הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

Comments

Transcription

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
‫הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכוונת מי הרצליה בע"מ (להלן‪" :‬התאגיד") להתקשר בשנת ‪ 5112‬עם חברת בר טכנולוגיות בע"מ‬
‫(להלן‪" :‬חברת בר טכנולוגיות") כספק יחיד לפי תקנה ‪ )52(3‬לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג ‪-‬‬
‫‪.1223‬‬
‫מהות ההתקשרות בין התאגיד לבין חברת בר טכנולוגיות הינה למתן שירותי ייעוץ מקצועיים‬
‫בקשר לחבות ב‪" -‬דמי הקמה" לפי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות‬
‫ביוב)‪ ,‬תשע"ה ‪ ,5112 -‬ובכלל זה בדיקת חבות בדמי הקמה במסגרת בקשות תושבים להעברת‬
‫זכויות בטאבו ו‪/‬או לפני מתן "טופס ‪ "4‬ו‪/‬או בעת ביצוע פרויקט של תשתית ציבורית על ידי‬
‫התאגיד‪ ,‬והכל תוך איסוף נתונים בקשר לתשלומים ששולמו בעבר בקשר לנכס במסגרת‬
‫היטלי הפיתוח ובאופן מיוחד ממחלקות עיריית הרצליה הרלוונטיות והכל בתוקף היות חברת בר‬
‫טכנולוגיות הזוכה במכרז העירוני לשירותי ייעוץ בקשר לחבות בהיטלי פיתוח; יעוץ שוטף‬
‫לתאגיד בכל הקשור לדמי ההקמה (ולהיטלי הפיתוח שהיו קודם לכן); וכן פעילויות נלוות נוספות‬
‫בקשר לכך‪.‬‬
‫בעל הסמכות המקצועית בתאגיד‪ ,‬אשר הינו סמנכ"ל כספים בתאגיד‪ ,‬חיווה דעתו בכתב לעניין‬
‫ההתקשרות האמורה‪ ,‬כי חברת בר טכנולוגיות הינה "הספק היחיד"‪ ,‬המסוגל לבצע את נושא‬
‫ההתקשרות בהתאם לזכויות על פי דין ו‪/‬או למצב הדברים בפועל (מצורפת בזה חוות הדעת של‬
‫מר קובי דנינו)‪.‬‬
‫מי שסבור‪ ,‬כי קיים ספק אחר‪ ,‬המסוגל לבצע את ההתקשרות המתוארת לעיל‪ ,‬רשאי לפנות‬
‫ולהודיע על כך תוך ‪ 11‬ימי עבודה מפרסום הודעה זו ‪ -‬קרי‪ ,‬עד לתאריך ‪ - 5160/61051‬אל מי‬
‫הרצליה בע"מ ‪ -‬לידי מר קובי דנינו ‪ -‬באמצעות דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫(ולוודא את קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון‪ ,)12-2111115 :‬תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו‪,‬‬
‫פרטי הספק המוצע‪ ,‬פרטים מלאים של הפונה ודרכי התקשרות עם הפונה‪.‬‬
‫התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל גורם שיפנה כאמור המצאת מסמכים מתאימים‬
‫והצגת יכולת מוכחת לעמידה בתנאי ההתקשרות המתוארים לעיל‪ ,‬ושומר לעצמו את הזכות‬
‫לפנות אל בעל הסמכות המקצועית כמתואר לשם קבלת חוות דעתו לגבי כל פנייה כאמור‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שאול אביב‪ ,‬מנכ"ל‬
‫מי הרצליה בע"מ‬
‫מ\‪151\1\1\12‬‬
‫רח' בן גוריון ‪ 2‬הרצליה ‪ ,‬טל' ‪ / 90 –0089199‬פקס ‪90 –0089120‬‬

Similar documents