חידון על פרשת בהעלותך

Comments

Transcription

חידון על פרשת בהעלותך
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק ח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חידון על פרשת בהעלותך‬
‫כמה נרות הדליקו במנורה במקדש?‬
‫‪7‬‬
‫‪ + 8‬שַׁ מָּש‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫מה עשו הלויים לפני שנכנסו לתפקידם במשכן?‬
‫למדו את העבודה שלהם במשכן‪.‬‬
‫היזו עליהם מאפר פרה אדומה‪.‬‬
‫גילחו את כל שערם‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫אלו קרבנות הביאו הלויים לפני כניסתם לתפקיד במשכן?‬
‫כל אחד הביא שתי תורים או שני בני יונה‪ ,‬אחד לעולה ואחד לחטאת‪.‬‬
‫פר לחטאת ופר לעולה‪.‬‬
‫שני כבשים בני שנה תמימים‪.‬‬
‫כל אחד הביא כאשר נדבו לבו‪.‬‬
‫מי סמך על ראש הלויים לפני שנתקדשו לעבודת המשכן?‬
‫הבכורות‪.‬‬
‫משה רבנו‪.‬‬
‫אהרן‪.‬‬
‫בני ישראל‪.‬‬
‫מי הניף את הלויים לפני שנתקדשו לעבודת המשכן?‬
‫הבכורות‪.‬‬
‫משה רבנו‪.‬‬
‫אהרן‪.‬‬
‫בני ישראל‪.‬‬
‫פרק ט‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫באלו שנים חגגו בני ישראל את הפסח במדבר סיני?‬
‫כל השנים שהיו במדבר‪.‬‬
‫השניה והשלישית‪.‬‬
‫השניה‪.‬‬
‫הראשונה‪ ,‬השניה והשלישית‪.‬‬
‫מי יכול לעשות פסח שני במקום פסח ראשון?‬
‫מי שנטמא למת‪.‬‬
‫מי שלא היה לו זמן לבוא למקדש בזמן פסח ראשון‪.‬‬
‫מי שהיה צמחוני בפסח ראשון‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫באיזה תאריך חל פסח שני?‬
‫א' באייר‪.‬‬
‫י"ד באייר‪.‬‬
‫ט"ו באייר‪.‬‬
‫כל חודש אייר כשר לפסח שני‪.‬‬
‫לאלו הלכות דומה פסח שני לפסח ראשון?‬
‫צריך לאכול איתו מצה ומרור‪.‬‬
‫צריך לסיים את אכילתו לפני הבוקר‪.‬‬
‫אסור לשבור בו עצם‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה דין מי שלא הקריב קרבן פסח?‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫סקילה‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫אין לו חלק ונחלה עם ישראל‪.‬‬
‫האם גר חייב בקרבן פסח?‬
‫ודאי ‪ -‬כַׁגר כָּאזרח‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לא‪ ,‬כיון שאבות אבותיו לא יצאו ממצרים‪.‬‬
‫אינו מקריב פסח ראשון‪ ,‬אלא נדחה עם הטמאים לפסח שני‪.‬‬
‫תלוי מדוע הוא בחר להתגייר‪.‬‬
‫כיצד השרה ה' את שכינתו על אהל מועד?‬
‫עמוד הענן כסה את המשכן‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫עמוד הענן עמד בפתח המשכן‪.‬‬
‫עמוד ענן ביום ומראה אש בלילה‪.‬‬
‫עשן הקטורת היה סימן להשראת השכינה במשכן‪.‬‬
‫פרק י‬
‫כמה חצוצרות ציוה ה' את משה לעשות?‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫ממה עשו את החצוצרות?‬
‫כסף‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫זהב‪.‬‬
‫נחושת‪.‬‬
‫כסף‪ ,‬ופיהם היה מזהב‪.‬‬
‫לְמָ ה שימשו החצוצרות?‬
‫להקהיל את העדה או להודיע על תחילת מסע במדבר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫לכנס את נשיאי השבטים או את כל הכהנים‪.‬‬
‫במלחמה ובחגים בזמן הקרבת הקרבנות‪ ,‬היו תוקעים בחצוצרות‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד תקעו בחצוצרות?‬
‫תשר"ת‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תשר"ת‪ ,‬תש"ת‪ ,‬תר"ת ‪ 3 -‬פעמים‪.‬‬
‫לפעמים תקעו ולפעמים הריעו‪ ,‬לפעמים באחת ולפעמים בשתים‪.‬‬
‫במלחמה היו תוקעים תקיעה‪ ,‬ובמועדים היו מריעים תרועה‪.‬‬
‫מי היה תוקע בחצוצרות?‬
‫הכהנים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הלויים‪.‬‬
‫הכהנים והלויים יחד‪.‬‬
‫נציגים מבני ישראל תקעו בחצוצרות בשעת הקרבת הקרבנות‪.‬‬
‫פנ ֶיָך"!‬
‫השלם‪" :‬קּומָ ה ה' ו ְיָפֻצּו ____ ו ְיָנ ֻסּו ____ מִ ָ‬
‫שונאיך‪ ,‬אויביך‬
‫‪18‬‬
‫אוהביך‪ ,‬מכעיסיך‬
‫אויביך‪ ,‬משנאיך‬
‫מכעיסיך‪ ,‬אויביך‬
‫השלם‪ׁ" :‬שּובָה ה' ______ י ִשְ ָראֵ ל"!‬
‫רבבות‬
‫‪19‬‬
‫אלפי‬
‫רבבות אלפי‬
‫המון עַׁם‬
‫פרק יא‬
‫היכן פגעה אש ה' בעם ישראל?‬
‫בתבערה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫בקברות התאוה‪.‬‬
‫במרה‪.‬‬
‫במי מריבה‪.‬‬
‫כיצד נקרא המקום שבני ישראל התלוננו שאין להם בשר לאכול?‬
‫קברות התאוה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חצרות‪.‬‬
‫תבערה‪.‬‬
‫מדבר פארן‪.‬‬
‫באר‪" :‬ו ְהַ מָ ן‪ ...‬ו ְעֵ ינֹו כְעֵ ין הַ בְדֹלַח"!‬
‫המן היה שקוף כמו זכוכית‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫המן היה יפה כמו אבן יקרה‪.‬‬
‫המן היה יבש וקשה כמו אבן‪.‬‬
‫המן היה רך ולח‪.‬‬
‫מתי ירד הַ מָ ן?‬
‫בימי ראשון ‪ -‬בשביל כל השבוע‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫בשעת המנחה ‪ -‬שהיא שעת רצון‪.‬‬
‫בלילה‪ ,‬לפנות בוקר‪.‬‬
‫לא היה זמן קבוע‪ ,‬לפעמים ביום ולפעמים בלילה‪.‬‬
‫כיצד הגיב משה כשראה את בני ישראל 'בֹכֶה לְמִ ׁשְ פְחֹתָ יו'?‬
‫כעס מאוד‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אמר שהוא לא יכול להמשיך להנהיג את ישראל לבד‪.‬‬
‫אסף ‪ 70‬איש מזקני ישראל‪.‬‬
‫מעַׁט ּוסְ קָּ לֻנ ִי‪.‬‬
‫אמר‪ :‬עֹוד ְ‬
‫השלם‪ " :‬כַאֲ ׁשֶ ר י ִשָ א הָ אֹמֵ ן אֶ ת ____"!‬
‫בנו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ילדו‪.‬‬
‫היונק‪.‬‬
‫גוזלו‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ו ְַאל אֶ ְראֶ ה ב ְָרעָ תִ י"?‬
‫משה לה'‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אהרן למשה‪.‬‬
‫אסתר לאחשורוש‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כמה ימים הבטיח ה' לישראל שיאכלו בשר?‬
‫‪ 10‬ימים‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 20‬יום‪.‬‬
‫‪ 30‬יום‪.‬‬
‫חודש ימים‪.‬‬
‫פכֶם _______"!‬
‫השלם‪" :‬עַ ד אֲ ׁשֶ ר יֵצֵא מֵ אַ ְ‬
‫יען כי מאסתם את ה'‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫והיה לכם לזרא‪.‬‬
‫יען כי בכיתם לאמור למה זה יצאנו ממצרים‪.‬‬
‫עד חודש ימים‪.‬‬
‫כיצד הגיב משה להבטחת ה' לתת בשר לישראל ימים רבים?‬
‫לא מגיע להם!‬
‫‪29‬‬
‫איך יכול להיות?!‬
‫הם כפויי טובה!‬
‫היד ה' תקצר?!‬
‫על מי נחה הרוח והתנבא במחנה?‬
‫דתן ואבירם‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫אלדד ומידד‪.‬‬
‫נדב ואביהו‪.‬‬
‫אלעזר ואיתמר‪.‬‬
‫כיצד סיפק ה' לישראל בשר לאכול?‬
‫דגי הים‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫צאן ובקר‪.‬‬
‫ׂשלו מן השמים‪.‬‬
‫שניצל עוף‪.‬‬
‫כמה בשר הוריד ה' לבני ישראל מן השמים?‬
‫גובה טפח‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫גובה טפחיים‪.‬‬
‫עשרה חומרים‪.‬‬
‫גובה מטר בערך‪.‬‬
‫כיצד העניש ה' את ישראל על שהתאוו תאוה ואכלו הרבה בשר?‬
‫כרת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מגיפה‪.‬‬
‫רעב‪.‬‬
‫נחשים באו והכישו אותם‪.‬‬
‫פרק יב‬
‫מה היתה הביקורת של מרים ואהרן על משה?‬
‫על האשה הכושית אשר לקח‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫למה ה' מדבר רק איתו ולא איתם‪.‬‬
‫מדוע לא האמין משה בה'? היד ה' תקצר?!‬
‫מדוע משה ׂשם מסוה על פניו‪.‬‬
‫איזו תכונה של משה מוזכרת בפרשת 'בהעלותך'?‬
‫יראת שמים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ענוה‪.‬‬
‫חכם גדול‪.‬‬
‫אוהב ה'‪.‬‬
‫מה אמר ה' למרים ולאהרן על משה?‬
‫משה ענו מאוד‪ ,‬וזה חמור מאוד שאתם פוגעים בכבודו‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫כל נביא שומע קול ה' רק בחלום‪ ,‬אבל עם משה אני מדבר בחידות‪.‬‬
‫עם משה דיברתי 'פה אל פה' במעמד הר סיני‪.‬‬
‫נבואת משה שונה מאוד מנבואת שאר הנביאים‪.‬‬
‫השלם‪" :‬פֶה אֶ ל פֶה אֲ דַ בֶר בֹו _______"!‬
‫ותמונת ה' יביט‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ומראה ולא בחידות‪.‬‬
‫במרָאה אליו אתודע‪.‬‬
‫ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה‪.‬‬
‫איזה עונש נתן ה' למרים על הדברים שאמרה על משה?‬
‫צרעת‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫הבאר שסיפקה מים לישראל בזכות מרים‪ ,‬פסקה‪.‬‬
‫שחין‪.‬‬
‫לא קיבלה יותר נבואה מאת ה'‪.‬‬
‫מי התפלל לרפואת מרים?‬
‫מרים עצמה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫משה ואהרן‪.‬‬
‫אהרן בלבד‪.‬‬
‫משה בלבד‪.‬‬
‫מה השיב ה' על התפילה לרפואת מרים?‬
‫סלחתי כדברך‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫מה תצעק אלי‪.‬‬
‫דבר אל בני ישראל ויסעו‪.‬‬
‫מרים חייבת להיות מחוץ למחנה שבעה ימים‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪15‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪20‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪25‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪30‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪35‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪40‬‬