התשע"ו-2016 - משרד המשפטים

Comments

Transcription

התשע"ו-2016 - משרד המשפטים
‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫י"א בכסלו התשע"ז‬
‫‪7 739‬‬
‫‪ 11‬בדצמבר ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫צו חתימה אלקטרונית (תיקון התוספת הראשונה לחוק)‪ ,‬התשע"ז‪250 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2016-‬‬
‫תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני‬
‫אדם והחזקה בתנאי עבדות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪250 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2016-‬‬
‫תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ז‪250 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2016-‬‬
‫אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ז‪251 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2016-‬‬
‫צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)‬
‫(תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪251 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2016-‬‬
‫כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪252 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2016-‬‬
‫תיקון טעויות‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7739‬י"א בכסלו התשע"ז‪11.12.2016 ,‬‬
‫צו חתימה אלקטרונית (תיקון התוספת הראשונה לחוק)‪ ,‬התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪(2‬ב) לחוק חתימה אלקטרונית‪ ,‬התשס״א‪( 12001-‬להלן ‪-‬‬
‫החוק)‪ ,‬ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה לחוק‬
‫‪.1‬‬
‫בתוספת הראשונה לחוק‪ ,‬פרטים ‪ 5‬ו–‪ - 9‬בטלים‪.‬‬
‫י"ט בחשוון התשע"ז (‪ 20‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-3128‬‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬ק"ת התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.754‬‬
‫תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט‬
‫ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות) (תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪377‬ה(ד) לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,11977-‬ובאישור ועדת‬
‫חוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫החלפת תקנה ‪9‬‬
‫‪.1‬‬
‫במקום תקנה ‪ 9‬לתקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט‬
‫ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות)‪ ,‬התשס"ט‪ ,22009-‬יבוא‪:‬‬
‫"קביעת שיעור‬
‫הקרן השמורה‬
‫‪ .9‬לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה ‪(8‬ב)‪ ,‬תשמור‬
‫הקרן בידיה סכום במזומנים בשיעור של ‪ 10%‬מתוך סך כל‬
‫המזומנים המופקדים בה באותה שעה; כספים שהופקדו‬
‫מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו לפי תקנות אלה‪".‬‬
‫י"ג בחשוון התשע"ז (‪ 14‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-3817‬ת‪)1‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;226‬התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.2‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.558‬‬
‫תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 21‬ו–‪ 243‬לפקודת מס הכנסה‪ ,1‬ובאישור ועדת הכספים של‬
‫‬
‫הכנסת‪ ,‬אני מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫תיקון תוספת ב'‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנות מס הכנסה (פחת)‪( 21941 ,‬להלן ‪ -‬התקנות העיקריות)‪ ,‬בתוספת ב'‪ ,‬בפרט ‪,III‬‬
‫בפסקת משנה (‪)3‬יא‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )VIII‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )IX‬רכב מסוג ‪ M‬שסיווג המשנה שלו הוא מונית‪ ,‬כאמור בתקנה ‪271‬א(ד) לתקנות‬
‫התעבורה‪ ,‬שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (‪".33⅓% - )hybrid‬‬
‫‪ 1‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,6‬עמ' ‪.120‬‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1941‬תוס' ‪ ,2‬עמ' ‪ ;1261‬ק"ת התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.1554‬‬
‫‪250‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק"י ‪ 7739,‬תונקתה ץבוקונקתה ץבוק‬
‫‪.2‬‬
‫אדם הזכאי בשל רכב‪ ,‬לפחת לפי תקנות אלה וכן לפחת לפי פרט (‪)3( )III‬יא(‪ )I‬לתוספת בחירת הדין החל‬
‫ב' לתקנות העיקריות‪ ,‬זכאי בעד הרכב לפחת לפי תקנות אלה או לפחת לפי הפרט‬
‫האמור‪ ,‬לפי בחירתו‪ ,‬ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור העולה על ‪.100%‬‬
‫‪.3‬‬
‫תקנות אלה יחולו לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז תחולה‬
‫(‪ 1‬בינואר ‪ )2017‬עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (‪ 31‬בדצמבר ‪.)2019‬‬
‫כ"ז בחשוון התשע"ז (‪ 28‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-597‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‬
‫‬
‫אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)‬
‫(הוראת שעה) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 2‬לפקודת המסים (גבייה)‪ ,1‬אני מכריז לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪ 4‬לאכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) תיקון סעיף ‪4‬‬
‫(הוראת שעה)‪ ,‬התש"ס‪ ,22000-‬במקום "ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪ ")2016‬יבוא‬
‫"י"ג בטבת התשע"ח (‪ 31‬בדצמבר ‪.")2017‬‬
‫ט' בחשוון התשע"ז (‪ 10‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-1147‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬חוקי א"י‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬עמ' ‪ ;1374‬ס"ח התשל"ג‪ ,‬עמ' ‪ ;46‬התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;157‬התש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;127‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.231‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;406‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;300‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.271‬‬
‫צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי‬
‫ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ )1(41‬לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי‬
‫ביומטריים במסמכי זיהוי במאגר מידע‪ ,‬התש"ע‪ ,12009-‬בהתייעצות עם שר האוצר ועם‬
‫שרת המשפטים ובאישור ועדת הכנסת המשותפת‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪8‬ב(ב) לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי תיקון סעיף ‪8‬ב‬
‫זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)‪ ,‬התשע"א‪( 22011-‬להלן ‪ -‬הצו העיקרי)‪ ,‬במקום‬
‫"יבוצעו בדיקות יזומות של ניסיונות התחזות בזהות כפולה" יבוא "תערוך רשות‬
‫האוכלוסין באמצעות גורם מתאים לכך‪ ,‬בדיקה מקצועית בכלים הסתברותיים‬
‫להערכת הסיכויים של מתחזים לעבור את הליך התשאול בהצלחה כדי להתחזות‬
‫בזהות כפולה"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בסעיף ‪(10‬ה) לצו העיקרי‪ ,‬במקום "תואמת לרמות ‪ 1‬עד ‪ "2‬יבוא "תואמת לרמות ‪ 1‬עד ‪ ."3‬תיקון סעיף ‪10‬‬
‫ה' בחשוון התשע"ז (‪ 6‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4098‬‬
‫א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי‬
‫שר הפנים‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.)418( 256‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשע"א‪ ,‬עמ' ‪ ;1287‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1330‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.944‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק"י ‪ 7739,‬תונקתה ץבוקונקתה ץבוק‬
‫‪251‬‬
‫כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיף ‪ 112‬לחוק המים‪ ,‬התשי"ט‪( 11959-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר‬
‫שקוימו הוראות סעיף ‪ 113‬ו–‪124‬יח(ד) לחוק‪ ,‬קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב כללים אלה‪:‬‬
‫תיקון סעיף ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון סעיף ‪5‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוראת שעה‬
‫‪.3‬‬
‫בסעיף ‪ 2‬לכללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת)‪ ,‬התשע"ה‪( 22014-‬להלן ‪-‬‬
‫הכללים העיקריים) ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (א)‪ ,‬במקום "מזה הנדרש לפי סעיף ‪ 11‬לכללים האמורים" יבוא "מ–‪2.5‬‬
‫אטמוספירות‪;",‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ב)(‪ ,)2‬בסופו יבוא "למעט אם המים המסופקים לו הוגדרו ברישיון‬
‫ההפקה מים מליחים"‪.‬‬
‫תיקון סעיף ‪ 5‬לכללים העיקריים ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בכותרת השוליים במקום "‪ "2014‬יבוא "‪;"2015‬‬
‫(‪ )2‬פסקה (‪ - )1‬תימחק‪.‬‬
‫בקשה לזכאות לפי סעיף ‪ 5‬לכללים העיקריים‪ ,‬כתיקונו בסעיף ‪ 2‬לכללים אלה‪ ,‬תוגש‬
‫לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פרסומם של כללים אלה‪.‬‬
‫י"ט בחשוון התשע"ז (‪ 20‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4887‬‬
‫משה גראזי‬
‫יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית‬
‫למים ולביוב בפועל‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.169‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.535‬‬
‫תיקון טעויות‬
‫בכללי המים (חישוב עלויות והכנסות‪ ,‬הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח‬
‫החלות על מקורות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪ ,2016-‬שפורסמו בקובץ התקנות ‪ ,7711‬התשע"ו‪,‬‬
‫עמ' ‪- 2228‬‬
‫(‪ )1‬בשם הכללים‪ ,‬במקום "(תיקון)" צריך להיות (תיקון מס' ‪;)2‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף ‪ ,)3(31‬במקום "‪ "20,00,000‬צריך להיות "‪."20,000,000‬‬
‫(חמ ‪)3-4212‬‬
‫‪252‬‬
‫המחיר ‪ 1.62‬שקל חדש‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק"י ‪ 7739,‬תונקתה ץבוקונקתה ץבוק‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬