Läs mer - Byggnadsvårdsföretagen

Comments

Transcription

Läs mer - Byggnadsvårdsföretagen
Byggnadsvårdsföretagen inbjuder sina medlemsföretag att delta i;
Kurs i Arbetsmiljösamordning BAS U / BAS P
Medlemsföretag i nätverk knutna till Byggnadsvårdsföretagen erbjuds möjlighet att delta i en 1-dagars
kurs i BAS U / BAS P som alla som arbetar med byggnadsentreprenader bör ha enligt lag. Förutom det
allmänna regelverket kommer kursen att inriktas mot byggnadsvårdens speciella arbetsmiljöproblematik.
Vi erbjuder våra medlemmar denna kurs till ett mycket förmånligt pris, endast 2950:- + moms jämfört
med normalpriset 5900:- + moms!
Inledningsvis genomför vi kursen i Sundsvall 8 december samt i Örebro 13 december 2016. Vi har plats till
ca 30 deltagare på varje kurs, så det är först till kvarn som gäller! Vid kurstillfällena ingår även
julbordslunch respektive julbord i priset, så passa på att ge dina anställda en viktig fortbildning samtidigt
som ni genomför en trevlig personalvårdande aktivitet! Om intresset för kursen blir stor avser vi att
genomföra fler kurstillfällen på fler orter efter nyår – preliminärt planerar vi en kurs i Ljungby i januari.
Arrangör:
Novo utbildning genomför kursen på uppdrag av Byggnadsvårdsföretagen.
http://novoutbildning.se/kurser/arbetsmiljo/byggarbetsmiljosamordnare-bas-u-bas-p/
Tid och plats: Sundsvall, Elite Knaust hotel, 8 december 2016 kl 09-16.30. Kursen innefattar
kurslitteratur, för- & eftermiddagskaffe lunch samt julbord kl 18.00 !
Örebro, Elite Grand Hotel 13 december 2016 kl 09-16.30, Kursen innefattar kurslitteratur,
för- & eftermiddagskaffe samt julbordslunch.
Pris:
2950 kr + moms för medarbetare i företag anslutna till Byggnadsvårdsföretagen.
I avgiften ingår utbildning, lunch och fika samt kursmaterial. Kursavgiften faktureras när du
anmält dig. Avbokning kan ske fram till 2 veckor före kurs, därefter återbetalas inte
kursavgiften.
Anmälan;
Mejla din anmälan till [email protected]
Ange den ort där du vill gå kursen i ämnesraden, t.ex. SUNDSVALL.
Ange sedan i mejlet företagsnamn och faktureringsadress samt namn på den/de som ska gå
kursen. Ange även särskilda kostbehov/allergier!
Har du frågor? Kontakta Henrik Larsson på 070-5299941 [email protected]
Kort om Byggnadsvårdsföretagen
Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan BEVIS, Byggnadsvård Qvarnarp, Nätverket för
byggnadsvård på Gotland, Byggnadsvård Värmland, Byggnadsvård Nerike, Nätverket för byggnadsvård i
Västmanland, Nätverket för byggnadsvård i Sörmland/Stockholm, Nätverket för byggnadsvård i Gävleborg
samt Byggnadsvård Mitt.
Är ditt företag inte medlem i något av de 9 regionala nätverk som utgör Byggnadsvårdsföretagen? Kontakta
något av nätverken och ansök om medlemskap så får du delta i kursen till medlemspris. Du hittar våra
regionala nätverk genom att gå in på www.byggnadsvardsforetagen.se
Medarbetare i byggnadsvårdsföretag som inte är anslutna till Byggnadsvårdsföretagen kan delta endast i
mån av plats. Då är avgiften 4500 kr + moms.
Information om utbildningen;
Från den 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.
Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för
planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten
av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren. Den som utses ska kunna styrka
utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen.
Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförandeentreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och
att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Alla arbeten ska planeras så att de kan utföras i en
sund och säker miljö. Planeringen behöver grunda sig på en riskbedömning. En arbetsmiljöplan för hela objektet ska därför tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är byggarbetsmiljösamordnaren för
planering och projektering som i första hand ska se till att detta sker. Arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Under byggnadsarbetet ska det utses en byggarbetsmiljösamordnare – Bas U –
som ska kontrollera att arbetet följer arbetsmiljöplanen. Det är även byggarbetsmiljösamordnaren Bas U
som ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart den etablerats och genomföra de anpassningar av planen som behövs. Saknas det an arbetsmiljöplan kan sanktionsavgifter utdömas av Arbetsmiljöverket. Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall
beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
Vi går igenom:
•
Grundläggande arbetsmiljökunskap
•
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
•
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
•
Arbetsmiljöansvar och straffansvar
•
Arbetsgivare- och arbetstagaransvar
•
Byggherre- och projekteringsansvar
•
Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
•
Översiktlig genomgång av de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
•
Samtal om byggnadsvårdsbranchens särskilja arbetsmiljöutmaningar.
•
Kursen avslutas med ett kunskapsprov
•
Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som du kan använda i Ditt arbete som
BAS-P och BAS-U.
Efter genomgången kurs och kunskapsprov erhålls ett intyg som styrker Din kompetens.

Similar documents