קובץ התקנות - משרד המשפטים

Comments

Transcription

קובץ התקנות - משרד המשפטים
‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫כ"ז באדר א' התשע"ו‬
‫‪7627‬‬
‫‪ 7‬במרס ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ו‪800 .. . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחיר קמח חיטה כשר לפסח)‪ ,‬התשע"ו‪800 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-‬‬
‫הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף ‪(3‬י))‪ ,‬התשע"ו‪801 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)‪ ,‬התשע"ו‪801 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים)‪ ,‬התשע"ו‪801 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום)‪ ,‬התשע"ו‪801 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫הודעת מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)‪ ,‬התשע"ו‪802 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫תיקוני טעויות‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה)‪,‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותנו לפי סעיף ‪ 7‬לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬
‫(להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬אנו מצווים לאמור‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫הוראת שעה‬
‫‪.1‬‬
‫ על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)‪,‬‬
‫התשס"ו‪ ,22005-‬תהיה רמת הפיקוח של קמח למצות כשר לפסח‪ ,‬ביום כ"ז באדר א'‬
‫התשע"ו (‪ 7‬במרס ‪ ,)2016‬לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו'‪.‬‬
‫תחולה‬
‫‪.2‬‬
‫ האמור בסעיף ‪ 1‬יחול ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (‪ 7‬במרס ‪ )2016‬בלבד‪.‬‬
‫כ"ו באדר א' התשע"ו (‪ 6‬במרס ‪)2016‬‬
‫‬
‫(חמ ‪-3-2722‬ת‪)1‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫ושר הכלכלה והתעשייה‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.192‬‬
‫ ק"ת התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.218‬‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחיר קמח חיטה כשר לפסח)‪,‬‬
‫התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותנו לפי סעיף ‪(12‬א)(‪ )3‬לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים‪,‬‬
‫התשנ"ו‪( 11996-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף ‪ 13‬לחוק‪,‬‬
‫אנו מצווים לאמור‪:‬‬
‫הפחתה‬
‫‪.1‬‬
‫ מחיר קמח החיטה הכשר לפסח‪ ,‬שנקבע ביום כ"ח בטבת התשע"ה (‪ 19‬בינואר ‪,2)2015‬‬
‫יופחת בשיעור של ‪ ,4.42%‬לפיכך מחירו החדש יהיה ‪ 2,118‬שקלים חדשים לטון‪ ,‬לא‬
‫כולל מע"מ‪.‬‬
‫תחילה‬
‫‪.2‬‬
‫ תחילתו של צו זה ביום כ"ז באדר א' התשע"ו (‪ 7‬במרס ‪.)2016‬‬
‫כ"ו באדר א' התשע"ו (‪ 6‬במרס ‪)2016‬‬
‫‬
‫(חמ ‪-3-2722‬ת‪)1‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫ושר הכלכלה והתעשייה‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪800‬‬
‫ ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.192‬‬
‫ ק"ת התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.718‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7627‬כ"ז באדר א' התשע"ו‪7.3.2016 ,‬‬
‫הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף ‪(3‬י))‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪5‬א(ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין‬
‫סעיף ‪(3‬י))‪ ,‬התשמ"ו‪( 11986-‬להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בשנת ‪ 2016‬שיעור הריבית הקבוע בתקנה ‪ 2‬לתקנות הוא‪.2.56%.‬‬
‫שיעור הריבית‬
‫ל' בשבט התשע"ו (‪ 9‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-920‬ת‪ )3‬‬
‫‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫__________‬
‫ק"ת התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;1102‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;1344‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.576‬‬
‫‪1‬‬
‫הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪(2‬א)(‪ )3‬לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)‪,‬‬
‫התשמ"ה‪( 11985-‬להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בשנת ‪ 2016‬שיעור הריבית הקבוע בתקנה ‪ 2‬לתקנות הוא ‪.3.41%‬‬
‫שיעור הריבית‬
‫ז' באדר א' התשע"ו (‪ 16‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-920‬ת‪ )3‬‬
‫‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫__________‬
‫ק"ת התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;1204‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;92‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.576‬‬
‫‪1‬‬
‫הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫ בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪(23‬ו) לתקנות מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪( 11976-‬להלן ‪ -‬תקנות‬
‫מס ערך מוסף)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫עקב עליית המדד‪ ,‬הסכום הנקוב בתקנה ‪(23‬ג) לתקנות מס ערך מוסף‪ ,‬מיום כ' בטבת תיאום סכומים‬
‫התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2016‬הוא "‪ 18,636‬שקלים חדשים"‪ ,‬במקום "‪ 18,805‬שקלים‬
‫חדשים"‪.‬‬
‫ג' בשבט התשע"ו (‪ 13‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-518‬ת‪)3‬‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫ק"ת התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;1590‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.1397‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪9‬א(ג) להוראות שבתקנה ‪ 7‬לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי‬
‫חשבונות)‪ ,‬התשל"ו‪( 11976-‬להלן ‪ -‬ההוראות)‪ ,‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ ק"ת התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;1599‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.758‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7627‬כ"ז באדר א' התשע"ו‪7.3.2016 ,‬‬
‫‪801‬‬
‫תיאום סיכום‬
‫‪.1‬‬
‫הסכום בסעיף ‪9‬א(ג)(‪ )1‬להוראות הוא מיום כ' בטבת התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪,)2016‬‬
‫‪ 265‬שקלים חדשים‪.‬‬
‫ג' בשבט התשע"ו (‪ 13‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-26‬ת‪)2‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫‬
‫הודעת מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)‪ ,‬התשע"ו‪2016-‬‬
‫ בהתאם לסעיף ‪ 2‬לכללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי)‪,‬‬
‫התשס"ה‪ ,12004-‬אני מודיע לאמור‪:‬‬
‫עדכון סכומים‬
‫‪.1‬‬
‫עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש ינואר ‪ 2016‬לעומת מדד‬
‫המחירים לצרכן שפורסם בחודש ינואר ‪ ,2015‬התעדכנו הסכומים הקבועים בכללים‪,‬‬
‫והם מיום כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪ ,)2016‬כלהלן‪:‬‬
‫טור א'‬
‫מספר חברי הכנסת הנמנים עם‬
‫הסיעה ביום התשלום‬
‫טור ב'‬
‫סכום בשקלים חדשים‬
‫‪ 2‬עד ‪5‬‬
‫‪335,100‬‬
‫‪ 6‬עד ‪10‬‬
‫‪495,300‬‬
‫‪ 11‬עד ‪15‬‬
‫‪655,500‬‬
‫‪ 16‬עד ‪20‬‬
‫‪815,600‬‬
‫‪ 21‬ומעלה‬
‫‪975,900‬‬
‫על כל ‪ 10‬חברי כנסת‬
‫מעל ‪ 21‬חברי כנסת‬
‫‪160,200‬‬
‫ח' באדר א' התשע"ו (‪ 17‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫חיים אבידור‬
‫חשב הכנסת‬
‫(חמ ‪-3-3415‬ת‪ )2‬‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫ק"ת התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;63‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.1098‬‬
‫תיקון טעות‬
‫בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ה‪,2015-‬‬
‫שפורסמו בקובץ התקנות ‪ ,7525‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪ ,1317‬בתקנה ‪ ,2‬בטור ג' שבטבלה‪ ,‬במקום‬
‫"‪ "32.72‬צריך להיות "‪."32.62‬‬
‫(חמ ‪-3-347‬ת‪)1‬‬
‫תיקון טעות דפוס‬
‫בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי‪ ,‬דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו‬
‫העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)‪ ,‬התשע"ו‪ ,2015-‬שפורסם בקובץ התקנות ‪,7586‬‬
‫התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪ ,330‬בסעיף ‪(8‬ב)(‪ ,)2‬פסקאות המשנה (‪ )1‬ו–(‪ )2‬צריכות להיות מסומנות (א)‬
‫ו–(ב) בהתאמה‪.‬‬
‫(חמ ‪)3-5072‬‬
‫‪802‬‬
‫המחיר ‪ 1.62‬שקל חדש‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7627‬כ"ז באדר א' התשע"ו‪7.3.2016 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬