Pöytäkirja PDF-muodossa

Comments

Transcription

Pöytäkirja PDF-muodossa
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
09.06.2016
4/2016
AIKA
09.06.2016 kello 17:00 - 17:50
PAIKKA
Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
1
KÄSITELLYT ASIAT
§
Sivu
14
Yksityistie- ja perusparannusavustukset vuodelle 2016
3
15
Laiturin pidentäminen lausunto, Kukkiajärvi, Öhman
4
16
Viranhaltijapäätökset
5
17
Ilmoitusasiat
6
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
09.06.2016
4/2016
AIKA
09.06.2016 kello 17:00 - 17:50
PAIKKA
Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
2
LÄSNÄ
JÄSENET
Norokorpi Otto
Hallila Raija
Keskinen Reijo
Liitti Terhi
Pohjanperä Perttu
Nieminen Pertti
Viitanen Outi
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja
MUUT
Niukkanen Hannu
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
POISSA
Laurila Otso
Lindholm Pirjo
Lintunen Elina
Reskola Heikki
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
O. Laurilan varajäsen
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT
14 - 17 §
LIITTEET
1
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAT
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
Otto Norokorpi
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO
Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä
15.06.2016 kello 12.00 - 15.00.
Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
Hannu Niukkanen
pöytäkirjanpitäjä
Hannu Niukkanen
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
§ 14
4/2016
3
09.06.2016
Yksityistie- ja perusparannusavustukset vuodelle 2016
19/02.05.01/2016
YMSLA 09.06.2016 § 14
Yksityistieavustusten määräraha vuodelle 2016 on 128 000 euroa.
Avustushakemuksia tuli yhteensä 104 kpl. Yht taulukon mukainen summa
107.827,70€. Perusparannushakemuksia tuli yhteensä 9 kpl. Ohjeiden mukaisten hakemusten yhteenlaskettu summa on 24.469,15 €. Jos näille
hankkeille myönnetään 40% avustus, on avustussumma 9787,66€.
Perusparannusavustuksissa ohjeiden mukaisia asiallisia suunnitelmia oli
kuudessa hakemuksessa. Tiekuntien tulee noudattaa annettuja ohjeita,
mikäli haluavat avustuksia. Tiekunnilta tulee vuosittain hakemuksia, joissa
ei ole minkäänlaisia suunnitelmia ja toisilla tiekunnilla tulee hyviä, lähinnä
tieisännöitsijöiden tekemiä suunnitelmia.
Vuoden 2016 avustushakemusten mukaan avustettavia luokitusten mukaisia kilometrejä on seuraavasti:
1 luokka 45
2 luokka 47,75
3 luokka 130,054
Liitteenä 1 avustustaulukko ja hakemukset ovat esillä kokouksessa.
Valmistelu ja lisätiedot:
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 829 1178, [email protected]
Ehdotus
Ympäristösuojelusihteeri:
Kunnossapitoavustusta myönnetään liitteen mukaisesti yhteensä
108.161,45€.
Perusparannusavustuksiin jää näin ollen noin 19.838,55 euroa.
Perusparannusavustusta myönnetään seuraaville tiekunnille enintään
40% hakemuksenmukaisia ja toteutuneista kustannuksista. Ylimeneviä
kustannuksia ei tueta myöskään myöhemmin:
Etelä-Äimälän tiekunta, Ajokslahdentie, Huhtisaarentie, Etelä-Äimäläntie,
Marjamäentie, Salmentaka-Sahalandentie. Sappee-Arajärvi tielle
myönnetään enintään 40% avustus ELYn avustuksen ulkopuolisesta
osuudesta joka tekee yht. 8033,6€.
Kaikki avustukset yhteenlaskettuna 125.982,71€.
Muille, hakemusten puutteellisuuksien ja ohjeiden vastaisuuden vuoksi
ei myönnetä.
Mikäli varoja jää käyttämättä perusparannusavustusten jälkeen, jäljelle
jäävät maksetaan 5 suurimmalle tiekunnalle vakituisen asutuksen
mukaan. Lisäksi Raatekorventielle myönnetään 500€ avustus lähinnä
matkailuliikenteen vuoksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Liitteet
1
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
Liite 1
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
§ 15
4/2016
4
09.06.2016
Laiturin pidentäminen lausunto, Kukkiajärvi, Öhman
187/11.01/2011
YMSLA 09.06.2016 § 15
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Pälkäneen ympäristölautakunnalta lausuntoa Tapio ja Riitta Öhmanin laiturin pidentämishakemuksesta, asian dnro LSSAVI/5726/2015.
Öhmanit hakevat laiturin pidentämiseksi vesilain mukaista lupaa Kukkiajärven rannalla sijaitsevalle kiinteistölle. Hakijoiden tarkoituksena on pidentää
nykyistä laituria viidellä metrillä 27 metriseksi.
Aluehallintovirasto on myöntänyt hakijoille 2012 luvan 22-metriselle laiturille josta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 829 1178, [email protected]
Ehdotus
Ympäristönsuojelusihteeri:
Ympäristölautakunta antaa hakemuksesta seuraavan lausunnon:Hanke
voi loukata yksityistä etua. VesiL 3, 4§ ja yleistä etua luonnon osalta.
Ensisijaisesti tarvittava vesisyvyys, venettä varten, tulisi hankkia ruoppaamalla. Toissijaisesti laituria pidentämällä, mutta silloinkin kelluvalla rakenteella. Mikäli ns. arkkurakenne sallitaan, tulee varmistua kestopuun turvallisuudesta. vrt. Tukesin ohje: ARSEENILLA KÄSITELLYN PUUTAVARAN
KÄYTTÖRAJOITUSTEN SOVELTAMINEN 11.1.2011, on lausunnon liitteenä. Mikäli ko. materiaalia käytetään tulee arvioida kyllästysaineiden
mahdollinen vaikutus hakijoiden mainitsemaan läheiseen Ormio-kasvustoon.
Perustelut: Asiassa aimmin annetut päätökset ja naapuritilan maisemavaikutus sekä virkistyskäyttö. Luonnonsuojelulaki 65§, VesiL 3 luku 4§. Ormio
on luokiteltu Punaisessa kirjassa punaiselle listalle VU vaarantunut, 2010.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
§ 16
4/2016
5
09.06.2016
Viranhaltijapäätökset
YMSLA 09.06.2016 § 16
Ympäristönsuojelusihteeri on toimittanut ympäristölautakunnalle tiedoksi
tekemänsä viranhaltijapäätökset:
01.01.-01.06.2016
1-2
Valmistelu ja lisätiedot:
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 829 1178, [email protected]
Ehdotus
Ympäristönsuojelusihteeri:
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitukset viranhaltijapäätöksistä
saapuneiksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
§ 17
4/2016
6
09.06.2016
Ilmoitusasiat
YMSLA 09.06.2016 § 17
Ely-keskuksen kirjeet:
20.05.2016 ruoppaus- ja niittoilmoitus, vesikasvillisuuden poisto,
Padankosken uimaranta Kukkia Pirttilahti
24.05.2016 Lausunto maaperän tutkimustarpeesta ja ilmoitus tietojen
merkitsemistä Maaperän tilan tietojärjestelmään, Sahantie 6
24.05.2016 Ruoppaus- ja niittoilmoitus, vesikasvillisuuden poisto,
635-443-876-1
02.06.2016 Kinnasaaren puusillan korvaaminen putkisillalla,
Tossanselkä, Roine, Pälkäne
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu yhdistys ry:n kirjeet:
21.05.2016 Yhteenveto vedenoton vesistövaikutusten tarkkailusta v.
2014-2015, Deltarec Oy Hiihtokeskus Sappee
01.06.2016 Mallasveden kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014, kirje
nro 560/16
Valmistelu ja lisätiedot:
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 829 1178, [email protected]
Ehdotus
Ympäristönsuojelusihteeri:
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
4/2016
7
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaiMuutoksenhakukiellot
suvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valja niiden perusteet
mistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 15 ja 17
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatiOikaisuvaatimusviranmuksen:
omainen ja –aika
Pykälät: 14 ja 16
Viranomainen:
Pälkäneen ympäristölautakunta
Keskustie 1
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
f. 03 536 1050
[email protected]
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika
Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta:
Pykälät:
Hankintayksikkö:
Pälkäneen kunta
Keskustie 1
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
f. 03 536 1050
[email protected]
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Valitusohjeet
Valitusviranomainen ja
-aika
Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen:
Pykälät:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________
PÄLKÄNEEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
4/2016
8
Viranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42200
f. 029 56 42269
[email protected]
Pykälät:
Viranomainen:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 272
33101 Tampere
Oikaisuvaatimuksen ja
valituksen sisältö
Hakemusosoitus
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät:
Viranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00530 Helsinki
p. 029 564 3300
f. 029 564 3314
[email protected]
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista.
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 15.06.2016 kello 12 - 15.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
__________
__________

Similar documents