Programfoldern finner du här!

Comments

Transcription

Programfoldern finner du här!
Välkommen till
Bredbandsbåten
4–5 oktober 2016
Stockholmsmässan Älvsjö
och Mariehamn med Birka
r
e
t
s
e
W
n
Joha
ator
r
e
d
mo
ipp!
Hipp H om dagen.
h
c
o
”
t
s s g en
Sp å r e
n ”På sar Johan o
å
r
f
d
är kän h hjärna lot
ester
W
oc
n
a
Joh
vä r m e
,
r
o
m
u
M ed h
Välkommen till
Bredbandsbåten!
› Din personliga mobilwebb
t
gt at
i
t
k
i
V
r din
du bä skylt
n
nam ig!
på d
Du har inför konferensen fått ett mail med en länk till din personliga
mobilwebb. Här finner du all information om konferensen. OM du inte fått
mailet alternativt inte får det att fungera, kontakta konferensvärdinnorna.
› Till dig som GJORT ett aktivt val av seminarier
och workshops
I din mobilwebb framgår vilka seminarier du ska gå på. På din namnskylt
finns en kod som vi scannar när du kommer till lokalen.
› Till dig som INTE valt seminarier och workshops!
Du har antingen valt att inte välja några seminarier eller skickat in dina val
efter utsatt datum. Du kan självklart fortfarande delta på de seminarier
och workshops du vill, i mån av plats! Observera att de som har gjort ett
aktivt seminarieval har företräde till de platser som finns i lokalerna!
utställare
›› Alcadon
››Inteno
›› BRS Networks
››Maintrac
›› Ceragon
››Nexans
›› Com Hem
››Nipsoft
›› CT System
››SAB Elteknik
›› Dantherm
››Teracom
›› Digpro
››Vixor & Co
›› eklundh.com
›› WSP
›› Fiberdata
›› ÅF-Technology
program
ÄmneskategoriER
S = Samhälle och politik
P = Produkt och marknad
T = Teknik
Tisdag 4 oktober
börden av dessa hot och vikten av att skydda
sig emot dessa. Under dagen kommer olika
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
Forskningsledare Mikael Wedlin
och forskare Mats Persson
08.15–09.30 Inregistrering
Kaffe och smörgås hos utställarna
PROGRAM stockholmsmässan
09.30-09.35
Lokal T1/T2
Välkommen till Bredbandsbåten 2016
09.35-10.20
Lokal T1/T2
emensamt seminarium 1
G
Hur robust är Sverige?
Vi blir alltmer beroende av vår bredbands­
infrastruktur. Men är vi verkligen medvetna
om hur stora konsekvenser som väntar vid
stora driftstörningar och avbrott? Hör Lars
Wilderäng, författare och bloggare vars
texter och böcker fokuserar på det moderna
samhällets sårbarhet.
11.05-11.40
Lokal T1/T2
Stadsnätsföreningens ordförande, Mats Berggren
Lars Wilderäng
10.25-10.55
Välj ett av följande:
Lokal
T1/T2
1:1 – S
Stadsnätens roll och möjligheter
i den smarta staden
2050 förväntas 75% av världens befolkning
bo i städer. Det innebär stora utmaningar och
framtidens städer behöver vara smartare än
idag. En stor del i den utvecklingen handlar om
att nyttja digitaliseringen på bästa sätt. Vi rör
oss idag i snabb takt mot ett allt mer uppkopp­
lat samhälle där nästa steg är att koppla upp
en mängd sensorer i bland annat byggnader,
hemmet, infrastruktur och transportmedel för
att därigenom få tillgång till såväl effektivare
styrning som bättre kunskap för beslutsfattan­
de. Grunden till att detta ska kunna ske bygger
på tillgången till en stabil, säker, öppen och
kraftfull infrastruktur. Vilka möjligheter och
utmaningar kommer den mängd med olika
smarta tjänster som håller på att växa fram för
den smarta staden att innebära för stadsnäten?
Christian Wictorin, manager Smart City Solutions,
WSP
Lokal T5
Bengt G Mölleryd, analytiker, PTS
11.45-12.15
Lokal
T5
Lokal
T1/T2
1:2 – P
Kvalitetssäkring av hälso- och
sjukvårdens systemlösningar
En redogörelse för utmaningarna med, och
erfarenheterna från, arbetet med att testa och
kvalitetssäkra våra nationella e-hälsotjänster.
1:3 – T
Simulering av hot och attacker IRL
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta
live. Det innebär att du som deltagare kan testa
på att vara hacker och på så sätt förstå inne-
Välj ett av följande:
2:1 – S
Stadsnäten är en del av ett globalt nätverk
Sunet knyter ihop alla svenska lärosäten,
forskningsstationer, statliga museer och andra
myndigheter och organisationer med koppling
till forskning och högre utbildning. Inom denna
breda sektor ökar det globala samarbetet vilket
ställer allt högre krav på Sunets nät och tjänster,
både avseende robusthet och kapacitet. Sunet
är en pusselbit i det globala forskningsnätet.
Detta ställer i sin tur krav på tillgång till riks­
täckande, högkvalitativ fiberinfrastruktur.
Maria Häll, CEO, Sunet
Peter Furster, verksamhetsansvarig,
Nordic Medtest
Lokal
T6
Gemensamt seminarium 2
Fiber till alla – vem ska investera?
De svenska stadsnäten har spelat en stor
roll för att göra bredband med hög kapacitet
tillgängligt för många. Utbyggnad av fiberin­
frastruktur är kapitalkrävande och under 2015
stod stadsnäten för 26 procent och övriga 74
procent av bredbandsinvesteringarna vilket un­
derstryker att alla marknadsaktörer behövs för
att bredbandsmålen ska kunna nås. Det finns
stadsnät i de flesta OECD-länder där de bidrar
till bredbandsutbyggnaden som i till exempel
Nya Zealand där staten är med och finansierar
regionala nät. I USA bidrar stads­näten till att
öka tillgängligheten för fiber som får positiva
effekter på den lokala ekonomin och i Danmark
har stadsnät byggts ut av kooperativa energi­
bolag vilket ökat tillgängligheten för bredband
med hög kapacitet. Kundernas intresse och
betalningsvilja för bredband ökar och fiber har
blivit en konkurrensfördel. Frågan är därför vad
som krävs för att alla aktörer – offentliga och
privata – ska fortsätta att investera.
2:2 – P
Betydelsen av kundfokuserad kommunikation
och försäljning
Du behöver en röd tråd mellan ditt erbjudande
och hur du marknadsför, kommunicerar och
säljer det. Allt måste hänga ihop och bygga på
insikter om kundens verklighet. Att skaffa den
kundinsikt som krävs och omsätta den i prakti­
ken är A och O för att lyckas på marknaden.
Anders Ångström, partner, A-focus AB
Lokal
T6
2:3 – T
Simulering av hot och attacker IRL
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta
live. Det innebär att du som deltagare kan testa
på att vara hacker och på så sätt förstå inne-
NYHET: Företagscertificat Robust fiber delas ut ca kl 15.40
Utdelning av det första företagscertifikatet inom konceptet Robust fiber tilldelas ett entreprenadföretag som genom sitt
arbetssätt säkerställer att entreprenad- och anläggningsarbete av fiberinfrastruktur genomförs enligt de anvisningar som
förordas av konceptet Robust fiber. Robust fiber säkerställer att digitaliseringens behov av nödvändigt fiberinfrastruktur
byggs på ett robust och riktigt sätt enligt vår gemensamt framtagna branschstandard.
börden av dessa hot och vikten av att skydda
sig emot dessa. Under dagen kommer olika
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
andra hellre trådlös. Det är fastighetsnätet som
är länken till tjänsterna och går från att vara en
viktig till livsviktig länk.
Forskningsledare Mikael Wedlin
och forskare Mats Persson
Patrik Forsström, vd, eCentret
Gemensam lunch
Kaffe serveras hos utställarna
13.30-14.15
Lokal T1/T2
Gemensamt seminarium 3
Trendspaning 2020
Den kände trendspanaren Göran Adlén ger oss
en inblick i hur digitaliseringen av samhället
förändrar vår vardag i rasande takt. Redan år
2020 så kommer det ha skett omvälvande för­
ändringar jämfört med nu. Det kan handla om
ekosystem mellan prylar, hur livet med en Tesla
är eller hur jag som cyklist får prioritet i stads­
trafiken samt flera andra intressanta fenomen i
hur den nya smarta staden växer fram.
Göran Adlén, trendanalytiker
14.20-14.50
Välj ett av följande:
Lokal T5
3:1 – S
Så blev Helsingborg Sveriges IT-kommun
2015-2016 är Helsingborg Sveriges IT-kommun.
Nästa gång kanske någon annan är bäst på
internet och att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter. Så vad kommer krävas av nästa
vinnare, och varför är det just Helsingborg
som innehar titeln idag?
Lokal T6
Forskningsledare Mikael Wedlin
och forskare Mats Persson
14.50-15.30
Kaffe hos utställarna
15.30-15.55
Lokal T1/T2
Bredbandsnät som möter framtidens krav
Allt fler liknar bredband vid samhällskritisk
infrastruktur. I takt med att vårt samhälle, så väl
det privata näringslivet som offentlig förvalt­
ning, blir beroende av fungerande anslutningar
utan driftstörningar ökar kraven på landets
operatörer.
Hör Jimmy Persson på Stadsnätsföreningen,
och Christina Hedlund på Post- och telestyrelsen
berätta om konceptet Robust fiber.
I samband med detta pass kommer också det första
företagscertifikatet för Robust fiber att delas ut.
Micco Grönholm, kommunikationsdirektör,
Helsingborgs Stad
Lokal T1/T2
3:2 – P
Internettjänster för välfärd – Fastighetsnät
En viktig länk i driftsäkerhet
Bredband och triple-play var det första steget
i digitalisering av fastigheter. Nu kommer nästa
steg där hela fastigheten får uppkopplad teknik
och bostadens funktioner utvecklas tydligare
som studieplats, arbetsplats och inte minst en
plats för omsorg och vård i hemmet. De digitala
tjänsterna för vård och omsorg i bostaden har
stor potential för individen och för samhället
men de ställer helt nya krav. Tjänsterna be­
höver fortfarande bredband men andra hellre
”smalband”. Några behöver fast anslutning och
IP-Only bjuder in till stadsnätsmingel
tisdag 4/10 kl 17.30–19.00 på Terrassen,
däck 10. Välkomna!
3:3 – T
Simulering av hot och attacker IRL
Med FOIs simuleringsmöjligheter kan vi simulera
de hot som vi står inför dagligen. Exempelvis
D-dosattacker, mobilavlyssning och hackning
av hemsidor. Vi kommer att erbjuda er allt detta
live. Det innebär att du som deltagare kan testa
på att vara hacker och på så sätt förstå inne­
börden av dessa hot och vikten av att skydda
sig emot dessa. Under dagen kommer olika
scenarier att visas upp och ni kan själva delta.
15.55-16.00
Lokal T1/T2
Sammanfattning av dagen
16.00-17.10
Lokal T1/T2
Extra Årsmöte för medlemmar
i Stadsnätsföreningen
(Årsmötesregistrering 16.00–16.10)
16.15
Bussar avgår mot Birkaterminalen med de
deltagare som inte deltar på Årsmötet
17.10 ca
Bussarna avgår mot Birkaterminalen
för Årsmötesdeltagarna
19.00-20.00
Fördrink serveras i Club Maritim
20.00
Middag serveras i Restaurang Sjösalen
och Restaurang Compagniet
Mats Berggren, ordförande och Mikael Ek, vd,
Stadsnätsföreningen
we consulting bjuder in till Musikquiz
Passa på att utmana dig själv och dina branschkollegor
med fiberrika musikfrågor i Bredbands-quizen med
Sveriges kanske gladaste konsultbolag We Consulting.
Ett perfekt sätt att mingla och vänta in sjöbenen under
tiden som vi kastar loss. Tisdag 4/10 kl 17.10 i Lobbybaren.
Välkomna!
Med reservation för ev ändringar
12.15-13.30
17.30
Smått och
gott
l
Tillgång til
hytterna
Svensk tid
Planskiss
Underhållning
Duo jag uppträder 23.00 i Club Maritim.
Öppettider
Whiskybaren18.00–00.00
Seglarbaren17.30–00.00
Puben16.45–03.00
Café16.30–03.30
Taxfreebutiken19.00–22.30
& 10.00–15.45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Norrland
Mariestad
Kopparberg
Göteborg
Skåne
Carlshamn
Samling
lokaler
Vår samlingspunkt ombord
är i Lobbybaren, däck 5, med
gott om plats att nätverka!
Hitta på Däck 5
båten Reception
Lobbybar och scen
Club Maritim
Cafét
Puben
Taxfreebutiken
7. Sandhamn
8. Utö
9. Roslagen
10.Gotland
11. Kobba Klintar
12.Stockholm
för möten och egen tid är
Mariestad och Carlshamn
Däck 6
Konferensavdelning
Whiskybaren
Restaurang Sjösalen
och Compagniet
Pianobaren
Xtranet är en helhetsleverantör
till stadsnät. Vill du snabbt få
tag på oss ombord kan wifin
i pianobaren vara aningen
bättre:
wifi = Xtranet
lösenord= Xtranet
program
Onsdag 5 oktober
svensk TidWorkshopLokal
däck
09.00–09.30
3Datahallar kräver både lokal och internationell kommunikation Sandhamn/Utö
Tony Blomqvist, vd, IT Norrbotten
6
8IP-Onlys framtidsplanerClub Maritim
Per Norrthon, IP-Only
5
11Innovativa radiolösningar
Sören Björnman, vd, Wantech
6
14AirFibre – bredband via luften, från Powerpoint till verklighet Stockholm
Jan Backman, sektionschef och Jan Markgren, teknikchef, Teracom Broadband Networks
6
17 SUNET – Ett nät för framtidens forskning och utvecklingRoslagen
Börje Josefsson, coo, SUNET
6
19 Stadnätsföreningens ledningssystem för driftsäkerhetKopparberg/Göteborg
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen
6
Skåne
09.40–10.10
1Regional samverkan ger bredband till fler!
Per Fröling, Regional samverkan, Stadsnätsföreningen
Sandhamn/Utö
6
7IT-krig och cyberhotKopparberg/Göteborg
David Lindahl, IT-säkerhetsforskare, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
6
8IP-Onlys framtidsplanerClub Maritim
Per Norrthon, IP-Only
5
10Hur Region Skåne använder GIS-stöd vid planering...Roslagen
Lars Winther-Hansen, enhetschef Digital Infrastruktur, Region Skåne
6
15Com Hem satsar på villamarknaden?
Christer Isacsson, chef Öppna nät och Villamarknad, Com Hem
Stockholm
6
16 Fiber till alla idag – vad händer imorgon?
Fredrik Larsson, Nipsoft
Skåne
6
Sandhamn/Utö
6
10.10–11.00 Kaffe och nätverkande i Lobbybaren, däck 5
11.00–11.30
1Regional samverkan ger bredband till fler!
Per Fröling, Regional samverkan, Stadsnätsföreningen
4Kommunerna – Nyckelspelare i utbyggnaden av bredbandClub Maritim
Dan Lems, SKL
5
5Jordbruksverkets regelverk – så funkar detRoslagen
Alexander Jansson, vd, Bjäre Kraft
6
6 Försvarstal för de kommunala stadsnäten...Kopparberg/Göteborg
Kaisa Adlercreutz, advokat, Front Advokater
6
9Vidareutveckling av GLU och DIO
Mats Idberg, projektledare, PTS
Skåne
6
15Com Hem satsar på villamarknaden?
Christer Isacsson, chef Öppna nät och Villamarknad, Com Hem
Stockholm
6
› Till dig som GJORT ett
aktivt val av workshops!
I din mobilwebb framgår vilka
workshops du ska gå på.
› Till dig som INTE valt workshops!
Du har antingen valt att inte välja några workshops eller skickat in dina val efter utsatt datum. Du kan
självklart fortfarande delta på de workshops du vill, i mån av plats! I programmet ser du vilken tid och
i vilken lokal workshopsen genom­förs. Du kan alltså själv göra ditt schema utifrån dina önskemål.
Observera att de som har gjort ett aktivt workshopval har företräde till de platser som finns i lokalerna!
Svensk tid
svensk TidWorkshopLokal
däck
11.40–12.10
4Kommunerna – Nyckelspelare i utbyggnaden av bredbandClub Maritim
Dan Lems, SKL
5
5Jordbruksverkets regelverk – så funkar detRoslagen
Alexander Jansson, vd, Bjäre Kraft
6
7IT-krig och cyberhotKopparberg/Göteborg
David Lindahl, IT-säkerhetsforskare, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
6
13Ny plattform för Stadsnätsföreningens fortsatta verksamhet Sandhamn/Utö
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen samt representanter från föreningens styrelse
6
18Robust fiber
Jimmy Persson, produktchef, Stadsnätsföreningen och
Christina Hedlund, senior advisor, PTS
6
12.10–13.20
Stockholm
Lunch serveras i restaurang Sjösalen och Compagniet, däck 6
13.20–13.50
2En dag med en regional bredbandskoordinatorRoslagen
Johanna Lindberg, regional bredbandskoordinator, Norrbottens län
6
3Datahallar kräver både lokal och internationell kommunikation Sandhamn/Utö
Tony Blomqvist, vd, IT Norrbotten
6
12Kopparnätet – hur ser framtiden ut?Club Maritim
Ove Alm, strategisk rådgivare, Framtidens Nät och
Marita Jansson, projektledare, Framtidens Nät, Telia Company AB
5
18Robust fiber
Jimmy Persson, produktchef, Stadsnätsföreningen och
Christina Hedlund, senior advisor, PTS
6
19 Stadnätsföreningens ledningssystem för driftsäkerhetKopparberg/Göteborg
Lars Björkman, Stadsnätsföreningen
6
14.00–14.30
2En dag med en regional bredbandskoordinatorRoslagen
Johanna Lindberg, regional bredbandskoordinator, Norrbottens län
6
6 Försvarstal för de kommunala stadsnäten...Kopparberg/Göteborg
Kaisa Adlercreutz, advokat, Front Advokate
6
12Kopparnätet – hur ser framtiden ut?Club Maritim
Ove Alm, strategisk rådgivare, Framtidens Nät och
Marita Jansson, projektledare, Framtidens Nät, Telia Company AB
5
13Ny plattform för Stadsnätsföreningens fortsatta verksamhet
Sandhamn/Utö
Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen samt representanter från föreningens styrelse
6
14AirFibre – bredband via luften, från Powerpoint till verklighet Stockholm
Jan Backman, sektionschef och Jan Markgren, teknikchef, Teracom Broadband Networks
6
14.40–14.50
Sammanfattning och avslutningClub Maritim
14.30–15.45
15.45
Stockholm
Kaffe och nätverkande i Lobbybaren, däck 5
Birka anländer till Stockholm
5
måltider
Svensk tid
birka tisdag 4 oktober
fördrink
serveras kl 19.00–20.00
i Club Maritim, däck 5
Middagen serveras kl 20.00
i Restaurang Sjösalen och Restaurang Compagniet, däck 6
Förrätt
Varmrökt oxbringa
sallad på romanesco och palsternacka, svensk grovkornig senap
med smetana, inlagd rödlök, karamelliserad lökcréme
v e r r o c h i o a m a r o n e 20 12, i ta l i e n
varmrätt
Smörstekt kungsfiskfilé
stekta kantareller, mandelpotatisstomp, dill, gräslök,
skaldjur, brynt kaprissmör
l a n d e r - J e n k i n s c h a r d o n n ay 20 1 3 , us a
dessert
Lakritsglass
och körsbärspannacotta, fryst mousse av svarta vinbär,
kakaopapper, salmiakströssel
to k a i j 20 0 9, u n g e r n
Kaffe
birka onsdag 5 oktober
frukost
serveras kl 07.00–10.00 i Restaurang Sjösalen, däck 6
lunch
serveras kl 12.10 i Restaurang Sjösalen
och Restaurang Compagniet, däck 6
Birkas Skärgårdsburgare
med grönpeppardressing, cheddarost, sallad,
tomat, saltgurka och pommes frites
l ä s k , l ät tö l e l l e r m i n e r a lvat t e n
deltagare
Abrahamsson Jonas
Com Hem
Adlén
GöranFöreläsare
Adlercreutz
Kaisa
Front Advokater
Adolfsson
Peter
Länsstyrelsen Jämtlands län
Ahl
KarinRala
Ahlberg CarlTeracom
Ahlin
Joakim SAB Elteknik
Allgren Strand Ulrika
Eventool AB
Alm
Ove
Telia Company
Andersen
Tom
Icotera AS
Andersson
Fredrik Telia Company
Andersson
Jonas
Zitius Service Delivery AB
Andersson MikaelMaintrac
Andersson
Hellen
BRS Networks
Andersson
Markus Netel AB
Andersson
Pär
Relacom AB
Andersson BengtAlcadon
Andersson
Gunnar 3GIS AB
Annernäs
Eva
Sundsvall Elnät AB
Arkad
BjörnNipsoft
Auer
JesperAffärsverken
Aura
Elin
Hedemora Energi
Axelsson
Andreas MTT System
Axelsson
Tim
MTT System
Axelsson
Tommy Bjäre Kraft
Backlund
Joakim AB SAPPA
Backlund MalinTeracom
Backman JanTeracom
Bagge
CeciliaStadsnätsföreningen
Balog
Daniel
Balnor AB
Beckman
Anders Tranås Energi AB
Bekamp FrankMaintrac
Bekkhus
ChristianBreiband.no
Belin
StefanCoreIT
Bengtsson
Thomas Ahlsell Ab
Bengtsson
Patrik
OneOak Network AB
Bengtsson
Per
Ljusare Framtid Karemter AB
Bengtsson
Bobby
C4 Energi
Bennerholt JoakimInteno
Berggren
Thomas Telia Company AB
Berggren MatsStadsnätsföreningen
Berggren
Per
Tranås Energi AB
Bergland
Cecilia Kungälv Energi
Bergström
Christian Lunet AB
Bergström
Joakim Infralogic AB
Bertilsson
Elin
Karlstads El- och Stadsnät
Biserud
Tommy Trosa Fibernät AB
Björk
HenrikEmtelle
Björk
Greger IT Norrbotten
Björklund
Urban
Norrsken AB
Björklund
David
We Consulting
Björkman LarsStadsnätsföreningen
Björkståhl
Thomas Lidköping Kommun
Björnman
Sören
Wantech AB
Blixt
Emileklundh.com
Blomberg
Joachim Vindelnbostäder AB/ Vinet
Blomé
Fredrik Telenor Sverige AB
Blomén
OscarÅF-Technology
Blomlöf
Susanne TDC Sverige AB
Blomquist
Gunnar Com Hem
Blomqvist
Tony
IT Norrbotten
Bolognini Micaeleklundh.com
Boman
Åsa
Post- och Telestyrelsen
Borison
TorbjörnCeragon
Boson PärAffärsverken
Boström
Maria
AB Stokab
Brattgjerd
Karl-EddieOwnit
Brauer
Markus AB SAPPA
Broberg
HenrikÅF-Technology
Brodin
Magnus AB Stokab
Brycki
Jakob
We Consulting
Byström
Anne-Louise
Övik Energi AB
BäckströmPer Huawei
Carefall
Håkan
Sala-Heby Energi AB
Carlbom
Per
Malmö Stadsnät
Carlsson
Christopher Kungälv Energi
Carlsson
SusanneFokiab
Carlsson
Emelie Botkyrka Stadsnät AB
Carstens
Robert Open Universe
Casemyr
Rickard Com Hem
Cato
Jerrie
Macab AB
Cefa
EddieSkanova
Chamoun
Fedra
We Consulting
Christensen
Daniel
Empower AB
Claesson
Patrik
ServaNet AB
Classon
Malin
Värnamo Energi AB
Cronehag
Lars
We Consulting
Dahlén
ChristofferFinspångs Stadsnät Finet AB
Dahlin
Karl
C4 Energi
Dahlquist
Jonas
C4 Energi
Dalsbo
Magnus Stadsnät i Åmål AB
Daneshpip
Amir
Front Advokater
Davidsson
Bo
Nybro Energi
Degerman AnnaMemoteknik
Dersell
Fredrik Öresundskraft AB
Doverstål
Mats
Skylane Optics
Edberg
Patrik
Nossebroortens Energi
Edelbrock GabrielÅF-Technology
Edenhill
CarolaNetNordic
Edholm
DanielNetNordic
Einarsson
Jens
Umeå Energi Umenet
Ek
Mauritz Stadsnätsbolaget Sverige AB
Ek
MikaelStadsnätsföreningen
Ekberg
Ankie
Smålands Bredband AB
Ekbladh
Victor
Fastbit AB
Ekdahl ErikiTUX
Ekelund DavidiTUX
Eklund
Peter
Wexnet AB
Eklund
Jonaseklundh.com
Elveros
GustavOwnit
Enberg
Peter
Bollnäs Energi
Engelin
Christian Kungälv Energi
Engelmark-Högström IngridEltelnetworks Infranet AB
Englund
Ola
Relacom AB
Englund
Christer Gävle Energi AB
Engstrand
Ulf
Netadmin Systems
Engvall
Jörgen AB Stokab
Ericsson
Johan
Indentive AB
Eriksson
Björn
Bollnäs Energi
Eriksson
Niklas
Umeå Energi Umenet
Eriksson PerCoreIT
Eriksson
Erik
SvenskaStadsnät AB
Eriksson
Anders Arvika Kommunnät AB
Erlandsson
Pär
Onninen AB
Fahlgren
Ann-SofiePTS
Fallsberg
Mats
Relacom AB
Felixson
Larry
Nexans Sweden AB
Flodin
Rasmus ServaNet AB
Flodin
AndersDigpro
Forbes
David
Botkyrka Stadsnät
Forslöf
Mia
Eventool AB
Forsström PatrikeCentret
Forsäng
Mia
Svenska Stadsnät AB
Franevik
Malin
Sandviken Energi AB
Franzen
Håkan
Flens Kommun
Franzén
Johan
IS Tools
Fredlund HansEmtelle
Fromell
Jonas
Rala AB
Frosen
Teemu Viasat AB
Fröderberg
Kevin
Hexatronic Group
Fröling PerStadnätsföreningen
Furberg
Jörgen Lunet AB
Furster
Peter
Nordic Medtest
Fyhr
RobinAllTele
Gatenheim GiselaAccessbolaget
Gedda
Martin
Netwest AB
Gerle
Tobias
Tele2 Sverige AB
Ghaderi
Erfan
Viasat AB
Giertta
KatarinaÅF-Technology
Gilenmyr
Angelica Finspångs Stadsnät Finet AB
Glas
Rebecca Vattenfall Eldistribution AB
Glim
Fredrik Vattenfall Eldistribution AB
Gran
Inger
Sundbybergs Stadsnätsbolag
Granberg
Svante Storumans kommun
Granström
Martin
Netrounds AB
Grundberg
Per-Erik Umeå Energi Umenet
Grönberg
Annette Hedemora Energi
Grönholm
Micco
Helsingborgs Stad
Gudiksen TroelsDantherm
Gunnarsson
Håkan
Övik Energi
Gustafsson
Lenita
Eventool AB
Gustafsson
Jan
Telia Company AB
Gustavson
Lars
AB Stokab
Gustavsson AndreasRGG
Gustavsson
Per
Cygate AB
Gustavsson
Anna
Fiber Optic Valley AB
Gyldenör
RasmusDantherm
Hagehammar Per
Lerums kommun
Haghjo
Navid
Telecom3 Sverige AB
Hallsund
Jörgen AB Stokab
Hammar
WencheNipsoft
Hammarström ChristofferFiberstaden AB
Hansén
FredrikSEOM
Hansson
Niklas
Pro 10 Optix
Harrysson
Tim
Övik Energi AB
Hartmann
Magnus Göteborg Energi GothNet AB
Hauschildt MarkAllTele
HavskogenMats ÅF-Technology
Hedin OlaFiberdata
Hedlund
ChristinaPTS
Helgesson
Mikael Mora kommun
Helin
Jan
Hexatronic Group
Hellström
Magnus Bluecom AB
Henriksson
Per-Erik Halmstads stadsnät
Heyl
Kristofer Cygate AB
Hins
SanderGenexis
Hjalber
Ulrik
Ahlsell Ab
HjalmarssonJohan Netadmin
Hjelm
Rikard
Open Universe
Holmgren
Mats
Hubory AB
Holst
Johan
Gävle Energi AB
Hugne
Frida
Cisco Systems
Hult
Isabell Forshaga Fibernät AB
Håkansson
Per
Karlshamn Energi AB
Häll
MariaSUNET
Hällström
Jan
Pro 10 Optix
Högberg
Nicholas Sundbybergs Stadsnätsbolag
Idberg
MatsPTS
Ingvarsson StaffanStadsnätsföreningen
Isacsson
Christer Com Hem
Ivervall
Jonas
Trosa Fibernät AB
Jakobsson HeléneStadsnätsföreningen
Jannesson
Tommy Elektroskandia Sverige AB
Jansson
Marita
Telia Company
Jansson
Alexander Bjäre Kraft
Jarl
Peter
Karlskoga Stadsnät
Jarleswärd
Roger
D-Link AB
Jarmdahl
Mikael Telia Company AB
Jochens
Peter
AB SAPPA
Johannesson Anders Ljungby Energi AB
JohanssonPer Nipsoft
Johansson
Niklas
Umeå Energi Umenet
Johansson
Åsa
Umeå Energi Umenet
Johansson
Christer Open Universe
Johansson
Stefan
Lunet AB
Johansson
Claes
Länsstyrelsen Stockholm
Johansson
Lars
BRS Networks
Johansson
Bill
Eltel networks Infranet AB
Johansson Per-Magnus Nexans Sweden AB
Johansson
Magnus Ahlsell Sverige AB
Johansson MagnusTeracom
Johansson
Linda
We Consulting
deltagare
Johansson MikaelBredband2
Johansson
Kristina IT Norrbotten
Johnson
Åse
Nexans Sweden AB
Johnsson
Tore
Västra Götalandsregionen
JonshammarMikaelTele2
Jonsson
Ulf
Saab Group
Jonsson
Hafsteinn Xtranet Gruppen AB
Jonsson
Björn
Norrsken AB
Jonsson
Dick
SörpNet/Eddima Teknik AB
Jordeglans
Per
BRS Networks
Josefsson BörjeSUNET
Järvi
Carl-JoelHuawei
Jönsson ElinEmtelle
Jönsson
CamillaStadsnätsföreningen
Kalvér
Martin
Norrköping Vatten och Avfall
Karlsson
Pontus Stadsnät i Åmål AB
Karlsson PeterRala
Karlsson
SebastianAllTele
Karlsson
Joakim Tele2 Sverige AB
Karlsson Würtz Harriet Sundbybergs Stadsnätsbolag
Karlström JoakimInteno
Kebert
Sara
We Consulting
Kennvik ErikAlcadon
Kjellman
Thomas Hexatronic Group
Kjörling ErikElektroskandia
Klingstedt
Anna
Finspångs Stadsnät Finet AB
Kochlicova
Jana
Kungälvenergi AB
Konturri
Peter
Gävle Energi /GavleNet
Kraft
Johan
Gästabudstaden AB
Krantz
Pia
Fastbit AB
Kronlund
Jesper Kiruna kommun
Kuusela
Timo
PacketFront Software
Kyngäs
Julia
Eutelsat Broadband
Kårén
CarinaNipsoft
Landerstam MichaelKraftringen
Larsen
Lennart Waystream AB
Larsson
Åke
Lycksele Stadsnät
Larsson
Håkan
Wexnet AB
Larsson
Mats
Bluecom AB
Larsson
Erik
Region Värmland
Larsson
MikaelVixor
Larsson
Bia
Fiberstaden AB
Larsson
Jan
C4 Energi
Larsson
KennethNipsoft
Larsson
FredrikNipsoft
Larsson
Marcus Halmstads stadsnät
Larsson
Benny
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Larsson
Christer Nexans Sweden AB
Lassesson
Sofia
Eventool AB
Leek
Stefan
Eltel Networks Infranet AB
Leffler
Eva
Lunet AB
Lempart SimonÅF-Technology
Lems
DanSKL
Lexén
Daniel
Netel AB
Lidén
Emil
Övik Energi
Lidholt
PatrikNetNordic
Liljedahl JohanMaintrac
Liljegren KimAllTele
Lillhannus
Alf
TDC Sverige AB
Lind
TorbjörnTrafikverket
Lind
Jonas
Fastbit AB
Lindahl
DavidFOI
Lindahl
Caroline Open Universe
LindbergUlfMaintrac
Lindberg
Johanna Länsstyrelsen Norrbottens län
LindbergBoÖresundskraft
Lindberg
Robert Hexatronic Group
Lindberg
Stefan
Gävle Energi AB
Lindberg
Peter
Gävle Energi AB
Lindberg
Anders Hammarö Stadsnät
Lindbom
KristinaBredbandsforum
Lindén
Martin
Kalejdo Bredband AB
LinderothUlf Stadsnätsföreningen
Lindgren
Per
Cisco Systems
Lindgren
Sofia
Sandviken Energi AB
Lindgren
Sune
Varberg Energi
Lindgren
Rasmus Hedemora Energi
Lindholm
Christian Tele2 Sverige AB
Lindqvist JanAffärsverken
Lindqvist
Rakel
Fasbit AB
Lindström
Jonas
Hexatronic Group
Ljunggren
Kjell
Smålands Bredband AB
Ljungström RobertNetNordic
Lundberg
Birgitta Eventool AB
LundbergPär ÅF-Technology
Lundbäck
Maarit
Sundsvall Elnät AB
Lundgren
Krister
Vaggeryds Energi AB
Lundin
Nicklas Värnamo Energi AB
Lundqvist
Jens
Lunet AB
Lyckner
Anna
Zitius Service Delivery AB
Lysén
PeterBahnhof
Löfgren
Christer We Consulting
LöwenadlerBjörn Affärsverken
Malm
RobertNetNordic
Malmberg
Anders Vattenfall Eldistribution AB
Malmgren
Jonas
Gästabudstaden AB
Malmqvist
Göran
SörpNet/Eddima Teknik AB
Malvemyr
Tina
AB SAPPA
MarkgrenJanTeracom
Marklund
Eva-MarieStadsnätsföreningen
Martinsson JohanÖresundskraft
Martinsson
Jonas
C3 Connect AB
Mathiesen
Jan
AT Installation AB
Mattsson
Crister Swedish ICT Acreo
Mattsson CarlINCERT
Melander
AndreasBÖS
Melby
Catherine IT Norrbotten
Mellqvist
Fritz
Wantech AB
Mirårs
Mattias Härjeåns Fiber
Modin
Johan
Forshaga Fibernät AB
Morén
Henrik Open Universe
Motmaen
Naser
Karlstads El- och Stadsnät
Myrby UlfInteno
Möller
MathiasFiberdata
Mölleryd
Bengt G PTS
Nilssen FridaBredbandsbolaget
Nilsson
Kristian Alingsås Energi
Nilsson
Jörgen Karlstads El- och Stadsnät
Nilsson
Malin
Landskrona Energi
Nilsson
Per
Vindelnbostäder AB/ Vinet
Nilsson
Kenneth Vindelnbostäder AB/ Vinet
Nilsson
Henrik CT System
Nilsson
Mikael Hammarö Stadsnät
Nilsson
Håkan
IT Norrbotten
Nilsson
Ola
Arvika Kommunnät AB
Nissle
Magnus Onninen AB
Nolborg
Martin
Hexatronic Group
Norberg
Thomas Sandviken Energi AB
Norberg
Nils
OneOak Network AB
Nordgren
Gunnar Cygate AB
Nordin
Tom
Pro 10 Optix
Nordlund
Johnas Nordlund Entreprenad AB
Norell
Henric
Vellinge stadsnät AB
Norrman
Peter
Wexnet AB
Norrthon PerStadsnätsföreningen
Ntereke
MosesAllTele
Nyberg
Per-Olov Nyberg Consulting & Innovation AB
Nyberg
Fredrik Cygate AB
Nyblom
Fredrik Netadmin Systems
Nyblom
Martin
Nossebroortens Ek För
Nygård
Peter
Dala Energi Fibernät AB
Nylander NiklasNipsoft
Nylén
Daniel
Mora kommun
Nyrelli
PontusNetNordic
Nyström
Zeth
Trosa Fibernät AB
Nyström
Jonas
Allied Telesis
Näsström
Mikael Sollefteå stadsnät
Odensåker
Johan
Utsikt Bredband
Odin
Johanna Netel Group AB
Oksvold
Anders Länsstyrelsen Dalarna
Ollinen JanIP-Only
Olofson MatsIP-Only
Olofsson
Daniel
We consulting
Olofsson
Roland Telenor Sverige AB
Olofsson
Signe
Com Hem
Olovsson
Klas
Botkyrka Stadsnät AB
Olsson
Björn
VänerEnergi AB
Olsson
Ulrika
Gävle Energi/GavleNet
Olsson
Tomas
Telenor Sverige AB
Olsson
Jonas
Gällivare kommun
Olsson
MariaStadsnätsföreningen
Palmgren
Johan
Rittal Scandinavian AB
Paulsson
Sofia
Karlsborgs Energi AB
Peres
Daniel
Trosa FIbernät AB
Persson
Jan
Sandviken Energi AB
Persson MatsFOI
Persson
Lars-Olof ServaNet AB
Persson
JimmyStadsnätsföreningen
Petersson IngerAffärsverken
Pettersson
Anders V Skellefteå Kraft Fibernät AB
PetterssonTonyVixor
Pettersson
Annelie Årjängs Nät
Pettersson
Christian Hedemora Energi
Pettersson
Daniel
Fastbit AB
Pirard
JoelDigpro
Plym
Bo
We Consulting
Pohjonen
Jan
Ahlsell Ab
Påhlsson
Magnus Cisco Systems
Pålsson
Anna-Carin Fiberstaden AB
Rahm
Kent-Göran Kungälvenergi AB
Ramtzén
Joakim Telenor Sverige AB
Regueira
Alondra Telenor Sverige AB
Rehn
SusanneFiberdata
Relander
Heikki
Botkyrka Stadsnät AB
Renström
Alexander Infralogic AB
Reüter
Joakim AB SAPPA
Riber
GabriellaCisco
Rimèus
Patrik
Global Infrateknik AB
Rindesparr FredrikÅF-Technology
Ringbom
Henrik BRS Networks
Robertsson
Johannes WSP Sverige
Rombo
Mikael Mora Kommun
Rosén
Conny
Melbye Skandinavia
Rosengård
Lisa
Sundbybergs Stadsnätsbolag
Rosenlind
Christian Karlsborgs Energi AB
Roszkowska Öberg Eliza Cybercom Sweden
Rudd
Linda
Gävle Energi AB
Rundqvist
Paul
Netel AB
Runnding
Eva
Sundsvall Elnät AB
Rydberg
Jan
Östhammars kommun
Rydin
Mats
Telia Company AB
Råstedt
Mikael Härjeåns Fiber
Rönnlund
Mats
We Consulting
Saltin
Linda
AB Stokab
Sandberg
Torbjörn WSP Sverige
Sandberg
Michael Hexatronic Group
Sandberg FredrikFiberdata
Sandberg
Lennart Grytek AB
Sandell
JohanBahnhof
Sandgren
Kenth
Infralogic AB
Sandholm Andersson Gustaf Viasat AB
Sandqvist
Lars
Telenor Sverige AB
SandstedtChristel
Sandstedt
Göran
Ljungby Energi
Sandstedt PeterBotkyrkastadsnät
Santa
Malin
Com Hem
Selander
Viveca We Consulting
Selander
Richard Cygate AB
Senniksen
Jonathan Bjäre Kraft
Sernhed BjörnAffärsverken
Sevieri
Stefan
Telenor Sverige AB
Sickeldal
Magnus Halmstads stadsnät
deltagare
Sillén
StefanÅF-Technology
SilwersvärdHans Bredbandsbolaget
Siwertsson
Weine
Finspångs Stadsnät Finet AB
Sjöberg
Per
Telenor Sverige AB
Sjöblom
Marie
Övik Energi AB
Sjödin
Henrik ServaNet AB
Sjödin
Anders IT Norrbotten
Sjöholm
Robert Bluecom AB
Sjöström
Björn
Varberg Energi
Skinnars
AndersREHAU
SkoglundPäriTUX
Skogsman
Pär
Relacom AB
Solstam
Lena
Umeå Energi Umenet
Solver
Helen
Utsikt Bredband
Standar
Tord
Nexans Sweden AB
Stefansson
Niklas
KumBro Stadsnät AB
Steggo
Magnus ServaNet AB
Stenlund
Thomas Utsikt Bredband AB
Stexgård
Stefan
Gävle Energi AB
Stigevall JimmyIP-Only
Strand
Ulf
Bjäre Kraft
Strandberg
Göran
Kraftringen Energi AB publ
Strange
Anders Karlshamn Energi AB
Ståhlenberg
Curt
Gävle Energi AB
Stålsmeden
Peter
Viasat AB
Sund
Stefan
Relacom AB
Sundström TomasStadsnätsföreningen
Svahn
Mattias Varberg Energi
Swanberg KarinINCERT
SvantessonJan Maintrac
Svedin
Emma
Trosa Fibernät AB
Svedin
Maria
Telenor Sverige AB
Svensson
Ulf
Jönköping Energi AB
Svensson JoakimHellermanntyton
Svensson
Marina Hedemora Energi
Svensson
Ingemar Region Jönköpings län
Svensson
Pär-Olof GothNet AB
Svensson
Rikard
Region Blekinge
Svensson
Tore
Kungälvenergi AB
Svensson
CarolineFiberdata
Svärdh
JörgenStadsnätsföreningen
Säker
Håkan
Onninen AB
Söder
SofiaStadsnätsföreningen
Söderlund
Tobias
Kungälv Energi
Tanaka
MariaMaintrac
Tandrup
Sebastian Halmstads stadsnät
Tegborg Deij Lisa
Kungälv Energi
Tegnemyr
Lars
We Consulting
Tengvall
StefanStadsnätsbolaget
Ter Bruggen
Björn
ServaNet AB
Tezcanli AnnaMaintrac
Thiger
Per
Dala Energi Fibernät AB
Thirion
Ambroise Skylane Optics
Thorell
Sofia
Kumbro Stadsnät
Thorén
ChristianÅF-Technology
Thorfve Sandgren Jessica Telecom3 Sverige AB
Thorselius LouiseStadsnätsföreningen
Thuresson
Sebastian Landskrona Energi
Tichelaar
AlexanderRGG
Tinderbeck
Timo
Vetlanda Energi och Teknik AB
Tjerneld
Tony
Bollnäs Energi
Tour
Leif
Gigacom AB
Tufvesson
Pål
CT System
Törnell
AndersFibra
Wallander
Karin
ConsistIT Infrastructure AB
Wallberg
Marcus Halmstads stadsnät
Wallberg
Ola
Fiber Optic Valley AB
Van Drumpt
Haval
Zitius Service Delivery AB
Wedlin
MikaelFOI
Vedlund
Björn
Degerfors Energi
Veijalainen
Markku Kungälvenergi AB
Wendelstjerna Jonas
Hexatronic Group
Wengelin
Johan
is tools
Werne JanAccessbolaget
Wessman
Lars
Varberg Energi
Wester
JohanModerator
Westerberg JohanGenexis
Westerman AndrewCeragon
Westervind
John
Eltelnetworks infranet ab
Westholm KlasIP-Only
Westin
Magnus Umeå Energi Umenet
Westkämper
Anders Empower AB
Westlin
JohanTeracom
Vestman
Lars-Gunnar Nipsoft
Wetterberg
Johan
Enköpings Kommun
WettergårdBjörnElektroskandia
Wetterhall
Lars
Ahlsell Sverige AB
Wictorin
Christian WSP Sverige
Widen
Jonas
We Consulting
Wieslander
Björn
Trosa Fibernät AB
Wigilius
Henrik Com Hem
Wihlborg
Lars
Wexnet AB
Wihlborg
Mia
Landskrona Energi
Wikström
Pär
Xtranet AB
Wikström
Alexander Pro 10 Optix
WilderängLars
Winther
Joachim Vetlanda Energi och Teknik AB
Winther-Hansen Lars
Region Skåne
Wolvén
Patrik
Kiruna kommun
Von Schantz
Lars
Com Hem
Wunder
Pär
Degerfors Energi
Wåhlén
JohanAhlsell
Wälikangas
Ribert
Wälikangas Juridik AB
Yong LiuHuawei
Zimmerl-Berg Sabine We Consulting
Åberg
Mattias SAB Elteknik
Åhman
Olov
IT Norrbotten
Åkerström
Mikael Sollefteå Kommun
Åkesson
Anders Dansk Kabel Teknik AB
Åklundh
Fredrik C4 Energi
Ångström
Anders A-focus AB
Åslund
Anders Cygate AB
Åström JohnAlcadon
Öhrström
Jonas
We Consulting
Östlund
AndreasSkanova
Välkommen till Svensk a Stadsnätsföreningens
Årskonferens
Jönköping
21–22 mars 2017
S
tadsnätsföreningen och Jönköping Energi hälsar branschen
välkomna till Jönköping 21–22 mars. Årskonferensen samlar
allt fler deltagare för varje år och denna gång genomförs
den vid Vätterns strand. Precis som under tidigare år erbjuds
konferensdeltagarna ett seminarieprogram och mingel även dagen
innan Årskonferensen startar, det vill säga den 20 mars.
Boka redan nu in dessa datum, mer information om program och
innehåll kommer senare i höst!
Hjärtligt välkommen till Jönköping våren 2017!

Similar documents