קובץ התקנות - משרד המשפטים

Comments

Transcription

קובץ התקנות - משרד המשפטים
‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫ט"ו באדר א' התשע"ו‬
‫‪7622‬‬
‫‪ 24‬בפברואר ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב‬
‫לבטחו)‪ ,‬התשע"ו‪768 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו ההוצאה לפועל (הסמכת בתי משפט שלום לדון בערעורים שעניינם הפטר לחייב מוגבל באמצעים)‪,‬‬
‫התשע"ו‪769 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי ‪ -‬חיקוקי תיירות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪770 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫תקנות תובענות ייצוגיות (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪771 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק)‪ ,‬התשע"ו‪771 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה)‬
‫(הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ו‪772 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי) (עדכון סכומים)‪ ,‬התשע"ו‪773 .. . . 2016-‬‬
‫הודעת הדואר (אגרות בעד היתר)‪ ,‬התשע"ו‪774 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫תיקון טעות‬
‫תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס‬
‫שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪19‬לה(ז)(‪ )2‬לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪,‬‬
‫התשנ"ח‪( 11998-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫נגישות המידע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילה ותחולה‬
‫‪.3‬‬
‫מידע‬
‫מבטח ימסור מידע כאמור בסעיף ‪19‬לה(ז)(‪ )2‬לחוק (להלן ‪ -‬מידע) לפי הנוסח שבתוספת‪.‬‬
‫על מסירת המידע תחול תקנה ‪ 29‬לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‬
‫(התאמות נגישות לשירות)‪ ,‬התשע"ג‪.22013-‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 90‬ימים מיום פרסומן (להלן ‪ -‬יום התחילה)‪ ,‬והן יחולו החל‬
‫ביום התחילה על מבטח שסירב לבטח אדם או שהחליט לתת למבוטח יחס שונה‬
‫בחוזה ביטוח‪ ,‬כאמור בסעיף ‪19‬לה לחוק‪ ,‬ביום התחילה או לאחריו‪.‬‬
‫תוספת‬
‫(תקנה ‪)1‬‬
‫הודעה בנושא ביטוח לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‬
‫מידע על זכויות של אדם עם מוגבלות ברכישת ביטוח (בקנייה של ביטוח)‬
‫אתה מקבל הודעה זו כי חברת הביטוח החליטה שלא לבטח אותך או לבטח אותך‬
‫בתנאים שונים לעומת מבוטחים אחרים (כלומר‪ ,‬לתת לך יחס שונה)‪.‬‬
‫החלטה שלא לבטח והחלטה על מתן יחס שונה ייחשבו הפליה אסורה במקרים אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אם חברת הביטוח לא ביססה את ההחלטה על נתונים או על מידע שהם אמינים‬
‫ורלוונטיים; הנתונים והמידע צריכים להיות רלוונטיים להערכת הסיכון‬
‫הביטוחי המסוים לגביך (נתונים אקטואריים או סטטיסטיים או מידע רפואי או‬
‫מידע אחר); או‬
‫(‪ )2‬אם ההחלטה של חברת הביטוח אינה סבירה בנסיבות העניין‪.‬‬
‫חברת הביטוח חייבת לצרף להודעה זו הסבר בכתב לכך שהחליטה שלא לבטח אותך‬
‫או לתת לך יחס שונה‪ .‬חברת הביטוח גם חייבת לצרף תמצית (סיכום) בסיס הנתונים‬
‫או תמצית המידע שעליהם התבססה בהחלטה שלה‪.‬‬
‫כיצד אתה רשאי לפעול אם אתה סבור שנהגו כלפיך בהפליה אסורה?‬
‫אתה רשאי לפעול בכל אחת מהאפשרויות האלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אתה יכול להגיש תביעה נגד חברת הביטוח לבית המשפט;‬
‫(‪ )2‬אתה יכול להגיש תלונה למפקח על הביטוח במשרד האוצר‪ .‬הכתובת והפרטים של‬
‫המפקח על הביטוח מופיעים בהמשך הודעה זו‪ .‬לאחר שקיבלת תשובה מהמפקח על‬
‫הביטוח‪ ,‬יש לך ‪ 45‬ימים שבהם תוכל לערער לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח;‬
‫(‪ )3‬אם לא קיבלת תשובה מהמפקח על הביטוח בתוך ‪ 90‬ימים מיום הגשת התלונה‪,‬‬
‫אתה יכול להעביר את התלונה לוועדת התלונות במשרד המשפטים‪ .‬הכתובת‬
‫והפרטים של ועדת התלונות מופיעים בהמשך הודעה זו‪ .‬לאחר שקיבלת תשובה‬
‫מוועדת התלונות‪ ,‬יש לך ‪ 45‬ימים שבהם תוכל לערער לבית המשפט המחוזי על‬
‫החלטת הוועדה‪.‬‬
‫לידיעתך‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לאדם עם מוגבלות שנהגו כלפיו בהפליה אסורה‪ ,‬כלומר‪ ,‬שבקשתו לביטוח‬
‫נדחתה או שקיבל יחס שונה שלא כדין (בלי סיבה מוצדקת) יש זכות להגיש‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪768‬‬
‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;152‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.288‬‬
‫ק"ת התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.968‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫תביעה כנגד חברת הביטוח ולקבל פיצויים בלי להוכיח שנגרם לו נזק‪ ,‬לפי‬
‫התנאים שבחוק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם קרה מקרה ביטוח לאחר שחברת הביטוח סירבה לבטח אותך מסיבה שאינה‬
‫מוצדקת‪ ,‬תוכל לתבוע ממנה פיצוי בבית המשפט אף שאינך מבוטח אצלה‪ .‬לשם‬
‫כך עליך לעמוד בשני תנאים אלה‪ )1( :‬להגיש תלונה למפקח על הביטוח בתוך‬
‫‪ 30‬ימים מיום שנודע לך על ההחלטה של חברת הביטוח לגביך ולפני שקרה‬
‫מקרה הביטוח; (‪ )2‬לעשות מאמץ סביר לבטח את עצמך אצל חברת ביטוח אחרת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נטל ההוכחה ‪ -‬חובת ההוכחה שההחלטה של חברת הביטוח לגביך עומדת‬
‫בתנאים של החוק ואינה מהווה הפליה אסורה מוטלת על חברת הביטוח‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬חברת הביטוח תצטרך בתשובה שלה למפקח על הביטוח או לוועדת‬
‫התלונות או לבית המשפט‪ ,‬להוכיח שההחלטה שלה התקבלה על בסיס נתונים‬
‫או מידע שהם אמינים או רלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים לגביך‪.‬‬
‫שים לב‪ ,‬המידע בהודעה זו מבוסס על הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח‪ .1998-‬המידע המלא מופיע בחוק‪ ,‬ולשון החוק (מה שכתוב בחוק)‬
‫היא הנוסח המחייב‪.‬‬
‫אפשר לקבל מידע גם באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬הכתובת‬
‫והפרטים של הנציבות מופיעים בהמשך הודעה זו‪.‬‬
‫תלונה או בירור בנושא ביטוח יש להפנות לאחת מהכתובות המפורטות להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬המפקח על הביטוח במשרד האוצר‪ :‬המפקח על הביטוח‪ ,‬היחידה לפניות הציבור‪,‬‬
‫אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬רח' קפלן ‪ ,1‬ת"ד ‪ ,13195‬ירושלים‬
‫‪ ,9195015‬טל' ‪ ,*3002‬פקס' ‪ ,02-5695352‬אוצר ברשת‪;www.mof.gov.il :‬‬
‫(‪ )2‬ועדת התלונות של משרד המשפטים‪ :‬ועדת התלונות על חוזה ביטוח‪ ,‬לשכת‬
‫המנכ"ל (המנהל הכללי)‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬רח' צלאח א–דין ‪ ,29‬ת"ד ‪ ,49029‬ירושלים‬
‫‪ ,9149001‬טל' ‪ ,02-6466533‬פקס' ‪;02-6467002‬‬
‫(‪ )3‬נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ :‬משרד המשפטים‪ ,‬נציבות שוויון‬
‫זכויות לאנשים עם מוגבלות‪ ,‬רח' צלאח א–דין ‪ ,29‬ירושלים ‪ ,9149001‬טל' ‪,02-5087000‬‬
‫פקס' ‪.www.justice.gov.il/negishut ,02-5088025‬‬
‫כ"ח בשבט התשע"ו (‪ 7‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4814‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫צו ההוצאה לפועל (הסמכת בתי משפט שלום לדון בערעורים שעניינם‬
‫הפטר לחייב מוגבל באמצעים)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪69‬י‪ 21‬לחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪( 11967-‬להלן ‪ -‬החוק)‪,‬‬
‫אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתי משפט השלום המנויים בטור א' בתוספת מוסמכים לדון בערעורים לפי סעיף ב' הסמכת בתי משפט‬
‫שלום‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתו של צו זה ‪ 30‬ימים מיום פרסומו והוא יחול על ערעורים שיוגשו ביום התחילה תחילה ותחולה‬
‫לפרק ז'‪ 1‬לחוק במחוזות המנויים לצדם בטור ב'‪.‬‬
‫או לאחריו‪.‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;116‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.204‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫‪769‬‬
‫תוספת‬
‫טור ב'‬
‫טור א'‬
‫‪.1‬‬
‫בית משפט השלום בצפת‬
‫מחוז צפון‬
‫‪.2‬‬
‫בית משפט השלום בחיפה‬
‫מחוז חיפה‬
‫‪.3‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב‬
‫מחוז תל אביב‬
‫‪.4‬‬
‫בית משפט השלום בראשון לציון‬
‫מחוז מרכז‬
‫‪.5‬‬
‫בית משפט השלום בירושלים‬
‫מחוז ירושלים‬
‫‪.6‬‬
‫בית משפט השלום בבאר שבע‬
‫בית משפט השלום בקרית גת‬
‫מחוז דרום‬
‫כ"ה בשבט התשע"ו (‪ 4‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-5167‬‬
‫)‪(2016-263‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי ‪ -‬חיקוקי תיירות) (תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 1‬ו–‪ 2‬לחוק העבירות המינהליות‪ ,‬התשמ"ו‪,11985-‬‬
‫בהסכמת שר התיירות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אני מתקינה תקנות‬
‫אלה‪:‬‬
‫תיקון תקנה ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ 1‬לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי ‪ -‬חיקוקי תיירות)‪ ,‬התשס"ה‪,22004-‬‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬במקום "בסעיף ‪(13‬א)(‪ )1‬לעניין חיקוק שבפרט ‪ 3‬בתוספת" יבוא "‪ ,‬בסעיף‬
‫‪(13‬א)(‪ )1‬לעניין חיקוק שבפרט ‪ 3‬ופרט ‪ 4‬בתוספת"‪.‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫‪.2‬‬
‫בטבלה שבתוספת‪ ,‬בסופה יבוא‪:‬‬
‫תחילה‬
‫‪.3‬‬
‫"(‪ )4‬תקנות שירותי תיירות (בתי מלון)‪ ,‬התשע"ג‪- 32013-‬‬
‫תקנה ‪(18‬ג) ‪ -‬ובלבד שמהפרסום משתמע באופן מובהק כאילו אינו‬
‫מדורג‬
‫‪2,000‬‬
‫תקנה ‪(18‬ד)‬
‫‪3,000‬‬
‫תקנה ‪(18‬ה) ‪ -‬ובלבד שהמידע הוא בעניין מהותי שיש בו כדי להשפיע‬
‫על החלטתו של אדם סביר אם לרכוש את שירותי המלון במחיר המוצע‬
‫‪3,000‬‬
‫תקנה ‪19‬‬
‫‪2,000‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫ט"ז בשבט התשע"ו (‪ 26‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-1922‬ת‪)1‬‬
‫‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪770‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.31‬‬
‫ק"ת התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.205‬‬
‫ק"ת התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.532‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫תקנות תובענות ייצוגיות (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 31‬לחוק תובענות ייצוגיות‪ ,‬התשס"ו‪ ,12006-‬סעיף ‪108‬‬
‫לחוק בתי המשפט‪ ,‬התשמ"ד‪ ,21984-‬וסעיף ‪ 13‬לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים‪,‬‬
‫התש"ס‪ ,32000-‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ 13‬לתקנות תובענות ייצוגיות‪ ,‬התש"ע‪ ,42010-‬האמור בה יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪ :‬תיקון תקנה ‪13‬‬
‫"(ב) נקבע כי על המשיב לפצות את חברי הקבוצה בפיצוי אישי‪ ,‬בין במסגרת פסק‬
‫דין ובין במסגרת הסכם פשרה‪ ,‬ואין בידיו נתונים עדכניים על אודות מענם‪ ,‬הדרושים‬
‫לו לצורך מתן הפיצוי‪ ,‬יפנה למרשם האוכלוסין לצורך אימות מענם‪ ,‬לפי סעיף ‪29‬א‬
‫לחוק מרשם האוכלוסין‪ ,‬התשכ"ה‪".51965-‬‬
‫י"ד בשבט התשע"ו (‪ 24‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-3955‬‬
‫(‪)2015-13987‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.264‬‬
‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.198‬‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.190‬‬
‫ק"ת התש"ע‪ ,‬עמ' ‪ ;1442‬התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.1121‬‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.270‬‬
‫צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪15‬א(ב)(‪ )1‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 11968-‬להלן ‪ -‬החוק)‪,‬‬
‫לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתוספת הראשונה לחוק ‪-‬‬
‫(‪ )1‬ברישה‪ ,‬אחרי המילים "כל אחד מאלה" יבוא "כפי שנבדק על ידי המציע";‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה‬
‫(‪ )2‬במקום פרט (‪ )12‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )12‬יחיד שמתקיים בו אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על שמונה‬
‫מיליון שקלים חדשים;‬
‫(ב) גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות‪ ,‬עולה על ‪ 1.2‬מיליון‬
‫שקלים חדשים‪ ,‬או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך‬
‫עולה על ‪ 1.8‬מיליון שקלים חדשים;‬
‫(ג) השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על חמישה מיליון‬
‫שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על שש‬
‫מאות אלף שקלים חדשים‪ ,‬או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי‬
‫שאליו הוא משתייך עולה על תשע מאות אלף שקלים חדשים;‬
‫(ד) לעניין פרט זה ‪-‬‬
‫"נכסים נזילים" ‪ -‬מזומנים‪ ,‬פיקדונות‪ ,‬נכסים פיננסיים כהגדרתם‬
‫בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.206‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫‪771‬‬
‫"תא משפחתי" ‪ -‬יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד‬
‫על האחר;";‬
‫(ה) הסכומים הקבועים בפרט זה ישתנו ב–‪ 1‬לינואר של כל שנה שלישית‬
‫החל ממועד תחילת צו זה (להלן ‪ -‬יום העדכון)‪ ,‬לפי שיעור שינוי המדד‬
‫החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה ‪-‬‬
‫"המדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש דצמבר ‪".2015‬‬
‫תחילה‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתו של צו זה‪ 30 ,‬ימים מיום פרסומו‪.‬‬
‫ב' באדר א' התשע"ו (‪ 10‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4210‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‬
‫‬
‫צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת‬
‫ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪266‬ה(ב) לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪( 11965-‬להלן‬
‫ החוק)‪ ,‬לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית ולאחר‬‫התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫מיתקן מערכת‬
‫התרעה מפני‬
‫רעידות אדמה‬
‫‪.2‬‬
‫בצו זה ‪-‬‬
‫"גלאי סיסמי" ‪ -‬סיסמוגרף או מד–תאוצה המזהה תנודות קרקע בזמן אמת;‬
‫"מיתקן מערכת התרעה מפני רעידות אדמה" או "המיתקן" ‪ -‬מבנה העומד בתנאים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ ,2‬שבבסיסו מוצב גלאי סיסמי אשר תפקידו לקלוט את תזוזת‬
‫המבנה ברעידת אדמה ולעדכן בכך את מערכת ההתרעה הארצית מפני רעידות‬
‫אדמה;‬
‫"שטח ביטחוני" ‪ -‬מיתקנים ביטחוניים‪ ,‬כהגדרתם בפרק ו' לחוק‪ ,‬שטחים הסגורים‬
‫בצו סגירה מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום)‪ ,21945 ,‬שטחים שלגביהם הוטלו‬
‫מגבלות על פי החלטה של ועדה למיתקנים ביטחוניים או ועדת הערר למיתקנים‬
‫ביטחוניים‪ ,‬לפי פרק ו' לחוק;‬
‫"שטח מוכרז" ‪ -‬שטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע לפי סעיף ‪ 22‬לחוק גנים‬
‫לאומיים‪ ,‬שמורות טבע‪ ,‬אתרים לאומיים ואתרי הנצחה‪ ,‬התשנ"ח‪ ,31998-‬או‬
‫שטח שהוכרז כאתר עתיקות לפי סעיף ‪ 28‬לחוק העתיקות‪ ,‬התשל"ח‪.41978-‬‬
‫(א) מיתקן מערכת התרעה מפני רעידות אדמה יקיים את התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬מבנה תת–קרקעי הטמון בעומק של עד ‪ 6‬מטרים;‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪772‬‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;307‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.212‬‬
‫ע"ר ‪ ,1945‬תוס' ‪ ,2‬עמ' ‪.855‬‬
‫ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.202‬‬
‫ס"ח התשל"ח‪ ,‬עמ' ‪.76‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫(‪ )2‬רוחבו של המבנה עד ‪ 4‬מטרים ואורכו עד ‪ 4‬מטרים; אם התנאים‬
‫הטופוגרפיים וסוג המסלע אינם מאפשרים הקמת מבנה בממדים אלה‪ ,‬תתאפשר‬
‫חריגה של עד מטר אחד נוסף מהממדים האמורים‪.‬‬
‫(ב) מיתקן יכול שיכלול את אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬גדר אשר תקיף אותו מעל פני הקרקע ברוחב של עד ‪ 10‬מטרים ובאורך של‬
‫עד ‪ 10‬מטרים (להלן ‪ -‬גדר היקפית);‬
‫(‪ )2‬אנטנת תקשורת לצורך חיבור למערכת התרעה מפני רעידות אדמה ותאי‬
‫שמש סולריים המשרתים את המיתקן‪ ,‬בתנאי שכל אלה הוקמו בתחומי הגדר‬
‫ההיקפית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקמת המיתקן והשימוש בו‪ ,‬פטורים מהיתר לפי פרק ה' לחוק ומתכנית‪ ,‬בתנאים אלה‪ :‬פטור מהיתר לפי‬
‫פרק ה' לחוק‬
‫(‪ )1‬העבודות להקמת המיתקן ייעשו בידי המדינה או בידי גוף הפועל מטעמה ומתכנית‬
‫לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה‪ ,‬והן יבוצעו ככל האפשר בתיאום עם‬
‫הרשות המקומית שבתחומה מוקם המיתקן;‬
‫(‪ )2‬הקמת המיתקן בשטח מוכרז או בשטח ביטחוני תותנה בקבלת אישור כנדרש‬
‫לפי חוק;‬
‫(‪ )3‬המיתקן יוקם בהתאם להנחיות ולמפרט המכון הגאולוגי שבמשרד התשתיות‬
‫הלאומיות האנרגיה והמים;‬
‫(‪ )4‬עבודות ההקמה יותרו בתחום המיתקן;‬
‫(‪ )5‬עבודות נלוות זמניות הכרוכות בעבודות ההקמה יותרו בשטח הסמוך לתחום‬
‫המיתקן‪ ,‬ואולם כל שינוי שייערך בשטח שמסביב לתחום המיתקן במהלך‬
‫עבודות ההקמה‪ ,‬יוחזר לקדמותו בתום העבודות;‬
‫(‪ )6‬המדינה או גוף הפועל מטעמה תשקם ותחזיר את המצב לקדמותו‪ ,‬עם סיום‬
‫תוקפו של צו זה‪ ,‬זולת אם אושרה במהלך תקופת תוקפו של צו זה תכנית‬
‫המתירה את הצבת המיתקן והשימוש בו;‬
‫(‪ )7‬ניתנה הסכמת בעל הזכות בנכס להקמת המיתקן‪ ,‬ואם היו המקרקעין מקרקעי‬
‫ישראל ‪ -‬נשלחה הודעה לרשות מקרקעי ישראל והיא לא הודיעה שהיא‬
‫מתנגדת או לא נתנה תגובתה בתוך ‪ 45‬ימים מיום שהועברו אליה כלל הנתונים‬
‫והמסמכים שדרשה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תוקף‬
‫תוקפו של צו זה למשך שלוש שנים‪.‬‬
‫י"ח בשבט התשע"ו (‪ 28‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-5117‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‬
‫‬
‫הודעת דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)‬
‫(עדכון סכומים)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪(6‬ג) לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם‬
‫אומנותם (שירת אזרחי)‪ ,‬התשס"ז‪( 12007-‬להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ק"ת התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;740‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.968‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫‪773‬‬
‫‪.1‬‬
‫עדכון סכומים‬
‫עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות‪ ,‬ונוסחה מיום כ'‬
‫בטבת התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪ )2016‬הוא כמפורט להלן‪:‬‬
‫תוספת‬
‫(תקנה ‪)6‬‬
‫טור א'‬
‫מצב משפחתי‬
‫טור ג'‬
‫טור ב'‬
‫מסלול מלא (בשקלים חדשים) מסלול מפוצל (בשקלים חדשים)‬
‫רווק‬
‫‪661.4‬‬
‫‪330.7‬‬
‫נשוי‬
‫‪1,803.84‬‬
‫‪901.92‬‬
‫נשוי ‪1 +‬‬
‫‪2,284.84‬‬
‫‪1,142.42‬‬
‫נשוי ‪ 2 +‬ויותר‬
‫‪2,525.36‬‬
‫‪1,262.68‬‬
‫א' בשבט התשע"ו (‪ 11‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-3267‬ת‪)1‬‬
‫ש ר – ש ל ו ם ג ' רב י‬
‫האחראי‬
‫‬
‫‬
‫הודעת הדואר (אגרות בעד היתר)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪(4‬ד) לתקנות הדואר (אגרות בעד היתר)‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬
‫(להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫עדכום סכומים‬
‫‪1‬‬
‫עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר ‪ ,2015‬לעומת המדד שפורסם בחודש‬
‫נובמבר ‪ 2014‬בשיעור של ‪ ,0.6921%‬נוסח תקנה ‪(2‬א) ו–(ב) לתקנות מיום כ' בטבת‬
‫התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪ )2016‬הוא כלהלן‪:‬‬
‫"(‪( )2‬א) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי‪ ,‬ישלם אגרה בסכום של‬
‫‪( 3,130‬שלושת אלפים ומאה שלושים) שקלים חדשים‪ ,‬לאחר שהודיע לו המנהל‬
‫על ההחלטה לאשר את בקשתו‪ ,‬ולפני קבלת תעודת ההיתר‪.‬‬
‫(ב) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי‪ ,‬ישלם אגרה‬
‫בסכום של ‪( 6,230‬ששת אלפים ומאתיים שלושים) שקלים חדשים‪ ,‬לאחר‬
‫שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו‪ ,‬ולפני קבלת תעודת ההיתר‪".‬‬
‫ז' באדר א' התשע"ו (‪ 6‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-3205‬‬
‫שלמה פילבר‬
‫המנהל הכללי של משרד התקשורת‬
‫‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ק"ת התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;506‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.)708( 353‬‬
‫תיקון טעות‬
‫בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ו‪,2015-‬‬
‫שפורסמו בקובץ התקנות ‪ 7560‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪ ,39‬בתקנה ‪ ,2‬בתיקון לתקנה ‪(10‬ב)(‪ )6‬לתקנות‬
‫העיקריות‪ ,‬המובא בה‪ ,‬במקום "יפורטו גם טיב הקשרים‪ ,‬אם קיימים"‪ ,‬צריך להיות "יפורט‬
‫גם טיב הקשרים‪ ,‬אם קיימים קשרים"‪.‬‬
‫(חמ ‪-3-982‬ת‪)1‬‬
‫‪774‬‬
‫המחיר ‪ 3.24‬שקלים חדשים‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7622‬ט"ו באדר א' התשע"ו‪24.2.2016 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬