1*"<»»1

Comments

Transcription

1*"<»»1
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ק‬
‫הפדםומים‬
‫ט‬
‫‪ 23‬במרס ‪1949‬‬
‫׳באדר‬
‫*‪6‬יי‬
‫‪128‬‬
‫‪¿28‬‬
‫‪129‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ * • , -‬״ ‪ .‬״ י י ״ ״ • ״ " •‬
‫•‬
‫‪ -‬י * ׳ל ״י״״‬
‫; ־ ‪: .‬‬
‫י‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫י•‬
‫‪137‬‬
‫י*י* » י * ״ י ״ י ״‬
‫־‬
‫יי ״ ־ ״ ״י‬
‫״‬
‫נ‬
‫<‬
‫‪;:‬‬
‫י‪•:.‬‬
‫‪..‬׳‪• ••.‬‬
‫ך‪ ,‬ו‪ ,‬לפי ^‬
‫< מדי ז־מ״״י ־‬
‫נ ז מ‬
‫י‬
‫י ‪ ,‬א י‬
‫מ?‬
‫ע‬
‫־*‬
‫ה ח ב ר )‬
‫י‬
‫פ ל ׳ ז ז ת‬
‫־‬
‫*»י‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫‪137‬‬
‫‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫‪145‬‬
‫‪147‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫•‬
‫זגגי‬
‫מרדכי‬
‫‪-‬‬
‫מינוי‬
‫חשב כללי בפועל‬
‫״׳יי ״ ל • ״‬
‫" י ׳ ״ ״ *‬
‫)‪ 11‬במרס ‪(1949‬‬
‫״‬
‫י‬
‫^‬
‫״‬
‫״ י ׳ ־‬
‫״‬
‫״ « ״‬
‫! ע ם ת ! !ברי בתי־דיי יי‪-.‬״•״‪.‬‬
‫'‬
‫י‬
‫^‬
‫בהתאם ל‪0‬עי‬
‫ף‬
‫״־״״‬
‫‪.‬‬
‫ב י ת‬
‫^‬
‫י ש י מ ה‬
‫«‬
‫^‬
‫^‬
‫^‬
‫ן ז ך ץ‬
‫^‬
‫‪ ) 2‬ג (‬
‫‪£‬‬
‫^‬
‫^‬
‫ך‬
‫י‬
‫^‬
‫^‬
‫"‬
‫ת‬
‫״‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫ו ט פ ם ד ו ת‬
‫^‬
‫< ^‬
‫ו למניעת הפקעת שערים וספסרות‪.‬‬
‫ר ל י פ ק י ו ‪ ,‬עו״ד‪.‬‬
‫י פ ר נ ק ׳ עו״ד‪.‬‬
‫ח י י ם מ י י נוף‪.‬‬
‫‪ •2‬רשימת חדףי י­ו­­­‬
‫" ‪-‬‬
‫< ‪5‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫ו‬
‫ס‬
‫י‬
‫י‬
‫ס‬
‫״ י‬
‫״‪,‬‬
‫‪ -‬י ־־• »‬
‫ב ה ש י‬
‫י״ג באדר תש‪-‬ט )‪ 14‬במרס ‪!949‬‬
‫(‬
‫פנחס ר ו ז נ ב ל י‬
‫שר המשפטים‬
‫ט‬
‫פקודת הבבק«ית‪41 ,‬‬
‫‪19‬‬
‫ה ו ד ;־ ה‬
‫‪.‬״״‬
‫הבנקים הבאים שילמך‬
‫את המס השנתי בצי שנת ‪ 1949‬בהראמ ^‬
‫‪ °‬ל~»יף ‪ 12‬לפקודת‬
‫אגודה ארצישראלית בע״‬
‫אגרו״? )בבק לחקלאות ולבנין י ־ ^‬
‫א ת‬
‫ה מ ? א ן ת >‬
‫ב ה ת א‬
‫מ‬
‫א ד‬
‫״‬
‫מ ? ארץ ישראל בריםנית‬
‫‪ £‬י *מישראלי לתועלת אשראי‬
‫מ ק ארץ ישראל לייסקיננז בן‪-‬מ‬
‫בנק ארצישראלי לתעשיח ב ״‬
‫? אי? ישראל למסחר ב ־‪-‬‬
‫ק אלרן בע״מ‬
‫ב ע‬
‫י < י‬
‫מ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫״מ‬
‫‪5‬‬
‫מ‬
‫בנ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ב ג‬
‫‪.‬‬
‫ב‬
‫'‬
‫ב י‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ב ג ק‬
‫ו‬
‫?‬
‫ל י ס‬
‫ן‬
‫מ‬
‫״‬
‫אבד * י ‪. ,‬‬
‫איברסיס(‬
‫קיליניאל אבד‬
‫ייי^‪1‬ייו ו י ב א ‪,‬‬
‫מי‬
‫בנק הפועלים בע׳׳מ‬
‫בנק המזרחי בע״מ‬
‫בנק י‪ .‬ל‪ .‬פויכטיגגר בע״מ‬
‫בנק משכנתאות וחסכונות ארצישראלי ב ״‬
‫*‬
‫ב<‪.‬ק מרננת יל בי‪5‬״‬
‫בנק לותומן ב!י״מ‬
‫בנק קלינגר‬
‫בנק קפת עם בע״מ‬
‫? ?=א אופיקי זז‪ .‬מ‪) .‬בנה ח‬
‫־ ־ ־‬
‫בנק שריו לבנין ומסחר בע״ י‬
‫‪.‬״^‬
‫הבנק האפותיקאי הכילי של א‬
‫•‬
‫^ נ ק המרכזי למוסדות ^ ב ‪/ : ! ; ; ; :‬‬
‫!‪*-‬רץ י״ראל בע״מ‬
‫מ‬
‫צ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ב ג ק‬
‫פ י ל ס‬
‫א‬
‫נ ק פ‬
‫ק‬
‫א ו‬
‫(‬
‫מ‬
‫ר ד‬
‫ה ו ל ג ד‬
‫ג ב ק‬
‫א ן נ י ן ן‬
‫יעקב יפת ושות׳ בע״‬
‫באדר תש״ט )‪ 3‬במרס ‪49‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫‪(19‬‬
‫י• א ד ה א ן‬
‫המפקח על הבנקים בפועל‬
‫"״«‬
‫י ״ ״ י י ״ י מ ד‪ ,‬־ ״ נ‬
‫״יי‬
‫ת‬
‫‪,‬״ ‪, ,‬‬
‫!‪33.3.104‬‬
‫ט‬
‫‪,‬‬
‫הודעה מאת נשיאות מילווה המלחמה ונשיאות ועדות הערעורים בדבר‬
‫מילולה מלחמה ‪(1959-1954) 374‬‬
‫מודעים בזת כי נקבעו הכללים הבאים לגבי תהליך חתימת מילווה מלחמה ‪3*%‬‬
‫־‬
‫)‪'(1559 — 1954‬‬
‫<א‪ ,‬מי שקיבל הודעה מאת ועדת ביצוע מקומית או ועד לענףיכלבלו‪ ,‬על מידת חש־‬
‫‪,‬‬
‫י י " " ' ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫ב ח ן ‪ 1‬י מ ת‬
‫ת ת פ י ת ן‬
‫ה מ י ל ו ו ה‬
‫ל ל א‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ם ע‬
‫ה מ‬
‫י ל ו ו בהתאם ל״ווער‪ .‬יוזמן בפני ועדת הביצוע‬
‫ה‬
‫המקומית או הועד לענף־נלבלח‪ .‬ההזמנה תציין את התאריך‪ ,‬השעה והמקום‪.‬‬
‫מי שלא נע‪:‬ד‪ ,‬לשתי הזמנות רואים אותו כמסרב לחתום על המילווה‪ ,‬אולם הרשות‬
‫על ההערכה של מידת השתתפותו ובמקרה זה יוזמן בפני‬
‫^‬
‫) ב (‬
‫ד ש א י ת‬
‫י‬
‫ל י א ל ת ו‬
‫כ נ ן ע ר ע ר‬
‫‪. ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ועדת הערעורים‪.‬‬
‫י שלא נענו‪ ,‬להזמנת ועדת הערעורים‪ ,‬רשאית ועדת הערעורים לדון ולהחלים‬
‫‪:‬‬
‫) ג (‬
‫מ‬
‫בהערכתו שלא בפניו‪ ,‬ולא תזדקל‪ ,‬אחד‬
‫כ‬
‫ך‬
‫לערעור על •החלטה זו‪. .‬‬
‫) ״ י העתק הרשימה של המסרבים לפי פסקה‬
‫) ב (‬
‫ושל אלה שלא חתמו על המילווה‬
‫בחתאם להודעת ועדת הערעורים במשך שבעת ימים מיום קבלתה‪ ,‬תומצא על ידי נשיאות‬
‫מילווה המלחמה לאוצר ולרשויות המקומיות המתאימות‪.‬‬
‫‪ <.‬״ ‪...‬״‪1‬״״‪-,‬‬
‫נשיאות מילוו‪ ,‬המלחמה‬
‫ד״ר א ה ר ן ב ר ט‬
‫יושב ראש‬
‫נשיאות ועדות הערעורים‬
‫אל קיף)‪,‬׳ובוביצקי(‬
‫‬‫יושב ראש‬
‫ז‬
‫ש מ ו‬
‫׳פקודת פנקסי קרקעות‪1944 ,‬‬
‫הודעה לפי סעיף ‪4‬‬
‫נמ‪0‬רת בזד‪ ,‬הודעה בי רשומות בפנקסי הקרקעות‪ ,‬הנונעות בטובות־ההנאה‪ ,‬הזכויות‬
‫והחיובים הקיימים בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה הזאת‪ ,‬הושמדו בכללן‬
‫או בחלקן‪ ,‬וכי הנני מתכוון לערוך חקירות על מנת להבין רשומות הדשות‪.‬‬
‫כל אדם הטוען כי הוא מעוניין בהכנתן של הרשומות מחדש נדרש בזה להגיש לי בכתב‬
‫הרצאת־דברים על טענתו‪ ,‬במחלקת רישום *קרקעות‪ ,‬הלשכה הראשית‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ ,‬במשך תקופה‬
‫על ׳שלושים יום מתאריך פרםומלז של ההודעה הזאת‪.‬‬
‫;‬
‫הרשומות‪ ,‬שסבורים עליהן כי הן נוגעות בדבר‪ ,‬מתיחסות לטובות־ההנאה הנזכרות‬
‫בתוספת השניה להודעה הזאת‪.‬‬
‫ההופפת הראשוני״‬
‫פרטי הרישום‬
‫מטת‬
‫מס׳‬
‫עידוד׳‬
‫עיר‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫יפו‬
‫י‪0‬ו‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫יפי )ת״א(‬
‫יפו )ת״א(‬
‫יפי )ח**‪1‬‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫יפו )ת״א(‬
‫ת^־אביב‬
‫יפו‬
‫יפו‬
‫‪I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Dips‬‬
‫רנטיס‬
‫פלזדנעיז‬
‫רה־ סלמה‬
‫ו‬
‫מ• מ‬
‫‪545‬‬
‫‪240‬‬
‫‪278‬‬
‫‪166‬‬
‫‪69‬‬
‫אבו־כביר‬
‫דרך יפו—הל‪-‬אביב ‪250‬‬
‫;‪156,55‬‬
‫מנשיה‬
‫רח׳ המליצים ‪267,261 48‬‬
‫‪261 I‬‬
‫רח׳ הטחנה‬
‫‪557,84J‬‬
‫רה׳ הטחנה‬
‫‪172,75‬‬
‫רה׳ ש‪ .‬רוקח‬
‫‪ 300‬אמות‬
‫דרך בקרמן‬
‫מ׳ עתיקות‬
‫רח׳ עליה ‪42‬‬
‫וזז׳ פיז ‪3‬‬
‫רח׳ הטחנה‬
‫רה׳ אמרנסיז‬
‫י?הוש חפרס‪5-‬יב ‪: ,7‬״‪ 2‬גאדד תיע״ט‪23.3.1949 .‬‬
‫‪182,28‬‬
‫‪960,42‬‬
‫ו‪.‬‬
‫^‪286,7‬‬
‫‪299,41/‬‬
‫דונם‬
‫יף‬
‫בוש‬
‫חלקה‬
‫‪184 I 2‬‬
‫‪99‬‬
‫‪83‬‬
‫‪58‬‬
‫‪48‬‬
‫‪175‬‬
‫‪56‬‬
‫‪182‬‬
‫‪69‬‬
‫‪200‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪7051‬‬
‫‪7052‬‬
‫‪7051‬‬
‫‪7052‬‬
‫‪7041‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪62‬‬
‫‪26‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫'‪73‬‬
‫‪132‬‬
‫‪27‬‬
‫‪193‬‬
‫‪46‬‬
‫‪7051‬‬
‫‪51‬‬
‫‪7051‬‬
‫‪6929‬‬
‫ברך‬
‫_‬
‫‪47‬‬
‫‪23‬‬
‫‪46‬‬
‫‪40‬‬
‫‪886/39‬‬
‫‪356‬‬
‫‪80‬‬
‫‪361‬‬
‫‪306‬‬
‫‪101‬‬
‫‪304‬‬
‫‪316‬‬
‫‪260‬‬
‫‪91‬‬
‫ו‬
‫‪-‬‬
‫‪84‬‬
‫‪292‬‬
‫‪-‬‬
‫‪142‬‬
‫‪7051‬‬
‫‪6916‬‬
‫ד‬
‫‪-‬‬
‫תיק מסי‬
‫ן‬
‫‪1162/42‬‬
‫‪I‬‬
‫‪17/37‬‬
‫‪163:23‬‬
‫‪764/44‬‬
‫‪1383/35‬‬
‫‪304/47‬‬
‫~‪-‬‬
‫‪353‬‬
‫‪247‬‬
‫‪1029/33‬‬
‫‪217/31‬‬
‫הוגופפמ השגיח‬
‫טיב‬
‫ךשדאגמקזיר!‬
‫ם‪0‬׳ השטר‬
‫‪1‬‬
‫‪610/27/5/40‬‬
‫‪2‬‬
‫‪564/45‬‬
‫מכר‬
‫‪565/45‬‬
‫!שננתח‬
‫‪905/46‬‬
‫זשכנתה ^שניה‬
‫‪2577/36‬‬
‫^נשאט‬
‫‪1843/48‬‬
‫מכר‬
‫‪3‬‬
‫ן‬
‫}‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1002/45‬‬
‫משכנתה‬
‫‪5‬‬
‫‪604/43‬‬
‫‪605/43‬‬
‫מכד‬
‫משכנתה‬
‫משכנתה‬
‫‪870/37‬‬
‫אינשאט‬
‫‪6‬‬
‫ו‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫עחד ברגר‬
‫יוסף זילבושץ‬
‫לאד‪ ,‬בת אברהט •עוד‬
‫יעקב בךשלופ פרידמן‬
‫לאה בת אברהם שור‬
‫ליאי חולאיבד‬
‫מזל בבר‬
‫‪1003/44‬‬
‫משכנתה‬
‫היים ברוך פלק‬
‫‪4086/34‬‬
‫מכר‬
‫דוד הזנה עמואלביז‬
‫‪4087/34‬‬
‫משכנתה‬
‫ברכה ש ב ר ד ש ד ף {‬
‫הנה ביילה פעהל‬
‫‪3181/35‬‬
‫‪3182/35‬‬
‫‪2663/37‬‬
‫| מבד‬
‫ן משכנתה‬
‫משכנתה‬
‫‪1576/45‬‬
‫ירושה‬
‫‪29/35‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1241/27‬‬
‫‪15‬‬
‫משכנתה‬
‫מכר‬
‫‪1‬‬
‫ן‬
‫‪1/4‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪. 1/4‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪1/12‬‬
‫יעקב מידים בו אה רץ רופקין‬
‫בעלמות‬
‫יונה דעואל‬
‫אברהם פדנקו‬
‫חברת נאמנות למשכנתאות בעייני•‬
‫בשלמות‬
‫בשלמות‬
‫בעלמות‬
‫מאיר צדר‬
‫בשלמות‬
‫יזפף אבו שדיד‬
‫יונח ועואל‬
‫יונת דעואל‬
‫‪4418/32‬‬
‫‪620/34‬‬
‫‪7671/35‬‬
‫‪1193/45‬‬
‫בשלמות‬
‫‪3/4‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪3/4‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪3/4‬‬
‫שלמד‪ ,‬הדצפלד‬
‫לאה בת אברהם שיר‬
‫יעקב בו שלום פרידמן‬
‫הלל בו דב קרוגליאקוב‬
‫דב בן הלל כדורי‬
‫דב צייזיק‬
‫לייב סקורוחור‬
‫שלמה םקודוחוד‬
‫(!הדון ־הזיז‬
‫לייב סקוווחוד‬
‫שלמה םקודוחזד‬
‫אהרון דודין‬
‫ירושה‬
‫משכנתה שניה‬
‫העבדת משכנתה‬
‫ירושה‬
‫‪ 12‬מם׳ השסר ‪ ,82‬חדש מכי‬
‫כאנון אוול דוד‬
‫)רשום תירכי(‬
‫מכר‬
‫‪28/35‬‬
‫‪13‬‬
‫‪!6‬‬
‫ניתן‬
‫אטיל אלים קרסנופולסקי‬
‫משה קרסניפילס?'‬
‫נתן ז׳קםון‬
‫פשר‪ ,‬קרסנופולשקי‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫הקבל‬
‫דב ביליג‬
‫מכר‬
‫החלק‬
‫‪1/4‬‬
‫‪3/4‬‬
‫‪3/4‬‬
‫פרידה קדסנדפולסקי‬
‫וישי גיעי קרסנופולםקי־צימדמן‬
‫ויטי גיסר קרסנופולםקי‪-‬צימרמן‬
‫מנהל הזגזבון של המנוח‬
‫משה קוסנופולםקי‬
‫‪3/4‬‬
‫נשלמות‬
‫בשלמות‬
‫חיים ברוך פלק‬
‫מחם לנדא‬
‫‪1/2‬‬
‫'‪1/2‬‬
‫ברכה שברדשרף‬
‫הנה ביילה מעהל‬
‫המק האפותיקאי הכללי בא״יבע״ם בשלמות‬
‫דאזב? זילברשטין‬
‫יצחק םפורטה‬
‫יצהק ספורמה‬
‫יצחק ספודשה‬
‫ראובן זילברשטין‬
‫יעקב אחלבו‬
‫בשלמות‬
‫בשלמות‬
‫בשלמות‬
‫חיים הדש בעד‪ .‬מרדני‬
‫רבקה באח׳ שמעיה‬
‫ישד»ל מילשטיין‬
‫‪3/12‬‬
‫מתתיהו מילשטיין‬
‫פשה מילשטיין‬
‫‪6/12‬‬
‫‪3/12‬‬
‫שמעון בן יצחק רוקח‬
‫‪1‬‬
‫הייפ הירש בעד )נתין תורכי(‬
‫)נתין אוםטרי(‬
‫אימא נירנשטין‬
‫חיים סלומתסקי‬
‫דבורה בלומזנסקי‬
‫חייט סלומונסקי‬
‫דבורה סלומונםקי‬
‫משה דוד בן ישראל‬
‫לייב בלוד‬
‫הבנק האפוהיקאי הכללי לא״יבע״מ בשלמות‬
‫‪3863/35‬‬
‫משכנתה‬
‫‪1462/36‬‬
‫מכר‬
‫גדשת הלוינג ומלבה‬
‫)אםליה( חלוינג‬
‫גרשון הלוינג ומלכה‬
‫)אמליה( הלועג‬
‫‪1221/31‬‬
‫מכר‬
‫עבדול קדה אבו־דבח‬
‫ורביחה בת מוםד‪ ,‬היג׳ירו‬
‫י!‬
‫‪1/2‬‬
‫‪1/2‬‬
‫בשלמות‬
‫נח גרנדיר‬
‫הבנק האפותיקאי הכללי לאיי בע״ם בשלמות‬
‫הרמניט זולפס )וולף(‬
‫בשלמות‬
‫נתנאל מווגנשטדן‬
‫‪15247/29941‬‬
‫בנימין פישמן‬
‫מנהל מחלקת רישום הקרקעות‪.‬‬
‫פקיד מורשה‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫י‪5‬קוט הפרסומים ‪ ,7‬כ׳׳ב באדר ותש״ט‪23.3.1»© ,‬‬
‫ה ו ד ע ה‬
‫אבכיסדו‬
‫^בסמוןי‬
‫^בניגודו‬
‫^יקריגצי״‬
‫\ ייאב‬
‫למה‬
‫\ *למוז‬
‫ן מ?מז‬
‫מלכת‬
‫יצחק‬
‫כלימה‬
‫איקדי‪*1‬יק‬
‫אייזנעיםאמ‬
‫מ ד י‬
‫*לסמן‬
‫אלטמן‬
‫*ולסמן‬
‫*ילטמן‬
‫*מהלגרין‬
‫׳באומן‬
‫באומן‬
‫מומן‬
‫יאימן‬
‫•כאנזאס‬
‫מיסאט‬
‫«לי«זר‬
‫ביזיון‬
‫ארגון‬
‫גימז‬
‫ז׳אק‬
‫רחל‬
‫ירזזו‬
‫דוד‬
‫הירש לוך ־‬
‫חגיו‬
‫בארוכו‬
‫בחרגזיטץ‬
‫כירגשסדן‬
‫בירגשסין‬
‫בימזנינזין‬
‫בלוסגק‬
‫בלושגיק‬
‫בלימגיק‬
‫בלונעיש‬
‫* בלילי *‬
‫בלילי‬
‫בלילי‬
‫בלילי‬
‫בלילי‬
‫ברידמןה‬
‫ברו‪1‬ב»וז‬
‫במדבקה‬
‫ברידבקה‬
‫‬‫ן סרגס‬
‫| פיגני‬
‫« ברזילי‬
‫ן ־•< ‪1‬׳ןד‬
‫ברזילי‬
‫גרוילי‬
‫י ברוילי‬
‫‪ ,‬אלון‬
‫ו מלון‬
‫‪* 1‬ליו‬
‫*לוו‬
‫גר־וכ«י‬
‫ו בת־גבי‬
‫\ לוגיז‬
‫\ זילנזוז‬
‫* מ?זוז‬
‫\ מלכה‬
‫! יצחק‬
‫ו לר»ה‬
‫גחמה‬
‫־ מאיר‬
‫ויתקץ י‬
‫•‬
‫"יי ויתקין‬
‫זיעידות י *‬
‫י*קב‬
‫•‬
‫כ פ ר‬
‫ג‬
‫קב‬
‫• **ייה ייקג‬
‫י*־גן‬
‫ייז ייזב‬
‫‪,‬‬
‫• י י י מיגיז•‬
‫‪ ° ,‬י י מוביה‬
‫גמר מ ו נ י‬
‫באד ט י ב י‬
‫באר סובין־‬
‫י י ש ד‬
‫\ היה‬
‫\ יואל‬
‫‪:‬׳ גד‬
‫\ יאיר‬
‫ן צגי‬
‫יפה‬
‫כ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫״יי׳ יזיגזךן‬
‫דיז׳ «*»» ‪..‬‬
‫^‬
‫׳ יל״נ ״‬
‫ייז׳ יי״! ״ • יי*‬
‫רח‬
‫‪5‬‬
‫״ז« גיזמיה‬
‫רז‬
‫"״י‪1‬‬
‫‪*5‬‬
‫־{ ״ ״*״ <*‪5‬ל ויצ יפעה(‬
‫רות‬
‫שלמה‬
‫רית רםיה‬
‫אביבית‬
‫מר‬
‫שלמה עימו*ל‬
‫גזז ולזיין‪,‬‬
‫א ש‬
‫' "יי׳‪-‬י«ז‪.‬״ז‬
‫־‬
‫יגי‬
‫יז!‬
‫י י * יי* חיפה ת ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫פ‬
‫‪5‬‬
‫רת׳ ה ר ג ?ו? «‪1‬‬
‫ר״׳‬
‫רוז׳‬
‫ה‬
‫ר‬
‫״‬
‫‪*1‬‬
‫וכ ב‬
‫• חליאגיג‬
‫ג‬
‫ייז־בהה‬
‫ברתי‬
‫‪3‬‬
‫בריטכרט‬
‫בריט‬
‫ברלין‬
‫ברלין‬
‫ברלין‬
‫ברלין‬
‫ברהקי ׳•‬
‫ברסקי‬
‫ברסקי‬
‫•יקוביץ‬
‫יקיביז‬
‫ברט‬
‫רוז׳ ג ן ״ ! _ י‬
‫י‬
‫ר ו ז ׳‬
‫כרה‬
‫ליוביץ‬
‫כ‬
‫י ג׳ברי«ל‪,‬‬
‫‪ ,‬ז*י«ל‬
‫‪ ,‬ייאל‬
‫‪ ,‬גייאל‬
‫י גדיאל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ג‬
‫*יי תל־אגיג‬
‫א‬
‫פ‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ייוביץ‬
‫יוכיץ‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫ב‬
‫‪:‬‬
‫"יגליה‬
‫‪ .54‬ת י ‪, 8 :‬‬
‫» י נזו י‬
‫באר טובין!‬
‫ב«ר סיביה‬
‫י טרביזז‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפר ^ נ ק י ן‬
‫י ויתקין‬
‫י ' סי־יממליזי• ‪16‬‬
‫ג‬
‫א ר‬
‫‪1‬‬
‫«י־־ו‪0‬י‪ 0‬ל‪ ,‬נ ״ ג ״‬
‫שט״ תימת חרנ־י״‬
‫י‬
‫י* ״יי‬
‫‪141‬‬
‫ג‬
‫פ י ג מ‬
­‫ז‬
-/
Tí
i l
'tug
ä It£ »‫ני‬í
1
H
-J
o
tí
. /
‫»־׳*י‬
£‫ג‬
w
¿v ví ‫^ *־־ ד‬
" u ft S
J
ci V
^
^
3 9
3
‫יי־‬
‫־ *־־‬-‫ י‬J
3
‫י‬
.
%H* û
% v
.«‫ ׳‬vj
3
ä
U
s
*/ ‫״‬
|í
-
ï
» ta Sj
¿g--^;**
i
!‫ד‬
Í:
* ¿‫ זר‬£‫׳‬
ï# *‫« »י‬ï
f
«
t
J
l l I i i
S » i 3 S
ö
Y ^
j
0
^
j
it
3
••
j y !1
£í tí
~* "
5
f *‫ז‬
‫ יי‬u ;‫ן‬
— — — ‫י י‬
1
í ií •j
1Í. »
? y- ‫^ י‬
‫י י‬-‫׳‬
t<
~* i l
î ‫« ?* ד‬
;/ if .-J
? ¡ Í 0 J ‫׳‬1
¿
y
11
‫׳‬5 ^ . ‫ ־‬J
•f -J ‫• צ‬-< 17 .>
« i? ‫ג‬/ -j ‫ ע‬i¿
~" ‫ר יי; ^ י‬/ ~‫ז‬
- if ^
rf‫?־‬gff
5f
u O ‫״‬
w
‫ צ ־*•י‬- i ï . Cr ‫״‬
S ‫ ' ?׳‬/ . T r ? ‫זר־יל־‬
w :?
7
* * ‫ ן׳‬g
•
- ‫ ׳׳׳‬fj ' ï £ Í?
ifîf
‫י׳ ש ס‬
‫?‪ 0‬ד‪8.‬שפזזה‬
‫ג ז (‬
‫‪ !1‬ק• ו ד ‪0‬‬
‫|‬
‫השפ הפרטי‬
‫שפ המשפחה‬
‫|‬
‫‪ ;-.‬ח ו זז‬
‫השט וזמיטי‬
‫ה כ ת ו ב ••‪/‬‬
‫|‬
‫באר־טוביד‪.‬‬
‫באריטוביה‬
‫באריטוביה‬
‫רזז׳ יעבץ ‪30‬׳ תליאביכ‬
‫רח׳ יעבץ ‪20‬׳ תליאביב‬
‫רח׳ יעבץ ‪20‬׳ תל־אביב‬
‫בית אמריקאים ‪ 11‬ב׳‪ ,‬רמת ‪.‬גן‬
‫בית אמריקאים ‪11‬בי‪ ,‬רמת ג‪1‬‬
‫בית אמריקאים ‪11‬בי‪ ,‬רמת גו‬
‫בית אמריקאים ‪11‬ב‪ /‬רמת" גז‬
‫בית אמריקאים ‪11‬בי׳ רמת גו‬
‫| מאד ראש פיגר‪,‬‬
‫\ קב׳ שדה נחמיה )חולות(׳‬
‫וידומלנםקי‬
‫וידומלנםקי‬
‫ויממלנסקי‬
‫רטחנובםקי‬
‫ויטחנובסקי‬
‫דטחנובסקי‬
‫דקסלבאוס‬
‫דקסלבאום‬
‫ויקסלבאום_‬
‫דקסלבאום‬
‫ויקסלבאום‬
‫ון אמרונגן‬
‫ין אמדזבגז‬
‫שלום‬
‫חביבה‬
‫מריס‬
‫מרדכי‬
‫בילה‬
‫אמנון‬
‫הינץ‬
‫אליזבת‬
‫יעקב מרדכי‬
‫בתיה מלכה‬
‫יהודית‬
‫מנחם‬
‫גישה‬
‫שח&‬
‫שחם‬
‫שחם‬
‫דרורי‬
‫דרורי‬
‫דרורי‬
‫עמנואל ‪.‬‬
‫עמנואל‬
‫‪. ,‬עמנואל‬
‫עמנואל‬
‫עמנואל‬
‫עמרם‬
‫עמרם‬
‫שלום‬
‫חביבה‬
‫מדים‬
‫מרדכי‬
‫בלהה‬
‫אסנת‬
‫משה‬
‫! אלישבע‬
‫‪,.‬יעקב מרדכי‬
‫בתיה מלכה‬
‫יהודית‬
‫מנחם י‬
‫גיטה‬
‫זבילביץ‬
‫זבילביז‬
‫זבילביץ‬
‫ז׳ולטי‬
‫ז׳ולטי‬
‫דולטי‬
‫ז׳ולטי‬
‫זיני‬
‫זיגד‬
‫זיגר‬
‫זילברשטין‬
‫זילברשטין‬
‫זילברשטין‬
‫זילברשטיין י‬
‫זילברשטיין‬
‫זילברשטיין‬
‫זילברשטיין‬
‫זילברשטין‬
‫זלוצ׳ובר‬
‫זלוצ׳ובר‬
‫זלוצ׳ובר‬
‫זלוצ׳ובר‬
‫זמוווצינסקי‬
‫זנתי‬
‫זנתי‬
‫זנוני‬
‫זנתי‬
‫זגתי‬
‫זםלים‬
‫זסלים‬
‫זסלים‬
‫זצר‬
‫זצר‬
‫זצר‬
‫זצר‬
‫זצר‬
‫זקטרגר‬
‫אליהו‬
‫מרים‬
‫שמואל‬
‫יצחק‬
‫רחל‬
‫דפנה‬
‫יעקב‬
‫דב )בודים(‬
‫בלהה‬
‫אריה‬
‫ארתור‬
‫אלי‬
‫דן )צבי(‬
‫ויקטור‬
‫אדית‬
‫רעיה‬
‫דוד‬
‫נעמי‬
‫אברהם מאיר‬
‫דבורה‬
‫אלה‬
‫אורי‬
‫יוסף‬
‫עמרם‬
‫אדלה‬
‫אורי‬
‫יוסף‬
‫ידוז‬
‫אשד‬
‫אסתר‬
‫דליה‬
‫ישראל הרש‬
‫לאה‬
‫תמר‬
‫נאוה‬
‫; רות‬
‫משה‬
‫זיו‬
‫זיו‬
‫זיו‬
‫צהובי‬
‫צהובי‬
‫צהובי‬
‫צהובי‬
‫ורדי‬
‫ורדי _‬
‫ורדי‬
‫זיו‬
‫זיו‬
‫זיו‬
‫שהם‬
‫שהם‬
‫שהם‬
‫שהם‬
‫זיו‬
‫זרבבל‬
‫זדבבל‬
‫זרבבל‬
‫זרבבל‬
‫זמורה‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫נעמן‬
‫‪1‬עמן‬
‫נעמן‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זהר‬
‫זכאי‬
‫אליהו‬
‫מדים‬
‫שמואל‬
‫יצחק‬
‫רחל‬
‫דסנד‪,‬‬
‫יעקב‬
‫דב‬
‫בלהה‬
‫אריה‬
‫מאיר‬
‫אלישבע‬
‫דן )צבי(‬
‫אביגדור‬
‫אדית‬
‫רעיה‬
‫דוד‬
‫נעמי‬
‫מאיר‬
‫דבורה‬
‫אלה‬
‫אורי‬
‫יוסף‬
‫עמרם‬
‫אדלה‬
‫אורי‬
‫יוסף‬
‫ירוו‬
‫אשר‬
‫אסתר‬
‫דליה‬
‫ישראל‬
‫לאה‬
‫תמר‬
‫נאוה‬
‫רות‬
‫משה •‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפר ויתקין‬
‫בפד ויחקין‬
‫כפו ויתקין‬
‫וח׳ בורוכוב ‪ ,1‬תל־אביב‬
‫טננכוים‬
‫טגנבויס‬
‫טעמים‬
‫טרפמן‬
‫טרפמן‬
‫טרקלטדב ־‬
‫טרקלמדב‬
‫טרקלטויב‬
‫טרקלטויב‬
‫טרקלטויב‬
‫טשבוצקי‬
‫טשבוצקי‬
‫טשכוצקי‬
‫ידוחפ‬
‫חנה‬
‫נידה‬
‫אברהם‬
‫ידרגה‬
‫אברהם דוד‬
‫חיה חנה‬
‫ברטר‪.‬‬
‫יהודית‬
‫עזריקס‬
‫שבתאי‬
‫נחמה‬
‫טליה‬
‫אתי‬
‫ארזי‬
‫ארזי‬
‫ממיר‬
‫טמיר‬
‫מיכאלי‬
‫מיכאלי‬
‫מיכאלי‬
‫מיכאלי‬
‫מיבאלי‬
‫רון־אל‬
‫רוךאל‬
‫רוו־אל‬
‫ירוחם‬
‫חנה‬
‫נירה‬
‫אברהם‬
‫יהודית‬
‫דת־‬
‫חנה‬
‫בלהה‬
‫יהודית‬
‫עזריקם‬
‫שבתאי‬
‫נחמה‬
‫טליה‬
‫רחוב ג׳ ‪ ,56‬קרית־חיים‬
‫רחוב ג׳ ‪ ,56‬קריח־חיים ‪-‬‬
‫וחוב ג׳ ‪ ,56‬קרית־חיים‬
‫רה׳ בזל ‪ ,39‬תל־אביב‬
‫רה׳ בול ‪ ,39‬תל־אביב‬
‫נוח אבא‪ ,‬נתניה‬
‫נוח אבא‪ ,‬נתניה‬
‫נוה אבא‪ ,‬נתניה‬
‫נוח אבא‪ ,‬נתניה‬
‫נוח אבא‪ ,‬נתניה‬
‫וחי הרצל ‪ ,70‬תל־אביב‬
‫והי הוצל ‪70‬׳ תל־אביב‬
‫וח׳ הוצל ‪ ,70‬תל־אביב‬
‫ייוסף‬
‫יעקבוביץ‬
‫יעקבוביץ ‪:‬‬
‫ברנרד‬
‫ברוך‬
‫חנה‬
‫דב‬
‫ברוך‬
‫חנה‬
‫חח׳ אלחוי‪-‬ןי ‪ ,22‬ירושלים‬
‫וחי חשמונאים ‪5‬א« חל־אביב‬
‫וח׳ חשמונאים ‪5‬א‪ ,‬תל־אביג‬
‫יוסף‬
‫בר־עם‬
‫| בר־עם‬
‫ילהומ הפושוטים ד‪ ,‬כ׳׳ב נאדר תע״ט‪23.3.1949 ,‬‬
‫ב׳‬
‫ב׳‬
‫ב׳‬
‫ב׳‬
‫ב׳‬
‫דחי אלנבי ‪ ,81‬תל־־אכיב‬
‫רח׳ אלנבי ‪ ,81‬תל־אביב‬
‫רח׳ אלנבי ‪ ,81‬חל־אכיב‬
‫רח׳ שטנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫רח׳ שטנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫רח׳ שטנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫רח׳ יש מנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫בית הספר החקלאי‪ ,‬מקוד״־ישראל‬
‫בית הספד החקלאי‪ ,‬פקוהיישראל‬
‫בית הספר החקלאי‪ ,‬מקוה־ישראל‬
‫רח׳ מוריה ‪97‬׳ היפה‬
‫רח׳ מוריה ‪97‬׳ היפה‬
‫דחי מוריה ‪ ,97‬חיפה‬
‫שיכון רסקו ב‪ /‬חולון‬
‫'שיכון רםקו בי‪ ,‬חולון‬
‫שיכון רסקו בי‪ ,‬חולץ‬
‫שיכון רסקו ב׳‪ ,‬חולת‬
‫דחי מוריה ‪ ,97‬חיפה‬
‫רח׳ ויינם ‪ ,54‬תל־אביג‬
‫וחי ויינס ‪54‬׳ תל־אביב‬
‫רח׳ ריינס ‪54‬׳ חל־אביב‬
‫רח׳ ויינם ‪ ,54‬תל־אביב‬
‫שכ׳ רסקון בית ‪26‬׳ דירה ‪ 14‬תל־אביב‬
‫רח׳ בד־גיורא ‪ ,10‬חיפה‬
‫וחי בו־גיורא ‪10‬׳ חיפה‬
‫וחי בו־גיורא ‪10‬׳ חיפה‬
‫דחי‪ -‬בד־גיורא ‪10‬׳ היפה‬
‫דחי בד־גיווא ‪10‬׳ חיפה‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפו זיל‪/‬קין‬
‫‪133‬‬
‫ד‪ ,‬ש ‪0‬‬
‫ש‪ 6‬המשםח*‬
‫שמ‬
‫ו‪,‬ק‪1‬ו!«‬
‫השט ו‪8,‬דסי‬
‫שם המשפוזוז‬
‫יעקובוביץ‬
‫יעקובוביץ‬
‫משה‬
‫עתליה‬
‫לבקוביץ‬
‫לבקוביץ‬
‫לבקוביץ‬
‫לבקובח‬
‫לויברג‬
‫לויברג‬
‫לויברג‬
‫ליביבי? גדלר‬
‫ליברנט‬
‫ליברנט‬
‫ליברנט‬
‫ליברנט‬
‫ליבשטיין‬
‫ליבשסיין‬
‫ליבשטיין‬
‫ליגגר‬
‫ליגנר‬
‫ליכט)ליד(‬
‫ליכט)לין{‬
‫ליכט)ליך(‬
‫ליכט)ליך(‬
‫לילינטל‬
‫ליפינסקי‬
‫ליפינסקי‬
‫ליפינסקי‬
‫ליפינםקי‬
‫ליפםקי‬
‫חיים יחיאל‬
‫שרה מלי‬
‫זאב נחום‬
‫תמר‬
‫אברהם‬
‫דבקה‬
‫יצחק‬
‫צילי‬
‫שלמד‪.‬‬
‫שרה‬
‫שמואל‬
‫דבורה‬
‫קדל‬
‫שושנה‬
‫מאיר‬
‫קורט‬
‫טרודה‬
‫יצחק‬
‫גניה‬
‫גיורא‬
‫יגאל‬
‫ולטד‬
‫אהרן‬
‫רבקה‬
‫אילנה ‪-‬‬
‫נחום‬
‫זאב‬
‫בלה‬
‫גאולה‬
‫לביא‬
‫לביא‬
‫לביא‬
‫לביא‬
‫אוריאל‬
‫אוריאל‬
‫אוריאל‬
‫ליבוביץ‬
‫הראל‬
‫הראל‬
‫הראל‬
‫הראל‬
‫לבנד‪,‬‬
‫לבנה‬
‫לבנה‬
‫אמיתי‬
‫אמיתי‬
‫נאור‬
‫נאור‬
‫נאור‬
‫נאור‬
‫טל‬
‫אלוני‬
‫אלוני‬
‫אלוני‬
‫אלוני‬
‫לבני‬
‫לבני‬
‫לבני‬
‫ליפםקי‬
‫מגרגוט‬
‫מגרגוט‬
‫מגרגוט‬
‫מוםינגר‬
‫מוסינגר‬
‫מומינגד‬
‫מוםינגר‬
‫מזרחי‬
‫מזרחי‬
‫מזרחי‬
‫מלכי‬
‫לפניפ שציטניצקי‬
‫מלכי‬
‫לפנים שצימניצקי‬
‫מלכי‬
‫לפנים שציטניצקי‬
‫מלכי‬
‫לפניפ שציטניצקי‬
‫מלכי‬
‫לפניה שציטניצקי‬
‫מגדלר‬
‫מנדלר‬
‫מרון‬
‫מדון‬
‫מרוו‬
‫מרון‬
‫מרו‪1‬‬
‫מרו!‬
‫מרו!‬
‫ממז‬
‫מרון‬
‫נגידי‬
‫נג׳רי‬
‫נג׳רי‬
‫אחיעזר‬
‫לאד׳‬
‫אהרון‬
‫מדקום‬
‫חור‪ ,‬לאה‬
‫יצחק אליעזר‬
‫ברבה‬
‫דוד יצחק‬
‫שמחה ‪-‬‬
‫רות‬
‫משה‬
‫אשדות יעקב‬
‫אשדוח יעקב‬
‫משד‪.‬‬
‫עתליה‬
‫ירן‬
‫ידן‬
‫ליפםקי‬
‫זן‬
‫ח ד זי‬
‫^‪ 0‬ד‪0.‬דטי‬
‫שאלתיאלי‬
‫שאלתיאלי‬
‫שאלתיאלי‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫שתיל‬
‫משתה‬
‫משתה‬
‫משתה‬
‫מלאכי‬
‫יחיאל‬
‫שרה‬
‫זאב‬
‫תמר‬
‫א ברחה‬
‫רבקה‬
‫ן יצחק‬
‫י ביאנקה‬
‫שלמה ‪,‬‬
‫שרה‬
‫שמואל‬
‫דבורה‬
‫אליהו קרל‬
‫ש ושגה‬
‫מאיר‬
‫קורט צגי‬
‫יוגה‬
‫יצחק‬
‫גניה‬
‫גיורא‬
‫יגאל‬
‫זאב‬
‫אהרן‬
‫רבק ‪:‬‬
‫אילנה ‪:‬‬
‫נחום‬
‫זאב‬
‫בלה‬
‫גאולה‬
‫ה‬
‫אחיעזר‬
‫לאה‬
‫אהרון‬
‫מרדכי ‪:‬‬
‫חוה‬
‫יצחק אליעזר‬
‫ברבה‬
‫דוד‬
‫שמחה י‪:‬‬
‫רות‬
‫משה‬
‫רה׳ שינקין ‪14‬׳ תל־אביב‬
‫רח׳ שיגקין ‪14‬׳ תליאביב‬
‫רח׳ שינקין ‪ 14‬תל־אביב‬
‫רח׳ שינקיו ‪ 14‬תל־אביב‬
‫רחוכ שפינתה ‪ ,14‬תל־אביב‬
‫רחוב שפינתה ‪ ,14‬תל־אביב‬
‫רחוב שפינוזה ‪ ,14‬תל־אביב‬
‫קיסריה ‪6‬א‪ ,‬בית החלוצות‪ ,‬חיפה‬
‫רח׳ בלפור ‪ ,29‬חיפה‬
‫רח׳ בלפור ‪ ,29‬היפה‬
‫דה׳ בלפוד ‪23‬׳ חיפה‬
‫רה׳ בלפור ‪29‬׳ חיפה‬
‫נירה׳ דואר נתגיח‬
‫נירה׳ דואר נתניה‬
‫נידה׳ דואר נתניד׳‬
‫קטמוז‪ ,103.‬מרחביה‪ ,‬ידושליפ‬
‫הטמון ‪ ,103‬מרחביה‪ ,‬ירושלים‬
‫רה׳ שטנד ‪ ,13‬תליאביב‬
‫רה׳ שסנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫רח׳ שטנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫יה׳ שטנד ‪ ,13‬תל־אביב‬
‫ביתניד״ דואר כנרת‬
‫דחי שינקין ‪31‬׳ תל־אביב‬
‫דה׳ ש מקין ‪31‬׳ תל־אביב‬
‫דה׳ שינקין ‪31‬׳ תל־אביב‬
‫דח׳ הירקון ‪ ,113‬תל־אביב‬
‫אשדוח יעקב‬
‫אשדות יעקב‬
‫אשמת יעקב‬
‫עמק‬
‫עמק‬
‫עסק‬
‫רה׳‬
‫רה׳‬
‫רה׳‬
‫יה׳‬
‫הזיתיט ‪8‬א׳ חיפה‬
‫הזיתים ‪8‬א‪ ,‬חיפה‬
‫הזיתים ‪8‬א׳ חיפה‬
‫יבנה ‪ ,40‬תל־אביב‬
‫יבנה ‪ ,40‬תל־אביב‬
‫יבנה ‪ ,40‬תל־אביב‬
‫יבנה ‪ ,40‬תל־אביב‬
‫( בית רחמים מלבד כהן׳‬
‫‪ 1‬נחלת ציון‪ ,‬ירושלים‬
‫רח׳ גורמן‪ ,‬כפר סבא‬
‫אסתר‬
‫מלאכי‬
‫אסתר‬
‫רה׳ גורדון‪ ,‬כפר סבא‬
‫עמוס‬
‫מלאכי‬
‫עמוס‬
‫רה׳ גורדון‪ ,‬בפד סבא‬
‫מרים‬
‫| מלאכי‬
‫מרים‬
‫רח׳ גורדון‪ ,‬בפר סבא‬
‫יוסף‬
‫| מלאני‬
‫יוסף‬
‫וח׳ גורדון‪ ,‬כפר סבא‬
‫אברהם‬
‫רחל‬
‫מיכאל‬
‫באר־טוביה‬
‫באר־סוביה‬
‫ודי נוסנס ‪ ,38‬חיפה‬
‫אבלה‬
‫אניםה‬
‫יוסף‬
‫םיעם‬
‫גדיה‬
‫אילים‬
‫עודה‬
‫מונה‬
‫ודי גוסנס ‪38‬׳ היפה‬
‫ודי נוסנם ‪38‬׳ חיפה‬
‫ולי נוסנפ ‪ ,38‬היבד‪,‬‬
‫ודי נוסנס ‪ ,38‬חיטה‬
‫ודי ניסנם ‪38‬׳ חיפח‬
‫ודי נוסנם ‪38‬׳ חיפה‬
‫ודי נושנס ‪38‬׳ חיפה‬
‫ודי נ‪1‬סנ‪38 0‬׳ היסה‬
‫משד׳‬
‫וידה‬
‫אביבה‬
‫דוד יפו—תל־אביב ‪ ,28‬תל־אביב‬
‫דרך יפו‪-‬תל־אביב ‪ ,28‬חל־אביב‬
‫דרך יפו—תל־אביב ‪ ,28‬חל־אביב‬
‫שארי‬
‫שארי‬
‫הון‬
‫אבדהפ‬
‫רחל‬
‫שפיק ידוע בשפ‬
‫מישל יוסף‬
‫הון‬
‫אבלה‬
‫הון‬
‫אניסה‬
‫הון‬
‫יוסף‬
‫היו‬
‫םיעס‬
‫הון‬
‫נדיה‬
‫הוו‬
‫אילים‬
‫הוז‬
‫עורה‬
‫הוו‬
‫מונה‬
‫עלנס‬
‫משה‬
‫עלנס‬
‫וידה‬
‫([ עלנס‬
‫אביבה‬
‫י;ק!ט ה»ום<»יפ ‪ ,7‬כ״ב באדר‬
‫‪134‬‬
‫« ‪!.8.1949‬‬
u w u
u u u
li u u
í
‫נ‬. ‫״ג‬, s. ‫« ״ג‬
^ -1<
3
3
1
i
•J
a=
j ja ja ‫י״‬
J[ a
3
^
ï
=s
=5
u u u
a a a
•J
3
3
u u 1;
a u u
se‫ י‬3s‫ ׳‬st
í.
*J‫ ־‬vT
‫ מ‬a 3 oa1=‫ב‬1
a‫ק‬
‫־ מ‬4
tu <trt
-í a-í
ui
j1 ùi‫זבי‬0
a •4
3 :3
*q tpt
ilh
‫צ‬j •‫־ י‬3
‫י‬1• a‫ •*י‬cJ
vr
«3 q ^!
^ ‫»(י‬
‫ נ‬o Tj
ti
‫* זי ף‬i
u u u y «J
‫¿ ׳‬a‫־‬3‫׳‬a ^
‫ צ‬a y
a ‫ב‬1 ^ ‫ר‬
j
a
j
1J ‫ן ב ג ג‬
^ j j -‫ ז‬J
=1 a
j ‫״‬f
g
‫*יי‬
‫י‬
‫זי‬
‫וי־‬
^
‫גב‬
^
‫ו‬j u ÍJ
M 1£ vitotfef*5
ai * 2 3 3 3
J _! J -j
‫ ^ ג ב‬S ^ 5
J
J
Í . » ‫י‬
rí
tí 3_1 3J a
J
»
»
K
X
.
-J-
*3
u ‫ ב ״ ?ז‬J 'S 5
-A U
J ; 1J ^1 y ' ï ^ ^
Ss
‫״‬
•J• •J•
aa
‫מ‬
1
3 3 3 3
‫־‬3
a a a a :a ‫*ז־ זדי‬
a
a ‫ק‬
ù ù
0 «s ‫ ״‬t i
Ol Ov
s â
í - í
? ‫ג‬
-i‫ ׳‬-J‫־‬
aa
« «1
u u
ft Ol Os (ti
u u u U u
^ 4 M
^
í - i i l ^
x Ä s; 3f 5T
-•r *J•
i-í" "i*
a
S a a a a
u u u u u‫״‬
¿i ‫^ ^ ס ^ ש‬
j j ^
ííj \ i y
J
‫י‬3
t
T
‫דצד;ב״‬5ri
j
J
.‫ ;־‬J
J
t J f c J V Î t j - *
J J J J
/
‫י‬
‫׳‬
-1
~f
-t
if _
a‫־‬1 w
~ .‫־‬.
ri 'Í a u
3 5 15 ‫ ׳‬v r o
U
«
« ‫ ״‬tí
í í í
•j* ‫־ני •*י‬
U LI
5
‫־ <י‬r x•J•x•Jr
M U IJ
u u y
‫ז* •ף זי‬
-j• ‫פי •וי‬
a aa
3 ‫ ק‬a a
01 Cn ù» vji
^ r-*
3 a a a
‫י‬3‫ נ‬Sa «‫נ‬S "‫ג‬S
_^ ‫י‬5
‫״‬. U
_. —
‫־‬3
U
a» J
•J
j
a ->j
J
‫״‬3 y H
J
e o s
3 f} 3
^ Vi
^ ‫ר‬
, 5
aas
W
Û< N
t i tJ
J
J
J
¡ .1'‫י‬
! a Tj
a a aJ a^ aaaoa aa
T
j j -»
j ‫• •ינ יכ ^נ‬J
‫ ט‬vt
¿u» u
5
o ‫ז־‬
J j j u
uo u u ‫״‬
d
«
Li
ä
U
i
5 3
J
J
-J
K»S{=
X a3 *3‫י‬
*
á
í
-i—
Jj r
t J •J•J—1
•j- -J--J-‫ ״ני‬w14 14 n
! ¡ ! *
Ä
*
i=rf
3 -i
•*
ri « Ú l j Ú u
,‫ ״‬Qa ‫ ט‬a _
3 "3
ra
J
'
IJ
u
3 ‫׳‬33
u a
J ^ ^ á
a a‫־‬q a
H II U f ' •J
_J 1 ‫ ן‬l> M
^ u w u Í J J
U
¿1
s»!
U
J
1
•
í
r
a
«Î
u
MU M
Û û 9c se
a
a
tí
«9
a aü
j ‫ ¬י‬O X 5 c a o
Sí
™
‫נ ב ג‬
* o ti J
ft sé i» w a m ft *
a o M •-; tï O a a
3 ‫ ^ ;ן‬a a a
» -»
3 d
3 ‫ג נ נג י‬
j
j
J
J
j a a
a
‫•י‬
- *
y
­‫­ב‬
•‫ ג‬0‫י‬
‫? נ ?כ ״ב‬
a a ä
a
3
a
a
u
•=î •=î
^
^
J~ "5 M i T 3 ü
J - i j i ^ j i j j J J J
1î
‫׳‬C ri 1i j j" *7 i J J .-Î .-î .•Í •
3 zi ^ d w
-i o
•3B
?
.J J J J U U M U
3 =î
• -J
rj
S tí
u
J¬ _ a u
D J n
^ w ‫צ‬
c J <‫י‬
a u
a ‫«ב‬
M
‫? ;׳‬
!
-J \\‫ ־‬-•a
«
^
J« •5
•‫ך‬
o
J J
3 J f>
u
qí
a
a ., S
‫־ י‬
u a a .-}
u « g y *‫״ ו‬
LJf
a w *3 ^ 5Î •vrU
1
%
‫כ‬
‫ ם !ד‬í
‫ ך‬ß
J«5
1 J ‫'׳ ״‬
lï
-,
W W
u ^u J J -‫י‬
v
3
J
J
J J -I
—t • ‫ י‬I* W —
I * *•M
J
g ^ ^ <ä
TÍ tí tí
‫י‬5 ‫י‬3 -a ‫י‬5 ‫י‬5 t í
‫»=י־!יי גיי‬
‫י‬/•
•J
j a s _/ a O 13 jo
19 a o 13 U
-Í
i
‫ צו‬J ° ^
‫־‬J
J
a
J
'‫־‬i a
x
‫ד‬:
‫־!י‬
J
a
a
j —r —# —r
•jt %r m‫ ־‬v r
u u u u
-vT
‫־צ‬
-î « -*
‫־‬3 =í Sf 3
i ^ a » •-i -Í d s
3 ‫ק‬
J
J
3 ‫ מ‬a «tí
n
.
‫ו‬
n
‫ט זז‬
‫ס‬
a o a o a
a
a
u
- ‫־‬-*
•13
c‫ ״‬Ä
—t -1
o ^;
S S S
a a a ^;
i_» v* w ï i
-‫ י‬s: !s 5 0 o a
E S 3a
w 2a1 ío1 í 1 í * í 1 S V í ¡ í E í . i 5
o
-J ‫ז־‬
‫י «י‬3 ‫י‬3 ‫* *יי‬£
O 13
d
a-as
3 aX Ä
O ö sfsí a n
J
J
‫‪ , , .‬עפולה‬
‫‪ ,8 , ,‬עפולד׳‬
‫ח‪ .‬ד‪? ,8 ,‬פולי׳‬
‫‪ ,‬זי‪ ,8 .‬עפולה‬
‫ד יעקב‬
‫דה׳ שסמ‪.‬פפר ‪38‬׳ פתח־הקיי•‬
‫ךןן׳ שעניטפר ‪38‬׳ פתה־תקיד׳‪.‬‬
‫רח׳ שטגיפפד ‪38‬׳ פתח־תקיי׳‬
‫ך!< שטמ&פר ‪38‬׳ פחזדתקיי׳‬
‫רה׳ ויזל ?‪ ,1‬תל־ אביב‬
‫׳ ןיזל ‪ •18‬תל' אביב‬
‫׳ אלנבי ‪163‬׳ תיפי‪ .‬י‬
‫‪,-,‬ד אלגבי « ' ׳ חיפה‬
‫׳ ז!לנבי ‪ •163‬חיפה‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ד‬
‫‪8‬‬
‫ת‬
‫ו ״‬
‫א &‬
‫ר‬
‫י ח‬
‫ו ח‬
‫ר ה‬
‫אהדיהעפ ‪ -3‬חיפה‬
‫׳ אהדיהעה ‪3‬׳ מיפי׳‬
‫קב׳ גבע׳ דואר עפולי׳‬
‫קב׳ גבע‪ ,‬דזאר עפילי׳‬
‫קב׳ גבע‪ ,‬זואד עפולד׳‬
‫•‬
‫׳ ע ‪ ,‬דואר עפילי׳‬
‫מגדיאל‬
‫מגדיאל י‬
‫מגדיאל‬
‫באר־טוביי׳‬
‫באר־טוביד•‬
‫‪ ,‬דואר עפולה‬
‫רח׳ אהוזה׳ רעננה‬
‫״ן׳ אחוזה׳ רעננה‬
‫רה׳ אחוזה‪ ,‬דזנגני׳‬
‫דה׳ אחחד״ חגנניז‬
‫דה׳ ענחס ‪9‬׳ ירישלימ‬
‫רה׳ פנחס ‪ ,9‬ירוהליפ‬
‫ירושלים‬
‫ר ק‬
‫גב‬
‫ק ב‬
‫?‬
‫ד‬
‫ג ג ע‬
‫באליפוביד׳‬
‫באריסוביד׳‬
‫באד־טיביד׳‬
‫!‪ ,‬תל־אביב‬
‫‪,‬‬
‫‪ £‬מרופיג ‪1‬׳ *ליא־ף‬
‫< ‪ ,‬תל‪-‬אניב‬
‫‪ ,‬תליאביב‬
‫‪ ,‬הליאביב‬
‫ר״׳ ד‪ ,‬ל ‪ ,51‬תל־אביב‬
‫‪ . ,‬תליאביב‬
‫‪ , ,‬תל‪-‬אביב‬
‫מ ו ו ג ו נ‬
‫הרצ‬
‫״‬
‫־‪5‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫<‬
‫מ‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫ל‬
‫רג‬
‫נ ‪0‬‬
‫צ י ן נ ר‬
‫נ ס‬
‫ןנייגד‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫החנליר׳‬
‫הרגליה‬
‫הרצליה‬
‫ ‪,‬‬‫‪,‬‬
‫ח‬
‫? | י‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ק ג‬
‫ח‬
‫ח‬
‫י ‪,‬‬
‫דמ‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ואר ראש פיט־י‬
‫ואר ש פינה‬
‫דואר ראש פיני­‬
‫דואר ראש פינד•‬
‫ד‬
‫ר א‬
‫ד‬
‫ד י ז נ ג ו ף‬
‫>״‪ ,‬ח ן א נ ף‬
‫״י‬
‫^‬
‫‪136‬‬
‫י ‪0‬‬
‫ז‬
‫‪ .‬״ י ו תיש״ם‪1649 ,‬‬
‫‪ ,‬״ב ־אדי ״‬
‫נ‬
‫פקודת שטרי בנק‪ ,‬תש״ח‪1948-‬‬
‫דין וחשבון לפי םעיף ‪ 10‬לאמנה‬
‫מחלקת ההוצאה של בנק אנגלו־פלשתינה בערבת מוגבל‬
‫דיךוחשבון על הנכסים זההתחיבויות בסיום מבודד‪ ,‬ביום ט״ו באדר תש״ט‬
‫‪.‬‬
‫)‪ 16‬במרס ‪(1949‬‬
‫ל‬
‫י‬
‫זהב‬
‫• * ; ׳ ' ' ; ' '‬
‫יתרות במטבעות » י‬
‫שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאי״ )א״י(‬
‫•‬
‫ות‬
‫ש ט י ו‬
‫א י צ ר‬
‫ו ש ט ף י‬
‫ה ת ח י ב ן ״‬
‫ע‬
‫ל‬
‫‪,‬‬
‫‪18,858,681,— ,‬‬
‫״‪,‬‬
‫—^׳^ ׳׳‬
‫—‪10,050000‬‬
‫ו י ‪7 4 2‬‬
‫‪4‬‬
‫ן ז מ מ ע ל ה י‬
‫שטרי זזוב שטרי חליפין והלוואות לבנקים‬
‫‪,‬‬
‫שטרי בנק במחזור‬
‫‪8‬‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫—‪:‬‬
‫‪36,334,000.— .‬‬
‫‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫תקנות הארכיבים‪1935 ,‬‬
‫להוי ידוע כי פנחס מדרבי וינוגוד מרמת־גן הגיש‬
‫הורעה בדבר פומה להשמיד תיקים לפי תקנה ‪11‬‬
‫לבית המשפט המחוזי בתליאביב בקעז? למתן צו המכריז‬
‫ניתנת בזה הודעה כי אני‪ ,‬רשפ בית המשפט הפהוזי‪ .‬על ירושת המנוח ישראל וינוגרד וכי בית המשפט הזה ידוו‬
‫בחיפה‪ ,‬בכוונתי לפנות אל שד המשפטים לשפ קבלת רשות‪ ,‬בבקשה זו כעבור שלושים יוס מתאריך הזמנה זו‪.‬‬
‫בהתאם לתקנה ‪ 11‬לתקנות הארכיבים‪ ,1935 ,‬להשמיד את‬
‫כל התובע טובת־הנאה בעזבון הנ״ל ‪,‬חייב להופיע‬
‫התיקיפ הפליליים של בית משפם השלום בחיפה‪ ,‬הרשומים ולהגיש התנגדות בבית המשפט הזי׳ תוך התקופה הנ״ל‪,‬‬
‫שאם לא יעשה כן יוזן בית המשפט את הצו אשר ייטב‬
‫‪ 1‬מס«ר‬
‫»‬
‫‪m‬‬
‫»‬
‫‪ 2 n‬ה פ ל‬
‫ •• •‬‫בעיניו‪,‬‬
‫‪17620‬‬
‫‪1945‬‬
‫ו׳ באדר תשים )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫‪19706‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשפ‬
‫‪1946‬‬
‫‪ .2‬כל התנגדות‪ ,‬אפ יש מאת‪ ,‬להשמדת המסמכים הנ״ל׳‬
‫יש להגיש תוך ששה שבועות מתאריך הודעה זאת בית חמשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫ברשומות‪ ,‬ובאם לא תוגש‪ ,‬אפנה בבקשה אל שד המשפטים‬
‫תיק ירושה ‪132/49‬‬
‫לשם קבלת צי בהתאם לתקנה ‪ 11‬לתקנות האמורות•‬
‫בענין פקודת הירושה•‬
‫א׳ באדר הש״ט )‪ 2‬במרס ‪(1949‬‬
‫ובענין אישור עזואת המנוח הנדי לוי )הידוע גם בשם‬
‫ש• רזי׳‬
‫הינריך לוי או בשם מנרי לוי דים> ומינוי אפוטרופוס‪.‬‬
‫רשם בית המשפט המחוזי בחיפה‬
‫המבקש‪ :‬מ‪ .‬ש‪ .‬לויסון‪ ,‬עודד דין ונוטריון ציבורי­‬
‫_‬
‫מרח׳ מונטיפיורי ‪--,24‬תל־אביב•‬
‫־ ־־‬
‫־ הזגי‪.‬זת שיי ־פתי המשה*‬
‫ ‪ -:-‬י ‪-‬‬‫הזמנה‬
‫בית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב‬
‫בתוקל* צו של בית המשפט המחוזי בתל־אביב מהיום‬
‫להופיע בבית המשפט‬
‫תיק ירושה ‪ 98/49‬הזר‪ ,‬הנני מזמין בזה ל‬
‫בענין המנוח ישראל מקם פרנקל‪ .‬המכונה מרדכי‬
‫•פרנקל והמכונה גם ישראלים מרדכילים פרנקלים׳ וליתד טעם לדבר‪ ,‬יש איזה פעם שהוא‪ .‬מדוע לא תוכח­‬
‫תקוים ולא תירשם הצוואה האחרלגה של המנות מ י‬
‫מליטא•‬
‫הנד; לד דיפ(‬
‫‪ , ,‬לוי או‬
‫״‬
‫המבקשת‪ :‬דיר דוםיה פרנקל‪ ,‬על ידי בא־כוחה‬
‫עזרך הדין דיד נעםן מרח׳ הרצל ‪ ,10‬תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫לויסיל י דה״נ ל?‬
‫שלפה ל י מ‬
‫משה ״ י * !‬
‫י‬
‫ומדוע לא ׳ימונה~‬
‫הנ״ל‪ ,‬י י‬
‫בצוואהייז י‬
‫עויי‬
‫הזמנה‬
‫להוי ידוע כי המבקשת ה ״ל פנתה אל בית המשפט לאפוטרופוס על עזבון המנוח‪ ,‬שאם לא יעשה כן יגש בית‬
‫המחוזי בתל־אביכ בבק ה למתן צו המכריז על ירושת המשפט לימן תעודה זי וצו מינוי כאמור•‬
‫המנוח ישראל מקס פרנקל‪ ,‬המכונה מרדכי פרנקל‪ ,‬וכי ו׳ באדר תש׳־ס )‪ 7‬במרם ‪.(1949‬‬
‫בית המשפט ידוו בבקשה ביום י״א בניסן תש״ש )‪10‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫באפריל ‪ (1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬
‫כל התובע סובה הנאה הייב להופיע במקום ובמועד‬
‫הנ׳׳ל‪ ,‬שאם לא יעשה כן יתן בית המשפט את הצו אשר בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫תיק ירושה ‪146/49‬‬
‫י‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫בענין המנוח שמעון חנדלי מתל־אביב‪.‬‬
‫ף באדר תש״ט )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫המבקשים‪ :‬פלומבה‪ .‬שדה ויצחק הנדלי ורבקה‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫לוי מבית חנדלי‪ ,‬המיוצגים כולם על ידי בא כדרום עורך‬
‫דדי) יוסף םסואל מרה׳ לילינבלום ‪ ,40‬תל־אביב‪.‬‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫הזמני•‬
‫תיק ירושה ‪126/49‬‬
‫להוי ידוע כי המבקשים הנ״ל פנו אל בית המשפט‬
‫״ נ י ן העזנון של המנוח ישראל וינוגרד מדמת־גן‪.‬‬
‫המחוזי בתל־אביב בבקשה למתן צז המכריז על ירושת‬
‫י בית המשפט יידן בבקשה ביום‬
‫המבקש‪ :‬פנחס מרדכי דנוגרד‪ ,‬סוחר מרמת־ג?‪ ,‬עי־‬
‫ידי באייכוחו עורכי־הדין ב‪ .‬ברקאי‪ ,‬ד״ר א‪ .‬לנדסברג‪ ,‬י‪ .‬י׳׳א בניסן תש״ע )‪ 10‬באפריל ‪ (1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר‪-‬‬
‫אלקס ונ‪ .‬ה‪ .‬מרכס שכתבתם בבניך ״סלטיך תל־אביב‪.‬‬
‫א ד ‪0‬‬
‫כ‬
‫א ם‬
‫ק‬
‫י ד ו ע‬
‫ג ‪0‬‬
‫נ י פ‬
‫ב ש ם‬
‫י י‬
‫י |‬
‫צ י ב י ד י‬
‫נ ו‬
‫ד‬
‫ב א‬
‫ב ש ‪0‬‬
‫כ י ח‬
‫נ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ה מ נ ן ח‬
‫י‪5‬‬
‫‪,‬‬
‫ןוט‬
‫ה‪6‬רו‪(:‬וט‬
‫‪,‬‬
‫‪ 7 0‬׳ב‬
‫״‬
‫ג נא‬
‫ךך ‪.‬״״ ‪£3.3.19-19 ,‬‬
‫ת‬
‫ט‬
‫ש מ ע ו ן‬
‫ו נ‬
‫‪137‬‬
‫כל התובע טיבת־זעאה חייב להופיע במ?ום ובשעה‬
‫ד‪:,‬״ל‪ ,‬שאפ לא יעשה כן יה; בית המשפט את הצו אשר‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫א׳ באדר תשייט )‪ 2‬במרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב ׳‬
‫תיק ירושה ‪167/49‬‬
‫בעניו המנוח יוסף אכבד מתל־אביג‪.‬‬
‫המבקש‪ :‬צבי אכבד מתל־אביב על ידי גא־כוחו יעודד‬
‫הדין מ‪.‬־ נדר מרחוב הרצל ‪ 48‬תל־אביב‪.‬‬
‫תיק ירושה ‪147/49‬‬
‫בענין פקודת הירושה•‬
‫ובענין אישור צוואת המנוחה אלקה פרידמן‪.‬‬
‫המבקש‪ :‬אברהם פרידמן על ידי באי־כוחו עורבי‬
‫הדיו צבי שורץ ומיכאל כספי שכתבתם לצרכי מסירת‬
‫מסמכים היא ברחוב נחלת בנימין ‪ ,52‬תל־אביב‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫בתוקף צו של בית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב מיוש‬
‫כ״ד בשבט תש‪-‬ש )‪ 23‬בפברואר ‪ (1949‬הריני מזמין מה‬
‫כל אדם להופיע בפני בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫במשך שלושים יום מן התאריך הנ״ל‪ ,‬וליתן טעם לדבר‪,‬‬
‫אם י לן בל טעם שהוא‪ ,‬מדוע לא תוכח‪ ,‬לא תירשם‬
‫ולא תקוים הצוואה האהרזנה של הפנלהה אלקה פרידמן‬
‫ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאבדהפ פרידמן כפי‬
‫שנזכר בצוואה הנ״ל‪ ,‬שאם לא יעשה כן יגש בית המשפט‬
‫ליתן תעודה זו כאמור­‬
‫א באדר תש״ט )‪ 9‬במרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫ש‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫תיק ירושה ‪155/49‬‬
‫בענין פקודת הירושה‪.‬‬
‫ובענין נכסיו של המנוח אלימלך טיכד‪ ,‬הידוע גם‬
‫בשם אלימלך טייכיר וגם בשם מיילד טיכר‪.‬‬
‫המבקשת‪ :‬םםיד‪ .‬טיבר םתליאביב׳ על ידי נאי‪-‬כוחה‬
‫עורכי הדין עקיבא פדםיץ ויצחק פאגלין שכתבתם למסירת‬
‫מהמכים היא ברחוב אלנבי ‪ ,103‬תל־אביב‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫יהוי ידוע כי פסיזי‪ ,‬שיכר הנ׳׳ל פנתה אל בית המשפט‬
‫המחוזי בתל־אביב בבקשה למתן צו המכריז על ירושת‬
‫המנוח ־אלימלך טיבר הנ״ל הידוע ם בשם אלימלד טייכיר‬
‫ונם בשם מיילד סיכר‪ ,‬וכי בית המשפט ידון בבקשה זו‬
‫ביופ נ׳׳מ באדר תש״ט )‪ 29‬בפרס ‪ {1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬
‫כל התובע טובת־הנאה חייב להופיע במקום ובמועד‬
‫הנ״יל‪ ,‬שאס לא יעשה כן יתן בית המשפט את הצו אשר‬
‫ייטכ בעיניו‪,‬‬
‫ג‬
‫ט׳ באדר תש״ט )‪ 10‬בפרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬דשם‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫תיק ירושה ‪164/49‬‬
‫בענין עזבון המנוח ירוחם אבלםקי מרוסיה‪.‬‬
‫המבקשת‪ :‬שדה אבלסקי מויטבסק )רוסיה(‪ ,‬על ידי‬
‫באי־כוחה עורכי הדין ה‪ .‬קרוגגולד וי‪ .‬בר־שירה‪ ,‬משדרות‬
‫רוטשילד ‪14‬׳ תל־אביב•‬
‫הזמנה‬
‫להוי ידוע כי שרה אבלםקי פנתה אל בית המשפט‬
‫המחוזי בתל־אביב בבקעה למהז צו המכריז על יורשי‬
‫המנוח ירוחפ אבלסקי וכי בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫ירון בבקשה הנ״ל ביום ה׳ בניסן תש״ט )‪ 4‬באפריל ‪(1949‬‬
‫בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬
‫כל התובע טובה הנאה ה»יב להופיע במקופ ובמועד‬
‫הנ״ל׳ שאם לא יעשה כו יתן בית המשפט את הצו אשד‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫ו׳ באדר חש״פ )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫ו׳ באדר תש״ט )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ .‬רשם‬
‫תיק ירושה ‪168/49‬‬
‫בענין עזבון המנוח יוסף בוקס בוים מתל־אביב‪.‬‬
‫המבקשת‪ :‬עטל בוקםבוים מתל־אביב•‬
‫הזמנה‬
‫להוי ידוע כי המבקשת עטל םקסבוים םתל‪-‬אביב‬
‫הגישה לבית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב בקשה למתן צו‬
‫המכריז על ירושת עזבון המנוח יוסף בוקסבזיפ‪ ,‬זכי בית‬
‫המשפט ידון בבקשה זו ביופ י׳׳ב בניסן תש״ט )‪ 11‬באפריל‬
‫‪ (1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬
‫כל התובע טובודד־נאה חייב להופיע במקום ובשעה‬
‫הנ״ל‪ ,‬שאם לא יעשה כן יתן בית המשפט את הצו אשר‬
‫ייסב בעיניו‪.‬‬
‫ו׳ באדר תשייט )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫ג‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשפ‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫תיק ירושה ‪169/49‬‬
‫בענין ירושת המנוח דוד שלמה אוזמו מרמת־גן‪.‬‬
‫המבקש‪ :‬משה אוזמו‪ ,‬על ידי באיכוחו עורך הדין‬
‫שמעון גראטש•‬
‫הזמנה‬
‫להוי ידוע כי המבקש הנ״ל הגיש לבית המשפט‬
‫המהחי בתל־אביב בקשה למתן צו המכריז על ירושת‬
‫הס נוח דוד שלמה אתמו וכי בית המשפט ‪.‬ידון בבקשה זו‬
‫ביום כ״ח באדר תשייט )‪ 29‬במרס ‪ ,(1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר‪.‬‬
‫כל המונע טובתיהנאה חייב להופיע במקום ובשעה‬
‫ד‪.‬ג״ל׳ שאפ לא יעשה כן יתן בית המשפט את הצו' אשר‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫ז׳ באדר תש׳׳ט )‪ 8‬במרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשפ‬
‫בית המשפט המחוזי בתל־אביב‬
‫תיק ירושה ‪170/49‬‬
‫בענק ידזשת המנוח גבריאל לאוב מפולניה‪.‬‬
‫המבקשת‪ :‬רגינה לאוב בתליאביב‪ ,‬על ידי באייכוחה‬
‫עורכי הדין מ‪ .‬זליגמן ושות׳ מרחוב ביאליק ‪1‬׳ תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫המבקשת הנ׳׳ל פנתה אל בית‬
‫בבקשה למתן צו המכריז על‬
‫גבריאל לאוב מפולניה‪ ,‬וכי בית‬
‫כעבור שלושים יום מתאריך‬
‫להוי ידוע כי‬
‫המחוזי בחל־אביב‬
‫עזבונו של המנוח‬
‫ידון בבקשה זו‬
‫הזמנה זו‪.‬‬
‫בל התובע טובת־הנאה נעזבה הנ״ל הייב להופיע או‬
‫להתנגד בכתב תוך התקופה הנ״‪-‬ל‪ ,‬ש אפ לא יעשה ‪ )5‬יתן‬
‫בית המשפט את הצו אשד ייטב בעיניו‪.‬‬
‫ר באדר תשייט )‪ 7‬במרס ‪(1949‬‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫‪138‬‬
‫הזמנה‬
‫להוי ידוע כי צבי אכבד פנה אל בית המשפט המחוזי‬
‫בתל־אביב בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבץ‬
‫המנוח יוסף אכבד וכי בית המשפט ידון בבקשה בתל*‬
‫אביב ביום א׳ בניסן תש״ס )‪ 31‬במרס ‪ ,(1949‬בשעה ‪9‬‬
‫לפני הצהרים‪.‬‬
‫כל התובע טובת־תנאה חייב להופיע במקום ובשעה‬
‫הנ״ל‪ ,‬שאם לא יעשה כן יתן בית המשפט את הצו אשר‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫המשפט‬
‫ירושת‬
‫המשפט‬
‫פרסום‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫י?י;וט ר‪,£.‬־סומיפ ך‪ ,‬כיב בארו ח״‪1.‬״ט‪23.3.1949 ,‬‬
‫‪ftEípM‬‬
‫ני״ ‪M M ,‬‬
‫י‬
‫״‬
‫|‬
‫= ״*״־‬
‫»*‪»-«.‬יי‪3‬‬‫״״‪ f‬ירז׳־* ׳ *‬
‫*‬
‫י ׳‬
‫״ייצוכטקי מ*לי» ג״י׳יגימ•‬
‫»‬
‫י‬
‫‪3‬‬
‫‪ «^ ,‬־‬
‫‪ ,‬על ידי עייל‬
‫״ל‪-‬אניכ׳‬
‫<‬
‫״‬
‫מ‬
‫‪m í a f t‬‬
‫י‬
‫^‬
‫^‬
‫שני»ומיי‬
‫‪,‬‬
‫י ו ם מ‬
‫ר‬
‫‪,‬‬
‫^‬
‫^‬
‫״‬
‫‪ wart‬זי‪.‬‬
‫פה־ז‪ °‬י‬
‫^‬
‫‪,‬‬
‫ל נ ד‬
‫‪,‬‬
‫) ל א י‬
‫״ * י ‪ ,‬להופיע וווו‬
‫‪v‬‬
‫ג י ב‬
‫‪ ,‬פהטי׳‬
‫ב‬
‫(‬
‫‪ ,‬״ נא־ייל <*״ ״ ״ ‪1‬‬
‫<‬
‫ג‬
‫י י & ב‬
‫‪a‬‬
‫ד‬
‫‪,‬‬
‫להופיע * ״ י "‬
‫ה י ב ע‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫י‬
‫י ׳ מ ש פ ט י‬
‫ת‬
‫?‪2‬‬
‫‪£‬ת‬
‫ובת הנאד‪ .‬ך *‬
‫ע‬
‫ר באיי י ׳ ׳‬
‫ש‬
‫‪ í t‬״‬
‫) ז‬
‫ב־‬
‫ב ‪ 8‬י ה ‪( 1 9 4 9‬‬
‫מ‬
‫ז‬
‫^‬
‫‬‫ס ו ה ו ב‬
‫^‬
‫‪< r r‬‬
‫יד‪,‬ודמ י׳יי‬
‫ליי׳‬
‫״‬
‫‪ 3‬ז‬
‫»‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫^‬
‫אשד‬
‫ע א ש‬
‫—‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ל‬
‫‪ . ,‬ת״‪-‬״ יה‪.‬‬
‫?‬
‫יי<זיד‪1‬‬
‫" *ייי׳ י "‬
‫י י ג י‬
‫‪,‬‬
‫ל א‬
‫ב‬
‫‪4 9‬‬
‫‪f l í‬‬
‫י‬
‫י ״ המשפט »»׳יי‬
‫ג‬
‫ת‬
‫‪.‬‬
‫ב‬
‫‪ .‬גלעדי׳ י ־ ‪°‬‬
‫״*‪*ni.‬‬
‫‪-‬‬
‫ל‬
‫‪p‬‬
‫‪c‬‬
‫׳‬
‫י‬
‫י‬
‫׳ * ״ ^ ״ ‪^ ^ 1 5‬םו‬
‫^ *‬
‫‪ 7) ,‬ב^י‬
‫הדיו'‬
‫ב‪ .‬גלעיי־ י ״‬
‫‪( 1 9 4 9 0‬‬
‫פ‬
‫י׳‬
‫עמ״‬
‫'‬
‫‪:1‬״‬
‫' " '‬
‫‪5‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r‬‬
‫‪h‬‬
‫ןז״‬
‫‪l‬‬
‫ליאגינ‬
‫^ ‪.‬״״•״*י‬
‫‪.‬‬
‫ *‬‫‪S‬‬
‫‪^^?SÄ *r‬‬
‫‪,‬‬
‫‪s‬‬
‫¿ <ח»*‬
‫יד* ״ י ״‬
‫א‬
‫‪:‬יכ‬
‫״׳‪ P‬ייי י•‬
‫ע‬
‫ה׳ נאדי * ״‬
‫ש‬
‫ס‬
‫‪1 7 5 / 4 9‬‬
‫ב‬
‫להיי ייי־‬
‫‪^ WttJt‬‬
‫י‬
‫‪m313!t‬‬
‫י?י{י ד׳פל־פיפיה י ^‬
‫‪7‬‬
‫אל ^ י ׳ ^‬
‫' ?^‬
‫^ ״ ״ ^׳המכריז ״י ״ ‪2‬‬
‫‬‫ז‬
‫מ‬
‫י‬
‫״‬
‫‪0‬‬
‫‪°‬‬
‫ג ת‬
‫ב‪ .‬גלעדי׳ י^י‬
‫*'*‬
‫ב י ב‬
‫ת‬
‫הזמני׳‬
‫פ &‬
‫ל‬
‫ט‬
‫) ‪9‬‬
‫ג מ י‬
‫י ״ המשפט י‪»-‬׳מי‬
‫‪?fTS‬‬
‫י‬
‫ט‬
‫^‬
‫‪m < r t‬‬
‫ז‬
‫ם‬
‫‪0 5‬‬
‫‪,‬‬
‫^ «»י׳‬
‫נעיניי־‬
‫ביו!‬
‫ן‬
‫‪S‬‬
‫»‪a‬״‬
‫־‬
‫׳‬
‫ח׳ א ר תש״״)* « י‬
‫מ‬
‫ס‬
‫ף‬
‫נבויי•‬
‫י ע י נ י י‬
‫יי נ בעיניו‪-‬‬
‫ג א י ו ״ ש‬
‫י ״ י ‪1‬‬
‫• ^ ל ‪(1949‬‬
‫יעשה נז‬
‫י י ע ב‬
‫‪4 5‬‬
‫‪Ä‬‬
‫ז‬
‫י‬
‫ש‬
‫״‬
‫‪n‬‬
‫& ד‬
‫‪,‬‬
‫ז ‪1 0‬‬
‫מרמ״ייפ־‪...‬‬
‫‪8‬‬
‫^ ׳‬
‫ו‬
‫י‬
‫צ פ ר‬
‫;‬
‫מ‬
‫אניב‪.‬‬
‫י‬
‫‪g‬‬
‫פ‬
‫י ז‬
‫‪9‬‬
‫ב‬
‫אברי׳* *‬
‫‪ * ,‬י נ^*‬
‫ב י ב‬
‫ת‬
‫י< ידוש״‬
‫‪ . ,‬לד מר״‬
‫ז ‪ 3‬ן ר ך ו > ד‬
‫מ ע י י <‬
‫?‬
‫•‬
‫י‬
‫י‬
‫י ז‪ «3‬לגניז­‬
‫^‬
‫ש‬
‫י‬
‫ט‬
‫ב‬
‫ש‬
‫‪-‬‬
‫ב י מ‬
‫ב‬
‫יי‬
‫ט ע‬
‫נאמגעית *ייי‬
‫מז»נ»‬
‫״‬
‫ש‬
‫‪8‬‬
‫ל‬
‫‪.‬‬
‫ק‬
‫‪w‬‬
‫‪7‬‬
‫מי‬
‫כ‬
‫י ירושה «‪5/‬יג‬
‫ת‬
‫׳‬
‫‪1‬‬
‫^ טובה‪ -‬מט״נביג•‬
‫ע‬
‫כ‬
‫צ׳דלם פ ^ י ™‬
‫ן ש י ‪: 0‬‬
‫*‬
‫'‬
‫‪• - -‬‬
‫* ‪ n W‬ימיס » י ׳ י י ‪ * * I f‬תונה׳ לא‬
‫‪ i £‬ל ט שהיא׳ י ״ ‪ Í ; 5‬לה( ש‬
‫משד‬
‫?‪:‬שי‬
‫נ י ח ד‬
‫'‬
‫א‬
‫מ ‪ 0‬ג י ‪,‬‬
‫‪»,‬שפט המחזזי ב » ל ' *‬
‫ה‬
‫ב גלעיי‪ -‬י״י*‬
‫•‬
‫‪> 9 i 1 9‬‬
‫ש‬
‫תי< ייי־י׳‬
‫״ י מ י ן‬
‫ו ט‬
‫רי‬
‫‪m /‬‬
‫גינ‬
‫‪7 , 7‬‬
‫במר״‬
‫ר » ‪triso(29‬‬
‫״ ‪ J‬״ *< ״ » ׳ י‬
‫‪v‬‬
‫ביים‬
‫‪3‬‬
‫״‬
‫‪n‬‬
‫ל י ‪1‬‬
‫י ידי‪ ,‬־' ״ » ״‬
‫י'‬
‫ל‪,‬תי‬
‫מ נ י י ז‬
‫‪T‬‬
‫*‬
‫י‬
‫ט‬
‫יק ידושי^‬
‫^‬
‫‪r‬‬
‫‪.‬‬
‫‪' S‬י־י>‬
‫ל‬
‫י‬
‫‪139‬‬
‫יקי*‬
‫יל ‪ (1949‬בשעי׳‬
‫׳‬
‫־ל התיב״ ט י ^ ׳‬
‫יהז בי י ׳‬
‫לא יעשד‪,‬‬
‫״<‬
‫•ייטב בעיניו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪,‬״‬
‫בב‬
‫ר‬
‫א י‬
‫ב‬
‫ל י‬
‫‪ ; 1‬י י ב‬
‫מ‬
‫י‬
‫ש‬
‫ח‬
‫'‬
‫פ‬
‫א‬
‫מ ש פ ע‬
‫»״‬
‫אשי‬
‫י‬
‫י י‬
‫ק י‬
‫רה צ י‬
‫א ת‬
‫ע ל‬
‫א ש‬
‫ד‬
‫ב ת‬
‫ן ן מ ש פ ע‬
‫ב י ״‬
‫ד‬
‫ב ז ה‬
‫מ ז מ ?‬
‫יפ‬
‫ה‬
‫ח‬
‫" י‬
‫נ א י י‬
‫' ״‬
‫י פ י ע‬
‫מ‬
‫כוחה עורךהיץ ד״ר א ״ ־ ט » ל י נ » ן ‪ » -‬ד י ו ״ ח ״ י ל י‬
‫‪ ,18‬תל־אביב•‬
‫הזמנת‬
‫המההי בתל‪-‬אביב המטונף‬
‫ל אדם לה יע בבית‬
‫א י ?י‪,‬ם‬
‫תש‬
‫‪9‬‬
‫ט‬
‫"י‬
‫ב מ‬
‫^‬
‫ד ^ ת ^ ת ^‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫; ?‬
‫י‬
‫פ‬
‫א‬
‫ו‬
‫^ ‪ /‬ל הקט*‬
‫ד‪ ,‬ר אשל ייטב בעיניו‪.‬‬
‫צ‬
‫בית המשפט המחוזי ב ^ *‬
‫^‬
‫ה י י י ש ה‬
‫״‬
‫תיק ירושה ‪183/49‬‬
‫א ב י ג‬
‫ע ל‬
‫ג‬
‫״‬
‫ט‬
‫'‬
‫ז‬
‫ב‬
‫י‬
‫}‬
‫ת‬
‫י‬
‫ה מ ש פ ט‬
‫ת‬
‫מ‬
‫‪,‬‬
‫ג‬
‫ע‬
‫<‬
‫׳‬
‫י‬
‫ז‬
‫א פ ש ט‬
‫^'* *‬
‫מ ח ״ י‬
‫מ‬
‫יי*־* *־ ״‬
‫תיק ירושה ‪187/49‬‬
‫‪3‬‬
‫ע ל‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫מ נ ו ״‬
‫י יעקב סיוד * ‪ » * 1‬׳‬
‫מ א‬
‫״״‬
‫‪3‬‬
‫הזמנה‬
‫י ן ויוסף א־שםיז פ אל בית‬
‫‪,‬‬
‫ג ‪ 1 3‬ו ד‬
‫יי"'״‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫ה ״ ‪ ,‬״ פיבל אפש«יו‬
‫בי‬
‫הגדוד העברי ‪ ,16‬תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫} ‪ 0‬ג‬
‫^‬
‫כ ‪ 3‬י ם‬
‫ר‬
‫י ע ק‬
‫י ‪ ,‬על ידי בא־כוחד‪ ,‬עודד‬
‫מ‬
‫ד ~; ״ ‪:‬‬
‫י י י יי״ י ״ י • «‬
‫נ‬
‫ה ‪0‬‬
‫״ ו י בתל‪-‬אביב ידון בבקשה הנ״ל ביום‬
‫י‬
‫נ‬
‫ז‬
‫״‬
‫־ל‬
‫‪ ,‬״ ‪ ,‬שאס לא יעשה‬
‫ייטב בעיניו­‬
‫ד‬
‫נ‬
‫״׳‬
‫ז ז י י ב‬
‫כ א‬
‫י י י"י'‬
‫ט‬
‫י פ‬
‫ל י‬
‫ס‬
‫ב & י ם‬
‫ז ז צ י‬
‫א ת‬
‫‪ ,‬גלעדי‪ ,‬רשפ‬
‫^‬
‫*‬
‫בית י '‬
‫"‬
‫מ ש פ‬
‫^‬
‫ה מ ה ״ י‬
‫ב‬
‫״^״‬
‫ז ז ‪ 8‬ג ? ש ‪:‬‬
‫א ג י ב‬
‫א‬
‫בי‬
‫יצחק מרקוביץ מתל־אביב•‬
‫י>‬
‫״»‬
‫־י‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫י נ ש‬
‫״‬
‫ט‬
‫‪3‬‬
‫) ‪1 0‬‬
‫ב‪ ,‬גלעדי‪ ,‬דשם‬
‫*י*‬
‫'‬
‫ד‬
‫^‬
‫מ ש פ ט‬
‫תיק ירושה ‪194/49‬‬
‫בא­‬
‫לוסטיג‪ ^,‬י‬
‫ויוסף" י ! ^ '‬
‫׳יל״«« י י * ^לוםטיג *‬
‫ע״י' בא‬
‫בעניז ‪...‬‬
‫"'׳‬
‫הזמנה‬
‫ע מ נ י א ל‬
‫‪0‬‬
‫״ ״ ‪ ,‬״ ״ ־ ד ‪ 9 .‬בביקי•‬
‫״ ד ‪ .‬״ ;‪£‬״»‪2‬ד‬
‫נ ן ‪ 1‬־ ו‬
‫ל ה ו פ י ע‬
‫תיק ירושה ‪184/49‬‬
‫י ל מדקוביץ מתל‪-‬אביב•‬
‫ד נ‬
‫ת י י כ‬
‫״ ‪,.‬״״‪.‬‬
‫* איר‬
‫ייטב בעיניו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ג י ‪ 1‬ל‬
‫נ נ‬
‫‪949‬מ בשעה ‪ 9‬בבוקר•‬
‫כל התובע םי״־י*״״‬
‫ם׳ " י י‬
‫"‬
‫^‬
‫ב‬
‫צ שט פ ש‬
‫ל‬
‫) ‪1 0‬‬
‫׳ ז א ת דצ א^ר‬
‫*‬
‫יתז גי« י '‬
‫‪-‬‬
‫‪,‬‬
‫״ ‪ ,‬״ ־ ־ <« ־ ־ י ־‬
‫״״י״‬
‫וב^עה הנ״ל׳ שאם לא '*' י׳‬
‫אשר ייטב בעיגיי•‬
‫^‬
‫ט׳ » י י י״י׳‪> °‬‬
‫‪6‬‬
‫נ מ י ס‬
‫)‪0‬‬
‫כ ז‬
‫ב‬
‫״ ז‬
‫(‬
‫ב‬
‫ת‬
‫־‬
‫״״״י‬
‫ה‬
‫עשרה יפיפמפרסיט‬
‫י ‪.,‬״‪,‬״י* דנ״ל‬
‫"י‬
‫‪ .‬גלעדי‪ .‬ישם‬
‫בעיניי‪.‬‬
‫בית המשפט‬
‫‪ ,‬״ ; • ^‬
‫ל ד י‬
‫נ‬
‫ה מ ח י ז י‬
‫י‬
‫ב ת ל‬
‫"‬
‫^ ‪4 : °‬‬
‫י‬
‫א ב‬
‫ל‬
‫'‬
‫מיק ימשה ‪«85/49‬‬
‫ב‬
‫‪ ,‬״ ״ ״ ״״־־נ‪.‬‬
‫י"<‬
‫ב א ד ד‬
‫״‬
‫ת ש‬
‫בית המשפט המהוזי ב ^ ־‬
‫כ‬
‫־‬
‫בעני! ־עז בין המנוח נפתלי‬
‫‪ .‬״יי״^ר בסד על ידי באיכוהה עודד הדיי‬
‫משפטיים היא‬
‫״‬
‫המבקשת‪ :‬פדומטי׳ ‪7‬‬
‫ו למסירת מסמנים ״׳־‬
‫טנ ‪,‬‬
‫בדחי לילינבלום ‪ ,40‬תל־אניב‪.‬‬
‫ד ל‬
‫ש‬
‫י״י‬
‫»»ב בעיניו׳‬
‫^ ^ '‬
‫‪. , ^,‬‬
‫נ ‪9‬‬
‫פ‬
‫ב‪ .‬גלעדי‪ .‬יש־־‬
‫‪0 9 4 9‬‬
‫בית המשפט המהוזי ב^״אב׳ ^‬
‫‪1‬‬
‫מ נ י ן‬
‫‪140‬‬
‫‪ 1 < 0‬ף‬
‫ג ־ ו ־ י י ־‬
‫ע נ ת ב ת‬
‫^‬
‫י‬
‫נ‬
‫י ^ ‪ 2‬י ^ י ״‬
‫פ‬
‫•י י י י‬
‫י‬
‫ג מ י ס‬
‫א ג י כ‬
‫ת‬
‫י ק ידושל‪200/4» ,‬‬
‫ב ס ד‬
‫י ש ר א ל‬
‫ז‬
‫ב‬
‫‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫נ‬
‫הזמנמ‬
‫‪,‬לוע י המבקש ה^ל פנה אל בית ד‪,‬פשפט המחוזי‬
‫‪ .‬״ ״י יייייריז על ירושת עזבונו של‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י״״־‪.‬‬
‫) ‪1 4‬‬
‫״״‬
‫ת‬
‫ז י‬
‫מ‬
‫יק ירושה ‪186/49‬‬
‫« ־לי׳״ ־־״־ל‬
‫'‬
‫‪9‬‬
‫כ ל‬
‫י‬
‫ב ע ע ר‬
‫"‬
‫ח י‬
‫׳ "‬
‫'‬
‫י י‬
‫ת י‬
‫ע א פ‬
‫ל א‬
‫י ע במקום ובהאריל‬
‫״ ח‪,‬י‬
‫יתז בית המשפט את הצי אשי‬
‫‪^ ,‬ן — ^‬
‫י‬
‫ל ה ו פ‬
‫ב‬
‫ב‬
‫יזגשד‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ייטב בעיניי•‬
‫י״ג = י‬
‫א‬
‫ד‬
‫^‬
‫ב‬
‫‪ .‬גלעדי‪ ,‬רשם‬
‫בית המזיפמ המחוזי ב ת ל ־ « ב‬
‫ע‬
‫^״?^‪^3‬‬
‫־ י « ־יי־ י‬
‫קסדבר ‪(«48‬׳ מ » י ד ד‪ ,‬על י ‪,‬‬
‫בעניו ״ « ז המנות * ב ‪£‬‬
‫«ל‬
‫רפופו‬
‫י י * י » ״תמנו״‬
‫אברהם דוד םפופורט׳׳ במקום‬
‫ב־ל ־קום ששם יה ״ ״ ״ ^ ^ א ב ח ״ י ״ ״ י י *‬
‫ב י ת‬
‫ד‬
‫ה מ ש פ ס‬
‫״ ״ ״ " ״ ג ־ ‪ ! .‬׳ ‪ ? .‬״ ? ‪* * -‬‬
‫‪*.‬ו מ י לאמוד‪. ,‬‬
‫‪,‬‬
‫ם )‪ 2‬כמיס ‪(1949‬‬
‫• לילמימי־יו‪ .‬רשפ‬
‫א‬
‫״‬
‫׳‬
‫פ‬
‫ח‬
‫מ י ל ג ה‬
‫רט‬
‫י‬
‫ם‬
‫בית המשפט המתוןי‬
‫ע‬
‫ב< גלעדי׳ רשס‪.‬‬
‫ש‬
‫בית *משפט המחוזי בחיפה‪.‬‬
‫‪ ? ! .‬י י '‬
‫יי‬
‫ל ר ג ר‬
‫‪.‬‬
‫ס‬
‫א‬
‫ב‬
‫י‬
‫״‬
‫נזכ‬
‫ו תן בית יזנ־ש‪5‬ס אח הצי « «‬
‫ב ע י נ י ו‬
‫א מיהו ת^ייט ‪ 311‬ב‬
‫י י איוח מעט שהוא‪ ,‬־מדמי‬
‫ש‬
‫פ‪ .‬לוינשמייו‪ ,‬רשם‬
‫ל ז ^;‬
‫בית המשפ־י המזזוזי בירושל<‬
‫יא ת י ״ ז ״ ״ ג ן‬
‫‪ 1 5‬י ג ש‬
‫ת‬
‫ה נ‬
‫ם ד ה‬
‫י ״‬
‫*יי*״ לרבקה יי כ ק י‬
‫יי*סה ״ללה הנזבי‪-‬ות י•*‪.‬‬
‫ל יעשו!‬
‫י י ״ ו‬
‫*« י״״״י‬
‫•‬
‫ש״ט ״ ‪.‬‬
‫א בשר״ י!*״״‬
‫וו* י•״*‪.‬״‬
‫ב"‬
‫ס )‪ 20‬בפברואר ‪(1949‬‬
‫ש״ ת י ‪ .‬רשט‬
‫כ‬
‫ה ומנה‬
‫"‬
‫י‬
‫»י בית‬
‫ת‬
‫הו‬
‫א‬
‫י י י יי• בי״שירזז‬
‫פ ג י‬
‫־ « ‪¿ 1‬‬
‫ה ס ש ס ס‬
‫ה מ ח מ י‬
‫נ ש נ ס‬
‫? ר י נ ג‬
‫לה!יי‬
‫ה‬
‫א‬
‫ש ר ד‬
‫ד פ‬
‫ל ב‬
‫יליתו טעם‬
‫י א יובהר‪ ,‬לא‬
‫ג‬
‫י י ש‬
‫ליייי ידוע כי דיי־י• ‪!.‬‬
‫י‬
‫מיללת הגישו‬
‫ימי‬
‫ה‬
‫^ ל?ימ הציידת של ד»?צ‬
‫״‬
‫^‬
‫אלי‬
‫‪ £‬י ״ * * וכי * ״ י « ^‬
‫^‬
‫ה מ ^‬
‫י ? ן ו י ‪ 6‬ו‬
‫י‬
‫י « לתל^ם ? ‪£ 1‬‬
‫*׳׳ל *‪ 1‬הסד של ‪ 0 -‬ד ד ל ״ ^‬
‫סקודת הפיצויים לעובדי״‬
‫‪,‬‬
‫וכי בית‬
‫ביום ד‬
‫־ « ב«־ייי ‪> « .‬‬
‫הזמגה‬
‫מ ש פ ט‬
‫י‬
‫ט;‬
‫‪8 / 1 6‬‬
‫•‬
‫״ ״ ״ י י בייישל*‬
‫‪13/‬‬
‫" • י‬
‫‪1‬‬
‫יזיק ‪44/49‬‬
‫ייקימ מם׳‬
‫י ^ י ־ י מירושלים‪,‬‬
‫ייישליט‪.‬‬
‫ל‬
‫ב‬
‫פ ? ן ו ד ת‬
‫הפ!בק י‬
‫תיק ירושה ©‬
‫‪,‬‬
‫ו ו ש ל י ט י‬
‫מנין‬
‫י«גיו המנוח דוד‬
‫‪.‬‬
‫ן ן מ נ ו ח‬
‫ש‬
‫״‬
‫בענין‬
‫ש א ם‬
‫מ י ר‬
‫ת‬
‫ף‬
‫‪0‬‬
‫״ מ נ ו ת <בקשה(‬
‫״ ־ ״** «וירבר«^ד‬
‫*ירד הדיי ד״ר א‪ .‬י ‪ ^ .‬י‬
‫ש‬
‫ז ? מ‬
‫^‬
‫' י ־'‬
‫***** ב א ־ ^‬
‫ש ל י פ‬
‫״ ״ ״ י "מחיזי בזזיפה‬
‫‪0‬‬
‫^‬
‫י‬
‫^‬
‫'‬
‫^ ב״ארי‬
‫'‬
‫הי? ירושה ‪29/49‬‬
‫מ נ י ו ירושת ‪,‬י‪,‬״״‬
‫י י שת המניה מופיה יזייי״ ‪^ .‬‬
‫ס ק סליפ ג׳דוש מנצרת‪.... ,‬‬
‫״ ״ * י ! טוסיק סליפ ^!־יי«‬
‫ידי ו‬
‫^ ס ל ש^ריש םממג‬
‫ו ׳ » כו״ד‬
‫ד‬
‫;‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1‬ד י‬
‫‪ 5‬ו ד ך ה‬
‫^‬
‫ד‬
‫‪ 5‬ל‬
‫ץ ח נ ה‬
‫»‬
‫' י י ־ כי המבקש ד א ג ״ ׳ ״‬
‫^‬
‫‪11‬‬
‫משפט ז‬
‫ה‬
‫י‬
‫^‬
‫ע ו מ ע‬
‫^‬
‫^‬
‫ס‬
‫ב׳ באדי תש׳׳ט )‪ 3‬ב־־רט «‬
‫* ל & " ^ ימתו צו המכוי‬
‫גיייש מנצרת‪ ,‬י ‪ ,‬״‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ז‬
‫ו ‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫יג‬
‫ביי* י * ״ ״ הגיחיזי ב י ר ל ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ס‬
‫ת‬
‫י ע‬
‫״יי^ף‬
‫ו‬
‫‪ 3‬ת‬
‫ב»יו ־?ודת‬
‫י ? מ ע ו ‪8‬‬
‫בידושלי״‬
‫׳׳«׳‪0‬‬
‫טעם ל‬
‫ד ב ד‬
‫־‬
‫ג‬
‫‪,‬‬
‫ג‬
‫ב א ר ר‬
‫ן ז י י י ש ה‬
‫״ ״י‬
‫״ יי״י‬
‫^‬
‫יה «יאו״ ‪/49‬‬
‫‪47‬‬
‫י"‬
‫‪-‬‬
‫מהיום‬
‫י כל ארס ל‬
‫» בבית המשפט הי»‬
‫״‬
‫‪12,‬‬
‫» י=־מיים פרס״ י־זמגת‬
‫ם‬
‫ב‬
‫‪,‬‬
‫ה ו פ י ע‬
‫מ ע י ך‬
‫א‬
‫ס‬
‫׳״׳•ין* בכירס ‪(1949‬‬
‫ל‬
‫ז ‪1‬‬
‫תן תעייה זו כאמור‪,‬‬
‫‪•°‬‬
‫‪2‬‬
‫מ‬
‫ט‬
‫‪11‬‬
‫‪513‬‬
‫־‬
‫־ ליינשטייו‪ .‬י‬
‫״ ״ י ״ ״ ״ ״ ״ ״ ‪ « 1‬ליב* הלפד‪,,‬‬
‫ש‪ .‬רזי׳ רשם‬
‫^ ^ ז י ־ ^ ״ י י ״ ״ ־ ׳‬
‫״"יי יי‬
‫‪ 1‬יחויזי׳ ידושליש‪,‬‬
‫הזמנה‬
‫יקר «ו מ«ת דיי‪, ,‬״‬
‫־‬
‫ל‬
‫‪( 1 9‬‬
‫פ‬
‫« « « *‪ ^ *9‬״ ? ^ ״ י ביים א׳ ב ־ י ף ^‬
‫תה‬
‫^‬
‫״קום‬
‫ה ״‬
‫הנ״ל׳ שאם ל ‪,‬‬
‫« איז הגו אשד‬
‫ייסב געיגיי־‬
‫ר‬
‫^‬
‫ל‬
‫"׳י»״ו‪,‬‬
‫״»‪.‬‬
‫ר־״ייי ניי«י‪0,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪141‬‬
‫ר‬
‫י‬
‫גי״‬
‫ר‪,‬זמניי‬
‫^ ^ י י • ^‬
‫י ה לבית ד‪»,‬שפס‬
‫_ ‪,,‬ל‬
‫‪ ,‬ל יר‪ ,‬ת ממגי״‬
‫‪£‬‬
‫י‬
‫ש ה זי נ י י‬
‫י ון‬
‫^‬
‫ז״ייי ״ ־ י * ״‬
‫^ ^ ‪ «949‬ב ש ׳ נבי^י־‬
‫איו »ז‬
‫ד‬
‫י ד ז ע‬
‫ז ז ג‬
‫כ‬
‫* ' ^ ^ • ״ • ‪" /‬‬
‫‪,‬‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ן ? ם נ ר י‬
‫א י ל ״ — י‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ט‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫״?״^‪4‬‬
‫י‬
‫מ‬
‫־ל י ־‬
‫‪ ,‬״ל‪ ,‬שאם ל* יע״י•‬
‫ייטב בעיניו•‬
‫״ ז ב ע‬
‫ב ז‬
‫ג׳ מ י י‬
‫מ ש‬
‫) ‪4‬‬
‫ט‬
‫^‬
‫נ מ י פ‬
‫י‬
‫י ף ‪, ^ £‬‬
‫‪,‬מבקש‪£‬־‬
‫‪:‬‬
‫ד‬
‫מ ש פ ש‬
‫י‬
‫‪ .‬לויג^ייז• י ׳‬
‫פ‬
‫זממנ״ זי׳‬
‫מי^‬
‫״‬
‫ג״א־יז י׳ י ׳ ׳‬
‫^ » מ ‪ 1‬ל* ייני׳]‬
‫? ‪ £ « * 2‬כל‬
‫י׳‬
‫‪ ,‬לאפוס‬
‫^‬
‫^ ^ ^‬
‫^‬
‫ל‪,‬״ ם ‪,‬‬
‫י י ואסתר‬
‫*י ״ך^מ‬
‫גי המימי‬
‫^ בית ד״שפט ליתי איז‬
‫ד‬
‫^‬
‫י״־""‬
‫מ ן אשר ייםכ בעיניו‪.‬‬
‫ט‬
‫זה‬
‫י‬
‫פ י ס ו פ‬
‫‪ 8‬ש פ ט‬
‫י‬
‫ז‬
‫ג‬
‫ט ע‬
‫א ת‬
‫ב‬
‫״‬
‫»י‪.‬‬
‫^‬
‫אה י׳*י «׳>י‬
‫ש ט‬
‫י ״ ה ^ פ ם המחוזי ב י י ^‬
‫^‬
‫י ט‬
‫ת‬
‫‪ ,‬יהשה «‪50/‬‬
‫ק‬
‫ממי*‬
‫ש‬
‫י‬
‫ן‬
‫י ו‬
‫‪. ,‬‬
‫(‬
‫} ז ר צ ?‬
‫א פ‬
‫א ס ש פ‬
‫ע ל‬
‫ז‬
‫ג י פ י‬
‫‪,‬חזי־‪» .‬י‬
‫‪6‬‬
‫ע ו ו ן‬
‫קיי״ילי יי• י‬
‫גי‪9/‬‬
‫י‬
‫״ ז‬
‫ד ג‬
‫'‬
‫ב ג ?‬
‫ט‬
‫‪ .‬ללינשטיי!‪ ,‬רשפ‬
‫‪,•,‬ךיז א‪ .‬מ ד ד ״‬
‫״״‪,‬‬
‫הזמני׳‬
‫לבית ל‪,‬טשפס מנ׳החי‬
‫!ל‪ ^ ;£‬ל ידושת עזכיז ״ « •‬
‫ל ״ י ידי־ ־י * י • ^‬
‫״ ״ ל תישטע‬
‫» ^‬
‫בקשר‪ ,‬למ״ז‬
‫נ‬
‫^‬
‫בית‬
‫ט‬
‫פ‬
‫־‬
‫ר‬
‫מ ח ‪ 1‬ז‬
‫'‬
‫־‬
‫ג ת ל‬
‫״יק אזדיי‬
‫א ב י ב‬
‫י‪1‬‬
‫^‬
‫^‬
‫״״י‬
‫^^‬
‫<«יי׳‬
‫יל בגיםל‬
‫ם‬
‫ת מ‬
‫ב י &‬
‫ש‬
‫‪ 0‬בשער‪ 9 ,‬בבהי•‬
‫י במקום ונפיני‬
‫< ‪6‬‬
‫;^די;זי״ז ש^‬
‫ר‬
‫ל ן ז י פ‬
‫ע‬
‫י׳־י ״ י י‬
‫&‬
‫^״‬
‫לא יעשה ׳‬
‫י‬
‫כ‬
‫ש א ‪0‬‬
‫ל ‪1‬‬
‫יישב מיניי•‬
‫ד׳ באדי‬
‫ב י ״‬
‫מ ן ס י‬
‫<« ״״״‬
‫י ן‬
‫״ בע״‬
‫מ‬
‫־‪ :‬ז‪4 1‬ל ^ ידי ‪ « .‬״‬
‫ב‬
‫המיזחי ב״י‬
‫י ע בני״‬
‫‪ ,‬״ ף ״ ^ ׳ י י ׳ י ״ ך ^ ^ *‬
‫ <‪ 1‬באפריל‬‫י למטשלת י ״ י * •‬
‫* ל דתברי‪ ,‬הנ״ל אשי '‬
‫׳‬
‫״משפ״ י ׳ « '‬
‫״ א י לתופי״‬
‫<־ וכל נ ו י •‬
‫ת‬
‫״ ש‬
‫"‬
‫י ׳ מ ש פ &‬
‫ט‬
‫} ‪9‬‬
‫‪°‬‬
‫נ‬
‫‪0 9 4 9‬‬
‫ר ם‬
‫פ‬
‫המהחי בירושלים ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫י ז ייי״ה‪ .‬י‪ « «»-‬״ י‬
‫אלעזר בז‬
‫י י ע ע‬
‫א ל י ע ץ ר‬
‫ה מ ש פ פ‬
‫‪ .‬לןיגשטייז‪ ,‬ישם‬
‫ל‬
‫מ נ‬
‫בעניו פקודת **ברווז‪0 ,‬רק ‪22‬׳‬
‫^‬
‫^‬
‫^ י‬
‫י ו ש ע‬
‫ל‬
‫מ ש מ‬
‫‪1‬ח‬
‫‪51/49‬‬
‫‪49‬‬
‫?‬
‫‪:‬‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ש‬
‫א‬
‫ל ד‬
‫‪;{1‬‬
‫ד ש‬
‫א ז‬
‫י ו ש ע‬
‫זאת סן ההתופ מםיז•‬
‫״ייפ הלמן כי׳ו‬
‫פרקליט המדיני׳‬
‫משרד ד!מששטיפ‬
‫הקריז!‬
‫‪ 1‬ירושלים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫&‬
‫דיזוע גם בשם‬
‫עזר‬
‫א ו‬
‫ד‪0,‬בקשת‬
‫משה ההז הדתי־ מ 'י־ייי׳‬
‫ת ש‬
‫ע ־‬
‫י‬
‫' ^ ״ • א ישר‪ ,‬לבית ד‪,‬משפמ‬
‫י ידוע נ׳ י י ^ ״ ״ י ‪ ,‬על ירושת המיז׳‬
‫א‪ ,‬אלזנזי »‬
‫^ ^‬
‫דמ״חי בירושלים מ »‬
‫‪ ,‬י ת המשפט‬
‫בש‪°‬‬
‫^‪,,‬״‬
‫‪1‬‬
‫י׳‪4‬‬
‫ס כ‬
‫ז‬
‫ל ן ן ו‬
‫נ ד‬
‫י ן ע ע‬
‫ל י ט‬
‫ג &‬
‫א י‬
‫נ י‬
‫ב‬
‫;‪ 7‬״‬
‫ו נ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫^ ״ ‪ ,‬ר י ל ‪49‬״(‬
‫ט‬
‫נה‬
‫מ‬
‫<‬
‫* * ' ״י״״ ? י י‬
‫פרקליט המדיני־ ‪1‬ייי« ‪£‬‬
‫מוי״׳ י ״ י י * * ״‬
‫‪,‬הדידעל‪ ,‬צייני' ל מ ־ ״ י ״ '‬
‫^ 'ל״ד‬
‫מ‬
‫י‬
‫״ממנה ולא י»יזזי‬
‫&וע שמיעת הבקשה הנ״ל•‬
‫ך ‪ \ ^ 5‬י ״ להז־יי‬
‫בהבהס־‬
‫* »‬
‫״ ^ * ה־ירמל‪ ,‬אי ו״ויי־‬
‫^ אלפרקליש‬
‫^ ‪ 1‬א״ל‪ ,‬ביזם שלפני‬
‫‪-‬‬
‫פ‬
‫״י‬
‫ש*"* ״י״״‬
‫ידון בבקשה זו ביום ז ״‬
‫^ ק י ם וב־יעי‬
‫‪ 9‬כבמי•‬
‫פי ^ ״ ״ • * ‪ » , ? 2‬בית ‪,‬זמשפט את הצי «שי‬
‫לא יעשה ב! הן‬
‫ייטב בעיניו­‬
‫^ י י ן ‪ .‬רשם‬
‫״׳ במדר הש״« ^ נ ‪°‬‬
‫י‬
‫ע‬
‫;‬
‫נ‬
‫י‬
‫א‬
‫ך‬
‫ל‪ ,‬ע ר ה‬
‫״‬
‫ד‬
‫‪- .‬ל לשלח!‬
‫ש א &‬
‫ז ג‬
‫י י מ ״‬
‫ב ע ן ד‬
‫ב‬
‫מ א ש‬
‫צ‬
‫ב‬
‫ד‬
‫י ה‬
‫פ י‬
‫ז ‪ > 1‬מ ש פ ט‬
‫כ י ת‬
‫י ׳ ע מ‬
‫» י בידזשלימ‬
‫״ י ן ירזש״ ״ ״ ל י‬
‫^ ף ן‬
‫‪0‬‬
‫ל ד‬
‫״יק ירושה « ‪» /‬‬
‫כ‬
‫ב‬
‫מ‬
‫י ו ל מירושלים•‬
‫״ י בא־בו״י‬
‫^‬
‫^‬
‫• הודיה כדבר ריעום חברות‬
‫ב ר מ‬
‫» י‬
‫ע ל‬
‫‪ .‬שטרנברג‪ ,‬מרה׳ ב י י׳יי‬
‫‪1‬‬
‫ש ך‪,‬חכדה‪.‬‬
‫^י‪7‬זד החברה‪.‬‬
‫נ‪ .‬נזל!רח החכרה•‬
‫ה‪ 11‬וחזבי־'•‬
‫ז<‬
‫ד‪»,‬טני׳‬
‫י ״ י ־יי״‬
‫‪ ,‬לים‬
‫)*כ־־( ־י־־יי‬
‫ביום י »‬
‫י* י "‬
‫ב‬
‫‪2‬‬
‫^ ר״ניה איד‬
‫=' י " * ״ ״ ^ ־ ^‬
‫ירון בבקשי׳ יי‬
‫‪,‬‬
‫^ ״ ? ' ^ י ל < בשעה ‪ 9‬בבמי•‬
‫‪ ,‬י י ת י‪,‬משפט בייט‬
‫י ״‬
‫'‬
‫״ ^ ? ג ״ כ ן ^ י ב ״ ״«״״‬
‫י ו ש‬
‫‪ 5‬ש פ ט‬
‫י‪:‬‬
‫‪?4:‬ג(‬
‫‪0 ,‬‬
‫״‬
‫ש‬
‫ם‬
‫‪3‬‬
‫!‬
‫זןבר״ייג׳רסי בערגוז־מוגבל•‬
‫‪3‬‬
‫^‬
‫חברות פרטיות‬
‫}‬
‫ה י פ‬
‫ע‬
‫כ נ‬
‫אשר ייטב בעיניו‪.‬‬
‫באדר‬
‫ן ‪ 7‬א ך י ד‬
‫‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫ד‬
‫ש‬
‫ב מ י‬
‫‪°‬‬
‫‪( 1 9 4 9‬‬
‫^^‬
‫ש ם‬
‫־‬
‫‪-‬‬
‫^‬
‫יין‪,‬דש־‬
‫י‪5‬ק!ט‬
‫«‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫^‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -7‬י‪-‬י י אדר ח־ש״ט‪ ,‬מ‪3.194‬י‪23‬‬
‫ל״‪ ,‬המחולק ל־‪ 1000‬מניו״ רגיליח‬
‫‪ .4‬הול של ‪) 1000‬אלף{ ל״י המחולק ל*‪ 1000‬מניות רגילות ‪.4‬‬
‫בנות ‪ 1-‬ל‪-‬י כל »י׳ •‬
‫בנות ‪ 1.-‬ל״י בל א ח ת • ־ ־ ־‬
‫)תיק ‪00‬׳ מ‪ ,‬פ‪(5067 .‬׳‬
‫)תיק מס׳ ‪.(5049‬‬
‫מחםגי בלוק ‪ 6977‬חלקה ‪ 149‬בערבת מוגבל‪.‬‬
‫‪ .1‬חברת הטבק לישראל בעדכון מוגבל‬
‫‪.‬בספטמבר ‪.{1948‬‬
‫‪ J‬״ז באלול‪t n m(20‬‬
‫‪TsracI Tobacco Company Limited‬‬
‫על ידי קניה או בדרך אהדת את הנכם הידת‬
‫כחלקה ׳ ‪ 149‬בגוש ‪ 6977‬בשטה של ‪ 1072‬ממ‪-‬ר‪.‬‬
‫‪ 2‬י״א באלול תש״ח )‪ 15‬בספטמבר י ‪.(1948‬‬
‫״< ‪ ,‬ל ל־‪000‬נ‪.‬מניות רגילות‬
‫= ‪/‬‬
‫™ ‪ i‬י‬
‫*‬
‫‪ .3‬ליסד ולנהל » י‬
‫ליי בל אחת•‬
‫סוהרים בסיטונות או בקמעונות׳ ‪ ,‬סוכנים‪ .,‬יבואנים‬
‫‪,‬‬
‫‪ ,‬י י ם וסיגריות מהל״ )תיק מסי ה‪.(5068 .9 .‬‬
‫ע‬
‫ה ן ן‬
‫‪ ) m‬א ל ף (‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ס‬
‫‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫ל ו ב ן ש‬
‫מ&‬
‫ב ע‬
‫פ ק י ם‬
‫א‬
‫ם‬
‫״‬
‫י ן‬
‫ה ז ג ‪ 0‬ק‬
‫‪m‬‬
‫ל‬
‫ד‬
‫‪ ) í‬א ל ף (ל‬
‫ק‬
‫מ מ ו‬
‫ב נ ו ת‬
‫י י ‪ 1‬ן א נ י ט‬
‫‪ 0 0 0 I‬א ל ף (‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ש ב ק‬
‫ע ל י פ ‪ 3‬ק‬
‫‪0‬‬
‫ל ‪ , -‬ה‪,‬לק ל־‬
‫ל״י כל אהת‪.‬‬
‫בנות‬
‫)מיק מס׳ ‪.(5061‬‬
‫ד מ‬
‫ס‬
‫‪0‬‬
‫)‬
‫גי‬
‫‪0‬‬
‫נ מניות רגילות‬
‫ע‬
‫ד ׳ ח‬
‫‪4‬‬
‫ט‬
‫ז‬
‫ף (‬
‫״‬
‫ל״י המחולק ל־‪ 1000‬מניות רגילות‬
‫ליי בל אחת•‬
‫)תי<^ מס׳ ‪.(5069‬‬
‫‪ )1 0 0 0‬א ל ף (‬
‫‪m‬‬
‫״‬
‫אר‪1‬י‪ 0‬חברד‪ ,‬בערבון מוגבל׳‬
‫םיז באלול תש״ח )‪ 20‬בספטמבר ‪•(1948‬‬
‫‪,‬גל ידי קנית אז בדרן אהדת את הננס הידוע‬
‫כחלקה ׳ ‪ 21‬בגוש ‪ 10073‬זהנמצא בברכיי׳‬
‫ל״‪ .‬ה ה‪,‬לק ל‪ 1000-‬מניות רגילות‬
‫_= ‪/‬‬
‫ל״י כל אחת‪.‬‬
‫בנות‬
‫)תיק מם׳ ח‪ .‬פ• ‪.(5070‬‬
‫ל ר כ ו ש‬
‫מ ס‬
‫י ן‬
‫)תיק מס׳ ‪•(5062‬‬
‫‪ .1‬חברת ‪,‬מאפיות״ בערבון מוגבל•‬
‫‪"Bakeries" Company Limited.‬‬
‫ל י׳׳ב באלזל הש״ה )‪ 16‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫־ ל ב*י החברה את כל מצרכי האפי״ כגור קם״׳‬
‫ו מ‬
‫אחדד‬
‫לכל״ ^‬
‫והנדרשי ג ל‬
‫הקשור 'בזהד י ד י ^‬
‫העבודה‪ ,‬וכל ׳ ף אחר ׳ י ׳‬
‫י מניני"׳‬
‫מחבריה במהלך מעיבוד והעסק בכל סוגי האפיה‪.‬‬
‫למנית יסוד אחת‬
‫^‬
‫^‬
‫ב״ ‪ -‬ל״י‪ 94 ,‬מניות סוג א׳ מות ‪ 10.-‬ל*י כל‬
‫אחת ר‪ 5‬מניות מסוג ב׳ בנות ‪ 10.-‬ליי כל אחת•‬
‫‪) .‬תיק מס׳ ‪.(5063‬‬
‫כ ל י ט‬
‫‪6‬‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ג ו ש‬
‫ש‬
‫ש ל‬
‫בס‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬משק עופות נחלת יצחק בערבון מוגבל‪.‬‬
‫‪ 2‬י״ב באלול תש״ח )‪ 16‬בספטמבר ‪•0948‬‬
‫\ להנוח׳ לרכוש ולקבל מאפרים איינד׳ית ומ״יממ גבאי‬
‫את משק העופות הנמצא על חלקות ‪ 143‬ד‪ !44‬בגוש‬
‫‪ ,7093‬נמלת יצחק‪ ,‬ולטפל‪ ,‬לעטוק במשק עופות ולנהלו‬
‫ל מ גידול עופות מכל הממיט‪.‬‬
‫ל ל״י המחולק ל־‪ 1000‬מניות רגילות־‬
‫ל״י כל אחת‪.‬‬
‫בנז‬
‫‪ )m‬א‬
‫עמרן הברד‪ .‬בערגת מוגבל•‬
‫שיז'באלול תש׳ח »)‬
‫ל י י קניה אד בדרך אחרת את הנכם הידוע‬
‫^‬
‫כחלקה ‪ 37‬ב ‪ 10783‬והנמצא באהחת הרברט ססואל׳‬
‫ב‬
‫‪m1Á‬‬
‫מיי‪8‬‬
‫מ כ ש י ר י מ‬
‫ס‬
‫ל‪ ) 1 0 0 0‬א י ו (‬
‫חברת אגמון בעדכון מוגבל•‬
‫• ט״ז באלדל תש״ח )‪ 20‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫לרכוש על ידי קניה או בדרן אחרת את הנכסים הידועים‬
‫‪ 10871‬של ‪ 8‬דונם ‪-‬‬
‫״ בתור הלקו״ מה׳ ‪13 ,12‬‬
‫נ ג ו ש‬
‫ד ב‬
‫»‬
‫‪m1‬‬
‫)‬
‫ל‬
‫א‬
‫(‬
‫ף‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬חברת הספקת אלטו־די־»ל בערבון מוגבל‪.‬‬
‫‪Auto Diesel Supply Company Limited.‬‬
‫ד ^ ל ל ^ ^ ף ( •ל״י המחולק ל־״** מניות רגילות‬
‫‪ .4‬בנות ‪ 1,-‬ל״י כל אחת•‬
‫)תיק מסי ה‪.(5071 ,1 ,‬‬
‫קמד‪ ,‬תברח בערבון מוגבל‪.‬‬
‫'<‬
‫‪»0‬ך באלול תש״ח )‪ 20‬בספטמבי‬
‫לרכוש על ידי קניה או בדרך א״רת את הנכס הידיד‬
‫כחלקה מם׳ ‪ 48‬בגוש ‪ 6109‬והנמצא בתל־בנימין )מנהלת‬
‫ש‬
‫‪ 9 4 8‬נ (‬
‫י י״ג באלול תש״ח )‪ 17‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫לי* המחולק ל־״״‬
‫‪ ^ , ,‬״ < לתקן ולסחור ככל איפל ״ « • ‪4™ .4‬‬
‫^‬
‫־־ ־‬
‫בנות ‪ 1.-‬ל״י כל אחת•‬
‫ל ובכל מכונות ומנועים אחרים•‬
‫¿‬
‫־‬
‫תיק מס׳ ח‪ .‬פ• ‪.(5072‬‬
‫י י ליי המחולק ל־‪ 2000‬מניות דגי־‬
‫^‬
‫ל״י נל אהת‪.‬‬
‫נ חברת ברושים בעדכון מוגבל‪.‬‬
‫)תיק מם׳ ‪.(5064‬‬
‫י• «״ז באלול תש״ת )‪ 20‬בםפסמבר ‪•(1948‬‬
‫א ״ את הנכס הידו*‬
‫¡• « ¿ ‪% ™ J‬‬
‫‪ .1‬אגררית החדעח בערבון מוגבל‪.‬‬
‫י כחלקה מס׳ ‪ 20‬בגוש ‪ 10073‬והנמצא בכרכור‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫(‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫בספטמבר‬
‫ב יינ‬
‫‪ 1‬מניות רגילות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪J‬‬
‫חזלק ל־‬
‫™ באלול תשיח )‪ 17‬ל ‪, -‬‬
‫‪ 3‬לנטוע פרדסים‪ ,‬מי פדי‪ ,‬גני נוי‪ ,‬לגדל פרחים‪ ,‬ירקות׳‬
‫״•‬
‫בנות ‪ 1.-‬ל״י כל אז׳מ• ‪.‬‬
‫פירות וזרעים של כל מיני תבואות‪ ,‬לעסוק בבוורות׳‬
‫)תיק מס׳ ‪.(5073‬‬
‫לעסוק'במפהר של פרתימ‪ ,‬פירות‪ ,‬ירקות‪ ,‬זרעים‪ ,‬חבו־‬
‫‪ ,‬ל ‪ . .‬ק‪.(.‬בערבו) מוגבל‪.‬‬
‫אזת ובכל תוצרת חקלאית אחרת‪.‬‬
‫‪ m‬ל ‪ 5000‬ל״י )חמשת אלפים ל״י( המחולק ל*‪2000‬‬
‫' ‪Brad TraBscontinental Company (I. . C.) Limited.‬‬
‫ל״י כל א ת ול־‪ 3000‬מניות‬
‫מניות ‪.‬יסוד בנות‬
‫מם״‬
‫בנויות •‬
‫‪, ,‬״‪,‬‬
‫י‬
‫‪ r» .2‬באלול תש׳ח )י‬
‫ל*י•‬
‫רגילות" בנות‬
‫ק י ״ מעשי״י ובמפעלים‬
‫י ־ ~‬
‫)תיק סם׳ ‪.(5065‬‬
‫תעשיתיים או חרשתיים•‬
‫‪ ,1‬פנת ןיבוטינםקי הולד בערבון מוגבל‪.‬‬
‫אל י ‪,‬ל״י המ״ולק ל־‪ 200‬מני ״‬
‫‪ .'2‬ט״ו באלזל תשיח )‪ 19‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫_‪ >!.‬ל״י כל אחת ר‪ 4800‬מגיות רגילות‬
‫‪¿ ,‬‬
‫‪ 3‬לקנות ולרכוש את המגרש הנמצא בקרן הרחובות‬
‫י דבוטינסקי‪-‬פולד ‪ -‬ארבע ארצות חל־אביב‪ -‬הידוע‬
‫ל‪-‬י בל אהת‪.‬‬
‫^‬
‫כחלקה מס׳ ‪ 383‬בגוש ‪ 6214‬בשטח של ‪ 557‬מם״ר‪.‬‬
‫)תיק מסי ח• פ‪.(5074 .‬‬
‫ל ( ליי הם״ולק ל־‪ 1000‬מניות רגילות‬
‫ל‬
‫‪ .1‬אחוזת אהרן בערבון‪ .‬מוגבל‪.‬‬
‫אחת‪.‬‬
‫בל‬
‫ל׳׳י‬
‫‪1‬‬
‫—‬
‫‪,‬‬
‫בנות‬
‫‪< 2‬״‪ t‬באלול תש* )!‪ 2‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫)תיק מס׳ ח‪ .‬פ• ‪.(5067‬‬
‫‪ '3‬לנהל עסק של הברת נאמנות להשקןות על כל ענפיו׳‬
‫ובכלל זה לעסוק‪ ,‬לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולהחזיק‬
‫‪ 1‬יד מרדכי פתזדתקוה בער בון מוגבל‪.‬‬
‫• ל א הזב‪ ,‬התהינדות ובטחונות‬
‫‪ '2‬ט״ז באלול תש״ח )‪ 20‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫ל ל״י המחולק ל־‪ 4999‬מניות‬
‫¡¡¡™‪^ ¡j‬‬
‫‪ 3‬לרכוש על ידי קניה או בדרך אחרת את שגי המגרשים‬
‫י הנמצאים בפתח־תקוה והרשומים במשרד םםרי האחוזה׳‬
‫רגילות בנות ‪ 1.-‬ליי ל אחת ומנית יסוד אחת בת‬
‫תל־אביב‪ ,‬בחלקות ‪ ,139 ,138‬בגוש ‪ ,6374‬ששסחס הוא‬
‫—‪ 1‬ליי•‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1236‬ממ׳׳ר•‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫ל‬
‫‪3‬‬
‫ל‬
‫‪fl1‬‬
‫ה ‪ 1‬ן‬
‫‪A‬‬
‫מ ג י י ת‬
‫נ ו י‬
‫‪í‬‬
‫ר<‬
‫י י׳‬
‫לי‬
‫י ח‬
‫ש ל‬
‫מ(‬
‫)ז!לס‬
‫ל ו ת נ ‪ 1‬ז ת‬
‫א ו‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪I‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫א‬
‫ל‬
‫ף‬
‫(‬
‫ד מ‬
‫ב י י ד‬
‫)‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫ר״‬
‫ט ד ג ס ק ן ג ט‬
‫י ש ר א ל‬
‫ש‬
‫) י‬
‫מ ע‬
‫ע‬
‫‪T‬‬
‫ח‬
‫ב ס ש ם מ ב‬
‫‪2‬‬
‫מ ‪ 0‬ן ן ף >‬
‫‪1 ( 1 9 4 8‬‬
‫י צ ו א ‪1‬‬
‫י ב ו א ׳‬
‫‪s‬‬
‫‪n‬‬
‫‪3‬‬
‫ע‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫‪TO‬‬
‫ת‬
‫ו נ ז‬
‫ל ן י ת ז ס‬
‫פ‬
‫) ‪n p a n‬‬
‫נ‬
‫י‬
‫ם(‬
‫ב נ ו ת‬
‫נ ג ו ת‬
‫‪A‬‬
‫״‬
‫‪p‬ש‬
‫‪m‬‬
‫‪ )i‬א‬
‫י‬
‫ח‬
‫‪ 0‬נ י ן ת ׳‬
‫ס ‪ 0‬מ י ט‬
‫ש‬
‫) מ מ ש ת‬
‫ג ח ת‬
‫א‬
‫ס מ ‪( £‬‬
‫כ‬
‫‪,‬‬
‫כ״ב בארףו״ו׳׳ט‪7,‬‬
‫*?‪alp‬‬
‫‪0‬טי‪10‬ה*ר‪S4B1.B.3S‬‬
‫‪143‬‬
‫‪ .1‬בית שלום עליכם ‪ 36‬בערבת מי ל•‬
‫גב‬
‫‪3‬‬
‫ע‬
‫‪Bch Shalom Mechera 36 Limited.‬‬
‫‪ 0‬נ‬
‫מ א‬
‫לף( ל״י המחולק ל־‪ 1000‬מניות רנילומ‬
‫_‪ !.‬ל״י כל איות•‬
‫)תיק ‪3‬ס׳ ח‪ .‬פ‪.(5076 .‬‬
‫‪ 0 0 0‬נ )א‬
‫ב נ ו ת‬
‫‪ .1‬מני בערבון מוגבל‪.‬‬
‫‪Mani Limited.‬‬
‫‪0c12‬‬
‫ל‬
‫מ‬
‫)‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫‪ ,‬ביה בשבפ תש״ח )‪ 5‬בפברואר ‪.(1948‬‬
‫‪ •3‬לרכוש עיי קניה או בדרך אחרת מגרש הנמצא ברעמה‬
‫במשרד ספרי האחוזה נ״נית כגוש ‪ 7657‬הלת*‬
‫׳‬
‫‪ 50‬בשטח של ‪ 27‬דונ‬
‫״ ל״י המחולק ל־‪ 1000‬מניות רנילית‬
‫״‬
‫_‪ !,‬ל״י כל אחת־‬
‫)תיק מס׳ ח‪ ,‬פ‪(4659 .‬־‬
‫‪2‬‬
‫&‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ל‬
‫‪3 0 5‬‬
‫י (‬
‫‪Hadar Hasharon‬‬
‫‪Limited.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ד ‪. ,‬שיתופית לתעשית םבון בתל־אביב מים* ולנהל‬
‫»ת העסק של יצרני סבזן־‬
‫ל‪-‬י המחולק ל־‪ 1000‬מניות בנות‬
‫^™ ‪%‬‬
‫_ ‪ ,‬ן ל״י כל אחת‪..‬‬
‫)תיק »ס׳ ח‪ .‬פ‪.(4791 .‬‬
‫א ג ו ן‬
‫ש‬
‫‪ .1‬אנש ב ע ר ב ו ך ט — ‪-‬‬
‫‪ .2‬כינ באלול תשיח )‪ 26‬בספטמבר ‪•(1948‬‬
‫ל ידי קניה או כדרר אחרת את הנכם חידת‬
‫‪ 694‬ממ׳׳ד‬
‫כחלקה פסי ‪ 78‬בגוש ‪ 10868‬בשטח‬
‫מ‬
‫‪ 0 0 0‬נ ) א‬
‫‪V s a‬‬
‫ב נ ו ת‬
‫נ נ ן ת‬
‫ש‬
‫א ״ י פ {‬
‫ן ת‬
‫ק נ‬
‫‪8‬אלףת י ם (‬
‫מ א‬
‫ת י ל ו ת‬
‫ל‬
‫‪A‬‬
‫‪ 2‬כ׳׳כ באלול תש״ת )‪ 26‬בספטמבר ‪.{!948‬‬
‫‪ '3‬לרכוש על י י י ה או בדרך אחרת את המגרש הידוע‬
‫בחלקה מם׳ ‪ 174‬בגוש ‪ 10860‬בשטח של ‪ 466‬ממ״ר‬
‫והנמצא בדחי בו יהודה ‪48‬׳ חיפה•‬
‫‪ 1 2 0 0‬מניות‬
‫ל״‪,‬‬
‫קלי‬
‫ל‬
‫ ‪ ! .‬ל׳׳י בל אחת•‬‫תיק מטי מ‪ ,‬פ‪5077Í‬־‬
‫ד‬
‫) ה מ ז ־ ת‬
‫ל‬
‫‪A‬‬
‫‪ 2‬כ׳ באלול תש״ח )‪ 24‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫‪ 3‬לחכור בשפ החברה ת הקרן הקיפת לישראל בע מ‬
‫י את הרכוש הנמצא בתל־אכיב והידוע כחלקת ‪ 39‬בגוש‬
‫‪<4‬‬
‫לרכוש ולהחזיק בתי מסחר למכירת ציני הנדסה ו כ ^‬
‫״ י ה־הולק ל ‪5000‬‬
‫^‬
‫י ^‬
‫‪ ,‬בנות —‪.‬נ ל״י כל אחת‪.‬‬
‫)תיק מס׳ ח‪ .‬ס‪.(4496 .‬‬
‫״בדיפל׳׳ הברד‪ ,‬להשקעות בעדכון מוגבל•‬
‫¿‬
‫‪"Bripal" Investment Corporation Limited.‬‬
‫‪1 0 0 0‬‬
‫‪m‬‬
‫)‬
‫‪ .:‬״סימפוניה״ בערבון מוגבל•‬
‫ע‬
‫‪'•Symphonia" Limited.‬‬
‫? ‪ 1‬ל‬
‫‪ ? ,4‬ח ? ל ^ ל ‪ /‬א ל ף ( ל״י המחולק ל־‪ 1000‬פניות רגילות‬
‫‪ 1— *,‬ל׳׳י כל אחת•‬
‫)תיק מס׳ ‪.(5078‬‬
‫" *‪ •,„'T‬דלי נגמר‬
‫יי '‬
‫י״ח‬
‫ק של יצואנים ויבואנים של כלי בגיני׳‬
‫את‬
‫‪,‬‬
‫או קמעוני‬
‫^‬
‫‪™ *»< •3‬‬
‫ב א‬
‫ב‬
‫ל נ ד ל‬
‫בני‬
‫) ‪2 9‬‬
‫‪M‬‬
‫ה ע ס‬
‫ו י ( י ? י ן ? ם‬
‫בסחורות אלזז ובכל י?׳ י‬
‫י‬
‫־ו‬
‫ן כ ן‬
‫מ ס ח ד‬
‫א ל י ד ‪ ,‬מ‬
‫‪m‬‬
‫־‬
‫‪ .1‬בית ההר בערבון מוגבל•‬
‫‪ 2‬כ״ג באלול חש״ח )‪ 27‬בספטמבר ‪.(1948‬‬
‫‪ .3‬לרכוש את המגרש הרשום במשרד ספרי האחוזה בחיפה‬
‫״‪,‬״‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫בנזש ‪ 11192‬חלקה מסי‬
‫״ ל״י המחולק ל־‪ 500‬מניות‬
‫^‬
‫‪ 1‬היכל יריחו בערבון מוגבל•‬
‫ליי כל אחת‪.‬‬
‫ילו‬
‫‪Hekhal yericho Limited.‬‬
‫‪. ( s‬‬
‫)תיק מס׳ ח‪5079 .‬‬
‫י• י״ז• ריסלו תש״ה )‪ 25‬בנובמבר ‪•0947‬‬
‫‪ 1‬בית א‪ .‬מ‪ .‬א‪ .‬בערבון מוגבל•‬
‫‪•(1948‬‬
‫בספטמבר‬
‫‪ 2‬כיג באלול חש׳׳ח )‪27‬‬
‫‪%?r‬״" י"'‬
‫־• ״ ־ ״ " ״ י ׳ • •י ״ י ־‬
‫והרשום‬
‫בתל‪-‬אביב‬
‫הנמצא‬
‫הנכס‬
‫‪ ,‬ל נ את‬
‫'‬
‫ח ל ה ד ‪ 4«! .‬בגלש ‪ 6214‬בשטח ל ‪ 372‬ממ ר‪.‬‬
‫כחלקה מס׳ ‪ 58‬בגוש ‪ ,6937‬את המגרש וכל הבנוי •עליו‬
‫ל״י המחולק לי‪ 1000‬מניות רגילות‬
‫‪! ¿ V J í‬‬
‫בשלמות או נ״לקיפ• ״ ‪ n s E‬ה מ ג י ש ‪• r a V 4 9‬‬
‫‪ s‬״״ ‪n‬‬
‫בנות —‪ 1,‬ל׳׳י כל אחת‪.‬‬
‫רגילות‬
‫ל ף ל״י המחולק ל־‪ 1000‬מניות‬
‫)תיק מם׳ ח ‪ .‬ס‪.{4466 .‬‬
‫ליי כל אחת•‬
‫‪_,1‬‬
‫‪ .1‬הברה א״י לתעשיח בעלים בעדכון מוגבל•‬
‫‪.(5080‬‬
‫פ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מס׳‬
‫)תיק‬
‫‪Palestine Footwear Limited,‬‬
‫‪» .2‬׳׳ו באדר א׳ תש׳׳ח )‪ 25‬בפברואר ‪.(1948‬‬
‫‪ .1‬קופת בערבון מוגבל‪.‬‬
‫< ״לים על כל סוגיהן•‬
‫™‬
‫‪ 2‬כ״ג באלול תשיח )‪ 27‬בםפסמבר ‪•(1948‬‬
‫‪,3‬‬
‫\ ל ר ב " ע״ י קניה או בדרך אחרת את המגרש הנמצא ‪.4‬‬
‫‪ , ,‬י ל‪-‬אבי ירוע כחלקה ‪ 384‬בנד־‬
‫־‬
‫« ‪ ,‬״ _ ! ל*י כל אחת‪ 48 ,‬מניות רגילות מסוג א‬
‫_ ־ ! ל‪ ,.‬ל אחת‪ 48 ,‬מניית רגילות מסוג ב‬
‫״‬
‫‪. .‬‬
‫‪ 6214‬בשטח של ‪ 557‬ממ״ר•‬
‫ל״י ל אחת ו־‪ 4‬מניות רגילות מסוג ג׳‬
‫ל״י המח‪,‬לק ל־‪ 1000‬מניות רגילות‬
‫ל‬
‫ליי כל אחת•‬
‫״‬
‫בנות ‪ ! . -‬ל״י כל אחת‪.‬‬
‫‪.(5081‬‬
‫פ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫פסי‬
‫)תיק‬
‫‪1‬תיק מס׳ ח‪ .‬פ‪.(4713 .‬‬
‫י‪ .‬גביזון‪,‬‬
‫י‬
‫״קרן עין הקורא׳ בערבון מוגבל‪.‬‬
‫הרשם הכללי‪ ,‬רושם החברות‬
‫‪Keren Ein Hakoreh Limited.‬‬
‫ליי כל אחת ו־‪ 2988‬מניות רגילות בנות‬
‫^‪%‬‬
‫ל״י כל אחת•‬
‫‪ j‬״‪ p‬מס׳ ח‪ .‬פ‪.(4846 .‬‬
‫ב‬
‫‪172‬‬
‫‪t‬‬
‫ה ו י‬
‫‪A‬‬
‫ש‬
‫רג‬
‫ל‬
‫ת‬
‫מ א ו‬
‫) ח ט ש‬
‫״ ‪e‬‬
‫מ‬
‫ת‬
‫‪n‬‬
‫{‬
‫ב נ ‪ 1‬ת‬
‫ר‬
‫‪3‬‬
‫ו ש‬
‫ש‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫ש ל‬
‫ה ו ן‬
‫‪) 1 0 0 0‬א‬
‫) א ל ף (‬
‫(‬
‫‪n 1 J a‬‬
‫ש ל‬
‫יבלנ‬
‫‪3‬‬
‫ב ו ה י ב‬
‫ז‬
‫ב ו פ‬
‫נ ס ק‬
‫ב‬
‫ת‬
‫וה‬
‫כ‬
‫ה ו ן ש‬
‫‪A‬‬
‫‪1 0 0 0‬‬
‫כ‬
‫) א ל ף (‬
‫ן ת‬
‫ל•‬
‫‪3‬‬
‫ש ל‬
‫‪1‬‬
‫‪m‬‬
‫א‬
‫ל‬
‫ף‬
‫(‬
‫לי‪,‬‬
‫ממ‬
‫חולק‪.‬למ‬
‫כ״ט בחשון תשיח )‪ 12‬בנובמבר ‪•(1947‬‬
‫לרבוש על ידי קנית או בדרך אחרת את המגרש הידוע‬
‫־״לקה מס׳ ‪ 8‬בגוש ‪ 6944‬בשם״ של ‪ 449.60‬ו ף ־ י‬
‫והרשום במשרד ספרי האחוזה תל‪-‬אניב כרד ‪ 27‬דף ‪•78‬‬
‫‪ 1‬פניות בנות‬
‫‪0‬‬
‫>‬
‫—‪ 1,‬ל״י כל אחת‪.‬‬
‫)תיק מס׳ ח‪ .‬פ‪•(4423 .‬‬
‫בית בני־ד? בערבון מוגבלי‬
‫' ״ י ״ ״‬
‫י״ט באדר א׳ תש״ח נ»‬
‫‪ 1.‬מ‪1‬״ר הרש ם‬
‫לרכוש את המגרש בשטח של‬
‫״ ? ר ד ספרי האחוזה בתל‪-‬אביב בחלקות ‪«9 ,102‬‬
‫)‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫\‬
‫‪3‬‬
‫ב ‪ 0‬ב ר י א ר‬
‫‪s‬‬
‫‪m‬‬
‫‪m‬‬
‫‪263‬‬
‫ליי המחולק ל ^ ־ מ נ י ‪ ,‬רגילות‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 1.—.‬ליי בל אחת׳‬
‫)תיק מס^ ח‪ .‬פ‪.(4742 .‬‬
‫‪ .1‬יצחק מ‪ .‬צרפתי ובנו‪ -‬בערבון מוגבל‪.‬‬
‫‪ a‬י״ח בכסלו חש׳׳^ )‪ 1‬בדצמבר ‪.(1947‬‬
‫ב נ ו ת‬
‫הודעה על‬
‫צ ו‬
‫פירוק‪ ,‬אסיפות נושים‪ ,‬ובעלי מניות‬
‫שם ה ח ב ר ה ‪ :‬מחצבות וטחנות בית מחשיד בע״מ׳‬
‫ה מ ש ר ד ה ד ש ו פ ‪ :‬רחוב אוסישקיז ־־׳‬
‫^לתובת‬
‫^'׳‪?;,‬וופט־ביתהמשפטהמ״זזיבידישליט•‬
‫« ״‪10‬‬
‫‪•1947‬‬
‫»מ ס״פ‪,‬ר י על ה פ י ר ו ק* ‪ 19 :‬בנובמבר‬
‫" י ד ו מ ק י ם ה א ס י פ ו ת ‪ :‬משדד האפיטמפים‬
‫"‬
‫' ל‬
‫הכללי‪ ,‬בנץ גינרלי‪ ,‬ירושלים‪ .‬כיי־־‬
‫במרס ‪ (1949‬בשעה ‪ 1‬אחה׳׳צ )אסיפת נושים(‪.‬‬
‫בשעה ‪ !.15‬אחה״צ )אסיפת בעלי מניות(‪.‬‬
‫ת‪ .‬קוזלוב‬
‫מקבל הנכסיס הרשמי‬
‫ז‬
‫;‬
‫ת‬
‫י‬
‫?‬
‫;‬
‫‪ / 4 7‬נ ‪1 3‬‬
‫א‬
‫ב נ‬
‫ם‬
‫ת ש‬
‫ט‬
‫נ ‪3 1‬‬
‫‪,‬לה‪,‬ט ה־וסופים ך‪ ,‬כ׳־ב « ו ד ן ״ ך ט ‪£3.3.19» ,‬‬
‫‪144‬‬
‫פקומ* ד‪,‬שוו*פוידו*‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬מיום ב׳ בשבט תש׳׳ט )‪ 1‬בפברואר ‪ (1949‬לזמן בלתי‬
‫מוגבל‪.‬‬
‫‪ .5‬הדפסה ליטוגרסית•‬
‫)תיק מם׳ ש‪.(251/‬‬
‫‪t‬‬
‫הודעת בדבר רישום שותפויות‬
‫הפרטים דלקמן מתאימים בכל מקרה לראטי הפרקים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬שם העמק מל השזתפןת•‬
‫‪.‬‬
‫‪ 2‬שנזזתיהם של השותפים זנחבוחיהט‪.‬‬
‫‪ '3‬שמות השותפים המורשים לנהל את השותפות ולחתום‬
‫בשמה‪.‬‬
‫‪ ,.4‬תאריך התחלתה של השותפות ומדרתה‪.‬‬
‫‪ .5‬המטרה‪.‬‬
‫י‬
‫‪ .1‬עקיבא מרכוס ושות׳ טחנת פרדס חנה׳‬
‫‪) ,2‬א( עקיבא מרכוס‪ ,‬פרדס חנה‪.‬‬
‫)ב( אמנון דרורי‪ ,‬פודם חנה‪.‬‬
‫<ג( שמואל בן מודרוס רובינשטיין‪ ,‬פרדס חנה•‬
‫א י כי שנים משלושת השותפים‬
‫‪ .3‬עקיבא מ ‪,‬‬
‫י חליפין ;אכל לא על שיקיט(‬
‫‪ .1‬מעבדה‪.‬ארומטה‪.‬‬
‫ושטרי חוב וחתימת שלושת השותפים דרושה לשם מתן‬
‫‪) ,‬א( משולם גיניגר‪ ,‬רח׳ נחמני ‪ ,23‬תל־אביב‪.‬‬
‫ל ‪ ,‬לוין‪ ,‬שכונת אונו• ‪-‬‬
‫״ ״ ־ך‪.‬‬
‫‪, .‬‬
‫ערבות•‬
‫^‬
‫‪ .‬׳ ׳ מיכאל ג‪ .‬לרן‪ ,‬כל אחד מהם לבדו‪ .4 .‬מיום ס״ז בשבט תש״ט )‪ 15‬בפברואר ‪ (!949‬לזמו‬
‫יום‬
‫עד‬
‫‪(1948‬‬
‫באפריל‬
‫)‪1‬‬
‫ח‬‫ת‬
‫ב׳‬
‫באדר‬
‫א‬
‫‪,‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ " .4‬ו‬
‫י‪ .‬בלתי מוגבל‪.‬‬
‫א׳ בניסן תש׳׳ט )‪ 31‬במרס ‪.(1949‬‬
‫‪ .5‬הנהלת טחנה ובית מסחר לתבואות‪.‬‬
‫י ו ת ושמנים אסריים והמרים תמים ושיווקם‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬תיק מס׳ ש‪.(253/‬‬
‫)תיק מס׳ ש‪.(246/‬‬
‫‪ .1‬אחים כ׳יץ‪.‬‬
‫‪,‬ע ‪.1.‬‬
‫‪. . ,‬״‬
‫‪) .2‬א( רודולף כ״ץ‪ ,‬רח׳ סירקין ‪ ,27‬תל־אביב‪.‬‬
‫תל־אביב‪.‬‬
‫‪,37‬‬
‫גבימל‬
‫אבן‬
‫דה׳‬
‫לוי‪,‬‬
‫)א( עליזה‬
‫)ב( וילהלם כ״ץ‪ ,‬נתניה‪,‬‬
‫תל־אביב•‬
‫‪.37‬‬
‫נבירול‬
‫אכן‬
‫רח׳‬
‫לוי‪,‬‬
‫תיאוזוד‬
‫י )ב(‬
‫‪ .3‬דודולף כ״ץ או וילהלם כ״ץ‪ ,‬כל אחד מהם לחוד‪. ,‬‬
‫‪ 3‬כל‪-‬אהד מהשותפים לחוד­‬
‫י ‪ :‬ל׳ בכסלו תש״ט )‪ 1‬בינואר ‪ (1949‬לזמן בלתי ‪ .4‬מיום כ׳׳א באדר ב׳ תשיח )‪ 1‬באפריל ‪ (1948‬לזמן בלתי‬
‫מוגבל‪ .‬אבל השותפות תתפרק ע״י הודעה במכתב רשום‬
‫י ‪«,‬״*‪ ,‬אד כל שותף רשאי לבטל את ההתקשרות על ידי‬
‫שיישלח עיי שותף אחד למשנהו ששה חדשים מראש‪.‬‬
‫ל תוקף בעבור שלושד•‬
‫^‬
‫^‬
‫‪ .5‬תעשית יהלומים ואבנים יקרות אחרות והמחםור בהם‪.‬‬
‫חדשים מתאריך ההודעה‪ ,‬׳‬
‫)תיק מס׳ ש‪,(254/‬‬
‫*‪ .5‬ידיעות‪ ,‬מחקר שווקים‪ ,‬פרסומים‪.‬‬
‫)תיק מ‪0‬׳ ש‪.(247/‬‬
‫בית מרקחת ״הגליל׳׳׳ חיפה‪ ,‬ל‪ .‬ש‪ ,.‬קלמן לרנד‬
‫ושוטנברג מרדכי‪.‬‬
‫‪ .1‬היבול י בחדרה כהן ושדת׳•‬
‫)א( קלמן לרנד‪ ,‬רח׳ החורב ‪ ,4‬אחוזה‪ ,‬חיפה‪.‬‬
‫‪) .2‬א( זזיים בהן‪ ,‬חדרה‪.‬‬
‫_ י‬
‫)ב( מרדכי שוטנברג‪ .‬רוו׳ אלנבי ‪ ,19‬חיפיי־‬
‫‪. . ...‬‬
‫)ב( אשר וים‪ ,‬הדיי‪-‬‬
‫~קלמ‪ 1‬לרנר לבדו‪.‬‬
‫י ־־' )ג( ־ אריה אהירונסון‪ ,‬־חדרה•‬
‫‪ 3‬כלאחד ומשלושת הש ים לבדו‪.,‬אולם דרושות חתי־‬
‫מיום ל׳ בכסלו תש״ט )‪ 1‬בינואר ‪ (1949‬לזמן בלתי מוגבל•‬
‫חוב׳‬
‫מות שני שותפים לשם חתימת שטרי חליפין‪ ,‬שטרי‬
‫הנהלת בית מרקחת‪ ,‬הכנת רפואות ומכירתן‪. .‬‬
‫שיקים‪ ,‬ומסמכים' מסחריים אחרים‪.‬‬
‫)תיק מ‪0‬׳ ש‪.(255/‬‬
‫‪ .4‬סיום י״ד בטבת ת ״ )‪ 15‬בינואר ‪ (1949‬לזמן בלתי‬
‫‪ ,1‬ב‪ .‬פרחי את ה‪ .‬לוי ‪ -‬הוצאה לאור‪.‬‬
‫י מוגבל‪.‬‬
‫‪) .2‬א( נסים אליהו פרחי‪ ,‬דח׳ עבס ‪ ,6‬חיפה‪.‬‬
‫‪ ,5‬י מסחר בביצים‪ ,‬ירקות ופירות‪. .‬‬
‫)ב( ה^די שמואל לוי‪ ,‬רה׳ עבס ‪ ,6‬חיפה‪.‬‬
‫)תיק מס׳ ‪.(248‬‬
‫‪ .3‬שני השותפים יחד‪ :‬נסים אליהו פרחי והנרי שמואל לוי‪.‬‬
‫‪ .4‬מיום י׳׳א בשבש תש״מ )‪ 10‬בפברואר ‪ (1949‬לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬״מזון״ ביח״ד לאטריות ומקרוניט‪.‬‬
‫‪) 2‬א( יעקב רכס‪ ,‬רח׳ פינםקר ‪ .,10‬פתח־תקוה•‬
‫‪ .5‬הוצאה לאור של כל מיני כתבים‪ ,‬ירחונים ועתונים‪.‬‬
‫)ב( ניסן איזנברג‪ ,‬רח׳ אחד העם ‪ ,55‬פתת־תקוה‪.‬‬
‫‪).‬תיק מס׳ ש‪.(257/‬‬
‫)ג( גדליהו גוסליב‪ ,‬דה׳ בלפור ‪ ,4‬פתה־תקוה• ‪.‬‬
‫‪ .1‬פלטנר את חנדלד•‬
‫‪ ,3‬יעקב רכס‪ ,‬ניסן איזנברג וגדליהו גוטליב‪ ,‬כולם ביחד‪.‬‬
‫‪ ,4‬מיום י״ז בכסלו תש״ם )‪ 19‬בדצמבר ‪ (1948‬לזמן בלתי ‪) .2‬א( שמואל פלטנר‪ ,‬פרדס חנה•‬
‫)ב( זאב הנדלר‪ .‬כרכור‪.‬‬
‫מוגבל• •‬
‫‪ .3‬שמואל פלםנר וזאב הנדלר‪ ,‬כל אחד מהם לחוד‪ ,‬בתנאי‬
‫־ ‪ .5‬בית מרושת לאטריות• ומקרונים•‬
‫שחתימות שני השותפים דרושות לשם חתימת שסרי‬
‫חליפין‪ ,‬שטרי חוב‪ ,‬שיקים‪ ,‬חחים ומסמכים מסחריים‪.‬‬
‫)תיק מם׳ ש‪•(249/‬‬
‫‪ .4‬מיום כ״א בשבט תשים י)‪ 20‬בפברואר ‪ (1949‬עד ב׳׳ה‬
‫!‪ .‬״יקב הגליל״‪ ,‬תעשית משקאות חריפים‪ ,‬יוסף‬
‫בטבת תשי״ד )‪ 31‬בדצמבר ‪.(1953‬‬
‫״‬
‫גולד ובניי•‬
‫־!‪ .5 11‬הנהלת תיאטרון ו‪3‬ית קולנוע‪.‬‬
‫‪.‬ן ^ « ז \ \‬
‫^‬
‫^‬
‫)תיק מס׳ ש‪•(258/‬‬
‫‪) .‬א( יוסף גולד‪ ,‬צפת‪.‬‬
‫)ב( שלמד״ גולד‪ ,‬צפת‪.‬‬
‫ה‪ .‬את ג‪ .‬וולף‪.‬‬
‫)ג( מרדכי גולד‪ ,‬צ‪3‬ת‪.‬‬
‫)א( ד״ר הנס וולף‪ ,‬רח׳ הירקון ‪ ,162‬תל־אביב•‬
‫‪ .3‬יוסן« גולד לבדו‪.‬‬
‫)ב( גרטרוד וולף‪ ,‬רח׳ הירקון ‪ .162‬תל‪-‬אביכ•‬
‫‪ .4‬מיום ל׳ בגסלו תש״ט )‪ 1‬בינואר ‪ (1949‬לזמן בלתי‬
‫דיר־הנס וולף וגרטרוד וולף‪ ,‬כל אחד מהם לחוד‪•.‬‬
‫מוגבל‪:.‬‬
‫מיום ב׳ בשבפ תשים )‪ 1‬בפברואר ‪ (1949‬לזמן בלתי‬
‫חריפים•‬
‫משקאות‬
‫מיני‬
‫כל‬
‫לייצור‬
‫חרוסת‬
‫ובית‬
‫‪ .5‬יקב‬
‫יי‪.‬‬
‫מוגבל‪ .‬י‬
‫)תיק סם׳ ש‪.(250/‬‬
‫סוחרים בבגדי גברות‪.‬‬
‫‪ .1‬ליטו‪-‬אופםס '״זיו״ ירושלים‪.‬‬
‫)תיק מס׳ ש‪.(259/‬‬
‫ ‪ 2‬וא( משה בהן רח׳ דשב״מ ‪ ,10‬מקור ברוך‪ ,‬ירושלים•‬‫י‪ .‬גביזון׳‬
‫)ב( יצחק וינשפין‪ ,‬דחי עובדיה ‪ ,15‬ירושלים•‬
‫הרשם הכללי‪ .‬רושם השותפויות‬
‫‪ .3‬שני השותפים יחד‪.‬‬
‫ר נ ו ס‬
‫ב ת נ‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ש א י ם‬
‫י ח ת י פ‬
‫ע ל‬
‫ש ס ר‬
‫‪2‬‬
‫ד‬
‫‪3‬‬
‫ע י כ א‬
‫מ י ג י‬
‫ר ל ‪0‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫נ‬
‫‪5‬‬
‫ת ע ש י ת‬
‫‪1‬־‬
‫מ‬
‫״י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ת מ ‪5‬‬
‫פ‬
‫‪2‬‬
‫ו ם‬
‫מ‬
‫י‬
‫א‬
‫ב‬
‫ש ת ק ב‬
‫כ ת ב‬
‫ות‪0‬‬
‫ש‬
‫‪ 3‬״ ‪5 0‬‬
‫נ > ! ‪0 0‬‬
‫ט‬
‫ץ ז ‪ £‬ש ‪ 1 3 1‬ס‬
‫מ ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫י‬
‫‪145‬‬
‫•‬
‫ילקוטי!(‪:‬״•סוסים' ד‪ ,‬י ״ ב נ א ד ר‪n‬״‪L‬׳־‪a,c213.194‬‬
‫י**יי‬
‫ג‬
‫י ־ י ליי־ משמי״־־‬
‫השותפויות;‬
‫ח‬
‫ש‬
‫י‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ו‬
‫‪6‬‬
‫י‬
‫־‬
‫צבי קיד* ׳ יה׳ םוקולוב המיל* ‪,‬‬
‫מ ט י פ י לשותפות‪.‬‬
‫״ל‬
‫בי‬
‫^ ־ ו ל י ך מ ר ס למנועקםורה בסיטמות‪*.‬‬
‫) ב {‬
‫י י * ק י «ס מרטי! גל או עמ‬
‫_‬
‫ל‬
‫ע כ ש י ו ‪ :‬שבי השותפים ביחד‪,‬‬
‫גי‬
‫א‬
‫ת‬
‫‪( 1 9 4 8‬‬
‫‪,‬‬
‫« ר י ד ה ש י נ ו י • י•״״‬
‫‪ .‬כ א באדר כ׳ תש״ח )‪ 1‬באפריל‬
‫*‬
‫) א (‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ל ^ ג בחי חיי*ת לנייר‪.‬‬
‫ה ש ט « י ו ד י ‪ :‬יעקב א‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫י ם ? כ י ץ‬
‫ת א י י ר ה ש י נ ו י י ם • כ׳ י » ״‬
‫‪ 3‬באדר ב׳ תש״ת )‪31‬‬
‫)תיק מס׳ ‪.(7623‬‬
‫)תיק מסי ‪.(3871‬‬
‫ם‬
‫כ ם ‪ 1‬ד ו‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ם‬
‫״וגה״ תעשיח חמרי חשמל‪.‬‬
‫)א( ש י נ ו י ב ש ו ת פ י ם ‪:‬‬
‫י‬
‫‪£‬‬
‫״‬
‫צ‬
‫*‬
‫״‬
‫נ א ־ ״ ^‬
‫^‬
‫ע‬
‫ה‬
‫^‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫נ‬
‫״ י י י ת ייטשילד‬
‫‪1 0 6‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫ת ל‬
‫ה‬
‫״ י ^ ם י י ׳ יצאי «ת‬
‫«‬
‫א ב י ג ׳‬
‫' • כ״* באדר ב׳״תש״ת «‬
‫פ‬
‫י‬
‫)תיק מם׳ ‪,(4693‬‬
‫פנטסיה‪.‬‬
‫‪0‬י> ש י נ י ׳ ב ש ו ת פ י ם ‪. .‬‬
‫)‪ (1‬רחמים סהיק ‪ 5‬ז ד »יי ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫השותפות יזלגביר‬
‫^ ‪ £‬י* ‪ £‬ף * « ‪71‬׳ תל־ ביב‪ .‬׳יי‬
‫=יייתיו לשלמיל בלה ש ״ ״ ‪ 2‬י י ״ ״ ״ ״ ״*גיד‬
‫» ׳ ‪1‬תי« צבי ‪ ,1‬פתת־תקוה‪.‬‬
‫*יליזוחיב׳ בית כהן׳ רמת‪-‬גן‪.‬‬
‫^‬
‫י*‬
‫י‬
‫‪w‬‬
‫‪v‬‬
‫א ת‬
‫את‬
‫ל‬
‫י ‪( 2‬‬
‫ז‬
‫»‬
‫ו־״רקורי״ תעשית ״ י ת‬
‫)ג( שינוי במועד‪:‬‬
‫ס ק ו ד ם ‪ :‬לשתי שנים י‬
‫״‪,‬‬
‫עכשיו‪:‬‬
‫י‬
‫) ‪( 3‬‬
‫א ת‬
‫ג‬
‫ה ס ק ל‬
‫פ ר ף‬
‫* ד מ י ביחד‬
‫‪r T‬‬
‫א‬
‫מ‬
‫ת‬
‫פ‬
‫ע‬
‫ג‬
‫ש‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫ק‬
‫^ י״"'‬
‫יי*י‬
‫)י( שינוי בכתובת‪:‬‬
‫‪0 ,‬‬
‫‪0‬‬
‫י ״ ' " י י *' י־״״״ )‪ 15‬ב ׳‬
‫ה‬
‫שב‬
‫מ ק י י ם ־ י ״ ׳ ייינט ד‪ •4‬תל‪-‬אבי ‪.‬‬
‫* כ ש י ו • ףח‪_ ,‬״״ _‬
‫ראש פנה החדש »ול » «‬
‫‪_ .‬‬
‫א ג י ב‬
‫שינוי בטיב העסק •‬
‫םק<־דס•• ייצור ״ » « ״ ‪, ,‬‬
‫"‬
‫«‬
‫י *׳‬
‫דואר ‪.(1948‬‬
‫)תיק מם׳ ‪.(7461‬‬
‫כ ש‬
‫״*ת תכשיטים חינויימ‬
‫פ‬
‫)תיק מם׳ ‪.(7625‬‬
‫״פרמס״ מפעלי פלדה ומתכת‪.‬‬
‫)א( ש י נ ו י ב ש ו ת פ י ם ‪:‬‬
‫^ י « את ״שיתפו״‪.‬‬
‫^‬
‫‪:‬‬
‫\ שינוי ברשימת ד«ייי«‪_-‬‬
‫;;;^^םי״תיםבשםהשית־ו^‬
‫^ י ד יתד עם *לכם»־י קליגר או‬
‫) ב‬
‫‪,‬‬
‫ד‬
‫ו ו ד‬
‫‪,‬‬
‫מ‬
‫י‬
‫ק‬
‫ד‬
‫ט‬
‫א ד י ך‬
‫‪:‬‬
‫ן ל ט י‬
‫^ יאל־־נדר‬
‫ י *‪°‬י‬‫^‬
‫תאריד ה״יבוייפ• » ‪ ,‬״ ״‬
‫״ ט )‪ 11‬ביגואר‬
‫(•‬
‫)תיק מם׳ ‪.(7814‬‬
‫ק י י ג י‬
‫פ‬
‫ב א י‬
‫‪,‬‬
‫״ י י «‪ 1‬בפב‪-‬‬
‫‪n‬‬
‫תש‬
‫קפה־מםעחז ״רינה״‪.‬‬
‫)א( ש י נ ו י כ ש ו ת פ י ם ‪:‬‬
‫דור איזנשטייו י‪:‬י» '•‪- M‬‬
‫י א את השותפות‪.‬‬
‫אלי״״‬
‫‪nS3w‬‬
‫ט ג ת‬
‫‪1949‬‬
‫‪0‬‬
‫—‬
‫‪.‬‬
‫**^‪Ä‬״י׳‬
‫^ ־‪1‬׳ ״י־־ר״‬
‫י"׳‬
‫יב> שינוי ברשימת האנשים המורשים י ״ ״ ‪ ,‬י‬
‫ם המורשים לחתום בשם השותפות‪:‬‬
‫מקודש‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪* ,‬ייל ילטי ?מלי ואלכסנדר‬
‫ה צ ט ר ף‬
‫י ח ד י‬
‫ואלכסנדר שמשון ‪0‬מט‪1‬ה‪ .‬ש י‬
‫י י ן י י‬
‫־‬
‫י ן ם‬
‫מ ק ו ד ם ‪ :‬ר״׳ נחלת בנימין ‪,40‬‬
‫עכשיו‪.‬־רח׳הש״ר‪5‬׳תל‪, -‬‬
‫א‪3‬‬
‫^ • י י ו‬
‫ת ל‬
‫ב‬
‫ז ‪ 1‬ב י ב‬
‫ב‬
‫כ ך‬
‫)חיק‪.‬מם' ‪,(7469‬‬
‫‪ 0‬ר ט י י‬
‫י ס‬
‫י י‬
‫ג י‬
‫וזס‬
‫ר א ל ג ס ג‬
‫*ם ‪ .‬ד ד‬
‫ד ל ט י‬
‫ש ג י ה ם‬
‫ק ר ו ל י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ל ז מ ן‬
‫י‬
‫ת א ר י ד ה ש י נ ו י י ם • י״« ‪H‬‬
‫«׳ א בשבט תש׳׳ט )‪ 10‬בפב־‬
‫_‬
‫ד ן א ד‬
‫‪(1949‬‬
‫)חיק מס׳ ‪814‬‬
‫‪<0‬‬
‫י י יסקליז י ״‬
‫א י‬
‫״י יייו״ומ‪,‬‬
‫מ ק ו ד ם ‪ :‬שתי שנים ו־״י «‪.‬״‬
‫י־חל מ ‪ 9‬באוקטובר ‪ «46‬יאחר‬
‫^‬
‫ה ש י נ ו י י ם ־ י״ד במב״ תש״ט )‪15‬ביגד‪,‬‬
‫״וגה״ תעשיה חמרי השמל‬
‫)*( ש י נ ו י ב ש ו ת פ י ם ‪:‬‬
‫״ ‪<.‬‬
‫אפרים גוינעקי‪,‬‬
‫י‬
‫את השותפות‪.‬‬
‫ק ל ע י‬
‫^ ^ * * ' י‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ת ע‬
‫)א( ש י נ ו י ב ש ו ו ״ י ״ ‪:‬‬
‫ת ל‬
‫«( שינוי בכתונת טרוךה‬
‫‪,‬‬
‫ש נ י ה ם‬
‫״פרמט״ מפעלי פלדה ומתכת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫־‬
‫‪ 8‬י‬
‫י ה ד‬
‫כ‬
‫ו ן ל‬
‫י״־־־ל‬
‫מי כ בניסן תשיח )‪ 29‬באפריל‬
‫‪< ( 1 9 4 8‬‬
‫זזד‬
‫מ‬
‫י‬
‫ג י‬
‫‪1 9‬‬
‫ע ד‬
‫" י י ^ ‪ - ^ -‬ל ״ ״ י ם ב ש ם ה ש ו ת ו ת ‪:‬‬
‫"‬
‫‪n .‬זקאי ורחמים םהיק‪ .‬שניהם י‬
‫» עזיא דרויש או ‪w‬‬
‫שלמת םלר‪,‬‬
‫)נ( שינוי במועד‪:‬‬
‫מ ק ו ד ם ־ לזמן בלתי מוגבל‪.‬‬
‫‪1‬מ‪4‬‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫בגזי ‪.1946‬‬
‫י ‪5‬‬
‫זוזל‬
‫‪M‬‬
‫‪ 5‬י ז ו‬
‫״ דוד מדקו־פלד‪.‬‬
‫י ו‬
‫י‪ .‬גביזון‪,‬‬
‫הרשם הכללי• רושט השיתפויו״‬
‫‪146‬‬
‫יליי» י»וסו»י‪ 0‬ז‪ ,‬ג׳־ב י‪.‬״״י‬
‫י א ר‬
‫י י״י׳׳ט‪».S.1W9 .‬‬
‫ן } ד &‬
‫ב י צ‬
‫‪,‬‬
‫נ י מ‬
‫נ‬
‫מבר ‪«8‬״׳‬
‫* ‪•flw9‬‬
‫‪.‬‬
‫י‬
‫־‬
‫־‬
‫י‬
‫‪ö‬‬
‫״י״"־‬
‫‪ ,‬״ »‬
‫^ "‬
‫‪-S‬־ «‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫‪9 4‬‬
‫"'‬
‫‪...‬‬
‫ד‪--‬‬
‫מ ‪P‬‬
‫־"־• ־‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫י‬
‫•‬
‫—‬
‫^‬
‫_‬
‫י־‬
‫‪-‬י־״•‬
‫ל י ן ת י ש ג ו‬
‫^‬
‫^ ^ ^ י ל ^‬
‫*‬
‫׳‬
‫ב‬
‫‪rtOÍ‬‬
‫ט‬
‫^‬
‫•‬
‫•יי׳‬
‫•‬
‫־‬
‫וי*‬
‫ת‬
‫‪r‬‬
‫¿‬
‫‪6‬‬
‫״‬
‫י ״‬
‫¿‬
‫•‬
‫¿‬
‫*‬
‫< י נ ת‬
‫«‬
‫^‬
‫‪J‬‬
‫* במלם ‪Í1W9‬‬
‫> *‬
‫״׳ י*‬
‫_‬
‫״*״׳*יי•‬
‫‪*,‬־*־י ״ «‬
‫****‬
‫^ ד » י « ״ ״־‬
‫‪9‬‬
‫‪ £‬־י * י י ג ? ״‬
‫״״יי‬
‫״*‬
‫***‬
‫ע ‪ ,‬ב י י‬
‫‪- ~ , ^ Ä :‬י״־״ *י ‪^? £‬זד‪-‬די^‬
‫*י '‬
‫״י״יי״‬
‫י‬
‫‪w‬‬
‫מ‬
‫ב‬
‫^‬
‫י‬
‫! לדלי‪,‬לז־‬
‫* ‪T .‬‬
‫^‬
‫״‪6‬ר‪0.‬וי»‬
‫‪u‬‬
‫ז‬
‫׳‬
‫‪3‬‬
‫^‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫״ י & ב‬
‫‪ü‬‬
‫יי‬
‫״ י״‪,‬פי״ נ*י ז‬
‫‪.‬‬
‫׳ ‪:‬‬
‫י‬
‫^די‬
‫‪ ö i‬״ ?‬
‫נ י‬
‫ע‬
‫״‬
‫^ *לי״ ג נ י ״ * * *‬
‫‪'°**1*"<»»1‬‬
‫״״ * י » ״ * ״ ? י‬
‫י‪,‬ת‬
‫^‬
‫־ ־ ״ • ל‬
‫ל ג ר פ י ם‬
‫‪*,,‬יל ו י *‬
‫‪-‬שי״־'"‬
‫־‪.‬‬
‫י‬
‫•‬
‫י‬
‫‪•tío‬‬
‫בי‬
‫ק יי׳ י‬
‫י‬
‫_‬
‫‪,‬‬
‫ת‬
‫‪3‬‬
‫ןע<ים ׳‬
‫; ר ׳ ת‬
‫*‬
‫״ נ־י־ •«<‬
‫ן<יע‪0‬״‬
‫נת י״״‪£‬‬
‫י‬
‫ת‬
‫^‬
‫'"‬
‫‪ • ^ .‬״ י " ״ ׳ * ״‬
‫כ ת ‪1‬‬
‫ת‬
‫^ ב‪/‬יכלז *גג*׳‬
‫‪y‬״*‪^»<»™*»J‬‬
‫ד‬
‫‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫פ‬
‫פ‬
‫ו י מ‪.‬‬
‫י >‬
‫ל י‬
‫‪,‬‬
‫‪ , , , ,‬י ת בערבי?‬
‫״שתי ‪_.‬‬
‫‪ft‬‬
‫״ י«ו& <* ־‬
‫^ «‬
‫‪(19‬‬
‫הואיל וביום ‪ 8‬באפריל ‪ 1946‬ניתן צו לפירוק האגודה‬
‫״רמתיים׳׳ אגודה שיתופית בערבון מוגבל <‬
‫והואיל והפירוק הנ׳׳ל נסתיים ‪5‬‬
‫ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה‬
‫נמח?{ מספר הרישומים של אגודות שיתופיות‪.‬‬
‫הואיל וביום ‪ 26‬ביוני ‪ 1947‬ניתן צו לפירוק האגודה‬
‫צרכנית עובדי ״סוקוני־וקוס" בירושלים בערבון מוגבל;‬
‫והואיל והפירוק הנ׳׳ל נסתיים!‬
‫ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה‬
‫נמחק מספר הרישומים של אגודות שיתופיות‪.‬‬
‫ה׳ באדר •תש״ט )‪ 6‬במרס ‪.(1949‬‬
‫הואיל וביוב ‪. 31‬באוגוסט ‪ 1943‬ניתן צו לפירוק האגודה‬
‫אשראי וחסכון של המזרחי בחיפה‪ ,‬אגודה שיתופית בעלבון‬
‫מוגבל ו‬
‫והואיל והפירוק הנ׳׳ל נסתיים(‬
‫ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה הג״ל נתבשל ושמה‬
‫גמחק פםפי הרישומע של אגודות שיתופיות‪.‬‬
‫ח׳ באדר תשייט )‪ 9‬במרס ‪.(1949‬‬
‫ל‪ .‬גדפוגקל‬
‫רושם האגודות השיתופיות‬
‫צווי פירוק והודעות לנושים‬
‫בהתאם לסמכות שהוענקה לי לפי הסעיפים ‪ 46‬ד‪48‬‬
‫לפקודת האגודות השיתופיות׳ הנני מצווה בזה דל פירוק‬
‫האגודה ״המנחיר״ קואופרטיב לעבודות משדד בערבון‬
‫מוגבל‪• .‬‬
‫וממנה למפרקים את א‪ .‬כהן וא‪ .‬רודניק‪ ,‬מחלקת האיגוד‬
‫השיתופי‪ ,‬ת‪ .‬ד‪ ,23 .‬הקריה‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪)11‬א( לתקנות האגודות השיתופיות‪,‬‬
‫‪ ,1934‬׳ניתנת בזה הודעה לכל המעונינים שכל התביעות נגד‬
‫האגודה יובאו לפני המפרקים הול חודש ימים פ״ום פרסום‬
‫הודעה זו‪.‬‬
‫ה׳ באדר תשייט )‪ 6‬במלם ‪.(1949‬‬
‫בהתאם לסמכות שהוענקה לי לפי הסעיפים ‪ 46‬ד‪48‬‬
‫לפקודת האגודות השיתופיות‪ ,‬הנני מצווה בזה על פירוק‬
‫האגודה ״עוצם״ קואופרטיב לציוד מכני של חיילים‬
‫משוחררים בעפולה בעדכון מוגבל‪.‬‬
‫וממנה לפפרקיס את דוד שיין ומנחם שיפמנוביז‪,‬‬
‫ת‪ .‬ד‪ ,1148 .‬חיפה‪,‬‬
‫בהתאם לסזניו• ‪)11 .‬א( לתקנות האגודות השיתופיות‪,‬‬
‫‪ .1934‬ניתנת בזה הודעה לכל המעונינים שבל התביעות נגד‬
‫האגורה יובאו לפני המפרקים תיר חודש ימים מיום פרסים‬
‫הודעה זו‪.‬‬
‫הי באדר תש״ט )‪ 6‬במרס ‪.(1949‬‬
‫ל• גרפונקל‬
‫רושם האגודות השיתופיות‬
‫פקודת פשימת הרגל‪1936 ,‬‬
‫צו קבלת נכסיט‪ ,‬אסיפה ראשונה וחקירה פומבית‬
‫שם ה ח י י ב ‪ ,‬כ ת ב ת ו ו ת י א ו ר ו ‪ :‬צ׳לבמ רפאל‬
‫)פליקס(‪ ,‬רחוב ארבע הארצות ‪ ,39‬תל־אביב‪.‬‬
‫ב י ת ה מ ש פ ט ‪ :‬בית המשפט המחוזי בתל־אביב‪.‬‬
‫י ו ם ה ג ש ת ה ב ק ש ה ‪ :‬כ״ג בחשון תש״ס ‪ 25/‬בנר‬
‫במבר ‪.(1948‬‬
‫מ ס פ ר ה ע נ י ן ‪ :‬תיק אזרחי מס׳ מ‪84/48/‬ג‪.‬‬
‫ת א ר י ד צ ו ק ב ל ת ה נ כ ס י ם ‪ :‬ט׳ באדר תשייט‬
‫)‪ 10‬במרס ‪.(1949‬‬
‫ה א ם ה ב ק ש ה ה י א ל פ י ב ק ש ת נ ו ש ה או‬
‫ה ח י י ב ; בקשת הנושה‪.‬‬
‫ה פ ע ו ל ה של פ ש י ט ת ה ר ג ל ש ה ו כ ח ה ב ב ק ש ת‬
‫ה נ ו ש ה ‪ :‬הודעה על הפסקת תשלומים•‬
‫‪148‬‬
‫ת א ר י ו ה ח ק י ל ה ׳ ה פ ו מ ב י ת ‪ ,‬ה ש ע ה והמקום••‬
‫ביום כ״ג באדי תש״ט )‪ 24‬במדס ‪ (1949‬בשעה ‪ 12‬בצהרים‬
‫במשרד מקבל הנכסים הרשמי‪ ,‬רחוב נחלת בנימין ‪,39‬‬
‫תל־אביכ•‬
‫הא ר י ר ה ח ק י ר ה ה פ ו מ ב י ת ‪ ,‬ה ש ע ה ו ה מ ק ו ם ‪:‬‬
‫ו׳ בניסן תשייט )‪ 5‬באפריל ‪ (1949‬בשעה ‪ 9‬בבוקר בבית‬
‫המשפט המחוזי בתליאביב‪.‬‬
‫ח‪ ,‬קוזלוב‬
‫מקבל הנכסים הרשמי‬
‫בקעות שחרור‬
‫שם ה ח י י ב ‪ :‬אניס ימה‪.‬‬
‫כ ת ב ת ו ‪ :‬מחנה יהודה‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫ת י א ו ר ו ‪ :‬קצכ‪.‬‬
‫׳‪ 3‬י ת ה מ ש פ ט ‪ :‬בית משפט השלום הראשי בירושלים‪.‬‬
‫ה מ ס פ ר ‪. . ,70/39 :‬‬
‫ה י ו ם ש נ ק ב ע ל ב י ר ו ר ה ב ק ש ה ‪ :‬כי׳ה בניהן‬
‫תשייט )‪ 24‬באפריל ‪.(1949‬‬
‫שם ה ח י י ב ‪ :‬צבי קושלבי׳ן‪.‬‬
‫כ ת ב ת ו ‪ :‬רה׳ היסין ‪ .26‬תל־אביב‪.‬‬
‫ת י א ו ר ו ‪ :‬חנוני‪.‬‬
‫ב י ת ה מ ש פ ט ; בית המשפט השלום הראשי בתל־‬
‫אביב‪.‬‬
‫הס ס פ ר ; תיק אזרחי מס׳ ‪.331/41‬‬
‫ה י ו ם ש נ ק ב ע ל ב י ר ו ר ה ב ק ש ה ‪ :‬ט׳ בניסן‬
‫תשייט )‪ 8‬באפריל ‪.(1949‬‬
‫ת‪ .‬קוזלוב‬
‫מקבל הנכסים הרשמי‬
‫הודעה על שחרור נאמן‬
‫שם ה ח י י ב ‪ :‬יצחק זילברשטיין‪.‬‬
‫ה כ ת ו ב ת ‪ :‬דחי טיומקין ‪ ,12‬תל־אביב‪.‬‬
‫ת י א ו ר ו ‪ :‬סוחר‪.‬‬
‫ב י ת ה מ ש פ ט ‪ :‬בית המשפט המחוזי בתל ־א ביב•‬
‫מ ס ה ר ה ת י ק ‪ 445 :‬לשנת ‪.1947‬‬
‫שם ה נ א מ ן ‪ :‬שליה יפרח‪. .‬‬
‫תיאוריו; ?נורד דין‪.‬‬
‫ת א ד י ד ה ש ח ר ו ר ‪ :‬ח׳ באדד תש״ט )‪ 9‬בכרס ‪.(1949‬‬
‫ח‪ .‬קוזלוב‬
‫מקבל הנכסים הרשמי‬
‫צו אישור פשרה‪ ,‬מינוי נאפן וביטול' צו לקבלת‬
‫ננסיש והכרזת ההייב לפרמט רגל‬
‫ש מ ו ת ה ח י י ב י ם ׳ כ ת ב ת ם ו ת י א ו ר ם ‪! :‬לקה‬
‫ושיינדיל טייכר‪ ,‬מגדלי דבורים‪ ,‬רחוב לפיז ‪ ,7‬תליאביב‪.‬‬
‫ב י ת ה מ ש פ ט ‪ :‬בית‪-‬משפס השלום בתל־אביב•‬
‫ה מ ס פ ד ‪,265/46 :‬‬
‫ת א ר י ד ה צ י ה מ א ש ר את ה פ ש ר ה ו ה מ ב ש ל‬
‫את הצו ל ק ב ל ת ה נ כ ס י ם ואח הצו ה מ כ ר י ז‬
‫את ה ח י י ב ל פ ו ש ט ר ג ל ש נ י ת ן ב י ו ם ‪ 10‬ב י ו נ י‬
‫‪ .1946‬ו ב י ו ם ‪ 24‬ב י ו ל י ‪ : 1946‬ס׳ בשבט תש״ט )‪8‬‬
‫•בפברואר ‪.(1949‬‬
‫ט י ב ה פ ש ר ה ש א ו ש ר ה ‪ 25% :‬מכל החובות הבלתי‬
‫מובסדזים בשלושה תשלומים‪ 10% :‬הוד ‪ 6‬חדשים‪10% ,‬‬
‫תוד ‪ 9‬חדשים‪ 5% ,‬תוד ‪ 12‬חודש‪ .‬אחרי אישור הפשרה‪.‬‬
‫שם ה נ א מ ן ‪ ,‬כ ת ב ת ו ו ת י א ו ר ו ‪ :‬יקבל הנכסים‬
‫הרשמי‪ .‬נחלת בנימין ‪39‬׳ תל־אביב‪.‬‬
‫ח‪ .‬קוזלוב‬
‫מקבל הנכסים הרשמי‬
‫ילקוט הפרסוכזיס ‪ ,7‬נ ״ ב ב א ד ר •ת׳פ׳׳ט‪23.3.1«0 ,‬‬
‫פקודת‬
‫לבית‬
‫ה א פ ו ט ר ו פ ו פ ה כ ל ל י ‪1944 ,‬‬
‫המשפט‬
‫ה ו ד ע ה ל פ י ס ע י ף ‪.12‬‬
‫להוי‬
‫ידוע כי יש‬
‫בדעת האפוטרופוס הכללי‬
‫להגיש‬
‫בקשות שיוענקו לו צורם לפי סעיפים ‪ 35‬ו־‪/‬או ‪35‬א לפקודת‬
‫ן ; א פ ו ס ר ו פ ו ס‬
‫ך‬
‫;‬
‫ל‬
‫ל‬
‫‪,‬‬
‫‪1 1 9 4 4‬‬
‫ב ב ו ג ע‬
‫י נ כ ס‬
‫י‬
‫ם‬
‫בחיפה‪:‬‬
‫המחוזי‬
‫אנה <;הידה‪3‬ה בשם נינה( בודיאן•‬
‫לעזבונות הבאים‪:‬‬
‫הודעה‬
‫בית המשפט המחוזי • נתן צו לפי מעיף ‪ 35‬לפקודת‬
‫האפוטתפוס הכללי‪ ,‬כפי שתוקן‪ ,‬להנהלת רכושו ש ל ‪:‬‬
‫א‬
‫המשפט המחוזי בתליאביב‪:.‬‬
‫לבית‬
‫מנחם ברבש‪ ,‬מצ׳כנוב פולניה•‬
‫אברהם בניק־נסקי‪ ,‬מקי בנס‪ -‬ליטה•‬
‫י יוסף למובסקי‪ ,‬מסלונים‪ ,‬פזלניה‪.‬‬
‫אהרון יעקב פרחיה‪ ,‬מסלוניקי׳ יון‪-‬‬
‫יודל וילנטשיק‪ ,‬אחיו של המנוח ד״ד דב וילנטשיק‬
‫םתל־אביב‪.‬‬
‫סלומון וילנטשיק• אחיז של המנזה ד״ד ^דב וילנ־‬
‫ביום‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ה‬
‫^וין‪ ,‬על ידי בית המשפט המה חי בתל־»ביב׳‬
‫י באדר תשיט )‪ 4‬במרס ‪•(1949‬‬
‫‪ .‬ן ‪ ,‬יש לפנות לאפוטרופוס הכללי‪ ,‬תל־אביב‪.‬‬
‫ב נ ן ג ע‬
‫ע ‪ 1‬ת‬
‫ת ב‬
‫ס׳ באדר תש״ע )‪ 10‬בפדפ ‪.(1949‬‬
‫הודעזז‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ואין‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ן‬
‫ת‬
‫מ‬
‫נ‬
‫א‬
‫בפרסומן‬
‫ז‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ר‬
‫פ‬
‫מ ו ת על‬
‫משום מ ת ן‬
‫אחריות‪-‬המודיעים‬
‫תעודה‬
‫על‬
‫נכונותן‪:‬‬
‫סשיק מתל־אביב•‬
‫גב׳ סונית )לבית וילנטשיקז‪ ,‬בורנשטין אחותו של‬
‫ניתנת בזה הודעה‪ ,‬כ׳ ה מ ש י ם ד‪1‬ץ‪,‬י הם מנהלי‬
‫ד״ד ד ב וילנטשי^ המנוח‪.‬‬
‫החברה‪:‬‬
‫י גב׳ לנח נחמקין )לבית וילנטשיק(‪ ,‬אחותו של‬
‫המנוח ד״ד דב וילנטשיק‪.‬‬
‫זיגממד שיפר‪,‬‬
‫) ל י ת וילנטשיק(‪ ,‬אחזתו של‬
‫גב׳ ברמה א ו ל‬
‫י דוד אכנר‪,‬‬
‫המנוח ד׳׳ר ד ב וילנטשיק‪.‬‬
‫צלמן פזם‪.‬‬
‫גב׳ אסיה לויטן )לבית וילנטשיק(‪ ,‬אחותו של דיר‬
‫קמילה שיפר היא ממלאת מקום של זיגמונד •שיפד•‬
‫דב וילנטשי? המנוח‪.‬‬
‫החברה תחוייב על ידי החתימות המשותפות של כל‬
‫יעקב אהרון פרחיה‪ ,‬מסלוניקי‪ ,‬יון‪.‬‬
‫שנים' מהמנהלים‪ ,‬אל על ידי חתימתה של קמילה שיפר‬
‫יהודה ברש‪.‬‬
‫יחד עם חתימתו של דוד אכנר או של צלמן פוס•‬
‫שרד‪ ,‬ברנשטין‪.‬‬
‫מוישה רוגלין‪ ,‬הידוע גם בשם מויזס רוגלין‪ ,‬הידוע‬
‫‪MIDDLE EAST SHIPPING‬‬
‫‪LIMITED‬‬
‫ם בשם מוריס רוגולין ממינליסקי‪ ,‬מחוז וילנה‪ ,‬פולניה‪,‬‬
‫ניתנת בזר‪ ,‬הודעה כי החל מיום ל׳ בשבט תשים )‪1‬‬
‫אהרון רבינוביז מתל־אביב•‬
‫במרס ‪ (1949‬נתפנה סנחפ מ‪ .‬פינגולד למנהל של כל עסקי‬
‫לשה רבינוביץ מתל־אביב‪.‬‬
‫החברה במדינת ישראל‪.‬‬
‫לייב ליפשיץ מליטה‪ ,‬תסיה•‬
‫יוסף מנדלסת מ‪,‬סולניד‪..‬‬
‫גב׳ חיה )אנה( צ׳דלוב־)או צ׳רלובס(•‬
‫בר אהרליד או סלושני מוורשה‪ .‬פולניה‪.‬‬
‫טעויות‬
‫•תיקוני‬
‫אריה אהרליל או סלושני מוורשה‪ ,‬פולניה‪.‬‬
‫במינוי הועדה למתן תעודות למבקרי חשבונות מוסמכים‬
‫יחיאס דוסשר ובניו‪.‬‬
‫שנתפלהם ךעתון הרשמי מס׳ ‪ 46‬מיום כ״ז בטבת תש׳׳ט‬
‫ציפה נתנםון•‬
‫י‪ 28‬בינואר ‪ (1949‬ע׳ ‪ ,354‬יש להחליף את המלים ״החשב‬
‫דוד אוגלניקוב‪.‬‬
‫הכללי״ המופיעות אחרי המלים ״מר א‪ .‬בבלי‪,‬״ במלים ״בא־‬
‫נחמן ברוך‪.‬‬
‫כח אגורת רואי חשבון מוסמכים ומבקרים״•‪.‬‬
‫דרובד‪ ,‬הללצמן‪.‬‬
‫‪ .‬יחזקאל שומן•‬
‫בילקוט הפרסומים ‪ 4‬מיום ח׳ באדר תש״ם )‪ 9‬במרס‬
‫‪ ru‬באדר תש״ט )‪ 17‬בפרס ‪.(1949‬‬
‫‪ ,(1949‬עמוד ‪ ,93‬יש להכניס את המלה ״נפטר׳ לאחר שתי‬
‫ח‪ .‬ק ו ן ל ו ב‬
‫א ל י של אותו עמוד‪.‬‬
‫השורות הראשונות בטור‬
‫האעזעדושזם הכללי‬
‫פולטן‬
‫ב ע ר מ ן מוגבל‬
‫פ‬
‫מ ר ס‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ש מ‬
‫‪149‬‬
‫‪ ,K.3.‬י?ל‪,‬וט ה פ ר ס ו ט י ס ז ‪ ,‬כ־׳‪ :‬באדר‬
‫מ׳־ט‪949t‬‬

Similar documents