ספר החוקים

Comments

Transcription

ספר החוקים
‫רשומות‬
‫ספר החוקים‬
‫י' באדר ב' התשע"ו‬
‫‪2538‬‬
‫‪ 20‬במרס ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ‪ ,)26‬התשע"ו‪630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫ תיקון עקיף‪:‬‬
‫ חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪ - 1982-‬מס' ‪74‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)172‬התשע"ו‪635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)173‬התשע"ו‪635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ‪ ,)26‬התשע"ו‪*2016-‬‬
‫הוספת כותרת‬
‫סימן א'‬
‫‪.1‬‬
‫הוספת כותרת‬
‫סימן ב'‬
‫‪.2‬‬
‫הוספת כותרת‬
‫סימן ג'‬
‫‪.3‬‬
‫תיקון סעיף ‪12‬א‬
‫‪.4‬‬
‫הוספת כותרת‬
‫סימן ד'‬
‫‪.5‬‬
‫הוספת סימנים‬
‫ה' ו–ו'‬
‫‪.6‬‬
‫התשי"ב‪( 11952-‬להלן ‪ -‬החוק העיקרי)‪ ,‬לפני סעיף ‪ 11‬יבוא‪:‬‬
‫‏‏‬
‫בחוק הכניסה לישראל‪,‬‬
‫"סימן א'‪ :‬ביטול אשרות"‪.‬‬
‫אחרי סעיף ‪ 11‬לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"סימן ב'‪ :‬עבירות שונות"‪.‬‬
‫אחרי סעיף ‪ 12‬לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"סימן ג'‪ :‬הסעה שלא כדין"‪.‬‬
‫בסעיף ‪12‬א לחוק העיקרי ‪-‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בכותרת השוליים‪ ,‬במקום "הלנה‪ ,‬העסקה והסעה" יבוא "הסעה";‬
‫(‪)2‬‬
‫סעיפים קטנים (א) ו–(ב) ‪ -‬בטלים;‬
‫(‪ )3‬בסעיף קטן (ג)(‪ ,)1‬במקום הסיפה החל במילים "לחוק העונשין" יבוא "לחוק‬
‫התשל"ז‪( 21977-‬להלן ‪ -‬חוק העונשין); הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד‬
‫‏‏‬
‫העונשין‪,‬‬
‫יום ט"ו בניסן התשע"ח (‪ 31‬במרס ‪;";)2018‬‬
‫(‪)4‬‬
‫בסעיף קטן (ד) ‪-‬‬
‫(א) פסקה (‪ - )1‬תימחק;‬
‫(ב) בפסקה (‪ ,)2‬במקום "כ"א באדר ב' התשע"ו (‪ 31‬במרס ‪ ")2016‬יבוא "ט"ו בניסן‬
‫התשע"ח (‪ 31‬במרס ‪;")2018‬‬
‫(ג)‬
‫בפסקה (‪ ,)3‬אחרי "הוראות סעיף קטן זה" יבוא "והוראות סעיף ‪12‬ב‪;"13‬‬
‫(‪)5‬‬
‫סעיף קטן (ד‪ - )3‬בטל;‬
‫(‪)6‬‬
‫בסעיף קטן (ה) ‪-‬‬
‫(א) במקום "לעניין סעיף זה וסעיף ‪12‬א‪ "1‬יבוא "בפרק זה";‬
‫(ב)‬
‫ההגדרה ""מעביד" ו"מתווך כוח אדם"" ‪ -‬תימחק‪.‬‬
‫אחרי סעיף ‪12‬א לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"סימן ד'‪ :‬סדרי דין מיוחדים"‪.‬‬
‫לפני סעיף ‪12‬ג לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"סימן ה'‪ :‬הלנה והעסקה שלא כדין‬
‫הגדרות ‪ -‬סימן ה'‬
‫‪12‬ב‪ .1‬בסימן זה ‪-‬‬
‫"הממונה על החקירה" ‪ -‬השוטר שמונה להיות אחראי‬
‫לחקירה‪ ,‬ואם לא מונה אחראי כאמור ‪ -‬השוטר בעל‬
‫הדרגה הבכירה ביותר החוקר את העבירה;‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪630‬‬
‫התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (‪ 14‬במרס ‪ ;)2016‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הממשלה ‪ ,1020 -‬מיום ו' באדר א' התשע"ו (‪ 15‬בפברואר ‪ ,)2016‬עמ' ‪ ;528‬ובהצעות חוק הכנסת ‪ ,565 -‬מיום‬
‫כ"ג בתמוז התשע"ד (‪ 21‬ביולי ‪ ,)2014‬עמ' ‪.142‬‬
‫ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;354‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.415‬‬
‫ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.226‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫בפועל‪ ,‬מתווך כוח אדם‬
‫כוח אדם‬
‫מעסיק‬
‫מתווך‬
‫מעסיק‪,‬‬
‫בפועל‪,‬‬
‫לרבות‬
‫מעסיק‬
‫"מעביד" ‪-‬‬
‫"מעביד" ‪ -‬לרבות מעסיק‪,‬‬
‫זרים;בחוק עובדים זרים;‬
‫כהגדרתם‬
‫עובדים‬
‫אדם‬
‫בחוק‬
‫כהגדרתםכוח‬
‫וקבלן כוח אדם וקבלן‬
‫ארציתמפקד יחידה ארצית‬
‫מחוז או‬
‫יחידה‬
‫מפקד‬
‫מפקד‬
‫מוסמך" ‪-‬‬
‫מחוז או‬
‫משטרה‬
‫ מפקד‬‫"קצין‬
‫"קצין משטרה מוסמך"‬
‫בדרגת תת–ניצב ומעלה;‬
‫שהואומעלה;‬
‫תת–ניצב‬
‫ישראל‪,‬‬
‫בדרגת‬
‫במשטרת‬
‫במשטרת ישראל‪ ,‬שהוא‬
‫לחוק סדר הדין הפלילי‪.‬‬
‫הפלילי‪.‬‬
‫בסעיף ‪12‬‬
‫סדר הדין‬
‫כמשמעותו‬
‫בסעיף ‪ 12‬לחוק‬
‫"תובע" ‪-‬‬
‫"תובע" ‪ -‬כמשמעותו‬
‫הלנה והעסקה‬
‫שלא כדין‬
‫הלנה‬
‫דינם מאסר שנתיים או‬
‫שנתיים או‬
‫חיקוק‪ ,‬אלה‬
‫בכלמאסר‬
‫האמורדינם‬
‫חיקוק‪ ,‬אלה‬
‫בכל על אף‬
‫האמור(א)‬
‫והעסקהעל אף ‪12‬ב‪.2‬‬
‫‪12‬ב‪( .2‬א)‬
‫שלא כדין‬
‫‪(61‬א)(‪ )3‬לחוק העונשין‪:‬‬
‫העונשין‪:‬‬
‫בסעיף‬
‫לחוק‬
‫הקבוע‬
‫‪(61‬א)(‪)3‬‬
‫הקנס הקבוע בסעיףהקנס‬
‫שלא בתמורה‪ ,‬מקום‬
‫מקום‬
‫בתמורה‪ ,‬או‬
‫שלא‪ ,‬בתמורה‬
‫שמעמיד‬
‫בתמורה או‬
‫(‪ )1‬מי שמעמיד‪ )1( ,‬מי‬
‫כדין לישראל שלא כדין‬
‫שנכנס‬
‫שלא‬
‫לישראל זר‬
‫שנכנסשל תושב‬
‫לרשותו‬
‫תושב זר‬
‫לינה לרשותו של לינה‬
‫מסייע בתמורה או שלא‬
‫או שלא‬
‫בתמורה או‬
‫שלא כדין‪,‬‬
‫מסייע‬
‫שיושב בה‬
‫או שיושב בה שלאאוכדין‪ ,‬או‬
‫והכול מקום לינה‪ ,‬והכול‬
‫לינה‪,‬להשיג‬
‫כאמור‬
‫מקום‬
‫לתושב זר‬
‫בתמורה‪,‬להשיג‬
‫בתמורה‪ ,‬לתושב זר כאמור‬
‫בעצמו ובין על ידי אחר‬
‫ידי אחר‬
‫על בין‬
‫בעקיפין‪,‬‬
‫בעצמו ובין‬
‫במישרין ובין‬
‫בעקיפין‪ ,‬בין‬
‫בין במישרין ובין בין‬
‫המועסק על ידו או מטעמו;‬
‫המועסק על ידו או מטעמו;‬
‫שהוא תושב זר שאינו‬
‫עובדשאינו‬
‫תושב זר‬
‫המעסיק‬
‫שהוא‬
‫מעביד‬
‫המעסיק עובד‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪ )2‬מעביד‬
‫זה‪ ,‬בין במישרין ובין‬
‫חוקובין‬
‫במישרין‬
‫בישראל לפי‬
‫לעבוד זה‪ ,‬בין‬
‫רשאילפי חוק‬
‫רשאי לעבוד בישראל‬
‫אחר המועסק על ידו‬
‫ידיידו‬
‫על על‬
‫המועסק‬
‫בעצמו ובין‬
‫ידי אחר‬
‫על בין‬
‫בעקיפין‪,‬‬
‫בעקיפין‪ ,‬בין בעצמו ובין‬
‫או מטעמו‪.‬‬
‫או מטעמו‪.‬‬
‫בידי תאגיד‪ ,‬דינו ‪ -‬קנס‬
‫דינו(א)‪ -‬קנס‬
‫סעיףד‪,‬קטן‬
‫לפיתאגי‬
‫עבירהבידי‬
‫קטן (א)‬
‫נעברה‬
‫לפי סעיף‬
‫(ב) נעברה עבירה(ב)‬
‫‪(61‬א)(‪ )3‬לחוק העונשין‪.‬‬
‫העונשין‪.‬‬
‫בסעיף‬
‫לחוק‬
‫הקבוע‬
‫‪(61‬א)(‪)3‬‬
‫מהקנס‬
‫בסעיף‬
‫ארבעה‬
‫הקבוע‬
‫פי ארבעה מהקנס פי‬
‫(ג)‬
‫(א) לא יפחת מ–‪5,000‬‬
‫מ–‪5,000‬‬
‫סעיף קטן‬
‫לפייפחת‬
‫המוטללא‬
‫קנסקטן (א)‬
‫לפי) סעיף‬
‫המוטל (‪1‬‬
‫(‪ )1‬קנס (ג)‬
‫החליט בית המשפט‪,‬‬
‫המשפט‪,‬‬
‫ביתאם כן‬
‫אלא‬
‫החליט‬
‫חדשים‪,‬‬
‫אם כן‬
‫שקלים‬
‫שקלים חדשים‪ ,‬אלא‬
‫שיירשמו‪ ,‬להקל בעונש‪.‬‬
‫בעונש‪.‬‬
‫מיוחדים‬
‫שיירשמו‪ ,‬להקל‬
‫מטעמים מיוחדים מטעמים‬
‫(א)סעיפים קטנים (א)‬
‫קטניםלפי‬
‫סעיפיםתאגיד‬
‫המוטל על‬
‫תאגיד לפי‬
‫על) קנס‬
‫(‪ )2‬קנס המוטל (‪2‬‬
‫אם חדשים‪ ,‬אלא אם‬
‫שקלים‬
‫מ–‪20,000‬אלא‬
‫שקלים חדשים‪,‬‬
‫לא יפחת‬
‫מ–‪20,000‬‬
‫ו–(ב) לא יפחת ו–(ב)‬
‫שיירשמו‪,‬מיוחדים שיירשמו‪,‬‬
‫מיוחדים מטעמים‬
‫בית המשפט‪,‬‬
‫מטעמים‬
‫החליט‬
‫המשפט‪,‬‬
‫כן‬
‫כן החליט בית‬
‫להקל בעונש‪.‬‬
‫להקל בעונש‪.‬‬
‫ט"ובתוקפן עד יום ט"ו‬
‫יעמדו‬
‫זה יום‬
‫קטן עד‬
‫בתוקפן‬
‫יעמדוסעיף‬
‫הוראות‬
‫קטן זה‬
‫(‪ )3‬הוראות סעיף(‪)3‬‬
‫התשע"ח (‪ 31‬במרס ‪.)2018‬‬
‫במרס ‪.)2018‬‬
‫בניסן התשע"ח (‪ 31‬בניסן‬
‫הלנה והעסקה‬
‫בנסיבות מחמירות‬
‫הלנה‬
‫מהנסיבות באחת מהנסיבות‬
‫סעיף ‪12‬ב‪(2‬א)‬
‫באחת‬
‫‪12‬ב‪(2‬א)לפי‬
‫סעיף עבירה‬
‫(א)לפינעברה‬
‫עבירה‬
‫והעסקהנעברה ‪12‬ב‪.3‬‬
‫‪12‬ב‪( .3‬א)‬
‫בנסיבות מחמירות‬
‫שנים מאסר ארבע שנים‬
‫העבירה ‪-‬‬
‫עוברארבע‬
‫שלמאסר‬
‫דינו ‪-‬‬
‫העבירה‬
‫עוברלהלן‪,‬‬
‫המנויות‬
‫המנויות להלן‪ ,‬דינו של‬
‫‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק העונשין‪:‬‬
‫העונשין‪:‬‬
‫בסעיף‬
‫לחוק‬
‫הקבוע‬
‫‪(61‬א)(‪)4‬‬
‫בסעיףהקנס‬
‫או הקנס הקבוע או‬
‫בסעיף ‪12‬ב‪(2‬א)‪ ,‬של שני‬
‫של שני‬
‫כאמור‬
‫‪12‬ב‪(2‬א)‪,‬‬
‫העסקה‬
‫בסעיף‬
‫הלנה או‬
‫העסקה כאמור‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪ )1‬הלנה או‬
‫תושבים זרים או יותר;‬
‫תושבים זרים או יותר;‬
‫תושב זר כאמור בסעיף‬
‫של בסעיף‬
‫כאמור‬
‫העסקה‬
‫תושב זר‬
‫הלנה או‬
‫העסקה של‬
‫(‪ )2‬הלנה או (‪)2‬‬
‫יומיים רצופים או יותר;‬
‫למשך יותר;‬
‫רצופים או‬
‫‪12‬ב‪(2‬א)‪,‬‬
‫‪12‬ב‪(2‬א)‪ ,‬למשך יומיים‬
‫בסעיף ‪12‬ב‪(2‬א) במטרה‬
‫במטרה‬
‫כאמור‬
‫‪12‬ב‪(2‬א)‬
‫תושב זר‬
‫בסעיף‬
‫כאמורשל‬
‫תושב) זר הלנה‬
‫(‪3‬‬
‫(‪ )3‬הלנה של‬
‫להעסיקו‪.‬‬
‫להעסיקו‪.‬‬
‫בידי תאגיד‪ ,‬דינו ‪ -‬כפל‬
‫ כפל‬‫דינו(א)‬
‫סעיףד‪,‬קטן‬
‫לפיתאגי‬
‫עבירהבידי‬
‫קטן (א)‬
‫נעברה‬
‫לפי סעיף‬
‫(ב) נעברה עבירה(ב)‬
‫הקנס הקבוע בסעיף זה‪.‬‬
‫הקנס הקבוע בסעיף זה‪.‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪631‬‬
‫(ג)‬
‫(‪ )1‬קנס המוטל לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ–‪10,000‬‬
‫שקלים חדשים‪ ,‬אלא אם כן החליט בית המשפט‪,‬‬
‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬להקל בעונש‪.‬‬
‫(‪ )2‬קנס המוטל על תאגיד לפי סעיף זה לא יפחת‬
‫מ–‪ 40,000‬שקלים חדשים‪ ,‬אלא אם כן החליט בית‬
‫המשפט‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬להקל בעונש‪.‬‬
‫(‪ )3‬הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום‬
‫ט"ו בניסן התשע"ח (‪ 31‬במרס ‪.)2018‬‬
‫צו מינהלי להגבלת ‪12‬ב‪( .4‬א) היה לקצין משטרה מוסמך יסוד סביר להניח כי מקום‬
‫שימוש במקום‬
‫משמש לביצוע עבירה לפי סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪ ,3‬וכן יסוד‬
‫סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה כאמור‬
‫אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי‪ ,‬רשאי הוא לתת‬
‫צו להגבלת השימוש במקום‪ ,‬לתקופה שיקבע בצו‪ ,‬ורשאי הוא‬
‫להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות‪ ,‬ובלבד שסך כל‬
‫התקופות לא יעלה על ‪ 30‬ימים (בפרק זה ‪ -‬צו הגבלה מינהלי)‪.‬‬
‫(ב) עותק של צו הגבלה מינהלי יוצג במקום שעליו הוא חל‬
‫ויומצא לבעלים של המקום ולמחזיק במקום אם ניתן לאתרם‬
‫בשקידה סבירה בנסיבות העניין‪.‬‬
‫(ג) ניתן צו הגבלה מינהלי‪ ,‬רשאי מי שרואה את עצמו נפגע‬
‫מהצו לפנות לקצין משטרה מוסמך בבקשה לטעון לפניו את‬
‫טענותיו בעניין; קצין המשטרה המוסמך ייתן את החלטתו‬
‫בתוך ‪ 72‬שעות מעת הגשת הבקשה‪.‬‬
‫(ד) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי לערער‬
‫עליו לבית המשפט‪ ,‬שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו‪.‬‬
‫צו שיפוטי להגבלת ‪12‬ב‪( .5‬א) בית משפט רשאי‪ ,‬על פי בקשה בכתב של הממונה על‬
‫שימוש במקום‬
‫החקירה‪ ,‬לצוות על הארכת תוקפו של צו הגבלה מינהלי‪,‬‬
‫לתקופה נוספת שלא תעלה על ‪ 60‬ימים‪ ,‬אם שוכנע כי הגבלת‬
‫השימוש במקום חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה שבשלה‬
‫הוצא הצו‪ ,‬ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן‪.‬‬
‫(ב) הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪,3‬‬
‫רשאי בית המשפט‪ ,‬לבקשת תובע ‪-‬‬
‫(‪ )1‬אם ניתן בקשר לעבירה צו הגבלה מינהלי ‪-‬‬
‫לצוות על הארכת תוקפו של הצו עד תום ההליכים‬
‫או עד למועד מוקדם יותר שיקבע;‬
‫(‪ )2‬אם לא ניתן בקשר לעבירה צו הגבלה מינהלי ‪-‬‬
‫לתת צו הגבלת שימוש במקום עד תום ההליכים או‬
‫עד למועד מוקדם יותר שיקבע‪.‬‬
‫(ג) הוגשה בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלה מינהלי‬
‫לפי סעיף קטן (א) או (ב)(‪ ,)1‬יתקיים הדיון בבקשת ההארכה‬
‫בהקדם האפשרי‪ ,‬והצו המקורי יישאר בתוקפו לתקופה נוספת‬
‫של ‪ 30‬ימים מתום התקופה שעליה הורה הקצין המוסמך‪,‬‬
‫אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת‪.‬‬
‫‪632‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫בצו הגבלת שימוש‬
‫שימוש‬
‫הגבלתמחדש‬
‫רשאי לדון‬
‫מחדש בצו‬
‫המשפט‬
‫לדון‬
‫רשאיבית‬
‫(ד) בית המשפט (ד)‬
‫שיפוטי) אם ראה כי הדבר‬
‫כי הדבר‬
‫הגבלה‬
‫אם ראה‬
‫שיפוטי)‪ -‬צו‬
‫(בפרק זה‬
‫הגבלה‬
‫במקוםצושנתן‬
‫במקום שנתן (בפרק זה ‪-‬‬
‫מתןשהתגלו לאחר מתן‬
‫עובדות‬
‫שהתגלואולאחר‬
‫עובדותשהשתנו‬
‫בשלאונסיבות‬
‫שהשתנו‬
‫מוצדק בשל נסיבותמוצדק‬
‫הצו‪.‬‬
‫הצו‪.‬‬
‫מחזיקשל מקום או מחזיק‬
‫תובע‪,‬אובעלים‬
‫החקירה‪,‬מקום‬
‫בעלים של‬
‫תובע‪ ,‬על‬
‫הממונה‬
‫החקירה‪,‬‬
‫(ה) הממונה על (ה)‬
‫משפט לפי סעיף זה בתוך‬
‫זה בתוך‬
‫בית‬
‫סעיף‬
‫החלטת‬
‫משפט לפי‬
‫לערער על‬
‫החלטת בית‬
‫בו‪ ,‬רשאים‬
‫בו‪ ,‬רשאים לערער על‬
‫בית משפט שלערעור‬
‫שלערעור‬
‫ההחלטה‪ ,‬לפני‬
‫בית משפט‬
‫לפנימתן‬
‫ממועד‬
‫ההחלטה‪,‬‬
‫‪ 30‬ימים‬
‫‪ 30‬ימים ממועד מתן‬
‫בערעור בשופט אחד‪.‬‬
‫אחד‪.‬‬
‫בשופטידון‬
‫אשר ידון בערעור אשר‬
‫שיקולים למתן‬
‫צו הגבלת‬
‫שימוש במקום‬
‫הגבלה מינהלי או בית‬
‫או בית‬
‫מינהלי צו‬
‫מוסמך לתת‬
‫הגבלה‬
‫משטרה‬
‫לתת צו‬
‫קצין‬
‫מוסמך‬
‫משטרהבבוא‬
‫למתןקצין ‪12‬ב‪.6‬‬
‫שיקוליםבבוא‬
‫‪12‬ב‪.6‬‬
‫צו הגבלת‬
‫אלה‪:‬בין השאר את אלה‪:‬‬
‫ישקול‬
‫שיפוטי‪,‬את‬
‫בין השאר‬
‫הגבלה‬
‫ישקול‬
‫שיפוטי‪ ,‬צו‬
‫משפט לתת‬
‫משפט לתת צו הגבלה‬
‫שימוש במקום‬
‫(‪)1‬‬
‫עבירות קודמות במקום;‬
‫במקום;‬
‫ביצוע‬
‫ביצוע עבירות(‪)1‬קודמות‬
‫המחזיק בו על ביצוע‬
‫ביצוע‬
‫על או‬
‫המקום‬
‫המחזיק בו‬
‫הבעלים של‬
‫המקום או‬
‫הבעלים) שלידיעת‬
‫(‪2‬‬
‫(‪ )2‬ידיעת‬
‫לבצע עבירה במקום;‬
‫במקום;‬
‫הכוונה‬
‫עבירה‬
‫או על‬
‫לבצע‬
‫במקום‬
‫הכוונה‬
‫עבירה‬
‫עבירה במקום או על‬
‫למחזיק המקום או למחזיק‬
‫לבעלים של‬
‫המקום או‬
‫שתיגרם‬
‫הפגיעהשל‬
‫מידתלבעלים‬
‫(‪ )3‬מידת הפגיעה(‪)3‬שתיגרם‬
‫בו מהוצאת הצו‪ .‬בו מהוצאת הצו‪.‬‬
‫תוכנו של צו‬
‫הגבלת שימוש‬
‫במקום‬
‫צו צו‬
‫‪12‬ב‪ .7‬של‬
‫תוכנו‬
‫יקבע תנאים‪ ,‬הגבלות‬
‫הגבלות‬
‫שיפוטי‬
‫תנאים‪,‬‬
‫יקבעהגבלה‬
‫או צו‬
‫שיפוטי‬
‫מינהלי‬
‫הגבלה‬
‫הגבלה‬
‫צוצו‬
‫‪12‬ב‪.7‬או‬
‫הגבלה מינהלי‬
‫הגבלת שימוש‬
‫לרבות סגירת המקום‬
‫המקום‬
‫במקום‪,‬‬
‫השימושסגירת‬
‫במקום‪ ,‬לרבות‬
‫איסורים על‬
‫השימוש‬
‫במקום או איסורים על או‬
‫שלא תעלה על הנדרש‬
‫הנדרש‬
‫במידה‬
‫תעלה על‬
‫שלאוהכול‬
‫במידה בצו‪,‬‬
‫והכולהנקובה‬
‫לתקופה‬
‫לתקופה הנקובה בצו‪,‬‬
‫ביצוע עבירה במקום‪.‬‬
‫במקום‪.‬‬
‫המשך‬
‫עבירה‬
‫ביצועלמנוע‬
‫העניין כדי‬
‫בנסיבות המשך‬
‫בנסיבות העניין כדי למנוע‬
‫ביצוע צו הגבלת‬
‫שימוש במקום‬
‫‪12‬ב‪ .8‬צו‬
‫ביצוע‬
‫שיפוטי‪ ,‬רשאי שוטר‬
‫שוטר‬
‫הגבלה‬
‫שיפוטי‪,‬צורשאי‬
‫מינהלי או‬
‫הגבלה‬
‫הגבלה‬
‫או צו‬
‫מינהלי צו‬
‫‪12‬ב‪ .8‬ניתן‬
‫הגבלת הגבלה‬
‫ניתן צו‬
‫שימוש במקום‬
‫ולנקוט אמצעים סבירים‪,‬‬
‫הצוסבירים‪,‬‬
‫אמצעים‬
‫שלגביו ניתן‬
‫למקום ולנקוט‬
‫ניתן הצו‬
‫להיכנס‬
‫להיכנס למקום שלגביו‬
‫להבטיח את קיום הצו‪.‬‬
‫כדיהצו‪.‬‬
‫הדרושיםקיום‬
‫להבטיח את‬
‫כדיבכוח‪,‬‬
‫שימוש‬
‫הדרושים‬
‫לרבות‬
‫לרבות שימוש בכוח‪,‬‬
‫צו התליית רישיון‬
‫או היתר עיסוק‬
‫התליית רישיון‬
‫צו‬
‫בכתב של הממונה על‬
‫הממונה על‬
‫שלפי בקשה‬
‫בכתבעל‬
‫בקשהרשאי‪,‬‬
‫ביתפימשפט‬
‫רשאי‪ ,‬על‬
‫‪12‬ב‪( .9‬א)‬
‫בית משפט‬
‫‪12‬ב‪( .9‬א)‬
‫או היתר עיסוק‬
‫שניתנוהיתר עיסוק שניתנו‬
‫רישיון או‬
‫התלייתעיסוק‬
‫או היתר‬
‫רישיון על‬
‫התליית לצוות‬
‫החקירה‪ ,‬לצוות עלהחקירה‪,‬‬
‫עבירה כאמור בסעיפים‬
‫בסעיפים‬
‫בביצוע‬
‫כאמור‬
‫שחשוד‬
‫עבירה‬
‫בביצועמי‬
‫שחשודדין‪ ,‬של‬
‫לפי כל דין‪ ,‬של מי לפי כל‬
‫בעבירה‪ ,‬אם מתקיים יסוד‬
‫מתקיים יסוד‬
‫הקשור‬
‫בעיסוקאם‬
‫בעבירה‪,‬‬
‫‪12‬ב‪,3‬‬
‫הקשור‬
‫‪12‬ב‪ 2‬או‬
‫‪12‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪ ,3‬בעיסוק‬
‫סכנה לשלום הציבור‬
‫הציבור‬
‫מהווה‬
‫לשלום‬
‫העיסוק‬
‫סכנה‬
‫שהמשך‬
‫לחששמהווה‬
‫סבירהעיסוק‬
‫סביר לחשש שהמשך‬
‫עבירה דומה‪ ,‬לתקופה‬
‫לתקופה‬
‫דומה‪,‬ביצוע‬
‫להקל על‬
‫עבירה‬
‫עלול‬
‫ביצוע‬
‫לביטחונו או‬
‫או להקל על‬
‫או לביטחונו או עלול‬
‫תוקפו של הצו לתקופות‬
‫לתקופות‬
‫להאריך את‬
‫תוקפו של הצו‬
‫ורשאי הוא‬
‫להאריך את‬
‫שיקבע בצו‪,‬‬
‫שיקבע בצו‪ ,‬ורשאי הוא‬
‫לא יעלה על ‪ 30‬ימים‪.‬‬
‫ימים‪.‬‬
‫התקופות‬
‫יעלה על ‪30‬‬
‫שסך כל‬
‫ובלבד לא‬
‫התקופות‬
‫נוספות‪,‬‬
‫נוספות‪ ,‬ובלבד שסך כל‬
‫סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪,3‬‬
‫לפי‪12‬ב‪,3‬‬
‫בעבירהאו‬
‫סעיפים ‪12‬ב‪2‬‬
‫לפיאישום‬
‫כתב‬
‫בעבירה‬
‫אישום הוגש‬
‫(ב) הוגש כתב (ב)‬
‫לתת צו כאמור בסעיף‬
‫תובע‪,‬בסעיף‬
‫כאמור‬
‫לבקשת‬
‫לתת צו‬
‫המשפט‬
‫ביתתובע‪,‬‬
‫לבקשת‬
‫רשאי בית המשפטרשאי‬
‫שיקבע‪,‬מוקדם יותר שיקבע‪,‬‬
‫יותרלמועד‬
‫או עד‬
‫מוקדם‬
‫ההליכים‬
‫למועד‬
‫תום‬
‫עדעד‬
‫(א)או‬
‫ההליכים‬
‫קטן (א) עד תום קטן‬
‫שהמשך העיסוק הקשור‬
‫הקשור‬
‫לחשש‬
‫העיסוק‬
‫סביר‬
‫שהמשך‬
‫קיים יסוד‬
‫לחשש‬
‫שוכנע כי‬
‫יסוד סביר‬
‫אם שוכנע כי קיים אם‬
‫עלול לביטחונו או עלול‬
‫הציבור או‬
‫לביטחונו או‬
‫או לשלום‬
‫סכנה‬
‫הציבור‬
‫מהווה‬
‫לשלום‬
‫בעבירה‬
‫בעבירה מהווה סכנה‬
‫דומה‪.‬ביצוע עבירה דומה‪.‬‬
‫להקל על‬
‫להקל על ביצוע עבירה‬
‫נגדואו נאשם שניתן נגדו‬
‫וחשוד‬
‫שניתן‬
‫תובע‬
‫נאשם‬
‫החקירה‪,‬‬
‫וחשוד או‬
‫הממונה על‬
‫החקירה‪ ,‬תובע‬
‫(ג) הממונה על (ג)‬
‫החלטת לערער על החלטת‬
‫(ב)‪ ,‬רשאים‬
‫לערער על‬
‫קטנים (א) או‬
‫סעיפיםרשאים‬
‫לפי או (ב)‪,‬‬
‫קטנים (א)‬
‫צו לפי סעיפים צו‬
‫ימים (ב)‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים‬
‫קטנים‪(30‬א) או‬
‫סעיפים בתוך‬
‫(א) או (ב)‪,‬‬
‫קטניםלפי‬
‫המשפט‬
‫סעיפים‬
‫בית המשפט לפי בית‬
‫ידוןשלערעור אשר ידון‬
‫משפט‬
‫ביתאשר‬
‫שלערעור‬
‫ההחלטה‪ ,‬לפני‬
‫בית משפט‬
‫לפנימתן‬
‫ממועד‬
‫ממועד מתן ההחלטה‪,‬‬
‫בערעור בשופט אחד‪.‬‬
‫בערעור בשופט אחד‪.‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪633‬‬
‫הטלת עונש של‬
‫התליית רישיון או‬
‫היתר עיסוק‬
‫‪12‬ב‪ .10‬הורשע יחיד או תאגיד בעבירה לפי סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪,3‬‬
‫רשאי בית המשפט‪ ,‬נוסף על כל עונש אחר‪ ,‬לצוות על התליית‬
‫רישיון או היתר עיסוק שניתנו על פי כל דין‪ ,‬בעיסוק הקשור‬
‫בעבירה‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים‪.‬‬
‫סמכות עניינית‬
‫ומקומית במתן‬
‫צווים‬
‫‪12‬ב‪( .11‬א) הוראות סעיפים ‪ 2‬ו–‪ 3‬לחוק המעצרים‪ ,‬לעניין סמכות‬
‫עניינית ומקומית של בתי משפט‪ ,‬יחולו לעניין הליכים לפי‬
‫סעיפים ‪12‬ב‪ 4‬עד ‪12‬ב‪.9‬‬
‫(ב) בקשה לפי סעיפים ‪12‬ב‪(5‬ב) או ‪12‬ב‪(9‬ב)‪ ,‬תידון ככל‬
‫האפשר לפני שופט שאינו דן באישום‪.‬‬
‫סימן ו'‪ :‬הוראות שונות‬
‫הפרת צו הגבלת‬
‫שימוש במקום‬
‫‪12‬ב‪ .12‬המפר הוראות צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי‪ ,‬דינו‬
‫‪ -‬מאסר שנתיים‪.‬‬
‫חזקה‬
‫‪12‬ב‪ .13‬מי שעשה מעשה כאמור בסעיפים ‪12‬א(ג) או (ג‪12 ,)5‬ב‪ 2‬או‬
‫‪12‬ב‪ ,3‬והוכחה מודעותו לכך שהלן‪ ,‬העובד‪ ,‬הנוסע או הנוהג‪,‬‬
‫לפי העניין‪ ,‬הוא תושב זר‪ ,‬עליו הראיה שהמעשה נעשה‬
‫באחת מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬לאחר שבדק שבידי התושב הזר מסמכים‪ ,‬שלפיהם הוא‬
‫נכנס לישראל כדין ויושב בה כדין‪ ,‬או לעניין עבירה לפי סעיף‬
‫‪12‬א(ג‪ - )5‬מסמכים שלפיהם הוא רשאי לנהוג ברכב בישראל;‬
‫(‪ )2‬בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהתושב הזר נכנס‬
‫לישראל שלא כדין‪ ,‬שהוא יושב בה שלא כדין‪ ,‬או לעניין‬
‫עבירה לפי סעיף ‪12‬א(ג‪ - )5‬בנסיבות שבהן הוא לא חשד‬
‫שהתושב הזר אינו רשאי לנהוג ברכב בישראל‪.‬‬
‫אחריות נושא‬
‫משרה בתאגיד‬
‫‪12‬ב‪( .14‬א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן‬
‫למניעת עבירות כאמור בסעיפים ‪12‬א‪12 ,‬ב‪ 2‬ו–‪12‬ב‪ 3‬בידי‬
‫התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה‪,‬‬
‫דינו ‪ -‬הקנס הקבוע בסעיף ‪(61‬א)(‪ )2‬לחוק העונשין‪.‬‬
‫(ב) נעברה עבירה לפי סעיפים ‪12‬א‪12 ,‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪ 3‬בידי‬
‫תאגיד או בידי עובד מעובדיו‪ ,‬חזקה היא כי נושא המשרה‬
‫הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬אלא אם כן הוכיח שעשה‬
‫כל שניתן כדי למנוע את העבירה; לעניין סעיף זה‪" ,‬נושא‬
‫משרה" ‪ -‬מנהל פעיל בתאגיד‪ ,‬שותף למעט שותף מוגבל‪,‬‬
‫או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה‬
‫העבירה‪.‬‬
‫חילוט‬
‫תיקון סעיף ‪12‬ג‬
‫תיקון סעיף ‪12‬ד‬
‫‪634‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪12‬ב‪ .15‬הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים ‪12‬א‪12 ,‬ב‪ 2‬או ‪12‬ב‪ ,3‬יצווה‬
‫בית המשפט כי נוסף על כל עונש תחולט התמורה שקיבל או‬
‫שווייה הכספי‪".‬‬
‫בסעיף ‪12‬ג לחוק העיקרי‪ ,‬במקום "סעיף ‪12‬א(א) ו–(ב)" יבוא "סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬ו–‪12‬ב‪."3‬‬
‫בסעיף ‪12‬ד לחוק העיקרי‪ ,‬במקום "סעיף ‪12‬א" יבוא "סימנים ג' ו–ה' בפרק זה"‪ ,‬במקום‬
‫"סעיף ‪12‬א(א) ו–(ב)" יבוא "סעיפים ‪12‬ב‪ 2‬ו–‪12‬ב‪ "3‬ובמקום "או מתווך כוח אדם" יבוא‬
‫"כהגדרתו בסעיף ‪12‬ב‪."1‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫תיקון חוק‬
‫תיקון חוק‬
‫סדר א'‪,‬‬
‫הראשונה‬
‫בתוספת‬
‫הראשונה א'‪,‬‬
‫התשמ"ב‪,31982-‬‬
‫‏‏‬
‫משולב]‪ ,‬בתוספת‬
‫התשמ"ב‪,31982-‬‬
‫‏‏‬
‫הפלילי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הדין‬
‫[נוסח‬
‫הפליליסדר‬
‫הדין בחוק‬
‫בחוק‬
‫סדרסדר ‪.9‬‬
‫‪.9‬‬
‫הדין הפלילי ‪-‬‬
‫הדין הפלילי ‪-‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫(‪)27‬‬
‫פרט‬
‫אחרי‬
‫יבוא‪:‬‬
‫ב'‪,‬‬
‫בחלק‬
‫(‪)27‬‬
‫פרט‬
‫אחרי‬
‫ב'‪,‬‬
‫בחלק‬
‫מס' ‪74‬‬
‫מס' ‪74‬‬
‫התשי"ב‪ ,1952-‬בנסיבות מחמירות‬
‫בנסיבות מחמירות‬
‫לישראל‪,‬‬
‫התשי"ב‪,1952-‬‬
‫לחוק הכניסה‬
‫לישראל‪,‬‬
‫הכניסה‪12‬ב‪2‬‬
‫לפי סעיף‬
‫לחוק‬
‫עבירות‬
‫סעיף ‪12‬ב‪2‬‬
‫"(‪ )28‬עבירות לפי "(‪)28‬‬
‫סעיף‪12".‬ב‪ 3‬לחוק האמור‪".‬‬
‫לפיהאמור‬
‫לפי סעיף ‪12‬ב‪ 3‬לחוק‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬
‫נשיא המדינה‬
‫‪3‬‬
‫א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי‬
‫שר הפנים‬
‫יולי יואל אדלשטיין‬
‫יושב ראש הכנסת‬
‫ס"ח התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;43‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.358‬‬
‫חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)172‬התשע"ו‪*2016-‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫‪ ,39‬תיקון‬
‫תיקון סעיף‬
‫"לידה"‪,‬‬
‫בהגדרה‬
‫"לידה"‪,‬‬
‫בהגדרהבסעיף‬
‫התשנ"ה‪,11995-‬‬
‫‏‏‬
‫משולב]‪,‬בסעיף ‪,39‬‬
‫התשנ"ה‪,11995-‬‬
‫‏‏‬
‫הלאומי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הביטוח‬
‫בחוק[נוסח‬
‫בחוק‪ 39‬הביטוח‪ .1‬הלאומי‬
‫‪.1‬‬
‫"עשרים ושניים שבועות"‪.‬‬
‫שבועות"‪.‬‬
‫יבוא‬
‫ושניים‬
‫שבועות"‬
‫"עשרים‬
‫ושישה‬
‫"עשריםיבוא‬
‫שבועות"‬
‫במקום‬
‫במקום "עשרים ושישה‬
‫ותחולה‬
‫התחילה)‪,‬תחילה‬
‫תחילה ותחולה‬
‫יחול לגבי‬
‫התחילה)‪,‬‬
‫(להלן ‪-‬‬
‫פרסומו‬
‫חוק זה ב–‪1‬‬
‫לגבי‬
‫והוא יחול‬
‫והואיום‬
‫(להלן ‪-‬‬
‫יוםפרסומו‬
‫שלאחר‬
‫בחודש‬
‫שלאחרב–‪1‬‬
‫בחודש חוק זה‬
‫תחילתו של‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתו של ‪.2‬‬
‫התחילה או‬
‫לאחריו‪.‬התחילה או לאחריו‪.‬‬
‫שילדה ביום‬
‫מי שילדה ביום מי‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ח י י ם כ ץ‬
‫חיים כץ‬
‫החברתיים‬
‫הרווחה‬
‫ראש שר‬
‫ראש הממשלה‬
‫והשירותים החברתיים‬
‫והשירותים הרווחה‬
‫שר‬
‫הממשלה‬
‫ר א וב ן ר י ב ילוי ןל י י ו א ל א ד ל שיטו יליין י ו א ל א ד ל ש ט י י ן‬
‫נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫ראובן ריבלין‬
‫נשיא המדינה‬
‫התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (‪ 14‬במרס ‪ ;)2016‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הממשלה ‪ ,1009 -‬מיום כ"ב בשבט התשע"ו (‪ 1‬בפברואר ‪ ,)2016‬עמ' ‪.462‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.627‬‬
‫התשע"ו‪ *2016-‬התשע"ו‪*2016-‬‬
‫‪(,)173‬תיקון מס' ‪,)173‬‬
‫הלאומי‬
‫הביטוחמס'‬
‫הלאומי (תיקון‬
‫חוק‬
‫חוק הביטוח‬
‫אחריסעיף ‪2‬א‬
‫‪2‬א(ב)‪,‬תיקון‬
‫תיקון סעיף‬
‫פסקה (‪)3‬‬
‫פסקה (‪)3‬‬
‫אחריבסעיף‬
‫התשנ"ה‪,11995-‬‬
‫משולב]‪,‬בסעיף ‪2‬א(ב)‪ ,‬‏‏‬
‫התשנ"ה‪,11995-‬‬
‫‏‏‬
‫הלאומי [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫הביטוח‬
‫בחוק[נוסח‬
‫בחוק‪2‬אהביטוח‪.1‬הלאומי‬
‫‪.1‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫‏;"‪ .‬לתקנות הכניסה‏;"‪.‬‬
‫‪5‬א‬
‫לפי תקנה‬
‫ורישיון‬
‫לפיאשרה‬
‫שבידו‬
‫"(‪3‬א) מי‬
‫הכניסה‬
‫לתקנות‬
‫תקנה ‪5‬א‬
‫ורישיון‬
‫"(‪3‬א) מי שבידו אשרה‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬
‫נשיא המדינה‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫חיים כץ‬
‫שר הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫יולי יואל אדלשטיין‬
‫יושב ראש הכנסת‬
‫התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשע"ו (‪ 14‬במרס ‪ ;)2016‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הממשלה ‪ ,956 -‬מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (‪ 12‬באוקטובר ‪ ,)2015‬עמ' ‪.64‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;210‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.635‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2538‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪635‬‬
‫המחיר ‪ 3.24‬שקלים חדשים ‪ ISSN 0334-3030‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬

Similar documents