כלל אי התערבות בעל המניה בניהול התאגיד בעל מניות ביקש להגיש תביעה בשם

Comments

Transcription

כלל אי התערבות בעל המניה בניהול התאגיד בעל מניות ביקש להגיש תביעה בשם
‫כלל אי התערבות בעל המניה בניהול התאגיד‬
‫בעל מניות ביקש להגיש תביעה בש החברה בה הוא אוחז במניות‪ ,‬זאת בניגוד לדעת הדירקטורי ומנהלי‬
‫החברה‪ .1‬הלי זה‪ ,‬אשר במסגרתו ניתנת לבעל מניות אפשרות להגיש תביעה במקו החברה‪ ,‬חר החלטה של‬
‫מנהלי החברה שלא לעשות כ‪ ,‬נקרא "תביעה נגזרת"‪.‬‬
‫באותה פרשה נפסק כי מת אפשרות לבעל מניות להגיש תביעה בש החברה‪ ,‬מהווה פגיעה באחד מעקרונות‬
‫היסוד של דיני התאגידי והחברות – העיקרו לפיו בעלי מניות אינ רשאי להתערב בהחלטות התאגיד‬
‫ולפיכ נדחתה בקשתו של בעל המניות‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬לתאגיד שהינו בעל אישיות משפטית עצמאית‪ ,‬ישנה זכות ועצמאות בלעדית באשר להפעלת המערכות‬
‫והאורגני שלו‪ .‬כמו כ‪ ,‬עפ"י רוב התאגיד )ולא בעל המניות( הוא שישקול כיצד ומתי יופעל מנגנו קבלת‬
‫ההחלטות‪.‬‬
‫כ‪ ,‬בידי המנהלי יש להשאיר את שיקול הדעת הא להגיש תביעות בש החברה‪ ,‬הא לבצע מהלכי‬
‫עסקיי אחרי וכד'‪.‬‬
‫כבר נאמר‪:‬‬
‫"‪ ...‬אי זה רצוי כלל‪ ,‬מבחינת ההיגיו העסקי וסדרי ניהול תקיני‪ ,‬כי בעל מניות‪ ,‬שאינו מצוי בענייני‬
‫כמות‪ ,‬יתערב בפעולת‪ .‬לעני זה אי כל הבדל בי הפעילות העסקית הכללית‪ ,‬לבי השמירה על‬
‫זכויות החברה‪ .‬כוח התביעה של החברה הינו נכס ככול שאר הנכסי‪ ,‬ועיקרו 'אי ההתערבות' התופס‬
‫לגבי כלל הנכסי והפעולות‪ ,‬מ הדי שיתפוס ג לעניי הפעלת כוח התביעה"‪.2‬‬
‫האמור לעיל אינו מהווה ייעו‪ %‬משפטי‪.‬‬
‫לייעו‪ %‬והכוונה נית לפנות למשרדנו‪.‬‬
‫‪ 1‬תנג )ת"א( ‪ 15442)11)09‬ברטי סי בטי נ' החברה )פורס בנבו(‪.‬‬
‫‪ 2‬ר' פרופ' א‪ .‬ברק‪ ,‬היק התערבותו של בעל המניה בניהול החברה על ידי מנהליה‪ :‬כוחו של בעת מניה לתבוע על הפרת זכות על ידי‬
‫מנהליה‪ ,‬הפרקליט כה )תשכ"ט( ‪.333‬‬

Similar documents