Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot 2017–2018

Comments

Transcription

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot 2017–2018
Ammatilliset oppilaitokset
ja lukiot 2017–2018
ESPOO • KAUNIAINEN • KIRKKONUMMI
HAE
YHTEISHAUSSA
21.2.–14.3.2017
PERUSOPETUS
•
10-LUOKKA
•
VALMA
YHTEISHAKU
2
A MMATILLINE N
PE RUSKO U LU TU S
LU K I OKOU LU T U S
VALITSE AMMATILLINEN
KOULUTUS, KUN HALUAT
VALITSE LUKIOKOULUTUS,
KUN HALUAT
1. oppia asioita käytännön
työtehtävissä ja työpaikoilla
2. oppia ammatin ja saada nopeasti
valmiudet työelämään
3. ammatin ja jatko-opintokelpoisuuden
1. laaja-alaisen yleissivistyksen ja
hyvän kielitaidon
2. jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja valmiudet työelämään
3. hyvät eväät itsesi kehittämiseen
ja tulevaisuuden suunnitteluun
Työkokemus
Ammattitutkinnot
(Aikuiskoulutus)
Erikoisammattitutkinnot
(Aikuiskoulutus)
Ammatillisen perustutkinnon tai lukion
suorittaminen antavat
kumpikin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.
Ammattikorkeakoulut & yliopistot
Työelämä
AMMATILLINEN
PERUSKOULUTUS
LUKIOKOULUTUS
3
SIVU 15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
AJONEUVOASENTAJA
ARTESAANI
AUTOKORINKORJAAJA
AUTOMAATIOASENTAJA
AUTOMYYJÄ
DATANOMI
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,
ICT-ASENTAJA
KIINTEISTÖNHOITAJA
KODINHUOLTAJA
KOKKI
KONEENASENTAJA
KOSMETIIKKANEUVOJA
KOSMETOLOGI
LABORANTTI
LEIPURI-KONDIITTORI
LEVYSEPPÄ-HITSAAJA
LÄHIHOITAJA
LÄMMITYSLAITEASENTAJA
MATKAILUVIRKAILIJA
MEDIA-ASSISTENTTI
MERKONOMI
PARTURI-KAMPAAJA
PUTKIASENTAJA
SUUNNITTELUASSISTENTTI
SÄHKÖASENTAJA
TALONRAKENTAJA
TARJOILIJA
YHDISTÄ AMMATILLINEN
TOIMITILAHUOLTAJA
PERUSKOULUTUS JA
TURVALLISUUSVALVOJA
LUKIO, S. 24
VASTAANOTTOVIRKAILIJA
25
25
KELLOSEPPÄ
MIKROMEKAANIKKO
&
SIVU 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ESPOON YHTEISLYSEON LUKIO
ESPOONLAHDEN LUKIO
ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO
HAUKILAHDEN LUKIO
KAITAAN LUKIO
KUNINKAANTIEN LUKIO
LEPPÄVAARAN LUKIO
OLARIN LUKIO
POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO
TAPIOLAN LUKIO
VIHERLAAKSON LUKIO
KAUNIAISTEN LUKIO
PORKKALAN LUKIO
ESPOON STEINERKOULUN LUKIO
IB – ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO
IB – MATTLIDENS GYMNASIUM
sivu 4
YHTEISHAKU
kaikki opintoihin
hakemisesta
Yhteishaku ammatilliseen
koulutukseen ja lukioon
4
AMMATILLINEN
PERUSKOULUTUS
Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat
työelämälähtöiset opintokokonaisuudet ja
yhteistyö työelämän kanssa. Tavoitteena
on, että opiskelija saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä
erikoistuneemman osaamisen ja työelämän
edellyttämän ammattitaidon vähintään
yhdellä osa-alueella.
Ammatillinen koulutus valmistaa
suoraan työelämään ja on hyvä väylä
jatko-opintoihin, erityisesti ammattikorkeakouluihin. Tutkintojärjestelmä mahdollistaa yksilöllisiä tarpeita vastaavien valintojen
tekemisen ja joustavat opintopolut.
LUKIO
Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa
voi omilla valinnoillaan painottaa haluamiaan oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista,
reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista.
Lukio antaa hyvät tiedot jatko-opintoja
varten sekä kehittää työelämässä vaadittavia taitoja.
Lukiossa opiskelu valmentaa myös
omien vahvuuksien löytämiseen: opiskelija voi panostaa itselleen tärkeisiin aineisiin sekä valmistautua lukion jälkeisiin
opintoihin.
&
AMMATILLISTEN JA
LUKIO-OPINTOJEN YHDISTÄMINEN
Ammattiopintojen kanssa on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti lukio-opintoja ja sisällyttää ne ammatilliseen perustutkintoon. Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon ilman lukion koko oppimäärän suorittamista. Kahden
tutkinnon suorittaminen on suosittu ja hyvä tapa laajentaa jatko-opintovalmiuksia.
Hakeminen
yhteishaussa
Yhteishaun tärkeät
päivämäärät
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN JA
LUKIOIHIN HAETAAN YHTEISHAUSSA
HAKUAIKA
»» Koulutustarjonta ja sähköinen hakulomake
löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi
»» Opintopolussa voi etsiä koulutuksia ja
kerätä niitä muistilistalle, josta voi siirtää
viisi hakukohdetta hakulomakkeelle.
»» Koulutuksiin haetaan täyttämällä
hakulomakkeelle viisi hakukohdetta
ensisijaisuusjärjestykseen.
»» Valinnoista on hyvä keskustella huoltajien
ja koulun oppilaanohjaajan kanssa.
»» Hakuaikana sähköisen hakulomakkeen
voi täyttää vain kerran, eikä hakua voi
muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.
Hakijaa suositellaan täyttämään hakulomake
koulussa. Päättöluokkalaisten huoltajia
kuullaan yhteishakuun liittyen. Kuulemisen
toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin
peruskouluissa.
21.2.–14.3.2017 klo 15.00
www.opintopolku.fi
•
huhti-toukokuussa 2017
MAHDOLLISET PÄÄSY- TAI
SOVELTUVUUSKOKEET
(Omniassa ei järjestetä kokeita)
•
TULOKSET JULKISTETAAN
AIKAISINTAAN
15.6.2017
•
VIIMEISTÄÄN
29.6.2017
ON VAHVISTETTAVA
OPISKELUPAIKAN
VASTAANOTTAMINEN
•
Tutustu koulutuksiin
mobiilisti
espoonyhteishaku.fi
Lisähaut vapaiksi jääneisiin
opiskelupaikkoihin alkavat tulosten
julkistamisen jälkeen.
5
Valintaperusteet
6
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Lukioon voi hakea perusopetuksen päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella. Espoon,
Kauniaisten ja Kirkkonummen lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee
olla vähintään 7,00. Lukioiden alimmat keskiarvot vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden alin
sisäänottokeskiarvo kertoo, millä keskiarvolla
viimeisin opiskelija on päässyt lukioon edellisenä vuonna.
Opiskelijat valitaan lukioon perusopetuksen
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon
osoittamassa järjestyksessä. Lukuaineita ovat
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka,
fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto. Korotetut arvosanat otetaan huomioon,
jos korotuksista on koulun antama todistus.
Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee ensin hakutoivejärjestys ja
sitten keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön,
kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat.
Kaikki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeutuvat eivät siten välttämättä tule valituiksi.
Erityislukioihin ja erillisille lukiolinjoille
valinta tapahtuu perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tai painotetun
keskiarvon ja valintakokeen ja/tai mahdollisista
lisänäytöistä saadun pistemäärän pohjalta. Hakumenettelyistä kerrotaan tarkemmin kunkin
lukion verkkosivuilla.
Ulkomaisella todistuksella lukioon pyrkivä
hakee harkintaan perustuvassa valinnassa. Tällöin kopio todistuksesta lähetetään hakuaikana
kaikkiin haettaviin oppilaitoksiin ja tutkintoihin erikseen.
Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua
yhteishaussa peruskoulun tai lukion päättötodistuksella. Perusopetuksen oppimäärän
suorittaneelle hakijalle annetaan valintapisteitä
seuraavin kriteerein:
1. ilman koulutuspaikkaa oleville
8 pistettä
2. perusopetuksen oppimäärän
suorittamisesta hakeutumisvuonna
6 pistettä
3. suoritetuista valmistavista koulutuksista
6 pistettä
4. yleisestä koulumenestyksestä
1–16 pistettä
5. painotettavista arvosanoista
1–8 pistettä
6. työkokemuksesta ja siihen
rinnastettavasta muusta toiminnasta
1–3 pistettä
7. ammatillista koulutusta koskevasta
ensimmäisestä hakutoiveesta
2 pistettä
8. sukupuolen perusteella
0 tai 2 pistettä
9. mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
0–10 pistettä
10. aiemmista opinnoista,
harrastuksista ja lisänäytöistä
1–3 pistettä
Omniassa ei järjestetä keväällä 2017 pääsy- ja
soveltuvuuskokeita.
Opetuskielen hallinta ja kielikoe
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen
suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään kielikokeella. Hakija kutsutaan kielikokeeseen ylimpään hakutoiveeseen. Lisätietoa
opetuskielen riittävästä taidosta löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi > ammatillinen
koulutus > valintaperusteet > kielikokeet.
Harkintaan perustuva valinta
Hakija voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös harkintaan perustuvan valinnan
kautta seuraavin perustein:
»» oppimisvaikeudet
»» sosiaaliset syyt
»» koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Harkintaan perustuvassa haussa hakijan tulee
sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen
lisäksi toimittaa erityisen syyn perustelut ja siihen mahdollisesti liittyvät todistukset (kopiot)
suoraan oppilaitokseen. Yhteen hakukohteeseen
voidaan ottaa enintään 30 prosenttia opiskelijoista harkintaan perustuvan valinnan kautta.
Harkintaan perustuva valinta tehdään
valintapistemääristä riippumatta. Hakija voidaan
kutsua oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen,
jonka tulosta käytetään valintapäätöksen tukena.
Harkintaan perustuvassa haussa hakeva
on mukana myös normaalissa pistelaskentaan
perustuvassa yhteisvalinnassa, joten hän voi
tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan
perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.
Poikkeuksena ovat ulkomaisella todistuksella
hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet,
jotka voidaan valita koulutukseen ainoastaan
harkintaan perustuvan valinnan kautta.
7
Hakijan tultua
valituksi
Tulokset julkaistaan oppilaitosten verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka
ovat hakulomakkeessa antaneet siihen
luvan. Oppilaitokset lähettävät opiskelijaksi valituille valintapäätöksen ja ohjeet
opiskelupaikan vahvistamiseksi.
Yhteishaussa saatu opiskelupaikka
on vastaanotettava 29.6.2017 mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden
mukaan. Jos hakija ei varmista opiskelupaikkaansa määräaikaan mennessä,
opiskelupaikka annetaan varasijalla
olevalle.
On suositeltavaa, että lukiopaikka
otetaan vastaan käymällä siinä lukiossa, johon on tullut valituksi. Paikan
vastaanottamisen yhteydessä saa
lisätietoa alkavista opinnoista ja tulevista
kurssivalinnoista.
Opetushallitus lähettää tiedotteen
kaikille koulutukseen valitsematta
jääneille. Vapautuvia opiskelupaikkoja
täytetään varasijalistan mukaan koko
kesän ajan, ja hakijaan otetaan yhteyttä
ensisijaisesti puhelimitse.
Opiskelun tuki ja
opiskelukustannukset
8
Opiskelun tuki ja oppilashuolto
Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun
koulun henkilökunnalta. Opiskelijoiden käytössä ovat opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon
sekä erityisen tuen palvelut.
OPISKELUKUSTANNUKSET AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA JA LUKIOISSA
»» maksuton kouluateria
»» ei lukukausimaksuja, poikkeuksena
muutamien erikoiskoulujen lukiot
»» oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet
maksetaan itse
»» tarvittavat suojavaatteet ja -välineet
ovat maksuttomia
»» työvaatteet ja henkilökohtaiset
työvälineet maksetaan itse
»» koulumatkat maksetaan itse. Opiskelija
voi saada koulumatkatukea, kun
koulumatkan pituus on vähintään
10 km, ja kustannukset ylittävät 54 euroa
kuukaudessa. Lisätietoja koulumatkatuesta
www.kela.fi/koulumatkatuki.
Opintotuki
Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään
17 vuotta. Opintotuki määräytyy oppilaitosmuodon, iän, siviilisäädyn ja asumismuodon
mukaan. Opintotuen myöntämiseen ja tuen
määrään vaikuttavat myös muut opiskelijan
saamat taloudelliset etuudet, tulot ja perheettömillä opiskelijoilla 20 ikävuoteen asti
vanhempien tulot. Lisätietoja opintotuesta
www.kela.fi/opintotuki.
Erityistä tukea tarvitsevien
haku koulutukseen
Hakuaika erityisopetuksen haussa
mukana olevaan koulutukseen on
15.3.–5.4.2017 klo 15.00. Espoossa ammatillista erityisopetusta järjestää Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka.
Jos hakijalla on osin tai kokonaan yksilöllistetty peruskoulun päättötodistus, hän
voi hakea erityisoppilaitoksen lisäksi myös
yhteishaussa 21.2.–14.3.2017. Hakemisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon omat
oppimisedellytykset. Yhteishakujärjestelmä
huomioi yksilöllistetyt arvosanat sellaisinaan (ilman tähteä), mikä ei välttämättä
tue hakijan valintaa sellaiseen koulutukseen, jonka suorittamiseen hänellä on
tosiasialliset mahdollisuudet.
Ammatiliset oppilaitokset tukevat
erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita
opinnoissaan integroituna perusryhmiin
tai järjestämällä osan opinnoista pienryhmässä. Omnian koulutustarjonnan esittelyn
yhteydessä kerrotaan tarkemmin, missä
tutkinnoissa on mahdollisuus perustaa
pienryhmiä. Päätökset pienryhmistä
tehdään syksyllä opintojen alussa erityisen
tuen tarpeen kartoituksen perusteella.
AMMATILLISTA
ERITYISOPETUSTA ESPOOSSA:
Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4–6, 02650 Espoo
opintoneuvoja Päivi Määttä 040 648 3005
www.keskuspuisto.fi
9
10
AMMATILLINEN
KOULUTUS
Ammatillinen perustutkinto antaa hyvän
perusosaamisen opiskeltavan alan työtehtäviin.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opitaan
työelämälähtöisiä ammatillisia kokonaisuuksia.
Saavutettua osaamista arvioidaan pääsääntöisesti
käytännön työtilanteissa ja työtoiminnassa kirjallisten
kokeiden sijaan. Ammatillisen perustutkinnon
suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset
perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi
osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito
vähintään yhdellä osa-alueella.
A
mmatillisiin tutkinnon osiin kuuluu
tutkintokohtaisia yhteisiä ammatillisia
opintoja ja osaamisaloittain eriytyviä
opintoja. Iso osa ammatillisista opinnoista suoritetaan työelämässä, sillä kaikkiin
tutkintoihin sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy viestintä- ja
vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavaa osaamista sekä sosiaalista ja kulttuurista
osaamista yhteensä 35 osaamispistettä.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat
olla tutkinnon osia ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon
osista, paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia,
tutkinnon osia yhteisistä tutkinnon osista tai
lukio-opinnoista, jatko-opintovalmiuksia tai
ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai
AMMATILLISTEN
PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE
Ammatilliset tutkinnon osat
135 osp
Yhteiset tutkinnon osat
35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Ammatillinen perustutkinto 180 osaamispistettä
työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen
perustuvia tutkinnon osia.
Työssäoppiminen
Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa opiskellaan mahdollisimman aidoissa työtehtävissä
ja toiminnallisesti. Työssäoppiminen on tärkeä
oppimismenetelmä. Se on ohjattua ja arvioitavaa opiskelua työelämässä käytännön työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajuus
on vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijakohtaisesti työssäoppimisen määrä voi olla myös
suurempi. Työssäoppiminen tukee siirtymistä
työelämään valmistumisen jälkeen.
Osaamisen arviointi ja todistukset
Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa
käytännön työtehtävissä, oppilaitoksessa tai
työpaikalla, kuinka hyvin hän on saavuttanut
työelämän edellyttämät ammattitaitovaatimukset. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista
ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat
koko koulutuksen ajalle. Näyttöjen myötä
opiskelijan arvioinnissa painottuvat osaaminen
käytännön työtehtävissä sekä työelämän osallistuminen sen arviointiin. Arviointiin osallistuvat
opiskelija itse, työpaikan edustaja ja opettaja.
Yhteisten tutkinnon osien arviointi on
pääosin oppilaitoksessa tapahtuvaa ja perinteisempää, mutta myös tältä osin arviointia
voidaan toteuttaa työelämässä ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä.
Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkinnon muodostumiseen vaadittavat
tutkinnon osat, hän saa tutkintotodistuksen,
joka muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Ammatillisten tutkinnon osien
arvosanat sekä päättö- että näyttötodistuksessa
perustuvat ammattiosaamisen näyttöihin.
Ammatillisen koulutuksen jälkeen voi
siirtyä sujuvasti työelämään tai hakeutua
opiskelemaan ammattikorkeakouluihin tai
yliopistoihin kuten lukioistakin. Valmistumisen
jälkeen voi täydentää ammatillista osaamista
lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoilla.
11
12
Omnia
Omniassa opiskelee ammatillisia
opintoja tai ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa yli 4000 nuorta
Espoossa ja Kirkkonummella.
Opiskelu Omniassa on toiminnallista
ja työelämälähtöistä. Opiskelijoilla on
mahdollisuus osallistua oppilaitoksen
toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Oppimisympäristöt
ovat monipuolisia ja ajanmukaisia.
Vaadittavan ammattitaidon
saavuttaminen osoitetaan
ammattiosaamisen näytöillä.
Tule tutustumaan Omniaan!
AVOIMET OVET
3.11.2016 klo 9–14
18.1.2017 klo 9–14
8.2.2017 klo 9–14
•
Lisätietoja: www.omnia.fi
Löydät meidät myös
Facebookista
Opintopolut mahdollistavat
yksilöllisen koulutuksen
Valinnaisuuden mahdollisuudet kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa ovat laajat. Omniassa on
laadittu esimerkkipolkuja, joiden avulla opiskelija voi suunnitella oman opintopolkunsa. Oma
opintopolku motivoi oppimiseen sekä parantaa
työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia.
PERUSPOLKU ON LÄHTÖKOHTANA,
ALLA KUVAUKSIA MUISTA POLUISTA
AKTIIVIPOLULLA opiskelijat toimivat
opiskelijahallituksessa ja opiskelijatutoreina.
AMK-POLKU valmentaa jatko-opintoihin
ja tukee joustavaa siirtymistä AMKopiskelijaksi.
HUIPPUOSAAJAPOLULLA hiotaan
ammatillista osaamista ja osallistutaan
ammattitaitokilpailuihin.
KANSAINVÄLISYYSPOLKU vahvistaa
kieli- ja kulttuuriosaamista kotimaassa ja
ulkomailla.
LUKIOPOLULLA vahvistetaan jatko-
opintovalmiuksia ja tähdätään
ylioppilastutkintoon.
KULTTUURIPOLKU tarjoaa mahdollisuuden
harjoitella, esiintyä ja kilpailla esimerkiksi
kulttuurikilpailuissa.
URHEILUPOLUN opiskelijoilla opintoihin
sisältyy omaan lajiin valmentautumista.
YRITTÄJYYSPOLULLA on opintoja
Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus – VALMA
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä
ovat perusopetuksen päättäneet nuoret,
jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Kohderyhmänä
ovat myös eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet
itselle sopivaa koulutuspaikkaa.
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille, mutta koulutukseen voivat
osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat
valmiuksia ammatilliseen koulutukseen
siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiä voivat olla
erityisesti maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt,
joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita.
Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien
tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden
kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin
kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla
tasoa A2.2.
VALMA-koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja joustavoittaa siirtymistä
tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutus on opiskelijalähtöistä
ja perustuu opiskelijan omiin tarpeisiin
ja kiinnostuksen kohteisiin. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma mahdollistaa
koulutuksen yksilöllisen suuntaamisen.
LISÄTIETOJA:
Opinto-ohjaaja Marja Muukkonen
046 851 4861
ja oppimistapoja, jotka tukevat
yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä.
TYÖELÄMÄPAINOTTEISILLA poluilla
ammattia opitaan tekemällä töitä
työpaikoilla.
Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 23.5.–25.7.2017
13
14
A–Ö
Koulutustarjonta
aakkosjärjestyksessä
Ammatillinen koulutus valmistaa
suoraan työelämään ja on myös
hyvä väylä jatko-opintoihin.
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala
Sepän työt ovat painopisteenä koulutuksessa,
jossa suunnitellaan ja valmistetaan koriste- ja
käyttöesineitä perinteisiä käsityötapoja kunnioittaen ja nykytekniikkaa käyttäen. Asiakaslähtöinen työskentely ja yritystoiminnan perusteet
sisältyvät metallialan artesaanin opintoihin.
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala
Vaatetusalan artesaanin opinnot koostuvat
asusteiden suunnittelusta, materiaalitietoudesta,
muotoilusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta.
Valmistuneet työskentelevät erilaisissa valmistus-,
myynti- ja palvelutehtävissä sekä yksityisyrittäjinä.
Ympäristön suunnittelun ja
rakentamisen osaamisala
AJONEUVOASENTAJA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Autotekniikan osaamisala
Ajoneuvoasentajat opiskelevat autonkorjausta
ja -huoltoa. Opintoihin kuuluvat tärkeinä osina
asiakaspalvelu, varastotoiminta ja laskutuksen
hallinta. Työpaikat ovat autoliikkeissä, -korjaamoissa ja -huoltamoissa sekä kuljetusliikkeissä.
ARTESAANI
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN
PERUSTUTKINTO
Viherrakentamisen artesaanin koulutus sisältää
monipuolisesti osia viher-, kivi- ja maanrakennuksesta sekä talonrakentamisesta, kuten
aitojen, patioiden ja terassien rakentamista.
Viherartesaani osaa tulkita puutarha- ja
puistosuunnitelmia, rakentaa niiden mukaista
ympäristöä, tehdä hoitotoimenpiteitä ja käyttää
alalla tarvittavia koneita.
AUTOKORINKORJAAJA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Autokorinkorjauksen osaamisala
Osaamisalalta valmistuu autokorinkorjaajia,
joilla on valmiudet vaurioituneiden ajoneuvojen
alustan, korin ja sen varusteiden korjaustöihin.
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala
Puualan artesaanit suunnittelevat ja valmistavat
tuotteita perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa käyttäen. Materiaalien tuntemus ja
tekninen osaaminen yhdistyvät selkeästi ja esteettisesti edustavaan kokonaisuuteen. Työskentely luonnonläheisen materiaalin parissa antaa
mahdollisuuksia luovuuteen ja yksilöllisyyden
toteuttamiseen. Valmistuttuaan useimmat työskentelevät puusepänalan yrityksissä tai lavasteja messurakentamiseen keskittyneissä yrityksissä
tai ryhtyvät itsenäisiksi yrittäjiksi.
AUTOMAATIOASENTAJA
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN
PERUSTUTKINTO
Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan
asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia
sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä.
Tyypillisiä työtehtäviä ovat sähkö-, tele-, ATKja talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt
sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt.
15
AUTOMYYJÄ
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Automyynnin osaamisala
16
Opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa
ajoneuvojen osto- ja myyntitehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Opinnoissa perehdytään muun
muassa autoliikkeen talouteen, ajoneuvojen rekisteröintiin, rahoitus- ja vakuutusvaihtoehtoihin sekä lisävarustemyyntiin liittyviin aiheisiin.
Koulutus soveltuu myyntityöstä ja ihmisten
kanssa toimimisesta kiinnostuneille.
DATANOMI
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN
PERUSTUTKINTO
Käytön tuen osaamisala
Käytön tuen datanomi kehittää ja ylläpitää
tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja
siinä tarjottavia palveluja. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä
asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa.
Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi työasemalaitteistot, sovellusohjelmat sekä tarvittavat
tietoliikenneyhteydet ja opastaa niiden käyttöönotossa sekä varmistaa toimivuuden. Hän
ylläpitää tietokantoja ja tietokantaympäristöjä,
suojaa ja varmistaa tietoverkossa käsiteltävän
tiedon ja huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista.
Tutkinnon suorittanut voi työskennellä
ICT- ja tietoturva-alalla sekä konsulttiyrityksissä,
tietoliikenneoperaattoreilla, vähittäis- ja tukkukaupassa sekä laitteiden asennukseen, huoltoon
ja korjaukseen erikoistuneissa yrityksissä sekä
erilaisissa organisaatioissa tietojärjestelmien ylläpitäjinä, käytön tukena, neuvojana, kouluttajana,
tietopalvelussa ja hallinnollisissa tehtävissä.
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,
ICT-ASENTAJA
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
PERUSTUTKINTO
Opinnoissa ja työssä on keskeistä tuotantoteknologian perusteiden, järjestelmien asennuksen
ja kunnossapidon tuntemus. Asentaja hallitsee
nykyaikaisten tietoteknisten laitteiden ja verkkojen rakenteet ja toiminnan. Opiskelija sijoittuu
valmistuttuaan tietotekniikkayritysten palvelukseen esimerkiksi mikrotukihenkilönä. Kielitaitoisimmilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi
vientiteollisuuden vastaaviin tehtäviin ulkomaille.
KIINTEISTÖNHOITAJA
KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO
Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitajan opintoihin sisältyy runsaasti
työssäoppimista. Työssään kiinteistönhoitaja tekee
kiinteistönhoitosopimuksen mukaisia kiinteistön
huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä.
Ohjelmistotuotannon osaamisala
Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittanut
datanomi toimii ohjelmistoprojekteissa sekä
erilaisissa systeemityön vaiheissa, joissa hän
mallintaa organisaation toimintaa ja käsitteistöä
soveltuvia kuvausmenetelmiä ja suunnittelumalleja hyödyntäen. Hän suunnittelee määrittelyn
mukaisen tietokannan ja käyttöliittymän sekä
ottaa huomioon käytettävyyden sekä tietoturvan. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua testaus- ja
käyttöönottosuunnitelmien laadintaa. Ohjelmoidessaan hän hallitsee alan englanninkielistä
terminologiaa sekä tuottaa helposti ylläpidettäviä,
tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja.
KODINHUOLTAJA
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN
PERUSTUTKINTO
Kotityöpalvelujen osaamisala
Kodinhuoltajat työskentelevät asiakkaiden
kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa
laitoksissa ateriapalvelu-, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä sekä asiakkaiden päivittäisissä
avustamis- ja asiointitehtävissä. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaiden avustamiseen liittyvissä tehtävissä esimerkiksi lapsiperheissä tai vanhusten ja vammaisten parissa.
KOKKI
KOSMETOLOGI
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA
CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO
KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Ruokapalvelun osaamisala
Kosmetologi on ihonhoidon, siihen liittyvän ohjauksen sekä ehostuksen ja hieronnan
asiantuntija.
Keskeistä ammatissa ovat hyvät asiakaspalvelutaidot. Erikoistua voi muun muassa
kylpylähoitoihin tai ehostukseen. Opinnoissa
painotetaan yrittäjyyttä. Kosmetologi työskentelee hoito- ja myyntityössä esimerkiksi
kauneushoitolassa, kylpylässä, tavaratalossa tai
maahantuojan palveluksessa. Kauneudenhoitoalan opinnot valmentavat myös kansainväliseen
CIDESCO-tutkintoon, joka on mahdollista
suorittaa opintojen aikana.
Ruoanvalmistus, erityisruokavaliot, ravitsemus- ja elintarviketietous, ruoka-, juoma- ja
tapakulttuurin tuntemus sekä keittiöhygienia
ovat olennainen osa kokin ammattitaitoa. Kokit
toimivat erilaisissa ravintoloissa ja suurtalouksissa, kuten kahviloissa ja pikaruokapaikoissa,
kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöravintoloissa ruoanvalmistustehtävissä.
KONEENASENTAJA
KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon
osaamisala
Opiskelu antaa valmiudet erilaisten koneiden
ja laitteiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Keskeiset osaamisalueet ovat
metalliteollisuuden yleisosaamisen (hitsaus ja
koneistus) lisäksi koneenasennus-, automaatioja kunnossapitotekniikka sekä pienkoneiden,
mopojen ja moottoripyörien huolto ja korjaus.
Koneenasentajat työskentelevät valmistus-,
asennus-, kokoonpano-, korjaus-, huolto- ja
kunnossapitotehtävissä monenlaisissa eri yrityksissä. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on
yksi osaamisala, josta voi valmistua valinnoista
riippuen kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppä-hitsaaja.
KOSMETIIKKANEUVOJA
KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala
LABORANTTI
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO
Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia,
mikrobiologisia ja fysikaalisia määrityksiä.
Koulutus antaa valmiudet tuotekehittely- ja
tutkimustehtäviin. Alan työpaikkoja ovat muun
muassa teollisuuden, ympäristö- ja elintarvikevalvonnan sekä terveydenhuollon laboratoriot.
LEIPURI-KONDIITTORI
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
Leipomoalan osaamisala
Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomoja konditoriatuotteita, kuten ruoka- ja kahvileipiä, leivoksia, täytekakkuja ja voileipäkakkuja
työskennellen esimerkiksi leipomossa, kahvilassa
tai pitopalveluyrityksessä.
Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala
Keskeistä ammatissa ovat tuotetuntemus sekä
myynti- ja asiakaspalvelutaidot. Kosmetiikkaneuvoja ohjaa ja neuvoo asiakkaita ihonhoidossa ja kauneudenhoitotuotteiden käytössä.
Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät myynti- ja
asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tavaratalojen
ja maahantuojien esittely- ja myyntipisteissä.
LEVYSEPPÄ-HITSAAJA
KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon
osaamisala
Levyseppä-hitsaajan keskeiset osaamisalueet
ovat metalliteollisuuden yleisosaamisen (hitsaus,
koneistus ja koneenasennus) lisäksi teräsrakenne-, hitsaus- ja levytyöt sekä levyalan NC-tek-
17
18
niikka (esimerkiksi levytyökeskuksen käyttö).
Levyseppähitsaajat työskentelevät esimerkiksi
koneita, laitteita ja osia valmistavissa yrityksissä,
rakennustyömailla sekä telakoilla. Kone- ja metallialan perustutkinnossa on yksi koulutusohjelma, josta voi valmistua valinnoista riippuen
kolmella eri tutkintonimikkeellä: koneenasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja.
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
LÄHIHOITAJA
Vammaistyön osaamisala
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee muun muassa kehitys-, liikunta- ja
aistivammaisten asiakkaiden parissa. Hän tukee
moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan omia vahvuuksia ja sosiaalista osallistumista. Tyypillisiä työpaikkoja ovat asumisyksiköt,
palvelutalot, päivähoito, erityiskoulut sekä työja toimintakeskukset.
Kuntoutuksen osaamisala
Kuntoutuksen osaamisalalta valmistunut
lähihoitaja työskentelee eri vammaisryhmiin
kuuluvien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä pitkäaikaissairaiden asiakkaiden parissa.
Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja
toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.
Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat hoitokoti,
palvelukeskus, vammais-, mielenterveys- ja
päihdetoimintayksiköt, kotihoito, erityispäiväkoti tai erityiskoulu.
Lasten ja nuorten hoidon
ja kasvatuksen osaamisala
Lasten ja nuorten ja kasvatuksen osaamisalalta
valmistunut lähihoitaja työskentelee valmistuttuaan lasten päivähoidossa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten varhaiskasvatusta päiväkoti- ja perhepäivähoidossa sekä ohjaa lasten leikkiä
ja toimintaa yhdessä muun kasvatushenkilöstön
kanssa. Hän hallitsee myös terveiden vastasyntyneiden hoidon sairaaloissa ja kodeissa sekä
lasten perustason sairaanhoidon. Tyypillisimmät
työpaikat ovat päiväkoti ja perhepäivähoito.
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoito- ja hoivatyössä. Hän tukee,
ohjaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan palvelu-,
hoito- tai kuntoutussuunnitelman tavoitteita.
Tavanomaisia työpaikkoja ovat muun muassa
katkaisuhoitoyksiköt, asumispalveluyksiköt ja
päivätoimintakeskukset.
Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee aikuisten ja ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyössä. Työ on asiakkaan perushoitoa ja erilaisten
hoitotoimenpiteiden suorittamista tavoitteena
sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutumisessa
tukeminen. Tyypillisimmät työpaikat ovat terveyskeskukset, kotihoito, sairaalan vuodeosastot
sekä vanhusten ja vammaisten hoitokodit.
Vanhustyön osaamisala
Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee ikääntyvien hoito- ja huolenpitotyössä.
Työ keskittyy toimintakyvyn ylläpitämiseen
ja edistämiseen, ja tavoitteena on rikastuttaa
vanhuksen elämää ja arkea. Lisäksi työ sisältää
perushoitoa sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.
Tavanomaisia työpaikkoja ovat vanhusten palvelutalot, kotihoito, terveyskeskusten vuodeosastot ja hoitokodit.
LÄHIHOITAJA
Vocational Upper Secondary Qualification
in Social and Health Care (competence area
in Children’s and Youth Care and Education,
Practical Nurse)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
Vanhustyön osaamisala
Englanninkielinen lähihoitajakoulutus on
tarkoitettu ylioppilastutkinnon tai vastaavan
tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi.
LÄMMITYSLAITEASENTAJA
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
ja niiden tuotteista muun muassa multimedia,
interaktiiviset ohjelmat ja verkkosivut.
Putkiasennuksen osaamisala
Koulutus antaa valmiudet asentaa, korjata ja
huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan,
ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan
ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat
sijoittuvat työelämässä muun muassa urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä
kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten tai
kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.
MERKONOMI
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut merkonomi toimii erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Hän
sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin:
myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitusja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai
osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri.
MATKAILUVIRKAILIJA
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala
MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittanut merkonomi toimii erilaisissa toimistotehtävissä. Suuntautumisensa mukaan opiskelija
voi erikoistua muun muassa kirjanpitoon,
toimistoassistentin töihin tai palkanlaskentaan.
Hän sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja,
palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö,
rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö.
Matkailupalvelujen myynnin ja
tietopalvelujen osaamisala
Matkailuvirkailija toimii monipuolista kielitaitoa
hyödyntäen matkailun tuotteistamis-, myynti-,
neuvonta- ja opastustehtävissä kansainvälisissä,
valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa. Matkailuvirkailijan työpaikkoina voivat olla
matkailu- tai matkatoimisto, hotellin vastaanotto
ja myyntipalvelu, matkailukeskus, keskusvaraamo, liikenneyhtiön myyntipalvelu ja terminaali
tai muun matkailuyrityksen tai -organisaation
myynti- ja neuvontapiste, jossa asiakkaille
tarjotaan matkailun neuvontaa ja/tai myydään
matkailupalveluita oheispalveluineen.
MEDIA-ASSISTENTTI
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN
PERUSTUTKINTO
Media-assistenttien koulutus on verkkoviestintä- ja multimediapainotteista. Audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat työntekijätehtäviin ohjelmisto-, kustannusja lehtitaloissa, radio- ja TV-yhtiöissä sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. AV-alalla tärkeään
osaan ovat nousseet erilaiset uusmediayritykset
Ammatillinen
osaaminen arvioidaan
ammattiosaamisen
näytöillä, jotka
toteutetaan pääasiassa
työpaikalla tapahtuvan
oppimisen yhteydessä.
19
MERKONOMI
SUUNNITTELUASSISTENTTI
Vocational Upper Secondary Qualification in
Business and Administration (competence area in
Customer Services and Sales, Merkonomi)
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO
TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO
Suunnitteluassistentin perustutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät teknisen suunnittelun
mallintamiseen, tuotemallien yhdistelyyn ja
siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien
tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten
suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemiseen
sekä tuotteiden markkinointiin ja mainontaan
nykyteknologian tarjoamin keinoin käyttäen
apuna esimerkiksi CAD- ja 3D-mallinnusohjelmistoja sekä 3D-tulostusta. Alan ammattilaiset
tekevät malleja, suunnitelmia ja dokumentteja,
jotka voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D- ja tietomalleja, joita tarvitaan
erilaisten tuotteiden valmistamisessa. Tutkinnon
suorittanut toimii mallintajana, piirtäjänä,
suunnitteluavustajana tai nuorempana suunnittelijana konealan, LVI-, sähkö- ja rakennusalan
yrityksissä, suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa, itsenäisenä yrittäjänä tai kuntien
ja valtion palveluksessa. Työtehtäviin kuuluvat
myös asiakaspalvelu sekä osallistuminen laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
Englanninkielinen merkonomikoulutus on
tarkoitettu ylioppilastutkinnon tai vastaavan
tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen hakulomakkeita saa osoitteesta omnia.fi.
20
PARTURI-KAMPAAJA
HIUSALAN PERUSTUTKINTO
Parturi-kampaaja toteuttaa hiusten hoito-, leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värikäsittelykokonaisuuksia sekä partakäsittelyjä ja ehostuksia.
Keskeistä ammatissa on luovuus ja asiakaspalvelutaidot. Valinnaisopintoina on mahdollisuus
opiskella muun muassa maskeerausta. Opinnoissa painotetaan yrittäjyyttä. Parturi-kampaajat työskentelevät alalla työntekijöinä tai
yrittäjinä. He voivat toimia myös tuotemyyntija koulutustehtävissä. Kauneudenhoitoalan ja
hiusalan perustutkinnoissa on osittain samoja
sisältöjä, mikä mahdollistaa molempien tutkintojen joustavan suorittamisen.
PUTKIASENTAJA
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Putkiasennuksen osaamisala
Koulutuksessa saadaan valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpölaitteita ja -putkistoja. Keskeisiä osaamisalueita ovat lämmitystekniikan, kiinteistön vesi- ja viemäritekniikan,
ilmastointitekniikan, kiinteistönhoidon, eristystekniikan, sähkötekniikan, työmaatekniikan
ja rakennustekniikan perusteet. Alan asentajat
sijoittuvat työelämässä muun muassa urakointiyrityksiin uudis- ja korjausrakennustöihin sekä
kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten tai
kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen.
SÄHKÖASENTAJA
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN
PERUSTUTKINTO
Sähköasentajan tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja LVI-järjestelmien
sähköasennustyöt sekä niiden kunnossapitotyöt.
Kolmantena vuonna opiskelu painottuu asiakastyönä tehtäviin asennuksiin eri työkohteissa.
Sähkö- tai automaatioasentajan tyypillisiä
työtehtäviä ovat erilaisten sähkö-, tele-, ATK- ja
talotekniikkajärjestelmien sähköasennustyöt
sekä niiden kunnossapito- ja muutostyöt.
Käytännönläheisen opiskelun avulla opitaan
asentamaan, huoltamaan ja korjaamaan erilaisia
sähköisiä ja mekaanisia laitteita sekä ohjelmoimaan ja säätämään tietokonepohjaisia kiinteistöjen ja teollisuuden automaatiojärjestelmiä.
TALONRAKENTAJA
TURVALLISUUSVALVOJA
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle
perustiedot ja edellytykset toimia kaikilla yksityisillä turvallisuusaloilla ja viranomaisten palveluksessa. Opinnoissa voit erikoistua vartiointi-,
pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.
Opintojen aikana opit muun muassa tekemään
turvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia, toimimaan voimankäytön ja
itsepuolustuksen perusteiden ja terveyttä edistävien tapojen mukaisesti väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla. Lisäksi opit
tekemään yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten
viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa
sekä toimimaan tulityö-, työturvallisuus- ja
ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla.
Talonrakennuksen osaamisala
Koulutukseen sisältyy rakentamisen perusteita
sekä perustus- ja maanrakennustöitä. Rakennuksen runko- ja vesikattotyöt sekä sisustus- ja
viimeistelytyöt kuuluvat myös talonrakentajan
osaamiseen. Talonrakentajat työskentelevät
kirvesmiehinä, muurareina, betonimiehinä ja
elementtiasentajina. Talonrakentajan koulutus
toteutetaan yksilöllisten opetussuunnitelmien
mukaisesti työpainotteisena opetuksena.
TARJOILIJA
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN
PERUSTUTKINTO
Asiakaspalvelun osaamisala
Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä
erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa.
Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä suurtalousalan
toimipaikat. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja
laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy
ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän
palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä.
Hän tekee yhteistyötä muiden työntekijöiden
kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi.
TOIMITILAHUOLTAJA
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN
PERUSTUTKINTO
Puhdistuspalvelujen osaamisala
Toimitilahuoltajien toimintaympäristöjä ovat
muun muassa toimistot, päiväkodit, hotellit,
terveyskeskukset, vanhainkodit, koulut ja
erilaiset tuotanto- ja huoltotilat. Toimitilahuoltaja tekee toimintaympäristössään ylläpito- ja
perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä
muita asiakkaan tarvitsemia palveluja, esimerkiksi tekstiilienhuoltoa ja kokouspalveluja.
VASTAANOTTOVIRKAILIJA
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN
PERUSTUTKINTO
Hotellipalvelun osaamisala
Vastaanottovirkailija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin toimivissa
majoitusliikkeissä ja erilaisissa matkailu-,
kokous- ja kongressi-, kylpylä-, terveys- ja
hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä ja
toimipaikoissa. Vastaanottovirkailija tekee asiakkaiden huonevarauksen sekä sisään kirjaamisen
ja lähtöselvityksen. Hän esittelee ja myy yrityksen muita tuotteita ja palveluja sekä opastaa
asiakkaita paikallisten matkailupalvelujen käytössä. Työtehtävissä toimiessaan hän huolehtii
asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
21
Omnian koulutustarjonta
kevään 2017 yhteishaussa toimipisteittäin
22
ESPOON KESKUS
KIRKKOKATU 16
Opinto-ohjaajat:
Ulla Aulavuo, 050 351 6075
Heid Laurinen-Nokua, 050 576 9497
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO
Media-assistentti (pk, yo)
KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO
Kiinteistönhoitaja (pk)
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Artesaani, metalliala (pk, yo)
Artesaani, vaatetusala (pk, yo)
Artesaani, puuala (pk, yo)
Artesaani, viherrakentaminen (pk, yo)
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
Talonrakentaja (pk, yo)
ESPOON KESKUS
LAKELANKATU 1
Opinto-ohjaajat:
Kaija Riutta, 050 368 0860
Katja Kallionpää, 046 851 5085
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
Leipuri-kondiittori (pk, yo)
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO
Kokki (pk, yo)
Tarjoilija (pk, yo)
Vastaanottovirkailija (pk, yo)
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO
Laborantti (pk, yo)
MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO
Matkailuvirkailija (pk, yo)
ESPOON KESKUS
LEHTIMÄENTIE 1
Opinto-ohjaajat:
Veli-Juhani Lahti, 040 126 7477
Hanna Haataja, 043 820 0267
Kirsi Paloheimo, 046 851 5051
Asta Kaapro, 040 126 7144
HIUSALAN PERUSTUTKINTO
Parturi-kampaaja (pk, yo)
KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Kosmetologi (pk, yo)
Kosmetiikkaneuvoja (pk, yo)
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO
Kodinhuoltaja (pk)
Toimitilahuoltaja (pk)
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO
Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk)
Merkonomi, talous- ja toimistopalvelu (pk, yo)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
Lähihoitaja (pk, yo)
KIRKKONUMMI
PUROTIE 6
Opinto-ohjaaja:
Anita Nordström, 043 824 0361
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
Lähihoitaja (pk)
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Sähköasentaja (pk)
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
Talonrakentaja (pk)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Datanomi (pk)
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO
Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk)
LEPPÄVAARA
UPSEERINKATU 11
KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO
Opinto-ohjaajat:
Marjukka Saarinen, 050 409 7990
Päivi Hiltunen, 046 851 5025
Eeva-Riitta Kangasmetsä, 040 126 4862
Koneenasentaja (pk, yo)
Levyseppähitsaaja (pk, yo)
LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO
Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti (pk, yo)
TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO
Suunnitteluassistentti (pk, yo)
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Automaatioasentaja (pk)
Sähköasentaja (pk)
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Putkiasentaja (pk, yo)
Lämmityslaiteasentaja (pk, yo)
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Elektroniikka-asentaja (pk, yo)
ICT-asentaja (pk, yo)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Datanomi (pk, yo)
TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Turvallisuusvalvoja (pk, yo)
SUOMENOJA
MARTINSILLANTIE 10
Opinto-ohjaaja:
Anita Nordström, 043 824 0361
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Ajoneuvoasentaja (pk, yo)
Automyyjä (pk, yo)
Autokorinkorjaaja (pk, yo)
Kaikissa perustutkinnoissa pienryhmäopetusta järjestetään integroiduille erityisopiskelijoille joustavia
opetusjärjestelyjä toteuttamalla. Elintarvikealan perustutkinnossa opetusta toteutetaan edelleen myös
pienryhmissä.
23
Ammatillinen perustutkinto
ja ylioppilastutkinto
24
O
mniassa kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita lukiopolku. Se sopii hyvin
itsenäiselle ja omaehtoiseen opiskeluun
sitoutuneelle opiskelijalle. Lukiopolun
tavoitteena on jatko-opiskeluvalmiuksien
vahvistaminen ja mahdollisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Lukio-opinnot
(26 kurssia) hyväksiluetaan osaksi ammatillista
perustutkintoa. Opetus järjestetään Omnian
tiloissa kahtena iltapäivänä viikossa.
Ammatillisten opintojen loppuvaiheessa
opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun
on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja
hyväksytysti neljä pakollista koetta ylioppilaskirjoituksissa.
Hakuohjeet
Omniaan hyväksytty opiskelija ilmaisee kiinnostuksensa lukio-opintoihin opiskelupaikan
vastaanottolomakkeella kesäkuussa. Lukio-opin-
tojen suorittaminen ammatillisten opintojen
rinnalla vaatii sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Keskiarvorajaa ei ole, mutta ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tietoa lukuaineiden keskiarvosta ja matematiikan, äidinkielen
sekä englannin arvosanoja. Näiden tietojen perusteella opinto-ohjaaja arvioi lukio-opinnoista
kiinnostuneen valmiuksia suoriutua opinnoista
ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan.
Opintojen järjestämiseen ja tarjontaan voi
tulla muutoksia. Omnian verkkosivuilla tiedotetaan mahdollisista tämän oppaan tietoihin
tulevista muutoksista ja lisätiedoista.
LISÄTIETOJA:
www.omnia.fi
www.espoonaikuislukio.fi
InfoOmnian palvelunumero 09 2319 8360
Espoon aikuislukion opinto-ohjaaja
Mia Snellman 046 877 1238
Kelloseppäkoulu
www.kelloseppakoulu.fi
Kelloseppä ja mikromekaanikko
– ajan ammattilaisia
Kelloseppäkoulu on valtakunnallinen yksityinen
ammattioppilaitos, joka kouluttaa kelloseppiä,
mikromekaanikkoja sekä aikuiskoulutuksena
kello- ja jalometallialan erikoismyyjiä. Opiskelu
on hyvin käytännönläheistä ja se painottuu
silmän ja käden koordinaation kehittämiseen,
vaativiin käden taitoihin sekä tekniseen ongelmanratkaisutaitoon. Päästäkseen ammatissa
vaadittavaan harjaantumistasoon opiskelijan on
tehtävä satoja työtunteja suurta huolellisuutta ja
puhtautta vaativaa työtä.
Kello- ja mikromekaniikan
perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinnossa
on kelloalan (kelloseppä) ja mikromekaniikan
(mikromekaanikko) koulutusohjelmat. Opinnot kestävät kolme vuotta.
Opiskelijavalinta tapahtuu yhteishaun kautta ainoastaan peruskoulun tai lukion suorittaneille ja ilman toisen asteen koulutusta oleville
hakijoille. Jos olet jo suorittanut ammatillisen
perustutkinnon tai korkeakoulututkinnon,
lähetä hakemuksesi suoraan Kelloseppäkouluun.
Kaikki yhteisvalinnassa sekä omassa haussamme
hakeneet kutsutaan kaksipäiväisiin pääsykokeisiin. Pääsykokeen haastattelussa ilmoitetaan
toive koulutusohjelmasta.
Opiskelijoiksi hakeutuvilta edellytetään
kiinnostusta tekniikkaan ja mekaanisiin laitteisiin. Ammatissa edellytetään kykyä pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Usein
varsinkin mikromekaanikot toimivat myös
vaativissa tuotekehittelytehtävissä.
YHTEYSTIEDOT:
Vanha maantie 11
02650 Espoo
rehtori Tiina Parikka
09 435 5770
AVOIMET OVET
LA 14.1.2017
25
26
LUKIOKOULUTUS
Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-opintojen ja työelämän
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelija suunnittelee itse oman opintoohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukio-opinnoissa opiskelija
harjaantuu opintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun, vastuunkantoon omasta
opiskelustaan sekä säännölliseen itsearviointiin.
Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja
ammattikorkeakouluihin. Lukio-opinnot luovat vankan pohjan myös jatkoopintojen suunnittelulle ja omien kiinnostuksen kohteiden tutkiskelulle.
Lukio-opinnot tarjoavat
paljon valinnaisuutta
Lukion oppimäärä on laajuudeltaan
kolmivuotinen ja se tulee suorittaa
enintään neljässä vuodessa. Lukion
oppiaineet suoritetaan kursseina, ja
lukion oppimäärään sisältyy vähintään
75 kurssia. Näistä kaikille pakollisia
kursseja on 47 tai 51 riippuen siitä,
onko opiskelija valinnut lyhyen vai
pitkän matematiikan. Tämän lisäksi
lukio-opintoihin sisältyy vähintään
kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia. Muiden syventävien ja
soveltavien kurssien määrä riippuu
opiskelijan valinnoista. Yhden kurssin
laajuus on 38 oppituntia ja yleensä
kurssi suoritetaan yhden jakson aikana.
Lukioissa lukuvuosi on jaettu viiteen
jaksoon, joista kukin kestää noin 7,5
viikkoa ja päättyy koeviikkoon. Jos
opiskelija suorittaa lukion kolmessa
vuodessa, on lukuvuoden aikana suoritettava 28–32 kurssia.
Ylioppilaskokeita
tehdään sähköisesti
Ylioppilastutkinnon voi suorittaa
hajautettuna kolmena perättäisenä
tutkintokertana. Ylioppilastutkinnossa
tulee suorittaa vähintään neljä koetta,
joista vain äidinkielen koe on kaikille
pakollinen koe.
Kaikki ylioppilaskokeet sähköistetään kevääseen 2019 mennessä. Lukio-opinnoissa hyödynnetään paljon
tietotekniikkaa, ja onkin suositeltavaa,
että opiskelijalla on henkilökohtainen
tietokone käytettävissä.
LISÄTIETOA:
www.ylioppilastutkinto.fi,
www.digabi.fi ja www.abitti.fi
Lukiolainen hyötyy
Espoon lukioiden yhteistyöstä
Espoon lukioiden välinen yhteistyö on
tiivistä, mikä näkyy muun muassa siinä, että
opiskelija voi helposti hyödyntää muiden
lukioiden kurssitarjontaa sekä suorittaa
lukiodiplomeja. Kaikki Espoon lukiot ovat hyvien
liikenneyhteyksien varrella.
VALITSE ESPOOLAINEN LUKIO
»» Espoolainen lukio on todennäköisesti lähellä
– pitkä koulumatka voi käytännössä
osoittautua haasteelliseksi.
»» Espoon lukiot hyödyntävät moderneja
oppimistiloja ja tietotekniikkaa.
»» Espoon lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa,
jolloin korkeakoulukursseja voi suorittaa jo
lukiossa.
»» Espoon lukioissa on mahdollisuus valita
kursseja myös muista lukioista, mikä takaa
kattavan kurssitarjonnan.
»» Kaikki Espoon lukiot ovat yleislukioita, mutta
sen lisäksi tietyillä lukioilla on erityinen
koulutustehtävä, painotus tai linja.
Lukiodiplomit
Suorittamalla lukiodiplomin opiskelija
voi osoittaa erityisen osaamisensa
taito- ja taideaineissa sekä mediaalalla. Lukiodiplomit täydentävät
lukion päättötodistuksen ja
ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa
osaamista. Espoossa lukiolainen voi valita
lukiodiplomin mistä tahansa Espoon
lukiosta.
27
Lukion valtakunnallinen tuntijako
OPPIAINE TAI
AINERYHMÄ
PAKOLLISET
KURSSIT
SYVENTÄVÄT
VALTAKUNNALLISET KURSSIT
6
3
A-kieli (alakoulussa alkava kieli)
6
2
B-kieli (yläkoulussa alkava kieli)
5
2
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
KIELET
28
Muut kielet
16
MATEMATIIKKA
Yhteinen opintokokonaisuus
1
Lyhyt oppimäärä
5
2
Pitkä oppimäärä
9
3
Biologia
2
3
Maantiede
1
3
Fysiikka
1
6
Kemia
1
4
2
2
Psykologia
1
4
Historia
3
3
Yhteiskuntaoppi
3
1
USKONTO TAI ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
2
4
TERVEYSTIETO
1
2
TAITO- JA TAIDEAINEET
5
Liikunta
2
3
Musiikki
1–2
2
Kuvataide
1–2
2
YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET
HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET
Filosofia
OPINTO-OHJAUS
2
TEEMAOPINNOT
PAKOLLISET KURSSIT
SYVENTÄVÄT KURSSIT
SOVELTAVAT KURSSIT
KURSSIT YHTEENSÄ
3
47–51
vähintään 10
valinnan mukaan
vähintään 75
Lukioiden kieliohjelma
LUKIOT
A-TASO
B-TASO
ESPOON YHTEISLYSEON LUKIO
EN, RU, (SA)
RU, RA, SA, ES
ESPOONLAHDEN LUKIO
EN, RU, RA, SA, VE
RU, RA, SA, VE, ES, IT
ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO
EN, RU, RA, SA
RU, RA, SA, ES, KI
ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO, IB
EN, SU
EN, RA, SA, KI
HAUKILAHDEN LUKIO
EN, RU, SA
RU, RA, SA, ES
KAITAAN LUKIO
EN, RU, (SA)
RU, RA, SA, ES
KUNINKAANTIEN LUKIO
EN, RU, RA, SA
RU, RA, SA, ES
LEPPÄVAARAN LUKIO
EN, SA
RU, RA, SA, IT
MATTLIDENS GYMNASIUM, IB
EN, RU, SU
RA, ES, SU, EN, RU, KI (SA, VE)
OLARIN LUKIO
EN, RU, SA, RA
RU, RA, SA, ES, KI
POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO
EN, RU, (SA)
RU, RA, SA, ES, (IT)
TAPIOLAN LUKIO
EN, RU, RA, SA
RU, RA, SA, IT, ES
VIHERLAAKSON LUKIO
EN, RU
RU, RA, SA, ES, IT
ESPOON STEINERKOULUN LUKIO
EN, (RA, SA)
RU, (RA, SA, ES)
KAUNIAISTEN LUKIO
EN, RU, SA
RU, RA, SA, VE, ES
PORKKALAN LUKIO
EN, RU, (SA, RA, VE)
RU, RA, SA, VE, ES
Taulukossa ilmoitettuun kielten tarjontaan voi tulla muutoksia. Opetusryhmät muodostetaan, mikäli
opiskelijoita osallistuu riittävä määrä ryhmää kohden. Suluissa ilmoitetut kielet järjestetään joustavin
järjestelyin esim. viereisessä lukiossa.
Lukioiden infotilaisuudet hakijoille
Lukiokohtaiset esittelyiltapäivät järjestetään Espoon
suomenkielisissä lukioissa ja Kauniaisten lukiossa
18.1.2017 ja 24.1.2017 klo 13.30 alkaen.
TULE TUTUSTUMAAN LUKIOIHIN JA TAPAAMAAN
OPISKELIJOITA JA OPETTAJIA!
29
Espoon
yhteislyseon
lukio
ALIN
KESKIARVO/
PISTEMÄÄRÄ
2014–2016
ERITYISTEHTÄVÄ,
LINJA,
PAINOTUS
LUKIODIPLOMIT
yleislukio
jalkapallolinja
kuvataide, musiikki, liikunta,
puheviestinnän päättökoe
2016: 7,67
2015: 7,58
2014: 7,54
yleislukio 105
jalkapallolinja 10
yleislukio
kielipainotus
musiikki, kuvataide,
liikunta, puhetaidon päättökoe,
Sprachdiplom I ja II
2016: 8,67
2015: 8,5
2014: 8,17
yleislukio 170
yleislukio
talous- ja
yhteiskuntatieteiden painotus
IB-linja
media ja kuvataide, puheviestintätaitojen päättökoe ja
saksan kielen tutkinnot
Sprachdiplom I ja II
2016: 9,42
2015: 9,31
2014: 9,33
yleislukio 130
yleislukio
urheilulinja
kuvataide, musiikki, liikunta ja
puheviestintätaitojen päättökoe
2016: 8,58
2015: 8,25
2014: 8,25
yleislukio 117
urheilulinja 18
yleislukio
kuvataidelinja
kuvataide ja puheviestintätaitojen
päättökoe
2016: 8,00
2015: 7,83
2014: 7,67
yleislukio 100
kuvataidelinja 20
yleislukio
IT- ja mediapainotus
media, kuvataide, musiikki ja
liikunta
2016: 8,92
2015: 8,83
2014: 8,5
yleislukio 176
yleislukio
urheilulinja
liikunta, tanssi ja kuvataide
2016: 7,83
2015: 7,67
2014: 7,67
yleislukio 95
urheilulinja 25
ruotsinkielinen
yleislukio
IB-linja
kuvataide (yleislukiossa lisäksi
musiikki, liikunta ja media)
2016: 15,05
2015: 12,67
2014: 14,84
yleislukio
matematiikka- ja
luonnontiedelukio
(erityislukio)
puheviestintä, kuvataide ja
musiikki
2016: 8,83
2015: 8,67
2014: 9
MaLu-lukio
2016: 15,68
2015: 15,95
2014: 17,44
ALOITUSPAIKAT
334
30
Espoonlahden
lukio
540
Etelä-Tapiolan
lukio
506
Haukilahden
lukio
IB-linja 35
343
Kaitaan lukio
352
Kuninkaantien
lukio
539
Leppävaaran
lukio
349
Mattlidens
gymnasium,
IB
IB-linja 50
137 (IB)
Olarin lukio
388
yleislukio 82
MaLu-lukio 36
Pohjois-Tapiolan
lukio
391
Tapiolan lukio
499
Viherlaakson
lukio
LUKIODIPLOMIT
ALIN
KESKIARVO/
PISTEMÄÄRÄ
2014–2016
ALOITUSPAIKAT
yleislukio
teatterin ja
median linja
teatteri, media, kuvataide, musiikki,
käsityö, liikunta ja puheviestinnän
päättökoe
2016: 8,42
2015: 8,08
2014: 8,08
yleislukio 105
teatterin ja
median linja 25
yleislukio
musiikkilukio
(erityislukio)
kuvataide, liikunta, media, musiikki,
puheviestinnän päättökoe ja
teatteritaide
2016: 9,08
2015: 8,75
2014: 8,58
Musiikkilukio
2016: 16,47
2015: 15,9
2014: 15,74
yleislukio 130
musiikkilukio 30
yleislukio
taidelinja
kuvataide, media, teatteritaide ja
liikunta
2016: 7,75
2015: 7,75
2014: 7,5
yleislukio 133
taidelinja 25
erityislukio
musiikin,
liikunnan ja
kuvataiteen
painotus
kuvataide, musiikki, liikunta ja
tanssi
2016: 7,25
2015: 7,1
erityislukio 34
yleislukio
liiketalouspainotus
Lukiolaisen
bisneskoulu
kuvataide, musiikki, liikunta ja
puheviestinnän päättökoe
2016: 8,42
2015: 8,25
2014: 8,42
yleislukio 130
yleislukio
liikunta- ja
taidepainotus
kuvataide,
liikunta, media,
musiikki,
koulukohtainen kirjallisuusdiplomi
2016: 7,00
2015: 7,00
2014: 7,15
yleislukio 180
ERITYISTEHTÄVÄ,
LINJA,
PAINOTUS
395
Espoon
Steinerkoulun
lukio
105
Kauniaisten
lukio
384
Porkkalan
lukio
530
31
Lukioiden erityiset koulutustehtävät, painotukset ja lukiolinjat
PAINOTUS
LUKIOLINJA
ERITYISLUKIO
»» enemmän painotettavan
aineen syventäviä ja
soveltavia kursseja
»» tietyn oppiaineen opetusta kehitetty
laajemmaksi ja syvemmäksi ja sen
kursseja tarjotaan enemmän
»» ei erillisiä valintakriteereitä
haettaessa
»» haettaessa noudatetaan erityisiä
valintakriteereitä, jotka löytyvät
lukioiden verkkosivuilta
»» opiskelijat voivat jättää pois joitakin
valtakunnallisia pakollisia kursseja
ja valita tilalle lukion erityistehtävän
mukaisia opintoja
»» lukiolinjalle haetaan eri
hakukohteena kuin yleislukioon
»» haettaessa noudatetaan erityisiä
valintakriteereitä, jotka löytyvät
lukioiden verkkosivuilta
»» haetaan eri hakukohteena
kuin yleislukioon
Espoon yhteislyseon lukio
YLEISLUKIO • JALKAPALLOLINJA
www.eyl.fi
facebook.com/espoonyhteislyseo
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
25.1.2017 klo 18.00
32
EYL – yhdessä enemmän
EYL kehittää yhdessä oppimista. Ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat opiskelevat yhden jakson ajan tiimiryhmissä oppiainerajoja ylittäviä
ilmiöitä. Matematiikkaa opiskellaan Flipped
Classroom -menetelmällä. Opiskelussa korostuu
opiskelijan aktiivinen rooli. Monissa oppiaineissa tuotetaan uudenlaista sähköistä materiaalia.
EYL:n opettajien yhteistyötaidot on arvioitu
valtakunnallisessa Kunta10-testissä huippupistein. Motivoituneet opettajat ovat toteuttaneet
monipuolisia kansainvälisiä hankkeita ja vierailleet muun muassa Antarktiksella, Zimbabwessa,
New Yorkissa, Cernin hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa ja Shanghaissa.
Yrittäjyystiedon opintokokonaisuus kannustaa opiskelijaa yritteliäisyyteen. Aktiivinen
opiskelijakunta on järjestänyt toiminnallisen
taksvärkkipäivän ja monipuolisen kansainväli-
syysviikon. EYL:ssä on tilavat luokat ja sopivan
kokoiset opiskelijaryhmät. Koulurakennus on
peruskorjattu ja sijaitsee junaradan sekä useiden
bussireittien varrella.
Jalkapallolinjalla panostetaan
yksilöohjaukseen
EYL:n jalkapallolinjalaiset voivat suorittaa 5–15
jalkapallokurssia. Yhteiset valmennustreenit pidetään tiistai- ja torstaiaamuisin, ja perjantaisin
valmentaja antaa yksilötason ohjausta. Tarkemmat tiedot löytyvät lukion kotisivuilta.
Jalkapallolinjalle haetaan erikseen. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä ja pisteytyksestä
sekä hakuohjeista löytyvät lukion kotisivulta.
Espoonlahden lukio
YLEISLUKIO • KIELIPAINOTUS
www.jylla.fi
Facebook: Espoonlahden lukio
Instagram: @espoonlahdenlukio
YouTube: www.bit.ly/jylla-tube
Laajaa kurssitarjontaa ja
käytännön kansainvälisyyttä
Espoonlahden lukio eli Jylla on kielipainotteinen yleislukio, joka tunnetaan upeasta
yhteishengestään. Jyllassa opiskellaan huippumodernissa koulutalossa: peruskorjaus valmistui
keväällä 2014. Samalla kaikki lukion luokat
varusteltiin uusimmalla opetusteknologialla.
Ison lukion laajasta kurssitarjonnasta on
helppo poimia omat kurssit ja rakentaa itselle
paras tapa suorittaa lukio. Se mahdollistaa myös
huipputason urheilun yhdistämisen lukio-opiskeluun.
Laaja kurssitarjonta huipentuu lähiseudun lukioiden laajimpaan kielitarjottimeen.
Koulullemme on myönnetty erinomaisen
kieltenopetuksen eurooppalainen European
Label -kunniamaininta. Vuosittain toteutetaan
jopa 5–10 kansainvälistä projektia, joiden avulla
opiskelijat saavat kokemuksia ja käytännön
kielitaitoa.
Luonnontieteitä ja
modernia tekniikkaa
Luonnontieteissä Jylla tarjoaa tasokkaita
koulukohtaisia kursseja valmistamaan ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin: kertauskursseja sekä työkursseja, joilla hyödynnetään
huipputason laboratoriovarusteita. Fysiikan
Cern-projekti vie opiskelijat Sveitsiin tutustumaan Hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen sekä
Helsingin yliopistolle.
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
31.1.2017 klo 18.00
33
Etelä-Tapiolan lukio
YLEISLUKIO • TALOUS- JA YHTEISKUNTATIETEIDEN PAINOTUS
www.etela-tapiola.fi
facebook.com/etelatapiola
34
ETIS tarkoittaa Empatiaa,
Työteliäisyyttä, Itsenäisyyttä ja
Suvaitsevaisuutta
Etelä-Tapiolan lukio on hyvästä ilmapiiristään
tunnettu ja opiskelusta innostunut aktiivinen
työyhteisö. Etiksen ylioppilaskirjoitustulokset
ovat maan huippua. Etelä-Tapiolan lukio tarjoaa modernit sähköisen oppimisen välineet ja
tilat. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti Etiksen
toiminnan kehittämiseen, mikä lisää sekä yhteishenkeä että opiskelijoiden viihtyvyyttä.
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja 24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille: 18.1.2017 klo 18.30 ja
25.1.2017 klo 18.30 (IB-linja)
INTERNATIONAL
BACCALAUREATE
PAGE 46
Talous- ja yhteiskuntatieteitä ja
kansainvälisyyttä
Lähes kaikki Etelä-Tapiolan lukion opiskelijat
jatkavat opintojaan yliopistoissa ja korkeakouluissa. Jo lukiossa opintoja voi halutessaan
painottaa talous- ja yhteiskuntatieteisiin usean
soveltavan kurssin avulla ja saada sitä kautta
hyvän pohjan esimerkiksi oikeustieteiden
tai kauppatieteiden opiskeluun. Laadukas
luonnontiedeopetus puolestaan takaa hyvät
jatko-opintovalmiudet esimerkiksi luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen parissa.
Erilaiset teemapäivät, perinteikkäät tapahtumat,
Studia Generalia -luentosarja ja korkeakouluyhteistyö rikastavat kouluvuotta. Opiskelijat
voivat myös osallistua eri puolille maailmaa
suuntautuviin projekteihin ja opintomatkoihin.
Kansainvälisyyskin on näkyvä osa Etiksen arkea.
Haukilahden lukio
YLEISLUKIO • URHEILULINJA
INFOTILAISUUS
www.haukilahdenlukio.fi
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
1.2.2017 klo 18.00
Instagram: JEDANLUKIO
Haukilahden lukio
– lukio yliopiston kampuksella
Urheilulinjalla yhdistyy
lukio-opiskelu ja lajivalmennus
Haukilahden lukio on uudenlainen lukio
Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä
hyvien liikenneyhteyksien varrella. Joustavat tilaratkaisut ja yliopiston läheisyys mahdollistavat
kannustavan oppimisympäristön ja yhteistyön
korkea-asteelle. Lukion ilmapiiri on lämmin ja
yhteisöllinen. Tilaratkaisut luovat mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä tiimitöitä unohtamatta omaa rauhaa ja hyviä opiskelijahuoltopalveluja. Aktiiviset opiskelijat ja tutorit edesauttavat
välittävän opiskeluilmapiirin luomisessa.
Laadukas opetus ja ohjaus sekä monipuolinen
kurssitarjonta matemaattisista aineista reaaliaineisiin sekä kieliin ja taito- ja taideaineisiin
antavat eväät erinomaisille ylioppilastutkintotuloksille ja jatko-opinnoille.
Urheilulinjalla lukio-opiskelu yhdistetään
lajivalmennukseen. Urheilulinja on tarkoitettu
opiskelijoille, jotka ovat asettaneet korkeat
tavoitteet sekä lajitaitojensa kehittämiselle että
menestymiselle lukio-opinnoissa. Haukilahden lukio tarjoaa huipulle tähtäävälle nuorelle
valmiudet laadukkaan ja joustavan lukio-opiskelun sekä lajivalmennuksen yhdistämiseen.
Painopistelajeina ovat golf, jalkapallo, jääkiekko
ja joukkuevoimistelu. Valmennuksesta vastaavat lajien ammattivalmentajat. Urheilulinjalle
haetaan erikseen. Tarkemmat tiedot hakemisesta
ovat lukion kotisivuilla.
35
Kaitaan lukio
YLEISLUKIO • KUVATAIDELINJA
www.kaitaanlukio.fi
Facebook: Kaitaan lukio
36
Tutki – opi – innostu!
Kuvataidelinja
Kaitaan lukiossa viihdytään ja innostutaan!
Lukiomme sijaitsee vehreässä ympäristössä
Iivisniemessä meren ja tulevan metron vieressä.
Koulurakennuksemme on moderni ja peruskunnostettu vuonna 2010, joten tilat ja puitteet
ovat erittäin hyvät. Kurssitarjontamme on
monipuolinen ja sisältää muun muassa kieliin,
luonnontieteisiin sekä yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä kursseja.
Monille kuvataidelinjan kursseille on kaikilla
opiskelijoillamme mahdollisuus osallistua.
Tarjolla on esimerkiksi monella alalla tärkeää
digitaalista kuvailmaisua sekä 3D-mallintamista.
Unesco-lukiona meillä on tarjolla kurssimatkoja
Eurooppaan ja opiskelijavaihtoa esimerkiksi
shanghailaisen lukion kanssa. Lukiomme hyväksyvässä ilmapiirissä saadaan tutkitusti hyviä
oppimistuloksia!
Kuvataidelinja antaa valmiuksia monelle alalle
sekä erityisesti visuaalista osaamista vaativiin
tehtäviin. Opintojen alussa opiskellaan kuvan
tekemisen perusteita perinteisin ja digitaalisin
välinein edeten omien ilmaisumuotojen löytämiseen. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa on osa opetusta. Linjalle hakeville
järjestetään erillinen valintakoe. Aiempien
vuosien valintakoetehtäviin ja kurssitarjontaan
voit tutustua verkkosivuillamme.
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
26.1.2017 klo 18.00
Kuninkaantien lukio
YLEISLUKIO • IT- JA MEDIAPAINOTUS
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
26.1.2017 klo 18.00
www.kuninkaantie.espoo.fi
facebook.com/kuninkaantienlukio
Kunkussa on innostavaa opiskella
Kunkusta maailmalle
Kuninkaantien lukio on Espoon keskuksessa
toimiva yleislukio, joka painottaa mediaosaamista nykytekniikkaa hyödyntäen. Meillä on
myönteinen opiskeluilmapiiri sekä uudenaikaiset opetus- ja liikuntatilat, laitteistot ja
ohjelmistot. Kunkussa tehdään paljon erilaisia
media- ja kansainvälisyysaiheisia projekteja ja
vietetään teemapäiviä, joiden suunnittelussa
opiskelijakunnalla on iso rooli. Näiden ansiosta
koulussamme vallitsee hyvä Kunkku-henki, jota
entiset kunkkulaisetkin muistelevat. Ylioppilastuloksissa olemme Suomen parhaimmistossa.
Kunkussa suunnataan katseet myös koulun
ulkopuoliseen maailmaan. Tästä kertovat
esimerkiksi yhteistyö Entressen kirjaston kanssa,
EU-projektit, matkakurssit, osallistuminen
Cern-tiedeleirille sekä lukuisat vierailijat ja vierailut eri oppiaineissa. Olemme mukana myös
Shanghai-yhteistyössä.
Media-aiheisina kursseina voi opiskella
muun muassa multimediaa, digitaalista valokuvausta ja animaatiota. Kerromme aktiivisesti
toiminnastamme Kruunun Takaa -verkkolehdessä ja somepäivityksissä, joiden tekemiseen
osallistuvat myös opiskelijat. Uudet tekniikat
ovat luonteva osa Kunkun arkea – ihmistä
unohtamatta.
37
Leppävaaran lukio
YLEISLUKIO • URHEILULINJA
www.leppavaaranlukio.fi
Facebook: Leppävaaran lukio
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
8.2.2017 klo 18.00
38
Tehokas yleislukio
erinomaisella paikalla
Urheilulinja huipulle
tähtääville urheilijoille
Leppävaaran lukiossa opiskellaan avoimessa ja
kannustavassa ilmapiirissä uutta teknologiaa ja
kansainvälisiä projekteja hyödyntäen. Opiskelija
voi räätälöidä opintonsa erilaisten polkujen mukaan, joita ovat Kansainvälisyyspolku, erikoispitkä Matematiikkapolku, Luonnontieteiden
polku, Kielten polku, Persoonan rakentamisen
polku sekä Liikunnan ja tanssin polku. Lukio
on sopivan kokoinen, joten opiskelijaa voidaan
ohjata hankkimaan tietoja ja taitoja omien
tavoitteidensa mukaisesti. Useissa aineissa on
runsaasti soveltavia kursseja. Lukion lähiympäristö ja liikuntapaikat tarjoavat monipuoliset
liikuntamahdollisuudet kaikille liikunnasta
kiinnostuneille opiskelijoille. Opiskelijat voivat
valita kurssivalikoimasta 18 erilaista liikuntakurssia.
Leppävaaran lukiossa toimii urheilulinja. Tarjoamme laadukkaat ja joustavat lukio-opiskelun
ja urheiluvalmennuksen yhdistämisen mahdollisuudet. Urheilulinjalle valitaan 25 opiskelijaa
hakemusten perusteella. Urheilulinjan painopistelajeja ovat jalkapallo, salibandy, koripallo ja
jääkiekko. Muiden lajien urheilijat harjoittelevat
yksilöllisen valmennuksen ryhmässä. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä ja pisteytyksestä
sekä hakuohjeista löytyvät lukion kotisivuilta.
Hakulomakkeet palautetaan lukion kansliaan
yhteishaun päättymiseen mennessä.
Olarin lukio
YLEISLUKIO
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja 24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
9.2.2017 klo 18.00 (yleislukio) ja
8.2.2017 klo 18.00 (MaLu)
Innostava ilmapiiri
kantaa menestykseen
Oivalla, Luo, Ajattele, Rakasta ja Innostu
OLARISSA! Olarissa on monenlaisista asioista
kiinnostuneita opiskelijoita, jotka innostavat
toisiaan oppimaan. Into on tarttuvaa! Opiskelijakunta on aktiivisesti mukana suunnittelemassa
kurssitarjotinta ja käytännön arkea, jota rytmittävät monet juhlat ja tapahtumat.
Opettajat seuraavat oman alansa kehitystä,
eivätkä epäröi kokeilla uutta. Olarissa käytetäänkin monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja
sekä hyödynnetään uutta teknologiaa. Ajattelun
kehittymiseen sekä tiedon hankintaan ja kriittiseen
arvioimiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Olarin lukiolla on kansainvälisiä projekteja
Aasiassa ja Afrikassa asti. Intensiivikursseja järjestetään myös kotimaassa. Lukiolla on pitkäaikaisia yritys- ja yliopistoyhteistyökumppaneita.
Opiskelijat valmistuvat erinomaisin arvosanoin
ja jatko-opintovalmiuksin. Olarista jatketaan
suoraan yliopistoihin ja korkeakouluihin.
Laajasti ja monipuolisesti
matematiikkaa ja luonnontieteitä
Olarissa toimii yleislukion rinnalla myös matematiikka- ja luonnontiedelukio, jonne haetaan
& Olarin matematiikka- ja
luonnontiedelukio
www.olari.fi
pääsykokeella. Yleislukionkin opiskelijoille
on tarjolla erityisen runsas valikoima kursseja
matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa.
Monipuolisten mahdollisuuksien lukio
Matematiikka- ja luonnontiedelukioon
opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella. Pääsykoe on
ke 26.4.2017 klo 9–13.
Erikoislukioon hakevan kiinnostus voi
kohdistua esimerkiksi meribiologiaan, elektroniikkaan, robotiikkaan, matemaattiseen
mallintamiseen tai lääkekemiaan. Opiskelijat
voivat jättää opinto-ohjelmastaan pois pakollisia kursseja ja keskittyä pääaineopintoihinsa.
Ulkomaiset ja kotimaiset tiedeleirit syventävät
kursseilla opittua, ja tiivis yritysyhteistyö antaa
työelämävalmiuksia.
Opiskelua yhdessä Olarin
lukiolaisten kanssa
Erikoislukion opiskelijat opiskelevat runsaasti
(vähintään 30 kurssia) luonnontiedeaineita
ja matematiikkaa. Pääaineita (bi, fy, ke, ma)
opiskellaan ryhmissä, jotka pysyvät samoina
koko lukioajan. Opettaja tuntee opiskelijansa
yksilöllisesti, opiskelijat tutustuvat hyvin toisiinsa ja ryhmään muodostuu kannustava ilmapiiri.
Opiskelijat verkostoituvat paitsi nykyisten myös
entisten olarilaisten kanssa. Muissa oppiaineissa
opiskelijat opiskelevat yhdessä yleislukiolaisten
kanssa. Opetustilat ja -teknologia ovat samat
molemmissa lukioissa. Juhlat ja tapahtumat
ovat pääsääntöisesti yhteiset.
39
Pohjois-Tapiolan lukio
YLEISLUKIO • TEATTERIN JA MEDIAN LINJA
www.pohjois-tapiola.com/lukio
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
19.1.2017 klo 18.00
40
Teknologiaa ja yhteistyötä hyvässä
Pohjiksen hengessä
Pohjois-Tapiolan yleislukiossa valitaan runsaasti luonnontieteellisiä aineita ja opiskelussa
hyödynnetään Aalto-yliopiston Otaniemen
kampuksen läheisyyttä. Kurssitarjonta on monipuolinen, ja lukio järjestää abikursseja lähes
jokaisessa kirjoitettavassa aineessa. Jatko-opintoihin hakeudutaan hyvällä menestyksellä. Pohjois-Tapiolan lukion kansainväliseen toimintaan
ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön kuuluu
monipuolisia opintomatkoja muun muassa
Islantiin, Pariisiin, Hampuriin ja Geneveen.
Teatterin ja median linja – opiskelua
ammattimaisessa ohjauksessa
Erikoislinjamme tarjoaa hyviä edellytyksiä
teatterin ja median opiskeluun sekä omien
ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen.
Opettajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. Linjalla opiskellaan vähintään kymmenen
erikoiskurssia.
Teatterin kursseilla opiskellaan näyttelemistä, ohjaamista, improvisaatiota, teatteritietoa
ja produktioita. Kursseilla tehdään yhteistyötä
musiikin ja kuvataiteen kanssa.
Mediakursseilla painottuu video- ja elokuvailmaisu, ja mediakasvatus huomioidaan eri
aineiden opetuksessa. Erikoiskursseja ovat
muun muassa verkko- ja lehtijournalismi,
”Maailmantilanne nyt” sekä mediapsykologia.
Opiskelijat suunnittelevat ja taltioivat koulun
esityksiä ja projekteja. Teatterin ja median linjalle haetaan erikseen. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä ja pisteytyksestä sekä hakuohjeista
löytyvät lukion kotisivuilta.
Tapiolan lukio & Tapiolan musiikkilukio
YLEISLUKIO
www.tapiolanlukio.fi
Facebook: Tapiolan lukio
Twitter: @TapiolanLukio
Yhdessä tuloksiin uusissa tiloissa
Kulttuurin, koulutuksen ja yritysmaailman
ytimessä, Tapiolan sydämessä, tiede ja taide
kukoistavat. Tapiolan lukion opetusohjelmasta
löytyy runsaasti syventäviä ja soveltavia kursseja,
muun muassa erityispitkä matematiikka.
Aikaansa seuraavien opettajien ja keskeisen
sijainnin vuoksi useiden eri alojen edustajat
vierailevat oppitunneilla. Opintoja rikastuttavat
myös opiskelijoiden vierailut niin kotimaassa
kuin ulkomailla. Lukuisat kansainväliset
projektit syventävät oppimista ja avartavat
näkökulmia. Musiikkilinjan monet huippuunsa
hiotut esitykset sekä opiskelijoiden spontaanit
musisoinnit puolestaan tuovat väriä lukion
arkeen. Tapiolan lukion innostavassa ilmapiirissä luomme yhdessä uutta ja jatkamme hienoja
perinteitä. Upouudet tilat, viimeisin teknologia ja arvokas kulttuurimaisema luovat tähän
ainutlaatuiset puitteet. Lämpimästi tervetuloa
aktiivisen opiskelijakunnan jäseneksi Tapiolan
lukioon!
Innostava polku musiikin
monimuotoiseen maailmaan
Tapiolan lukiolla on ollut valtakunnallinen
erityistehtävä musiikissa jo vuodesta 1987.
Laadukas ja maineikas musiikkilinja tarjoaa
opiskelijoilleen laajat musiikkiopinnot, muun
muassa yksinlaulua, bänditoimintaa, kuorolaulua, musiikkiteatteria ja musiikkiteknologiaa.
Uusissa musiikkilinjan tiloissa perehdytään
myös äänityksen ja studiotekniikan saloihin.
Tapiolan lukion musiikkilinja tekee läheistä
yhteistyötä Suomen Kansallisoopperan, Espoon
kulttuurikeskuksen, Sibelius-Akatemian ja
muiden musiikkioppilaitosten kanssa. Jokainen musiikkilinjalainen pääsee osallistumaan
lukuisiin esityksiin, konsertteihin sekä Suomen
valtakunnallisten musiikkilukioiden yhteisiin
tapahtumiin. Lisäksi on mahdollista päästä
mukaan kansainvälisiin projekteihin, kuten
filharmonikkojen vieraaksi New Yorkiin tai
musikaalimatkalle Lontooseen.
Musiikin kurssit voivat korvata osan
muiden aineiden pakollisista kursseista. Musiikkilinjalle valitaan opiskelijat peruskoulun
päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella.
Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen.
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
24.1.2017 klo 18.00
41
Viherlaakson lukio
YLEISLUKIO • TAIDELINJA
www.viherlaaksonlukio.fi
facebook.com/viherlaaksonlukio
42
Viherissä et jää sivustakatselijaksi!
Taide kuuluu kaikille
Viherlaakson lukio on innostunut uudistaja
Nihtisillan avarissa tiloissa. Miltä kuulostaa
työskentely MAC-luokassa, opintomatkalla
Malagassa tai arkkitehtuuria opiskellen kuvataiteissa? Jos haluat olla ajan hermolla, sinulla on
mahdollisuus päästä rakentamaan kasvavaa ja
kehittyvää Viherlaakson lukiota. Viherissä opiskelijaa kuullaan ja opiskelijana voit olla mukana
päättämässä opetuksesta ja koulun arjesta. Opiskelijamäärämme kasvaa lähivuosina, ja suuri
lukiomme mahdollistaa laajan kurssitarjonnan,
josta sinun on helppo rakentaa omannäköisesi
lukiopolku.
Viherin taidepainotus antaa sinulle mahdollisuuden laaja-alaiseen taideaineiden opiskeluun
kuvataiteessa, teatteritaiteessa, kirjoittamisessa ja
musiikissa yhdessä tai erikseen. Kaikki opiskelijat voivat valita taidekursseja, mutta taidelinjalla
opiskelet niitä vähintään kymmenen. Taidelinjalaisena olet mukana eri taiteenlajien yhteistyössä
toteuttamassa näytelmäproduktiossa, joka esitetään Art Viheri -kulttuuripäivänä. Hakuohjeet,
valintakriteerit sekä pisteytys löytyvät lukion
kotisivuilta. Taidelinjalle hakijat kutsutaan
valintakokeeseen.
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
1.2.2017 klo 18.00
Kauniaisten lukio
YLEISLUKIO • LIIKETALOUSPAINOTUS, LUKIOLAISEN BISNESKOULU
www.kauniaistenlukio.fi
Facebook: Kauniaisten lukio
Granin lukio – iloinen,
aktiivinen, innostava
Kauniaisten lukio eli Granin lukio on keskellä
Espoota sijaitseva laadukas yleislukio. Kurssitarjonta mahdollistaa suuntautumisen luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kieliin tai taide- ja
taitoaineisiin. Koulussa on laaja kieliohjelma
ja runsas kansainvälisten kurssien valikoima,
muun muassa kehitysmaiden maantieteen
kurssi Keniassa. Tarjolla on paljon koulukohtaisia soveltavia kursseja, kuten kaupunkihistorian
kurssit ulkomailla, Lapin kurssi ja yritystalouden kurssi. Henkilökohtaisten tietokoneiden
käyttöä varten koulu tarjoaa opiskelijoille
koulutusta, ylläpitopalveluita ja hyvin toimivan
langattoman verkon. Opiskelijan ohjaukseen
panostetaan, ja opiskelu tapahtuu sopivan ko-
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja
24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
23.1.2017 klo 18.00
koisissa ryhmissä. Yhteistyökumppaneiden avulla lukujärjestykseen voi sisällyttää esimerkiksi
jalkapallon aamuharjoittelua tai ruotsinkielisiä
kursseja Gymnasiet Grankulla samskolassa.
Lukiolaisen bisneskoulu
Kauniaisten lukiossa on liiketalouteen ja
yrittäjyyteen suuntautuva painotus, Lukiolaisen
bisneskoulu. Koulussa toimiva opiskelijoiden
pyörittämä yritys GraniWorks järjestää työtilaisuuksia koulun opiskelijoille. Yrityksen
toimintaan osallistuvat opiskelijat harjoittelevat
yrittäjyystaitoja ja saavat kurssisuorituksia.
43
Porkkalan lukio
YLEISLUKIO • LIIKUNTAPAINOTUS • TAIDEPAINOTUS JA MEDIAOPINNOT
www.porkkalanlukio.fi
facebook.com/PorkkalanLukionOpot
instagram.com/porkkalanlukio
http://taukotila.blogspot.fi/
44
Korkeatasoinen lukio
Kirkkonummen keskustassa
Olemme jatko-opintoihin valmentava yleislukio. Ylioppilaskokeissa on saavutettu hyviä
tuloksia, ja suhteessa ylioppilaiden aloituskeskiarvoihin 7–10, ne ovat valtakunnan kärkitasoa.
Vapaaehtoinen kokeilutuntijako lisää valinnaisuutta reaaliaineissa. Valmennamme Sinua digitaitoihin opintojesi alusta lähtien. Erityisen laaja
kurssitarjontamme toteutuu omalla koululla.
Ilmiöpohjaista opiskelua, yksilöllisiä
opintopolkuja ja painotuksia
Voit opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä,
humanistis-yhteiskuntatieteellisiä sekä taito- ja
taideaineita tai vieraita kieliä. Pitkän matematiikan tarjonta ja tulostaso ovat erinomaisia.
Tiedeaineissa tarjoamme erikoiskursseja esimerkiksi modernissa ja laskennallisessa fysiikassa,
biokemiassa ja mikrobiologiassa, kemiassa sekä
biologian retkikursseina. Historiassa, psyko-
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 18.1.2017 ja 24.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille:
24.1.2017 klo 18.00
logiassa ja muissa reaaliaineissa voit hankkia
akateemisen opiskelun taitoja. Opintomatkoja
tehdään muun muassa Roomaan ja Ateenaan.
Ilmiöpohjaisessa opiskelussa syvennyt eri oppiaineiden yhteisiin teemoihin.
Ainutlaatuisessa liikuntapainotuksessamme
voit valita säännöllistä aamuliikuntaa tai
laitesukellusta. Taidepainotuksessamme eläydyt
esimerkiksi ilmaisutaidossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa. Kuvataiteen, kirjallisuuden ja mediataitojen kursseilla
harjaannut monipuolisesti tekstin, kuvan ja
äänen tuottamiseen.
Espoon Steinerkoulun lukio
www.espoonsteinerkoulu.fi
facebook.com/espoonsteinerkoulu
INFOTILAISUUS
Hakijoille: 11.1.2017 klo 13.30
Huoltajille ja hakijoille: 17.1.2017 klo 18.00
Itsenäiseksi ajattelijaksi ja tekijäksi
luovan oppimisen ja toiminnan kautta
Steinerkoulun lukiossa opiskellaan luokkamuotoisesti tieto-, taide- ja taitoaineita. Tietoaineissa
pyritään ymmärtämään selkeitä kokonaisuuksia
sekä eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Taiteellinen työskentely on keskeistä monissa koulun
oppiaineissa. Sosiaaliset ja taiteelliset projektit
sekä opintoihin kuuluvat työharjoittelut kehittävät opiskelijoita monipuolisesti siten, että heillä on koulun päätyttyä kyky tarttua käytännön
elämän haasteisiin.
Tavoitteena kasvaa itsenäisesti
ajattelevaksi, aloitekykyiseksi
ja luovaksi ihmiseksi
Steinerkoulun lukion tarjoamat erityistehtävän
mukaiset tieto- ja taideaineiden kurssit syventävät valtakunnallisia kursseja. Opiskelijoiden
välinen yhteisöllisyys rakentuu luokkamuotoisessa opiskelussa sekä luokan yhteisen näytelmäprojektin ja kulttuurimatkan aikana.
45
Etelä-Tapiolan lukio
International Baccalaureate (IB)
www.etela-tapiola.fi
facebook.com/etelatapiola
Annual intake: 35
46
The IB challenge
Etelä-Tapiolan Lukio (General Upper Secondary
School known affectionately as “Etis”) enjoys
an unrivalled reputation for excellence while the
English language programme has more than
twenty years of expertise in delivering a quality
education of its own. The school is a short walk
away from the upcoming metro in the heart
of Tapiola. The WeeGee building, housing the
school, is something of a landmark in Espoo,
while the airy classrooms and the modern,
twenty-first century learning space on the
third floor allow for cutting edge teaching and
learning. The IB classes are fully integrated into
the bilingual Etis community, where all events
are held in common with the sole exception
of the renowned “bootcamp” in the Nuuksio
National Park for new entrants at the start of
the first year. Our aim is to help the students
to achieve their best whilst still maintaining a
healthy sense of balance. We never forget that
education is about people rather than numbers.
Welcome to Etis!
Further information
All applicants are tested. The date of the joint
Mattlidens Gymnasium/Etelä-Tapiolan Lukio
entrance test is Tuesday 25th April 2017. The
venue for all tests is Mattlidens Gymnasium.
Applications for the pre-DP are submitted
through the joint application system
www.opintopolku.fi. In addition, all students
must complete a separate application form,
available at www.etela-tapiola.fi.
OPEN DOORS FOR APPLICANTS
January 18th and
24th 2017 at 1.30 pm
Information evening for parents:
January 25th 2017 at 6.30 pm
Mathematics, English and mother tongue/
Finnish as a Second Language, will be tested
(except for those without any knowledge of
Finnish, who have a second English test).
Subjects offered
GROUP 1 Studies in Language and Literature: Finnish
Literature SL/HL, English Language and Literature
SL/HL, school-supported self-taught language SL (for
mother tongue speakers of other languages)
GROUP 2 Language Acquisition: French B SL, Finnish
B SL or select a second language from group 1
GROUP 3 Individuals and Societies: Business and
Management SL/HL, History SL/HL
GROUP 4 Experimental Sciences: Biology SL/HL
Physics SL/HL, Chemistry SL
GROUP 5 Mathematics: Mathematics SL/HL
Mathematical Studies SL
GROUP 6 Arts or Electives: Visual Arts SL
(optional - or select another subject from groups 1–4)
At least seven students are required to subscribe
to a subject in order for courses to run. Timetable
restrictions may also limit choices.
Street address: Ahertajantie 5, 02100 Espoo
Mailing address: P.O. Box 3234, 02070 Espoo, Finland
Head of school: Harri Rinta-aho
tel. +358 9 8163 9100 or 050 428 9440
IB Co-ordinator David Crawford
tel. +358 9 8163 9109 [email protected]
School office tel. +358 9 8163 9101
school code 0267, section code 809
Mattlidens Gymnasium
International Baccalaureate (IB)
www.mattliden.fi/ib
Facebook: @mattlidensib
Annual intake (pre-DP) 50
About the IB
The International Baccalaureate is an
internationally recognized and demanding
matriculation examination which qualifies
students for admission to universities all over
the world. The IB programme consists of a twoyear course and is preceded by a preparatory
year (Pre DP). The student studies six subjects
of which three must be studied at Higher Level
and three at Standard Level. In addition, all
diploma students must submit an Extended
Essay, follow a course in Theory of Knowledge
and engage in extracurricular CAS activities.
The language of tuition is English.
Applications for the Pre DP are submitted
through the joint application system
Yhteishaku. In addition, all applicants must
participate in the entrance exams held together
with Etelä-Tapiolan lukio, where they are tested
in English, Mathematics and mother tongue/
Finnish as a Second Language. The GPA from
the lower secondary school final report is added
to the results from the entrance exams. The date
for the entrance test is Tuesday 25.4.2017 and
the place is Mattlidens Gymnasium.
We are internationally orientated with both
students and teachers with different mother
tongues, backgrounds and cultural inheritance,
a wide variety of languages offered, language
exams (DELF, DSD) and trips abroad (LEAP,
sister schools, MEP, CERN, Holocaust).
Subjects offered
GROUP 1 Language A: Swedish, Finnish, English
GROUP 2 Language B: Swedish, Finnish, English,
French, Spanish
GROUP 3 Economics, History
GROUP 4 Biology, Chemistry, Physics
GROUP 5 Mathematics
GROUP 6 Visual Arts or another
subject from groups 1–4
OPEN DOORS FOR APPLICANTS
for parents and applicants on
Thursday January 26th 2017 at 6 pm
for 9th grade students (Open house) on
January 18th and 24th 2017 at 1.30 pm
About us
Mattlidens Gymnasium is a Swedish-speaking
general upper secondary school that was the first
with Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu SYK
to initiate IB in Finland in 1990. We are easily
reached by bus and the upcoming subway. Our
school building is modern, newly renovated and
equipped with a gym, study halls, lounge areas
and the latest technology for learning.
Street address: Matinsyrjä 1 (Matinkylä)
Mailing address: P.O. Box 3340,
02070 ESPOON KAUPUNKI
office phone +358 9 8164 3051,
Principal tel. +358 9 8164 3050
IB Coordinator Mrs Annika Lindblom,
tel. +358 9 8164 3055,
[email protected]
47
48
Yhteishaussa ilman
opiskelupaikkaa jääneille
nuorille on monta
vaihtoehtoa opintoihin
Yhteishaun ulkopuoliset koulutukset ovat hyvä
vaihtoehto, jos jäät ilman koulutuspaikkaa
yhteishaussa. Kaikille perusopetuksen päättäville
nuorille varmistetaan opiskelupaikka!
Jos jäät ilman
opiskelupaikkaa,
>> kysy neuvoa omalta oppilaanohjaajaltasi
•
>> ota yhteys InfoOmniaan etsivän
nuorisotyön ohjaajiin, 043 824 3453,
[email protected]
•
>> hae vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja
yhteishaun lisähaussa www.opintopolku.fi
•
>> hae perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan
koulutukseen, kuten kymppiluokille ja muihin
valmistaviin koulutuksiin 23.5.–25.7.2017,
www.opintopolku.fi
•
>> InfoOmniasta saat tietoa, neuvontaa
ja ohjausta koko kesän!
InfoOmnian palvelupisteet:
Upseerinkatu 1–3 (Avecin talo), Leppävaara
palvelunumero: 09 2319 8360
aukioloajat: ma–to klo 9–15, pe klo 9–14
sähköposti: [email protected]
Kirkkokatu 16 B, Espoon keskus
palvelunumero: 09 2319 8360
aukioloajat: ma–to klo 9–15, pe klo 9–14,
lukuvuoden aikana tiistaisin pidennetty
aukioloaika klo 17.00 saakka.
sähköposti: [email protected]
Kamreerintie 3 B (6. krs) Espoon keskus
palvelunumero: 043 824 3453
(etsivän nuorisotyön ohjaajien päivystysnumero)
sähköposti: [email protected]
InfoOmnia on tieto-, neuvonta- ja ohjauspiste,
josta saat tietoa juuri sinulle sopivasta
koulutusvaihtoehdoista, neuvoa hakeutumiseen,
apua uraohjaukseen ja tukea arjenhallintaan.
Ohjausta annetaan muuallekin kuin
Omniaan. Lisäksi Omnian opiskelijat saavat
InfoOmniasta opintotoimistopalvelut. Apunasi
ovat palveluneuvojat ja -ohjaajat, etsivän
nuorisotyön ohjaajat sekä assistentit.
Lisätietoa Espoon valmistavista koulutuksista: espoo.fi/yhteishaunjalkeen
49
LUUKKI
VELSKOLA
KALAJÄRVI
NUUKSIO
RÖYLÄ
PERUSMÄKI
50
VANTAA
SIIKAJÄRVI
NIIPPERI
BODOM
KUNNARLA
VANHAKARTANO
VANHA-NUUKSIO
KOLMPERÄ
HÖGNÄS
JÄRVENPERÄ
LINTUVAARA
LAAKSOLAHTI
NUPURI
ÄMMÄSSUO
LIPPAJÄRVI
VIHERLAAKSO
KARHUSUO
GUMBÖLE
KARVASMÄKI
9
SEPÄNKYLÄ
LAAJALAHTI
KUURINNIITTY
MANKKAA
HENTTAA
VANTTILA
KURTTILA
SAUNALAHTI
NÖYKKIÖ
11
KIRKKONUMMI
4
16
6
POHJOISTAPIOLA
18
21 17
LATOKASKI
OLARI
23
5
20
KAUPUNGINKALLIO
KAUKLAHTI
8
LEPPÄVAARA
22
14
2
ESPOON KESKUS
ESPOONKARTANO
15
7
KILO
KAUNIAINEN
MUURALA 3
1
KARAKALLIO
OTANIEMI
12
19
TAPIOLA
NIITTYKUMPU
WESTEND
HAUKILAHTI
MATINKYLÄ
ESPOONLAHTI
10
SOUKKA
13
KAITAA
0
5 km
Copyright © Espoon kaupunki, Kaupunkimittausyksikkö 2016
HELSINKI
Ammatilliset
oppilaitokset
13
OMNIA • WWW.OMNIA.FI
1
Espoon keskus, Kirkkokadun toimipiste
2
Espoon keskus, Lakelankadun toimipiste
3
Espoon keskus, Lehtimäentien toimipiste
4
Kirkkonummen toimipiste
5
Leppävaaran toimipiste
Kirkkokatu 16
Lakelankatu 1
Lehtimäentie 1
Upseerinkatu 11
Suomenojan toimipiste
7
Kelloseppäkoulu
9
10
11
12
15
Purotie 6
6
8
14
Opojen
yhteystiedot
sivu 22
16
Martinsillantie 10
Kaitaan lukio
Iivisniementie 1
PL 3434, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Harri Henttonen 09 8164 3170
Kanslia 09 8164 3181
Kuninkaantien lukio
Kaivomestarinniitty 2
PL 3534, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Merja Rytsy 050 570 6136
Kanslia 09 8164 3237
Leppävaaran lukio
Veräjäpellonkatu 10
PL 3134, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Ismo-Olav Kjäldman 09 8164 4634
Kanslia 09 8164 4633
Mattlidens gymnasium – IB-linja
Matinsyrjä 1 (Matinkylä)
PL 3340, 02070 ESPOON KAUPUNKI
IB Coordinator Mrs Annika Lindblom
tel. +358 9 8164 3055
17
Olarin lukio
Puustellinmäki 4–6, 02650 ESPOO
Opintoneuvoja Päivi Määttä 040 648 3005
18
Pohjois-Tapiolan lukio
Lukiot
19
Tapiolan lukio
20
Viherlaakson lukio
Vanha maantie 11, 02650 ESPOO
Rehtori Tiina Parikka 09435 5770
Keskuspuiston ammattiopisto
Arlan toimipaikka
Espoon yhteislyseon lukio
Hansakallio 2
PL 3535, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Saila Posti-Lindström 050 518 4301
Kanslia 09 8165 6064
Espoonlahden lukio
Opettajantie 3
PL 3435, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Harri Korhonen 046 877 1433
Kanslia 09 8164 6560
21
Etelä-Tapiolan lukio
Ahertajantie 5
PL 3234, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Harri Rinta-Aho 050 428 9440
Kanslia 09 8163 9101
Sepontie 2
PL 3237, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Sinikka Luoma 050 367 3760
Kanslia 043 826 7122
Opintie 1
PL 3236, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Juha-Pekka Peltola 046 877 1908
Kanslia 09 8163 9071
Kutojantie 2
PL 3136, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Jussi Rekilä 050 542 5631
Kanslia 09 816 36062
Espoon Steinerkoulun lukio
Olarinniityntie 10, 02210 ESPOO
Rehtori Filip Häyrynen 040 842 1521
Toimisto 040 842 1520
22
Kauniaisten lukio
23
Porkkalan lukio
Haukilahden lukio
Tekniikantie 3
PL 3238, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Pekka Piri 050 590 6327
Olarinniityntie 4
PL 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Rehtori Kaisa Tikka 050 352 5230
Kanslia 043 824 5151
Kasavuorentie 1, 02700 KAUNIAINEN
Rehtori Ilpo Ahlholm 050 599 5411
Kanslia 09 505 6412
Kirkkotallintie 6 A, 02400 KIRKKONUMMI
Rehtori Matti Autero 050 310 7078
51
SÄ LÖYSIT TIETOA
” MISTÄ
OPISKELUPAIKOISTA? ”
” ESPOONYHTEISHAKU.FI ”
TOIMITUS: ESPOON KAUPUNKI, SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKKÖ
KUVAT: HEIDI-HANNA KARHU JA OMNIAN KUVA-ARKISTO
ULKOASU: ANTTI KANGASSALO / FARM.FI
PAINO: ERWEKO OY • PAINETTU EDIXION OFFSET EU-KUKKA -PAPERILLE FI/11/1