קבוצת יבנה שבועון

Comments

Transcription

קבוצת יבנה שבועון
‫שבועון קבוצת יבנה‬
‫כ"א באדר א' תשע"ד‬
‫(‪)11.1.1.‬‬
‫ּומחּוץ‪( "...‬שמות ל"ז ‪)1-1‬‬
‫"וַ יַעַ ׂש בְּ צַ לְּ אֵ ל אֶ ת‪-‬הָ ָארֹן עֲצֵ י ִׁש ִׁטים‪ ...‬וַ יְּ צַ פֵ הּו זָ הָ ב ָטהוֹר ִׁמבַ יִׁ ת ִׁ‬
‫ב"ה ערב שבת פרשת "וַיַ ְקהֵ ל"‬
‫הדלקת נרות‪ 11:11 :‬צאת השבת‪11:11 :‬‬
‫שבועון מספר ‪1111‬‬
‫‪1‬‬
‫שבת פרשת וַ י ְַקהֵ ל‬
‫ליל שבת‬
‫‪ 11:11‬הדלקת נרות‬
‫תפילות מנחה וערבית‬
‫פרשת שבוע בבית הכנסת – יוסי בן טולילה‬
‫שבת‬
‫‪11:11‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪11:.1‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪11:.1‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪10:11‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪11:11‬‬
‫‪11:11‬‬
‫דף יומי בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫תפילת שחרית‬
‫לאחר ההפטרה‪ ,‬תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת‬
‫שיעור בפרשת השבוע אחרי תפילת מוסף בבית הכנסת – הרב יצחק לוי‬
‫תהילים לנשים ‪ -‬בבית המדרש‬
‫סיפורי התנ"ך לילדים בבית הכנסת‬
‫הב ית האדום פתוח לביקורים למשך שעה‬
‫שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת נח חיות‬
‫תפילת מנחה גדולה‬
‫משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה וחצי‬
‫שיעור גמרא ‪ -‬בבית המדרש – הרב אילעאי‬
‫תפילת מנחה קטנה‬
‫'צורבא מדרבנן' – הרב בנצי אלגאזי ‪ -‬בבית הכנסת‬
‫תפילת ערבית והבדלה‬
‫תמונת השער‪ :‬שחזור משוער של ארון הברית בפארק הארכיאולוגי בתמנע‪.‬‬
‫ברכות לבביות‬
‫לחנה כהנא להולדת שלושת הנינים‪:‬‬
‫שני נכדים לציפורה ואריה וייס ונכד לתרצה ואייל בן יעקב‪.‬‬
‫תודה ויום נעים‪,‬‬
‫תרצה‬
‫‪1‬‬
‫נקודה למחשבה‬
‫הקורא את הפרשיות העוסקות בבניית המשכן מבין "שהתגלגל" שם כסף רב‪ ,‬ולשם ביצוע‬
‫העבודה היו צריכים לבחור באנשי מקצוע מתאימים‪ .‬הקורא את הפרשנים והדרשנים על‬
‫תפקודו של משה בבניית המשכן‪ ,‬יבחין בלבטים שהם שמים בפיו‪ .‬בדבריהם אפשר לחוש‬
‫באקטואליות של האירועים‪.‬‬
‫אביא מספר קטעים הממחישים זאת‪:‬‬
‫אּורי וגו'" (שמות ל"א ‪ .)1‬אמר רבי‬
‫אתי בְּ ֵשם בְּ צַ לְּ אֵ ל בֶ ן‪ִׁ -‬‬
‫משה לֵאמֹר‪ְּ :‬ראֵ ה ָק ָר ִׁ‬
‫"וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל‪ֶ -‬‬
‫יצחק‪ :‬אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור‪ ,‬שנאמר‪ְּ " :‬ראּו ָק ָרא ה' בְּ שֵ ם‬
‫אּורי" (שם‪ ,‬ל"ה ‪ .)01‬אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה‪ :‬משה‪ ,‬הגון עליך בצלאל? אמר‬
‫בְּ צַ לְּ אֵ ל בֶ ן‪ִׁ -‬‬
‫לו‪ :‬רבונו של עולם‪ ,‬אם לפניך הגון ‪ -‬לפני לא כל שכן? אמר לו‪ :‬אף על פי כן‪ ,‬לך אמור להם‪ .‬הלך‬
‫ואמר להם לישראל‪ :‬הגון עליכם בצלאל? אמרו לו‪ :‬אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון ‪-‬‬
‫לפנינו לא כל שכן? (ברכות נ"ה‪).‬‬
‫ועם היות שידע משה חכמת בצלאל ורב תבונתו‪ ,‬היה ירא להפקידו על המלאכה‪ ,‬לפי שהיה בן‬
‫אורי בן חור בן מרים בן אחותו‪ .‬שמא יאמרו ישראל‪ :‬משה עשה עצמו מלך‪ .‬ואת אהרן אחיו כהן‬
‫גדול‪ .‬ואת בני אהרן כהני ה'‪ .‬ואף את בצלאל מפני שהיה נכדה של אחותו נתן כל התרומה בידו‬
‫אתי בְּ ֵשם‬
‫והפקידו על המלאכה ‪ ...‬והשיב לדברי כל אחד מהכתות האלה באמרו‪ְּ :‬ראֵ ה ָק ָר ִׁ‬
‫בְּ צַ לְּ אֵ ל‪ .‬אל תחוש לדברי האומרים‪ .‬ראה אתה וכל איש מהם יראה‪ ,‬שאני בחרתי בבצלאל‬
‫לעשות המלאכה הזאת‪ ,‬וקראתי אותו בשמו ובשם אביו ואבי אביו בצלאל בן אורי בן חור למטה‬
‫יהודה‪ .‬כי האדם יראה לעיניים ואני רואה ללבב‪( .‬אברבנאל שמות פרשת כי תישא פרק ל"א)‬
‫ונפלוש לפרשה הקרובה (התנצלות לכותב של השבוע הבא‪)....‬‬
‫יתי נֶאֱ מָ ן הּוא‪ .‬ומשה נתן חשבון?‬
‫ולמה עשה חשבון? הקב"ה מאמינו שנא' (במדבר י"ב ‪ )1‬בְּ ָכל‪-‬בֵ ִׁ‬
‫אלא מפני ששמע ליצני הדור שהיו משיחין אחריו שנאמר‪" :‬וְּ הָ יָה כְּ צֵ את משֶ ה אֶ ל‪-‬הָ אֹהֶ ל יָקּומּו‬
‫משה עַ ד‪-‬בֹא ֹו הָ אֹהֱ לָה" (שמות ל"ג ‪ .)1‬ומה היו‬
‫כָל‪-‬הָ עָ ם וְּ נִׁ ְּצבּו ִׁאיש פֶ תַ ח ָאהֳ ל ֹו וְּ ִׁהבִׁ יטּו ַאחֲ ֵרי ֶ‬
‫אומרים?‪ ...‬ריקה‪ .‬אדם שנתמנה על מלאכת המשכן על ככרי כסף ועל ככרי זהב שאין לו חקר‬
‫ולא משקל ולא מניין‪ ,‬מה אתה רוצה שלא יהיה עשיר? כששמע כן אמר‪ :‬חייכם משנגמרה‬
‫קּודי הַ ִׁמ ְּשכָן" (שמות ל"ח‬
‫מלאכת המשכן אני נותן להם חשבון‪ .‬כיון שנגמרה‪ ,‬אמר להם‪" :‬אֵ לֶה פְּ ֵ‬
‫‪ ( . )11‬מדרש תנחומא‪ ,‬פרשת פקודי‪ ,‬סימן ז')‬
‫הא ם היה חשד אמיתי בדברי המלעיזים על אדון הנביאים? אלא שבאו חכמינו ולימדונו‪ ,‬שמנהיג‬
‫חייב לבצע את תפקידו בשקיפות מוחלטת‪ .‬לא רק שלא יבצע עבירה‪ ,‬אלא שמעשיו הציבוריים‬
‫ימנעו מקהלו לחשוד בו‪ .‬עליו להבהיר לכולם‪ ,‬שכספי ציבור אינם מתן בסתר אלא יש לתת דו"ח‬
‫לציבור‪ ,‬אפילו אם הוא איש מעלה כמשה רבנו‪.‬‬
‫משה גלס‬
‫‪0‬‬
‫פנים לחינוך‬
‫חוגים‪ :‬העוברים באזור המוסך יכולים לראות תחת אחת הסככות שילדה של ג'יפ‪ ,‬ובין קרביה ילדים‬
‫מחברת נעורים והתיכון‪ .‬ילדים אלה לוקחים חלק בחוג מכונאות רכב בהובלת שמוליק ליברמן‪,‬‬
‫המאפשר לילדים לטעום ממקצוע המכונאות‪ .‬ועוד בתחום החוגים‪ :‬בגן כחול דולקים אורות במוצ"ש‬
‫כאשר בני התיכון מוציאים מרץ עם רצועות ‪ TRX‬המשמשות לאימוני כוח‪.‬‬
‫בית הספר העל‪-‬יסודי‪ :‬לאחרונה התקיימה פגישת הסברה להורי כיתה ו' בהשתתפות הנהלת בית הספר‬
‫העל‪-‬יסודי‪ .‬מסתבר שיש מה לחדש להורים מיבנה‪ ,‬שבית הספר מצוי בחצרם‪ .‬רוב הזמן הוקדש לשאלות‬
‫סביב מסלולי הלימוד השונים בבית הספר‪ :‬מסלול עיוני ומסלול בית המדרש‪ ,‬כאשר תלמידים נדרשים‬
‫לבחור אחד מהם כבר לקראת שנת הלימודים הבאה‪ .‬תשומת הלב האישית להורי יבנה והמפגש הנינוח‬
‫בין ההורים לבין מובילי בית הספר‪ ,‬תרם להרגשת האמון ההדדי‪ ,‬וחיזק את השותפות בינינו לבין מחנכי‬
‫ילדינו בבית הספר‪.‬‬
‫בני עקיבא‪ :‬בעבר נמסר דיווח על שינוי אופן הפעילות בסניף 'בני עקיבא' בקיבוץ‪ ,‬כאשר קבוצת‬
‫מדריכים מהתיכון (‪ 9‬במספר) מפעילה את הסניף בפעולות שבועיות שבטיות‪ ,‬ומדי פעם באירועים שבו‬
‫שותף כל הסניף‪ .‬אפרת מירון‪ ,‬בת שירות בקיבוץ‪ ,‬ששימשה עד כה כמדריכת יהודה הצעיר‪ ,‬תהיה‬
‫הקומונרית של הסניף‪ ,‬ותחליף למעשה את אושר בנדב‪ ,‬תלמידת כיתה י"ב‪ ,‬אשר הובילה מתחילת‬
‫השנה את צוות ההדרכה בהצלחה ובהרבה נחישות ויוזמה‪ .‬בהזדמנות זו נודה לאושר‪ ,‬ונאחל לה הצלחה‬
‫בבחינות הבגרות‪.‬‬
‫כנס עובדי החינוך‪ :‬במקביל למועצת החינוך של הקבה"ד‪ ,‬התקיים בניר עציון כנס עובדי החינוך‬
‫הקיבוצי‪ .‬הכנס עסק ביצירה וצרכנות בשדה החינוכי‪ .‬למדנו על הפוטנציאל העצום הקיים ברעיון‬
‫הקיימות‪ ,‬ובמימוש יומיומי של רעיון זה בחיי הקיבוץ‪ ,‬ובחינוך לחשיבה ועשייה המתחשבת בסביבה‪.‬‬
‫כאשר נעדכן יום אחד את משנת 'תורה ועבודה' ונתאימה לעידן בו אנו חיים‪ ,‬נראה שנושא הקיימות‬
‫יעמוד במרכזה‪.‬‬
‫שוק צדקה‪ :‬מסגרות החינוך הקיבוצי עובדות במרץ ויוצרות ומייצרות מוצרים למכירה בשוק הצדקה‬
‫המסורתי שייערך ביום א'‪ 2 ,‬במרץ‪ ,‬ראש חודש אדר ב'‪ .‬במקביל למכירות בתי הילדים‪ ,‬תארח חברת‬
‫נעורים בבית הקפה זוגות ומשפחות לקפה ועוגה וגם לארוחת ערב‪ ,‬במחיר סמלי‪ .‬בשוק יתארחו גם חברי‬
‫עמותת שק"ל אשר יציעו למכירה מוצרים שהכינו אנשים בעלי צרכים מיוחדים‪.‬‬
‫בית ספר יסודי‪ :‬בפגישה שנערכה בבית הספר היסודי‪ ,‬התקיים סיכום ביניים של פרויקט אירוח תלמידי‬
‫בית הספר היסודי במשק ילדים בהובלת נירית אפרתי‪ .‬אחת לחודש מגיעים תלמידי כיתות א'‪-‬ג' ללימוד‬
‫של שעה וחצי במשק‪ .‬נושאי המפגשים קשורים לעונות השנה‪ ,‬מחזור החי במשק ומחזור השנה‬
‫החקלאית‪ .‬פרויקט זה הוא חלק מיוזמה לקרב את בית הספר‪ ,‬מוריו ותלמידיו לקיבוץ‪ ,‬לאנשיו ולסביבה‬
‫בה הוא נמצא‪ ,‬והוא משלב הלכה למעשה את רעיון הקיימות שהוזכר לעיל‪.‬‬
‫העשרה הורית‪ :‬בתקופה הקרובה יוצעו להורים ולבני הנוער סדנאות בנושא ליווי ההתפתחות המינית‬
‫אצל המתבגר‪/‬ת‪ .‬הסדנאות יועברו על ידי אנשי מקצוע עם ניסיון בתחום‪ ,‬ויתנו לנו ההורים‪ ,‬כלים לליווי‬
‫ילדינו בהתבגרותם‪.‬‬
‫יאיר לסלוי‬
‫‪.‬‬
‫ההרשמה לסעודת שבת ביבנט‬
‫לסעודת ליל שבת‪ ,‬אפשר גם להירשם באתר שלנו‪ .‬הבקשות מגיעות למטבח‪ ,‬ומטופלות בהתאם‪.‬‬
‫כך ניראה הטופס שיש למלא באתר‪:‬‬
‫לחברינו מרים ואפרה שוולב‪,‬‬
‫אנחנו משתתפים בצערכם על פטירת בתכם היקרה‪,‬‬
‫דליה בר לביא ז"ל‬
‫בית קבוצת יבנה‬
‫‪1‬‬
‫"וְ גָ לֻת יְ רו ָש ִַ ַלם אֲ ֶׁשר ִַב ְס ָפ ַרד‪" ...‬‬
‫(עובדיה א' ‪)02‬‬
‫זה מכבר הודיעה ממשלת ספרד‪ ,‬שתאפשר‬
‫הנפקת אזרחות ספרדית עבור צאצאי‬
‫אבי למדתי שבמשפחה היו רבנים גדולים‬
‫וידועי שם ויש אף רחוב ובית כנסת על שם‬
‫היהודים שגורשו מספרד בשנת ‪ .1.91‬זאת‪,‬‬
‫מבלי לוותר על אזרחותם (הישראלית או כל‬
‫סבי‪ :‬רבי יעקב טהון‪.‬‬
‫אף פעם לא חשבנו להוציא אזרחות ספרדית‬
‫אזרחות אחרת) אותה הם מחזיקים כיום‬
‫כפי שהיה נהוג עד כה‪ .‬אזרחות זו‪ ,‬בין‬
‫אבל זה מעורר מחשבות‪ .‬אני לא יודעת אם‬
‫נלך לעשות את זה‪ .‬כן שמחתי שממשלת‬
‫היתר‪ ,‬עושה צדק היסטורי עם היהודים‬
‫ספרד סוף סוף מכירה בזה שהיה עולם‬
‫שמוצאם מספרד‪ ,‬אשר בעצם גירושם‬
‫יהודי ענק ועשיר שעמד פני עצמו‪ .‬האמת‬
‫ממדינה זו‪ ,‬נחתם פרק מפואר בקורות עם‬
‫ישראל בגולה‪ .‬יצאנו לראיין מספר חברים‬
‫שהמעט יהודים שנותרו שם מאד‬
‫מתבוללים‪ .‬אני יכולה גם לספר שלדינו‬
‫כדי לבדוק‪ ,‬האם גם הם צאצאים ליהודי‬
‫ספרד שגורשו בזמנו‪ .‬מהריאיונות עולה‪,‬‬
‫היתה השפה בה דיברנו בבית‪ .‬אבא שלי‬
‫לימד את אמי שפה זו ואנחנו הילדים הבנו‬
‫שממרחק של שנים‪ ,‬יש מי ששמר על תחושת‬
‫זהות ליהדות ספרד מתוך ידיעה שהוא נמנה‬
‫לדינו ויש לנו אוצר מילים מאד גדול‪ .‬סבא‬
‫וסבתא שלי והדודים כולם דיברו בלדינו‪.‬‬
‫על צאצאי המגורשים‪ ,‬ויש מי שגילה‪ ,‬שכלל‬
‫אין לו זיקה אליה‪.‬‬
‫אני שמחה להיות שייכת לתרבות עשירה‬
‫ומפוארת זו‪.‬‬
‫גמליאל אטיאס‪ :‬האמת שבמקור השם שלנו‬
‫הוא עטיה במקור ולמעשה "עיברתו" את זה‬
‫רמי צרויה‪ :‬במקור יש לנו שורשים‬
‫ספרדיים‪ .‬יש במשפחה דוד שמתעסק עם‬
‫לאטיאס‪ .‬האמת שאני בספק אם אני‬
‫בסיפור הזה של להתעסק עם האזרחות‬
‫השורשים שלנו‪ ,‬מאיפה באנו ומה מקור‬
‫השם שלנו צרויה‪ ,‬הוא מצא שמקורו בכפר‬
‫הספרדית‪ .‬אני באופן אישי לא מעניין אותי‪.‬‬
‫ששמו צירול‪ .‬יש כל מיני אפשרויות האמת‪.‬‬
‫כששאלתי את אמא שלי לגבי זה היא ענתה‬
‫בעיקרון אין לנו זהות "ספרדית"‪ ,‬הזהות‬
‫לי שזה שטויות ושמוצאנו ממרוקו‪ .‬כך שהם‬
‫לא ממש מתחברים לעניין וכך גם אנחנו‪.‬‬
‫שלנו היא יותר בכיוון של יהדות מרוקו‬
‫ולשורשים אלו התייחסו גם הורינו‪ .‬אף פעם‬
‫רחלי וייצמן‪ :‬השורשים הספרדיים שלי הם‬
‫מובהקים‪ .‬אבא שלי ממש יליד ספרד כך‬
‫במשפחה לא התייחסנו לזה ששורשנו‬
‫מספרד‪ .‬שמעתי על כוונה זו של ממשלת‬
‫שהוא מחזיק באזרחות ספרדית‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫ידוע לי שכל המשפחה של אבא שלי היו‬
‫ספרד בנוגע להענקת אזרחות אבל מעבר‬
‫לזה אין לי עניין בזה‪.‬‬
‫מאנוסי ספרד שחלקם אף ניסו לחזור לארץ‬
‫זו‪ .‬אבי‪ ,‬מנחם טהון‪ ,‬נולד בטטואן שזו‬
‫אסתר לוי‪ :‬בעיקרון יש לי זיקה ליהדות‬
‫ספרד אם כי אני לא יכולה להגיד בבטחה‪.‬‬
‫עיירה על גבול ספרד –מרוקו‪ .‬מסיפורים של‬
‫בבית דיברנו ספרדית וזו גם היתה שפת‬
‫‪6‬‬
‫אימי שמוצאה מתורכיה‪ .‬רק כשגדלנו‬
‫בצפון מרוקו‪ ,‬יש לי בהחלט זיקה לכל‬
‫הבאנו הביתה את העברית‪ .‬הנושא של‬
‫העניין הזה‪ .‬כי לא במקרה נהגו יהודי‬
‫האזרחות מאד רחוק ממני‪ ,‬בשביל מה אני‬
‫טטואן לקרוא לבית הקברות של העיר‪' ,‬בית‬
‫צריכה אזרחות ספרדית? זה לא נראה לי‬
‫מוסיף לשום מדינה‪ .‬אולי הספרדים רוצים‬
‫הקברות של קסטיליה' ולא של טטואן‪ .‬אני‬
‫זוכר שכשהייתי בטיול בספרד‪ ,‬והסתובבתי‬
‫לחפות על משהו אך אלי זה לא מדבר‪.‬‬
‫יוסי בן טולילה‪ :‬אישית‪ ,‬אני חושב שמתן‬
‫בשכונה יהודית שנשמרה בצורה אותנטית‬
‫כאילו רק אתמול היהודים גורשו ממנה‪,‬‬
‫דרכון ספרדי לצאצאי המגורשים‪ ,‬הוא‬
‫בהחלט תיקון של עוול היסטורי‪ .‬כמי שנולד‬
‫הרגשתי ממש בבית‪.‬‬
‫ראיינה‪ :‬יונה עפרוני‬
‫וגדל בשנות חייו הראשונות בעיר טטואן‪,‬‬
‫שהייתה מקום מושבו של השלטון הספרדי‬
‫אל טרנסיטו‬
‫קישוטים וכתובות עבריות‬
‫בכותל המזרח של בית‬
‫הכנסת "אל טרנסיטו"‪,‬‬
‫הממוקם בשכונה היהודית‬
‫של טולדו‪.‬‬
‫(מתוך האתר של "בית‬
‫התפוצות")‬
‫עוד על בנייה‬
‫חוויות של פעם‪ ,‬על בתים ועל שכנים וכל מה שביניהם‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1111‬כתבה אילזה ראבד ז"ל‪ ,‬זיכרונות על ימים בהם דירה הייתה ליפט‪ .‬אחר כך הדירה‬
‫הייתה חדר בבית ללא שירותים‪ ,‬כאשר גודלו היה כשלושה על ארבעה מטרים‪ .‬למרות זאת‪ ,‬היו‬
‫אלה ימים יפים של יחסי שכנות נפלאים‪ ,‬כאשר ישיבה בצוותא על הדשא ו‪/‬או המרפסת‪,‬‬
‫החליפה את הטלוויזיה והמחשב של היום‪.‬‬
‫גדליה דיטור מספר לנו על קבוצת הבניין שהייתה פעם‪ .‬הוא מספר גם על סוגי הבתים השונים‬
‫והמשונים שהיו‪ :‬מי יודע היום מה היה בית גרוס‪ ,‬בית הרטה‪ ,‬בית אורחים‪ ,‬בית גוטספילד‪,‬‬
‫הצריף השוודי והצריף הלבן?‬
‫על כל אלה ועוד‪ ,‬תוכלו לקרוא באתר מורשת במדור‪ :‬סיפורי מקום‪ /‬חברים מספרים‪.‬‬
‫היכנסו ותיהנו‪,‬‬
‫דני הרץ‬
‫‪1‬‬
‫על הנעשה ב'געש'‬
‫חברת 'געש כלי יהלום'‪ ,‬כשמה כן היא‪ ,‬הינה חברה המייצרת אופני יהלום או בורזון ‪.‬‬
‫מהו אופן יהלום? אופן יהלום‪ ,‬הינו גלם מתכתי‪ ,‬בדרך כלל מאלומיניום‪ ,‬שעליו מסנטרים‬
‫(מחברים) את היהלום בעזרת טמפרטורה ולחץ מתאימים‪ .‬היהלומים הם מלאכותיים‪,‬‬
‫ומיוצרים במקומות שונים בעולם‪ .‬במקרים בהם לא ניתן להשתמש ביהלומים בגלל סוג הפלדה‪,‬‬
‫משתמשים בבורזון‪ .‬בורזון הוא גביש שנמצא ברוסיה לפני מאה שנה‪ ,‬ובנוי מיסוד בורון וחנקן‬
‫(נייטריד)‪ .‬הוא השני בטבע בחוזק לשחיקה אחרי יהלום‪ .‬את היהלומים או הבורזונים ניתן‬
‫להשיג במגוון רחב של גדלים‪ ,‬וכן של ציפויים שונים‪.‬‬
‫הציפוי של היהלום או הבורזון תלוי בשימוש שנרצה לעשות איתו‪ ,‬וכמובן במחיר שלו‪.‬‬
‫אנו משתמשים בערך ב‪ 11-‬סוגי יהלום או בורזון‪ ,‬שבכל אחד כ‪ 11-‬גדלים שונים‪.‬‬
‫כל אופן שמייצרים צריך לקבוע את המתכון שלו‪.‬‬
‫מתכון כולל כמה סוגי יהלום‪,‬‬
‫שהוא המנהל הטכנולוגי של‬
‫מלכד וגלם‪ .‬את המתכון קובע עדי‬
‫המפעל‪ ,‬לפי דרישות שמגיעות‬
‫מהלקוח‪ ,‬ולאחר תרגומם על ידי‬
‫את התערובת מלכד ויהלומים‬
‫מהנדסי האפליקציה‪.‬‬
‫מכינה נטע‪ ,‬ומכניסה להליכים‬
‫שונים של ייבוש וערבוב‪ .‬לאחר‬
‫מכן התערובת עוברת לאגף הייצור‪,‬‬
‫למחלקת מילוי‪ .‬את התערובת‬
‫ממלאים בתבנית ידנית‪ ,‬ולוקחים‬
‫למכבש שכולל מערכת חימום ומערכת לחיצה‪ .‬במכבש מתבצע הסנטור‪ ,‬והאופן מתגבש לצורה‬
‫כמעט סופית‪.‬‬
‫לאחר קירור‪ ,‬האופן עובר למחלקת העיבוד השבבי שבו מתבצעת חריטה סופית‪ ,‬וכן השחזה‬
‫למידה ול צורה הסופית‪ .‬משם האופן עובר ביקורת לשם בדיקת כל המידות ופגמים במידה‬
‫וקיימים‪ ,‬ואז לסימון על האופן במכונת הלייזר ולאריזה סופית‪.‬‬
‫אנו מוכרים את האופנים לכל חברה שמתעסקת בחומרים קראמיים או ייצור כלי עבודה‬
‫ממתכות קשות או מפלדות כלשהן‪.‬‬
‫עיקר המכירות הינם ליצוא‪ ,‬אבל לצערנו זה לא מספק‪ .‬אבל בע"ה‪ ,‬אנחנו מקווים לטוב‪.‬‬
‫שלמה אניקסטר‬
‫קמחא דפסחא‬
‫"קמחא דפסחא" בהובלת הקיבוץ הדתי נערך‬
‫למשלוח אלפי חבילות‪ .‬תלושי צדקה ותרומות‬
‫יתקבלו ברצון‪ .‬ניתן להניחם בתאי הדואר של ועדת‬
‫צדקה או של הקיבוץ הדתי‪ .‬תודה!‬
‫נחמיה רפל‬
‫‪1‬‬
‫היי דרומה! מחדשות צוות טיולי חורף‬
‫צוות טיולי החורף התעורר מתרדמת הקיץ‪ ,‬והחל במלאכת תכנון טיולי החורף לשנת תשע"ה‪.‬‬
‫לאחר שהתלבטנו בין אזורים שונים כיעד לטיול‪ ,‬ומאחר והטיול האחרון היה באזור ירוק‪,‬‬
‫החלטנו להתמקד באזור צהוב בטיול הבא‪ .‬מכאן התגלגלנו להחלטה לטייל באזור אילת‪ ,‬שהיה‬
‫יעד לטיול חורף לפני כשני עשורים‪ .‬מאז עבר האזור פיתוח תיירותי מואץ‪ ,‬שאנו מבקשים לחוות‬
‫אותו בשנה הבאה‪.‬‬
‫בימים אלה אנו מגבשים רשימת הצעות למלונות אותם נתחיל לבדוק בעוד כשבועיים‪ .‬חברים‬
‫המעוניינים לתרום לנו בתחום זה מנסיונם – מוזמנים לפנות אלינו עם הצעות קונקרטיות‪.‬‬
‫כבר עתה אנו מתחילים ליצור קשר עם מדריכים מן האזור‪ ,‬על מנת להגיע למיטב בתחום‪ .‬גם‬
‫כאן נשמח לקבל המלצות‪.‬‬
‫התקופה המתוכננת כעת היא שבט‪-‬אדר (ינואר‪-‬פברואר)‪ ,‬בתקווה למצוא אכסניה שתקבל אותנו‬
‫ברצ ף‪ .‬הכוונה לשלב טיולים בחיק הטבע הסמוך לעיר‪ ,‬תוך מפגשים עם דמויות ואתרים‬
‫המיוחדים לעיר ולאזור‪ .‬אלה שחוו חוויות מיוחדות באזור – מוזמנים לשתף אותנו‪ .‬למשל‪ ,‬כבר‬
‫הספקנו לבדוק אפשרות לירידה בטיסה לאילת – מה שבשלב זה נראה כלא רלוונטי וכדאי‪,‬‬
‫מבחינת המאמץ הכרוך בדבר‪.‬‬
‫נשמח לקבל הצעות ורעיונות לאתרים‪ ,‬מסלולים‪ ,‬מפגשים‪ ,‬סיסמא‪ ,‬לוגו‪ ,‬וכל היוצא באלה‪.‬‬
‫בברכת חן הארץ‪,‬‬
‫צוות טיולי חורף שלך ובשבילך‪ ,‬בכל מקום ובכל שעה!‬
‫מאיר אלטמן‪ ,‬טל בגלייבטר‪ ,‬יעל מרוז‪ ,‬מיכל סופר‪-‬ברלב‪ ,‬יצחק ברוכי‪ ,‬מתי אלטמן ואבי ששון‬
‫בית מדרש 'קדם' לבוגרי צבא‬
‫בית מדרש 'קדם' לבוגרי צבא בשדה אליהו‪ ,‬מארגן ערב חשיפה לצעירים עם תוכנית‬
‫עשירה וטעימה‪.‬‬
‫ביום חמישי הקרוב‪ ,‬כ"ז באדר א' (‪ ,)22.2‬יתקיים ערב חשיפה לבית מדרש "קדם"‬
‫לקראת זמן קיץ‪ .‬בתוכנית‪:‬‬
‫ סדנת עישון בשר‪.‬‬‫‪-‬‬
‫סיור לילי רכוב בשטחים החקלאיים‪.‬‬
‫ לימוד‪" :‬אהבה אמיתית היא חיבור בצל ולא באור" (הרב יעקב)‪.‬‬‫ ארוחת ערב‪.‬‬‫שמעון שורק ‪ -‬מנהל בית המדרש‬
‫‪9‬‬
‫הרצאה‬
‫ביום ראשון הקרוב‪ ,2..2 ,‬בשעה ‪ ,22:.2‬הציבור מוזמן להרצאתו של‬
‫ד"ר שי וייסברג‪ :‬הומור ואופטימיות כמנוף לחיים‬
‫בתוכן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫השפעת ההומור על הבריאות‬
‫‪-‬‬
‫יום שלא צחקתי בו הוא יום אבוד‬
‫‪-‬‬
‫הומור כדרך חיים והאושר הנובע מכך‬
‫‪-‬‬
‫הומור ואינטליגנציה‬
‫‪-‬‬
‫אנקדוטות וסיפורים מרוממי נפש‬
‫‪-‬‬
‫ההרצאה תתקיים באולם אירועים בליווי כיבוד קל ובריאותי!‬
‫תודות‬
‫והנה עוד הפקה של חוג דרמה הסתיימה‬
‫המחזה מאת מויש וסטרייך "החבר פנחס סלומון איננו"‬
‫זכינו לשתף את הקיבוץ בעשייה המרובה ולכולם מגיעה תודה גדולה‪.‬‬
‫אז עם מי עבדנו? במי נעזרנו?‬
‫ליזט‪ ,‬אלי מ‪ ,.‬עידו‪ ,‬דנה ב‪ ,‬יונה‪ ,‬דוסי‪ ,‬קרן‪ ,‬עפרה‪ ,‬ליאורה טסלר‪ ,‬פיליפ ‪ ,‬דביר‬
‫שמעון‪ ,‬עשהאל‪ ,‬ידידיה‪ ,‬עמית גדיש‪ ,‬דורון ‪ ,‬חנוך‪ ,‬שלום‪ ,‬שחר בר לב‪ ,‬עדי קריק‪,‬‬
‫מיטל דגני‪.‬‬
‫ותודה גדולה לשחקנים‪ :‬דדי גליק‪ ,‬מויש וסטרייך‪ ,‬אושרית חיימי‪ ,‬עטרה‬
‫ינובסקי‪ ,‬זהבה קור‪ ,‬מוישלה שטיינר‪ ,‬חמדה שטריקר‪ ,‬חני רגב‪ ,‬מרב ומרים‬
‫שליסלברג‪.‬‬
‫לדיויד ולדמן על המוזיקה‪ ,‬ליעקב אמסלם על הבימוי‪.‬‬
‫ולאחראית החוג וההפקה שרה בלנקי‬
‫מאתנו בהערכה רבה‬
‫ועדת תרבות‬
‫‪11‬‬
‫דרום אדום‬
‫ביום שני‪ ,‬כ"ד באדר א'‪)2..2( ,‬‬
‫נצא לטיול פריחה‬
‫‪ 11:11‬יציאה מרחבת הכורכר‪ .‬נא לדייק!‬
‫‪ 16:11‬הגעה לקיבוץ אור הנר‬
‫‪ 11:01‬סיום וחזרה הביתה‪.‬‬
‫חזרה משוערת הביתה‪11:11 :‬‬
‫(ארוחת ערב ביבנה)‬
‫מסלול א'‪:‬‬
‫מסלול פריחה לכל המשפחה‪.‬‬
‫נגיע לאור הנר למרבדי כלניות מרהיבים ביופיים‪ ,‬נטייל באופן עצמאי בשטח‬
‫ונהנה מפריחת הכלניות‪ ,‬עצי השקד ושאר פרחי העונה‪.‬‬
‫מסלול ב'‪:‬‬
‫מסלול לחובבי ציפורים (מגיל ‪ 9‬ומעלה)‬
‫סיור במאגר שקמה‪.‬‬
‫נצא בהדרכתו של יצחק ברוכי לתצפית מרהיבה למאגר שופע מים וציפורים‪.‬‬
‫לאחר הסיור נגיע למרבדי הכלניות באור הנר‪.‬‬
‫אנא‪ ,‬הביאו משקפות‬
‫בואו ליהנות מהטבע‪.‬‬
‫ההרשמה בלוח המודעות עד יום ראשון בשעה ‪.0.:22‬‬
‫ביום זה תיסגר מערכת החינוך בשעה ‪00:22‬‬
‫ועדת תרבות‬
‫‪11‬‬
‫בקשה‬
‫לקראת יום הזיכרון החמישי של בעלי‪ ,‬גדעון ז"ל‪ ,‬אני מעוניינת לאסוף סיפורים‬
‫וזיכרונות עליו‪ ,‬בשביל נכדיי‪ ,‬שחלקם לא זכו להכירו‪.‬‬
‫חברים אשר יש בידם לסייע לכך‪ ,‬אודה להם מאד‪ .‬אפשר בכתב וגם בעל פה‪.‬‬
‫בתודה מראש‪,‬‬
‫רוחי ברטוב‬
‫מחסן תחפושות פותח את שעריו‬
‫המ‬
‫בתאריכים הבאים‪:‬‬
‫יום א' ‪10/1‬‬
‫יום ג' ‪11/1‬‬
‫יום ב' ‪0/0‬‬
‫יום ג' ‪./0‬‬
‫יום א' ‪9/0‬‬
‫יום ג' ‪11/0‬‬
‫בין השעות‪.11:01-11:01 :‬‬
‫המחסן כזכור חזר למעונו במרתף ענף הבגד‪.‬‬
‫להתראות‪,‬‬
‫ליאורה גליק‬
‫ה‬
‫שינוי בשעת סעודת ליל שבת‬
‫הודעת הנהלת החשבונות‬
‫החל מהשבת‪ ,‬פרשת "וַ י ְַּקהֵ ל"‪ ,‬סעודת‬
‫ענף הנהלת החשבונות יוצא לטיול ביום‬
‫ליל שבת בחדר האוכל תחל בשעה‬
‫רביעי הקרוב‪ 16 ,‬לחודש‪ .‬לכן לא תהיה‬
‫‪ ,19:11‬עד שיתחלף השעון לשעון קיץ‪.‬‬
‫באותו יום‪ ,‬קבלת קהל‪.‬‬
‫צוות ענף המזון‬
‫תולי בגלייבטר‬
‫‪11‬‬
‫אחות כוננת‬
‫הפעילות במרכז יום‬
‫יום ראשון כ"ג באדר א'‪10/1/1. ,‬‬
‫אחות כוננת בשבת "וַ י ְַּקהֵ ל"‪ :‬דפנה ליבר‬
‫לא יתקיים חוג תנ"ך עם חנה לבל‪.‬‬
‫פתיחת מרפאה במוצאי שבת בשעה ‪11:01‬‬
‫שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא‪:‬‬
‫כמו כן לא תתקיים גם ההרצאה‪.‬‬
‫‪ 11:11‬מדרשת ח"י – חוג התנ"ך‬
‫יום ראשון ‪11:11-1.:01‬‬
‫"נשים‬
‫יום שלישי ‪10:11-19:01‬‬
‫באומנות עם ד"ר אפי זיו‪:‬‬
‫יום רביעי ‪16:11-1.:01‬‬
‫בתנ"ך" – יהודית‪ ,‬יעל‪ ,‬דלילה ועוד‪.‬‬
‫יום חמישי ‪11:11-1.:01‬‬
‫יום שלישי כ"ה אדר א' תשע"ד‪11/1/1. ,‬‬
‫‪ 11:11‬מדרשת ח"י – חוג מוסיקה עם‬
‫גילה יוסלזון‪.‬‬
‫שהשמחה במעונם‬
‫נשמח לראותכם!‬
‫הודעה‬
‫ביום ב' הקרוב (‪ ,)2..2‬כ"ד באדר א'‪,‬‬
‫ענף הבגד יוצא לטיול‪.‬‬
‫המתפרה והמחסן יהיו סגורים ביום זה‪.‬‬
‫נשמח לראותכם !‬
‫אושר קולמן‬
‫צוות העמותה ומרכז היום‪.‬‬
‫מסיבת בת המצווה של‬
‫אורי בית אריה‬
‫בתם של רעות ואסף‬
‫תתקיים אי"ה ביום רביעי‪,‬‬
‫אור לד' באדר ב' ‪1.0.1.‬‬
‫תודה‬
‫תודה לכל הכובסים‪ ,‬המקפלים והמחלקים שעזרו לנו להתגבר על העומסים בשבועות‬
‫האחרונים‪ ,‬בקומה א' בענף הבגד‪.‬‬
‫תודה גם לחברים שעזרו לליאורה להכין בחודשים האחרונים את מרכז עתי"ד‬
‫(תחפושות‪ ,‬יד שניה ועוד) בקומת המרתף‪.‬‬
‫צל"ש מיוחד לעובדי מערכת החינוך שתרומתם בלטה בבניין‪.‬‬
‫עובדי ענף הבגד‬
‫‪10‬‬
‫משולחנו של שמשון‬
‫בשבוע שחלף לא היה משהו מטלטל להוציא פיענוח הרצח של החבר פנחס סלומון וכלבו‬
‫הטוב‪ ,‬הצלחה ששווה מסיבת עיתונאים‪ .‬החבר פנחס הוא מושא הצגתו של החוג לדרמה אשר‬
‫הפעם העלה את המחזה שכתב חברנו מויש וסטרייך‪ .‬למי שלא צפה בהצגה מדובר בסיפור‬
‫בעברו של קיבוץ‪ ,‬וכמובן שלא מדובר בקיבוץ שלנו (ה'"י)‪ ....‬החבר פנחס איננו וסיבת המוות‬
‫אינה ברורה‪ .‬הקיבוץ בסערה והמשטרה מקימה חפ"ק בחצר המשק ומנסה לפענח את הסיבה‬
‫המסתורית של המוות‪ .‬פנחס הוא מה שנקרא אצלנו "טיפוס"‪ ,‬והוא בחכמה ובתחכום רב‬
‫מצליח לערב את כל הקיבוץ ולהכניס‪ ,‬בעיקר‪ ,‬את המזכירות והגזבר למערבולת‪.‬‬
‫יישר כח למויש‪ ,‬כותב המחזה‪ ,‬ולכל מי שהעלו את ההצגה‪ ,‬אנשי ההפקה והשחקנים‪.‬‬
‫ההצגה חייבת להימשך ושהחבר פנחס סלומון יישאר בגדר חלום רע למזכירות ולקיבוץ‪.‬‬
‫ואני? נהניתי ממשהו שהוא משלנו‪ ,‬מקורי‪ ,‬שנון‪ ,‬מצחיק‪ ,‬צעיר‪ ,‬דינמי ורענן‪.‬‬
‫במוצאי שבת‪ ,‬לפני שבוע‪ ,‬הצלחנו באסיפה אחת לעשות כברת דרך משמעותית‪ .‬השלמנו את‬
‫בחירת ועדת משק‪ ,‬ועדה שתכהן בשלש שנים הקרבות‪ .‬היו מי שקראו להוציא את הבחירה של‬
‫הוועדה לקלפי מחוץ לאסיפה‪ .‬בזמן שנותר עד לבחירת הוועדה הבאה‪ ,‬נכון יהיה לדון בנושא‬
‫ובמידת הצורך לשנות את התקנון‪ .‬סיימנו זאת‪ .‬ועדת מינויים הציגה בפנינו את המועמדת‬
‫לריכוז שירותים‪ ,‬ושלחה אותנו לאשר את המועמדות בקלפי‪.‬‬
‫בחלקה השני של האסיפה אישרנו את תקנון הדיור ואישרנו את תוכנית הבניה החדשה‪ .‬הפעם‬
‫ההצבעה הייתה ברוב קולות מוצק‪ ,‬וכמעט "כאיש אחד בלב אחד"‪ .‬התוכנית עדיין צריכה לעבור‬
‫תחת עיניו הבוחנות של צוות מרחבי הדיור שיחווה את דעתו‪ .‬ההרגשה היא שהפעם באמת‬
‫אפשר כבר סוף סוף להפשיל שרוולים‪ .‬תודה לצוות "עדנה" על העבודה והצגת התכניות‪ .‬הצוות‬
‫סיים את תפקידו‪ ,‬והתודה היא לכל אחד ואחת‪.‬‬
‫השבוע אין אסיפה בשל "התנהגות טובה"‪ .‬אי"ה באסיפה הבאה‪ ,‬במוצ"ש‪ ,‬נדון על הבניה‬
‫הוותיקה‪ .‬על פי התוכניות נדון ונחליט על מעליות ומרפסות‪ .‬הכוונה היא לקבל את ההחלטות‬
‫העקרוניות על מנת שנוכל להתקדם‪ .‬אנחנו שמחים שמשהו בכל זאת מתקדם‪ ,‬ואולי יש שחר של‬
‫יום חדש‪.‬‬
‫בחירת מרכזת שירותים – עד כניסת השבת נדע את תוצאות הבחירות לתפקיד‪ .‬הואיל והשבועון‬
‫יוצא ממכבש הדפוס בטרם תסתיים ההצבעה‪ ,‬ניזהר מלהקדים לברך‪ ,‬שמא שוב נינזף‪.‬‬
‫הוצאות בחצרנות‬
‫לפני כחצי שנה הוצאנו דו"ח ראש ון על הוצאות החצרנות‪ ,‬אשר סיכם תקופה של תשעה‬
‫חודשים‪ .‬בתחילת שבוע הבא נוציא דו"ח נוסף‪ ,‬הפעם של שישה חודשים‪ .‬בדו"ח יתקבל מידע על‬
‫הממוצע ה חודשי בשתי התקופות‪ ,‬וכן על צריכת המשפחה ביחס למשפחות אחרות הדומות לה‬
‫בגודלן‪ .‬מעיון ראשוני חשוב לנו לומר‪ ,‬שיש בתוך הקבוצות פערים גדולים הדורשים התייחסות‪.‬‬
‫שבת שלום‪ ,‬שמשון‬
‫‪1.‬‬
‫משתה נשים‬
‫"שישה חודשים בשמן המור‪ ,‬ושישה חודשים בבשמים‪ ,‬ובתמרוקי הנשים"‬
‫(אסתר ב' ‪)11‬‬
‫כבר חצי שנה עברה‪ ,‬ועוד רגע מתחיל המשתה בממלכת הקבוצה!‬
‫התבשמת? התארגנת? רעננת מחלצותייך ותמרוקייך?‬
‫מהרי מהרי כי בעוד שבועיים יגיע תור כל אחת ואחת מאיתנו לבוא אל הארוע של השנה‪.‬‬
‫בתוכנית‪ :‬כיבוד ושתיה כיד המלך‪ ,‬מפגש נשים‪ ,‬סדנה מסקרנת וריקודים‪.‬‬
‫הדת ניתנה ביבנה הקבוצה‪ ,‬לקרוא בזאת לנשות הממלכה להגיע לבושות אל המשתה‪,‬‬
‫מחופשות בוץ ארגמן ותולעת שני‪.‬‬
‫משתה הנשים ייערך ברוב נשיות והדר‬
‫ב"ארמון אירועים" ביום חמישי‪ ,‬ד' באדר ב' (‪.)6/0‬‬
‫נטע קנדל‬
‫פינת השמיטה‬
‫למעלה מ‪ 011-‬גנני נוי מהעיר ומהכפר הגיעו לגבעת וושינגטון‪ ,‬לכנס ארצי שנערך ביוזמת המשרד‬
‫לשירותי דת‪ ,‬וכותרתו‪" :‬היערכות גן הנוי לשנת השמיטה"‪ .‬את יום העיון פתח הרב הראשי‬
‫לישראל‪ ,‬הרב דוד לאו‪ ,‬ולאחריו נשאו דברי ברכה‪ :‬הרב אלי בן דהן‪ ,‬סגן השר במשרד לשירותי‬
‫דת‪ ,‬ומר אלחנן גלט‪ ,‬מנכ"ל המשרד‪ .‬את ההרצאה המרכזית נתן הרב יעקב אריאל‪ ,‬הרב הראשי‬
‫של רמת‪-‬גן‪ ,‬המכהן כיו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל‪ .‬הרב אריאל‪ ,‬שהתמקד‬
‫במתן הנחיות הלכתיות לציבור הגננים‪ ,‬אמר בין השאר‪" :‬שש שנים אנו פועלים כבעלים‬
‫באדמתנו ובשנה השביעית מתפנים לעיסוקים רוחניים ‪ ...‬וְּ כִׁ שליחים נאמנים אנו מופקדים על‬
‫שמירת הקרקע‪ ,‬לדאוג לנאותה ולייפותה‪ ,‬אך איננו נוהגים כאדונים‪ ,‬ולכן איננו שותלים בשנת‬
‫השמיטה צמחים חדשים‪ .‬היערכות נכונה השנה‪ ,‬בערב שנת השמיטה‪ ,‬תאפשר לנו קיום של‬
‫צמחייה ארוכת טווח שנתַ ְּחזק אותה במהלך שנת השמיטה כולה"‪ .‬לאחריו נתן מר ישראל גלון‬
‫(אגרונום העוב ד ב'שירות הדרכה מקצועית' של משרד החקלאות) הנחיות מקצועיות‪ ,‬ובסוף‬
‫היום הרצתה הגב' עינט קרמר‪ ,‬מנהלת ארגון 'טבע עברי'‪ ,‬שאמרה‪" :‬בימינו‪ ,‬בחברה שרובה אינו‬
‫חקלאי ואף אינו דתי‪ ,‬נשאר מעט מאוד מן העולם הרוחני והערכי של השמיטה‪" .‬שמיטה‬
‫ישראלית" הינה קואליציה של ארגונים‪ ,‬עסקים ומוסדות‪ ,‬המנסה לשנות את המצב הזה‪,‬‬
‫ולהחזיר בשנה הקרובה את העיסוק בשמיטה על ערכיה‪ ,‬למרכז הבמה של הציבוריות‬
‫(מתוך 'עמוד"ש' של השבוע)‬
‫הישראלית"‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בואי ילדה ‪/‬יאיר קלינגר‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה‪ְּ ,‬נטַ ֵיל מּול זְּ ִׁריחָ ה‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה וְּ ָנצִׁ יץ בַ פְּ ִׁריחָ ה‬
‫ְּת ִׁני אֶ ת ָי ֵדְך‪ֹ ,‬לא כָ ְך ְּסתָ ם בְּ לִׁ י ִׁחבָ ה‬
‫ב ֹו ִׁאי חַ יְּ כִׁ י כְּ מ ֹו ָת ִׁמיד בְּ לִׁ י ִׁסבָ ה‪.‬‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה‪ ,‬אֶ ל ס ֹופֵ י הַ ְּד ָרכִׁ ים‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה וְּ ִׁנ ְּצֹלל בַ פְּ ָר ִׁחים‬
‫ֶשמֶ ש גְּ ד ֹו ָלה ְּמחַ ֶי ֶכת מֵ עַ ל‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה וְּ ִׁנ ְּרוֶ ה ִׁמן הַ טַ ל‪.‬‬
‫ִׁאם ָנפַ ל מֵ ָר ִׁקיעַ כ ֹוכָ ב‬
‫ְּנבַ ֵקש עַ ל כָ ל מַ ה ֶש ֹנאהַ ב‬
‫עַ ל א ֹור ֹו ֶשל הַ י ֹום ּו ְּשח ֹור ֹו ֶשל הַ ֵליל‬
‫עַ ל ַש ֶלכֶ ת וְּ רּוחַ ְּסתָ וִׁ ית‬
‫ֶשבַ חּוץ ְּת ַי ֵלל‪.‬‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה‪ַ ,‬ל ְּש ִׁקיעָ ה ֹפה ַנ ְּק ִׁשיב‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה‪ָ ,‬נם הַ ֹכל ִׁמסָ בִׁ יב‬
‫אפֶ ק ל ֹובֵ ש‬
‫צֶ בַ ע ָש ִׁני כְּ בָ ר הָ ֹ‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה ַאהֲ בָ ה ְּנ ַלחֵ ש‪.‬‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה צֵ ל ֶשל י ֹום כְּ בָ ר חָ מַ ק‬
‫ב ֹו ִׁאי ַילְּ ָדה‪ ,‬בַ פָ ָנס א ֹור ִׁנ ְּד ַלק‬
‫רּוחַ ֶשל עֶ ֶרב ִׁה ְּת ִׁחי ָלה לִׁ ְּנש ֹוב‬
‫ע ֹוד ְּמעַ ט ַקט וְּ ַנ ְּחלִׁ יף ַליְּ ָלה ט ֹוב‪.‬‬
‫הכתובת למשלוח מאמרים למערכת‪[email protected] :‬‬
‫‪16‬‬

Similar documents