מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים החברות רשם

Transcription

מדינת ישראל משרד המשפטים רשות התאגידים החברות רשם
‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רשות התאגידים‬
‫רשם החברות‬
‫‏כ'‏סיון‏תשע"ו ‏‬
‫‏‪62‬‏יוני‏‪ 6102‬‏‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬פרסום להערות הציבור ‪ -‬תיקון תקנות דיווח בחברות ובשותפויות‬
‫‪ .0‬אנו‏מזמינים‏אתכם‏לקחת‏חלק‏בתהליך‏תיקון‏תקנות‏החברות‏(טפסים)‏התש"ס‏–‏‪0111‬‏‬
‫(להלן‪ :‬‏"תקנות החברות") ‏וכן ‏תיקון ‏משלים ‏גם ‏לתקנות ‏השותפויות ‏(רישום ‏ואגרות)‏‬
‫(להלן‪:‬‏"תקנות השותפויות")‪ .‬‏‬
‫טיוטות התקנות מצורפות בזאת לקבלת הערות הציבור‪ .‬יש לשלוח את ההערות עד ליום‬
‫‪ 61.7.12‬לכתובת הדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .6‬התיקון ‏לתקנות ‏החברות ‏עוסק ‏בריענון ‏ובעדכון ‏של ‏טפסי ‏הדיווח ‏הקיימים ‏לרשם‏‬
‫החברות‪,‬‏ובהבניה‏של‏טפסי‏דיווח‏בנושאים‏שוטפים‏נוספים‪.‬‏‬
‫להלן‏השינויים‏העיקריים‪ :‬‏‬
‫א‪ .‬הוספת חובת דיווח לרשם החברות על החזקת מניות בנאמנות בחברה‪,‬‏וזאת‏בטופס‏‬
‫בקשה‏לרישום‏חברה‪,‬‏בדיווח‏על‏הקצאת‏מניות‏או‏על‏העברת‏מניות‏ובדו"ח‏השנתי‪,‬‏‬
‫מבלי‏לציין‏את‏פרטי‏הנהנה‏שעבורו‏המניות‏מוחזקות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסדרת הדיווחים של חברת חוץ לרשם החברות‪,‬‏הן‏לעניין‏הגשת‏דוח‏שנתי‏לפי‏סעיף‏‬
‫‪843‬‏לחוק‏החברות‏תשנ"ט‪0111-‬‏(להלן‪:‬‏"החוק")‪,‬‏והן‏לעניין‏שינויים‏בפרטי‏המורשה‏‬
‫לקבל‏כתבי‏בי‏דין‏והודעות‏שיש‏להמציא‏לחברה‏ובמיופה‏כוחה‏לפעול‏בישראל‪,‬‏וכן‏‬
‫דיווח‏על‏האחראי‏לקיום‏ההוראות‏והחובות‏שבסעיף‏‪854‬‏לחוק‪ .‬‏‬
‫ג‪ .‬הרחבת מעגל נושאי המשרה הטעונים דיווח על ידי החברה‪ ,‬‏לרבות ‏דיווח ‏אודות‏‬
‫המוסמך לדווח ‏בשם ‏החברה ‏לצורך ‏פעילות ‏באתר ‏המקוון ‏ודיווח ‏בדבר ‏המנהל‬
‫הכללי של החברה ונושאי משרה נוספים כהגדרתם בחוק‪ .‬‏וכן‪ ,‬‏הבנייה ‏בטופס ‏של‏‬
‫הדיווח‏אודות‏בעלי‏תפקידים‏שמונו‏ע"י‏בתי‏המשפט‪.‬‬
‫ד‪ .‬בעקבות ‏תיקון ‏מס'‏‪ 01‬‏לחוק‪,‬‏מוצע‏לשקף‏בתקנות‏החברות‏את ‏ההבחנות בדיווחים‬
‫לרשם שנקבעו בחוק בין סוגי החברות‪ :‬‏חברה ‏פרטית‪ ,‬‏חברת ‏אגרות ‏חוב‪ ,‬‏חברה‏‬
‫ציבורית‪ ,‬‏חברה ‏שהיא ‏תאגיד ‏מדווח ‏וחברה ‏שאיננה ‏תאגיד ‏מדווח ‏בהתאם ‏לחובות‏‬
‫הדיווח ‏החלים ‏ביחס ‏לכל ‏סוג‪ ,‬‏ולהבנות ‏בטופס ‏ייעודי ‏את ‏הדיווח ‏על ‏שינויים ‏בסוג‏‬
‫החברה‪ .‬‏עוד ‏מוצע ‏להסדיר ‏במפורש ‏את ‏אופן הדיווח ביחס לזהות בעלי מניות של‬
‫חברה ציבורית‏שאינה תאגיד מדווח‪ .‬‏‬
‫רחוב ירמיהו ‪ ,93‬מגדלי הבירה בנין ‪ ,1‬ירושלים ‪ ,3776499‬ת"ד ‪ 97041‬ירושלים ‪3197001‬‬
‫טלפון‪ 1-400-40-60-77 :‬שלוחה ‪ 9‬פקס‪[email protected] 09-6769274 :‬‬
‫שעות קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה' ‪ ;19:90-04:90‬יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רשות התאגידים‬
‫רשם החברות‬
‫ה‪ .‬הסדרת ‏הדיווח ‏לרשם ‏החברות ‏על ‏צווי עיקול שהוטלו על מניות בחברה מסוימת‏‬
‫בהתאם‏להחלטת‏בית‏המשפט‏בע"א‏‪6026608‬‏רשם‏החברות‏נ'‏גרונדשטיין‪.‬‏ ‏‬
‫ו‪ .‬פישוט והבנייה של הדיווח בדבר רישום שעבוד לפי ‏סעיף ‏‪ 013‬‏לפקודת ‏החברות‏‬
‫[נוסח ‏חדש]‪ ,‬‏התשמ"ג ‏– ‏‪ 0138‬‏(להלן ‏– ‏"הפקודה")‪ .‬‏מוצע לאפשר הגשה של טופס‬
‫רישום שעבוד ‏שבתוספת‏לתקנות‏העיקריות‏גם בחתימת שני הצדדים‪ ,‬החברה וכן‬
‫הנושה‪,‬‏באופן שייתר הצורך בצירוף גם של הסכם השעבוד כנהוג‪.‬‏עוד‏מוצע‏להבנות‏‬
‫את ‏הדיווח ‏גם ‏לגבי ‏בקשה לשינוי פרטי שעבוד שנרשם‪ ,‬‏לדיווח ‏על ‏מינוי כונס‬
‫נכסים בשעבוד‏וכן‏להארכת מועד לרישום השעבוד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬‏מוצע לאפשר לנושה ‏מוסדי ‏כהגדרתו ‏בתקנות ‏המשכון ‏(סדרי ‏רישום ‏ועיון)‪,‬‏‬
‫התשנ"ד ‏– ‏‪ 0114‬‏להגיש ‏בקשה מקוונת לרישום שעבוד‪ ,‬לשינוי בפרטי שעבוד או‬
‫לביטולו בהתאם להוראות התקנות האמורות‪ .‬‏נושה ‏כאמור‪ ,‬‏יוכל ‏להגיש ‏שדר‏‬
‫אלקטרוני‏הכולל‏פרטי‏השעבוד‏לרישום‪,‬‏לשינוי‏או‏לביטול‪,‬‏במסגרת‏תקשורת‏ישירה‏‬
‫ומאובטחת‏בינו‏לבין‏רשות‏התאגידים‪.‬‏ ‏‬
‫ז‪ .‬הוספת‏תקנה ‏בעניין‏פטור מתשלום עיצום כספי בשל אי הגשת דיווח לפי התקנות‬
‫לגבי חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף ‪333‬‬
‫לפקודה‪ ,‬‏בדומה ‏להוראה ‏המקבילה ‏בעניין ‏בתקנות ‏החברות ‏(אגרות)‪ ,‬‏התשס"א ‏–‏‬
‫‪6110‬‏לעניין‏פטור‏מתשלום‏עיצום‏כספי‏בשל‏אי‏תשלום‏אגרה‏שנתית‪.‬‏‬
‫ח‪ .‬הבניית‏הדיווח‏בטפסים‏מתאימים‏בכל‏הנוגע‏לפירוק מרצון של חברה‪.‬‬
‫‪ .8‬בתיקון‏לתקנות‏השותפויות‪,‬‏מוצע‪,‬‏בין‏היתר‪ ,‬‏לאמץ‏את‏ההסדר‏הקיים‏בתקנות‏החברות‏‬
‫בנושא‏הגשת מסמכים בשפה האנגלית‪,‬‏ולהחילו‏גם‏במקרה‏של‏הגשת‏הסכם‏שותפות‪,‬‏‬
‫לרענן טפסי הדיווח הקיימים לעניין הגשת בקשה לרישום שותפות ושינויים בה‪ ,‬‏וכן‏‬
‫להבנות‏טופס‏דיווח‏על‏פירוק שותפות‪.‬‬
‫‏‬
‫בברכה‪ ,‬‏‬
‫‏‬
‫אייל‏גלובוס‪,‬‏עו"ד ‏‬
‫ראש‏רשות‏התאגידים ‏‬
‫רשם‏החברות ‏‬
‫רחוב ירמיהו ‪ ,93‬מגדלי הבירה בנין ‪ ,1‬ירושלים ‪ ,3776499‬ת"ד ‪ 97041‬ירושלים ‪3197001‬‬
‫טלפון‪ 1-400-40-60-77 :‬שלוחה ‪ 9‬פקס‪[email protected] 09-6769274 :‬‬
‫שעות קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה' ‪ ;19:90-04:90‬יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)‬