חידון על פרשת כי תשא

Transcription

חידון על פרשת כי תשא
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק ל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על פרשת כי תשא‬
‫כיצד צריך לספור את ישראל?‬
‫זוגות זוגות‪.‬‬
‫כל שבט בפני עצמו‪.‬‬
‫על ידי תרומה שכל אחד צריך לתרום‪.‬‬
‫כל הדרכים הנ"ל אפשריות‪.‬‬
‫מדוע אין סופרים את ישראל בצורה רגילה?‬
‫כדי שלא להתבלבל בספירה‪.‬‬
‫שלא תבוא עליהם מגפה חס וחלילה‪.‬‬
‫בגלל חשיבות עם ישראל‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כשסופרים את עם ישראל‪ ,‬את מי סופרים?‬
‫את כולם‪.‬‬
‫על ָּה‪.‬‬
‫מ ְ‬
‫מבֶּן חֹדֶּ ׁש ו ָּ ַ‬
‫כָּל זָּכָּר ִ‬
‫זכרים ונקבות אבל בלי הטף‪.‬‬
‫מי שמעל גיל עשרים‪.‬‬
‫ממה היה עשוי הכיור במשכן?‬
‫נחושת‪.‬‬
‫זהב טהור‪.‬‬
‫כסף‪ ,‬וְכַּנֹו נחושת‪.‬‬
‫נחושת‪ ,‬וְכַּנֹו מעצי שיטים‪.‬‬
‫היכן היה מונח הכיור במשכן?‬
‫בין מזבח הקטורת ובין השולחן‪.‬‬
‫בצד האחורי של המשכן‪.‬‬
‫סמוך לפתח חצר המשכן‪ ,‬שכל מי שנכנס יטול קודם את ידיו‪.‬‬
‫בין המשכן ובין מזבח העולה‪.‬‬
‫לְמָ ה שימש הכיור במשכן?‬
‫הכהנים היו נוטלים את ידיהם לפני אכילת לחם הפנים‪.‬‬
‫כל כהן לפני שעובד במשכן‪ ,‬צריך לרחוץ את ידיו וגם את רגליו‪.‬‬
‫כהן שידיו התלכלכו מדם הקרבנות וכדו'‪ ,‬היה שוטף את ידיו בכיור‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה דין כהן שעבד במקדש בלי שרחץ את ידיו ורגליו?‬
‫מיתת חנק‪.‬‬
‫מיתה בידי שמים‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫לְמָ ה שימש שמן המשחה?‬
‫למשוח את אהרן ואת בניו הכהנים‪.‬‬
‫למשוח את המשכן ואת כל כליו‪.‬‬
‫למשוח את כל כלי המשכן‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫איזה איסור נאמר בנוגע לשמן המשחה?‬
‫אסור להכין שמן בדיוק כמו שמן המשחה‪ ,‬שלא לצורך המשכן‪.‬‬
‫אסור להשתמש בשמן המשחה לסוך על בשר אדם שאינו כהן‪.‬‬
‫אסור לשפוך משמן המשחה על הרצפה שלא לצורך‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫לְמָ ה שימשו 'נטף ושחלת וחלבנה ולבונה זכה'?‬
‫להכנת שמן המשחה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫להכנת קטורת הסמים‪.‬‬
‫נטף ושחלת היו בשמן המשחה‪ ,‬חלבנה ולבונה היו בקטורת הסמים‪.‬‬
‫ערבבו אותם במים שהיו בכיור שבמשכן‪ ,‬כדי שיהיה למים ריח טוב‪.‬‬
‫מה דין מי שהריח את הקטורת בשעת הקטרתה?‬
‫חייב מלקות‪ ,‬כיון שעבר על איסור מעילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫עמָּיו‪.‬‬
‫מ ַ‬
‫וְנִכ ְַר ת ֵ‬
‫המריח את הקטורת ‪ -‬פטור‪ ,‬המכין קטורת בדומה למה שהיה במשכן‬
‫כדי להריח ‪ -‬חייב כרת‪.‬‬
‫מותר להריח את הקטורת! הלוקח מהקטורת שבמשכן לביתו‪ ,‬מעל‪.‬‬
‫פרק לא‬
‫מי היה אחראי על מלאכת בניית המשכן?‬
‫בצלאל שהיה משבט הלוי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אהליאב בן אחיסמך‪.‬‬
‫בצלאל בן אורי‪.‬‬
‫אלעזר בן אהרן הכהן‪.‬‬
‫בגְדֵ י הַ שְ ָרד'?‬
‫מהן ' ִּ‬
‫בגדים ששימשו לכיסוי כלי המשכן במסע המשכן ממקום למקום‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫בגדי זהב של הכהן הגדול‪.‬‬
‫כל בגדי הכהנים נקראים 'בגדי השרד'‪.‬‬
‫הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול ביום הכיפורים‪.‬‬
‫מה דין העושה מלאכת בשבת?‬
‫בשוגג חייב קרבן אשם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫במזיד חייב כרת‪.‬‬
‫חייב כרת בידי שמים‪ ,‬ומלקות בידי בית דין‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫השבת היא 'אות' (סימן)‪ ,‬לְמה?‬
‫אות בין ה' ובין ישראל שה' בחר בישראל וקידש אותם‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אות על כך שה' ברא את העולם‪.‬‬
‫אות שה' יקיים את השבועה שנשבע לאברהם‪ ,‬ליצחק וליעקב‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פרק לב‬
‫מדוע חטאו ישראל בחטא העגל?‬
‫כי הם היו רגילים במצרים לעבוד עבודה זרה כל הזמן‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כי משה התעכב על הר סיני יותר מדי זמן‪.‬‬
‫הם לא האמינו יותר בה'‪.‬‬
‫הנשים שכנעו את הגברים לעשות את העגל‪ ,‬כמו בחטא אדם וחוה‪.‬‬
‫מה השיב אהרן לבקשת עם ישראל "עֲ שֵ ה לָנּו אֱֹלהִּ ים"?‬
‫אני צריך הרבה זהב בשביל לעשות לכם אלהים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫איך נעזוב את ה' ונעבוד לעגל?!‬
‫מי שעובד עבודה זרה חייב מיתה‪.‬‬
‫הציע לחכות כמה ימים אולי משה יחזור‪ ,‬ואם לא ‪ -‬לחזור למצרים‪.‬‬
‫כיצד רצה ה' להעניש את בני ישראל על חטא העגל?‬
‫ציווה את משה להחזיר אותם לארץ מצרים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הביא את עמלק שילחם בהם‪.‬‬
‫רצה להשמידם‪.‬‬
‫חשב להגלות אותם לבבל או לארץ אחרת‪.‬‬
‫מה אמר משה לה' בתפילתו לאחר שחטאו ישראל בעגל?‬
‫מצְרִ ים?‬
‫אם תהרוג את בני ישראל‪ ,‬מה יגידו על כך ה ִ‬
‫‪19‬‬
‫הלא נשבעת לאבות‪ ,‬שתרבה את זרעם כחול אשר על שפת הים!‬
‫תן בבקשה לעם ישראל עוד הזדמנות‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה אמר יהושע למשה כשירד מהר סיני לאחר חטא העגל?‬
‫העָּם ב ְֵרעֹה‪ ,‬גם אתה שומע?‬
‫אני שומע את קֹול ָּ‬
‫‪20‬‬
‫נדמה לי שאני שומע קולות של מלחמה במחנה ישראל‪.‬‬
‫ע‪.‬‬
‫מ ַ‬
‫קֹול עַּנֹות ָאנֹכִי ׁש ֹ ֵ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ַיֹּאמֶ ר ___ קֹול עֲ נֹות ____ ו ְ___ קֹול עֲ נֹות ____ ‪!"...‬‬
‫לא‪ ,‬גבורה‪ ,‬לא‪ ,‬חלושה‬
‫‪21‬‬
‫לא‪ ,‬מלחמה‪ ,‬לא‪ ,‬שלום‬
‫אין‪ ,‬גבורה‪ ,‬אין‪ ,‬חלושה‬
‫אין‪ ,‬גבורה‪ ,‬אין‪ ,‬חולשה‬
‫מה מזהיר ה' את ישראל לקראת כניסתם לארץ?‬
‫לתת לראובן ולגד ולחצי שבט מנשה את עבר הירדן המערבי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לחלק את הארץ לכל השבטים שווה בשווה‪.‬‬
‫לא לכרות ברית לעמים הנמצאים בארץ כנען‪.‬‬
‫לא לפגוע בגבעונים‪ ,‬כיון שישראל כרתו עמהם ברית‪.‬‬
‫כיצד הגיב משה כשראה את העגל ואת בני ישראל?‬
‫אני לא מאמין!‬
‫‪22‬‬
‫עלה מיד חזרה אל ה' לבקש ולהתפלל על עם ישראל‪.‬‬
‫השליך מידיו את לוחות הברית ושבר אותם‪.‬‬
‫הרג את כל מי שרקד סביב העגל‪.‬‬
‫כיצד מכנה התורה את החודש שבו חוגגים את חג המצות?‬
‫חודש הגאולה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫חודש האסיף‪.‬‬
‫ימי קציר שעורים‪.‬‬
‫חודש האביב‪.‬‬
‫מי השתתף בחטא העגל?‬
‫רק הגברים חטאו‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫רק הנשים חטאו‪.‬‬
‫שבט לוי לא חטא‪.‬‬
‫נשיאי השבטים לא חטאו חוץ מזִמְרִ י בֶּן סָּ לּוא‪.‬‬
‫פנ ַי ֵריקָם"!‬
‫באר‪" :‬ו ְֹלא י ֵָראּו ָ‬
‫הבא לבית המקדש חייב להביא תרומה לה'‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫כל אחד מישראל חייב לתרום מחצית השקל‪ ,‬כדי שיהיה לו חלק‬
‫בקרבנות הציבור (תמידין ומוספין)‪.‬‬
‫כל ישראל מצווים לעלות לבית המקדש בשלושת הרגלים‪.‬‬
‫העולה לרגל לבית המקדש חייב להביא קרבן לה'‪.‬‬
‫כמה נהרגו מעם ישראל בגלל חטא העגל?‬
‫כ‪ 6,000 -‬איש‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫כ‪ 3,000 -‬איש‪.‬‬
‫כ‪ 30,000 -‬איש‪.‬‬
‫לא מפורש בתורה‪.‬‬
‫השלם‪ " :‬ו ְעַ תָ ה אִּ ם תִּ שָ א חַ טָ אתָ ם‪ ,‬ו ְאִּם ַאי ִּן ________________"!‬
‫מחני נא מספרך אשר כתבת‬
‫‪25‬‬
‫מחקני מספרך אשר כתבת‬
‫אל תעלנו מזה‬
‫מחני מספרך אשר נתת‬
‫פרק לג‬
‫כיצד נקרא חג הסוכות בפרשת כי‪-‬תשא?‬
‫חג האסיף‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫חג הקציר‪.‬‬
‫חג האביב‪.‬‬
‫חג הקטיף‪.‬‬
‫מה מבטיח ה' לישראל בעקבות מצות עליה לרגל?‬
‫אין להם מה לחשוש מהגויים שמא ינסו לכבוש את הארץ כשכולם‬
‫‪37‬‬
‫יעלו לירושלים ברגלים‪.‬‬
‫יבול הארץ יבורך אם בני ישראל יקפידו על עליה לרגל‪.‬‬
‫ונתתי גשמכם בעתם‪.‬‬
‫והייתי לכם לאלקים‪.‬‬
‫כיצד נקרא האוהל של משה מחוץ למחנה?‬
‫אוהל משה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אוהל מועד‪.‬‬
‫משכן‪.‬‬
‫משכן ה'‪.‬‬
‫מה ההבדל בין לוחות הראשונים ללוחות השניים?‬
‫את הלוחות השניים משה פיסל בעצמו‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫בלוחות הראשונים היה כתוב 'זכור את יום השבת'‪ ,‬ובשניים 'שמור…'‪.‬‬
‫לוחות הראשונים היו כתובים באצבע אלקים‪ ,‬ואת השניים משה כתב‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫באר‪ּ " :‬ומְ שָ ְרתֹו י ְהֹושֻׁ עַ בִּן נּון נ ַעַ ר ֹלא י ָמִּ יש מִּ תֹוְך הָ אֹּהֶ ל"!‬
‫ימיש = יסור‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ימיש = ייצא‪.‬‬
‫ימיש = ילך‪.‬‬
‫ימיש = יפסיק‪.‬‬
‫לְמָ ה זכה משה לאחר קבלת הלוחות השניים?‬
‫קרן עור פניו‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ה' דיבר עמו פנים אל פנים‪.‬‬
‫קרן אור פניו‪.‬‬
‫ראה את פני ה'‪.‬‬
‫פנ ָי ____________"!‬
‫השלם‪ֹ" :‬לא תּוכַל ל ְִּרא ֹּת אֶ ת ָ‬
‫כי לא יראני האדם וחי‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫כי ביום ראותך את פני מות תמות‪.‬‬
‫רק אֲח ֹ ָּרי י ֵָּראּו‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מתי שָ ם משה את המסוה על פניו?‬
‫כשדיבר עם ה'‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫כשדיבר עם בני ישראל‪.‬‬
‫כשנכנס אל אהל מועד‪.‬‬
‫כשלא דיבר לא עם ה' ולא עם ישראל‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ְָראִּיתָ אֶ ת אֲ ח ֹּ ָרי _________"!‬
‫ושמתיך בנקרת הצור‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ופני לא יראו‪.‬‬
‫כי לא יראני האדם וחי‪.‬‬
‫והסירותי את כפי‪.‬‬
‫פרק לד‬
‫כמה פעמים עלה משה להר סיני?‬
‫‪2‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫פעמיים ל ‪ 40 -‬יום לקבל את לוחות הברית‪ ,‬וביניהם עלה ליום אחד‬
‫להתפלל על עם ישראל‪.‬‬
‫באר‪ " :‬נֹּצֵר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִּים"!‬
‫שומר אלפי חסדים לעם ישראל‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫שומר את חסדיהם של אלפי אנשים שעשו חסד זה לזה‪.‬‬
‫שוכח מעשי גמילות חסדים שעשו דורות ראשונים לאחר אלפיים שנה‪.‬‬
‫זוכר זכות אבות לצאצאים שלהם לאלפי דורות‪.‬‬
‫מה ההבדל בין ' עָ ֹון וָפֶשַ ע ו ְחַ טָ ָאה'?‬
‫עון ופשע ‪ -‬מזיד‪ ,‬חטאה ‪ -‬שוגג‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫עון ‪ -‬מזיד‪ ,‬פשע ‪ -‬עבודה זרה החמורה שבעבירות‪ ,‬חטאה ‪ -‬שוגג‪.‬‬
‫עון ‪ -‬מזיד‪ ,‬פשע ‪ -‬העושה עבירה להכעיס ולמרוד בה'‪ ,‬חטאה ‪ -‬שוגג‪.‬‬
‫אין הבדל‪ ,‬אלה מילים נרדפות לאותו רעיון‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪15‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪20‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪40‬‬

Similar documents