planering - demokrati - kulturmiljö

Comments

Transcription

planering - demokrati - kulturmiljö
BRUK
Ett seminarium om
planering - demokrati - kulturmiljö
Arbetets museum, Norrköping, 25 april 2016
I denna tid med starka röster för regelförenklingar och minskat demokratiskt inflytande i plan- och
byggprocessen finns stor anledning till diskussion och fördjupning. Hur ska våra framtida städer se
ut? Finns det utrymme och möjlighet för bevarande och varsam utveckling av våra kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer i en samtid präglad av ett ständigt ökande exploateringstryck?
Genom historien har olika idéer och synsätt på vad som utgör gott stadsbyggande förändrats men
sedan slutet av 1800-talet är det få saker som påverkat stadsplanering lika mycket som bostadsfrågan.
Vi befinner oss just nu i en period när Sverige återigen brottas med ett stort underskott av bostäder.
Enligt alla prognoser behöver det byggas hundratusentals nya bostäder under de kommande 15 åren.
Frågan om hur och om detta är möjligt har format de senaste årens debatt gällande stadsplanering
och samhällsbyggande.
Oavsett om det gäller planering av nya områden eller förändringar i befintliga är det
stadsplaneringens roll att med vissa specifika förutsättningar väga samman olika intressen med
syftet att bygga och utveckla ett hållbart och levande samhälle. Våra gemensamma kulturmiljöer är
i allra högsta grad en av dessa förutsättningar och vid all planering finns ett ansvar att ta tillvara och
utveckla dessa för kommande generationer.
Seminariet riktar sig till alla med ett intresse för stadsplanering, medborgarainflytande, arkitektur
och kulturmiljöfrågor. Tanken är att seminariet ska skapa en plattform för diskussion och utbyte
av erfarenheter över olika kompetensområden inom samhällsbyggnad samt att väcka intresse för
kulturmiljövården i stort.
Välkommen med din anmälan senast den 24 mars 2016.
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Presentation av Föreningen BRUK och dagens seminarium
Frida Nordström och Jonas Sundwall byggnadsantikvarier och styrelsemedlemmar i BRUK.
09.45 Stadsutveckling utifrån en helhetssyn
Många reagerar idag mot en nyckfull stadsutveckling
utan hänsyn till stadens egenart och kulturarv.
Finns det en gräns för hur tätt och högt man bör
bygga? Hur hållbart är det med rivning av befintlig
fungerande bebyggelse? Måste modern arkitektur
skilja ut sig utan samspel med omgivningen? I
föredraget belyses viktiga aspekter gällande den
fysiska planeringen med fokus på hur det byggda och
gröna kulturarvet tillvaratas.
Kristina Berglund, vice ordf. i Svenska
byggnadsvårdsföreningen och f.d stadsarkitekt i
Vallentuna.
10.45 Riksintressen och varsamhetsregler - Aktuella betänkanden
Med ett allt hårdare exploateringstryck inom
byggbranschen har de senaste årens debatt inom
samhällsplanering och byggande handlat mycket
om regelförenklingar inom plan- och byggprocessen.
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den aktuella
diskussionen kring kulturmiljövårdens riksintressen,
PBL:s varsamhetsregler och dess framtida roll.
Gösta Blücher, professor i stadsplanering och f.d.
generaldirektör på boverket.
BRUK
Seminariet arrangeras
av BRUK, föreningen för
byggnadsvård, restaurering,
underhåll och konservering.
www.foreningenbruk.se
1 1 .4 5 Norrköpings industrilandskap -
Utveckling & kulturmiljö i samspel
Presentation av Industrilandskapet inför
eftermiddagens rundvandring.
Hanna Domfors, stadsantikvarie Norrköping.
1 2 .1 5 Lunch
Lunch serveras i Arbetets museums restaurang.
1 3 .1 5 Rundvandring i Industrilandskapet
Rundvandring i Industrilandskapet med reflektioner
och synpunkter.
14.00 Svensk bostadspolitik 1942 - 2015
Föreläsningen behandlar förändringar i den svenska
bostadspolitiken från 1942 och framåt med Göteborg
som utgångspunkt. De senaste decenniernas starkare
marknadsberoende ägnas särskild uppmärksamhet,
tillsammans med de problem detta skapat i
förhållande till det existerande lagsystemet (PBLmiljöbalken).
Jan Jörnmark, författare och ekonomisk historiker.
Just nu aktuell med boken: Göteborg – mellan
segregation och kreativitet.
15.00 Kaffe och kaka
15.30Paneldiskussion
Dagens talare diskuterar seminariets tema. Hur
ska våra framtida städer se ut? Finns det utrymme
och möjlighet för bevarande och varsam utveckling
av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer i en samtid präglad av ett ständigt ökande
exploateringstryck?
16.30Avslutning
Dagen avslutas med en kort reflektion över
seminariets innehåll och hur uppkomna frågor skulle
kunna vidareutvecklas.
1 7. 3 0 Restaurang
Kvällen fortsätter för de som vill med en gemensam
middag och möjlighet till samtal och utbyte av
erfarenheter.(betalas separat).
Anmälan
Seminariet äger rum på Arbetets museum i Norrköping.
Pris
Seminarieavgift: 1150 kr för icke medlemmar i BRUK, 900 kr för medlemmar, 500 kr för studenter. I
anmälningsavgiften ingår lunch och fika.
Anmälan sker på anmälningsblankett som finns i följande länk: http://goo.gl/forms/FSEShdHmJ3
Betalning sker till postgiro: 16 98 70 – 3, efter att ni har erhållit platsbekräftelse per mail.
Glöm ej att ange namn vid betalning!
Anmäl dig senast den 24 mars. Anmälan blir gällande först när betalningen registrerats.
Har du frågor om anmälan eller innehåll maila [email protected]
BRUK
Arrangeras av BRUK, föreningen för byggnadsvård, restaurering, underhåll och
konservering. www.foreningenbruk.se www.facebook.com/foreningenbruk