קבוצת יבנה שבועון

Comments

Transcription

קבוצת יבנה שבועון
‫שבועון קבוצת יבנה‬
‫כ"ח באדר א' תשע"ד‬
‫(‪)82.8.1.‬‬
‫ּושבַ ע מֵ אוֹת וַ חֲ ִּמ ָשה וְ ִּשבְ עִּ ים ֶש ֶקל בְ ֶש ֶקל הַ ק ֶֹדש" (שמות ל"ח ‪)81‬‬
‫קּודי הָ עֵ ָדה ְמַאת כִּ כָ ר וְ אֶ לֶף ְ‬
‫"וְ כֶסֶ ף פְ ֵ‬
‫ב"ה ערב שבת פרשת " ְפקּודֵ י"‬
‫שבת פרשת שקלים‬
‫הדלקת נרות‪ 11:11 :‬צאת השבת‪12:11 :‬‬
‫שבועון מספר ‪1123‬‬
‫‪1‬‬
‫שבת פרשת ְפקו ֵּדי‬
‫ליל שבת‬
‫‪ 11:11‬הדלקת נרות‬
‫תפילות מנחה וערבית‬
‫פרשת שבוע בבית הכנסת – זיו כוכבא‬
‫שבת‬
‫‪11:11‬‬
‫‪12:11‬‬
‫‪18:.1‬‬
‫‪13:11‬‬
‫‪18:.1‬‬
‫‪18:11‬‬
‫‪13:11‬‬
‫‪13:11‬‬
‫‪13:81‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪11:31‬‬
‫‪12:11‬‬
‫דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן‬
‫תפילת שחרית‬
‫לאחר ההפטרה‪ ,‬תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫שיעור בפרשת השבוע אחרי תפילת מוסף בבית הכנסת – קובי שטיין‬
‫תהילים לנשים ‪ -‬בבית המדרש‬
‫סיפורי התנ"ך לילדים בבית הכנסת‬
‫הבית האדום פתוח לביקורים למשך שעה‬
‫שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת נח חיות‬
‫תפילת מנחה גדולה‬
‫משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה וחצי‬
‫שיעור גמרא ‪ -‬בבית המדרש – לא מתקיים‬
‫תפילת מנחה קטנה‬
‫'צורבא מדרבנן' – הרב בנצי אלגאזי ‪ -‬בבית הכנסת‬
‫תפילת ערבית והבדלה‬
‫תמונת השער‪ :‬שקל משני צידיו מימי המרד הגדול בשנת ‪ 82‬לספירה (ויקיפדיה)‬
‫ברכות לבביות‬
‫למשולם וחנה שבט לנישואי הנכד ינון‪ ,‬בנם של עזרא ומנוחה‪.‬‬
‫ליהודית ועזרא עוזרי להולדת הנין‪ ,‬נכדם של איתן ומרגלית‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫נקודה למחשבה‬
‫כילד‪ ,‬תמיד ייחסתי לסיפור התנכי בכללו‪,‬‬
‫כך מקובלת שלא שמים לב כמה היא‬
‫חוסר אמינות‪ .‬כזה שנבע מהפרטים בסיפור‬
‫מדהימה ומדויקת‪ .‬המפגש מתבצע דרך‬
‫שהסתדרו "מושלם מדי"‪ :‬אברהם הצדיק‬
‫שהצליח להציל את לוט מהשבי; יצחק‬
‫הענן‪ .‬הענן שמרקמו נזיל אך עומד במקום‪,‬‬
‫מוחשי ומתנדף‪ .‬הצורה המוחשית הכי‬
‫שניצל ברגע האחרון ממוות בעקידה; יוסף‬
‫שהגיע למצרים כעבד והפך משנה למלך וכו'‪.‬‬
‫אוורירית שקיימת הוא ההתגשמות‬
‫המתאימה ביותר לאל ש"אין לו דמות הגוף‬
‫לאחר שנים הבנתי‪ ,‬שמה שהגדרתי כחסרון‪,‬‬
‫דווקא הוא היתרון שבסיפור התנכי‪ .‬מה‬
‫ואינו גוף"‪ .‬אין דרך אחרת טובה יותר לייצג‬
‫את המפגש בין האלוהי לגשמי‪.‬‬
‫שנראה מושלם מדי‪ ,‬הוא בפשטות סיפור‬
‫המעוצב לעילא‪ .‬בקוראי את הפרשה השבוע‪,‬‬
‫שיא התיאור‪ ,‬המהווה את הסיום המפואר‬
‫שתי נקודות התחדדו לי מבין השורות‬
‫הכתובות‪ ,‬שתיהן קשורות לעוצמה של‬
‫לספר שמות כולו‪ ,‬נמצא ממש בפסוקים‬
‫האחרונים‪ .‬פסוקים אלה שאחרי פרקים‬
‫הסיפור התנכי‪ .‬הראשונה היא הדימוי‬
‫החזותי של הענן‪ ,‬והשנייה היא הדרמה‬
‫שלמים העוסקים בפרטי פרטים של כלי‬
‫המשכן‪ ,‬מסופרים וכמעט מושרים בנימה‬
‫שבפסוקים האחרונים בפרשה‪.‬‬
‫דרמטית‪ ,‬חגיגית‪ .‬המילים " ֲענַן" "ּוכְ בוֹד ה'"‬
‫חוזרות פעמים רבות והמעמד מרשים‪ .‬את‬
‫את ספר שמות‬
‫המשכן‪ .‬בפרקים‬
‫הפסוקים האלה אי אפשר להעביר מהר‪,‬‬
‫צריך לקחת נשימה ולקרוא אותם לאט‬
‫בפרשתנו החותמת‬
‫מסתיימת מלאכת‬
‫האחרונים בספר קיבלנו פירוט מלא של כל‬
‫תהליך בניית המשכן‪ ,‬כליו ‪,‬קרסיו‪ ,‬קרשיו‪,‬‬
‫ובהטעמה‪" :‬וַ יְ כַל מ ֶֹשה אֶ ת‪-‬הַ ְמלָאכָה‪ .‬וַ יְ כַס‬
‫הֶ עָ נָן‪ ,‬אֶ ת‪-‬אֹהֶ ל מוֹעֵ ד; ּוכְ בוֹד ה' מָ לֵא אֶ ת‪-‬‬
‫בריחיו עמודיו ואדניו‪ .‬המשכן הוקם על פי‬
‫התוכנית‪ .‬הקימו את העמודים‪ ,‬פרסו את‬
‫הַ ִּמ ְשכָן‪ .‬וְ ֹלא‪ָ -‬יכֹל מ ֶֹשה לָבוֹא אֶ ל‪-‬אֹהֶ ל מוֹעֵ ד‬
‫כִּ י‪ָ -‬שכַן עָ לָיו הֶ עָ נָן; ּוכְ בוֹד ה' מָ לֵא אֶ ת‪-‬‬
‫היריעות‪ ,‬הניחו במקום את השולחן‪ ,‬את‬
‫מזבח הזהב‪ ,‬את המנורה‪ ,‬וכל שאר הכלים‪.‬‬
‫הַ ִּמ ְשכָן‪ּ .‬ובְ הֵ עָ לוֹת הֶ עָ נָן מֵ עַ ל הַ ִּמ ְשכָן‪ ,‬יִּ ְסעּו‬
‫בְ נֵי יִּ ְׂש ָראֵ ל בְ כֹל‪ ,‬מַ ְסעֵ יהֶ ם‪ .‬וְ ִּאם‪ֹ-‬לא יֵעָ לֶה‬
‫אך במפגש בין האנושי לאלוהי יש בעייה‬
‫יסודית‪ .‬בניית המשכן נסתיימה‪ .‬דבר ה'‪:‬‬
‫הֶ עָ נָן וְ ֹלא יִּ ְסעּו עַ ד‪-‬יוֹם הֵ עָ ֹלתוֹ‪ .‬כִּ י ֲענַן ה' עַ ל‪-‬‬
‫הַ ִּמ ְשכָן יוֹמָ ם‪ ,‬וְ אֵ ש ִּת ְהיֶה לַיְ לָה ב ֹו לְ עֵ ינֵי כָל‪-‬‬
‫"וְ עָ ׂשּו לִּ י ִּמ ְק ָדש וְ ָשכַנְ ִּתי בְ ת ֹוכָם" (שמות‬
‫כ"ה ‪ ,)2‬צריך לצאת לפועל‪ .‬עכשיו תור‬
‫בֵ ית‪-‬יִּ ְׂש ָראֵ ל‪ ,‬בְ כָל‪-‬מַ ְסעֵ יהֶ ם" (שמות מ' ‪32-‬‬
‫‪.)33‬‬
‫הקב"ה למלא את המשכן‪ .‬אבל איך? אם אף‬
‫אחרי זה מה שנשאר‪ ,‬זה לקום ולשיר "חזק‬
‫אחד לא מורשה לראות אותו‪ ,‬אם אין‬
‫חזק ונתחזק"‪ .‬חבל שאי אפשר למחוא‬
‫לאלוה דמות מוחשית‪ ,‬כזו שהעם יכול‬
‫להיאחז בה ולהתפלל אליה‪ ,‬מי ימלא את‬
‫כפיים‪.‬‬
‫המשכן? מה ימלא את המשכן? התשובה כל‬
‫רן לוי‬
‫‪3‬‬
‫"עלי באר" ‪ -‬סיפור ששמעתי מאבא‬
‫לזכר אבי מורי‪ ,‬רודי הרץ ז"ל‪ ,‬במלאות ‪ 11‬שנה לפטירתו‬
‫סיפור זה‪ ,‬מוזר ככל שיהיה‪ ,‬שמעתי מפיו‬
‫בפסיעות מהירות‪ ,‬לבוש במקטורן ירוק‪,‬‬
‫של אבא‪ ,‬כשישבנו יחד בדירת החדר הקטנה‬
‫מגבעת ומקל הליכה מהודר‪ ,‬רק נוצה הייתה‬
‫שלו "בבית סביון"‪ ,‬ועיינו בתמונות הישנות‬
‫מימי ראשית הקיבוץ‪ .‬אבא היה מאד גאה‬
‫חסרה לו בכובע‪ ,‬וכולו מטפטף וספוג גשם‪.‬‬
‫הוא הסיר את המגבעת הרטובה והציג את‬
‫בהן‪ ,‬ולכל תמונה היה לו סיפור‪.‬‬
‫הייתה שם תמונה אחת ובה הוא נראה עם‬
‫עצמו‪ ,‬במבטא יקי כבד וחד‪" :‬הנס‬
‫שוורצוואלד‪ ,‬מומחה למים"‪.‬‬
‫כובע הקסקט הנצחי שלו וז'קט הצמר‬
‫ראיתי כבר הרבה אנשים מוזרים בחיי‪ ,‬אבל‬
‫החורפי הישן‪ ,‬כשהוא נשען על צינור מים‬
‫הוא באמת היה עוף מוזר‪ .‬גבוה‪ ,‬רזה מאד‪,‬‬
‫גדול שמקצהו קולחים מים רבים בשצף‬
‫קצף ועיניו הכחולות מביטות קדימה‬
‫עם שערות שחורות וארוכות מסורקות‬
‫הצידה‪ ,‬כמו הסטודנטים של שנות העשרים‬
‫מהורהרות‪ ,‬כחולם שחזונו הולך ומתגשם‬
‫לעיניו‪.‬‬
‫בגרמניה‪ .‬פניו היו צרות‪ ,‬ועיניו אפורות‬
‫כחולות וחודרות‪ .‬על אפו החד כמקור‬
‫וזה הסיפור‪:‬‬
‫"הייתי באמצע הכנת תוכנית הזריעה‬
‫ציפור‪ ,‬וסנטרו הבולט שכאילו רצו להיפגש‪,‬‬
‫רכבו משקפים ישנים ללא מסגרת‪.‬‬
‫לאביב‪ .‬זה היה בחורף ‪ 14.1‬ובחוץ ירד גשם‬
‫שוטף‪ .‬הייתי כבר מרכז המשק וישבתי‬
‫"נעים מאד" עניתי‬
‫"ומי שלח אותך"‪.‬‬
‫לו בנימוס המקובל‪.‬‬
‫בצריף הישן של המזכירות‪ ,‬שפירקנו‬
‫מ"רודגס" והבאנו לקיבוץ במבצע מיוחד‬
‫" אדון וסרמן מהסוכנות‪ .‬הוא אמר שאתם‬
‫צריכים לחפור פה באר‪ ,‬וזאת בדיוק‬
‫(וכך הוא גם נראה)‪ .‬אני זוכר איך שברתי‬
‫את הראש מאיפה לקחת עוד מים להשקיית‬
‫המומחיות שלי‪.‬‬
‫אני אסמן לכם על המפה את הנקודה שבה‬
‫השדות‪ .‬הבעיה העיקרית הייתה‪ ,‬איך‬
‫אתם תקדחו‪ ,‬והוא ידאג כבר לכל היתר"‪.‬‬
‫להרחיב ולפתח את גידולי השלחין‪ ,‬לספק‬
‫"אבל יש לי תנאי‪ ,‬תנאי אחד וזה חשוב‬
‫ירק לבהמות‪ ,‬לגדל ירקות ולשתול עצי פרי‪.‬‬
‫לכל זה צריך הרבה מים‪ ,‬ובלי מים‪ ,‬לא ניתן‬
‫מאוט‪ ,‬אתה צריך להבטיח לי שתפעלו‬
‫בדיוק לפי ההוראות שלי‪ ,‬כי אחרת זה לא‬
‫להתקדם בחקלאות האינטנסיבית‪ .‬ניסיתי‬
‫להסביר את זה לאנשי הסוכנות בפגישות‬
‫יעבוד‪ ,‬ואז אני לא אהיה אחראי"‪.‬‬
‫לקדוח באר זו עבודה מאד קשה ויקרה‪ ,‬ולא‬
‫ובמכתבים‪ ,‬ואמנם גם קיבלתי הבטחות בעל‬
‫פה‪ ,‬אבל על זה הרי אי אפשר לסמוך‪.‬‬
‫תמיד מוצאים מים אחרי כל המאמץ‪ .‬איך‬
‫אדע שהוא לא איזה שרלטן‪ ,‬שמעתי כבר על‬
‫ואז‪ ,‬מישהו עמד ודפק בנימוס תקיף על‬
‫הדלת‪ ,‬שממילא תמיד הייתה פתוחה‪ .‬הייתי‬
‫מקרים כאלה‪.‬‬
‫"האם יש לך המלצות" שאלתי‪.‬‬
‫כל כך מרוכז בעבודתי‪ ,‬שבקושי שמתי לב‪.‬‬
‫אבל הוא הצליח להפתיע אותי כשניגש אלי‬
‫"כן‪ ,‬בוודאי"‪ ,‬השיב מיד ללא היסוס‪ .‬הוא‬
‫שלף מכתבי המלצה מהסוכנות וגם מכמה‬
‫‪.‬‬
‫בעמק‪ ,‬מתוך תיק עור מהודר‬
‫המחזיקות בעיפרון חגות באוויר בשלווה‬
‫קיבוצים‬
‫ורטוב‪ ,‬והושיט לי‪ .‬הכרתי והערכתי מאד‬
‫כאילו להנאתן‪ ,‬בעיגולים הולכים וקטנים‪,‬‬
‫את אנשי העמק וידעתי שהם לא נותנים‬
‫חגים ויורדים‪ .‬לפתע נעצרו הידיים באוויר‬
‫המלצות ללא כיסוי‪ ,‬כנראה שהם היו מאד‬
‫שבעי רצון ממנו‪.‬‬
‫ללא תנועה‪ ,‬ואז נחתו על המפה בעוצמה‬
‫ובמהירות כשחוד העיפרון מנקב בה חור‬
‫"טוב‪ ,‬בא ניגש לעבודה" אמרתי לו‪" ,‬מה‬
‫אתה צריך"‪.‬‬
‫ונשבר‪.‬‬
‫"סהו" נשף האיש בהקלה‪ ,‬כמו אחרי מאמץ‬
‫"אני רואה שיש לך פה על השולחן מפת‬
‫גדול‪" .‬כאן בדיוק אתם צריכים לקדוח"‪.‬‬
‫שטחים‪ ,‬סה בדיוק מה שאני צריך"‪.‬‬
‫התבוננתי במפה וראיתי שחוד העיפרון פגע‬
‫"אבל קודם תסביר לי בבקשה‪ ,‬בשביל מה‬
‫אתם צריכים את המים האלה"‪.‬‬
‫בדיוק בחורשת האקליפטוסים ששתלנו‬
‫לספיגת מי הביוב‪.‬‬
‫"תראה" השבתי לו‪" ,‬אנחנו קיבוץ צעיר‪,‬‬
‫ואנחנו רוצים להתפתח בכיוון של משק‬
‫"אני מצטער מאד" אמרתי לו באכזבה‬
‫"אבל זה בלתי אפשרי‪ ,‬זו בריכת הספיגה‬
‫אינטנסיבי‪ .‬וזה אומר הרבה מים"‪.‬‬
‫"אהא‪ ,‬סה הבנתי‪ ,‬אבל למה באתם לפה‬
‫שלנו והמים שנספגים שם לאדמה‪ ,‬לא הכי‬
‫נקיים"‪.‬‬
‫להקים קיבוץ בשממה"‪.‬‬
‫"אנחנו חושבים שזאת הדרך ליישב את‬
‫הוא התיישב מולי בלי נשימה‪ ,‬הביט בי‬
‫נדהם בעיניו החודרות ואמר‪" :‬לא יאומן‪,‬‬
‫הארץ‪ ,‬בחקלאות ובעבודה קשה‪ ,‬לזרוע‬
‫שדות ולגדל פרות ותרנגולות‪ ,‬ואנחנו‬
‫סה לא יאומן‪ .‬אף פעם עוד לא קרה לי כדבר‬
‫הזה"‪.‬‬
‫מאמינים שאחרינו יבואו עוד הרבה אנשים‪.‬‬
‫ועוד משהו‪ ,‬יש לנו פה אדמה טובה‪ ,‬אך בלי‬
‫ואז התיישב מול המפה‪ ,‬נושם בכבדות‬
‫והסיר את משקפיו‪ ,‬התבונן בה ממושכות‬
‫מים לא יהיה לנו ולילדינו עתיד במקום‬
‫ואמר‪" :‬למען הילדים אמרת‪ ,‬למען העתיד‪,‬‬
‫הזה"‪.‬‬
‫אז צריך לנסות משהו אחר"‪.‬‬
‫"אהא‪ ,‬עתיד‪ ,‬עתיד הילדים‪ ,‬זה מה שחשוב‬
‫פה‪ ,‬לא הפרות‪ ,‬לא התרנגולות ושאר ירקות‪.‬‬
‫לאחר הרהור ממושך קם‪ ,‬הצביע על המפה‬
‫באצבעותיו הארוכות ואמר בפסקנות‪:‬‬
‫את סה אני מבין‪ ,‬ועל סה צריך לעבוד"‪.‬‬
‫הוא שלף מתיקו עיפרון פשוט שקצהו‬
‫"תיקח את הילדים האלה מהנקודה‬
‫שסימנתי ותעמיד אותם בשורה ישרה‪.‬‬
‫מחודד כראש סיכה‪ ,‬הזדקף מלוא קומתו‬
‫מעל למפה‪ ,‬הרים את שתי ידיו מעל לראשו‬
‫תמדוד מאתים מטר צפונה‪ ,‬במרחקים‬
‫שווים‪ ,‬ושם בדיוק תקדחו‪ .‬ותעשה מה‬
‫בריכוז כשחוד העיפרון מכוון מטה מבין‬
‫אצבעותיו הארוכות‪ ,‬ועיניו חריפות המבט‬
‫שאמרתי בדיוק‪ ,‬אחרת אני לא אחראי"‪.‬‬
‫הוא נשם בכבדות‪ ,‬אסף את חפציו בידיים‬
‫סורקות אותה כציפור דואה המשחרת‬
‫לטרף‪ .‬ואז עצם את עיניו בריכוז וידיו‬
‫רועדות ונעלם לו בגשם השוטף‪ ,‬כפי שבא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מהחוויה‬
‫בדרכנו חזרה‪ ,‬חשבתי על העוף המוזר הזה‬
‫אחרי‬
‫שהתאוששתי‬
‫קצת‬
‫הייחודית‪ ,‬הבנתי שיש לי בעיה‪ :‬איך‬
‫ואמרתי לעצמי‪" :‬אני מאד מקווה שהוא‬
‫"למכור" את הסיפור הזה לאיץ אשר‬
‫יודע מה שהוא אומר‪ ,‬כי אנחנו צריכים כבר‬
‫המורה‪ .‬יכולתי אמנם לספר לו על הפגישה‬
‫המוזרה‪ ,‬אבל איך אפשר להצדיק את‬
‫להתחיל לחפור את הבאר כדי שיהיו לנו‬
‫מים עוד הקיץ"‪.‬‬
‫הוצאת הילדים לביטול תורה בשביל לסמן‬
‫נקודה בשטח‪ ,‬כשיש שיטות מדידה ידועות‬
‫אחרי הרבה התכתבות והמון בירוקרטיה‪,‬‬
‫הגיעו סוף סוף אנשי הסוכנות עם ציוד‬
‫ומקובלות‪ .‬בסוף אמרתי לו משהו על‬
‫הקדיחה‪ .‬הם הציבו חצובת ברזל גדולה‬
‫החינוך לשותפות במשק שלנו‪ ,‬על טיול‬
‫שממנה ירד כבל פלדה ובקצהו המקדח‬
‫בשדות ולימוד מדידת שטחים דרך הרגלים‪,‬‬
‫ואיך שהוא זה עבד‪.‬‬
‫המיוחד‪ ,‬והתחילו לעבוד‪ .‬זאת הייתה עבודת‬
‫פרך ממש‪ .‬בראש המקדח הם תקעו צינור‬
‫כמה ימים לאחר מכן‪ ,‬כשהאדמה כבר יבשה‬
‫ובחוץ הייתה שמש חורפית נעימה‪ ,‬יצאתי‬
‫ברזל אופקי‪ ,‬וארבע גברים מזיעים בגופיות‬
‫ובמכנסי שלושת רבעי‪ ,‬שנים מכל צד‪ ,‬אחזו‬
‫עם ילדי כיתה ב' ואיץ המורה‪ ,‬לסמן את‬
‫המקום‪.‬‬
‫בו‪ ,‬דחפו וסובבו את המקדח בקצב אחד‪:‬‬
‫"היי הופ‪ ,‬היי הופ" עד שהמקדח התמלא‬
‫אחרי שהוא הסביר לילדים את המטרה‬
‫שלשמה באנו‪ ,‬תקעתי מקל סימון בנקודת‬
‫כולו בבוץ‪ .‬אז העלו אותו בעזרת הגלגלת‪,‬‬
‫משכו אותו הצידה‪ ,‬ורוקנו את גושי הבוץ‬
‫ההתחלה שבחורשת האיקליפטוסים‪ ,‬לפי‬
‫מפת השטחים המנוקבת‪ ,‬והתחלנו כולנו‬
‫בעזרת מוטות ברזל‪ .‬כך הם עבדו והזיעו‬
‫כמה שבועות‪ ,‬עד שהגיעו לשכבת מי‬
‫לצעוד צפונה בשטח החרוש‪ .‬מדדנו את‬
‫הדרך בצעדים וכל כמה מטרים היצבתי ילד‬
‫התהום‪ .‬כעבור כמה שבועות הביאו את‬
‫צינורות השאיבה‪ ,‬הורידו אותם אל מעמקי‬
‫אחד‪ ,‬אבל כל הזמן הרגשתי מאד לא נוח עם‬
‫האדמה‪ ,‬והתקינו משאבה זמנית‪.‬‬
‫כל הסיפור הזה‪ .‬מה עם הוא סתם שרלטן‬
‫הגיע היום הגדול – יום שאיבת הניסיון‪ .‬כל‬
‫ובסוף לא נמצא שם מים‪ ,‬איך אסביר את‬
‫זה אחר כך לחברים‪ .‬מכל מקום המשכנו‬
‫מי שיכול היה להתפנות הגיע לחזות בפלא‪,‬‬
‫וכמובן גם כיתת הילדים ביחד עם איץ‬
‫במשימה כפי שהבטחתי להנס שוורצוואלד‪.‬‬
‫כך העמדנו את כל הילדים אחד אחרי השני‪,‬‬
‫המורה וצלם (גדליה?)‪ .‬עובדי המוסך הביאו‬
‫את ה ‪ W9‬הגדול עם גלגלי הברזל‪ ,‬וחיברו‬
‫בשורה ישרה כמו סרגל‪ .‬ומי נשאר בסוף‪,‬‬
‫אלחנן כמובן‪ ,‬שהלך ורץ אחריי כל הזמן‪,‬‬
‫אותו למשאבה בעזרת חגורת הנעה‪ .‬כשהכול‬
‫היה מוכן‪ ,‬וכולם עמדו מסביב בציפייה‪ ,‬ניתן‬
‫ובקושי הצליח להרים את רגליו הקטנות בין‬
‫הרגבים הגדולים‪ .‬בסוף ריחמתי עליו‪,‬‬
‫האות והפעלנו את המשאבה‪ .‬עברו כמה‬
‫דקות ארוכות מאד‪ ,‬הקשבנו במתח לרחש‬
‫הרמתי אותו על כתפיי‪ ,‬וכך מדדנו את‬
‫הקטע האחרון ותקענו את מקל הסימון‪.‬‬
‫המשאבה המסתובבת‪ ,‬אבל‪ ,‬שום דבר‪.‬‬
‫התחלתי כבר לדאוג ולחשוב מה עושים‬
‫‪8‬‬
‫הלאה‪ ,‬אך אז נשמע לפתע חרחור מוזר‪,‬‬
‫הקרירים‪ ,‬שופעים ושוצפים מהתהום עוד‬
‫והמים החלו עולים ממעמקי האדמה‬
‫ועוד‪ ,‬כאילו רק לרגע זה ציפו אלפי שנים‪.‬‬
‫ופורצים מהצינור הגדול אל בור המדידה‬
‫נשאתי בלבי תפילה לה' שהצליח את מעשה‬
‫שחפרנו מסביב‪ .‬בהתחלה בזרזיף קטן‪,‬‬
‫שהלך והתגבר מרגע לרגע בשצף קצף‪.‬‬
‫ידינו‪ ,‬ושלח לנו את ברכתו‪.‬‬
‫התחלתי מיד לחשוב על כל העבודה שעוד‬
‫כולם הריעו בהתלהבות ושמחנו בלי גבול‪.‬‬
‫מישהו הוציא בקבוק יין ושתינו לחיים‪ .‬היה‬
‫מצפה לנו בהתקנת רשת הצינורות ומערכת‬
‫ההשקיה‪ .‬בעיני רוחי כבר ראיתי את שורות‬
‫זה יום חג בשבילנו‪ ,‬ונקודת ציון חשובה‬
‫ה"סקינרים" המסובבים את צינורות הברזל‬
‫בתולדות המשק‪.‬‬
‫על עמודי התמך‪ ,‬כמו בעמק יזרעאל‪,‬‬
‫מראה זרם המים האדיר הפורץ מהצינור‬
‫בכוח ובעוצמה היה כה מרתק‪ ,‬שלא יכולתי‬
‫ומשקים את שדות השלחין הירוקים שלנו‪.‬‬
‫היה צריך גם לשלוח מכתב תודה לסוכנות‬
‫להפסיק להתבונן בו‪ .‬ניגשתי לצינור ונשענתי‬
‫עליו‪ .‬יכולתי לחוש את זרם המים החיים‬
‫ולמר הנס שוורצואלד‪ .‬אכן עוף מוזר‪ ,‬אבל‬
‫כנראה בר מזל ומבין משהו במים‪.‬‬
‫אלחנן הרץ‪ ,‬ירושלים‬
‫משתה נשים‬
‫נסיכה יקרה‪,‬‬
‫הנך מוזמנת למשתה מלכותי שיערך בארמון האירועים‪ ,‬ביום חמישי‪ ,‬ד' באדר ב' (‪)3.6‬‬
‫אל המשתה תבוא כל נערה ואישה‪( ,‬מי"ג ומעלה)‬
‫בתחפושת המדהימה אשר לבשה‪.‬‬
‫יפה ואופה‪ ,‬נסיכה אמיתית‪,‬‬
‫תביא למשתה עוגיות או קלתית‪.‬‬
‫בפינת יד שניה לכל פריט יש סיפור‪,‬‬
‫שם כל עלמה תמצא תכשיטים ואיפור‪.‬‬
‫בתוכנית‪:‬‬
‫‪02:62‬‬
‫‪00:22‬‬
‫‪00:02‬‬
‫‪00:12‬‬
‫‪00:62‬‬
‫מפגש נשי ונשנוש‬
‫דברי פתיחה ותוכנית‬
‫ריקודי מצווה‬
‫סדנה‬
‫המשך ריקודים אל תוך הלילה‬
‫צוות המשתה‪:‬‬
‫נירית אפרתי‪ ,‬רותם בית‪ -‬אריה‪ ,‬לילך פלק‪ ,‬נטע קנדל‪,‬‬
‫שרי שטיין‪ ,‬ושרון שמעון‬
‫‪1‬‬
‫חידוש המנוי על מאגר הספרות התורנית‬
‫גם השנה אנחנו מחדשים את המנוי למאגר הספרות התורנית המקוון שנוסד באוניברסיטת בר‪-‬‬
‫אילן‪ .‬מינוי הזמין לכל חברי קבוצת יבנה‪.‬‬
‫ב שנה שחלפה נרשמה ירידה מסוימת בשימוש באתר‪ .‬נקווה שהשימוש יגבר‪.‬‬
‫מספר העמדות שאנו רוכשים הוא מוגבל‪ .‬כדי לאפשר לאנשים נוספים להיכנס לאתר‪ ,‬רצוי שלא‬
‫"לתפוס מקום" לזמן ממושך‪ ,‬ולהתחשב בכך בעת החיפוש‪.‬‬
‫לנוחיות החברים הנה ההנחיות כיצד להיכנס אל המאגר‪,‬‬
‫א‪ .‬הקלד את כתובת דף הבית של פרויקט השו"ת‪ , www.responsa.co.il :‬בשורת הכתובת‬
‫של הדפדפן‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקלק על המילה "חיפוש" הנמצאת בפינה השמאלית‪-‬עליונה של חלון הדף הראשי‪,‬‬
‫באתר הפרויקט‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקלק על המילה "כניסה"‪ ,‬הנמצאת בפינה השמאלית‪-‬עליונה של חלון הדף שנפתח‪,‬‬
‫ושים לב שבפינה הימנית‪-‬עליונה‪ ,‬כתוב‪" :‬שלום קבוצת יבנה"‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫הוועדה לענייני דת‬
‫המלצה לטיול פריחה‬
‫כולנו זקוקים לחסד‪ ...‬ולגשמים‪...‬‬
‫ובינתיים‪ ,‬בעודנו מייחלים ומתפללים‪ ,‬השמש זורחת והפרחים צובעים את הארץ ושוטפים את‬
‫המרחבים ברוב גוניותם‪ .‬השבוע טיילנו עם הקיבוץ במרחבי הירוק השטופים נקודות אדומות‬
‫ליד קיבוץ אור הנר‪ .‬היה נעים ונחמד‪ .‬תודה לוועדת תרבות על הארגון המחמם והפריסה‬
‫הכיפית‪.‬‬
‫ולידנו ממש קרוב ליד מושב "טל שחר" ישנו יער ישעי‪ .‬שם ביער‪ ,‬על גבעה אחת‪ ,‬תוכלו לראות‬
‫מרבדי רקפות הפור חות בכל פינה‪ .‬המחזה מלבב ומרהיב‪ .‬ההליכה ביער מתאימה לכולם‪ :‬ילדים‬
‫ומבוגרים‪ ,‬ואפשר לבחור ללכת במסלולים שונים ובדרכים שונות בתוכו‪.‬‬
‫נחמד להביא מחצלת‪ ,‬ערכת קפה ועוגיות‪ ,‬אפילו מומלץ‪.‬‬
‫איך מגיעים‪ :‬כשנכנסים למושב טל‪-‬שחר‪ ,‬יש להמשיך בנסיעה עד למעגל‬
‫התנועה הראשון‪ .‬שם ממשיכים ישר (יציאה שנייה) ומגיעים לדרך עפר‬
‫בת כמה מאות מטרים עד שמגיעים ליער‪ .‬כבר מרחוק תוכלו לראות את‬
‫היער‪ .‬טיול מהנה‪,‬‬
‫נטע קנדל‬
‫‪2‬‬
‫"קפה ספרות" בנושא המדבר‬
‫"אשיר לך שיר של מדבר‬
‫אשיר לך‬
‫התורנית‬
‫אשיר לך שיר של שיירה‬
‫הנודדת בדרכים‪.‬‬
‫השמש יוקדת בשמים‬
‫יוקדת על ראש השיירה‬
‫הנודדת במדבר"‪( .‬מחבר לא ידוע)‬
‫הפעם יעסוק "קפה ספרות" במדבר בשירה ובספרות העברית‪.‬‬
‫דרך סיפורי המדבר‪ ,‬תוביל אותנו יעל גורי בים גבעות החול והשיירות הנודדות‪ .‬המדבר כראי‬
‫לאדם כמו למשל בספרו של מאיר שלו "בביתו במדבר"‪ .‬עוצמתו של המדבר לעומת כוחו של‬
‫האדם‪ ,‬וכן שדמויות ספרותיות שהן כעוף החול ‪ -‬נופלות וקמות פעם אחר פעם‪.‬‬
‫את יעל גורי אנחנו כבר מכירים ממפגשים קודמים‪ .‬יעל מרצה בסמינרים שונים‪ ,‬במכון אבשלום‬
‫ובבתי ספר‪ ,‬וכן מעבירה סדנאות ספרות במסגרות שונות‪.‬‬
‫"קפה ספרות" ביום א'‪ ,‬ל' באדר א'‪ )3.2( ,‬כהרגלנו‪ ,‬בשעה ‪ 32:22‬קפה ועוגה‪ 32:02 .‬תחילת‬
‫ההרצאה‪.‬‬
‫להתראות‪,‬‬
‫ועדת תרבות‪ ,‬רחלה שנקר וצ'ף‬
‫נר זיכרון‬
‫באדר ב'‬
‫ג'‬
‫באדר ב'‬
‫ו'‬
‫י"ז באדר ב'‬
‫י"ח באדר ב'‬
‫כ"ב באדר ב'‬
‫כ"ג באדר ב'‬
‫תשס"ח‬
‫תש"ו‬
‫תשנ"ז‬
‫תשמ"ג‬
‫תש"ס‬
‫תשמ"א‬
‫מיכאל (מייקל) יהושע‬
‫צבי בלוטשטיין‬
‫ברוך כהנא‬
‫שמואל שטרנהיים‬
‫יפה הרטום‪-‬גרין‬
‫מנחם‪-‬צבי אפשטיין‬
‫‪4‬‬
‫חדש על המדף בספריה‬
‫" שכחתי שקר לי כשהתחלתי להביט ולקרוא באגדה הראשונה של חיי‪ .‬שנים רבות חלפו עד‬
‫שהבנתי שמאותו רגע היה בלתי אפשרי להרוג אותי‪ .‬חומה של ספרים הגנה עלי והבטיחה‬
‫שלעולם לא אהיה לבד‪ .‬עם הספר הראשון בידי‪ ,‬חזרתי לאמא שלי‪ .‬בערב‪ ,‬לאחר סעודת השבת‬
‫ישבתי ליד אבי‪ ,‬הוא קרא עיתון ואני קראתי אגדות סיניות"‪( .‬ספריית הלב ‪ -‬בנימין שבילי)‪.‬‬
‫מדי חודש בחודשו מגיעים לספריה ספרים מתחומים שונים‪ .‬הפעם אני ממליצה על שלושה‬
‫ספרים של סופרים ישראלים‪ :‬הראשון עוסק בתחום חשוב בחינוך‪ ,‬השני חדשני‪ ,‬סיפור מרגש‬
‫בקומיקס‪ ,‬והשלישי – רומן ושני ספרים נוספים מתורגמים‪ ,‬שגם הם יפים ומעניינים‪.‬‬
‫"עולם של פיתויים" ‪ -‬חיים עומר (מודן ‪ .)8113‬הסופר מנסה לתת תשובות להתמודדות של‬
‫הורים נורמטיביים וילדים מן השורה‪ ,‬מול ים של פיתויים שעומדים בפני הילדים והנוער‪.‬‬
‫"הדור השני דברים שלא סיפרתי לאבא" ‪ -‬מישל קישקה (מודן ‪ .)8113‬רומן גראפי יחיד במינו‪.‬‬
‫ראוי להתמודד עם ספר שכתוב בצורה ייחודית‪.‬‬
‫"האחרת" ‪ -‬אורית שחם‪-‬גובר (כתר ‪ .)8113‬רומן מרתק‪ .‬הסיפור מגולל עלילה מותחת ובו בזמן‬
‫עורך חשבון נוקב על מאבקן לעצמאות של נשים יוצרות‪.‬‬
‫"דברי מתיקה" ‪ -‬איאן מקיואן (עם עובד ‪ .)8113‬הספר מספר על מפגש עם השירות החשאי‬
‫בשולי המלחמה הקרה‪ .‬הספר מתוחכם ויש בו הרבה הפתעות‪.‬‬
‫"הרי אתה נושא את שמי" ‪ -‬נורברט ושטפן לברט (עם עובד ‪ .)8113‬ספר מצמרר המתאר את‬
‫קורות חייהם של צאצאי הנאצים בגרמניה‪ .‬שמם מסגיר את הקשר המשפחתי שלהם לנאצים‪,‬‬
‫והם צריכים להחליט באיזו דרך להתמודד עם העבר‪ .‬זהו גם סיפורה של החברה בגרמניה‬
‫בכללותה‪.‬‬
‫הנכם מוזמנים!‬
‫אסתר תדהר‬
‫מסיבת ראש חודש‬
‫"משנכנס אדר מרבין בשמחה"‬
‫לילדי כיתות א'‪-‬ב' והוריהם שלום!‬
‫שוב נפגשים לחוג ראש חודש‬
‫והפעם‪ ...‬חודש אדר ב'‪.‬‬
‫ניפגש אי"ה ביום שני א' אדר ב' (‪)3.3‬‬
‫בשעה ‪ 11:11‬בבית הילדים‪.‬‬
‫פרטים נוספים בבית הילדים‪.‬‬
‫בואו בשמחה‪,‬‬
‫מזל גוטליב‬
‫‪11‬‬
‫דירה בקהילה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים‬
‫התורנית‬
‫לאחר שהוחלט בצוות מעורבות חברתית‬
‫הם מגיעים למקומות העבודה לבדם‬
‫להמליץ על הקמת בית לאנשים עם צרכים‬
‫באוטובוס או ברכבת הקלה‪ ,‬ולאחר העבודה‬
‫מיוחדים ביבנה‪ ,‬חברנו לעמותת שק"ל‬
‫נוסעים לחוגים שונים בבית שק"ל‪.‬‬
‫(שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים‬
‫הדיירים‬
‫הדירה‬
‫מיוחדים) מתוך כוונה שבעזרת העמותה‬
‫מדריכים שעובדים במשמרות‪ ,‬ומסייעים‬
‫ובפיקוחה נקים את הבית‪.‬‬
‫להם בהתנהלות היומיומית כגון‪ :‬תחזוקת‬
‫מנהלים‬
‫את‬
‫בעזרת‬
‫הדירה‪ ,‬הכנת ארוחות בתורנות‪ ,‬והכל עם‬
‫כדי להבין טוב יותר את המשמעויות של‬
‫הפרויקט נסענו (יאיר לסלוי‪ ,‬יעל עופר‬
‫הרבה שמחת חיים‪.‬‬
‫הראל ואני) לירושלים כדי‬
‫להיפגש עם מנכ"לית שק"ל‪,‬‬
‫באופן אישי אציין שהביקור‬
‫חיזק בי את האמונה שבית‬
‫שלהם‬
‫דירות‬
‫ולראות‬
‫הממוקמות בשכונות שונות‬
‫כזה יכול מאוד להצליח‬
‫בקבוצת יבנה‪ .‬הן משום שיש‬
‫לנו‬
‫בעיר‪.‬‬
‫אפשרויות‬
‫מגוונות‬
‫לתעסוקה‪ ,‬בעבודה ובחוגים;‬
‫ביקרנו בשלוש דירות‪ ,‬הביקור‬
‫היה מרשים ומרגש ביותר‪ .‬הדירות גדולות‬
‫והן משום שיש אצלנו‬
‫אפשרויות למעורבות רבה של הקהילה‪.‬‬
‫ומרווחות‪ ,‬מרוהטות ברמה גבוהה ויפות‬
‫מאוד‪ .‬בשלושת הדירות‪ ,‬שתיים של בנות‬
‫שק"ל העבירו לנו פרוגרמה מפורטת‬
‫ואחת של בנים‪ ,‬חיכו לנו ושמחו מאוד לארח‬
‫אותנו‪.‬‬
‫להפעלת הדירה ביבנה‪ .‬צוות המעורבות‬
‫החברתית בחן אותה‪ ,‬והמליץ למזכירות‬
‫הדיירים סיפרו לנו בגאווה רבה על מקומות‬
‫העבודה שלהם (מסעדות בעיר‪ ,‬בגן הבוטני‬
‫לקבל את הפרויקט‪ .‬אני מקווה שבקרוב‬
‫מאוד נביא את הנושא לדיון ציבורי כדי‬
‫האוניברסיטאי ועוד‪ .)..‬סיפרו על הקשרים‬
‫הטובים שיש להם עם האנשים איתם הם‬
‫שנוכל להפעיל את הדירה כבר מתחילת‬
‫השנה הבאה‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫עובדים‪ ,‬ומה הם עושים בשעות הפנאי‬
‫שלהם‪.‬‬
‫דליה הקשר בשם הצוות‪:‬‬
‫דפי ליבר‪ ,‬עציון ויעל עופר הראל‪ ,‬מיטל‬
‫מטיאש‪ ,‬ניר גלס‪ ,‬יאיר לסלוי ‪ ,‬שושי‬
‫זלקינד‬
‫‪11‬‬
‫שוק צדקה‬
‫יצרנו‪ ,‬תכננו‪ ,‬אספנו‪ ,‬הכנו‪ ....‬וכעת אנחנו נרגשים להזמין אתכם ל‪:‬‬
‫השוק יתקיים אי"ה ביום ראשון‪ ,‬ל' באדר א'‪)3.2( ,‬‬
‫בשעה ‪ 00:22-03:22‬במשטח חדר‪-‬אוכל‪.‬‬
‫מה יהיה בשוק?‬
‫יצירות מקסימות מעשי ידיהם של ילדי א'‪ -‬ו'‪ ,‬חוג הגיל השלישי ועובדי המתפרה‬
‫דוכני מזון של חברת נעורים‬
‫ספרי ילדים וצעצועים יד שנייה‬
‫דוכני יצירה עצמית‬
‫ודוכן של עמותת שק"ל‪.‬‬
‫בואו בשמחה!‬
‫"כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" (סנהדרין ד'‪ ,‬ה')‬
‫השנה החלטנו לתרום את כל הכסף שייאסף בשוק הצדקה באמצעות ארגון "חברים לרפואה"‪,‬‬
‫עבור הילדה בת שבע שני בת ה‪ ,3-‬שנולדה עם מום קשה בליבה וזקוקה לניתוח יקר בחו"ל‪.‬‬
‫שימו לב לאופן הרישום‪:‬‬
‫מניסיון העבר‪ ,‬רישום מספר תקציב בכל דו כן ודוכן בשוק צדקה יוצר קושי מאד גדול בריכוז‬
‫הסכומים הנפרדים לכל קונה בסוף היום‪ .‬על כן‪ ,‬בכניסה לשוק יוקם "בנק צדקה" בו ניתן יהיה‬
‫לבצע רישום של הסכום אותו בחרתם לתרום‪ ,‬וסכום זה יחויב בתקציבכם האישי‪ .‬בתמורה לכך‪,‬‬
‫תקבלו שטרות מיוחדים ("בונים")‪ ,‬בהם תוכלו לרכוש מוצרים ומזון בדוכנים השונים בשוק‪.‬‬
‫בדוכן של עמותת שק"ל החיוב יהיה ברישום רגיל‪ ,‬כנהוג במכירות מעין אלו‪.‬‬
‫ילדי חברת הילדים‪ ,‬חברת נעורים‪ ,‬והצוותים החינוכיים‬
‫‪18‬‬
‫הפעילות במרכז יום‬
‫יום ראשון‪ ,‬ל' אדר א'‪,‬‬
‫(ר"ח אדר ב') (‪)8.3‬‬
‫מלכים ב'‪ -‬חנה לבל‬
‫‪2:.1‬‬
‫‪ 11:11‬הרצאה‪" :‬סיור ברמת הגולן"‪,‬‬
‫מרצה‪ :‬דוד אלבלדה‬
‫יום שני‪ ,‬ב' אדר ב'‪ )3.3( ,‬מדרשת ח"י‬
‫‪ 11:11‬חוג ידיעת הארץ עם עופר רגב‬
‫"משפט שדה –‬
‫אחות כוננת‬
‫קּודי"‪ :‬ליזט עפרוני‬
‫אחות כוננת בשבת "פְ ֵ‬
‫פתיחת מרפאה במוצאי שבת בשעה ‪81:31‬‬
‫שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪11:11-1.:31‬‬
‫‪18:11-1.:31‬‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי ‪13:11-14:31‬‬
‫יום חמישי ‪12:11-11:11‬‬
‫ההוצאה להורג של מאיר טוביאנסקי"‪.‬‬
‫סיור בהדרכתו של עופר רגב‬
‫"נסיך ירושלים"‬
‫יתקיים ביום שני כ"ט אדר ב' (‪)20.2‬‬
‫בין השעות‪3:22-00:22 :‬‬
‫רצח ברנדוט ‪ -‬דו‪-‬קרב גורלי על אדמת‬
‫ירושלים‪ .‬בשעת בין ערביים‪ ,‬ביום שישי‬
‫‪ 11/4/14.2‬נורה ברחוב שקט בירושלים‬
‫שהשמחה במעונם‬
‫מסיבת בת המצווה של‬
‫אורי בית אריה‬
‫בתם של רעות ואסף‬
‫תתקיים אי"ה‬
‫ביום רביעי הקרוב‬
‫הרוזן השוודי פולקה ברנדוט‪ ,‬מתווך‬
‫האו"ם במזרח התיכון‪ .‬שלטונות‬
‫הביטחון של מדינת ישראל ידעו כבר‬
‫בליל האירוע את זהותם המדויקת של‬
‫המתנקשים‪ .‬רשמית‪-‬החקירה לא‬
‫הושלמה מעולם‪ .‬על זאת ועוד נשמע‬
‫בסיור‪.‬‬
‫הסיור פתוח לכולם ‪ -‬גם לאלה שאינם‬
‫משתתפים בחוג ידיעת הארץ‪.‬‬
‫נשמח לראותכם !‬
‫שהשמחה במעונם‬
‫מסיבת בת המצווה של‬
‫שחר ושקד‬
‫תאומותיהם של‬
‫אלי ופזית מוזס‬
‫תתקיים אי"ה ביום שני‪,‬‬
‫ח' באדר ב' (‪)02.2‬‬
‫צוות העמותה ומרכז היום‬
‫‪13‬‬
‫מחסן תחפושות פותח את שעריו‬
‫הודעה‬
‫חברים‬
‫המ‬
‫וחברות‬
‫להשתמש‬
‫בתאריכים הבאים‪:‬‬
‫המעוניינים‬
‫בקומה‬
‫בכיתות‬
‫הראשונה אשר בבית הקשת‬
‫יום ב' ‪3/3‬‬
‫(בנין השלוש קומות)‪ ,‬מתבקשים‬
‫יום ג' ‪./3‬‬
‫לתאם זאת עם דני הרץ או עם‬
‫יום א' ‪4/3‬‬
‫החתומה מטה‪ .‬תודה‪,‬‬
‫יום ג' ‪11/3‬‬
‫יונה עפרוני‬
‫בין השעות‪.11:31-12:31 :‬‬
‫המחסן כזכור חזר למעונו במרתף ענף הבגד‪.‬‬
‫להתראות‪,‬‬
‫ליאורה גליק‬
‫ה‬
‫נושאים אקטואליים בהלכה‬
‫לכבוד פורים בנושא‪:‬‬
‫מצוות קריאת מגילה לנשים‪.‬‬
‫למעוניינים‬
‫נפגש בבית המדרש‬
‫ביום רביעי‪ ,‬ג' באדר ב'‪,‬‬
‫גם השנה יש אפשרות לרכוש בחנות‬
‫(‪ )2.2‬בשעה ‪.30:22‬‬
‫בואו בשמחה‪,‬‬
‫המוצרים יישארו בחנות להכנת משלוח‬
‫הרב אילעאי‬
‫עינת לוי‬
‫יין‪ ,‬עוגות‪ ,‬עוגיות ודברי מתיקה‪.‬‬
‫מנות‪ .‬מנות אלו יישלחו בשיתוף עם ועדת‬
‫צדקה‪.‬‬
‫תזכורת הלכתית ‪ -‬מי שיבחר באפשרות זו‪,‬‬
‫חייב על פי ההלכה גם במשלוח מנות אחד‬
‫(לפחות) בחג הפורים עצמו‪.‬‬
‫חודש טוב!‬
‫הוועדה לענייני דת‪ ,‬ועדת צדקה‬
‫ועובדות החנות‬
‫הצגה‬
‫ביום שני‪ )3.3( ,‬תתקיים בכפר‬
‫מנחם הצגה בנושא‪ 81" :‬שנות‬
‫מדינה"‪ .‬ההצגה ללא תשלום‪,‬‬
‫והיא תתקיים בשעה ‪.11:.1‬‬
‫המעוניינים מתבקשים לפנות‬
‫לאיילת אריכא או לחתומה מטה‪.‬‬
‫ההצגה מומלצת ומצחיקה‪.‬‬
‫תמי חיות‬
‫‪1.‬‬
‫משולחנו של שמשון‬
‫השבוע עמד בסימן טיולים‬
‫בפוריה‪ ,‬ואליה יוצאים חברים רבים שרובם‬
‫דרום אדום ‪ -‬בעשרה ימים האחרונים רבים‬
‫ככולם דיירי הקומתיים‪ .‬חשוב שלכולנו‬
‫מרכבינו נסעו ל"דרום אדום" למפגש השנתי‬
‫תהיה הזדמנות שווה לקחת חלק‬
‫בדיון‬
‫עם מרבדי הכלניות‪ .‬ביום שני סיימנו לעבוד‬
‫שנוגע באמות הסיפים של הבית‪ .‬בשבוע‬
‫מוקדם‪ ,‬וביוזמת ועדת תרבות יצאנו‬
‫הבא תתקיים אסיפה כמעט בכל תנאי‪,‬‬
‫לכלניות‪ ,‬נשים גברים ילדים וטף‪ .‬הצטרפתי‬
‫ובאותו ערב חל גם ז' באדר‪ .‬ניקח זאת‬
‫ונהניתי מהנוף המוריק של הנגב המערבי אך‬
‫בחשבון‪ .‬יתכן שבשל כך‪ ,‬נתחיל את האסיפה‬
‫התאכזבתי ממראה הכלניות‪ .‬רבות מהן‬
‫קצת יותר מאוחר‪.‬‬
‫כבר דהו‪ .‬היה זה כנראה מזג האוויר החמים‬
‫מגמה ירוקה‬
‫שגרם להן להיראות לא הרבה יותר מצבע‬
‫מדי שבוע נשלחים ב"דואר בא היום באוטו‬
‫אדום‪ .‬תודה לך ועדה‪.‬‬
‫האדום"‪ ,‬שבועוני "מבית" גם לנמענים‬
‫ענף הנהלת החשבונות גם הוא יצא לדרום‬
‫מחוץ לקבוצה‪ ,‬בחלקם חברים מקיבוצי‬
‫אדום וזאת תחת הכותרת "טיול ענף"‪.‬‬
‫התנועה שנהנו עד עכשיו מדואר השליחים‬
‫החברים ירדו לנגב המערבי וביקרו במגדל‬
‫שיצא מהבית בדובנוב ‪ .1‬עם המעבר של‬
‫המים של בארות יצחק הישנה וברחבי‬
‫משרדי הקה"ד לקיבוץ בארות יצחק‪,‬‬
‫האזור‪ ,‬וגם הם מצאו שהכלניות כבר לא מה‬
‫השליחים התמעטו‪ ,‬ולכן התבקשנו להפסיק‬
‫שהיו פעם‪.‬‬
‫את המשלוח התנועתי‪ .‬פנינו לכל הנמענים‬
‫במהלך הטיול התקיים טקס פרידה מאסתר‬
‫שיעבירו לנו את כתובות הדואר האלקטרוני‬
‫בית אריה אשר עבדה בהנהלת החשבונות‬
‫בכך נחסוך נייר ומשאבים נוספים‪ ,‬ונתרום‬
‫במשך שנים רבות‪ ,‬ולאחרונה סיימה את‬
‫את חלקינו הקטן לקידום המגמה הירוקה‪.‬‬
‫זו‬
‫אנחנו‬
‫פונים‬
‫לחברים‬
‫עבודתה בענף‪ .‬ברכות ובהצלחה‪.‬‬
‫בהזדמנות‬
‫ענף הבגד גם הוא יצא לטיול ענף‪ ,‬אך דרכו‬
‫שמעוניינים להצטרף למגמה‪ ,‬ולקבל את‬
‫הייתה לעמק האלה‪.‬‬
‫העלון לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם‬
‫בערבו של יום כל המטיילים עזבו את חיק‬
‫הטבע‪ ,‬ושבו הביתה‪.‬‬
‫במקום לתאי "דואר תרצה"‪ ,‬שיודיעו‬
‫למשרד‪ ,‬ואנחנו נדאג למייל אותם‪ .‬בכל‬
‫חזרנו לסדר היום ‪ -‬על סדר יום של‬
‫האסיפה‪ ,‬שבינתיים נדחתה‪ ,‬דיון וקבלת‬
‫שבוע מופצים למעלה מ‪ 311-‬גיליונות‪ ,‬וזאת‬
‫בזכות מערכת "מבית" ושרה בלנקשטיין‪,‬‬
‫החלטות בנושאי הבניה‪ ,‬מתוך תקווה לעלות‬
‫עוד מדרגה‪ .‬נענינו לבקשה לדחות את‬
‫שעוברים על כל אות ואות‪ ,‬תג ותג‪ ,‬לפני‬
‫שמכניסים את השבועון למכבש הדפוס‪.‬‬
‫האסיפה בשבוע ימים‪ ,‬וזאת היות והשבת‬
‫מתקיימת שבת תוכן של הקה"ד באכסניה‬
‫הרבו בשמחה כי מישהו נכנס‪...‬‬
‫שבת שלום‪ ,‬שמשון‬
‫‪11‬‬
‫מישהּו הו ֵלְך תמיד אתי ‪ /‬רמי קידר‬
‫לזכר עפרה חזה במלאת ‪ 13‬שנה למותה‬
‫הָ יּו ָי ִּמים חַ ִּמים יְ מֵ י בַ ֹצ ֶרת‬
‫פָ ַני ָיבְ שּו כְ סֶ ֶדק אֲ ָדמָ ה‬
‫ָׂש ִּדי ָקמַ ל וְ ֹלא נ ֹותַ ר לִּ ְק ֹצר אֶ ת‬
‫ָשַאלְ ִּתי‪ָ ,‬לחַ ְש ִּתי‪ :‬בִּ ְשבִּ יל מַ ה?‬
‫הַ ֹח ֶרף שּוב ִּהכָ ה בִּ י ק ֹור ַכחֶ ֶרב‬
‫וְ הַ מַ בָ ט ֹכה סַ גְ ִּר ִּירי בִּ ְש ֵתי עֵ י ַני‬
‫ּו ִּמ ִּס ְד ֵקי ִּקיר ֹות ִּנבָ ט הָ עֶ צֶ ב‬
‫ָשַאלְ ִּתי‪ָ ,‬לחַ ְש ִּתי‪ :‬עַ ד מָ תַ י?‬
‫אַ ְך לְ עֵ ת עֶ ֶרב עִּ ם רּוחַ עֶ ֶרב‬
‫יתי‪,‬‬
‫עָ ֶלה נ ֹו ֵשר ל ֹו עַ ל ַגג בֵ ִּ‬
‫אֲ ִּני י ֹו ַדעַ ת אֲ ִּני ש ֹומַ עַ ת‬
‫ישהּו ה ֹו ֵלְך ָת ִּמיד ִּא ִּתי‪.‬‬
‫ִּמ ֶ‬
‫אֲ ִּני ז ֹוכֶ ֶרת בְ ִּדידּו ִּתי ז ֹועֶ ֶקת‬
‫ָאלִּ יט פָ ַני בִּ ְש ֵתי כַ פ ֹות ָי ַדי‬
‫אֶ ת צַ ֲע ִּרי ִּח ַל ְק ִּתי עִּ ם פַ ת ֶלחֶ ם‬
‫ָשַאלְ ִּתי‪ ,‬הַ א ְמ ָנם וְ ִּאם כְ ַדאי‪.‬‬
‫אֶ ת ְתפִּ ָל ִּתי אֶ ָשא כָ ְך הַ לְ ָאה הַ לְ ָאה‬
‫ע ֹוד ל ֹוחֲ ש ֹות ְׂשפָ תַ י ִּמת ֹוְך ע ֹו ְניִּ י‬
‫ישהּו לְ מַ עְ ָלה‬
‫אֲ ִּני י ֹו ַדעַ ת ִּמ ֶ‬
‫ר ֹואֶ ה א ֹור ֲע ָש ִּשית בְ חַ ל ֹו ִּני‪.‬‬
‫הכתובת למשלוח מאמרים למערכת‪[email protected] :‬‬
‫‪18‬‬

Similar documents