PM_International_Scientific_Advisory_Board

Comments

Transcription

PM_International_Scientific_Advisory_Board
Vetenskapligt Expertteam
Scientific Expert Team
Vetenskapligt Expertteam · Scientific Expert Team
Dr. Tobias Kühne
Dr. Marcus Iken
Anja Wunder
PD Dr. Peter
van Hoogevest
Katrin Seifarth
Mag. Dr. Manfred
Lamprecht
Horst Meinhardt
Dr. Peter Pfortner
Torsten Weber
Dr. Raimund Abele
Gunter Thoss
Dr. Peter Pfortner
PD Dr. Peter van Hoogevest
Dr. Raimund Abele
Certifierad livsmedelskemist, advokat specialiserad inom livsmedel och kosmetik, expert
inom registrering av medicinska produkter och
läkemedel för medelstora läkemedelsföretag,
egenföretagare som expert inom livsmedel,
kosmetik, läkemedel och medicintekniska
produkter, involverad i planering och övervakar
studier om effektivitet och säkerhet för livsmedel
och kosmetik.
Certified food chemist; attorney at law
specializing in foodstuffs and cosmetics;
expert in the registration of medical products
and medicines for medium-sized pharmaceutical
companies; self-employed expert in foodstuffs,
cosmetics, medicines and medical products;
involved in planning and supervising studies on
the effectiveness and safety of foodstuffs and
cosmetics.
Farmaceut, biokemist, professor i
läkemedelsteknik, University Basel (CH),
specialist (utveckling av teknik för ökad
biotillgänglighet hos näringsämnen),
VD på Phospholipid Research Center,
utvecklingschef på den vetenskapliga
avdelningen hos vår tillverkare.
Pharmacist; biochemist; Prof. in
Pharmaceutical Technology; University
Basel (CH), speciality (development of
technologies to improve the bioavailability
of nutrients); Managing Director at
Phospholipid Research Center; Head of
Development/Scientific Department at our
manufacturer.
Kemiexamen, chef för produktsäkerhet,
officiellt informationsskyddsombud,
specialist för europeiska tillsynsmyndigheter
(CCVO, REACH), specialist för laglig
produktutvärdering (hälsopåståenden, EFSA
etc.), koordinator för farliga substanser
(GEFCO, REACH), f.d. chef för patent och
ansökningsteknik (Boehringer Ingelheim).
Chemistry graduate; Head of Product Safety;
official Data Protection Officer; specialist for
European regulators (HCVO, REACh);
specialist for legal product evaluation
(Health Claims, EFSA etc.); Hazardous
Substances Coordinator (GefVO, REACh);
former director of patents and application
technology (Boehringer Ingelheim).
Wilhelm Messer
Gunter Thoss
Dr. Horst Schwietz
Kvalificerad näringskemist, chef för produktutveckling och Regulatory Affairs, uppfinnare
av patenterade tekniska förbättringar, expert
för internationell produktlicensiering, expert
inom näringsanalys med gedigen erfarenhet i en
ledande position i laboratorier för näring och
miljöanalys och miljömedicin.
Qualified nutritional chemist; Head of
Product Development and Regulatory Affairs;
inventor of patented technical improvements;
expert for international product licensing; expert
in nutritional analysis with sound experience in
a leading position in laboratories for nutritional
and environmental analysis and environmental
medicine.
Direktör i styrelsen för PM-International AG,
tidigare högsta försäljningschef på Lancaster Group
GmbH, expert på marknadsföring & försäljning.
Director of the Administrative Board of
PM-International AG; former Managing
Director of Sales at the Lancaster Group GmbH;
expert in marketing & sales.
Kemistexamen, tidigare chef för produktutveckling
hos vår tillverkare, kvalitetskontroll, Regulatory
Affairs.
Chemist graduate; former Head of Product
Development at our manufacturer; quality control;
regulatory affairs.
Torsten Weber
Anja Wunder
Chef Sports Marketing, examen inom företagsekonomi, år av praktisk erfarenhet inom nätverksföretag, involverad i tävlingsidrott under många år.
Director Sports Marketing; business studies
graduate; years of practical experience in network
marketing; involved in competitive sports for
many years.
Ledare för det vetenskapliga teamet för BeautyLine,
kosmetolog ccd, ansvarig för produkthantering
och marknadsföring, experttalare vid BeautyLine
Kosmetikakademier världen över.
Director of the BeautyLine product line; beautician
ccd; responsible for product management &
marketing; expert speaker at the BeautyLine
Cosmetics Academy worldwide.
Dr. Jürgen Reimann
Professor Dr. Julian Weghuber
Horst Meinhardt
Specialistfarmaceut inom läkemedelsanalys
och medicinsk information, tränare,
specialist inom frågor som skiljer läkemedel
från livsmedel, kosttillskott och dietistiska
livsmedel.
Specialist pharmacist for pharmaceutical
analysis and medicine information; trainer;
specialist for questions differentiating
pharmaceuticals from foodstuffs;
nutritional supplements and dietary foods.
Professor inom molekylär cellfysiologi och PI,
utbildad biolog/genetiker med stark bakgrund
inom biofysik. För närvarande positionerad
vid University of Applied Sciences Upper
Austria (FH OO). Hans forskning fokuserar
på utveckling och validering av högteknologiska tillämpningar för att karakterisera effekten
hos fytokemikalier i jämförelse med syntetiska
ämnen på en molekylär nivå. Medförfattare av
31 forskningsrapporter. Utmärkelser: Young
Investigator Price 2012, Innovation Award
2015 (FH OO) och första pris för sitt bidrag
till Upper Austria Health Cluster "GC-Genius" 2013. Medarbetare och koordinator för
tillämpad vetenskap och baserade forskningsprojekt inklusive PM-International/FH OO
gemensamma projektet “PhytoSTAR”.
Professor in Molecular Cell Physiology and
PI, trained biologist/geneticist with strong
background in biophysics. Currently holds a
position at the University of Applied Sciences
Upper Austria (FH OO). His research
focuses on the development and validation
of high-tech applications to characterize the
impact of phytochemicals in comparison to
synthetic substances on a molecular level.
Co-authored 31 research papers. Awards: the
Young Investigator Price 2012, Innovation
Award 2015 (FH OO) and 1. Prize for his
contribution to the Upper Austrian Health
Cluster “GC-Genius” in 2013. Collaborator
and coordinator of applied science based
research projects including PM International/
FH OO joint project ‘PhytoSTAR’.
Utvecklare av och expert på kosmetiska sammansättningar och processteknik, specialist inom kombinationer av naturliga ingredienser, konsult och
utvecklare av patenterade processer och produkter.
Developer of and expert in cosmetic formulations
and proceess technology; specialist for
combinations of natural ingredients, consultant and
developer of patented procedures and products.
Wilhelm Messer
Dr. Horst Schwietz
Dr. Jürgen Reimann
Dr. Christoph Heuberger
Professor Dr. Julian Weghuber
Det Vetenskapliga Expertteamet inkluderar erfarna experter med olika bakgrund. Från teori ända ner till produktion. Med deras expertis kan
PM-International försäkra sig om att produkterna och deras kvalitet alltid uppfyller de högsta kraven.
The Scientific Advisory Board includes experienced experts with different backgrounds. Starting with the formulation - right down
to the production. With their expertise, PM-International is ensured that the products and their quality always fulfill the highest
requirements.
20
Dr. Tobias Kühne
Dr. Marcus Iken
Ledare för det vetenskapliga teamet för
FitLine, experttalare för FitLine Näringsakademier världen över, allmänläkare på bred basis
(sport- och näringsläkare och homeopat), f.d.
tränare för det Tyska basketförbundet (damer,
tränarlicens "A" German Basketball Association), tidigare talare för vidareutbildning i
hantering och organisering av läkarmottagning,
uppfinnare av patenterade tekniska förbättringar.
Director of Science for the FitLine product
line; expert speaker at the FitLine-Nutrition
Academy worldwide; general medical
practitioner on a broad basis (sports and
nutrition physician and homeopath); former
trainer of the German basketball association
(women, trainer license 'A' German
Basketball Association); former speaker for
further education on managing and organizing
a doctor's office; inventor of patented technical
improvements.
Doktor inom kostvetenskap specialiserad inom
näringsvetenskap (människoföda, aspekter
vid viktminskning, sportnäring, kost vid funktionsnedsättning), expert på biotillgänglighet
och cellforskning, chef för produktutveckling,
aktiv talare inom näringslära och konsultation,
involverad i publikationen "Naturepapers" (en
ansedd vetenskaplig tidskrift), uppfinnare av
patenterade tekniska förbättringar.
Doctor of Ecotrophology specializing in
nutritional science (human nutrition, aspects
of weight reduction, sport nutrition, invalid
nutrition); expert in bioavailability and cell
research; manager product development;
active speaker for nutritional science and
consultation; involved in the publication
"Naturepapers" (reputable scientific journal);
inventor of patented technical improvements.
Mag. Dr. Manfred Lamprecht
Privatföreläsare inom fysiologi, direktör på
Green Beat Institute för näringsforskning
och sportnäring, Graz, undervisar vid
medicinska universitetet i Graz, KarlFranzens-Universität Graz och "DonauUniversität" (Danube University) i Krems
(AT), President i ÖGSE (Austrian Society
for SportsNutrition). Private lecturer for
physiology; Director of the Green Beat
Institute for Nutritional Research and Sports
Nutrition, Graz; teaches at the Medical
University of Graz, Karl-Franzens-University
Graz and the "Donau-Universität" (Danube
University) in Krems (AT); President of
the ÖGSE (Austrian Society for Sports
Nutrition).
Dr. Christoph Heuberger
Livsmedelsingenjör ETH, produktchef inom
dietetik hos vår tillverkare, stöder vidareutveckling av nya och befintliga flytande
produkter, övervakar flera företag inom
läkemedelsindustrin i Frankrike, England,
Korea, Japan och Australien.
Food engineer ETH; Product Manager
Dietetics at our manufacturer; supports
the further development of new and of
exisiting liquid products; supervises several
companies in the pharmeceutical industry
in France, England, Korea, Japan and
Australia.
Katrin Seifarth
Expert inom varumärkesutveckling och
marknadsföring, tidigare varumärkeschef
för varumärkena Ellen Betrix och Olay hos
konsumentproduktjätten Procter & Gamble,
managementtränare och presentatör för
flera prestigefyllda kosmetikföretag.
Expert in brand development and
marketing; former Brand Manager for the
brands Ellen Betrix and Olaz at consumer
products giant Procter & Gamble;
management trainer and presenter for
several prestigious cosmetics companies.
21