מוד לימ ספר ר ס צי מ יועצ לי ונאות ת שבו חש

Transcription

מוד לימ ספר ר ס צי מ יועצ לי ונאות ת שבו חש
‫הדורת ‪20012‬‬
‫מה‬
‫מוד‬
‫ספר לימ‬
‫ר‬
‫ונאות לייועצצי מס‬
‫שבו ת‬
‫חש‬
‫און ליממור‬
‫בר‪-‬א‬
‫יינואר ‪2012‬‬
‫הפצה‪:‬‬
‫‪ ‬חשבונתון בע"מ‬
‫ן‬
‫‪261‬‬
‫‪ ,333‬קרית‪-‬חיים‪ ,,‬מיקוד‪103 :‬‬
‫‪ ‬ת‪.‬ד‪3 .‬‬
‫‪,004-8421974‬‬
‫טלפון‪4 :‬‬
‫פקס‪04-8421976 :‬‬
‫‪ http‬‬
‫‪p: \\ www.. heshbonattun.co.il ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫פרק ‪– 1‬‬
‫הרישום בהנהלת החשבונות‬
‫א‪ .‬פקודות יומן‪ ,‬כרטסת‪ ,‬מאזן בוחן‪ ,‬חשבונות סופיים‪1-3...............................................‬‬
‫ב‪ .‬השלמת חשבונות תוצאתיים‪4-17...........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 2‬‬
‫חובות אבודים ומסופקים‪18-30..........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 3‬‬
‫פחת‬
‫א‪ .‬שיטות לחישוב פחת‪31-39...................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬שינוי שיטה ושינוי אומדן‪40-43.............................................................................‬‬
‫ג‪ .‬מכירת נכס‪44-56................................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬חילוף נכסים‪57-58.............................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 4‬‬
‫מלאי‬
‫א‪ .‬טעויות בהערכת מלאי‪59-61.................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬שיטות לחישוב מלאי‪62-65.............. ...................................................................‬‬
‫ג‪ .‬ספירת מלאי ע"פ אומדן‪66-70...............................................................................‬‬
‫ד‪ .‬ספירת מלאי לאחר יום המאזן‪71-72.......................................................................‬‬
‫ה‪ .‬מלאי – עלות המכר‪ -‬תרגול‪73-80.........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 5‬‬
‫דוחות כספיים‬
‫א‪ .‬דו"ח עלות מכירות ועיבוד‪ ,‬רווח והפסד‪ ,‬מאזן‪81-91.................................................‬‬
‫ב‪ .‬עתודה וייעודה לפיצויים‪92-97.............................................................................‬‬
‫ג‪ .‬יחסים פיננסיים‪98-104.......................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬דו"ח תזרים מזומנים‪105-110...............................................................................‬‬
‫ה‪ .‬ביאורים מילוליים למאזן‪111-114.........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 6‬‬
‫חברות‬
‫א‪ .‬הנפקת מניות בערך נקוב‪115-117.........................................................................‬‬
‫ב‪ .‬הנפקת מניות בפרמיה‪118-119.............................................................................‬‬
‫ג‪ .‬הפקעת מניות והנפקתן מחדש‪120-125....................................................................‬‬
‫ד‪ .‬חברות – שאלות כלליות‪126-127..........................................................................‬‬
‫ה‪ .‬דו"ח התאמה למס‪128-130..................................................................................‬‬
‫ו‪ .‬חלוקת דיבידנד – דו"ח על השינויים בהון‪131-145....................................................‬‬
‫ז‪ .‬אגרות חוב‪146-151............................................................................................‬‬
‫ח‪ .‬דוחות כספיים בחברה‪152-153.............................................................................‬‬
‫‪.‬‬
‫פרק ‪- 7‬‬
‫שחזורים‪154-174...............................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 8‬‬
‫בסיסי דיווח‪175-185..........................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 9‬‬
‫שותפויות‬
‫א‪ .‬חשבון חלוקת רווחים‪186-190..............................................................................‬‬
‫ב‪ .‬הבטחת רווח מזערי ושיפוי שותף‪191-194...............................................................‬‬
‫ג‪ .‬תיקון חלוקת רווחים‪195-201................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬הערכה מחדש‪202-207.........................................................................................‬‬
‫ה‪ .‬צירוף שותף‪208-217...........................................................................................‬‬
‫ו‪ .‬פרישת שותף‪218-220..........................................................................................‬‬
‫ז‪ .‬תיאום יחס הון‪221-222........................................................................................‬‬
‫ח‪ .‬מיזוג‪223-224....................................................................................................‬‬
‫ט‪ .‬פירוק שותפות – מימוש‪225-230...........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 10‬‬
‫עסקה משותפת‬
‫א‪ .‬רישום מפולג‪231-234.........................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬רישום מאוחד‪235-237.........................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬מנהל עסקה‪238-240............................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 11‬‬
‫משגור‬
‫א‪ .‬משגור במחירים רגילים‪241-245...........................................................................‬‬
‫ב‪ .‬משגור עם שגיר בחו"ל‪246-248............................................................................‬‬
‫ג‪ .‬משגור במחירי פרופורמה‪249-253.........................................................................‬‬
‫פרק ‪- 12‬‬
‫התאמות‬
‫א‪ .‬התאמות בנק‪254-267..........................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬התאמות ספקים לקוחות‪268-274............................................................................‬‬
‫פרק ‪- 13‬‬
‫קבלנים‬
‫א‪ .‬קבלן מבצע‪275-287............................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬קבלן בונה‪288-293..............................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 14‬‬
‫ביקורת‬
‫א‪ .‬ביקורת‪294-307.................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬ביקורת ממוחשבת‪317-324...................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬תרגילים בביקורת‪325-333....................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 15‬‬
‫חישובים מסחריים‪334-347.......................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 16‬‬
‫יבוא‪448-353.........................................................................................................‬‬
‫פרק ‪- 17‬‬
‫תורת המסחר והמשק‪354-369...................................................................................‬‬
‫פתרונות‬
‫‪370-408...............................................................................................................‬‬

Similar documents