Skjema saksforslag NMF 2017

Comments

Transcription

Skjema saksforslag NMF 2017
Forbundstinget 2017
Saksforslag
Alle forslag mä sendes innen utgangen av 22. Februar 2017. Forslagene mä sendes elektronisk ved bruk
av dette skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til skjemaet. Skriv i tilfelle "Se
vedlegg: [filnavn]"i feltet for saksforslag.Forslag som skal fremmes mä være til riktig sak pä
forbundstingets dagsorden, jf. § 18 i NMFs lov, og mä være ä anse som tingsak.
Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn
av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er
behandlet skal legges ved.
OM SAKSFORSLAG
Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.
Ansvarlig klubb:
Dato
Forslagsstillers navn:
Sted
Type forslag:
Lovendringsforslag
Annet
Regelendring Nasjonalt konkurransereglement
Forslag langtidsplan/budsjett
SAKSFORSLAG
Forslagets ordlyd:
Ved lovforslag må det henvises til lovparagraf og forslaget må ordrett formuleres. Bruk
gjennomstreking for fjerning av tekst og uthevet skrift for tilføyelser.
Forslag knyttet til NKR må på samme måte henvise til punkt(er) i gjeldende reglement og formuleres
ordrett. Bruk også her gjennomstreking/uthevet skrift.
Begrunnelse:
Godkjent innsendt av styreleder i klubb
Styrebehandlet i klubb
Skjemaet skal sendes administrasjonen, [email protected], innen 22. Februar 2017 klokken 23.55
Forbundstinget 2017
Send inn skjema

Similar documents