"מ בע לישראל לאומי בנק

Transcription

"מ בע לישראל לאומי בנק
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫וחברות מאוחדות שלו‬
‫תמצית מאזן מאוחד ליום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫)במיליוני שקלים חדשים(‬
‫נכסים‬
‫מזומנים ופיקדונות בבנקים‬
‫ניירות ערך‬
‫ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת‬
‫הסכמי מכר חוזר‬
‫אשראי לציבור‬
‫הפרשה להפסדי אשראי‬
‫אשראי לציבור‪ ,‬נטו‬
‫אשראי לממשלות‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫בניינים וציוד‬
‫נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין‬
‫נכסים בגין מכשירים נגזרים‬
‫נכסים אחרים‬
‫סך כל הנכסים‬
‫התחייבויות והון‬
‫פיקדונות הציבור‬
‫פיקדונות מבנקים‬
‫פיקדונות מממשלות‬
‫ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת‬
‫הסכמי רכש חוזר‬
‫אגרות חוב‪ ,‬שטרי התחייבות וכתבי‬
‫התחייבות נדחים‬
‫התחייבויות בגין מכשירים נגזרים‬
‫)א(‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫סך כל ההתחייבויות‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫הון המיוחס לבעלי מניות הבנק‬
‫סך כל ההון‬
‫סך כל ההתחייבויות וההון‬
‫)א(‬
‫תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון לתקופה שהסתיימה ביום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫)במיליוני שקלים חדשים(‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2015‬‬
‫‪57,881‬‬
‫‪84,872‬‬
‫‪46,170‬‬
‫‪64,810‬‬
‫‪60,455‬‬
‫‪69,475‬‬
‫‪1,476‬‬
‫‪269,602‬‬
‫)‪(3,554‬‬
‫‪266,048‬‬
‫‪480‬‬
‫‪923‬‬
‫‪3,042‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12,999‬‬
‫‪8,662‬‬
‫‪436,400‬‬
‫‪2,177‬‬
‫‪258,460‬‬
‫)‪(3,912‬‬
‫‪254,548‬‬
‫‪435‬‬
‫‪889‬‬
‫‪3,054‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14,538‬‬
‫‪7,113‬‬
‫‪393,751‬‬
‫‪1,764‬‬
‫‪265,070‬‬
‫)‪(3,671‬‬
‫‪261,399‬‬
‫‪453‬‬
‫‪924‬‬
‫‪3,095‬‬
‫‪18‬‬
‫‪11,250‬‬
‫‪7,666‬‬
‫‪416,499‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬במרס ‪2016‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫הנפקת מניות‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬נטו לאחר השפעת המס‬
‫דיבידנד ששולם על ידי חברות מאוחדות‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫‪339,998‬‬
‫‪4,165‬‬
‫‪686‬‬
‫‪304,043‬‬
‫‪4,581‬‬
‫‪631‬‬
‫‪328,693‬‬
‫‪3,859‬‬
‫‪750‬‬
‫‪789‬‬
‫‪1,371‬‬
‫‪938‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬במרס ‪2015‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫התאמות בגין חברות כלולות נטו‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו לאחר השפעת המס‬
‫הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2015‬‬
‫‪24,151‬‬
‫‪13,743‬‬
‫‪22,455‬‬
‫‪405,987‬‬
‫‪349‬‬
‫‪30,064‬‬
‫‪30,413‬‬
‫‪436,400‬‬
‫‪19,720‬‬
‫‪14,430‬‬
‫‪20,368‬‬
‫‪365,144‬‬
‫‪334‬‬
‫‪28,273‬‬
‫‪28,607‬‬
‫‪393,751‬‬
‫‪21,308‬‬
‫‪11,098‬‬
‫‪20,746‬‬
‫‪387,392‬‬
‫‪340‬‬
‫‪28,767‬‬
‫‪29,107‬‬
‫‪416,499‬‬
‫מזה‪ :‬הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים‪ 455 ,‬מיליון ש"ח‬
‫)ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 488 - 2015‬מיליון ש''ח‪ ,‬ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 482 - 2015‬מיליון ש''ח(‪.‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2015‬‬
‫קרנות הון‬
‫עסקאות‬
‫סך כל‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫הון המניות‬
‫מניות‬
‫וקרנות‬
‫)א(‬
‫ואחרות‬
‫ההון‬
‫הון מניות פרמיה‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪8,221‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪7,059‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫הנפקת מניות‬
‫הפסד כולל אחר‪ ,‬נטו לאחר השפעת המס‬
‫דיבידנד ששולם על ידי חברות מאוחדות‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫)במיליוני שקלים חדשים(‬
‫הכנסות ריבית‬
‫הוצאות )הכנסות( ריבית‬
‫הכנסות ריבית‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי‬
‫אשראי‬
‫הכנסות ריבית‪ ,‬נטו לאחר‬
‫הוצאות בגין הפסדי אשראי‬
‫הכנסות שאינן מריבית‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון שאינן‬
‫מריבית‬
‫עמלות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫סך כל ההכנסות שאינן‬
‫מריבית‬
‫הוצאות תפעוליות ואחרות‬
‫משכורות והוצאות נלוות‬
‫אחזקה ופחת בניינים וציוד‬
‫הפחתות וירידת ערך של‬
‫נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין‬
‫הוצאות אחרות‬
‫סך כל ההוצאות התפעוליות‬
‫והאחרות‬
‫רווח לפני מסים‬
‫הפרשה למסים על הרווח‬
‫רווח לאחר מסים‬
‫חלקו של הבנק ברווחים של‬
‫חברות כלולות לאחר מס‬
‫רווח נקי‬
‫לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה‬
‫המיוחס לבעלי זכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה‬
‫המיוחס לבעלי מניות הבנק‬
‫רווח בסיסי ומדולל למניה‬
‫)בשקלים חדשים(‬
‫רווח נקי המיוחס לבעלי מניות‬
‫הבנק‬
‫לשלושה חודשים לשישה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום שהסתיימו ביום‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2015 2016 2015 2016‬‬
‫‪4,320 4,629 2,818 2,704‬‬
‫‪804‬‬
‫‪940‬‬
‫‪818‬‬
‫‪670‬‬
‫‪3,516 3,689 2,000 2,034‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2015‬‬
‫‪8,784‬‬
‫‪1,666‬‬
‫‪7,118‬‬
‫)‪(154‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(277‬‬
‫‪93‬‬
‫‪199‬‬
‫‪2,188‬‬
‫‪1,988‬‬
‫‪3,966‬‬
‫‪3,423‬‬
‫‪6,919‬‬
‫‪534‬‬
‫‪989‬‬
‫‪15‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪1,035‬‬
‫‪53‬‬
‫‪558‬‬
‫‪1,977‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1,214‬‬
‫‪2,086‬‬
‫‪108‬‬
‫‪1,610‬‬
‫‪4,092‬‬
‫‪595‬‬
‫‪1,538‬‬
‫‪983‬‬
‫‪2,570‬‬
‫‪3,408‬‬
‫‪6,297‬‬
‫‪1,510‬‬
‫‪441‬‬
‫‪1,345‬‬
‫‪434‬‬
‫‪2,712‬‬
‫‪858‬‬
‫‪2,763‬‬
‫‪855‬‬
‫‪5,448‬‬
‫‪1,702‬‬
‫‬‫‪404‬‬
‫‬‫‪383‬‬
‫‬‫‪775‬‬
‫‬‫‪779‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,681‬‬
‫‪2,355‬‬
‫‪1,371‬‬
‫‪407‬‬
‫‪964‬‬
‫‪2,162‬‬
‫‪809‬‬
‫‪297‬‬
‫‪512‬‬
‫‪4,345‬‬
‫‪2,191‬‬
‫‪778‬‬
‫‪1,413‬‬
‫‪4,397‬‬
‫‪2,434‬‬
‫‪862‬‬
‫‪1,572‬‬
‫‪8,836‬‬
‫‪4,380‬‬
‫‪1,691‬‬
‫‪2,689‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪35‬‬
‫‪146‬‬
‫‪177‬‬
‫‪980‬‬
‫‪527‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪1,718‬‬
‫‪2,866‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪970‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪518‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪1,429‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪1,700‬‬
‫)‪(31‬‬
‫‪2,835‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.92‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫התאמות בגין חברות כלולות נטו‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו לאחר השפעת המס‬
‫שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2015‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫התאמות בגין חברות כלולות נטו‬
‫הטבה לעובדים בשל עסקאות תשלום מבוסס‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו לאחר השפעת המס‬
‫הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק‬
‫דיבידנד ששולם על ידי חברות מאוחדות‬
‫שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫)א(‬
‫‪ 15‬באוגוסט ‪2016‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪33‬‬
‫‪8,221‬‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫כולל אחר עודפים‬
‫שנצברו‬
‫מצטבר‬
‫)‪(1,997‬‬
‫‬‫‬‫)‪(219‬‬
‫‬‫)‪(2,216‬‬
‫‪22,443‬‬
‫‪970‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪23,413‬‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫כולל אחר עודפים‬
‫שנצברו‬
‫מצטבר‬
‫)‪(1,911‬‬
‫‬‫‬‫‪1,114‬‬
‫‬‫)‪(797‬‬
‫לשישה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫קרנות הון‬
‫עסקאות‬
‫סך כל‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫הון המניות‬
‫מניות‬
‫וקרנות‬
‫)א(‬
‫ואחרות‬
‫ההון‬
‫הון מניות פרמיה‬
‫‪8,231‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪636‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪593‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪8,867‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪7,109‬‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫כולל אחר‬
‫מצטבר‬
‫)‪(1,448‬‬
‫‬‫‬‫)‪(768‬‬
‫‬‫)‪(2,216‬‬
‫לשישה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2015‬‬
‫קרנות הון‬
‫עסקאות‬
‫סך כל‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫הון המניות‬
‫מניות‬
‫וקרנות‬
‫)א(‬
‫ואחרות‬
‫ההון‬
‫הון מניות פרמיה‬
‫‪8,221‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪8,221‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫כולל אחר‬
‫מצטבר‬
‫)‪(1,549‬‬
‫‬‫‬‫‪752‬‬
‫‬‫)‪(797‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫קרנות הון‬
‫עסקאות‬
‫סך כל‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫הון המניות‬
‫מניות‬
‫וקרנות‬
‫)א(‬
‫ואחרות‬
‫ההון‬
‫הון מניות פרמיה‬
‫‪8,221‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪8,231‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1,129‬‬
‫‪7,059‬‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫כולל אחר‬
‫מצטבר‬
‫)‪(1,549‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪101‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,448‬‬
‫‪20,344‬‬
‫‪518‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‬‫‬‫‪20,849‬‬
‫עודפים‬
‫שנצברו‬
‫‪21,984‬‬
‫‪1,429‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪23,413‬‬
‫עודפים‬
‫שנצברו‬
‫‪19,168‬‬
‫‪1,700‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫‪20,849‬‬
‫עודפים‬
‫שנצברו‬
‫‪19,168‬‬
‫‪2,835‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪21,984‬‬
‫הלוואות‬
‫לעובדים‬
‫לרכישת‬
‫מניות‬
‫הבנק‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך הכל‬
‫הון‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪29,313‬‬
‫‪970‬‬
‫‬‫)‪(219‬‬
‫‬‫‪30,064‬‬
‫‪340‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‬‫)‪(1‬‬
‫‪349‬‬
‫‪29,653‬‬
‫‪980‬‬
‫‬‫)‪(219‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪30,413‬‬
‫הלוואות‬
‫לעובדים‬
‫לרכישת‬
‫מניות‬
‫הבנק‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך הכל‬
‫הון‬
‫)‪(42‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪42‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26,612‬‬
‫‪518‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪42‬‬
‫‪28,273‬‬
‫‪329‬‬
‫‪9‬‬
‫‬‫)‪(4‬‬
‫‬‫‪334‬‬
‫‪26,941‬‬
‫‪527‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪42‬‬
‫‪28,607‬‬
‫הלוואות‬
‫לעובדים‬
‫לרכישת‬
‫מניות‬
‫הבנק‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הלוואות‬
‫לעובדים‬
‫לרכישת‬
‫מניות‬
‫הבנק‬
‫)‪(42‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪42‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואות‬
‫לעובדים‬
‫לרכישת‬
‫מניות‬
‫הבנק‬
‫)‪(42‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪42‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫‪28,767‬‬
‫‪1,429‬‬
‫‪636‬‬
‫)‪(768‬‬
‫‬‫‪30,064‬‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫‪25,798‬‬
‫‪1,700‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪752‬‬
‫‪41‬‬
‫‪28,273‬‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫‪25,798‬‬
‫‪2,835‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪10‬‬
‫‪101‬‬
‫‪42‬‬
‫‬‫‬‫‪28,767‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫‪340‬‬
‫‪19‬‬
‫‬‫‬‫)‪(10‬‬
‫‪349‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫‪340‬‬
‫‪18‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪334‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫‪340‬‬
‫‪31‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(10‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪340‬‬
‫סך הכל‬
‫הון‬
‫‪29,107‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪636‬‬
‫)‪(768‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪30,413‬‬
‫סך הכל‬
‫הון‬
‫‪26,138‬‬
‫‪1,718‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪749‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28,607‬‬
‫סך הכל‬
‫הון‬
‫‪26,138‬‬
‫‪2,866‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪10‬‬
‫‪101‬‬
‫‪42‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪29,107‬‬
‫כולל ‪ 10‬מיליון ש"ח קרנות הון אחרות‪.‬‬
‫תמצית דוח מאוחד על הרווח הכולל לתקופה שהסתיימה ביום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫)במיליוני שקלים חדשים(‬
‫רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫בניכוי רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬לפני מיסים‪:‬‬
‫התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן‪ ,‬נטו‬
‫)ב(‬
‫התאמות מתרגום דוחות כספיים נטו)א(‪ ,‬לאחר השפעת מס וגידורים‬
‫)ג(‬
‫התאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫חלקו של הבנק ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות כלולות‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬לפני מיסים‬
‫השפעת המס המתייחס‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‪ ,‬לאחר מיסים‬
‫בניכוי רווח כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק לאחר מיסים‬
‫הרווח )הפסד( הכולל לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫בניכוי הרווח הכולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫הרווח )הפסד( הכולל המיוחס לבעלי מניות הבנק‬
‫)א(‬
‫)ב(‬
‫)ג(‬
‫דוד ברודט‬
‫יושב ראש הדירקטוריון‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2016‬‬
‫קרנות הון‬
‫עסקאות‬
‫סך כל‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫הון המניות‬
‫מניות‬
‫וקרנות‬
‫)א(‬
‫ואחרות‬
‫ההון‬
‫הון מניות פרמיה‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪8,867‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1,716‬‬
‫‪7,108‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪8,867‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪7,109‬‬
‫לשלושה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪30‬‬
‫ביוני‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪527‬‬
‫‪980‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪518‬‬
‫‪970‬‬
‫‪400‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(833‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(423‬‬
‫‪204‬‬
‫)‪(219‬‬
‫‬‫)‪(219‬‬
‫‪761‬‬
‫‪10‬‬
‫‪751‬‬
‫)‪(266‬‬
‫)‪(27‬‬
‫‪2,256‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪1,955‬‬
‫)‪(845‬‬
‫‪1,110‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪1,637‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,632‬‬
‫לשישה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪30‬‬
‫ביוני‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪1,718‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‪1,429‬‬
‫‪556‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(1,705‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1,160‬‬
‫‪392‬‬
‫)‪(768‬‬
‫‬‫)‪(768‬‬
‫‪680‬‬
‫‪19‬‬
‫‪661‬‬
‫‪283‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪1,004‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1,293‬‬
‫)‪(544‬‬
‫‪749‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪752‬‬
‫‪2,467‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2,452‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2015‬‬
‫‪2,866‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2,835‬‬
‫)‪(423‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪683‬‬
‫‪11‬‬
‫‪262‬‬
‫)‪(161‬‬
‫‪101‬‬
‫‬‫‪101‬‬
‫‪2,967‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2,936‬‬
‫התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של הבנק‪.‬‬
‫גידורים ‪ -‬רווחים )הפסדים( נטו בגין גידור השקעה נטו במטבע חוץ‪.‬‬
‫בעיקר משקף התאמות בגין אומדנים אקטוארים לסוף שנה של תוכניות להטבה מוגדרת והפחתה של סכומים שנרשמו בעבר ברווח כולל אחר‪.‬‬
‫יואב נרדי‬
‫דירקטור‬
‫ציפורה סמט‬
‫דירקטור‬
‫רקפת רוסק‪-‬עמינח‬
‫מנהל כללי ראשי‬
‫רון פאינרו‬
‫סגן מנהל כללי בכיר‬
‫ראש החטיבה הפיננסית‬
‫שלמה גולדפרב‬
‫סגן מנהל כללי בכיר‬
‫חשבונאי ראשי‬
‫ראש חטיבת החשבונאות‬
‫הדוח לתקופות שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2016‬הכולל את תמצית הדוחות הכספיים‪ ,‬את דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה‪ ,‬עומד לעיון הציבור בכל סניף של הבנק ועותק ממנו ימסר לכל דורש‪.‬‬