הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות

Comments

Transcription

הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות
‫רשומות‬
‫הצעות חוק‬
‫הכנסת‬
‫י"ט באדר ב' התשע"ו‬
‫‪633‬‬
‫‪ 29‬במרס ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות‪,‬‬
‫התשע"ו–‪94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016‬‬
‫הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' ‪( )75‬איסור פרסום שם חייל לעניין הליכים‬
‫הקשורים לפעילות מבצעית)‪ ,‬התשע"ו–‪2016‬‏ ‪103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪:‬‬
‫הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות‪,‬‬
‫התשע"ו–‪2016‬‏*‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫הגשת הצהרת הון‬
‫‪.2‬‬
‫מועדים להגשת‬
‫הצהרת הון‬
‫‪.3‬‬
‫בחוק זה –‬
‫"בן משפחה" – בן זוג החי עם בעל תפקיד בכיר וילדיו של בעל תפקיד בכיר הסמוכים על שולחנו;‬
‫"בעל תפקיד בכיר" – בעל תפקיד המנוי בטור א' בתוספת הראשונה;‬
‫"הצהרת הון" – דין וחשבון מפורט שהוגש לפי סעיף ‪(2‬ב);‬
‫"מפקח" – גורם המנוי בטור ב' בתוספת הראשונה;‬
‫"השר" – שר המשפטים‪.‬‬
‫(א) לשם שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי יגיש בעל תפקיד בכיר המנוי בטור‬
‫א' שבתוספת הראשונה למפקח המנוי בטור ב' שלצדו הצהרת הון על הנכסים והחובות‬
‫שלו ושל בני משפחתו‪.‬‬
‫(ב)‬
‫הצהרת ההון תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת השנייה‪.‬‬
‫(א)‬
‫בעל תפקיד בכיר יגיש הצהרת הון למפקח כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬בתוך ‪ 60‬ימים מיום שהתמנה לתפקיד‪ ,‬ובלבד שחלפו למעלה משנתיים‬
‫מיום הגשת הצהרת הון קודמת לפי חוק זה או לפי חוק שירות המדינה (מינויים)‪,‬‬
‫התשי"ט–‪1959‬‏‪;1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫חל שינוי משמעותי בתוכן הצהרת ההון האחרונה שהגיש;‬
‫(‪ )3‬בתום כל ארבע שנים לכהונתו בתפקיד או בתפקיד אחר שהוראות חוק זה‬
‫חלות עליו‪ ,‬או בתום כל ארבע שנים מהמועד הקבוע להגשת הצהרת הון ראשונה‬
‫כאמור בסעיף ‪(11‬ב)‪ ,‬לפי המאוחר;‬
‫(‪)4‬‬
‫בתוך ‪ 60‬ימים מתום כהונתו בתפקיד‪.‬‬
‫(ב) לשם מילוי חובתו לפי סעיף קטן (א) רשאי בעל תפקיד בכיר להגיש הצהרת הון‬
‫שהוגשה לרשות המסים בשנתיים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן הוא נדרש‬
‫להגיש הצהרת הון כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬ובלבד שצירף להצהרת ההון תצהיר שלו שלפיו‬
‫לא חל שינוי משמעותי בנכסים ובהתחייבויות שלו או של בן משפחתו‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬מפקח רשאי להאריך את המועד להגשת הצהרות‬
‫(ג)‬
‫ההון לתקופה שלא תעלה על ‪ 60‬ימים אם סבר כי נסיבות העניין מצדיקות זאת‪.‬‬
‫דברי הסבר‬
‫הצהרת הון היא דיווח של אדם על סך הנכסים‬
‫וההתחייבויות שלו‪ ,‬ומטרתה לאפשר בחינה של מקור‬
‫נכסיו ואמיתות דוחותיו השנתיים‪ .‬את הצהרת ההון‬
‫מגישים לרשות המסים עצמאים או בעלי חברות‪ ,‬ובמקרים‬
‫מסוימים גם שכירים‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬בעלי תפקידים במגזר‬
‫הציבורי‪ ,‬ובכלל זה עובדי המדינה בעלי אחת משתי הדרגות‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪94‬‬
‫העליונות בכל סולם דרגות‪ ,‬שרים וסגני שרים‪ ,‬ראש רשות‬
‫מקומית וסגנו ומנהל כללי של חברה ממשלתית‪ ,‬נדרשים‬
‫להגיש לגורם המופקד על אתיקה או משמעת בארגון‬
‫הצהרת הון‪ ,‬על פי רוב עם כניסתם לתפקיד ועם סיום‬
‫התפקיד או במהלך הכהונה‪ ,‬בנסיבות מסוימות‪.‬‬
‫הצעת חוק מס' פ‪( 1719/20/‬מספר פנימי‪ ;)565836 :‬הועברה לוועדה ביום כ"ב בחשוון התשע"ו (‪ 4‬בנובמבר ‪.)2015‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.86‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫זה‪.‬שהוגשו לפי חוק זה‪.‬‬
‫חוקהון‬
‫הצהרות‬
‫שהוגשו לפי‬
‫רישום בדבר‬
‫הצהרות הון‬
‫מפקח ינהל‬
‫רישום בדבר‬
‫ינהל (א)‬
‫ריכוז (א)‬
‫הצהרות מפקח ‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫ההון‬
‫ריכוז הצהרות‬
‫ההון‬
‫בו אחר באופן שיש בו‬
‫מידע‬
‫מכלשיש‬
‫באופן‬
‫בנפרד‬
‫אותןאחר‬
‫וישמורמידע‬
‫בנפרד מכל‬
‫הצהרות ההון‬
‫וישמור אותן‬
‫ירכז את‬
‫מפקחההון‬
‫(ב)הצהרות‬
‫(ב) מפקח ירכז את‬
‫כפיוהוא יבער אותן כפי‬
‫הרשאה‪,‬‬
‫יבער אותן‬
‫והוא בלא‬
‫שמירתן‬
‫הרשאה‪,‬‬
‫בלאלמקום‬
‫כניסה‬
‫שמירתן‬
‫חדירה או‬
‫למקום‬
‫מפני‬
‫כניסה‬
‫להגןאועליו‬
‫חדירה‬
‫כדי להגן עליו מפני כדי‬
‫שיקבע השר‪.‬‬
‫שיקבע השר‪.‬‬
‫סמכויות פיקוח‬
‫פיקוח‬
‫חוק זה רשאי מפקח –‬
‫מפקח –‬
‫ההוראות לפי‬
‫ביצועזה רשאי‬
‫לפי חוק‬
‫ההוראותעל‬
‫תפקידו ופיקוח‬
‫מילויביצוע‬
‫ופיקוח על‬
‫תפקידו לשם‬
‫סמכויותלשם‬
‫מילוי ‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫ההון;מילוי הצהרת ההון;‬
‫הצהרת לשם‬
‫מילוי הנדרש‬
‫לשם מסמך‬
‫הנדרשלו כל‬
‫מסמךלמסור‬
‫כל בכיר‬
‫תפקיד‬
‫למסור לו‬
‫בכיר מבעל‬
‫תפקידלדרוש‬
‫(‪ )1‬לדרוש מבעל(‪)1‬‬
‫המחשבים‪ ,‬התשנ"ה–‪1995‬‏‪;2‬‬
‫התשנ"ה–‪1995‬‏‪;2‬‬
‫כהגדרתו בחוק‬
‫המחשבים‪,‬‬
‫בחוק פלט‬
‫כהגדרתולרבות‬
‫"מסמך" –‬
‫פלט‬
‫לרבות זו‪,‬‬
‫בפסקה זו‪" ,‬מסמך" –בפסקה‬
‫ועמידתןלפי חוק זה ועמידתן‬
‫זה שהוגשו‬
‫ההון‬
‫הצהרותחוק‬
‫שהוגשו לפי‬
‫תקינות‬
‫ההון‬
‫בדבר‬
‫הצהרות‬
‫מעת לעת‬
‫תקינות‬
‫בדיקות‬
‫לערוךבדבר‬
‫(‪ )2‬לערוך בדיקות(‪)2‬מעת לעת‬
‫בהוראות החוק‪.‬‬
‫בהוראות החוק‪.‬‬
‫סודיות‬
‫שמירת סודיות‬
‫שימוש‬
‫שמירת כל‬
‫יעשה בהן‬
‫שימוש‬
‫מהן ולא‬
‫בהן כל‬
‫יעשהפרט‬
‫יגלה כל‬
‫לאולא‬
‫ההון‪,‬מהן‬
‫הצהרותפרט‬
‫את יגלה כל‬
‫בסוד לא‬
‫ישמור ההון‪,‬‬
‫הצהרות‬
‫המפקח‬
‫המפקח ישמור‪ .6‬בסוד את‬
‫‪.6‬‬
‫אלא במקרים האלה‪:‬אלא במקרים האלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫עליו; שהמידע הוא עליו;‬
‫ושל מי‬
‫הוא‬
‫הבכיר‬
‫שהמידע‬
‫התפקיד‬
‫ושל מי‬
‫הבכירבעל‬
‫בקשתו של‬
‫התפקיד‬
‫בעללפי‬
‫בהסכמתו או‬
‫לפי בקשתו של‬
‫בהסכמתו או (‪)1‬‬
‫שהתעורר חשד לעבירה‬
‫לעבירה‬
‫משום‬
‫חשד‬
‫ההון‬
‫שהתעורר‬
‫משום הצהרת‬
‫פרטים מתוך‬
‫הצהרת ההון‬
‫מתוךעל גילוי‬
‫פרטיםהורה‬
‫גילוימשפט‬
‫הורה עלבית‬
‫(‪ )2‬בית משפט (‪)2‬‬
‫הכרוכה בגילוי המידע;‬
‫המידע;‬
‫בפרטיות‬
‫הפגיעהבגילוי‬
‫מידתהכרוכה‬
‫בפרטיות‬
‫ששקל את‬
‫הפגיעה‬
‫ולאחר‬
‫פלילית‪,‬מידת‬
‫פלילית‪ ,‬ולאחר ששקל את‬
‫דיוןעל כך במסגרת דיון‬
‫הורה‬
‫במסגרת‬
‫בסעיף ‪(7‬א)‬
‫כמפורטעל כך‬
‫‪(7‬א) הורה‬
‫בסעיףבדבר‬
‫כמפורטהנוגע‬
‫למשמעת‬
‫בדבר‬
‫הנוגע דין‬
‫אב בית‬
‫למשמעת‬
‫(‪ )3‬אב בית דין (‪)3‬‬
‫משמעת לפי הסעיף האמור‪.‬‬
‫הסעיף האמור‪.‬‬
‫בעבירת משמעת לפיבעבירת‬
‫משמעתית‬
‫אחריות‬
‫משמעתית‬
‫‪(3‬א)(‪,)2‬‬
‫סעיף‬
‫למעט לפי‬
‫‪(3‬א)(‪,)2‬‬
‫סעיף זה‪,‬‬
‫לפי חוק‬
‫חובתולפי‬
‫אתלמעט‬
‫המפרזה‪,‬‬
‫לפי חוק‬
‫להלן‬
‫חובתו‬
‫המנוי‬
‫בכיראת‬
‫המפר‬
‫תפקיד‬
‫בעללהלן‬
‫בכיר המנוי‬
‫תפקיד (א)‬
‫אחריות(א)‬
‫בעל ‪.7‬‬
‫‪.7‬‬
‫בעניינו כמפורט להלן‪:‬‬
‫להלן‪:‬‬
‫כמפורטהחל‬
‫המשמעתי‬
‫בעניינו‬
‫החלהדין‬
‫המשמעתיעליו‬
‫משמעת‪ ,‬ויחול‬
‫עליו הדין‬
‫עבירת‬
‫ויחול‬
‫עובר‬
‫עובר עבירת משמעת‪,‬‬
‫(‪)1‬‬
‫משולב]‪ ,‬התשמ"ד–‪1984‬‏‪;3‬‬
‫התשמ"ד–‪1984‬‏‪;3‬‬
‫המשפט [נוסח‬
‫משולב]‪,‬‬
‫חוק בתי‬
‫[נוסח‬
‫המשפטלפי‬
‫חוק בתישופט –‬
‫שופט – לפי (‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫המשטרה‪ ,‬התשס"ו–‪2006‬‏‪;4‬‬
‫התשס"ו–‪2006‬‏‪;4‬‬
‫המשטרה‪ –,‬לפי חוק‬
‫חוק שוטר‬
‫שוטר – לפי (‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫חדש]‪ ,‬התשל"ב–‪1971‬‏‪;5‬‬
‫התשל"ב–‪1971‬‏‪;5‬‬
‫חדש]‪ ,‬הסוהר [נוסח‬
‫פקודת בתי‬
‫לפי [נוסח‬
‫הסוהר‬
‫סוהר –‬
‫פקודת בתי‬
‫סוהר – לפי (‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(משמעת)‪,‬‬
‫התשל"ח–‪1978‬‏‪.6‬‬
‫(משמעת)‪,‬המקומיות‬
‫הרשויות‬
‫חוק‬
‫המקומיות‬
‫מקומית – לפי‬
‫רשותהרשויות‬
‫לפי חוק‬
‫מקומית –עובד‬
‫עובד רשות (‪)4‬‬
‫התשל"ח–‪1978‬‏‪.6‬‬
‫לפי פסקה (‪ )2‬של אותו‬
‫אותו‬
‫למעט‬
‫(‪ )2‬של‬
‫‪(3‬א)‪,‬‬
‫פסקה‬
‫בסעיף‬
‫כאמורלפי‬
‫‪(3‬א)‪ ,‬למעט‬
‫בסעיףחובתו‬
‫בכיר את‬
‫כאמור‬
‫תפקיד‬
‫חובתו‬
‫אתבעל‬
‫הפר‬
‫תפקיד בכיר‬
‫(ב)‬
‫(ב) הפר בעל‬
‫המנויים בסעיף קטן (א)‪.‬‬
‫קטן (א)‪.‬‬
‫החוקים‬
‫בסעיף‬
‫המנוייםלפי‬
‫הנוגע בדבר‬
‫החוקים‬
‫לגורם‬
‫המפקח לפי‬
‫הנוגע בדבר‬
‫לגורםעל כך‬
‫המפקחידווח‬
‫סעיף‪ ,‬ידווח על כך סעיף‪,‬‬
‫ותקנות‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫ביצוע של‬
‫הכנסת‪ ,‬ומשפט‬
‫החוקה‪ ,‬חוק‬
‫ומשפט של‬
‫באישור ועדת‬
‫החוקה‪ ,‬חוק‬
‫ועדתרשאי‪,‬‬
‫באישורוהוא‬
‫ביצוע חוק זה‬
‫והוא רשאי‪,‬‬
‫ממונה על‬
‫חוק זה‬
‫השר‬
‫על ביצוע‬
‫ביצוע השר‬
‫ותקנותממונה ‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫לביצועו‪.‬עניין הנוגע לביצועו‪.‬‬
‫תקנות בכל‬
‫הנוגע‬
‫להתקין‬
‫להתקין תקנות בכל עניין‬
‫התוספות‬
‫הכנסת‪ ,‬שינוי‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫ומשפט של‬
‫החוקה‪ ,‬חוק‬
‫ומשפט של‬
‫ובאישור ועדת‬
‫החוקה‪ ,‬חוק‬
‫ועדתבדבר‬
‫הנוגע‬
‫ובאישור‬
‫בהסכמת השר‬
‫הנוגע בדבר‬
‫(א)השרהשר‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫שינוי (א)‬
‫התוספותהשר‪.9 ,‬‬
‫‪.9‬‬
‫הראשונה; בסעיף קטן‬
‫קטן‬
‫בתוספת‬
‫המנויים בסעיף‬
‫הראשונה;‬
‫אלו‬
‫בתוספת‬
‫בכירים על‬
‫המנויים‬
‫תפקידים‬
‫על אלו‬
‫בעלי‬
‫בכירים‬
‫להוסיף‬
‫תפקידים‬
‫רשאי‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬להוסיף בעלי‬
‫אחד מאלה‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫העניין‪:‬‬
‫לפי כל‬
‫בדבר" –‬
‫הנוגעמאלה‪,‬‬
‫"השראחד‬
‫בדבר" – כל‬
‫זה‪" ,‬השר הנוגע זה‪,‬‬
‫דברי הסבר‬
‫בהצעת חוק זו מוצע להחיל את החובה להגיש‬
‫הצהרת הון בשירות הציבורי גם על שופטים‪ ,‬בעלי‬
‫תפקידים בכירים ברשות מקומית ובכירים במשטרה‬
‫ובשירות בתי הסוהר (להלן – בעל תפקיד בכיר)‪ .‬מוצע‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לקבוע כי בעל תפקיד בכיר יגיש הצהרת הון בנוגע‬
‫לנכסים ולהתחייבויות שלו‪ ,‬של בן זוגו החי עמו ושל‬
‫ילדיו הסמוכים על שולחנו בארבעה מועדים‪ 60 :‬ימים‬
‫לאחר כניסתו לתפקיד‪ ,‬עם סיום התפקיד‪ ,‬בתום כל ארבע‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬
‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.198‬‬
‫ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.130‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,21‬עמ' ‪.459‬‬
‫ס"ח התשל"ח‪ ,‬עמ' ‪.153‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪95‬‬
‫(‪)1‬‬
‫לעניין שוטר או סוהר – השר לביטחון הפנים;‬
‫(‪)2‬‬
‫לעניין עובד רשות מקומית – שר הפנים‪.‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬באישור ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬רשאי לשנות את הטופס‬
‫שבתוספת השנייה‪.‬‬
‫תיקון חוק שירות‬
‫המדינה (מינויים)‬
‫‪.10‬‬
‫תחילה‪ ,‬תחולה‬
‫והצהרת הון‬
‫ראשונה‬
‫‪.11‬‬
‫בחוק שירות המדינה (מינויים)‪ ,‬התשי"ט–‪1959‬‏‪ ,7‬אחרי סעיף ‪ 35‬יבוא‪:‬‬
‫"אחריות‬
‫משמעתית‬
‫‪35‬א‪ .‬עובד המדינה המפר את חובתו לפי סעיף ‪ 35‬עובר עבירת‬
‫משמעת‪ ,‬למעט במקרים שנקבעו בתקנות‪.‬‬
‫סודיות הצהרה על‬
‫רכוש‬
‫‪35‬ב‪ .‬נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיכו לכך ישמור בסוד את‬
‫ההצהרות על רכוש‪ ,‬לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל‬
‫שימוש אלא במקרים האלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬בהסכמתו או לפי בקשתו של עובד המדינה ושל מי‬
‫שהמידע הוא עליו;‬
‫(‪ )2‬בית משפט הורה על גילוי פרטים מתוך ההצהרה על‬
‫הרכוש משום שהתעורר חשד לעבירה פלילית‪ ,‬ולאחר ששקל‬
‫את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בגילוי המידע;‬
‫(‪ )3‬אב בית הדין למשמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת)‪,‬‬
‫התשכ"ג–‪1963‬‏‪ ,8‬הורה על כך בהליך לפי סעיף ‪35‬א‪".‬‬
‫(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה)‪ ,‬והוא יחול‬
‫על בעלי תפקידים בכירים המכהנים ביום התחילה ואילך‪.‬‬
‫(ב)‬
‫הצהרת הון ראשונה לפי חוק זה תוגש בתוך ‪ 60‬ימים מיום התחילה‪.‬‬
‫תוספת ראשונה‬
‫(סעיף ‪(2‬א))‬
‫טור א' – בעל תפקיד בכיר‬
‫טור ב' – הגורם המפקח‬
‫שופט כהגדרתו בחוק נציב תלונות‬
‫הציבור על שופטים‪ ,‬התשס"ב–‪,92002‬‬
‫למעט דיין של בית דין של עדה‬
‫נוצרית כמשמעותו בסימן ‪ 54‬לדבר‬
‫המלך במועצה על ארץ ישראל‪,‬‬
‫‪.1947–1922‬‬
‫נציב תלונות הציבור על שופטים כהגדרתו‬
‫בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים‪,‬‬
‫התשס"ב–‪.2002‬‬
‫דברי הסבר‬
‫שנים לכהונתו בתפקיד או בתפקיד אחר שהוראות החוק‬
‫המוצע חלות עליו או מיום הגשת הצהרת הון ראשונה‪ ,‬וכן‬
‫בעת שינוי משמעותי בתוכן הצהרת ההון‪ .‬על פי המוצע‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪96‬‬
‫אי־הגשת הצהרת הון כנדרש‪ ,‬למעט בנסיבות של שינוי‬
‫משמעותי בתוכן ההצהרה‪ ,‬תהיה עבירת משמעת‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫בעל תפקיד בכיר שהגיש הצהרת הון לרשות המסים‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;86‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.105‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.50‬‬
‫ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.590‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫המבקרומעלה‬
‫בדרגת תת־ניצב‬
‫ומעלה‬
‫שוטר‬
‫תת־ניצב‬
‫(‪ )1‬שוטר בדרגת (‪)1‬‬
‫לביטחון המשרד לביטחון‬
‫הפנימי של‬
‫המשרד‬
‫המבקר‬
‫הפנימי של‬
‫במשטרת ישראל; במשטרת ישראל;‬
‫הפנימית‪ ,‬הביקורת הפנימית‪,‬‬
‫שמונה לפי חוק‬
‫הביקורת‬
‫הפנים‪,‬‬
‫הפנים‪ ,‬שמונה לפי חוק‬
‫בדרגת תת־גונדר ומעלה‬
‫ומעלה‬
‫סוהר‬
‫תת־גונדר‬
‫(‪ )2‬סוהר בדרגת (‪)2‬‬
‫התשנ"ב–‪ .101992‬התשנ"ב–‪.101992‬‬
‫בשירות בתי הסוהר‪.‬בשירות בתי הסוהר‪.‬‬
‫שופטאחד‬
‫מקומית שהוא‬
‫אחד מאלה‪:‬‬
‫שהוארשות‬
‫עובד רשות מקומיתעובד‬
‫ראש הרשות המקומית‬
‫המקומית‬
‫כהגדרתו בחוק‬
‫ראש הרשות‬
‫מאלה‪:‬בחוקשופט‬
‫כהגדרתו‬
‫התשנ"ד–‪.111993‬הון)‪ ,‬התשנ"ד–‪.111993‬‬
‫וסגניו (הצהרת הון)‪,‬וסגניו (הצהרת‬
‫המנהל הכללי;‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫המנהל הכללי;‬
‫(‪)2‬‬
‫המזכיר;‬
‫(‪)2‬‬
‫המזכיר;‬
‫(‪)3‬‬
‫המהנדס;‬
‫(‪)3‬‬
‫המהנדס;‬
‫היועץ המשפטי;‬
‫(‪)4‬‬
‫המשפטי;‬
‫(‪)4‬‬
‫היועץ‬
‫(‪)5‬‬
‫המבקר;‬
‫(‪)5‬‬
‫המבקר;‬
‫(‪)6‬‬
‫הגזבר;‬
‫(‪)6‬‬
‫הגזבר;‬
‫מחלקה; לעניין זה‪" ,‬מנהל‬
‫מנהל "מנהל‬
‫(‪ )7‬מנהל מחלקה;(‪)7‬לעניין זה‪,‬‬
‫שעומד בראש מינהל‪,‬‬
‫מינהל‪,‬‬
‫בראש – מי‬
‫מחלקה"‬
‫מחלקה" – מי שעומד‬
‫מקומיתאחר ברשות מקומית‬
‫ברשות כל גוף‬
‫אגף או כל גוף אחר אגף או‬
‫‪ 20,000‬תושבים לפחות‪,‬‬
‫לפחות‪,‬‬
‫שבתחומה‬
‫שבתחומה ‪ 20,000‬תושבים‬
‫הבכיר המופקד על ענייני‬
‫הגורם ענייני‬
‫המופקד על‬
‫והוא הגורם הבכיר והוא‬
‫עלעסקים או פיקוח על‬
‫רישוי‬
‫פיקוח‬
‫גבייה‪,‬‬
‫גבייה‪ ,‬רישוי עסקים או‬
‫באותה רשות מקומית‪.‬‬
‫מקומית‪.‬‬
‫הבנייה‬
‫הבנייה באותה רשות‬
‫תוספת שנייה‬
‫תוספת שנייה‬
‫(סעיף ‪(2‬ב))‬
‫(סעיף ‪(2‬ב))‬
‫הצהרה על רכוש‬
‫הצהרה על רכוש‬
‫חלק כללי‬
‫חלק כללי‬
‫זהות _____________‬
‫_____________‬
‫__________ מס'‬
‫פרטי) זהות‬
‫__________ מס'‬
‫פרטי)משפחה ושם‬
‫ושם (שם‬
‫משפחה מטה‬
‫אני החתום‬
‫אני החתום מטה (שם‬
‫המשרד ‪ /‬הרשות המקומית‬
‫הרשותשלהמקומית‬
‫________________‬
‫________________ של המשרד ‪/‬‬
‫ביחידה__________ ביחידה‬
‫__________משרה‬
‫ממלא‬
‫ממלא משרה‬
‫בעלי תפקידים בכירים‬
‫בכירים‬
‫תפקידים של‬
‫הצהרת הון‬
‫בעלי‬
‫לחוק‬
‫הון‪3‬של‬
‫לסעיף‬
‫הצהרת‬
‫בהתאם‬
‫בזה‪,‬לחוק‬
‫לסעיף ‪3‬‬
‫בהתאםמצהיר‬
‫________‬
‫________ מצהיר בזה‪,‬‬
‫והחובות‪ ,‬שלי ושל בן‬
‫הנכסיםבן‬
‫בדברשלי ושל‬
‫והחובות‪,‬‬
‫התשע"ו–‪,2016‬‬
‫בדבר הנכסים‬
‫המקומיות‪,‬‬
‫התשע"ו–‪,2016‬‬
‫המקומיות‪,‬וברשויות‬
‫בשירות המדינה‬
‫בשירות המדינה וברשויות‬
‫בני משפחתי)‪ ,‬לאמור‪:‬‬
‫לאמור‪:‬‬
‫(להלן –‬
‫משפחתי)‪,‬‬
‫בני שולחני‬
‫הסמוכים– על‬
‫שולחני (להלן‬
‫ושל ילדיי‬
‫הסמוכים על‬
‫ילדיי החי עמי‬
‫זוגי החי עמי ושל זוגי‬
‫זהות _____________‬
‫_____________‬
‫__________ מס'‬
‫פרטי)זהות‬
‫__________ מס'‬
‫פרטי) משפחה ושם‬
‫הזוג (שם‬
‫בן הזוג (שם משפחהבןושם‬
‫שולחני‪:‬הסמוכים על שולחני‪:‬‬
‫ילדיי הסמוכים על ילדיי‬
‫זהות _____________‬
‫_____________‬
‫__________ מס'‬
‫מס' זהות‬
‫__________ פרטי‬
‫__________ שם‬
‫משפחה פרטי‬
‫__________ שם‬
‫שם‬
‫שם משפחה ‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫לידה_____________‬
‫לידה_____________‬
‫שנת‬
‫שנת‬
‫דברי הסבר‬
‫בשנתיים שקדמו למועד שבו התקיימו נסיבות שבשלהן‬
‫הוא נדרש להגיש הצהרת הון לפי החוק המוצע‪ ,‬יוכל‬
‫‪1 0‬‬
‫‪11‬‬
‫להגישה בצירוף תצהיר שלפיו לא חל שינוי משמעותי‬
‫בתוכנה‪ .‬בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה‬
‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.198‬‬
‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.32‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪97‬‬
‫שם משפחה __________ שם פרטי __________ מס' זהות _____________‬
‫‪.2‬‬
‫שנת לידה_____________‬
‫שם משפחה __________ שם פרטי __________ מס' זהות _____________‬
‫‪.3‬‬
‫שנת לידה_____________‬
‫שם משפחה __________ שם פרטי __________ מס' זהות _____________‬
‫‪.4‬‬
‫שנת לידה_____________‬
‫חלק א' – הון‪ ,‬נכסים‪ ,‬זכויות והתחייבויות‬
‫‪ .1‬חשבונות עובר ושב‪ ,‬פיקדונות‪ ,‬תכניות חיסכון וכיוצא באלה‪ ,‬בישראל או מחוץ לישראל‬
‫רצ"ב תדפיסי כל החשבונות העדכניים שהונפקו‪ ,‬לבקשתי ולבקשת בני משפחתי‪ ,‬על‬
‫ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים – חברות ביטוח‪ ,‬חברי בורסה‪ ,‬קופות פנסיה‪ ,‬קרנות‬
‫השתלמות וכיו"ב שבהם מנוהלים חשבונות על שמנו או שאנו נהנים בהם (לעניין זה‪,‬‬
‫"נהנה" – כהגדרתו בסעיף ‪(7‬א)(‪()1‬א) לחוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס–‪2000‬‏‪;)12‬‬
‫אני מצהיר בזה כי לאחר קבלת תדפיסי החשבונות הרצ"ב וידאתי שהם כוללים התייחסות‬
‫לנושאים אלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫פרטי המוסד הפיננסי – שם המוסד הפיננסי ומספר הסניף שבו מתנהל החשבון;‬
‫(‪ )2‬פרטי החשבון – סוג החשבון (עו"ש ‪ /‬פיקדון ‪ /‬תכנית חיסכון וכיו"ב); שם בעלי‬
‫החשבון או בעלי זכות החתימה; סכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון נכון ליום‬
‫הגשת ההצהרה;‬
‫(‪)3‬‬
‫החלק בחשבון באחוזים שבבעלותי או בבעלות בן משפחתי;‬
‫(‪ )4‬לגבי חשבונות במטבע זר – יש לציין גם את סוג המטבע שבו מתנהל החשבון וסכום‬
‫עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון‪ ,‬במטבע זר ובשקלים חדשים‪.‬‬
‫‪ .2‬מזומנים (כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו)‬
‫להלן יפורטו סכומים במזומנים שאני או בן משפחתי מחזיקים שלא במוסד פיננסי כלשהו‬
‫(יש להתייחס לכספים בסכומים העולים על ‪ 20,000‬שקלים חדשים; כמו כן יש להתייחס‬
‫גם לכספים המוחזקים בכספות שאצל צדדים שלישיים‪ ,‬למשל בבנקים)‪:‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫מטבע ישראלי‬
‫סוג המטבע‬
‫שם בעליהם של‬
‫המזומנים (המצהיר‬
‫או בן משפחתו)‬
‫סכום נקוב במטבע‬
‫חוץ‬
‫דברי הסבר‬
‫ולקריאה השלישית תבחן ועדת החוקה‪ ,‬חוק ומשפט‬
‫של הכנסת (להלן – הוועדה) אם לאפשר לבעל תפקיד‬
‫בכיר להגיש את ההצהרה הקודמת גם כאשר חל שינוי‬
‫משמעותי בתוכנה‪ ,‬ולהצהיר על השינוי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪98‬‬
‫עוד מוצע לקבוע כי בעל התפקיד הבכיר יגיש‬
‫את הצהרת ההון לגורם מפקח המנוי בטור ב' בתוספת‬
‫הראשונה (להלן – המפקח)‪ .‬המפקח ינהל רישום בדבר‬
‫הצהרות ההון שהוגשו‪ ,‬ירכזן וישמור אותן באופן מוגן‪.‬‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.293‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫משפחתי על ידי מוסדות‬
‫מוסדות‬
‫בעבור בן‬
‫על ידי‬
‫משפחתיאו‬
‫מנוהלים בעבורי‬
‫המוחזקים‪/‬בעבור בן‬
‫אחרותבעבורי או‬
‫מנוהלים‬
‫והשקעות‬
‫המוחזקים‪/‬‬
‫אחרותערך‬
‫‪ .3‬ניירות‬
‫‪ .3‬ניירות ערך והשקעות‬
‫בישראל או מחוץ לישראל‪:‬‬
‫לישראל‪:‬‬
‫פיננסיים‪,‬‬
‫פיננסיים‪ ,‬בישראל או מחוץ‬
‫להמיר או למכור כל אחד‬
‫לרכוש‪,‬כל אחד‬
‫זכויותלמכור‬
‫להמיר או‬
‫חוב או‬
‫לרכוש‪,‬‬
‫זכויותאגרות‬
‫(לרבותאומניות‪,‬‬
‫אגרות חוב‬
‫ניירות ערך‬
‫(לרבות מניות‪,‬‬
‫(א) ניירות ערך (א)‬
‫בנאמנות‪ ,‬משותפות בנאמנות‪,‬‬
‫לחוק השקעות‬
‫משותפות‬
‫בסעיף ‪64‬‬
‫השקעות‬
‫כהגדרתם‬
‫‪ 64‬לחוק‬
‫עתידיים‬
‫וחוזיםבסעיף‬
‫כהגדרתם‬
‫אופציות‬
‫עתידיים‬
‫מאלה‪ ,‬וכן‬
‫מאלה‪ ,‬וכן אופציות וחוזים‬
‫בנאמנות);משותפות בנאמנות);‬
‫משותפותלהשקעות‬
‫ויחידות בקרן‬
‫להשקעות‬
‫התשנ"ד–‪1994‬‏‪,13‬‬
‫התשנ"ד–‪1994‬‏‪ ,13‬ויחידות בקרן‬
‫משפחתי; בעבור בן משפחתי;‬
‫המוחזקיםבןבעבורי או‬
‫ערךאו בעבור‬
‫בעבורי‬
‫בניירות‬
‫המוחזקים‬
‫השקעות‬
‫תיקיערך‬
‫בניירות‬
‫תדפיסי‬
‫השקעות‬
‫רצ"ב תדפיסי תיקי רצ"ב‬
‫הרוכש ‪ /‬המנהל ‪ /‬המחזיק‬
‫המחזיק‬
‫המוסד‬
‫המנהל ‪/‬‬
‫על ידי‬
‫הרוכש ‪/‬‬
‫משפחתי‬
‫המוסד‬
‫לבקשת בן‬
‫או על ידי‬
‫משפחתי‬
‫לבקשתי‬
‫הונפקו בן‬
‫התדפיסיםלבקשת‬
‫התדפיסים הונפקו לבקשתי או‬
‫תיקי השקעות וכיו"ב)‏**‪.‬‬
‫וכיו"ב)‏**‪.‬‬
‫השקעותמנהל‬
‫חבר בורסה‪,‬‬
‫(בנק‪,‬תיקי‬
‫הערךמנהל‬
‫בורסה‪,‬‬
‫ניירות‬
‫אתחבר‬
‫(בנק‪,‬‬
‫בעבורנו‬
‫בעבורנו את ניירות הערך‬
‫תדפיסי תיקי השקעות‬
‫השקעות‬
‫תיקי להגיש‬
‫בנאמנות‪ ,‬יש‬
‫להגיש תדפיסי‬
‫משותפות‬
‫בנאמנות‪ ,‬יש‬
‫משותפותלהשקעות‬
‫ביחידות בקרן‬
‫להשקעות‬
‫בקרןמדובר‬
‫אם מדובר ביחידות אם‬
‫הדיווח לכלול את שם‬
‫על שם‬
‫(למשל‪ ,‬את‬
‫הדיווח לכלול‬
‫המחויבים‬
‫בשינויים על‬
‫המחויבים (למשל‪,‬‬
‫המפורטים להלן‬
‫הפרטיםבשינויים‬
‫המפורטים להלן‬
‫ובהם‬
‫ובהם הפרטים‬
‫וכיו"ב)‪ .‬מנהל הקרן וכיו"ב)‪.‬‬
‫הקרן‪ ,‬שם‬
‫הקרן‪ ,‬שם מנהל הקרן‬
‫וידאתי שהם כוללים‬
‫כוללים‬
‫שהםהרצ"ב‬
‫ההשקעות‬
‫תיקי וידאתי‬
‫הרצ"ב‬
‫תדפיסי‬
‫ההשקעות‬
‫תיקיקבלת‬
‫תדפיסילאחר‬
‫קבלתבזה כי‬
‫מצהיר‬
‫לאחר‬
‫אני מצהיר בזה כי אני‬
‫התייחסות לנושאים אלה‪:‬‬
‫התייחסות לנושאים אלה‪:‬‬
‫‬
‫(‪)1‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הנקובהערך‪ ,‬הערך הנקוב‬
‫הערךסוג נייר‬
‫המנפיק‪,‬‬
‫הערך‪,‬‬
‫ניירשם‬
‫המוחזקים –‬
‫המנפיק‪ ,‬סוג‬
‫הערך‬
‫ניירות שם‬
‫המוחזקים –‬
‫הערך פרטי‬
‫(‪ )2‬פרטי ניירות (‪)2‬‬
‫סחירים – יש לציין גם‬
‫לציין גם‬
‫ניירות ערך‬
‫סחירים – יש‬
‫הרכישה; לגבי‬
‫ניירות ערך‬
‫תאריך‬
‫לגבי‬
‫היחידות;‬
‫הרכישה;‬
‫מספר‬
‫תאריך‬
‫ליחידה;‬
‫מספר היחידות;‬
‫‬
‫ליחידה;‬
‫מעודכן לתקופה שלא‬
‫שלא‬
‫הערך‬
‫לתקופה‬
‫מעודכןניירות‬
‫של תיק‬
‫הערך‬
‫עדכני‬
‫ניירות‬
‫תיקכספי‬
‫ושווי‬
‫הערךשל‬
‫ניירותעדכני‬
‫מספר כספי‬
‫מספר ניירות הערך ושווי‬
‫ניירות ערך לא סחירים‬
‫סחירים‬
‫לא לגבי‬
‫הצהרה זו;‬
‫ניירות ערך‬
‫החתימה על‬
‫הצהרה זו; לגבי‬
‫על תאריך‬
‫החתימהלפני‬
‫תאריך‪ 30‬ימים‬
‫תעלה על‬
‫תעלה על ‪30‬ימים לפני‬
‫הונפקו על ידי תאגיד‬
‫תאגיד‬
‫הערך‬
‫שניירותידי‬
‫הונפקו על‬
‫הערךככל‬
‫פרטית;‬
‫שניירות‬
‫ככל חברה‬
‫פרטית;מספר‬
‫לציין גם‬
‫חברה‬
‫מספר יש‬
‫–‬
‫– יש לציין גם‬
‫בין־לאומי של התאגיד;‬
‫התאגיד;‬
‫של זיהוי‬
‫מספר‬
‫בין־לאומי‬
‫זיהוילציין גם‬
‫מספר– יש‬
‫לישראל‬
‫לציין גם‬
‫יש מחוץ‬
‫שהתאגד‬
‫מחוץ לישראל –‬
‫שהתאגד ‬
‫תיקי השקעות וכיו"ב);‬
‫וכיו"ב);‬
‫השקעותמנהל‬
‫ועיסוקו (בנק ‪/‬‬
‫מנהל תיקי‬
‫שם‪ /‬הגוף‬
‫המחזיק –(בנק‬
‫(‪)1‬שם הגוף ועיסוקו‬
‫הגוף המחזיק –‬
‫השתלמות) ובתכניות ביטוח‬
‫ובתכניות ביטוח‬
‫השתלמות) וקרנות‬
‫קרנות פנסיה‬
‫וקרנות‬
‫(לרבות‬
‫פנסיה‬
‫קרנותגמל‬
‫(לרבותבקופות‬
‫(ב) גמלזכויות‬
‫(ב) זכויות בקופות‬
‫קופת הגמל או חברת‬
‫חברת‬
‫או ידי‬
‫הגמל על‬
‫שהונפק‬
‫קופת‬
‫לעמית‬
‫על ידי‬
‫אחרון‬
‫שהונפק‬
‫רצ"ב דוח‬
‫חיסכון;לעמית‬
‫רכיב אחרון‬
‫רצ"ב דוח‬
‫הכוללות‬
‫הכוללות רכיב חיסכון;‬
‫הפוליסה שלי או של בן‬
‫מוחזקתשל בן‬
‫הפוליסהאושלי או‬
‫(להלן קופ"ג)‬
‫מוחזקת‬
‫הגמל‬
‫קופת או‬
‫חשבוןקופ"ג)‬
‫מנוהל (להלן‬
‫קופת הגמל‬
‫הביטוח שבה‬
‫הביטוח שבה מנוהל חשבון‬
‫משפחתי‪ ,‬לפי העניין;משפחתי‪ ,‬לפי העניין;‬
‫שהוא כולל התייחסות‬
‫התייחסות‬
‫וידאתי‬
‫כולל‬
‫הרצ"ב‬
‫שהוא‬
‫לעמית‬
‫וידאתי‬
‫הדוח‬
‫הרצ"ב‬
‫קבלת‬
‫לעמית‬
‫הדוחלאחר‬
‫מצהיר כי‬
‫אני קבלת‬
‫אני מצהיר כי לאחר‬
‫לנושאים אלה‪:‬‬
‫לנושאים אלה‪:‬‬
‫‬
‫(‪)1‬‬
‫קופ"ג ‪ /‬חברת הביטוח;‬
‫הביטוח;‬
‫חברת שם‬
‫קופ"ג ‪)1( /‬‬
‫שם ‬
‫‬
‫(‪)2‬‬
‫ההצטרפות; תאריך ההצטרפות;‬
‫(‪)2‬‬
‫תאריך‬
‫‬
‫(‪)3‬‬
‫חשבון;קופ"ג – מספר חשבון;‬
‫מספר‪ /‬לגבי‬
‫פוליסה‬
‫קופ"ג –‬
‫לגבימספר‬
‫הביטוח –‬
‫פוליסה ‪/‬‬
‫חברת‬
‫מספר‬
‫לגבי‬
‫הביטוח –‬
‫חברת (‪)3‬‬
‫לגבי ‬
‫‬
‫(‪)4‬‬
‫שבה מוגשת הצהרה זו‪.‬‬
‫הצהרה זו‪.‬‬
‫הקלנדרית‬
‫מוגשת‬
‫שבהלשנה‬
‫מעודכן‬
‫הקלנדרית‬
‫לשנהחדשים‪,‬‬
‫בשקלים‬
‫מעודכן‬
‫מצטבר‬
‫חדשים‪,‬‬
‫בשקליםסכום‬
‫סכום מצטבר (‪)4‬‬
‫דברי הסבר‬
‫נוסף על כך‪ ,‬המפקח יהיה רשאי לדרוש מבעל התפקיד‬
‫הבכיר למסור לו כל מסמך הנדרש לשם מילוי הצהרת‬
‫ההון‪ ,‬וכן לערוך בדיקות בדבר תקינות הצהרות ההון‬
‫‪13‬‬
‫**‬
‫שהוגשו לו‪ .‬לעניין זה יובהר כי אין הכוונה שהמפקח ינהל‬
‫חקירות בדבר אמיתות הצהרות ההון‪ ,‬אלא שיבדוק אם‬
‫ההצהרה מולאה והוגשה כהלכה‪.‬‬
‫ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.308‬‬
‫יש להגיש תדפיסים נפרדים שהונפקו על ידי כל אחד מהגופים הרוכשים ‪ /‬מנהלים ‪ /‬מחזיקים; לחלופין‪ ,‬ניתן להגיש נספח שנערך על‬
‫ידי המצהיר או מי מטעמו‪ ,‬הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה‪.‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪99‬‬
‫זכויות בנכסי דלא ניידי (זכויות במקרקעין‪ ,‬לרבות בעלות‪ ,‬חכירה או דמי מפתח‪ ,‬זכות‬
‫‪.4‬‬
‫לקבל בעלות)‪:‬‬
‫להלן פירוט נכסי דלא ניידי שאני או בן משפחתי בעלי זכות בהם‪:‬‬
‫תיאור‬
‫הנכס‪,‬‬
‫ייעודו‬
‫והשימוש‬
‫בו‬
‫המען‬
‫(עיר‪,‬‬
‫רחוב‪,‬‬
‫מספר)‬
‫סוג הזכות (בעלות ‪ /‬שם בעל‬
‫חכירה ‪ /‬דמי מפתח ‪ /‬הזכות‬
‫זכות לקבלת בעלות) (המחזיק‬
‫או בן‬
‫משפחתו)‬
‫וחלקו‬
‫בנכס‬
‫(אחוז‬
‫בזכויות)‬
‫זיהוי‬
‫הנכס‬
‫(גוש‬
‫וחלקה)‬
‫עלות‬
‫רכישה‬
‫תאריך‬
‫רכישה‬
‫‪ .5‬זכויות בעלות במיטלטלין‪:‬‬
‫להלן פירוט מיטלטלין ‪ /‬נכסים בלתי מוחשיים‏**** שאני או בן משפחתי בעלים בהם‪:‬‬
‫סוג הפריט‬
‫תאריך רכישה‬
‫תיאור‬
‫עלות או ערך משוער‬
‫(לפי מיטב השפיטה)‬
‫שם הבעלים בנכס‬
‫(המצהיר או בן‬
‫משפחתו) וחלקו‬
‫בבעלות (באחוזים)‬
‫‪ .6‬החזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים‪:‬‬
‫(א) שותפויות‪:‬‬
‫יש לצרף מסמך מאושר על ידי רואה חשבון או מאזן אחרון של השותפות מאושר על ידי‬
‫רואה חשבון בנוגע לשותפויות שבהן המצהיר או בן משפחתו שותפים‪ ,‬הכוללים פרטים אלו‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫שם השותפות וכתובתה;‬
‫(‪)2‬‬
‫מספר תיק רישום;‬
‫(‪)3‬‬
‫תאריך המאזן האחרון;‬
‫(‪)4‬‬
‫זכויות בשותפות – ערך כספי;‬
‫(‪)5‬‬
‫שמו של בן המשפחה שהוא השותף בשותפות וחלקו בשותפות (באחוזים)‪.‬‬
‫דברי הסבר‬
‫שר המשפטים יהיה השר הממונה על ביצוע החוק‬
‫המוצע‪ ,‬והוא יהיה רשאי‪ ,‬באישור הוועדה‪ ,‬להתקין תקנות‬
‫לביצועו‪ ,‬וכן להוסיף בעלי תפקידים בכירים על אלו‬
‫****‬
‫המנויים בתוספת הראשונה‪ .‬הוספת בעלי תפקידים כאמור‬
‫תיעשה בהסכמת השר לביטחון הפנים – לעניין שוטרים‬
‫או סוהרים‪ ,‬ושר הפנים – לעניין עובדי רשות מקומית‪.‬‬
‫יש להתייחס למיטלטלין אשר שוויים המשוער עולה על ‪ 25,000‬שקלים חדשים‪ ,‬לרבות כלי רכב‪ ,‬כלי שיט‪ ,‬כלי טיס וכלי תחבורה‬
‫אחרים ולרבות מוצרים בני קיימא בתכולת הבית‪ ,‬חפצים יקרי ערך‪ ,‬סחורות ומלאי אחר; במקום שבו המיטלטלין מבוטחים אצל‬
‫מבטח – ניתן לצרף את רשימת המיטלטלין המבוטחים במקום הטבלה הרצ"ב‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫(חברות ואגודות שיתופיות)‪:‬‬
‫שיתופיות)‪:‬‬
‫אחרים‬
‫ואגודות‬
‫תאגידים‬
‫(חברות‬
‫(ב) תאגידים אחרים (ב)‬
‫עליהן בסעיף ‪ 3‬לעיל‪:‬‬
‫לעיל‪:‬‬
‫שלא‪3‬דווח‬
‫בסעיף‬
‫ציבוריות‬
‫דווח עליהן‬
‫פרטיות או‬
‫ציבוריות שלא‬
‫לגבי חברות‬
‫פרטיות או‬
‫סעיף זה רק‬
‫חברות‬
‫למלא‬
‫ישלגבי‬
‫יש למלא סעיף זה רק‬
‫שם‬
‫התאגיד‬
‫סוג‬
‫תאריך מספר‬
‫צורת‬
‫מספר‬
‫שם‬
‫צורת‬
‫מניות‬
‫תיק‬
‫מאזן‬
‫תיק התאגדות‬
‫התאגדות התאגיד‬
‫אחרון רישום‬
‫רישום‬
‫ערך נקוב תאריך‬
‫שם‬
‫תאריך‬
‫סוג‬
‫שם‬
‫תאריך‬
‫בשקלים רכישה‬
‫רכישה הבעלים‬
‫הבעלים מניות‬
‫מאזן‬
‫חדשים‬
‫(המצהיר‬
‫(המצהיר‬
‫אחרון‬
‫או בן‬
‫או בן‬
‫משפחתו)‬
‫משפחתו)‬
‫ערך נקוב‬
‫בשקלים‬
‫חדשים‬
‫אחרות שלא דווחו לעיל‬
‫זכויותלעיל‬
‫‪ .7‬זכויות אחרות שלא‪.7‬דווחו‬
‫תיאור‬
‫הזכות‬
‫שותפים‬
‫שמותבאחוזים‬
‫באחוזים חלק בזכות‬
‫בזכות ערך‬
‫בעלי חלקאומדן‬
‫שםערך‬
‫שם בעליתיאור אומדן‬
‫הזכות בשקלים‬
‫בשקלים‬
‫הזכות הזכותהזכות הזכות‬
‫חדשים‬
‫(המצהיר או‬
‫חדשים‬
‫(המצהיר או‬
‫בן משפחתו)‬
‫בן משפחתו)‬
‫שמות שותפים‬
‫הקובע למתן ההצהרה‬
‫ההצהרה‬
‫ההכנסה ביום‬
‫הקובע למתן‬
‫מקורות‬
‫ביום‬
‫ההכנסהב' –‬
‫חלק ב' – מקורות חלק‬
‫הכנסה אלה (יש להתייחס‬
‫להתייחס‬
‫מקורות‬
‫אלה (יש‬
‫משפחתי‬
‫הכנסה‬
‫מקורותלבן‬
‫משפחתיזו‪ ,‬לי או‬
‫בהצהרה‬
‫המפורטלבן‬
‫הרכושזו‪ ,‬לי או‬
‫בהצהרה‬
‫נוסף על‬
‫נוסף על הרכוש המפורט‬
‫בעתיד; לעניין זה‪" ,‬מקורות‬
‫הכנסה"מקורות‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫מקורות‬
‫בעתיד;‬
‫להיות‬
‫הכנסה‬
‫עשויים‬
‫מקורות‬
‫אם הם‬
‫להיות‬
‫בעבר‬
‫עשויים‬
‫למקורותהםהכנסה‬
‫למקורות הכנסה בעבר אם‬
‫פנסיות‪ ,‬תגמולים ומזונות)‪:‬‬
‫תמלוגים‪,‬ומזונות)‪:‬‬
‫לרבותתגמולים‬
‫פנסיות‪,‬‬
‫הכנסה" –‬
‫הכנסה" – לרבות תמלוגים‪,‬‬
‫מקור ההכנסה‬
‫שם‬
‫כתובת‬
‫ההכנסה‬
‫מקורסוגההכנסה‬
‫שם‬
‫הזכות‬
‫ההכנסה‬
‫שם בעל‬
‫סוג‬
‫(המצהיר או בן‬
‫משפחתו)‬
‫הזכותחדשים סכום בשקלים חדשים‬
‫בשקלים‬
‫סכוםבעל‬
‫שם‬
‫(המצהיר או בן‬
‫משפחתו)‬
‫כתובת‬
‫התחייבויותחובות ‪ /‬התחייבויות‬
‫חלק ג' – חובות ‪ /‬חלק ג' –‬
‫פירוט חדשים; להלן פירוט‬
‫להלןשקלים‬
‫___________‬
‫שקלים חדשים;‬
‫כולל של‬
‫___________‬
‫חובות בסכום‬
‫משפחתי של‬
‫בסכום כולל‬
‫חובות לבן‬
‫יש לי או‬
‫יש לי או לבן משפחתי‬
‫בכתב‪ ,‬אם יש כאלה)‪:‬‬
‫כאלה)‪:‬‬
‫או חוב‬
‫הלוואהיש‬
‫בכתב‪ ,‬אם‬
‫מסמכי‬
‫לצרף חוב‬
‫הלוואה או‬
‫החובות (יש‬
‫החובות (יש לצרף מסמכי‬
‫שם בעל‬
‫החוב‬
‫(המצהיר‬
‫או בן‬
‫משפחתו)‬
‫סכום‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫תאריך שם בעל‬
‫החוב‬
‫בעל היווצרות‬
‫היווצרות החוב‬
‫הזכות החוב‬
‫החוב (המצהיר‬
‫או בן‬
‫משפחתו)‬
‫ההצמדה‬
‫שםפרטי סכום‬
‫הריבית‬
‫בעלושיעורי החוב‬
‫הזכות‬
‫ההצמדהשישנן) בטוחות (ככל שישנן)‬
‫בטוחות (ככל‬
‫פרטי‬
‫ושיעורי הריבית‬
‫דברי הסבר‬
‫מוצע לעגן בחוק שירות המדינה (מינויים)‪,‬‬
‫התשי"ט–‪ ,1959‬את הוראות הסודיות שבהן מחויב מי‬
‫שממונה על קבלה ושמירה של הצהרות הון שהגישו‬
‫בעלי תפקידים בשתי הדרגות הגבוהות בשירות המדינה‪,‬‬
‫וכן את החובה להגיש הצהרת הון כחובה שאי־מילויה‬
‫הוא עבירת משמעת‪.‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪101‬‬
‫חלק ד' – הצהרה‬
‫אני החתום מטה ___________ מס' זהות ___________ מצהיר בזה כי –‬
‫כל המידע והפרטים שמסרתי בהצהרה זו‪ ,‬בקשר לעצמי או לבן משפחתי‪ ,‬הם מלאים‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫נכונים ואמיתיים;‬
‫כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי או לבן משפחתי הם מידיעה‬
‫‪.2‬‬
‫אישית‪ ,‬אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה‪ ,‬כשהפרטים אינם‬
‫ידועים לי במלואם או בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית‪ ,‬ואין באפשרותי לבררם‬
‫באמצעים סבירים;‬
‫אני מתחייב לעדכן את הצהרתי זו אם אהיה סבור כי חל שינוי משמעותי בתוכן‬
‫‪.3‬‬
‫הצהרתי או בתום כל ארבע שנים לכהונתי במשרתי הנוכחית או משרה אחרת שחוק הצהרת‬
‫הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות‪ ,‬התשע"ו–‪ ,2016‬חל‬
‫עליה‪.‬‬
‫חתימה _____________‬
‫‬
‫תאריך _____________‬
‫דברי הסבר‬
‫בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית תמשיך הוועדה לבחון נושאים אלו‪ :‬הוספת‬
‫בעלי תפקיד מצבא הגנה לישראל‪ ,‬ובפרט בעלי תפקיד‬
‫הקשורים לענייני רכש‪ ,‬לרשימת בעלי התפקידים הבכירים;‬
‫קביעת ההסדר בנוגע לכל בעל תפקיד באופן נפרד בחוק‬
‫הנוגע אליו; בחינת ההסדר הראוי לעניין הצהרות הון של‬
‫נושאי משרה שיפוטית‪ ,‬ובכלל זה זהות הגורם המפקח;‬
‫בחינת התקציב הנדרש להפעלת סמכויות הפיקוח ושמירת‬
‫הצהרות ההון בידי הגורמים הנוגעים בדבר‪.‬‬
‫יוזמים‪ :‬חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ'‪ ,‬מרדכי יוגב‪ ,‬איציק שמולי‪ ,‬רוברט אילטוב‪,‬‬
‫זוהיר בהלול‪ ,‬מירב בן ארי‪ ,‬ישראל אייכלר‪ ,‬יחיאל חיליק בר‪ ,‬יואל חסון‬
‫‪102‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫הכנסת‪ :‬של הכנסת‪:‬‬
‫מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת‬
‫הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' ‪( )75‬איסור פרסום שם חייל לעניין הליכים הקשורים‬
‫לפעילות מבצעית)‪ ,‬התשע"ו–‪2016‬‏*‬
‫התשט"ו–‪1955‬‏‪1‬‬
‫התשט"ו–‪1955‬‏‪1‬‬
‫תיקון סעיף ‪325‬‬
‫בחוק‪325‬‬
‫תיקון סעיף‬
‫‪– 325‬‬
‫בסעיף‬
‫העיקרי)‪,‬‬
‫(להלן – החוק‬
‫השיפוט‪.1‬הצבאי‪,‬‬
‫העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪– 325‬‬
‫החוק‬
‫(להלן –‬
‫הצבאי‪,‬‬
‫בחוק השיפוט‬
‫‪.1‬‬
‫חשוד"" יבוא ""שם של‬
‫של של‬
‫""שם‬
‫""שם‬
‫במקוםיבוא‬
‫חשוד"‪,‬חשוד""‬
‫""שם של‬
‫"שם של‬
‫במקום‬
‫בהגדרה‬
‫(ו‪,)2‬חשוד"‪,‬‬
‫קטןשל‬
‫בסעיף"שם‬
‫(ו‪ ),)2‬בהגדרה‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (‪1‬‬
‫הנאשם‪ ,‬לפי העניין‪;".‬‬
‫העניין‪;".‬‬
‫יבוא "או‬
‫ובסופהלפי‬
‫הנאשם‪,‬‬
‫נאשם""‪,‬‬
‫יבוא "או‬
‫ובסופהשל‬
‫חשוד"‪" ,‬שם‬
‫חשוד"‪" ,‬שם של נאשם""‪,‬‬
‫(‪)2‬‬
‫יבוא‪ :‬סעיף קטן (ו‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫קטן) (ו‪ )2‬אחרי‬
‫אחרי סעיף (‪2‬‬
‫חייל את שמו של חייל‬
‫של אדם‬
‫יפרסם‬
‫אדםזה‪,‬אתלאשמו‬
‫יפרסםסעיף‬
‫מהוראות‬
‫זה‪ ,‬לא‬
‫לגרוע‬
‫בליסעיף‬
‫מהוראות‬
‫"(ו‪)1( )3‬‬
‫"(ו‪ )1( )3‬בלי לגרוע‬
‫באחד מאלה‪:‬‬
‫באחד מאלה‪:‬‬
‫וכחלק‬
‫פעילות‬
‫שנעשתה‬
‫פעילות מבצעית וכחלק‬
‫מבצעיתאגב‬
‫שנעשתה‬
‫אגבעבירה‬
‫בביצוע‬
‫עבירהחשוד‬
‫בביצוע הוא‬
‫(א) הוא חשוד (א)‬
‫כאמור‬
‫בעבירה‬
‫כתבחשוד‬
‫שהיה‬
‫אישום‪,‬‬
‫כתב‬
‫ממנה וטרם הוגש נגדו‬
‫חשוד בעבירה כאמור‬
‫שהיה‬
‫אישום‪ ,‬או‬
‫הוגשאונגדו‬
‫וטרם‬
‫ממנה‬
‫אישום;‬
‫כתב‬
‫והוחלט שלא להגיש נגדו‬
‫להגיש נגדו כתב אישום;‬
‫שלא‬
‫והוחלט‬
‫מבצעית‬
‫פעילות‬
‫בביצועאגב‬
‫שנעשתה‬
‫עבירה‬
‫אגב פעילות מבצעית‬
‫שנעשתה‬
‫עבירה‬
‫נאשם‬
‫בביצועהוא‬
‫(ב) הוא נאשם (ב)‬
‫עודדיןלאחלוט;‬
‫בפסק‬
‫וכחלקהורשע‬
‫וכחלק ממנה‪ ,‬כל עוד לא‬
‫הורשע בפסק דין חלוט;‬
‫ממנה‪ ,‬כל‬
‫אגב פעילות מבצעית‬
‫מבצעית‬
‫שנעשתה‬
‫פעילות‬
‫עבירה‬
‫בביצועאגב‬
‫שנעשתה‬
‫הואשם‬
‫עבירה‬
‫הוא‬
‫בביצוע‬
‫הוא הואשם (ג)‬
‫(ג)‬
‫אותה עבירה בוטל‪ ,‬או‬
‫בוטל‪ ,‬או‬
‫נגדו בגין‬
‫עבירה‬
‫שהוגש‬
‫אותה‬
‫האישום‬
‫נגדו בגין‬
‫וכתב‬
‫שהוגש‬
‫ממנה‪,‬‬
‫האישום‬
‫וכחלק ממנה‪ ,‬וכתב וכחלק‬
‫שהוא זוכה‪.‬‬
‫שהוא זוכה‪.‬‬
‫הוראות סעיף‬
‫המחויבים‪ ,‬על‬
‫בשינויים‬
‫יחולו‪,‬‬
‫קטן (ה‪)2()1‬‬
‫המחויבים‪ ,‬על הוראות סעיף‬
‫בשינויים‬
‫(ה‪ )2()1‬יחולו‪,‬‬
‫סעיף קטן‬
‫הוראות‬
‫(‪ )2‬הוראות סעיף(‪)2‬‬
‫(ה‪()2()1‬ב) בלבד‬
‫לעניין חשוד‬
‫סעיף קטן‬
‫קטן זה‪ ,‬אולם הוראות‬
‫יחולו‪ ".‬לעניין חשוד בלבד‪".‬‬
‫יחולוקטן‬
‫(ה‪()2()1‬ב) סעיף‬
‫אולם הוראות‬
‫קטן זה‪,‬‬
‫דברי הסבר‬
‫חיילים ומפקדים בצה"ל עומדים במצבים קשים‬
‫ומורכבים‪ .‬לא רק במצבים מסכני חיים לעצמם ולזולתם‪,‬‬
‫אלא גם במצבים שבהם אופן הפעולה הנדרש לא תמיד‬
‫ברור‪ .‬עובדה זו‪ ,‬בשילוב העובדה שהפעולות המבצעיות‬
‫של צה"ל נערכות לא פעם בקרבת אוכלוסייה אזרחית‪,‬‬
‫מביאות לחקירת תפקוד חיילים ומפקדים‪ .‬חקירות אלו‬
‫יכולות להסתיים במסקנה שתפקוד החייל או המפקד היה‬
‫תקין‪ ,‬אך פרסום האירוע עלול לפגוע בחייל או במפקד‪ ,‬בין‬
‫היתר בשים לב לכך שהפרסום עלול להביא גם לנקיטת‬
‫אמצעים נגדם במדינות אחרות‪.‬‬
‫לפיכך מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי פרסום‬
‫פרטיו המזהים של חייל הנחקר בגין פעולה שנעשתה‬
‫אגב פעילות מבצעית וכחלק ממנה יהיה אסור כל עוד‬
‫מתקיימת חקירה בעקבות פעילותו‪ ,‬או כל עוד מתנהל‬
‫הליך משפטי בעניינו וטרם ניתן בו פסק דין חלוט‪ .‬איסור‬
‫הפרסום ימשיך לחול אם הוחלט שלא להגיש כתב אישום‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫נגד החייל‪ ,‬לבטל כתב אישום שהוגש נגדו‪ ,‬או לזכותו‪.‬‬
‫יובהר כי ההסדר המוצע יחול על פרטיו המזהים של‬
‫החייל ולא על עצם קיום החקירה או ההליך המשפטי‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬ההסדר יחול על חקירות והליכים משפטיים הנוגעים‬
‫לפעילות מבצעית בלבד‪ ,‬ולכן לא יהא בו כדי להעניק‬
‫פריבילגיה מיוחדת לחיילי צה"ל בנוגע לפרסום פרטיהם‬
‫בחקירות הקשורות בין היתר לחשדות פליליים שאינם‬
‫קשורים לפעולה שנעשה אגב פעילות מבצעית וכחלק‬
‫ממנה‪ .‬עם זאת‪ ,‬לבית הדין הצבאי יישמר שיקול הדעת‪,‬‬
‫המסור לו גם כיום‪ ,‬אם להתיר את פרסום פרטיו של החייל‬
‫אם סבר כי יש בכך עניין לציבור או אם החייל ביקש‬
‫לפרסם את שמו או הסכים לכך‪ .‬סמכותה של המשטרה‬
‫הצבאית להתיר במקרים דחופים פרסום שמו של חשוד‪,‬‬
‫לצורך איתור חשוד או עד‪ ,‬תפיסת עבריין נמלט‪ ,‬אזהרת‬
‫הציבור מפני אדם העלול לסכנו או צורך חיוני אחר‪,‬‬
‫תישמר אף היא (סעיף ‪.)1‬‬
‫הצעת חוק מס' פ‪( 2108/20/‬מספר פנימי‪ ;)567680 :‬הועברה לוועדה ביום ד' בטבת התשע"ו (‪ 16‬בדצמבר ‪.)2015‬‬
‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;171‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.616‬‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪103‬‬
‫תיקון סעיף ‪521‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיקון סעיף ‪539‬א‬
‫‪.3‬‬
‫בסעיף ‪(521‬א) לחוק העיקרי‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪2‬א) עבירה לפי סעיף ‪539‬א;"‪.‬‬
‫בסעיף ‪539‬א לחוק העיקרי‪ ,‬אחרי סעיף קטן (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ג) המפרסם שמו של חייל המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר‪ ,‬לרבות כל פרט‬
‫אחר שיש בו כדי לזהות אותו‪ ,‬דינו – מאסר שישה חודשים‪".‬‬
‫דברי הסבר‬
‫מוצע לקבוע כי פרסום פרטיו המזהים של חייל‬
‫שעניינו נדון במסגרת תחקיר מבצעי יהיה אסור אף הוא‪,‬‬
‫ויהווה עבירה שדינה שישה חודשי מאסר‪ .‬עבירה זו תחול‬
‫אף אם בוצעה בידי אזרח (סעיפים ‪ 2‬ו־‪.)3‬‬
‫בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית תדון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בתחולת‬
‫ההסדר המוצע על שוטרי משמר הגבול ובהחלת איסור‬
‫הפרסום גם לאחר הרשעת חייל‪.‬‬
‫יוזמים‪ :‬חברי הכנסת איל בן ראובן‪ ,‬ציפי לבני‪ ,‬דוד ביטן‪ ,‬מירב בן ארי‪ ,‬יואב בן צור‪ ,‬אלי אלאלוף‪ ,‬סופה לנדבר‪,‬‬
‫ענת ברקו‪ ,‬אברהם דיכטר‪ ,‬איתן כבל‪ ,‬איתן ברושי‪ ,‬יעקב פרי‪ ,‬מרדכי יוגב‪ ,‬יוסי יונה‪ ,‬יואב קיש‪ ,‬עליזה לביא‪,‬‬
‫יואל רזבוזוב‪ ,‬טלי פלוסקוב‪ ,‬בצלאל סמוטריץ'‪ ,‬מנואל טרכטנברג‪ ,‬יחיאל חיליק בר‪ ,‬מכלוף מיקי זוהר‪,‬‬
‫איילת נחמיאס ורבין‪ ,‬יואל חסון‪ ,‬אלי כהן‪ ,‬מאיר כהן‪ ,‬עמר בר־לב‪ ,‬אראל מרגלית‪ ,‬חיים ילין‪,‬‬
‫קסניה סבטלובה‪ ,‬רוברט אילטוב‪ ,‬חמד עמאר‪ ,‬איציק שמולי‪ ,‬נאוה בוקר‪ ,‬אורן אסף חזן‬
‫מצטרפים‪ :‬חברי הכנסת זאב בנימין בגין‪ ,‬אברהם נגוסה‬
‫‪104‬‬
‫המחיר ‪ 4.86‬שקלים חדשים‬
‫הצעות חוק הכנסת – ‪ ,633‬י"ט באדר ב' התשע"ו‪29.3.2016 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-3030‬‬
‫סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת‬