. To storijo tako, da prek portala eDavki
oddajo obrazec eVrocanje-POS (Obrazec Prijava/Sprememba/Odjava). Ostalim davčnim zavezancem
davčni organ vroča dokumente preko portala eDavki, le če se sami prijavijo v sistem eVročanja.
Fizična oseba se prijavi v sistem eVročanja, tako da prek portala eDavki odda obrazec eVrocanjePOS.
Katere dokumente vroča davčni organ prek portala eDavki
Zavezancem, ki so del sistema eVročanje, je davčni organ postopoma začel vročati dokumente zgolj
prek portala eDavki. Seznam dokumentov, ki se elektronsko vročajo prek portala eDavki je objavljen
na spletni strani finančne uprave. Preostali dokumenti se bodo do prilagoditve na elektronsko
vročanje, vročali še naprej v papirni obliki.
Izpolnjevanje obrazca
Podatki o zavezancu (pooblastitelj)
Pooblastitelj je fizična oseba ali poslovni subjekt oz. njegov zastopnik, ki določi drugo fizično osebo ali
poslovni subjekt za svojega pooblaščenca za vročanje. Davčni organ bo dokumente vročal prek
portala eDavki na podlagi dejstva ali je pooblastitelj del sistema eVročanje ali ne. Za sistem eVročanja
je pomembno in predstavlja bistveno razliko, če vpišete svoje podatke kot fizična oseba ali pa podatke
o svoji dejavnosti. Če želite določiti pooblaščenca za primere, ko nastopate kot fizična oseba in za
primere, ko nastopate kot fizična oseba z dejavnostjo, je potrebo izpolniti dva obrazca Vročanje-PE.
Za namene vročanja pooblaščam (pooblaščenec)
Z obrazcem Vročanje-PE si zavezanec določi pooblaščenca za vročanje.
Obseg in časovna veljavnost pooblastila
Z izpolnitvijo posameznih vnosnih polj v tabeli se določi obseg in trajanje pooblastila.
Obseg pooblastila
Zavezanec lahko dodeli in prekliče pooblastilo oziroma razširi in omeji že dano pooblastilo.
Dodajanje novega pooblastila ali razširitev obsega pooblastila: označite DA na določenem nivoju.
Preklic obstoječega pooblastila ali omejitev obsega pooblastila: označite NE na določenem nivoju.
Ni sprememb na pooblastilu ali obsegu pooblastila: pustite prazno.
1
85.a člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15)
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016
SPLOŠNI POOBLAŠČENEC (NIVO I):
Če zavezanec določi splošnega pooblaščenca, bo ta pooblaščenec prejemal vse dokumente, ki jih
vroča davčni organ.
POOBLAŠČENEC SKUPINE (NIVO II):
Zavezanec lahko pooblasti pooblaščenca samo za vročanje dokumentov iz določene skupine.
Pooblastilo za skupino pomeni vročanje pooblaščencu za vročitve vseh dokumentov iz navedenih
podskupin, kakor tudi vročanje dokumentov iz podskupine, ki trenutno še ni navedena znotraj skupine,
bo pa v prihodnosti.
-
-
-
Če zavezanec želi, da se pooblaščencu vročajo dokumente v zvezi z vsemi davki in prispevki,
bo označil DA pred skupino 01-1 - Davki in prispevki. V tem primeru ni potrebno z DA označiti
vseh spodaj naštetih podskupin. To pravilo velja za vse skupine.
Če zavezanec želi, da se pooblaščencu vroča dokumente v zvezi s trošarinami, okoljskimi
dajatvami in carine, bo označil z DA pred skupino 01-2 – Trošarine, okoljske dajatve in carine.
Če zavezanec želi, da se pooblaščencu vroča računovodska obvestila kot so splošna
obvestila, pozivi zaradi nepredložnih obračunov in opomini, bo označil skupino 02 Računovodska obvestila.
Če zavezanec želi, da se pooblaščencu vroča vse dokumente, ki se nanašajo na bodoče
postopke izvršbe, bo označil skupino 03 - Postopki izvršbe.
Če zavezanec želi, da se pooblaščencu vroča vse dokumente, ki se nanašajo na bodoče
postopke inšpekcije, bo označil polje Postopki inšpekcije (04 Postopki inšpekcije).
Če zavezanec označi z DA skupino 90 - Ostali dokumenti, se bo pooblaščencu vročalo
dokumente, ki jih ni možno uvrstiti v kakšno obstoječo podskupino oziroma skupino.
POOBLAŠČENEC PODSKUPINE (NIVO III):
Če zavezanec z DA označi eno ali več podskupin, se bo pooblaščencu vročalo samo dokumente iz
naslova izbrane podskupine.
Npr. znotraj skupine 01-1 - Davki in prispevki zavezanec z DA označi le podskupino 01-1.09 - Davek
na dodano vrednost. V tem primeru se bo izbranemu pooblaščencu vročalo le dokumente iz naslova
DDV.
POOBLAŠČENEC ZADEVE (NIVO IV):
V primeru, da zavezanec določi pooblaščenca za vročanje za konkretno zadevo, bo ta pooblaščenec
prejemal vse dokumenta, ki jih je potrebno vročiti in imajo oznako te zadeve. Vpiše se številka zadeve
(v obliki npr: »123-12345/2015), kot je navedena na dokumentu davčnega organa v razdelku
»številka«.
Če zavezanec določi več pooblaščencev na istem nivoju, bo davčni organ vročal dokumente
praviloma zadnjemu pooblaščencu, ki ga je sporočil zavezanec.
Če zavezanec določil več pooblaščencev na različnih nivojih, bo davčni organ upošteval najprej
pooblaščenca na nivoju IV (zadeva), nato pooblaščenca na nivoju III (podskupina), nato pooblaščenca
na nivoju II (skupina) in na koncu splošnega pooblaščenca na nivoju I.
Z obrazcem Vročanje-PE pooblaščenec za vročanje pridobi ali se mu odvzamejo v portalu eDavki
spodnje pravice:
Pravica podpisa elektronske vročilnice.
Pravica pregleda elektronsko vročenega dokumenta, če je podpisal elektronsko vročilnico.
Pravica pregleda elektronsko odloženega dokumenta po nastopu fikcije vročitve.
Trajanje pooblastila:
Pooblastilo velja v časovnem obdobju, ki ga navede zavezanec, ali do preklica. Če zavezanec ne
izpolni datuma veljavnost od in datuma do, potem se predpostavi, da začne veljati (datum od)
naslednji dan vnosa s strani uradnika Finančne uprave RS in velja do preklica. Pri preklicu pooblastila
zavezanec označi NE na želenem nivoju.
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016
Obrazec Vročanje-PE pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki
prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-PE lahko oddajo prek portala eDavki tudi vsi njegovi
pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE.
(Obr. Vročanje-PE V.1)
5. 10. 2016