SUOMEN PALLOLIITTO

Comments

Transcription

SUOMEN PALLOLIITTO
SUOMEN
PALLOLIITTO
1936
HELSINKI1936
Suomen Palloliiton vuosikertomus
toimintavuodelta 1936.
Yleistä.
Suomen Palloliiton 29. toimintavuosi on päättynyt ja
uusien toiminta ääntöjen voimaan tulon takia n. lO-kuukalltiseksi muodostuneen toimivuoden työn tulokset ovat kaikkien arvosteltavina.
Päättynyt toimintavuosi on ollut vilkkaimpia koko Iiilon
toiminta-aikana. Ttimä on johtunut osaksi siitä, että liiton
alaiset sarjat on pelattu entistään laajempina ja uusittuina;
osaksi on myös päättynyt olympiolaisvuosi palloilijaimme
Berliininmatkoineen ollut omiaan antamaan vilkkautta ja
väriä palloiluväen työ kentelylle. Yleisvaikutclma toimintavuodesta jää näinollen mitä parhaaksi . Harrastus on kaikkialla lisäänlvnvt, lyötä tehdään entistä suuremmalla innolla ja palloilu~urheilu kulkee rientomarssissa kohti "aloismnpaa tulevaisuutta.
Paitsi Ii ääntynyttä kilpailutoimintaa, joka muodostaa näkyvimmän 0 'an liilloml11c työ tä, on järjestömmc vahvistamista tarkoiLLava sisäinen toiminta kulkenut myös askeleen
eteenpäin. Liiton sihteerin toimen tultua ensi kcrtna vakinaisesti täytetyksi ja päätoimena hoidetuksi on liitto entistä
enemmän ollut tilaisuudessa tehostamaan työtään. Järjestötoiminnan sujumi ta on koetettu edistää piirien ja seurojen
ke kuudessa m .m. järje lötoiminlaluennoilla, joita on pidetty
useita eri puolilla maata.
Tärkeistä toimintavuoden tapahtumista mainittakoon
tässä vielti va[mennLlstoimillIlon aikaansaaminen. Paitsi
olympialaisvalmentajan avulla edustuspelaaji toon kohdi letlua vahnennusta on liitto jatkanut suunnitelmaa kotimaisen valmentajakunnan kasvattamiseksi ja päättyrreen toimintavuoden aikana ovatkin useimmat piirit ja myös muutamat seurat saaneet omat valmentajansa.
\luis a suhteis a on toiminta kulkenut uunnilleen entisiä
2
latujaan. Jatkuva uu ien seurojen tulo liiton pllrIln, yhä
lisääntyvät katsojamäärät otteluissa ja erikoisesti jalkapalloilun pesiytyminen yhä uusille maa eutupaikkakunnille
puhuu paJloilu-urheilun jatkuva ta noususta maassamm«:,.
Taloudellise ti on päättynyt vuosi ollut liitollemme menestyksellinen. Li ääntyvät katsojajoukot varsinkin maaottelui sa ovat nostaneet liiton tuloja siinä määrin, että taloudel linen tilanne on lisääntynei tä menoistakin huolimatta entistä parempi.
Liittohallitus ja sen el'i elimet.
Liittohallitukseen valittiin tammik. 25-26 p:nä pideLyssä
edustajakokouksessa dipl.ins. E. von Frenckell puheenjohLajak i, jäseniksi ins. K. J(arvonen , ins. O. R . !]lund, mai ·lo
T. Tornivuori, toim. B. jöström, kontt. Y. Reijonen, kaikki
Hei ingistä, joht. L. Mäkinen Viipmista, past. J. Suomela
Turusta ja toim. Hugo Valpas Vaasasta.
Liiton varapuheenjohtajana on toiminut ins. 1<. Karvonen.
Liiton Y.a. sihteerinä toimi huhtik. 15 päivään aakka maist.
T. Tornivuori ekä senjälkeen toim. Hugo Valpas vakinaisena sihteerinä .. 1aist. Tornivuori on itäpaitsi toiminut vakinaisen sihteerin apuna kesäk. 1 päivään saakka sekä v.a.
sihteerinä vakinaisen sihteerin olles a olympialai matkalla
ja lomalla. Liiton kirjanpitäjänä ja ka sanhoitajana on toiminut rouva G. Landgren.
LiittohalliLuksen alai iua ovat toimintavuoden aikana toimin eet seuraavat eri komiteat:
Tljötoimikunta: ins. K Karvonen puheenjohtajana, jäseninä maist. T. Tornivuori, toim. B. Sjöström, in . O. R. Nylund ja kontt. Y. Reijonen.
, arjakomitea jääpalloilussa: toim. B. Sjöström puheenjohtajana, jäseninä kontt. E. Lehtola ja toim. H. Relander.
Sarjakomitea jalkapalloilussa: maislo T. Tornivuori puheenjohtajana, jä eninä konttorip. R. Vickström ja konU. Y.
Reijonen.
ErotuomariI,omitea: varatuomari Y. Tornivuori puheenjohtajana, jä eninä konttorip. H. Kuhlberg ja virkailija M.
AalLo.
Valitsemiskomitea jääpalloilussa: tohu. B. Bjöström puheenjohtajana, jäseninä h1'a A. Ahnger ja kontt. G. Åström,
varalla kontt. E. Lehtola ja konttorip. R. Vickström.
3
Valitsemiskomitea jalkapalloilussa: toim . B. jö tröm pu1teenjohtajana, jäseninä tuomo Y. TornivlIori ja in . O. R.
Nylund, varalla kontt. G. Kuusela ja joht. L. Mäkinen.
Vulmennuskomitea: Loim. Hugo Valpas puheenjohtajana,'
jäseninä joht. K. Nylund ja kontt. Y. Reijonen.
Jääpalloilun sarjakomitean ihteerinä on toiminut konU.
E. Lehtola. erotuomarikomitean s ihteerinä 15. 4. 36. saakka
konttorip. H. Kuhlberg. ~Iuita sihteerintöitä ovat hoitaneet
liiton sihteeril.
Toimintavuoden kulue a on iiittohallitu . kokoontunut 37
k e rtaa , työtoimikunta 5 kertaa. Liittohallituksen maaseutujäsenet ovat olleet läsnä 6: sa kokouksessa.
Liiton laajennettu liittohallilu on kokoontunut kahdesti.
En im.äin en kokous pidettiin 24. 5. ja toinen, jalkapalloilijain kielteistä ma tkapäätöstä koskeva kokous pidettiin 6. 7.
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet jo11t. A. Englund ja
konU. T. Yiimaa.
Laajennetussa olympialaisessa komiteassa on liiton edustajana toiminut in . E. von Frenckell ja Stadioll-Säätiössä
in . O. R. Nylund.
Pohjoi maiden jalkapallokongres is a Oslossa helmik. 29
p:nä edusti liiLtoa maist. Tuure Tornivuori.
FIFA:n kongre s i a Berliinin olympialaisten yhteyd ä
oliva t liiton edu tajina ins. E. von Frenckell ja in . O. R.
y lund.
Liiton piirit ja seurat.
Liiton alaisina ovat toimineeL seu raavat piirit, joiden euramääräL on mainittu uluissa:
Helsinki (24), Häme (15), Karjala (7), Kymenlaakso (15),
Länsi-Uusimaa (4), Pohjois-Suomi (4), Satakunta (8), Savo
(14), Turku (12), Vaasa (11) ja Viipuri (22), e li yht ensä 11
piiriä.
Piirien puheenjohtajina ovat toimineet: pankinprok. N.
Koskinen (Helsinki), dipl.ins. T. A. Ekholm (Häme), liikeapu!. V. Saarinen (Karjala), prok. V. A . Haaja (Kymenlaakso), kansakoulunop. F. Forssell (Länsi - tT u im aa), toim. B.
VuorivirLa (Poh joi -Suomi), toim. V. Laitinen (Satakunta) ,
kaupanhoit. II. Hiltunen (Savo), past. J. Suomela (Turku),
joht. R. Räisänen (Vaasa) ja johto L. Mäkinen (Vi ipuri ).
Liittoon kuului toimintavuoden päättyes ä kaikkiaan 136
seuraa. Uusi na seuroina ovat Loim intavuod('n aikana liittoon
liittyneet seuraava t seurat:
5
Kemin Palloseura (Pohjoi -Suomen piiri) , Vii alan Viri ja
Pirkkalan Urheilijat (Häme), Elisenvaaran Erä (Karjala),
Vuoksenniskan Urheilijat ja Simpeleen Urheilijat (Viipuri),
Suonenjoen Vasama ja Sorsakosken l rheilijain Palloilijat
(Savo).
Liitosta on eroiteUu toimintavuoden kuluessa Kelkkalan
Kisailijat (Viipuri) ja eronnut Uuraan Voima-Veikot (Viipuri). Sitäpait i on kirjoista poistettu eräitä toimintansa
lopettaneita euroja.
Olympialaisosanotto.
Jo v. 1935 ryhtyi liitto valmisteleviin toimenpiteisiin olympialaisosanoton vuok i. Viime edustajakokouksen teh tyä sitten osanottopäätöksen kiinnitettiin liiton olympialaisvalmentajak i Saksan jalkapalloliiton valmentaja Ferdinand Fabra.
Hän ryhtyi toimeensa huhLik. 15 p :nä ja kesti hänen työskentelynsä yhtämittaise ti elok. 15 päivään saakka. Valmennus kohdistui pääasiallisesti vain Mestaruussarjan pelaajistoon. Suurimman osan ajasta toimi valmentaja Helsingissä,
mutta oleskeli myös viikon päivät Vaasassa. Turussa ja Viipurissa.
Toukok. 11-18 p:nä järje tettiin Vierumäen Urheiluop istossa olympialaispelaajien lciri, jonne kutsuttiin kaikkiaru1
28 pelaajaa. Kesäk. 30 p :nä uoritetussa Tanska-ottelussa,
jonka olympialainen komitea oli määrännyt jalkapalloilijain
viralliseksi katsa tu tilai uudeksi, oli pelaajistomme jo hyvässä kunnossa, vaikkakin ott lun 10ppuLulos loukkaantumisten y.m. satunnai uuksien vuoksi muodostui meille
aiheettoman suureksi tappioksi.
Tanska-ottelun jälkeen teki olympialainen komi Lea tunnetun kielteisen päätök en ä jalkapalloilijoihin nähden. Päätös
herätti suurta huomiota ja pahek umista laajoissa urheilupiireis ä ja yleinen mielipide oli voimakkaasti jalkapalloilijain lähettämi en kannalla. ~f.m. koko Suomen sanomalehdistö puolsi miltei yksi mieli esti joukkueen lähettämistä
Berliiniin. Heinäk. 14 p :nä olympialainen komitea sitten tarkistikin päätöksen ä päättäen jalkapallojoukkueen kisoihin
lähettää. Harjoitukset aloitettiin nyt uudella innolla, mutta
epätietoisuu ja edelli en päätöksen herättämä katkeruus
pelaajisto a olivat joka tapauk essa haitallisesti vaikuttaneet joukkueemme valmennuspuuhiin.
Olympialaisen Komitean kannan muutokseen jalkapallojoukkueen lähettämiseen nähden vaikutti merkittävällä ta-
valla ekin, että liittomme sitoutui huomattaviin rahallisiin
uhrauksiin. Myönteisen päätöksen syntymistä edesauttaakeen päätti liittomme näet luovuttaa Olympialaiselle Komitealle Smk. 50,000: olympialaisen keräyk en tuotosta,
jonka la kettiin liittomme osalle nousevan n. Smk. 125,000.
Toisin sanoen päätettiin luovuttaa takaisin n e varat, mitkä
la kettiin jäävän yli varsinaisi ta valmennuskustannuksi ta.
Kutcn tilinpäätös 0 oittaa, löivät ennakkolaskelmat tässä
uhtees a tarkalleen lukkoon.
Heinäk. 15-24 p :nä järjesti liitto 20 :lle edustu pelaajalle
toi en harjoitusleirin Oulunkylässä n.s. iltaleirimuodossa.
Kun vielä eräitä harjoitusotteluita oli järjestetty, joukkue
määrätty, lähti Suomen jalkapallojoukkue heinäk. 29 p:nä
18 miehen vahvuisena kohti Berliiniä.
Olympialaisissa jalkapalloturnajaisissa ei arpa joukkuettamme uo inut, si llä se sai vastaansa jo ensimäisessä ottelussa voittajaehdokkaana pidetyn ja pelitavaItaan kaikille
melko tuntemattoman Perun joukkueen. Taidon lisäksi oli
perulaisilla ottelussaan elok. 6 p:nä Hertha-Platzilla mukanaan myös aimo anno onneakin, minkä lisäksi ottelun italialainen tuomari joutui tuomioilIaan merkittävällä tavalla
vaikuttamaan ottelun lopputulokseen. Kun meikäläisten peli
ei kaiken lisäksi ottanut sujuakseen, saimme poistua kentältä lyötyinä, vieläpä ansaitsemattoman paljon. 7-3 oli
näet ottelun lopputulos Perun hyväksi.
Suomi oli ilmoittautunut myös kisojen yhteydessä suunniteltuihin lohdutuskilpailuihin. Kun niitä ei osanottajien niukkuuden vuok i järje tetty, pelasi joukkueemme kotimatkalla
SteUini ä yslävyysottelun pommerilaista yhdistettyä ja viidellä berliiniläi spelaajalla vahvisLettua joukkuetta vastaan.
. uomalaiset hävi 'ivi:it Uimänkin ottelun, tuloksen olle a
3-2 sak alai 'len hyväksi .
Suomen jalkapalloilijain 0 anotto Berliinin kisoihin oli
joka tapauksessa täy in perusteltu. Joukkueemme taito oli
paljon suurempi kuin mitä sen esitykset Saksassa 0 oittivat.
Todistuk ena tä tä mainittakoon vain Norja-ottelu, joka toden i uomalai ten jalkapalloilijain nousseen täysin pohjoism a iseen luokkaan.
Berliinin matkan tarpeellisuutta oli perusteltu m.m. pelaaji toamme kehittäväs ä mielessä ja siinä suhteessa se hyvin
tarkoitustaan vastasikin. Miehemme näkivät kisoissa paljon oppimisen arvoisia. Saksalaisen ammattimiehen opetus
ja perusteellinen harjoitus ennen kisoja olivat sitäpaitsi
~
~~~- ---- - -
-
-
6
omiaan kehitlämään pelaajiamme sekä teknillisesti että taktillisesti sekä antamaan heille muitakin arvokkaita opetuksia.
Tarjotakseen myös erotuomaristollemme tilaisuuden saada
hyväkseen käyttää olympialaiskisojen tarjoamia opetuksia
myönsi liitto apurahan Esko Pekoselle Berliinin matkaa varten. Oy. Pallokentän stipendiaatteina matkustivat kisoihin
liiton ehdottamina G. A. Ahrenberg Vaasasta, E. Lundström
ja M. Viinioksa Helsingistä. Lisäksi antoi Suomen Erotuomarikerho stipendin E. Heinoselle.
KUl'ssi-, neuvonta- ja pl'opagandatoiminta.
Paljon ylimääräistä työtä antaneen olympialaisvuoden
takia ei liitto ole lisätyin toimitsijavoiminkaan voinut omistaa niin paljon huomiota kur si-, neuvonta- ja propagandatoimintaan kuin olisi tarpeellista ja normaalioloissa mahdollista ollut. Joka tapauksessa on tähänkin puoleen pyritty
huomiota kiinnittämään.
Tavanmukaisten erotuomarikurssien lisäksi on liitto kuluneen vuoden aikana jatkanut aloitettua kotimaisten valmentajien koulutusta. Kesäk. 8-12 p:nä järjestettiin Vierumäen rheiluopistossa valmentajakurssit, joilla oli 24 osanottajaa. Tarkoituksena oli antaa täydennysopetusta pääasiassa aikaisemmilla valmentaja kursseilla olleille heidän
valmistumistaan varten piiri- ja seuravalmentajiksi.
Kurssien johtajana ja opettajana toimi lehtori N. Tammisa lo, jotapaitsi liiton sihteeri Hugo Valpas piti luentoja järjestötoiminnasta.
Kurssien päätyttyä hyväksyi liittohallitus 17 kurssilaista
piiri- ja loput seuravalmentajiksi.
Useimmat piirivalmenlajat lyöskentelivät syys puolella
valmcntajina piiriensä a lu cilla, samoin seuravalmentajat
seuroissaan poistacn siten osaltaan kipeäksi käynyttä valmentajapulaa.
Olympialaisvuoden valmennustyölä nlunperin suunniteltaes a oli tarkoituksena kiinnittää liiton palvelukseen kaksi
valmentajaa. Toiseksi valmentajaksi oli ajateltu erästä ruotsalaista valmentajaa, joka olisi suorittanut valmennus työtä
maaseutupaikkakunnilla. Suunnitelman kalleuden takia siitä
luovuttiin siinä mielessä, että varat voitaisiin lähivuosina
paljon edullisemmin käyttää kotimaisten valmentajien kasvattamiseen, joista valmentajisLa nimenomaan juuri maaseutu eniten hyötyy.
-
-~--------- ~
7
Tehostaakseen piiriloimikuntien työskentelyä myönsi liittohallitus piireille entistä suuremman avustuksen, joka nousi
nyt yht. 19,000 mk:aan.
.
Järjestötoiminnan tehostamiseksi on liitto yhdessä piiritoimikuntien kanssa järjestänyt seuratoimitsijalllentoja niiden piirien alueella, jotka ovat liitolta luennoitsijoita pyytäneet. Tällaisia luentoti laisuuksia on järjestetty vuoden kuluessa seuraavasti:
Vaasan piirissä 5. 4., Kymenlaakson piirissä 11. 10., Karjalan piirissä 8. 11. ja Hämeen piirissä 15. 11.
Luennot on näissä piireissä pitänyt liiton sihteeri, jotapaitsi hänen luentonsa on monistettuna lähetetty Helsingin,
Turun ja Viipurin piireille, jotka ovat ominpäin luvanneet
luennot järjestää.
Propagandamielessä vieraili liiton Vierumäen leiriltä palaa va olympialaismiehistö Lahdessa toukok. 18 p :nä suorittaen siellä näytösottelun.
Toukok. 21 p:nä järjestettiin Helsingissä tavanmukainen
Helsingin halkijuoksu .
EI'otuomal'itoiminta.
Liiton erotuomaritoiminta on kuluneen vuoden aikana
kulkenut suunnilleen edellisvuosien puitteissa. Erotuomarikomitea on esittänyt liittohallituksen hyväksyttäviksi jääja jalkapalloilun liittoerotuomarit sekä valvonut ja antanut
apuaan piirituomarikoulutukseen. Kaikkiin liiton · aJaisiin
s.a rjaotteluihin on komitea määrännyt erotuomarit.
Piirierotuomarikursscja on liiton alaisissa piireissä järjestetty pääasiallisesti piiritoimikuntien aloitteesta tavallisuuden mukaan sekä jää- että jalkapalloilussa.
Liittotuomareiksi hyväksyttiin v. 1936 seuraavat hcnkilöt:
JääpalloilusSC/: ~1. Aalto, E. Pekonen, E. Lundström, M.
Viinioksa ja H. Sarmola Helsingin piiristä, V. Kosunen ja
O. Kosunen Viipurin piiristä ja B. Ehrnrooth Kymenlaakson piiristä.
Jalkapalloilussa: E. Pekonen , M . Aalto , E. Lundström , H.
Sarmola ja B. Ahlfors Helsingin piiristä, V. Kosunen , O. Kosunen, N. Jantunen ja V. 'Österdahl Viipurin piiristä, J. Rubinstein ja H. Aalto Turun piiristä, M. Saario ja G. A. Ahrenberg Vaasan piiristä, S.' Cederström Kymenlaakson piiristä,
V. Saarinen Karjalan piiristä ja A. Ahvenaincn Savon piiristä.
---
-
9
. FIFA :lle ilmoitettiin kansainväli iksi tuomareik i jalkapalloilussa E. Pekonen, M. Aalto, E. Lund tröm, O. Ro unen
ja M. Saario.
lkomailla on uomalai ia tuomareita myö vieraillut.
1. Saario Vaa a La on tuominnut Viron ja Latvian väli en
jalkapallomaaottelun Tallinnassa ja E. Pekonen Norjan ja
Ruotsin välisen B-ottelun Haldeni sao M. Aalto on tuominnut Helsingissä Viroa vastaan pelatun B-ottelun jalkapalloilu sa sekä Helsingi sä Ruot ia vastaan pelatun A-ottelun
jääpalloilu a.
Kilpailutoiminta.
A. Kansalli et kilpailut.
Suomen jääpallomestal'Lludesta pelaltiin V. 1936 vk inkertai en sarjan muodo sao Ensi kertaa pelattiin sarja nyt 8joukkueisena. Laajennetun sarjan uorillaminen muodostui
vaikeaksi epävakaisen talven takia, mistä syystä arjan talouskin oli odotettua heikompi.
Sarjaan 0 allistuneiden eurojen nimet ja niiden keskein en järjestys elviää allaolevasta taulukosta:
JiHipallon A-SaI'.la v. 1936.
. 1936
trl
a..
:;
-
:.::
t:t.
't:I
l:
en
C1l
::1
rIl
~
:.::
--,
«
l:
:;;i
a..
:g
trl
t:t.
a..
~
l:
Maalit
v.\
~
~
rIl
H.
0:
\_ \2-4 \2-1 11-0 16-2 13-2 \5-015.1\24 110 \ 12
HIFK \4-2 \_ \1-1 \3-2 \1-3 \3- 013-0\6-0 121 1 8\ 11
Sudet \1-2 \1
-11_ \1-1 \4-2 \5.0 \2-015-1 \ 19 \ 7\ 10
Akilles \0-1 12-3\1-1 \_ \3-2 1.3-2 \2-0 \6-0 \17 \ 91 9
HJK
\2-6 \3-1 \2-4 \2-3\_ \3-1 \6.3 2-1\ 20 19 1 8
MP
12-3 10-3 10-5 \2-3 \1-3 \_ ll-0 !3·0\ 9117 1 4
HPS
\0-5 10-310-2 \02 \3.6 10-1 \_ 12-1 1 5120 \ 2
KIF
11-5 10-6 11-510-611.2 10-3 11-2 1_ 1 4129 1 0
VIPS
I
Me tariksi tulleen Viipurin Palloseuran joukkueella oli
seuraava kokoonpano: n. Ve Uin , Y. Leppänen, E. Kanerva,
G. Berg, A. Marte, E. Luukkonen, S. Lamppu, S. Kirsi, A.
Lagerström, K. Purhonen ja P. Peltonen.
Sarjasta putosivat B- arjaan Helsingin Pallo eura ja Kronohagen Idrottsförening.
B-sarja pelattiin entisestään huomattavasti laajennettuna.
Aluksi suoritettiin ns. aluesarjaottelut kautta Suomen, minkä
jälkeen Lännen aluesarjoista pää ilopulliseen B-sarjaan neljä joukkuetta ja Idän alue arjoista kolme joukkuetta. Aluesarjat päättyiväl seuraava ti:
Helsinki- Kymenlaakson alu e.
Jp
2 1 1 0 2- 1 3
KoPS
2 1 0 1 3- 1 2
PU
2 0 1 1 1--4 1
Vaasan alu e.
VIFK
2 1- 1 4--0 3
VPS
2 1-1 6--2 3
Uusintaollelussa voitti VIFK
5--4 varsinaisen pcliajall päättyessä 3- 3.
Viipurin alu e.
Ilves
2 1 1 0 8- 2 3
LUM
2 1 1 0 8- 3 3
TU
2 0 0 2 1- 12 0
Ilves voitti uusinnas a LUM:n
13-1.
Satakunnan alu e.
2 1 1 0 12-3 3
Kärpiit
2 1 1 0 9- 5 3
RaPi
2 0 0 2
2- 15 0
PoPa
Kärpät voitti uusinnassa RaPi:n 4- -3 sekä sitten "ålikarsinnassa Turun piirin edu tajan
TPS:n 4--3.
Savoll alu e.
Häm ee n alue.
3 0
2 0
1 0
0 0
3
3
3
3
HPK
TaPa
Ilves
TBK
0
1
2
3
158123-
3
10
13
12
21108--33
VP- 35
KPT
SaPKo
JoPS
SoP
SoPa
Terås
6
-1
2
1
2 1 0
1 6- 9 2
2
1
0 ,1
7- 9
1
Karjalan alu e.
3 3 0 0 32--4
6
3 2 0 1 19-8 4
3 1 0 2 9--23 2
3 0 0 3 8- 33 0
B-sarjan Länsi-lohko.
1936
VIFK
1
PoKä
HPK
Jp
PoKä
VIFK
I
I
I
Jp
HPK
• •
•
I
1 2-2 1 6-2 1 5- 2
1
1 3- 2 1 2-0
1 2- 2
1 3-2
1 2-6 1 2-3 1
1 2-5 1 O-~ 1 2-3 1
\
VIFK voitti Pokä:n uusinlao llclu ssa 5- 0.
-
IMaalit IPiSt.
13- 6 15
17-4 15
17- 11 12
\ 4- 10 0
1
1
B-sarjan Itä-lohko.
-
1936
VP-::l5
Ilves
JoPS
--
VP-35
\
I
I
I
Ilves
JoPS
0-1
1-8
I
I
I
1- 0
4-6
Maalit
1
1
I
I
I
1
1
8-1
-
6-4
Pisteet
1
0- 1
I
I
I
6-5
5-14
4
I
I
I
2
0
Kaupunkiottelu Helsinki·-Viipuri uoritettiin maali k . 8
p:nä Helsingi ssä ja päättyi ottelu 2-1 Viipurin hyväksi.
Q)
Itä- Länsi-sarja pelattiin n y t en i k erran k a ksinkertaisena. Lännen sarja a pela i 7 joukkuetta, Idän sarja sa 6.
Kummankin lohkon kaksi parasta joukkuetta pääsi n.s.
loppu arjaan, jonka kak i parasta taas nousi ensi vuoden
Mestaruussarjaan. Idän ja ' Lännen sarjoihin nime ttiin jo
edustajakokouk es a suurin 0 a joukkueista, joten k eväällä
jäi suoritettavaksi vain yhden lisäjoukkueen valinla kumpaankin sarjaan.
arjassa pelanneitten seurojen nimet ja
lopullinen järjestys selviä vät oheisi ta t a ulukoista:
'"
0:
Itä-sarja v. 1936.
J af kapalloilulI M eslafLlLlssar ja pel a ttiin enti een tapaan
8:n joukkueen kaksoissarjana, jonka osanottajat selviävät
allaoleva ta sarjataulukosta.
Sarja l1luodo tui Inielenkiintoisemmak i kuin ko k aan
aikaisemmin, si ll ä sekä meslal'Uus että sarjasta putoavat
Mestal'Uussal'ja v. 1936.
:::.c
....,
:x::
HJK
HPS
1_
Vl
Il..
:x::
:::.c
c...
~
Q)
'0
;::1
rn
f-
:x::
rn
Il..
E-<
Vl
Il..
:>
-§
'0....
~
:>
ta~
::E
'" :tll
:> E-< :x::
'ö
Cl
~
....C1l
13.1 11.2 13.2 12.3 151 11. 2 13.2 1 1 1 1
\
0.3 11-0 '1 0-0 14.3 13-2 13.0 180 1 9 1 1 4 37-21 19
1.!.1.1_
3.0 1
joukku t tulivat selvill e vasta a ivan sarjan loppuva ih eissa.
Taloudellisesti joutuivat sarjan ottelut kär imään melkoisesti siitä, ttä olym pialai ohjelman vuoksi otteluohjelmaa
oli muuteltava ja sijoitettava osa otteluis ta epäedulliseen
a ikaan. Joka tapaukses a oli arjan taloudellinen tulo tyydyttävä.
1estaruuden peri v. ] 036 Helsingin Jalkapalloklubi , jonka
joukkueen kokoonpano oli seuraava:
R. Rinne, A. Moilanen , V. Virtanen, A. Rinne, A. Pyy, E .
Virtanen, P. Eronen, K. Veckström, A. Lehtonen , S. aIo ja
E. Kettunen. Sarja ta putosivat Itä- Länsi sarjaan Vaasan
Palloseura ja J.F. Drott, Pietarsaari.
1936
12.0 11.0 11-1 11-0 126 121 1 1 1 128 26 1
3-4 11-4 14.0 11.4 14.2 12.1 8 1 5 1 .
17
HIfK 12.1 10-2 / _ 10-1 12.3 17-0 12.1 15.1 \ 7 \ 2 1 5 13822 116
0·1 14-3
12.3 11-1 15-2 12-2 16-1
1
0
10-1 1 . / _ 13-1 13-1 \ 3.3 1 1- 2 1 I 1 \
1
Sudet 12.3
0.0 14.1 13-2
2-2 \2-3r2~1-1-0~ 6 1 3 5 26-21 15
I
HT
13-2 11.1 13-2 1 1.3 \
13-4 10.4 11-1 12-2 -
14-1 1 1-2 12-1 1 1 1
1-2 13.2 10.0 5 4 5 25-27 114
TPS
11.5 10.1 10.7 11.3\1 -4 1_
2.3 14.1 12-5 13.2 12.1
VPS
12-1 \ 6.2 11.2 13-3 12-1 11.2 1
03 12.4 12.2 11.2 123 11-4 -
Drott
I 23 11-2 11.5 12·1 11.2 1.2 11-9 1_
10-8 11-2 11.6 11-0 100 116 11-4
12-1 12.1 1
4TT6-:J
7 1
0 1
1
114
7 30.36 1
19. 1 \ 1 1 36 31 112
4-11 5 2 1 7 1 .
1
'
/ 1
1
2 1 1 11 114.50 5 1
-g
--
KPT
E-<
0-
:::.:::
'"c..
~
' Qj
q::
0-
0-
:;
;::1
:::.c
Vl
00
:::.c
;::1
0-
rn
0 ~
2 3 0 2
1- / - / _
4-3 0-0*
:>
'" :x::
~
E-<
:tll
Q)
ta
::E
~
~
'"
0:
31 1 123-17\ 16
\ 3- 2\ 2- t o- 211O \ 6 1 1/ 3 133-20113
2-4 5- 1 5- 3
.
/J..=.!1 6 -. 111O \ 4 / 2 / 4 b 2_ 25/ 10
7- 21 7- 4
1
KoPS
1~/
~ / 0 -2 1 J..=.!1 _ ,*0-0
1 3-2/ 1O /
0-122 - 3 1- 5 2- 7
SP
/ 32-12/
3 -~ \2- 1O/~1 2-3 _
- 5 1- 3 3- 5 4- 7 *0-0:
-;---
~
8 1- 1 2 \53-20\ 16
2 0
1 - \ 3-2/ 2- 1\ 3-3\ 1O ! 6 \
0- 0* 1-1 3- 1 3- 2 I
KuPS /2-4 \2 - 3 12- 3 / _
0-4 1- 1 4-2
.'.
~
~
\ _ \~\
3 -2 \ 4-(~=~JI 12-31 10 1
2- 5 3- 4 4-0,12 - 0 5- 2
Reipas \1- 5 1 _
5- 2
ViPS
rn
Vl
"') VOllto prolestm takIa .
1 1 2 / 7 /11-37/ 5
/ 10 1_ \ 2 1 8 \21-54\ 1
--
13
12
Länsi-sarja v. 1936.
1936 1:>~ 1~ 1~ I ~ I ~ I ~ I ~ Io:§;
~ I '~ I ~ I~ I Maali- I ~
2-0J12 I8I 1\3I34-18 I17
VIfK \_ \2----11-41I0-1
2-0 \6-12-4 \3-1
3-3,12-11-0 I--1
10-2
UL 1~1 _ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1~1~1 12 1 6 1 3 1 3127--8 1 15
4-1
1-1 6-0 0-1 6-0 1-0
1
KIF \~\~\ _ I ~ \~\ ~ \ ~ I 121
0-2 1-1 4-3 7-1 1-3 1-1 5\3141I21- 16113
PA 1~I I-0 1~1 _ 1 5-2 1~1~1 12 1 4 \3\51
4-2 0-6 3-4 2-3 1-1 3-1 1
I24-31 111
0-511-11 5 _ \-3-1 -11--3112 14\3\5118-31 1
TaPa \1-3
--------1
1
3-3 1-0 1-7 3-2 -0 I 1-1
TIFK \-- -1
01-2-1
/1-1
2-2-\12 \3 1415\18-21 110
0-6- -/1-0
3-1- -/1-11-1- \1-3
0-1 - \-7-2
1TR 1~\~1
2-10 0-1 ~
1-1 \~\~\
1-3 1-1 ~
27 \ _ \ 12 \ 1 15\6\16-3317
-
::J
~
I
p..
'"
E-<
-
E-<
E-<
E-<::X::
luku
p..
2
-
11
J
Loppusarja v. 1936.
1936
VIPK
UL
KPT
Reipas
::s::
~
:;:
~
::J
E-<
p..
~
Vl
'"c.
.~
~
-;
~
0
§
;.:
'"
~ E-<'" ::x::""
Vl
Qj
~
~
:::e:
ei:
'"
Vl
1_ \5-0 14- 0\3-1 \ 3\ 3\- 1- \12-1 \ 6
\0-5 _ \4-3 1-1 13\ 1\ 1\ 115'-9\ 3
10- 413-4 \ _ \3-1 I 3\ 11- i 2\6-912
\1-311-1 \1.. 31_ \ 3\- \ 1\ 2\3--7 11
Itä- arjan mestariksi tuli . ii Kuopion Pallo-Toverit, Länsi-sarjan LF. KanlI'aterna Vaasasta, joille auneltiin mestaruuspokaalit ja pelaajille hopealaula et. Ensi vuoden Mestaruussarjaan nousivat LF. Kamraterna Vaasasta ja Turun
rheil uliitto. Seitsemänneksi joukkueeksi ensi vuoden
Län i-sarjaan määräsi liittohallitu saamillaan valtuuksillaan Hangö Bollklubb'in.
Itä-Länsi- arjan talouspuoli jäi perin heikok i.
tuottamiin tappioihin 0 allistui liitto 50 %:lla.
Sarjan
Maakuntasarja pelattiin v. 1936 ensi kerran. Ottelut tapahtuivat Idän ja Lännen lohkoi sa piirien puiltei a. Kukin
piiri sai edustautua yhdellä joukkueella lohkoissa suoritetuissa otteluissa, jotka tapahtuivat karsintajärjestelmän mukaan. Idän lohkon voitti Kouvolan Urheili ja in Palloilijat,
Lännen Porin Palloilijat.
Maakuntasarjan ottelujen tulokset olivat:
Idän lohko: Kouvolan Urheilijain Palloilijat-Viipurin Ilve 7-2, Sortavalan Palloseura-vVP-35 3-1, Kouvolan
rh. Pall.-Sortavalan PS 2-1.
Län i-Iohko: Hangö Bollklubb-Makkabi HeI inki 1- 0,
Porin Palloilijat- Parga IF 2-0, GBK-Jämsänkosken Ilves 7-0, PoPa-GBK 3-0, PoPa-Hangö BK 2- 1.
Lohkojen voittajat nou evat ensi vuonna va laaviin lohkoihin Itä-Länsi-sa rjoissa. Maakuntasarjan ottelujen talouspuoli oli olosuhteet huomioon ottaen tyydyttävä.
Pohjois-Suom en jClllw pallomestClrwldesta otelliin tänä
vuonna ensi kerran. Kilpailuun olivat oikeutetut osallistum aan Pohjoi -Suomen piirin seurat sekä Savon piiri tä Kajaanin Palloilijat. Kilpailut suoritettiin yksinkertaisena sarjana ja olivat tulok et seuraavat :
Oulun Pallo ura-Kemin Palloseura 7-0, Kemin Palloseura-Kajaanin Palloilijat 3--1, Kajaanin Palloilijat-Oulun Palloseura 3--0. Kun kaikki joukkuee t saavuttivat aman pistemäärän, pää ivät Oulun Palloseura ja Kajaanin
Palloilijat paremman maali uhteensa perusteella uusintaotteluun, jonka ensinmainittu voitti tuloksella 3-1 voittaen
siis ensimäisen Pohjoi -Suomen mestaruuden. KiertopalkinnOI1 tähän kilpailuun lahjoitti Kajaanin Puutavara Oy.
B. Maaottelut.
Jääpalloilussa suoritettiin maaottelut Ruotsia vastaan
maalisk. 1 p:nä. A-oltelu tapahtui Helsingissä ja oli sitä seuraamassa 4,889 maksavaa kalsojaa (v. 193'1 6,1(3) . Ott Ju
päättyi Ruotsin voittoon tuloksella 5-3 (3-0).
Suomea edustivat seuraavat pelaajat:
A. Kuosmanen (Sude't) , A. Närvänen (Sudet) , L. Ruuttu
(Sudet) , F. Karjagin (HIFK), A. Lagerström (VIPS), G.
14
Berg (VIPS), S. Lamppu (VIP ), E. GrÖnlu.nd (HIFK), O.
tröm 'Ien (HIFK), H. Loikkanen (Sudet) Ja O. Forsstedt
(HIFK) .
. .
" .
Joukkuejohtajana toimi Joht. L. l\Iakmen. Ottelun tuomitsi ~1. Aalto.
B-ottelu Dp alassa päittyi Huotsin voittoon lulok ell a 3-1
(2-1).
Suomea edustivat seuraavat pelaajat:
P. Lindholm (HIFK) K. Hahl (Sudet), K Hell t~n (M.P.) ,
. Sinikari IHoTK) , K. Seppola (HJK), P. Lappala1l1en (Sudel) , B. Ku~vi (Akill e ), T. Enholm (Akilles) ja 11. Turku
(.-\kille ).
. . ' .,
...."
Matkan- ja joukkue nJohlaJana lOJlm t011n. B. SJostLom.
Ottelun tuomitsi 1. Eklind.
Kulun eena v~olma edu ti.val Suomea en i. k erran jääpallomaaotlelu sa seuraavat pelaajat: A.. Kuosmanen ja L. Ruuttu.
Jalkapalloilussa suoritettiin v. 1936 seuraavat maaoltelut:
Tanskaa vastaan pelattiin vuoden ensimäinen maa~tlel~l
H elsingi sä k esä k. 30 p :nä 01lt>1l oltelu samall~ ~ IYJl1pJalal­
sen komitean määräämä kalsastu oltelu Berllll1m malka.a
varten . Ensi puoliajalla pela i Suomen joukkue erinomaises ti , Olutta toi en puoliajan lopussa joukkueemll1~ ote heltisi ja Tanska saavutli ansailsemattoman suuren vOiton 4-1,
puoliaika 1-1.
.
.
"_ . _
Suomi ei loukkaantumisten vHok 1 • aanut kenialle I~.alkkein parasta mi ehislöään ja pari mllkan~ oll eista pelaa.J1.lakin oli jalkavaivaisia. Joulduleemme oli I1w:sla va ·. laIlamieheen lukien Seuraava:
P. Sa lmin en (HT), F. Karjagin (IllFK), R Lindl?äck
(lIIFK), V. Kanerva (IlPS), J. ~lalmgren" (lllFK), b .. :'lrtan en (IlJK) , K Veck tröm (l~JI~),E. Gr~)lllulld ~II1Fh), P.
Larvo (HPS), Y. Soliola (IIP ) Ja II. Salm (III~h.).,
Toi ella puoliajalla pel.a ·i 10ukkaantuneC'n \. h.nncrvan
paikalla A. Hinne (IIJK) .
.
Ottelun tuomitsi Söin Fli herg Huotsl ta. Otl lua seuraamas 'a oli 8,357 m:lksavaa kat ojaa (v. 1934 5,722).
.Joukkueenjohtajana loimi tuomari Y. Tornivuori.
Berliinill olympialaisissa kisois a edusti Suomea elok.
() p:nä suoritetussa ollelus't ~'uf:.f:.t~3ukkue:
P. alminen (HT), F. Karjagin (IlIFK), A. Närvinen (Su~
det), V. Kanerva (HPS). ,1. ;\lalmgren (HJFK), E. LahtI
15
(VP ) , K Veckstrum (HJK), E. Guslafsson (HT), P. Larvo
(HPS), E. Grönlund (HIFK) ja A. Lehtonen (HJK). Ottelun
voitti Peru 7-3 (3-1). Tuomarina toimi Barlassini Italia ta.
Olympialaisjoukkueen y lij ohtajana toimi ins. von Frenckell , matkanjohtajana ins. K. Karvonen ja joukkueenjohtajana toim. Hugo Valpas. ~latkalla seurasi mukana myös
valmentaja Ferdinand Fabra.
Suomi- Viro maaotlelut uori 1 tliin elok. 20 p :nä, A-ottelu
Tallinnassa, B-oUelu HeI in gissä. A-ottelu päättyi tasatulokseen 2- 2 Suomen johtaessa en i puoliajan jälkeen 1- 0.
B-ottelun voitti Suomi 2- 1 (1- 0).
Suomea edustivat -ottelussa:
P .• a lmin en (HT) , V. Le. kinen (HT), H. Lindbäck (HI FK), E. Lahti (VPS), J. Malmg~(HIFK) , V. Kan erva
(HPS), P. Eronen (HJK), K. Veckström (HJK), A. Lehtonen
(HJK), E. Grönlund (HIFK) ja H. Salin (HIFK).
Matkanjohtajina toimivat loim. B. Sjöström ja kontl. Y.
Reijonen. Ottelun tuomitsi B. Bäck lröm Ruotsista .
Suomea edustivat B-ottelu ssa:
V. Halme (HPSj, F. Karjagin (H IFK) , K. Oksanen (HPS ),
E. Kilpi (HP ), A. Pyy (I-IJK), A. Rinn e (HJK), L. Taipale
(HT), E. Gustafsson (HT) , P. Larvo (HPS) , Y. Sotiola (I-IP )
ja Y. Kylmälä (HT).
Joukkueenjohtajana toimi konll. G. Kuusela. Ottelun tuo mit i M. Aalto.
Suomi-Norja maaottelu a Oslossa syysk. 6 p:nä saavutti
joukkueemme kunniakkaan voiton lyömälJä Norjan prons imitalijoukkueen tulok ella 2- 0 (1-0). Suomea edusti seuraava joukkue:
P. Salminen (HT) , V. Le kinen (HT), K Ok anen (HP ),
V. Kanerva (HPSkAv: ~1e:1?1~\'e?ilHjJFK) , A. Rinne (HJK),
L. Taipale (HT), ~. ~;;lJR'lli.tlItt(~), A. L ehtonen (H.JK),
P. Lal'vo (HPS) ja H. Salin (HIFK).
Matkanjohtajina toimivat toim. B. Sjöström ja kontt. Y.
Reijonen. Ottelun tuomitsi P. Remke Tanskasta .
Suomi- Ruotsi maaottelu suoritettiin Helsingissä syysk.
27 p :nä. Norja-voiton jälkeen oli ottelu herättänyt hyvin
suurta mielenkiintoa. T~ssä otte lussa saavutettiinkin uusi
yleisöennäty , nim. 11 ,922 maksavaa (entinen ennäty v.
1934 Ruotsi-ottelussa oli 10,442 h enkeä). Kautta koko Suo-
.---~---
--
-
-
--
16
men saapui silloin yleisöä ottelua euraamaan ja Töölön
pallokenttä osoittautui liian ~htaak~i til.oiltaan.
.
.
Suomen joukkue pelasi ennomal esti ottelun enSI p.uohajan, jonka Ruot i parempionnisena voitti 1--:0' TOlsen~
puoliajalla Suomen peli särkyi ja Ruotsi oli pamostavampl
voittaen ottelun tuloksella 2-1.
Suomen joukkue oli euraava:
P. Salminen (HT), V. Le kinen (HT), K. Ok anen (HP ),
V. Kanerva (HPS), J. Malmgren (HIFK) A. Rinne (HJK) ,
K. Veckström (HJK), E. Grönlund (HIFK), A. Lehtonen
(HJK) , P. Larvo (HPS) ja L. Lehtinen (TPS).
Joukkueenjohtajina toimivat toim. B. Sjöström ja t.u0m.
Y. Tornivuori. Ottelun tuomit i Kolbjörn Daehlen NOrJa ta.
Kuluneena vuonna edustivat Suomea ensi k rran maaottelussa seuraavat jalkapalloilijat:
P. Salminen (HT), E. Virtanen (HJK) , A. Rinne (HJK) ,
E. Lahti (VPS) , E. Gustaf on (HT) ja A. Lehtonen (HJK).
Vuoden aikana oli liitto neuvotteluis a Japanin jalkapalloliiton kanssa maan olympialaisjoukkueen vierailusta Suo- .
messa, mutta raukesi suunnitelma japanilaisten viime hetkes ·ä muuttuneen matkasuunnitelman takia.
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä maaottelusopimusta ei saatu enää uusituk i taloudellisista yi tä.
C. Muut kansainväliset ottelut..
Paluumatkalla B rliinin olympialaisista ki oi ta pelasi yhdistetty suomalainen joukkue ystävyy ottelun 11. 8. Stettinissä Pommerin maakuntajoukku tta va taan, joka oli vahvistuk ekseen aanul 5 berliiniläistä pelaajaa. Sqomea edusti
tässä ottelussa uraava miehistö:
V. Halme (HPS), A. ärvänen (Sud t), R. Lindbäck (HIFK) , E. Lahti (VPS) , J. Malmgren (H1FK) , V. Kanerva
(HPS) , K. Vecktsröm (HJK), E. Grönlund (HIFK), A. Lehtonen (HJK) , Y. otiola (HPS) ja T. Paakkanen (Sudet).
Ottelu päättyi saksalai ten voittoon 3-2.
20. 7. ja 23. 7. järjesti liitto HeI ingissä harjoitusottelut
olympialaismiehistölle itävaltalaista Favoritner AC :ta vastaan. Suomen joukkue voitti ensimäisen ottelun 4-0 toisen
päättyess~ 0-0.
17
Muut eri piireissä
euraavat:
uoritetut kansainväli et ottelut olivat
Helsingin piiri: HPS-Sport, H :gin Toverit-Budafok
H elsinki-Budafok, Helsinki- zeged, HeI inki- Favoritner
ekä kaksi ottelua Helsinki-Universitatea. U. . Makkabi otteli sitäpait i Tukholman Mackabia vastaan.
Huhtikuun lopulla vieraili HT Tallinnassa otellen Puhkekodua ja Tallinnan Jalkapalloklubia vastaan. HPS pistäytyi
niinikään Tallinna a pelaten Sportia ja T JK :ta vastaan.
Liittohallitus oli pakoitettu epäämään useita kansainvälisten kilpailujen lupia, koskapa n'e olivat omiaan vaarantåmaan arjaotteluja Helsingissä.
Viipurin piiri: Viipuri- Favorilner, Viipuri-Universitalea, Sudet- Univer Itatea.
Vaasan piiri: VPS- Szeged, VPS- Sandviks IK. VP vieraili Ruot issa otellen Holmsundi sa Sandvik IK:ta vastaan.
Vaa an IFK otteli umajassa Umeå IFK:ta vastaan.
Savon piiri: Varkaus-Szeged, Kuopio- Szeged, Mikk eli
-Szeged, I~uopio-Universitatea.
Hämeen piiri: TP--Szeged.
Satakunnan piiri: RaPi- Szeged, PoPa-Szeged.
PolIjois- uomen piiri: Kemin Palloseura-Seskarö Allmänna IF, Kemin PS-Haparanda Sportklubb. Kemin PS
vieraili myös Ruotsi sa otellen molempia yllämainittuja euroja sekä Kalix IFK:ta vastaan.
Kymenlaakson piiri: Kotkan Palloseura- Favoritner. KoP vieraili heinäkuu sa Virossa pelaten kaksi ottelua Narvan
Voitleja vastaan.
Länsi-Uusimaan piiri: EIF-Tallinnan Sport.
D. PiirikuDnalliset kilpailut.
Piirien vuosikertomusten perusteella on saatu eri piireissä
uoritettujen jalka- ja jääpallo-ottelujen kokonaismääriksi
euraavat luvut (sului sa edellisen vuoden ottelumäärät) :
-~
~
19
18
Helsinki 376 (329), Häme 137 (77), Karjala 56 (53). Kymenlaakso 195 (81), Länsi-Uu imaa 28 (14), Pohjois-Suomi
45 (15), Salalnmta 59 (n. 100) , Savo 367 (229), Turku 276
(258), Vaasa 268 (273) ja Viipuri 297 (294) eli yhteensä 2,114
ottelua (ed. vuonna 1,723 ottelua).
Joukkueiden lukumäärät piireittäin: Helsinki 102 (88),
Häme 50 (33), Karjala 13 (13), Kymenlaakso 30 (24) , LänsiUusimaa 18 (22), Pohjoi -Suomi 5 (4), Satakunta 30 (35),
Savo 23 (20), Turku 59 (53), Vaasa 45 (40), ja Viipuri 75
(66). Tänä vuonna oli joukkueiden yhteinen lukumäärä
siis 450, viime vuonna 396.
Sekalaista.
Liittohallituksen taholta on vuoden kuluessa korostettu
piiritoimikunnille koululaisottelujen merkitystä ja kehoitettu
kiinnittämään niihin entistä enemmän huomiota. Tänä
vuonna onkin koullllaisotleluja eri piireissä suoritettu entistä
enemmän.
. Liiton ~nsiomerkin ovat vuoden kuluessa saaneet 15 suontetusta Jalkapallomaaottelusta HIFK:n jäsen H Sai, .
HJK:n jäsen K. Veckström.
.
m Ja
*
Katsa~tus~~teluna olympialaismiehistön valitsemista varten suontettu.? .kesäk. 25 p:nä Helsingissä pääkaupuncrin ja
maaseudun valmen ottelu. Pääkaupunki voitti 5-0. 5
Helsingin Palloseuran voitettua Turun Sanomain lah' 'ttaman Mestaruussarjan kiertopalkinnon omakseen lah.J~tlt·
U . S
.
.
'
JOI I
U~l .. ~oml ~~rJ~an uuden kierlopalkinnon, johon HJK sai
enSlmalsen kllnmtyksen.
:;:
~~iri.~n ja liito~l erikoiskomiteain toimintakertomukset liittyvat hiton vuoslkertomukseen.
Helsingissä, marrask. 25 p :nä 1936.
:::
Liiton kaikille jäsenseuroille paljon merkitsevä tapaus oli
se, että heinäk. 1 p:nä astui voimaan rautateitten muutettu
matkustustariffi, jonka nl11kaan n.s. seuramatkojen henkilölukumäärä alennettiin 12 henkeen. Tämän jälkeen saadaan
kaikista 50 km. pitemmistä oltelumatkoista 25 °lo alennus.
*
Virallisista jääpalloista oli liitolla sopimus kahden valmistajan kanssa , virallisista jalkapalloista yhden.
äiden sopimusten perusteella on liitto ollut tilaisuudessa tarkkailemaan pallojen laatua sekä saanut myös ylimääräisiä tuloja
ilman että pallot ovat tulleet kalliimmiksi.
:::
Toimintavuoden aikana kuolleiden ansioituneitten palloilumiesten Johannes Blennerin ja J. Öhmanin haudoille laskettiin liiton puolesta seppeleet.
SUOMEN PALLOLIITON LITTTOHALLITUS
E. von Frenckell .
.K. Karvonen, L. Mäkinen, O. R. Nylund, Y. Reijonen,
B. S jöström, J. Suomela, T. Tomivuori, H. Valpas.
Suomen Palloliiton vuosikertomus
toimintavuodelta 1937.
Yleistä.
Suomen Palloliitto on päättänyt merkkivuoden. Toukokuun
20. p:nä saatoimme juhlia 30-vuotista olemassaoloamme juhlakokouksin ja juhlaotteluin. Kuten tunnettua Suomen Palloliitto on perustettu toukokuun 19. päivänä 1907.
Vuosi on yleensä kulunut säännöllisen työn merkeissä. Kansainvälinen kilpailutoiminta ei tulostensa puolesta, se on myönnettävä, jättänyt kovin edullista kuvaa jalkapalloilun nykyi.sestä tasosta maassamme. Kaikki pelatut 6 maaottelua päättyivät tappioomme. Näistä maaotteluista lisäksi kolme koski
MM-karsintoja, nimittäin ottelut Ruotsia, Saksaa ja Viroa vastaan, joten tässä kilpailussa emme päässeet alkua pitemmälle.
Maaottelutappioitten vastapainoksi voidaan esittää kansallinen kilpailutoimintamme, joka edelleen osoittaa voimistumista.
Yleistä tason nousua ja leviämistä on havaittavissa.
Järjestötoiminta on kuluneena vuonna edelleen osoittanut
vahvistumisen merkkejä. M.m. on liitto saanut vuoden mittaan merkitä luetteloihinsa lukuisia uusia seuroja.
Merkittävä tapahtuma oli liiton uusien amatöörisääntöjen
vahvistaminen, mikä tapahtui ylimääräisessä edustajakokouksessa toukuun 20. päivänä.
Mitä vuoden taloudelliseen tulokseen tulee, sitä on pidettävä
tyydyttävänä.
Liittohallitus ja sen eri elimet.
Liittohallitukseen valittiin joulukuun .5.-6. p:nä pidetyssä
edustajakokouksessa dipl.ins, E. von Frenckell puheenjohtajaksi
sekä jäseniksi dipl.ins. Kauko Karvonen, tOimittaja Bengt Sjöström, fil.maisteri Tuure Tornivuori, johtaja Arth. Englund
ja toimittaja Hugo Valpa·s , kaikki Helsingistä, pastori Jalmari
Suomela Turusta, konttoristi Onni Kosunen Viipurista ja varatuomari Mikko HOlopainen Savonlinnasta.
..
2
Liiton varapuheenjohtajana on toiminut edelleen ins. Kauko
Karvonen. Liiton sihteerinä toimi joulukuun 15. p:ään toimittaja Hugo Valpas, joka helmikuun 1. p:ään saakka toimi
myös uuden sihte<erin, toimittaja Tauno Linnavuoren apuna.
Vakinaisen sihteerin kesäloman aikana hoiti sihteeristöä toimittaja Bengt Sjöström. Liiton kirjanpitäjänä ja kassanhoitajana on toiminut edelleen rouva Göta Landgren.
Liittohallituksen alaisina ovat työskennelleet seuraavat liittohallituks<en asettamat komiteat:
Työtoimikunta: puheenjohtajana maisteri Tuure Tornivuori,
jäseninä toimittajat Bengt Sjöström ja Hugo Valpas, varajäsenenä johtaja Arth. Englund. Työtoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 43 kokousta.
Sarjakomitea jääpalloilussa:
puheenjohtajana toimittaja
Bengt Sjöström, jäseninä prokuristi Eino Lehtola ja konttoristi Gunnar Aström. Komitea on laatinut jääpallosarjojen
ohjelmat sekä ehdotukset v:n 1938 jääpallosarjojen muodoiksi.
Komitea on pitänyt vuoden kuluessa 13 kokousta.
Sarjakomitea jalkapalloilussa: puheenjohtajana maisteri Tuure Tornivuori, jäseninä konttoripäällikkö Ragnar Wickström ja
konttoristi Yrjö Reijonen. Komitea on laatinut sarjojen peliohjelmat sekä ehdotuksen v:n 1938 jalkapallosarjojen muodoksi. Vuoden kuluessa komitea on pitänyt 13 kokousta.
Erot uomarikomitea : puheenjohtajana varatuomari Yrjö Tornivuori, jäseninä konttoripäällikkö Harry Kuhlberg ja virkailija Matti Aalto. Komitea on määrännyt kaikkiin liiton alaisten sarjojen otteluihin erotuomarit. Se on . huolehtinut erotuomarikurssi<en pidosta ja tehnyt ehdotukset niiksi muutoksiksi jalkapallosääntöihin, jotka muutokset liittohallitus näihin
sääntöihin on vuoden aikana hyväksynyt. Komitea on pitänyt
vuoden kuluessa 26 kokousta.
Valitsemiskomitea jääpalZoilussa: puheenjohtajana toimittaja
Bengt Sjöström, jäseninä rautat.-virkam. A. Angerma ja kanslisti Esko Pekonen, varajäseninä konttoristi Gunnar Aström ja
isännöitsijä Max Viinioksa. Komitea valitsi joukkueet Ruotsia
vastaan viime talvena. Kokouksia komitea on pitänyt 4.
Valitsemiskomitea jalkapalloilussa: puheenjohtajana toimittaja Bengt Sjöström, jäseninä varatuomari Yrjö Tornivuori ja
tOimittaja Hugo Valpas, varajäseninä konttoristi Onni Kosunen Viipurista ja varatuomari Yrjö Suontausta Turusta. Komitea on valinnut vuoden jalkapallomaajoukkueemme sekä antanut apuaan valittaessa n.s. yhdistettyjä joukkueita kesällä
Helsingissä vierailleita ruotsinmaalaisia joukkueita vastaan.
Kokouksia komitealla on ollut 11.
3
Valmennuskomitea: puheenjohtajana toimittaja Hugo Valpas,
jäseninä johtaja K. Nylund ja konttoristi Yrjö Reijonen. Komitea on suunnitellut ja valvonut liiton kurssi- ja koulutustoimintaa sekä laatinut myös suunnitelmat tätä toimintaa varten ensi vuonna. Komitea on pitänyt vuoden mittaan 12
kOkousta.
Laajennettu liittohallitus on kokoontunut kerran, nimittäin
toukokuun 19. p:nä. Liittohallituksen jäs'e nten lisäksi kuuluvat laajennettuun liittohallitukseen piirien puheenjohtajat,
joitten nimet mainitaan toisessa yhteydessä.
_
Liiton tilintarkastajina ovat toiminoeet konttoristit Toivo Ylimaa ja Gunnar Aström.
•
Laajennetussa olympialaisessa komiteassa on liittoa edustanut ins. E. von Frenckell ja Stadion-Säätiön edustajistossa ins.
O. R. Nylund.
Köpenhaminassa kesäkuun 14. p:nä pidetyssä Pohjoismaiden
jalkapallokonferanssissa sekä Tukholmassa elokuun 28. p:nä
pidetyssä jatkokonferenssissa edusti liittoa maisteri Tuure
Tornivuori.
Liiton piirit ja seurat.
Liiton alaisina ovat toimineet seuraavat 11 piiriä, joiden seuramäärät mainitaan sulkeissa : Helsinki (28 ), Turku (11 ), Viipuri (20), Vaasa (12), Savo (11) , Kymenlaakso (19 ), Häme (17 ),
Satakunta (7), Karjala (1 0), Länsi-Uusimaa (5 ), Pohjois-Suomi
(5) .
Piirien puheenjohtajina ovat. toimineet: pankinprokuristi N.
Koskinen (Helsinki) , pastori J. Suomela (Turku), johtaja L.
Mäkinen, myöhemmin pankinkamreeri E. Peltola (Viipuri),
johtaja R. Räisänen (Vaasa), pankinjohtaja A. Holopainen
(Savo), prokuristi V. Haaja, myöh. kirjanpitäjä L . Sandström
(Kymenlaakso), dipl.ins. T. A. Ekholm (Häme), toimittaja V.
Laitin'en (Satakunta) , liikeapulainen V. Saarinen (Karjala),
kansakoulunopettaja F. F. Forssell (Länsi-Uusimaa) ja toimittaja Br. Vuorivirta (Pohjois-Suomi).
Toimintakauden päättyessä kuuluu liittoon 145 seuraa. Vuoden kuluessa on uusiksi jäsenseuroiksi hyväksytty seuraavat:
Akademiska Idrottsklubben, Arsenal, Eiran Kisa-Veikot ja
Pallo-Pojat (Helsinki), Merijo<en Urheilijat ja Hiitolan Palloseura (Viipuri) , Kristiinan Urheilijat (Vaasa), Varkauden PalloPojat ja Pallo-Kerho 37 (Savo), Kotkan Hukat, Mussalon Oras,
Uuden kylän Palloilijat ja Sysmän Sisu (Kymenlaakso) , Vaajakosken Tehtaitten Urheilijat, Tervakosken Pato ja Äänekosken
Palloseura (Häme) , Kokemäoen Veto (Satakunta ), Liperin Ki-
•
4
vekk~ät, Häme.kosken ~yrske ja Lieksan Urheilijat (Karjala),.
Tormon Pyry Ja Rovamemen Urheilijat (Pohjois-Suomi) sekä
Karis Idrott.sklubb (Länsi-Uusimaa).
Liitosta ovat vuoden kuluessa eronneet seuraavat seurat: Salon Vies~i ~~. Salon Voimailijat (Turku), Karjalan Urheilijat,
Enson KIsallIJat, Vuoksenniskan Urheilijat, Imatran Jyske, Hiit~lan .. P~~loseura ja Tainionkosken VPK:n Urheilijat (Viipuri) ,.
~.Ieks~maen Palloilijat ja Iisalmen Palloilijat (Savo), Jyväskylan KIsa-Toverit (Häme), Joensuun Kataja (Karjala) ja Rauman Urheilijat (Satakunta).
Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta.
?äYd~ntääkseen. piirivalmentajien koulutusta liitto järjesti
VIerumaen Urheiluopistossa heinäkuussa valmentajakurssit.
Kun. sa~.salainen urheilunopettaja Ferdinand Fabra, jOka jo
edellIsena vuonna oli ollut liiton palveluksessa, oli saatu kiinni~etY~Si hein~kuun ajakSi, voitiin järjestää Urheiluopistossa
tOIsetkm kursSIt, pelaajille tarkoitetut.
va~men~ajakurss~illa, jotka pidettiin heinäkuun 4.-13. p:nä .
"?"rheiluoPIstossa, 011 osanottajia eri puolilta maata yhteensä 23
Joukossa useimmat piirivalmentajat sekä piiri- ja seuravalmen~
tajaehdokkaita. Kurssien jälkeen hyväksyttiin yksi uusi piirivalmentaja ja 7 uutta seuravalmentajaa.
Pelaajakursseilla, jotka pidettiin Urheiluopistossa heinäkuun
14.-27. p:nä, oli osanottajia eri puolilta maata 32. Kurssit olivat ..t~rkoitetut etupäässä nuorille, kehityskykyisille pelaajille.
~I~nv~~:nta.jat ovat suorittaneet valmennus- ja neuvontat~ota sIkalI kum piirit ja seurat ovat heidän ohjaustaan tarvmneet. Seuravalmentajat ovat luonnollisesti toimineet valmentajina omissa seuroissaan. Piirien antamien tietojen pe~uste:lla on v~littaen todettava, ettei piirivalmentajien kykyä
Ja taItoa ole kaytetty hyväksi siinä määrin kuin olisi ollut toivottavaa. Lähinnä ovat tähän vaikuttaneet taloudelliset seikat.
V~lmennuskomitean ty ösaralta mainittakoon edelleen, että
~?~mtea~.!ä.rjestämänä pidettiin Helsingissä helmikuun 1. p:nä
J~a~a~?IlIJam luento- ja neuvottelutilaisuus, joka oli tarkoitettu
lahmna kokeneille jääpalloilijoille. Osanottajia oli tilaisuudessa 30 .
.?~?ostaa~seen kurssi-, neuvonta- ja propagandatyötä piireissa InttohallItus myönsi piireille kuluvana vuonna avustusta yhteensä Mk. 20,750: - .
Liiton sihteeri on luen~oinut järjestötoiminnasta Turussa 8/ 11
ja Kemissä 14/ 11 asianomaisten piirikokousten yhteydessä.
Toukokuun 13. p:nä järjestettiin tavanmukainen Helsingin
halkijuoksu.
5
Erotuomari toiminta.
Tukholmassa maaliskuun 20.-21. p:nä pidetyssä, Ruotsin palloliiton järjestämässä erotuomarien neuvottelutilaisuudessa oli
liiton lähettämänä edustajana läsnä erotuomarikomitean puheenjohtaja, varatuomari Yrjö Tornivuori.
Erotuomarikomitean toimesta pidettiin Helsingissä tammikuun 17. p:nä jääpalloerotuomarien luento- ja neuvottelutilaisuus, johon oli kutsuttu kaikki jääpallon liittoerotuomarimme
sekä muutamia liittoerotuomariehdokkaita.
Huhtikuun 18. p:ksi oli erotuomarikomitea järjestänyt Helsinkiin jalkapalloilun liittoerotuomarien luento- ja neuvottelutilaisuuden, johon eräät piirit saivat lähettää myös muutamia eiliittoerotuomareita.
Eri piireissä on erotuomarikurssien pi~o ollut pääaSiassa piiritoimikuntien huolena. Kuitenkin on erotuomarikomitea antanut
huomattavassa määrin apuaan sekä kurssien pitäjän muodossa
että myös taloudellisesti.
Erotuomarikomitean ehdotuksesta ilmoitettiin FIFA :lle kansainvälisiksi liittoerotuomareiksi jalkapalloilussa seuraavat erotuomarit: M. Aalto, O. Kosunen, E. Lundström, E. Pekonen ja
M. Saario. Näistä joutui vain E. Lundström vierailemaan tänä
vuonna maan rajojen ulkopuolella erotuomarina. Hän tuomitsI
Eskilstunassa 19/ 9 pelatun ottelun Ruotsi B-Norja B.
Liittoerotuomareiksi jalkapalloilussa hyväksyi liittohallitus
erotuomarikomitean ehdotuksesta vuodeksi 1937 seuraavat: H.
Aalto, M. Aalto, B. Ahlfors, G. A. Ahrenberg, A. Ahvenainen , V.
Itäharju, N. Jantunen, O. Kosunen, V. Kosunen, E. Lundström,
E. Pekonen, J . Rubinstein, W. Saarinen, M. Saario, H. Sarmola
ja S. Seteri.
Liittoerotuomareiksi jääpalloilussa vuodeksi 1937 liittohallitus
hyväksyi erotuomarikomitean ehdotuksesta seuraavat: M. Aalto,
A. Ahvenainen, O. Kosunen, V. Kosunen, E. Louhi, E. Lundström,
E. Pekonen, O. Salmela, H. Sarmola, E. Valio, T . Wendelin ja
M. Viinioksa.
Jääpalloilun B-ottelun Suomen ja Ruotsin välillä Helsingissä
helmikuun 28 p:nä tuomitsi Max Viinioksa.
Kilpailutoiminta.
Å_ Kansalliset kilpailut.
Vuoden 1937 jääpallomestaruus oli määrä ratkaista yksinkertaisen sarjan avulla, mukana 8 joukkuetta. Talven tulon viivästymisen vuoksi liittohallitus oli pakotettu viime tingassa muut-
tamaan kilpailun muodon. Sarja jaettiin kahte'en lohkoon, läntiseen ja itäiseen, kummassakin neljä joukkuetta. Lohkoissa
pelattiin yksinkertainen sarja. Kaksi ' parasta kummastakin
lohkosta pääsi loppuselvittelyihin, jotka tapahtuivat cup-systeemin mukaisesti. Kilpailun kulku kummassakin lohkossa käy
selville oheistetuista taulukoista.
Jääpallon Mestaruullarjan itälohko.
•
Sudet
ViPS
I
1. ja mestari HJK.
2. HIFK.
3. Sudet.
4. WP35.
Loppuryhmässä B pelasivat Akilloes ja VIFK lännestä sekä.
tys ,
IHIFK I HJK IAkillesIVIFK I V.MaalitH. IP' IJärjes·
I
t
IS..
13- 7
6
1
--
-HJK
3- 5
N
3 -3
6-1
12-9
II
3
---Akilles
3-4
3-3
- ,-
VIFK
1-4
3- 3
5
-7-2
13-9
III
3
--
-2-7
I
4-17
10-5
5'
1-1
2-4
1-1
Ä
MP
1- 4
0-7
2-5
I
-7-0
10-3
4
11
-5-2
•
8-7
3
3-16
0
III
-IV
I
Itä-Länsi-sarja.
Jääpallon Mestaruussarjan länsilohko.
4-1
4-1
ViPS ja MP idästä. Ryhmässä suoritettiin vain kaksi ottelua,
jotka päättyivät seuraavasti:
MP-Akilles 2-4, (l-3) Mikkelissä.
ViPS-VIFK 4-0, (0-0) Viipurissa.
Ottelun MP-VIFK pelaamisesta luovuttiin asianomaisten
seurojen sitä pyydettyä. ViPS luovutti pelaamatta voiton Akillee11e. Järjestys:
5. Akilles.
6. ViPS.
VIFK
MP.
Järjestys siis:
4~3
2- 2
------
Uusintafinaali HJK-HIFK 3-2, (0-1) Helsingissä.
5- 3
4-2
- -- -
Sudet-WP 35 5-3, (l-O) Viipurissa. (Peliaika 2 t. Varsinainen peliaika päättyi 3-3.)
A
,
2-2
----
WP 35-HIFK 0-1, (0-1) Varkaudessa.
HJK--Sudet 5-1, (O--O ) Helsingissä.
HJK-HIFK 1-1, (l-1) Helsingissä. (Peliaika 2 t. 15 min. ).
HIFK
I
WP35
Loppuryhmään A, jossa ratkaistiin mestaruus ja kolme seuraavaa sijaa, selviytyivät lännestä HIFK ja HJK sekä idästä
WP 35 ja Sudet. Ryhmässä pelatut ottelut ja lopullinen järjestys selviävät seuraavasta :
L
IWP35 ISudet IViPS I MP I V.MaalitH. IPisto IJ'~i:s.
0
I
. Uusintaottelussa HJK- Akilles edellinen voitti 5- 4 (3- 0).
IV .r.
,.
Itä-Länsi-sarja suoritettiin samaan tapaan kuin edellisenäkin vuonna. Aluksi pelattiin kautta maan ryhmittäin karsintaotteluja, joiden perusteella Länsi-sarjaan selviytyi kolme ja Itäsarjaan samoin kolme joukkuetta. Kilpailun kulku eri karsintaryhmissä selviää seuraavasta:
Länsi:
Helsingin alue: Ryhmässä A päättyivät ottelut seuraavasti:
KIF-JP 3-2. YVP-KIF 0-5. YVP-JP 1-1. YVP-HPS 0-5.
KIF-HPS 5-3. HPS-JP 9-0. Järjestys tässä alaryhmässä:
1) KIF 6 pist., 2) HPS 4, 3) Jp 1, 4) YVP 1 p. - Ryhmässä B
suoritettiin kaksi ottelua: KoPS-PU 2--5, PU-KoPS 3-1. _
Tämän jälkeen kohtasivat toisensa ryhmän A ja ryhmän B voittajat. KIF voitti tällöin ' PU :n 4-2 ja selviytyi siten Länsisarjaan.
Turku--Satakunta: Ryhmässä A suoritettiin yksi ottelu : TPS
-UL 4-2. Ryhmässä B pelattiin kaksi ottelua: POKä-PoPa
9
8
6-2, RaPi-PoKä 1-4. Alueen loppuottelussa PoKä voitti TPS:n
3-0 ja valtasi siten paikan Länsi-sarjaan.
Häme-Vaasa: Ryhmässä A suoritettiin kaksi ottelua: TBKHPK 1-8, J:kosken Ilves-HPK 2-9. - Ryhmässä B pelattiin
yksi ottelu: KPV-VPS 3-4. - Ryhmän A ja Ryhmän B loppuottelu: HPK-VPS 1-2. Näin ollen VPS selviytyi Länsi-sarjaan.
Kilpailun kulku varsinaisessa Länsi-sarjassa selviää oheistetusta taulukosta.
VPS:n mestaruusjoukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa:
Ruohonen, K. Tammi, H. Lappalainen, H. Kultti, E. Lahti, E.
Autio, E. Tammi, O. Höglund, O. Laakso, M. Tammi ja E. Valkeakari.
Itä:
Karjalan piiri: Kilpailuun osallistui neljä joukkuetta, joitten
kesken suoritettiin ykSinkertainen sarja. Ottelut päättyivät seuraavasti: JoPS-SoPS 7-1, SoPa-JoPS 0-8, VT-JoPS 0-13,
SoPa- VT 6-2, SoPS-SoPa 5-4, SoPS-VT, luovutus. Järjestys: 1) JoPS 6 pist.,2) SoPS 4, 3) SoPa 2, 4) VT O. Piiristä pääsi
siis Itä-sarjaan JoPS.
Savon piiri: Kaksi joukkuetta oli yrittämässä sarjaan. Ottelut: SaPKo-KPT 4- 3, KPT-SaPKo 2-3 . Näin ollen SaPKo
selviytyi Itä-sarjaan.
Viipurin piiri: Joukkueitten runsauden vuoksi piirissä suoritettiin ensin alkukarsinnat sekä sitten neljän parhaan kesken
sarja. Ottelujen tulokset: LUM-ESK 8-0, YVPS- KäPa 9-4,
Reipas-ViPK 7-1, Ilves-Reipas 6-0, LUM-YVPS 3- 3, LUMReipas 2-2, YVPS-Ilves 0-3, Ilves- LUM 1-2, YVPS-Reipas
7-5. Uusinnassa LUM voitti Ilveksen 6-1. Järjestys piirissä:
1) LUM 4 p., 2) Ilves 4, 3) YVPS 3, 4) Reipas 1 p. - LUM pääsi
siis Itä-sarjaan.
Jääpallon Länsisarja v. 1937.
•
VPS
PoKä
KIF
I
\
KIF
PoKä
VPS
\
\
5
2-1
1-2
P
0-5
I
Maalit \ Plst.
. \ järjest
YS
V. H.
7-1
4
1
---
2-2
,
2-2
3-4
1
II
---
L
I 2-7
1
•
LUM
LUM
\
SaPKo
I
joPS
\
5
I
3- 1
I Maalit IPist.\ j~;:sV. H.
3-2
6-3
4
I
1
--SaPKo
1-3
p
7- 0
joPS
2-3
0- 7
L
I
8- 3
2
2- 10
0 -1-11
II
I
Kilpailun kulku Itä-sarjassa selviää oheistetusta taulukosta.
Itä-sarjan mestaruuden voittanut LUM pelasi seuraavalla
miehistöllä: V. Pulli, Y. Koskenhely, V. Tiikanen, P . Vartiainen,
J. Lampila, Y. Raunta, V. Kurkaa, V. Kylliäinen , P . Immonen,
Y. Ka1nlauri, E. Kureniemi.
Jalkapallosarjat.
Vuoden 1937 jalkapallomestaruus ratkaistiin kaksoissarjan
avulla, jossa sarjassa oli 8 joukkuetta. Sarj a muodostui jälleen
erittäin mielenkiintoiseksi. Sarjan taloudellinen tulos oli tyydyttävä, parempi kuin V. 1936. Katsojajoukut osoittivat ilahduttavaa nousua. Niinpä Mestaruussarjan ottelut keräsivät nyt
yhteensä 89,057 maksanutta katsojaa. V. 1936 vastaava luku oli
68,081. - Kilpailun kulku selviää oheistetusta taulukosta.
Mestaruusmitalit jaettiin seuraaville HIFK:n pelaajille: A.
Michalewicz, F . Karjagin, R. Lindbäck, J. Malmgren , L. Saxberg,
L. Karjagin, G. Aström, E. Grönlund, K.-E. Roslund, H. Salin,
O. Strömsten.
Mestaruussarjasta putosi Länsi-sarjaan UL sekä lajitteluottelujen jälkeen myös VIFK.
Itä,-Länsi-sarja.
x
5-0
Jääpallon Itäsarja v. 1937.
III
I
Sekä Länsi- että Itä-sarja pelattiin kaksinkertaisena. Länsisarjassa oli joukkueita 7, Itä-sarjll:ssa 6. Kilpailun kulku kummassakin lohkossa selviää oheistetuista taulukoista.
Itä-Länsi-sarjan' talous ei muodostunut k~huttavaksi. Tappioihin liitto osallistui 50 % :lla. Länsi-sarjan 42 ottelussa oli
katsojia yhteensä 12,647 maksanutta. V. 1936 vastaava luku oli
11,769. Itä-sarjan 30 ottelussa oli katsojia 6,968. Vastaava luku
V. 1936 oli 7,390.
10
Jalkapallon Mestaruusaarja v. 1937.
M
HIFK
------- -
--------- - -
- ----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
1-1
Sudet ........
3-3
- - 2-2
HPS i~~'i'
2-2
1-1 5-1 1-3 0-0 8- 1
......... T .................... ........ ..................... 33 27 16 III
1-5
0-2 2- 1 5- 4 2-2 2-1
2-2 1-1 - - 1- 3 1-1 4-1 4-0 - - - - - '2~Ö'
30 25 15 IV
'i=7'
A 2=3' '3::"::'i' "i=2' '4=Ö'
---------------HT .~.~~. ~=~ .. ~::_~.5 . .3.::-:-:-.1.. R .~.=.~ ..!.::-:-:-.I... ~.~~. ~ -:- ~-;
0-5 2-5 1-2 3-2
3-0 4-2 1-2
- - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - TPS .~ ~ ~ ..~=.~..3.:-=.1
... 1.= .1....Z.:-=~. U . ~:::-:~ ...~::-:-:-3. . 32 35 14 VI
0-4 2-2 4-5 1-3 0- 3
5 - 2 3-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - ---0-2 1-10 0-0...1-4
1-1 ........
3-4
VIFK .........................
...... '---'"
0-6 1-7 2-2 2-1 2- 4 2-5
U ...2-2
_--. 22
5-1
49
8 VII
den Mestaruussarjassa. Tämän jälkeen selvittivät välinsä "mestaruussarjan 7. joukkue ja loppusarjan toiseksi paras". Pelattiin kaksinkertainen sarja. Ensimmäinen yhteenotto päättyi
tasan 2-2, mutta toisessa ottelussa VPS voitti VIFK:n 3-2.
Näin ollen VPS oli selviytynyt vuoden 1938 Mestaruussarjaan samalla kuin VIFK oli siirtynyt Länsi-sarjaan.
Lajitteluottelut onnistuivat niin yleisömenestykseen kuin taloudelliseen tulokseenkin nähden hyvin. Katsojia oli suoritetuissa 4 ottelussa yhteensä 5,574 maksanutta
Vertauksen
vuoksi mainittakoon, että v:n 1936 loppusarjassa suoritetut 6
ottelua vetivät yleisöä vain 2,932 maksanutta.
Maakuntasarja.
Maakuntasarja pelattiin samaan tapaan kuin v. 1936. Piireittäin - Pohjois-Suomen piiriä lukuunottamatta - suoritettiin ensiksi alkukarsinnat, minkä jälkeen lännessä 6 ja idässä
4 joukkuetta ratkaisivat kumpikin omassa ryhmässään paremmuuksia. Ottelut tapahtuivat karsintajärjestelmän mukaisesti.
Lälnnessä päättyivät ottelut seeuraavasti: YVP-HIK 1-1
(uusinta : HIK-YVP 2-0) , RaPi-TIFK 6-0, Valkeakosken Haka-GBK 5-3, HIK-RaPi 2-3, RaPi-Haka 2-0. Näin ollen
Rauman Pallo-Iirot oli selviytynyt voittajana lännessä ja raivannut tien vuoden 1938 Länsi-sarjaan.
Jalkapallon Itäsarja v. 1937.
Länsi-sarjan mestaruuden voittanut VPS pelasi seuraavalla
miehistöllä: K. Vartiainen, S. Vierimaa, O. Laakso, H. Kultti, E.
Lahti, L. Järvinen, N. Lintamo, V. Julin, O. Autio, K. Sundblom ja V. Kultti.
Itä-sarjan mestaruusjoukkueen KPT:n kOkoonpano: A. Mönkkönen, A. Hiltunen, T. Hätinen, O. Lappalainen, P. Leskinen, V.
Laakkonen ,K. Saijets, O. Kaitokari, P. Happonen, H. Hiltunen
ja V. Hujanen.
Länsi sarjasta putosivat Maakup.tasarjaan Porin Palloilijat ja
Hangö Bollklubb sekä Itä-sarjasta Kotkan Palloseura.
N.s. lajitteluottelut.
N.s. lajitteluotteluihin, JOIssa ratkaistiin vuoden 1938 Mestaruussarjan kaksi paikkaa, selviytyivät Mestaruussarjan 7. joukkue VIFK sekä Länsi-sarjan voittaja VPS ja Itä-sarjan voittaja
KPT. Näistä: pelasivat VPS ja KPT ensiksi kaksinkertaisen sarjan, jonka KPT voitti. ottelu VPS-KPT Vaasassa päättyi tasan 2-2. Kuopiossa suoritettu toinen yhteenotto päättyi KPT:n
voittoon 3-0. Näin ollen KPT oli valloittanut paikan ensi vuo-
I KPT IReiPas I KuPS I ViPS I KUP IKoPS I:aa:.1 Pist·1 {~;
I -K-PT
- " - - . 1..!. . j..l . }. . ~. Li=6. . ·~=6. . ~. . .
~.. 40 7119
1937
1---'1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0-2
1-0 ..............
4-2 ..............
2-2
..............
3-6
0-2 0-3 5-1
1---1-- - - - - - - - 1-1 0-1
1-1 ..............
2-1
...............
KuPS .............. .............. ,
0-2 2-0
2-2 0-2
Reipas
I
7-1 25 t 9 11
.............
II
3-0
-------3-1 13 12 1t III
.............
2-1
1---'1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...2.=.5. .. .. ~.-=~.
..
Ä
.
~=~..
5-0 . .. ~.=~ 22 18
8 IV
0-1 3-0 2-2
0-2 5-0
1---1------ --- --- ------ -------ViPS
. ci=·} ·} . } ·-}-·}· . ·i. ·} •
"L~!'
KUP
15 31
6 V
1---1·------ - - - - - - - - - 0-5 1- 7 1-3 3-2 2-2
KoPS '''Ö
=g'' "Ö=3" "1=2" 0- 5 6-4 •
14 42
5 VI
,
13
12
Jalkapallon Länsisarja v. 1937.
I
JärPist.I jes·
tys
1
1937
23
VPS
1----1------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KIF
1 - - - - 1- --
Pohjois-Suomen mestaruudesta ottelivat Oulun Palloseura,
Kemin Palloseura ja Kajaanin Palloilijat. Sarja pelattiin yksinkertaisena kuten edellisenäkin vuonna. Ottelujen tulokset:
KaPa-KePS 1-1, KePS-OPS 1-3, OPS-KaPa '1-1. Taulukko :
Oulun Palloseura .. .........
2 1 1 0 4-2 3 p .
Kajaanin Palloilijat . . .......
2 0 2 0 2--2 2 p.
Kemin Palloseura ..........
2 0 1 1 2-4 1 p .
Pohjois-Suomen mestaruuden voitti OPS nyt toisen lrerran.
Se sai toisen kiinnityksen Kajaanin 'Puutavara Oy :n lahjoittamaan kiertopalkintoon.
Katsojia sarjan ottelut keräsivat yhteensä 891 maksanutta.
V. 1936 oli 4:ssä ottelussa katsojia 1,279.
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
2- -.............
1 1-2.
Akilles ...1-5
...._.. - -....
0-3 3-0 1-2
N
0- 3 0-8 10-3
........ .... -------. ---- ---- 23
1-3 2-0 2-0
30
10
TaPa .j~~' '6=1'°2~3i' } · ·i·
~ ~ ?.J
IH-S-K-I·.I.-... -.8. . .... ..
}··i·}~10 V
..s.=~. ~.....~. -.- -~ ~~. -;1-; -;-;.
5
0-713- 3 1- 6 0- 2 2-1
19
1 29
2- 1
'-p-o-pa-'-'~'-"'-~l~:
4- '6'=i' 3o~il' i --{ ·i··--1· • ~ -:-- ;
B. Maaottelut.
IV
1- -- - 1 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
VII
Idässä pättyivät ottelut seuraavasti: YVPS-SPS 2-0, WP 35
-VUV 3-0, YVPS-WP 352-1. Näin ollen Ylä-Vuoksen Palloseura oli selviytynyt turnauksen voittajana ja sen tie vuoden
1938 Itä-sarjaan selvä.
Kun joko Länsi- tai Itä-sarjaan oli vapautuva vuodeksi 1938
kaksi paikkaa ja kun vielä lokakuun alkupuolella ei ollut varmuutta siitä, kumpaan sarjaan "ylimääräinen" paikka vapautuisi, liitto määräsi kaiken varalta sekä lännessä että idässä
toimitettavaksi karsinnan. Idässä tähän karsintaan pääsivät
WP 35 ja SPS. Ottelu, joka suoritettiin Varkaudessa, päättyi
WP 35 :n voittoon tuloksella 1-0. Kun sitten osoittautui, että
juuri Itä-sarjaan tarvitaan v. i938 "ylimääräinen", oli WP 35
näin ollen nousija. - Lännessä suorittivat karsintaottelun Valkeakosken Haka ja Hangö IK. Ottelun, joka suoritettiin Val.
keakoskella, voitti Haka tuloksella 5-3.
Maakuntasarjassa suoritettiin - jättäen laskematta piireissä
suoritetut alkukarsinnat - yhteensä 11 ottelua. Niitä katsomassa oli 2,420 maksanutta. V. 1936 oli Maakuntasarjan 8 ottelua seuraamassa 1,557 maksanutta.
Maakuntasarjan ottelujen talouspuoli jäi heikoksi. Tappioista
liitto korvasi 50 %.
Jääpallo .
Jääpallomaaottelu Ruotsi-Suomi suoritettiin Tukholmassa
helmikuun 28. p:nä. Ottelu pättyi Ruotsin voittoon 2-0, (1-0).
Suomea edusti seuraava joukkue: R. Rinne (HJK); A. Närvänten (Sudet), Y. Leppänen (ViPS ); F. Karjagin (HIFK), T . Svanström (HIFK), K. Hahl (Sudet); S. Lamppu (ViPS), K. Seppola
(HJK) , O. strömsten (HIFK), E. Grönlund (HIFK), O. Forstedt
(HIFK). Ottelun tuomitsi Hyttan Karlsson Ruotsista. Yleisöä
oli 14,270 maksanutta. Suomen joukkueen johtajina olivat B.
Sjöström ja Esko Pekonen.
Samana päivänä suoritettiin Helsingissä B-otttelu, joka päättyi
Suomen voittoon tuloksella 5-2, (2-0). B-ottelu voitettiin nyt
ensimmäisen kerran . Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Kuosmanen (Sudet); G. Laibert (KIF) , L.
Ruuttu (Sudet); T. Weckström (Akilles), P. Valio (HJK) , L. Karjagin (HIFK); K. Tervo (V:rin Ilvtes), P. Lappalainen (Sudet) ,
A. Lagerström (ViPS) , E. Karikoski (WP 35) ja E. Mähönen
(WP 35). Ottelun tuomitsi Max Viinioksa ja oli sitä seuraamassa 2,199 maksanutta (v. 1936 2,209). Suomen joukkueen-·
johtajina olivat A. Angerma ja G. Aström.
Ensi kerran pelasivat A-ottelussa Ruotsia vastaan tänä vuonna Kalle Hahl ja Kalervo Seppola.
Jalkapallo.
Jalkapalloilussa suoritettiin päättyneenä vuonna 6 maaottelua.
Englantia vastaan pelattiin Helsingissä toukokuun 20. p:nä.
Englantia edusti puhdas ammattilaisjoukkue, joka voitti ottelun
8-0" (4-0). Suomen joukkueen kokoonpano oli seuraava: P.
Salminen (HT) ; F. Karjagin (HIFK), K. Oksanen (HPS ); E.
14
Lahti (VPS ) , A. Pyy (HJK) , A. Rinne (HJK); P. Virtanen (HPS) ,
Weckström (HJK) , A. Lehtonen (HJK), P . Larvo (HPS), Y.
Kylmälä (HT). Joukkueenjohtajina olivat B. Sjöström ja Y.
Tornivuori. .ottelun tuomitsi R. Eklöw Ruotsista. Maksaneita
katsojia oli 9,533.
Ruotsia vastaan suoritettiin maaottelu kesäkuun 16. p:nä
Tukholmassa. .ottelu päättyi Ruotsin voittoon 4-0, (0-0).
Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa : P. Salminen (HT); F. Karjagin (HIFK), R. Lindbäck (HIFK) ; E. Kilpi
(HPS), K . .oksanen (HPS), E. Lahti (VPS); L. Taipale (HT), K .
Weckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), S. Salo (HJK), Y. Kylmälä (HT). Johtajina olivat T. Tornivuori, H. Valpas ja T . Linnavuori. .ottelun tuomitsi K. DaeWen Norjasta. Yleisöä oli
19,554 maksanutta.
Saksaa vastaan pelattiin maa ottelu Helsingissä kesäkuun 29 .
p:nä. .ottelun päättyi Saksan voittoon 2-0, (1-0). Suomen
joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Halme (HPS);
F. Karjagin (HIFK), R. Lindbäck (HIFK); E. Lahti (VPS) , K .
.oksanen (HPS) , E. Kilpi (HPS); L. Taipale (HT) , K. Weckström (HJK) , P . Larvo (HPS), E. Grönlund (HIFK), N. Lintamo
CVPS). Joukkueenjohtajana oli Y. Tornivuori. .ottelun tuomitsi Q. Remke Tanskasta. Yleisöä oli 6,619 maksanutta (v.
bäck (HIFK); W. Kanerva (HPS) , A. Pyy (HJK) , E. Lahti
(VPS); G. Aström (HIFK), K . Weckström (HJK), J . Malmgren
(HIFK), T. Kekkonen (HT), H. Salin (HIFK). Joukkueen johtajina toimivat Y. Tornivuori ja M. Viinioksa. .ottelun tuomitsi S . Flisberg Ruotsista. Yleisöä oli 7.875 maksanutta (v.
K.
1935 6.557).
Tanskaa vastaan suoritettiin maaottelu Köpenhaminassa
lokakuun 17. p:nä. Tanska voitti ottelun 2-1, (0-1). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kOkoonpanossa: V. Halme
(HPS); F. Karjagin (HIFK) , V. Leskinen (HT); W. Kanerva
(HPS) , J . Malmgren (HIFK), A. Rinne (HJK) ; G. Aström
(HIFK), E. Grönlund (HIFK), K.-E. Roslund (HIFK ), K.
Weckström (HJK) , E. Mäkelä (HJK). .ottelun tuomitsi A.
Birlem Saksasta. Joukkueen johtajina olivat M. Holopainen,
H. Valpas ja T. Linnavuori. Yleisöä oli yli 3Z.000 henkeä.
Kuluneena vuonna edustivat Suomea ensi kerran jalkapallomaaottelussa seuraavat pelaajat: A. Pyy, E. Kilpi, S. Salo, I.
.oksanen, K . -E. Roslund ja E. Mäkelä.
C. Muut kansainväliset ottelut.
1932 3,917).
Viroa vastaan suoritettiin maaottelu Turussa elokuun 19. p:nä.
Tapahtui nyt ensimmäisen kerran, että Suomessa pelattava jalkapallomaaottelu suoritettiin muualla kuin Helsingissä. .ottelu
päättyi Viron voittoon 1-0, (0-0). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Halme (HPS); F. Karjagin (HIFK),
1. Oksanen (TPS); W. Kanerva (HPS), J . Malmgren (HIFK), E.
Lahti (VPS); P . Virtanen (HPS), K. Weckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), S. Salo (HJK), H. Salin (HIFK) . Joukkueenjohtajina olivat B. Sjöström ja T. Linnavuori. .ottelun tuomitsi 1.
Eklind Ruotsista. Yleisöä oli 4,797 maksanutta (v. 1935 Helsingissä 4,259).
B-ottelu, joka suoritettiin samana päivänä Tallinnassa, pää Ltyi Suomen voitt'o on 2-1, (1-1) . . Joukkueemme pelasi seuraavassa kokoonpanossa: P. Salminen (HT); V. Leskinen (HT), Q .
Laakso (VPS); E. Kilpi (HPS) , A. Pyy (HJK) , A. Rinne (HJK);
G. Jernström (HT), L. Nordlund (VIFK), E. Karhu (Sudet), R.
Kilpi (Sudet), E. Mäkelä (HJK). Johtajina olivat Q. Kosunen
ja Y. Larha. .ottelun tuomitsi Eelma-Ellman Virosta. Kat___-soj ia oli n. 2,250.
orjaa vastaan pelattiin Helsingissä syyskuun 5. p:nä. Norja
voitti ttelun 2-0, (1-0>' Suomen joukkue pelasi seuraavassa.
kokoonpanossa: V. Halme (HPS ); F. Karjagin (HIFK), R. Lind-
.
Paitsi maaotteluja ja B-ottelua Viroa vastaan jalkapalloilussa
sekä B-ottelua jääpalloilussa Ruotsia vastaan liitto ei muita
kansainvälisiä otteluja kuluneena vuonna järjestänyt. Sen
sijaan oli liiton alaisilla seuroilla otteluja ulkomaalaisia joukkueita vastaan ja niinikä;än vieraili muutama suomalainen
joukkue maan rajojen ulkopuolella. Eri seurojen suorittamat
kansainväliset ottelut olivat piireittäin:
Helsingin piirin seuroista HJK otteli Helsingissä Estoniaa
vastaan ja vieraili sitten vuorostaan Virossa, missä se pelasi
sekä Estoniaa että Sportia vastaan. HPS vieraili PohjoisRuotsissa suorittaen siellä neljä ottelua, vastustajina Kalix
IF, Luleå Sportklubb, Piteå IF ja Bodens Bandyklubb. HIFK:n
vieraana kävi Helsingissä Göteporin IFK, joka pelasi kolme
ottelua, vastustajina HIFK, HPS sekä "yhdistetty". HPS oli
kutsunut Sleipnerin, Norrköpingistä, vierailulle. Mainittu joukkue pelasi Helsingissä kolme ottelua vastustajina HPS, "yhdistetty" ja "yhdistetty".
Estonia pistäytyi Suomen matkallaan myös Porvoossa ja Varkaudessa pelaten kummallakin paikkakunnalla yhden ottelun.
Sleipner otteli ohimatkalla Turussa TPS:ää vastaan .
Viipurin Susien jalkapallojoukkue vieraili Virossa, missä se
pelasi kolme ottelua vastustajinaan Narvan Voitleja, Estonia
,sekä Kalev.
VPS:llä oli kaksikin kaukaista vierasta, nimittäin F. C. Bu-
17
dafok ja F. C. de Bordeaux Lisäksi se vieraili Ruotsin puolella,
missä se pelasi kolme ottelua vastustajinaan Holmsundin IFK,
örnsköldsvikin "Friska Viljor" sekä Uumajan IK.
VIFK suoritti Uumajan IFK:ta vastaan kaksi ottelua, toisen
Vaasassa ja toisen Uumajassa.
Ruotsalaisen Skelleft'eä AIK:n vierailu Suomessa käsitti kolme ottelua. Vastustajina olivat GBK Kokkolassa, Drott Pietarsaaressa ja KPS Kemissä.
Kotkan Palloseura vieraili Narvassa pelaten Voitleja-seuran
joukkuetta vastaan. Mainittu seura vieraili vuorostaan Kotkassa.
Kaksikin saksalaista juniorijoukkuetta vieraili viime k'esänä
maassamme, nim. Prussia-Samland ja Preussen. Paitsi Helsingissä nämä joukkueet pistäytyivät myös maaseudulla; Preussen otteli Kotkassa, Prussia-Samland Vuoksenniskalla ja Viipurissa.
Kiffenin juniorijoukkue vieraili Tallinnassa, missä se pelasi
yhden ott'elun.
Pohjois-Suomen piirin seuroilla on ollut vilkasta vuorvaikutusta läntisen rajan yli. Niinpä Kemin Palloseura on pelannut
tänä vuonna toistakymmentä "kansainvälistä".
Eri piireissä suoritettujen jalka- ja jääpallo-ottelujen kokonaismääriksi on piirien vuosikertomusten perusteella saatu seuraavat luvut (sulk'eissa edellisen vuoden ottelumäärät):
Helsinki 419 (376), Turku 235 (276), Viipuri 253 (297), Vaasa
270 (268), Savo 316 (3h'"i) , Kymenlaakso 330 (195), Häme 140
(137), Satakunta 76 (59), Karjala 81 (66), Länsi-Uusimaa 28
(28), Pohjois-Suomi 42 (40) eli yhteensä 2,190 ottelua. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 2,114.
Joukkueitten lukumäärät piireittäin: Helsinki 119 (102), Turku 54 (59), Viipuri 75 (75), Vaasa 47 (45), Savo 21 (23), Kymenlaakso 40 (30), Häme 48 (50), Satakunta 26 (30), Karjala
21 (13), Länsi-Uusimaa 16 (18), Pohjois-Suomi 5 (5) eli yhteensä siis 472 joukkuetta vastat'en 450 joukkuetta vuotta aikaisemmin.
Sekalaista.
Suomen Palloliitto ja Oy. Suomen Yleisradio Ab. ovat tehneet maaottelujen radiointia koskevan sopimuksen. Kaikissa
Pohj oismaissa käytiin sopim usneu vottel uj a samanaikaisesti.
Sopimuksemme Yleisradion kanssa astuu voimaan 'ensi keväänä ja on se voimassa vuoden.
Virallisesta jalkapallosta oli liitolla päättyneenä vuonna sopimus Oy. Urheilutarpeiden kanssa. Virallisesta jääpallosta on
liitto tehnyt ensi pelikautta varten sopimuksen Oy. Urheilutarpeiden ja hra K. M'etherin kanssa.
Liittohallituksen päätÖksen mukaisesti on kuluneena vuonna
perustettu erikoinen liiton mestaruusmalja, jollainen annetaan
Suomen mestaruuden voittaneelle S'euralle. Samanlainen, mutta pienempää kokoa oleva malja annetaan Länsisarjan ja Itäsarjan voittajille.
Piirinmestaruusmitalit, joitten perustamisesta edustajakokous
vuosi sitten teki päätöksen, on otettu käytäntöön kaikissa piireissä.
Piirivalmentajille annettiin tänä vuonna "valtakirjana" erikoiset valmentajakortit. Kortit annetaan yhdeksi toimivuodeksi
kerrallaan.
Pohjoismaiden väliseen kilpailuun lahjoitti SPL tänä vuonna
kiertopalkinnon "Suomen karhut". Veistos on Jussi Mäntysen
käsialaa. Kiertopalkinnolle vahvistettuj'en sääntöjen mukaan
siitä kilpaillaan vuosina 1937-40. Kiertopalkintoa säilyttää
tämän ensimmäisen vuoden Ruotsi. V. 1938 se on Norjan hallussa, v. 1939 Suomen ja v. 1940 Tanskan hoidossa. Kunakin
vuonna jokainen maa pelaa jOkaista muuta vastaan, joten vuodessa suoritetaan siis 6 ottelua. Se maa, jolla kilpailun v. 1940
päättyessä on eniten pisteitä, saa "Suom'en karhut" omakseen.
Kunkin vuoden Pohjoismaisen mestarille annetaan muistoksi
hopealautanen, johon on kaiverrettu kiertopalkinnon piirteet.
Tänä vuonna tällaisen "mestaruuslautasen" sai Tanska.
Vuoden kulu'essa on Liettua esittänyt maaottelua ja myös
Itävalta on tiedustellut mahdollisuuksia vierailuun. Molempiin
tarjouksiin on ollut pakko vastata kielteisesti. Yksityisiä joukkueita tänne on tarjoutunut jopa USA:sta asti ja niinikään on
Suomesta pyydetty joukkuetta vierailulle Islantiin saakka.
Helsingissä marraskuun 21. p:nä 1937.
SUOMEN PALLOLIITON LIITTOHALLITUS.
E. von Frenckell
K . Karvonen, B. Sjöström, T. Tornivuori,
J . Suomela, H. Valpas, A. Englund,
O. Kosunen, M. Holopainen.
Tauno Linnavuori.
19
18
Liite N:o 1.
toksitta. ,Esitettiin t\ likertomus ja tilintarkastajain lausunto (Liitteet. N:o
2 ja 3) sekä myönnettiin liittohallitukselle kiitollisuudella tili- ja vastuu-
PÖ'ytäkirja Suomen Palloliiton edustajakokouksesta
Helsmgissä joulukuun 5.~ . p:nä 1936 klo 19 ravintola Fregattenin huoneistossa, Kokouksessa olivat
edus~~.ttuina seuraavat 68 seuraa edustaen yhteensä
411 aan ta. Vaasan Palloseura, Hämeenlinnan Pallokerho r.y., Jalkapalloseura FSL Fotbollsklub r.y. rf,
~obka~ Pa.l loseura r .y., Kouvolan Urheilijain PalloiliJat, Vnpurm Reipas r.y., Tainionkosken VPK:n Urheilijat .r.y., Vii~lUrin Palloseura r.y ., Porin Kärpät
r.y. , Porm Pallo1l1Jat r.y. , Palloiluseum Ilves, Tammerfors Bollklubb, Hämeenlinnan Tarmo r.y., V.- ja
U.-seura Valkeakosken Haka, Viialan Viri, Forssan
P~ll?seura r.Y., Pirkkalan Urheilijat, JyväSkylän PalIOlllJat, Tampereen Palloilijat, Tampereen Kisa-Veikot~ Hallan VPK:n V.- ja U .-seura Visa, Kaipiaisten
KaJastus, V.- ja U .-seura Heinolan Isku, Kymintehtaan Urhel.l useura, Lahden Pallomiehet r .y., Karhulaz: Ka.t:aJalSet r.y., Voikkaan Urheilu-Veikot, Lahden
LUlstellJat r.y ., Myllykosken Kilpaveikot r.y., V.- ja
Ja U.-seura Ilves, Turun Riennon Palloilijat Juutalaisten UrheiIuseura Makkabe, Turun Kärpät ~.Y ., Turun :,MKY, Yhdistyneitten Villa tehtaitten Palloilijat,
Helsmgin Palloseura, Värtsilän Teräs r.y., Joensuun
p~lloseura r.y., Sortavalan Palloseura r .y., Idrottsf?ren~ngen Kamraterna i Abo r.f .., pargas Idrottsforen:~g ~.f. , Hangö Bollklubb r.f. , Kronohagens Idrottsforenmg, Turun Urheiluliitto, Kokkolan Palloveikot, Turun Palloseura r.y., Urheiluseura Kadur Ilves
Viipuri, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Heisingu{
Jalkapalloklubi, Riihimäen Kisko r.y., Idrottsföreningen ~amraterna, Urheiluseura Helsingin Toverit r .y. ,
V.- Ja y".-s~um Käpylän Urheiluveikot r .y ., Ekenäs
Idrottsforenmg, Idrottsföreningen Kamraterna r.f.,
vas~, Viipurin Sudet, Vuoksenniskan Urheilijat r.y. ,
Havm Kiri r.y., Viipurin Pallokerho r.y., UrheiIuseura-Idrottsföreningen Makkabi, Savonlinnan PalloKerho r.y., Varka~~en Pallo 35, Koajaanin P alloilijat,
Sorsakosken Urhellljat r.y., Savon Pallo.
1 §.
Liiton puheenjohtajan, ins. E. von Frenckelin lausuttua edustajat terve tulleiksi liiton 30. edustajakokoukseen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi sen avaaja ja sihteeriksi toimittaja HUgo Valpas.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin konttoristit T. Ylimaa ja G. Aström.
2 §.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
3 §.
Liiton toimintakertomus v:lta 1936 oli painettuna jaettu seuroille ja
kokouksessa oleville (Liite N:o 1). Toimintakertomus hyväksyttiin muu-
vapaus.
4 §.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen insin. E. von
Frenckell. Liittohallituksen vaali lykättiin seuraavaan päivää n.
5 §.
Liiton puheenjohtaja alusti kysymyksen: "Onko v:n 1937 jääpallosarjojen muotokysymys otettava uudelleen käsiteltäväksi?" Alustaja ilmoitti
hankkineensa päteviltä lakimiehiltä lausunnot siitä, voiko asian ottaa
uudelleen esille, liiton säännöt kun määräävät mestaruuskilpailujen muodon päätettäväksi vuosittain. ASiantuntijain lausuntojen mukaan voitaisiin laillisessa järjestyksessä tehty päätös purkaa vain siinä tapauksessa,
ettei sitä voitaisi panna täyt{intöön - esim. tässä tapauksessa kaikkien
seurojen kieltäytyminen osan otosta kilpailuun estäisi päätöksen täytäntöönpanon -, tai siinä tapauksessa, että aikaisemman päätÖksen purkamisesta tehtäisiin yksimielinen päätös. puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, vastustaisiko joku edustajista aikaisemman päätöksen purkamista.
Kun HIFK :n ja WP 35 :n edustajat ilmoittivat vastustavansa asian käsittelyä, raukesi kysymyksen enempi käsittely. Sitä ennen oli hra L.
Mäkinen, Viipurista, ehdottanut jää- ja jalkapallosarjojen muotokysymykset vuodeksi 1937 käsiteltäviksi yhdessä, mutta ei puheenjohtaja tähän
ehdotukseen katsonut voivansa suostua.
~ Kysymyksen jalkapallosarjojen muodosta v. 1937 alusti liiton puheenjoh-
taja. Alustaja viittasi v. 1935 alimääräisessä edustajakokouksessa tehtyyn päätÖkseen, jolla yksimielisesti oli päätetty v. 1937 siirtyä n.s. lohkojärjestehnään "mikäli ei uusia pakottavia syitä päätöksen purkamiseen ilmaannu". Samalla liiton pUheenjohtaja ilmoitti liiton sarjakomitean tulleen lohkosarjojen suhteen kielteiseen tulokseen. Komitea ehdotti sarja t
pelattaviksi entisissa muodoissaan katsoen pakottavia syitä edellämainitun päätöksen muuttamiseen ilmaantuneen.
Asiasta keskusteltua puheenjohtaja esitti äänestettäväksi: Katsotaanko
uusia pakottavioa syitä ilmaantuneen v. 1935 tehdyn päätöksen suhteen?
Toimitetussa äänestyksessä myönnettiin 242 äänellä 84 vastaan, eräitten
seurojen pidättäytyessä ää~estämästä, sellaisia syitä ilmaantuneen.
Sen jälkeen toimitetussa äänestyksessä hylättiin n.s. lohkojakoajatus ja
päätettiin pelata sarjat nykyistä järjestelmää noudattaen. Jälkimmäinen vaihtoehto sai äänestyksessä 270 ja edellinen 97 ääntä samalla kuin
eräät seurat pidättäytyivät äänestyksestä.
7 §.
P1,Iheenj ohtajan ollessa estetty jatkamasta kokouksen puheen johtoa im.
Karvonen valittiin johtamaan puhetta.
20
21
8 §.
Keskusteltiin jalkapallon Mestaruussarjan joukkueitten lukumäärän
lisäämisestä yhdellä. Äänestyksessä ehdotus hylättiin 218 äänellä 170
vastaan.
Toimittaja Valpas ehdotti, että jalkapallon Mestaruussarjasta v. 1937
putoaisi ilman muuta vain kahdeksas joukkue samalla kuin seitsemäs
.ioukkue Joutuisi n .s. lajitteluotteluun Itä-Länsi-sarjan loppukierroksen
toiseksi parhaan joukkueen kanssa Mestaruussarjan kahdeksannesta paikasta. Itä-Länsi-sarjan paras joukkue sen sijaan nousisi ilman muuta
seuraavan vuoden Mestaruussarjaan. Tämän muutoksen jälkeen voitaisiin
Itä-Länsi-sarjan tähänastista loppusarjaa oleellisesti parantaa sen takia,
että siihen selviytyisivät vain lOhkojen voittajat, jotka sen jälkeen pelaisivat kaksoissarjan Mestaruussarjaan pääsystä. VOittaja nousisi ilman
muuta ja hävinnyt joukkue joutuisi n.s. lajitteluotteluun Mestaruussarjan
7. joukkueen kanssa. Lajittelu tapahtuisi kaksoissarjasysteemin mukaan.
Äänestettäessä toim. Valppaan ehdotuksen ja entisen muodon välillä
edellinen voitti 238 äänellä 145 vastaan.
omaisten piiritoim.lkuntie nkäytettäväksi piirien heikon taloudellisen aseman
tukemiseksi, alusti panklnkamreeri N. Koskinen. Liittohallitus vastusti
ehdotuksen hyväksymistä ja se tulikin keskustelun jälkeen hylätyksi
äänestyksellä, koska muut kuin HelSingin piirin seurat eivät si~ä kannattaneet.
12 § .
Kouvolan Urheilijain Palloilijain pUOlesta alusti kauppias Ivaska kysymyksen erikoisten piirinmestaruusmitalien antamisesta piirien ensi luokan
mestaruusjoukkue1tten pelaajille seurojen saadassa entiseen tapaan kunniakirjan. Muissa luokissa jaettaisiin edelleen vain kunniakirjat. Ehdotus
hyväksyttiin keskustelutta.
13 §.
EdustajakOkous keSkeytettiin ja sitä päätettiin jatkaa seuraavana aamuna klo 10.
14 §.
Edus ~ ajakokousta
tossa.
jatkettiin 6. 12 . j -36 klo 10.15 Fregattenin huoneisPuhetta johti ins. E. von Frenckell.
9 §.
Toimittaja Valpas, jonka 011 määrä alustaa kysymys v:n 1938 jääpallosarjojen muodosta, ilmoitti asian esilleottamisen olevan sääntöjen vastaista,
koska aikaise=assa edustajakokouksessa on päätetty sarjamuodot määrättäviksi vain vuodeksi kerrallaan.
Kokous lausui toivomuksen, että liittohallitus huolehtisi siitä, että sääntöjen asianomaista kohtaa selvennettäisiin niin, että sarjamuoto voitaisiin
vahvistaa ei ainoastaan lähintä, vaan sitäkin seuraavaa vuotta varten.
15 §.
Vuoden 1937 talousarvio, joka päättyy 260.000 Smk :aan, hyväksyttiin
(liite N:o 4).
16 §.
Liiton kaikki ~n sarjojen verotus ja avustukset päätettiin liittohallituksen
ehdotuksen mukaisesti säilyttää entisellään.
17 §.
10 §.
Kokouksen sihteeri esitti ·vuoden 1937 maaotteluohjelman.
raava:
Se on seu-
Jääpalloilussa.
Suomi-Ruotsi 7. 2. Tukholmassa.
Suomi B-Ruotsi B 7. 2. Helsingissä.
Jalkapalloilussa. Suomi-Englanti (neuvottelun alaisena) 19. 5. Helsingissä.
Suomi-Ruotsi 16. 6. Tukholmassa.
Suomi-Viro (ehdotettu) 19. 8. Helsingissä.
Suomi B-Viro B (ehdotettu) 19. 8. Tallinnassa.
Suomi-NOrja 5. 9. Helsingissä.
Suomi-Tanska 17. 10. KÖPenhaminassa.
ilmoitus hyväksyttiin keslrustelutta.
Luonnos liiton uusiksi amatöörisäännöiksi oli monistettuna jaettu
kokouksen osanottajille. Kysymyksen alusti maist. T. Tornivuori. EhdOtusta pidettiin pOhjana, jolle uudet säännöt rakennetaan. LiittOhallitus
sai tehtäväkseen amatöörisääntöjen laatimisen huomioonottaen keskustelussa esitetyt toivomukset, sekä niitten esittämisen seuraavalle edustajakokoukselle vahvistamista varten.
18 §.
Ryhdyttiin toimittamaan liittohallituksen vaalia. ValittUjen asiamiesten neuvottelun tuloksena esitettiin yksi ainoa ehdokaslista, joka sitten
keskustelutta ja yksimielisesti hyväksyttiin. Valituiksi tulivat vuoden 1937
liittohallitukseen herrat K. Karvonen Helsingistä, J . Suomela Turusta,
Hugo Valpas ja B. Sjöström Helsingistä, O. Kosunen Viipurista, T. Tornivuori ja A. Englund Helsingistä sekä M. HOlopainen Savonlinnasta .
11 §.
Helsingin piirin anomuksen, että 1/3 jalkapallon Mestaruussarjan paikallisten ottelujen liitolle menevästä vero-osuudesta luovutettaisiin asian-
19 §.
Liiton tilintarkastajiksi valittiin herrat T. Ylimaa ja G. Aström, varalle
herrat E . Johansson ja E. Lehtola.
22
20 §.
Jäsenmaksun suuruudeksi v. 1937 määrättiin Smk. 50 :- .
21 §.
Kysymyksen jalkapallovalmennuksesta v. i937 alusti toimitt. H. Valpas.
Liittohallituksen esitys asiassa oli seuraava: sekä edustuspelaajien että
piirivalmentajien koulutusta on jatkettava. Siinä mielessä ehdotetaan,
että tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otettu 25.000 mk:n määräraha käytetään siten, että liiton palvelukseen palkataan n . kuukauden
ajaksi joko valmentaja Fabra tai jOku muu saksalainen valmentaja.
Hänen johdollaan järjestetään Vierumäkeen n. 2 viikkoa kestävä kurssi
nuorille ja kehityskykyisille pelaajille, joista lähitulevaisuudessa odotetaan
vahvistusta maajoukkueisiin. Sama valmentaja järjestää parisen viikkoa
kestävät jatkokoulutuskurssit piirivalmentajille ja sellaisiksi aikoville.
Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta.
22 §.
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 12.10 .
Pöytäkirjan vakuudeksi.
E. v. Frenckell
KOkouksen puheenjohtaja
Hugo Valpas
Kokouksen sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.
G u n n ar A s t
l' Ö
m.
T. Ylimaa.
Liite N:o 2.
Pöytäkirja SPL:n ylimääräisestä edustajakQkouksesta toukokuun 20. päivänä 1937 klo 14 kaupungintalon juhlasalissa P. Esplanaadik!atu 11-13 Helsingissä. Edustettuina olivat seuraavat 63 seuraa edustaen yhteensä 249 ääntä. Helsingin Palloseura Helsingin JalkapalloklUbi, Idrottsföreningen Kam~ater­
na (Helsingfors), Helsingin Toverit, Kronohagens
Idrottsförening, JUkolan POjat, Malmin Ponnistajat,
Yhdistyneitten Vil~atehtaittten PallOilijat, V.- ja U.seura Akilles, Porvoon Urheilijat, Turun Palloseura,
Idrottsföreningen Kamraterna (Abo) , Turun Urheiluliitto, Turun Kärpät, Makkabe, Viipurin Sudet,
Viipurin Reipas, Viipurin Palloseura, Kuokkalan Rajaveikot, Uuraan Pallo-Veikot, Viipurin Aliups. P a lloilijat, Viipurin Ilves, Ylä-Vuoksen Palloseura Urheilu-em'a Kadur, Lappeenrannan UrheilU-Miehet,
Viipurin Venäl. Yhdistys, Merijoen Urheilijat, Vaa san palloseura, Idrottsföreningen Kamraterna, (Wasa), Vaas~ n Pallo-Veikot, Kotirannan Palloilijat,
Kuopion Palloseura , Kuopion Pallo-Toverit Savonlinnan Pallo-Kerho, Kajaanin palloilijat, Sa~on Pal-
10, WP 35, Suonenjoen Vasama, Sorsakosken Urheilijat, Mikkelin Palloilijat, Kotkan palloseura, Kaipiaisten Kajastus, Myllykosken Kilpaveikot, Lahden PalloMiehet, Voikkaan Urheilu-Veikot, Heinolan Isku, I.F.
Tor" Hallan Visa, Kymintehtaan Urheiluseura, Karhulan Katajaiset, Kotkan Hukat, Mussalon 01'&S,
Tampereen Palloilijat, Jämsänkosken Ilves, Valkeakosken Haka, Forssan Palloseura, Porin Palloilijat,
Joensuun palloseura, Ekenäs Idrottsförening ja Kemin Palloseura.
1 §.
Liiton puheenjohtaja, ins. E . v. Frenckell avasi kokouksen. Sitten
kuin kokous oli todettu laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi sen avaaja. Pöytäkirjaa
ryhtyi pitämään liiton sihteeri.
2 §.
Sihteeri alusti kysymyksen vuoden 1938 jääpallosarjojen muodosta
ilmoittaen laajennetun liittohallituksen ehdottavan, että sarjat pelattaisiin
sarjakomitean ehdotuksen N:o 2 edellyttämi;Ssä muodoissa, kuitenkin niin,
että Mestaruussarjan lännen lohkoon kuudenneksi joukkueeksi tulisi ilman
muuta VIFK sekä idän lohko:ln kuudenneksi joukkueeksi niinikään ilman
muuta Mi~elin palloilijat. Itä-Länsi-sarjan suhteen Porin Kärpät oli
määräaikana liitolle lähettämässään ehdotuksessa esittänyt, että nämä
sarja vakinaistutettaisiin. Tätä ehdotusta eivät sen paremmin sarjakomitea kuin liittohallituskaan puolla.
Muutaman puheenvuoron jälkeen toimitettiin äänestys siitä, otetaanko
sarjakomitean ehdotus N:o 1 vai ehdotus N:o 2 käsittelyn pohjaksi. Jälk\..mmäinen ehdotus voitti seisontaäänestyksellä. Ehdotusta N:o 3 ei
kukaan esittänyt otettavaksi käsittelyn pohjaksi.
Tämän jälkeen tri M. JUkola ehdotti, että Mestaruussarjan idän lohkoon ilman muuta pääsisivät Sudet, WP 35, ViPS ja LUM samalla kuin
kahdesta muusta paikasta MP, saPko, JOPS, YVPS ja viipUrin Ilves suorittaisivat karsinnan. Äänestettäessä tämän ja lll!aj-ennetun liittohalliuksen ehdotuksen välillä tri Jukolan ehdotus voitti ensin selsontJaäänestyksessä sekä sitten toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä 182 äänellä 167
vastaan.
Lännen lohkoon nähden päätettiin seisontaäänestyksellä, että viiden nestä ja kuudennesta paikasta suorittavat karsinnan Porin Kärpät, VIFK
ja KIF. Lohkoon pääsevät ilman muuta HJK, HIFK, Akilles ja VPS.
Karsinnat kumpaankin lohkoon tapahtuvat kuluvan vuoden aikana.
Ellei niitä ole ennen tammikuun 1 päivää 1938 voitu suorittaa , 'iittohallituksella on oikeus määrätä, mitkä joukkueet pääsevät Mestaruussarjaan kummankin lohkon viidentenä ja kuudentena joukkueena.
Itä-Länsi-sarjaan nähden ei muutosehdotuksia tehty, joten nämä sarjat pelataan sarjakomitean ja laajennetun liittohallituksen ehdottarnassa
muodossa.
24
3 §.
Maist. T. Tornivuori alusti ansiomerkkikysymyksen. Samalla kuin
kokous yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen uuden, "hopeisen ansiomerkin"
perustamisesba, se vahvisti laajennetun liittohallituksen ehdotuksen ansiomerkkien jaoksi.
Liiton kultainen ansiomerkki päätettiin antaa seuraaville henkilöille :
B. Sjöström, K. Karvonen, H. Relander, Y. Tornivuori, Matti Aalto, E.
A. Pekonen, O. R. Nylund, J . Suomela ja T . Kosunen.
Liiton hopeinen ansiomerkki päätettiin annettavaksi seuraaville henkilöille: N. Joutsenlahti (Seinäjoki), G. Sundvall (Helsinki), Harry Kuhlberg (s:n), T. Strömberg (s:n) , A. Nyman (Jämsänkoski), Tauno Järvelainen (Tampere), M. Saario (Vaasa), L. Hartman (s:n), U . Mäki (Turku),
E. Grannas (s:n), A. Pirhonen (Viipuri), V. Kosunen (s: n), O. Mäkeläinen (s: n), E. Lehtola (Helsinki), E. Johansson (s :n), E. Lundström
(s:n), T. Ylimaa (s:n), Y. Reijonen (s:n), M. Ollila (s:n), K. Nylund
(s:n), M. Hukka (Sortavala), E. Kontio (s :n) , K. Nohrström (s:n), S. v.
Wright (Värtsilä) , V. Ha'll.ja (Myllykoski), V. Lempinen (Kaipiainen),
V. Malinen (Kotka), H . Hirki (Heinola), S . Seteri (Kouvola), K. Sandström (Kymin tehdas) , F. Forssell (Tammisaari) , V. Laitinen (Pori), V.
Salminen (Rauma), L. Savolainen (Kuopio), E. Kivi (Kajaani), A. Holopainen (Pieksämäki) , M. Holopainen (Savonlinna), Y. Tiainen (Savonlina) , R. Räisänen (Vaasa), T . Törnroos (Vaasa), A. Lax (Kokkola),
A. Lindhlom (Pietarsaari), E. Peltola (Viipuri), V. Itäharju (s :n) , M.
Mäkinen (s:n), M. JukOla (Enso) ja P . Garoff (Helsinki).
Käytiin lävitse liiton amatöörisäännöt ja hyväksyttiin ne ehdotetussa.
muodossa parin puheenvuoron jälkeen.
Liittohallitukselle annettiin oikeus tehdä nyt hyväksyttyihin amatöörlsääntöihin tarpeellisiksi ehkä katsomiaan stilistisiä. korjauksia.
SUOMEN
PALLOLIITTO
1938
5 §.
Hra L. Hartman pyysi VIFK:n edustajana pöytäkirjaan merkittäväksi,
että VIFK odottaa, vedoten sille aikoinaan annettuun lupaUkseen, saavansa Vaasaan liiton toimesta vierailulle jonkun ulkomaalaisen jalkapallojoukkueen, mikäli suinkin mahdollista.
6 §.
Sitten kuin pöytäkirjan tarkasta'jiksi oli valittu hrat H . Nyman ja M.
Viinioksa Helsingistä, pUheenjOhtaja julisti kokouksen päättyneeksi.
Kokouksen puolesta:
E. v. Frenckell
Puheenjohtaja.
Tauno Linnavuori
Sihteeri.
Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu oikein pidetyksi.
Helsingissä toukokuun 31 päivänä 1937.
Max Viinioksa
Henrik A. Nyman
Kirjapaino Tieto
HELSINKI 1938
Suomen Palloliitto vuonna 1938.
Toimintavuosi.
Suomen Palloliiton päättynyt toimi'ntavuosi käsittää ajan
5/ 12 1937--10/ 12 1938.
Mitään mullistavaa ei vuosi ole tuonut mukanaan. Voimakas kehitys on kuitenkin todettavissa. Sekä jalkapalloilussa
että jääpalloilussa on maajoukkueitten kohdalla tapahtunut
selvä nousu. Vuoden ainoa jääpallomaaottelu tosin hävittiin, mutta kovin niukasti ja nuorennetun joukkueemme sellaisen esityksen jälkeen, joka lupaa hyvää tulevaisuudessa.
Jalkapallomaaottelutilastomme on päättyneenä VUOlma muodostunut aivan ilahduttavan hyväksi verrattuna vuoden 1937
saavutuksiin. Kotoisella rintamalla näytään niinikään m entävän eteenpäin . Itä-Länsi sarjan laajennus antoi voimakkaan sysäyksen maaseudun jalkapalloilulle.
Edustajakokoukset.
. Liiton varsinainen edustajakokous pidettiin Helsingissä
Joulukuun 5. p:nä 1937. Ylimääräinen edustajakokous pidettiin huhtikuun 24. päivänä. Molempien näitten kokou sten
pöytäkirjat sisältyvät liitteinä tähän vuosikertomukseen.
Liittohallitus ja komiteat.
Lii ttohallitukseen ovat päättyneenä toimintavuotena kuuluneet:
dipl.ins. Erik von Frenckell, Helsinki, puheenjohtaja
pastori Jalmari Suomela, Turku, varapuheen johtaja
pankinjohtaja A. Holopainen, Pieksämäki, jäsen
fil.-tri Martti Jukola, Enso,
kamreeri Niilo Ko kinen, H elsinki,
konttoristi Onni Kosunen, Viipuri,
johtaja R. Räisänen , Vaasa, .
maisteri Tuure Tornivuori, Helsinki,
konttoristi Gunnar Åström,
»
Liittohallitus on vuoden kuluessa pitänyt 9 pöytäkirjaIla
vahvistettua kokousta.
Laajennettuun liittohallitukseen, joka viime vuosikertomuksen ilmestymisen jälkeen on kokoontunut kahdesti nimittäin joulukuun 5. päivänä -37 sekä m a rraskuun 20. 'päivänä -38, ovat edellämainittujen lisäksi kuuluneet: toimit-
-
taja V. Laitin en , ins. T. A. Ekholm, opettaja F. Forssell,
kirjanpitäjä L. Sandström (marraskuusta -38 tarkastaja V.
Malinen), ins. A. Nyman, liikeapulainen W. Saarinen, johtaja
L. Hartman ja toimittaja B. Vuorivirta.
Liittohallituksen työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana maist. Tornivuori pro 30. 8. past. J. Suomela sekä
jäseninä h1'at Koskinen ja Åström. Työvaliokunta on pitänyt
toimintavuoden aikana 15 pöytäkirjalla vahvistettua kokousta.
Eri komiteoihin ovat liittohallituksen valitsemina kuuluneet:
J{ oulutus- ja valmennuskomitea: puheenjohtajana päätoimittaja Hugo Valpas, jäseninä johtaja K. Nylund ja isännöitsijä Max Viinioksa.
Jalkapalloilun valitsemiskomitea: puheenjohtajana varatuomari Yrjö Tornivuori, jäseninä konttoristi Gunnar Ås tröm
ja ylietsivä H elge Aalto, varajäseninä konttoristi O. Kosunen (osan toimiaikaa vakinaisena) ja johtaja L. Hartman.
Erotuomarikomitea: puheenjohtajana konttoripäällikkö
Harry Kuhlberg, jäseninä virkailija Matti Aalto ja kanslisti
Esko Pekonen.
Jalkapalloilun sarjakomitea: puheenjohtajana maist. Tuure
Tornivuori pro 30. 8. konttoristi Yrjö Reijon en, jäseninä
konttoripäällikkö R. Wickström ja toimittaja T. Linnavuori.
Jääpalloilun valitsemiskomitea: puheenjohtajana kauppat.
kand. K. Alakari, jäseninä toimittaja M. Mäkinen ja konttoristi G. Åström, varajäseninä rautat. virkamies A. Angerma
ja toimittaja M. Ollila.
Jääpalloilun sarjakomitea: puheenjohtajana taloudenhoitaja E. A. Pekonen, jäseninä toimittaja M. Ollila ja konU. eh.
Holmberg.
Komiteain vuosikertomukset ovat painettuina liiton vuosikertomukseen.
Edelläolevien lisäksi asetti liittohallitus "myös sääntökomitean tarkistamaan liiton säännöt kokonaisuudessaan. Tämä
komitea, johon kuuluivat ins. von Frenckell, tri Jukola ja liiton sihteeri, suoritti sille annetun tehtävän. Täten on edustajakokouksen käsiteltäväksi jätetty liiton korjatut toimintaja kilpailusäännöt.
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet johtaja Arth. Englund ja konttoristi Toivo Ylimaa.
Piirit ja jäsenseurat.
Toimintavuoden kuluessa on liitto saanut k aks i uulla piiriä. Nämä ovat Keski-Suomen piiri, jonka perustamisesta
3
laajennettu liittohallitus teki päätöksen joulukuun 5. päivänä
1937, sekä Joensuun piiri, jonka perustamise ta laajennettu
liittohallitus teki päätök en marraskuun 20. päivänä 1938.
Keski-Suomen piiri perustettiin jakamalla Hämeen piiri kahteen osaan. Joensuun piiri perustettiin jakamalla Karjalan
piiri kahteen osaan, Sortavalan piiriin ja Joensuun piiriin.
Jo ensuun piiri ei tätä vuos ikertomusta kirjoit ettaessa ole
vielä järjestäytynyt.
.
Toimintavuoden kuluessa on liittoon hyväksytty seuraavat uudet jäsenet: Helsingin Ilves, Drumsö Idrottskamrater,
LF. Odd, Oulunkylän rheilijat ja Pasilan Veikot (Helsingin
piiri), Kupittaan Urheilijat (Turun piiri) , Lammenpojat ja
Räisälän Pamaus (Viipurin piiri), Oravais Idrottsförening,
Lepplax Fotbollsklubb, Vaasan Jalkapalloklubi, Idrottsföreningen Kraft, ykarleby Idrottsklubb ja LF. Envig (Vaasan piiri), Urjalan Urheilijat ja Lielahden Urheilijat (Hä,
m een piiri), Mäntän rheilijat (Keski-Su om en piiri), Hovinsaaren Kotkat ja Sunilan Sisu (Kymenlaak on piiri), Pitkärann an Vauhti (Karj alan piiri) sekä Tornion Palloveikot
(Pohjois-Suomen piiri) eli yhteensä 21 seuraa. Uudenkylän
Palloilijat (Kym enlaakso) on muuttanut nimensä Uudenkylän Nasevaksi. Vuod en kuluessa on liiton jäsenluetteloista
poistettu Havin Kiri. Toimintavuoden päättyessä kuuluvat
liittoon euraavat 164 jä en euraa seUl-aavin äänimäärin:
Seura
Piiri
Akademiska Idrottsklubben .
H elsinki
Aki lles. ... .. ... .. ..
Arsenal. ....... . .. . .
Drllmsö Idrotlskamrater
Eiran Kisa-Veikot . . .
Gnistan. .......... ..
H els in gin Ilves ......
H elsi ngin Jalkapalloklubi >
H elsingin Palloseura . . .
H elsingin Toverit .. . ...
Huopalahden Hurjat . . .
L F. J ärva . . ..........
Idroltsföreningen
Kamraterna . . . ......
Idrottsför en ingen Odd . .
LF. Vesta ............
IK 32 . . ........ , . ....
Jukolan P oja t .. . .....
4
Seura
Piiri
KFUM
2
7
4
2
3
3
2
13
12
10
3
4
12
2
4
3
9
Kronohagens 1dro Ltsf ör enin g ... .. ...... .
Kä pylä n Urheilu-Veikot
Makkabi .. . .. . . . ..... .
Malmin Pon ni stajat .. . .
Motions-Kamraterna .. .
Munkkiniemen Urheiluveiko t
.. . ........ .
NMKy
. .. . ........ . .
Oulunkylän Urh eilijat . .
Pallo-Pojat . ... ... ... .
Pasilan Veikot ... .... .
Porvoon Urhei lija t ... .
Tapanilan Erä ....... .
Urheiluklubi Uni tas ... .
Yhdistyneilten Vmatehtaitten Pall o ilija t ....
13
1
5
2
4
2
5
2
7
2
7
1
5
5
Piiri
Idrotlsföreningen Kamralerna ............ Turku 13
Kupittaan Urheilija t . . .
2
Littoisten Palloilijat . . .
1
Ma kkabe . .... . . .. . .. .
1
P a rgas Idrottsför enin g .
6
Turun Kärpä t .... ....
4
Turun NMK Y ..... . . .
6
Tu run Pallokerho . . . . .
3
Turun Palloseura . .. . ..
13
Tu run Riento . . . . . . . . .
9
Tu run UL :n Palloilijat
10
Uudenka upungin Urheilijat ............... .
E telä-Saimaan Kisa . . Viipuri
Jo h anneksen Kireät. . . .
Kuokkalan Raja-Veikot.
Käkisalmen Palloilijat .
Lammen po ja t . .........
Lappeenra nnan Urhe iluMiehet . .... . .......
Merijoen Urh eilija t ... .
Häisälän Pamaus ......
arastus . . . . . . . . . . . . . .
Simpeleen Urheil ijat. . .
Urhe iluseura Kad ur . ...
Uuraan Pallo-Veikot
Vi ipurin Aliu pseeri Urheilija t ......... . .
Vi ipurin Ilves. . . . . . . . .
Vi ipurin NMKY. ......
Viipurin Pall o kerho ....
Viip urin Palloseura ....
Viip urin Reipas. . . . . . . .
Viipurin Sud et ..... . ..
Vii purin Venäl. Yhd istys
Ylä- Vu oksen Palloseur a
Gamlakarleby Bollkl llbb, Vaasa
LF. D rott ............
1.F. Env ig . . . . . . . . . . . .
LF. Kamra terna . . . . . . .
l.P. Kral't ....... . ....
!{ask ö IK .. .... . .....
2
2
3
8
3
1
3
3
3
4
11
4
7
11
6
10
3
5
4
4
2
11
2
2
...
....
<a
c::;
Kokkolan Pallo-Veikot
5
Kotirannan Palloilijat ..
Kri stiinan Urh eiJjja t ..
Kristines tads IF ......
2
La puan Virkiä . . ......
2
Lepplax Fotbollsklubb .
2
Nykarleby Idroltsklubb
2
Oravais IF .. ....... ...
2
Seinä j oe n Palloseura ..
2
Vaasan Jalkapalloklubi
3
Vaasan P a ll oseu ra . .. .
11
Vaasan Pallo-Veiko t. . .
9
Ekenäs IF, .... Länsi-Uusimaa 4
Han gö Bollklllbb ..... .
4
Hangö Idro tlsklubb ....
4
Karis Idro ttsklubb ....
3'
Kyrkslä tt LF. . . . . . . . . .
3
Bj örneb orgs IFK, .. Sa taku nta
E ura n Reippai li jat . .. .
Kokem äen Veto ...... .
1
Noo rmarkun Palloseu ra
Porin Kärpät'. . . . . . . . .
9
P.o rin Palloilijat ......
9
Rauman Pallo-lirot ....
9
Forssan Pallose ura, .... Hä m e 2
Hämeenlinnan Pa ll ok erho . . .. ... .. .....
H äm ee nlinn an Tarmo ..
Ilves r.y. (Ta mpere) ..
Lielahden Urhei lija t . . .
P irkkalan Urh eilija t . . . .
Riihimäen Kisko . . ....
Tammerfors Boll klubb .
Tamper een Kisa-Veiko t
Tampereen Pall oilijat . .
Tervakosken P ato . .. .
Ur jala n Urheilijat. . . . . .
Valkeakosken Haka . . . .
Vi ia la n Viri ..... .. . . .
Jämsänkosken
Ilves,
.. ........ . ... Keski-Suomi
Jyväskylän Pa ll o ilija t ..
Mäntän Urhe ilija t . . . . .
5
4
3
2
2
2
7
6
6
3
2
8
2
8
8
2
Seura
Piiri
Seura
PIIri
.,.,
-,.,,.,
c,.,.
:<8
Saarijärven Pallo-Paavot
»
Vaajakosken Tehtaitten
Urheilijat . .... . .. .. .
Äänekosken Palloseura. »
Hallan Visa, .. Kymenlaakso
Heinolan Isku .. ..... .
Hovinsaaren Kotka! ....
Jalkapalloseura FSL Fotbollsklubb . . . ... ... .
Kaipiaisten Kajastus ..
Karhulan Katajaiset ..
Kau alan Pyrintö ..... .
Kotkan Hukat ....... .
Kotkan Palloseura ... .
1
5
2
3
7
3
1
3
2
2
8
7
Kouvolan Urheilijain
Palloilija t .......... .
6
Kymintehtaan Urheiluseura ............ .. .
Lahden Luistelijat ... .
Lahden Pallo-Miehet ..
5
4
5
Lahden Urheilijain Palloilijat . . .......... .
Mussalon Oras ....... .
Mylly kosken Kilpa-Veikot»
SuniJan Sisu ...... . .. .
Sysmän Sisu ......... .
Tor ................. .
Uudenkylän Naseva ....
Voikkaan Urheilu-Veikot »
4
2
4
2
2
4
2
2
Kajaanin Palloilijat .. _ Savo
Kuopion Palloseura ....
Kuopion Pallo· Toverit . »
Mikkelin Palloilijat ... .
Pallo-Kerho 37 ....... .
Savonlinnan Pallo· Kerho »
Savon Pallo . . ... .. .. .
Sorsakosken
rh eilijat »
Suonenjoen Vasama ...
Varkauden Pallo-Pojat . »
WP 35 . . .. .... .. .... .
Elisenvaaran Erä, Sortavalan p.
Hämeko ken Hyr kc ..
Jaakkiman Kisa ..... .
Pilkärannan Vauhli ... .
Sortavalan Palloilijat ..
Sortavalan Pallo eura ..
Värtsilän Teräs ...... .
Joensuun Kalcvaiset,
Joensuun piiri
Joensuun Palloseura ..
Lieksan Urheilijat ....
Liperin Kivekkäät . ... .
Kemin Palloseura, Poh.... ..... ....... jois-Suomi
Oulun Luislinseura ....
Oulun Palloseura ......
Rovaniemen Urheilijat . »
Tornion Palloveikot . . .
Tornion Pyry . . . . . . . . . .
5
8
9
5
2
4
2
2
4
8
2
2
1
2
6
6
4
3
4
2
5
3
6
1
3
1
Seurojen yhteinen äänimäärä on 696, va tat n 602 ääntä
vuosi sitten.
KiI paiI u toimin ta.
Vllod~n kul.ue. a on pelattu vii i virallista jalkapallomaaottelua J~ ..yk .1 ~lrallinen jääpallomaaottelu. Jalkapallomaaottelut paattYlvat seuraavasti:
Suomi-Norja
Suomi-Ruot i
Suomi-Viro
Suomi-Tanska
Suomi- Liettua
6
0-9
2-4
3-1
2-1
3-1
Oslo sa 17. 6.
Helsingissä 4. 7.
Tallinnassa 17. 8.
Helsingissä 31. 8.
H elsingissä 18.9.
Lisäksi pelattiin epävirallinen maaottelu 15. 6. Ruotsia
vastaan Råsundan stadionilla Ruotsin kuningasjuhlien
yhteydessä. Ruotsi voitti 2-0. B-ottelu Viroa vastaan suoritettiin Vaasassa 17. 8. ja päättyi ottelu tasapeliin 2-2.
Jääpallomaaottelu Ruotsia vastaan pelattiin Viipuris a 20.
2. ja päättyi se Ruotsin voittoon 4-3. Samana päivänä Tukholmassa pelattu B-ottelu päättyi Ruotsin voittoon 3-1.
Tämän vuoden kilpailu Pohjoismaiden jalkapallomestaruudesta antoi seuraavan tuloksen:
Norja. ...... 3 2 1 0 13-3 5
7-5 4
Ruotsi
3 2 0 1
4-14 2
Suomi ..... 3 1 0 2
.... 3 0 1 2 2-4 1
Tanska
Suomen Palloliiton lahjoittamasta kiertopalkinnosta
»Suomen karhut » on nyt kilpailtu kaksi vuotta. Tilanne on
seuraava:
Norja ........ 6 4 1 1 19- 10 9
7
Tanska
6 3 1 2 11- 7
...... 6 3 0 3 14- 10 6
Ruotsi
5- 22 2
Suomi . ...... 6 1 0 5
Kilpailu kestää vielä kaksi vuotta. Kiertopalkinnon sääntöjen mukaisesti . Karhut » tulee vuodeksi 1939 Suomen Palo
loliiton haltuun. V. 1937 sitä säilytti Ruotsi ja v. 1938 orja.
Maaotteluihin nähden viitataan valitsemiskomiteain vuosikertomuksiin.
Pohjoismaiden mestarilIe annettiin SPL:n puolesta hopealautanen »Suomen karhuja » esittävine kaiverruksineen.
Kotimainen kilpailutoiminta on voimakkaasti kasvanut
edelliseen vuoteen verraten. Viitataan kilpailutoimintaselostukseen sekä toisaalla olevaan taulukkoon, josta käyvät
selville liiton järjestämien ottelujen lukumäärät, kilpailujen
talouspuoli, katsojamäärät j.n.e.
Piirit ilmoittavat niiden alueella pelatun jalka- ja jääpallootteluja päättyneenä toimivuonna seuraavat määrät (sulkeissa edellisen vuoden saavutukset: Helsinki 612 (4 19) , Turku
302 (235), Viipuri 381 (253), Vaasa 291 (270), Häme 153
(140), Satakunta 124 (76), Keski-Suomi 156 (-), Savo 404
(316), Kymenlaakso 330 (330), Karjala 115 (81), LänsiUusimaa 75 (28), Pohjois-Suomi 47 (42) . Otteluja on tämän
mukaan pelattu yhteensä 2.990, vastaten 2.190 edellisenä
vuonna .
.. ~ekister~.ityjä jalka- ja jääpallo joukkueita on eri piireissä
paattyneena vuonna ollut seuraavat määrät: Helsinki 126
(edellisenä vuonna 119), Turku 57 (54), Viipuri 77 (75),
7
Vaasa 49 (47), Häme 40 (48), Keski-Suomi 21 (-), Kymenlaakso 58 (58), Karjala 22 (21), Savo 36 (21), Satakunta
27 (26), Pohjois-Suomi 13 (5), Länsi-Uusimaa 13 (16). Joukkueitten lukumäärä oli iis 539, vastaten 490 edellisenä
vuonna.
Olympiakisat.
Helsingi 'ä v. 1940 pidettävien Olympiaki ?jen järjestel.ytoimikunnan kehoituk esta liitto on asettanut jaoston v~mIs­
telemaan kisojen jalkapallokilpailuja. Jaoston. puheenjo.htajana on ins. E. v. , Frenckell, jäseninä kamreen N. Koskmen
ja toimittaja T. Linnavuori.
....
..
Olympiavalmennusta varten on OK myontan.yt llltol.le
kertakaikkisena avustuksena mk 300.000 mk. Sltt~n kUl~
Valitsemiskomitea sekä Koulutus- ja valmennuskomItea olivat yhteisesti tehneet asiassa esityksen liittohallitukselle
liitto tiedusteli valmentajaehdokkaita Saksasta (Ostmark),
Sveitsi tä ja Unkarista. Saapuneet hakemukset .tarkastettllaan Valit emiskomitea ehdotti, että liiton olympJavalmentaj aksi kiinnitettäisiin valmentaja G. Obitz Unkarista. La~­
jennettu liittohallitus käsitteli asi~ kokouksess~an 20. 11. ~a
hyväksyi Valitsemiskomitean vahnna?-. ~~ympJavalmentaj,a
saapunee vuoden 1939 alkupu~l.ella ~a ty.oskentelee, alust~­
van suunnitelman mukaan, yhtajaksOlSe tI vuoden 1940 syksyyn saakk a.
Kurssitoiminta.
Liiton kurssitoiminta 0 oittaa edelleen kasvua edelliseen
toimintavuoteen verrattuna. Koulutus- ja valmennuskomitean järjestämiä tai valvomia kursseja pidettiin yhteensä 57,
joilla osanottajia oli yhteensä 1.257 ja opetus tunteja 460,5.
Erotuomarikomitean järjestämien tai valvomien kurssien
vastaavat luvut: kursseja 2, osanottajia 36, opetustunteja 16.
PiiIien ilmoitusten mukaan on niiden toimesta tai myötävaikutuksella pidetty 22 kurssit, joilla on ollut 0 anottajia 456
ja opetustunteja 138. Kaiken kaikkiaan on iis pidetty 81
kurssit, joilla on ollut osanottajia 1.749 ja opetustunteja
614,5. Viime vuonna pidettiin kursseja kaiken kaikkiaan
vain 33, ollen osanottajamäärä 1.312.
Viitataan Koulutus- ja valmennuskomitean sekä Erotuomarikomitean vuosikertomuksiin toisaalla.
Liiton talous.
Konferenssit, edustus.
Köpenhaminassa pidettiin 22. 1. Pohjoismaiden jalkapalloliittojen konferenssi, jo a käsiteltävänä olivat eräät toimenpiteet Dansk Bold piI nionin v. 1939 vietettävien 50vuotisjuhlien johdosta. Suomesta osallistuivat neuvottel uihin
hrat J. Suomela, T. Tornivuori ja N. Koskinen.
FIFA:n kongressissa Pariisissa 3. 6. edusti liittoa ins. E. v.
Frenckell.
Vuoden varsinainen Pohjoismaiden jalkapallokonferenssi
pidettiin Helsingis ä 3. 7. liittomme toimiessa tällöin isäntänä. SPL:ää edustivat hrat v. Frenckell, Suomela, Tornivuori, Koskinen, ström ja Linnavuori. Konferen sissa vahvistettiin m.m. ensi vuoden pohjoismainen maaotteluohjelma
- Tämän konferenssin jatkona pidettiin Tukholmassa 21. 8
neuvottelukokous, jossa liittoa edu's tivat hrat v. Frenckell -ja
Koskinen.
Englannin jalkapalloliiton 75-vuotisjuhlilla Lontoossa 26.
10. edusti liittoa ins. v. Frenckell.
Olympialai en Komitean valtuuskuntaan on liiton edustajaksi valittu edelleen ins. v. Frenckell.
Stadion-säätiössä on liiton edustajana edelleen ins. v.
Frenckell sekä stadionin rakennustoimikunnassa ins. O. R.
Nylund.
8
I
~
Toimintavuosi on ollut taloudellisesti edullinen. Talousarviota laadittaes a oli päädytty siihen, että vuoden tulot ja
menot oli ivat tasan. Tilinpäätös, joka, samoin kuin tilintarkastajien lausunto, oheenliitetään, osoittaa .~uitenkin, että
vuosi on jättänyt puhda ta mk 146.195: 17. LIIton varat ovat
tilivuoden vaihtuessa mk 250.490: 89.
.
Saatuaan talvella sisäasiainministeriön päätöksen n.s. tippauslupa-asiassa, mikä päätös oli kielteinel~, liit~ohallitus
päätti yrittää liiton taloudellisen asem~~ va~vJ tamlsta s.uurarpajaisten avulla. Valtioneuvostolle ~~tettlln anomus, jossa
pyydettiin lupaa saada järjestää 10 mIljoonan markan ~rpa­
jaiset. Luvansaannista oli hyvät toiveet,. mutta k~.~. ~Itt~n
Olympiakisojen antamisesta Suomelle oh tullut p.aatos J.a
osoittautui, että kisoja varten on turvauduttava SutU'lsuu~t~l­
seen rahanhankintaan, siirtyi liittomme anoman arpajaIsluvan saanti ainakin toistaiseksi.
Valtion urheilumäärärahoista liitolle myönnettiin kurssitoimintaa varten ainoastaan 28.000 mk, siitä huolimatta, että
eduskunta oli koroittanut urheilujärjestöjen määrärahan
kaksinkertaiseksi. Liiton avustus nousi aikaisempaan avustukseen verraten ainoastaan 2.000 markalla. Asiassa liittohallitus antoi julkilausuman sanon1..alehdissä saatuaan siihen
ylimääräiseltä edustajakokoukselta kehoituksen.
9
"-ö
....4>
:.::
0>
0>
00
00
g
0
0>
Sekalaista.
Stadionin vihkiäisjuhli en yhteydessä kesäkuun 12. päivänä
suoritettiin 20 min. k estäny t jalkapallo-ottelu, jossa vastakkain olivat SPL:n ja T L:n H elsingin piiri en asetta mat joukkueet. Ottelu, joka siis oli ensimmäinen SPL:n ja TUL:n
välinen ottelu ja ensimmä inen jalkapallo-ottelu stadionilla,
päättyi maal eitta.
'"
i
0
~
~
Kenttäasiassa liittohallitus on päättänyt kääntyä kaikki en
ellaisten huomattavampi en paikkakuntien puoleen , joissa
k enttäasiaa vielä ei ole ratkai stu. Kun kuitenkin todettiin ,
ettei liitto voi k entti en rakennusasioissa olla av uk si n euvon antajana, käännyttiin Valtion urheilu- ja voim istelula utakunnan puoleen pyynnöllä, että lautakunta va lm istu ttaisi
jalkapallokentän mallipiirustukset työselityksi neen ja pitäisi
tällaisia piirustuksia halukkaitten saata vana. Anomus jätettiin toukokuussa. Marraskuu ssa saatujen tietojen mukaan
piirustukset ovat valmi s tumassa.
'"
5
0
'0;
:~
p...
....
4>
p...
....
0
:l
:l
..:.:
.....'"'"
00 ;...
"''"
~::g
\
I l'
~
:l
:l
-'"
.. '"'";...
4>
(J'J
~
'" ::E
\
I
1/
o
öi
..,
..,::.
..>:
00
'"
0>
'"'
'",;'
:~ ~
0.
cr:
s::
:::
:::
..:.:
'"e
;...
'"E
:~
'"'"
Liiton kulta i en an siomerkin on vuoden a ika n a saa nut Viipurin Palloseuran jäsen E . Kan erva, joka p elasi 5. jääpall omaaottelun sa h elmikuu ssa .
Max Viinioksalle ja William KanervalIe, jotka mol emmat
ovat edustan ee t liittoa 50:ssii jaJ ;,:apa ll omau u ll 'I m':;.I, lIItto hallitus päätti antaa kultai et k ellonperä t kumm all ekin.
:\1uistolahjat ojennettiin as ian om aisille m aao ttelun SuomiLiettua päättäjäistilaisuudessa 18. 9.
Edustajakokouksen kuts uttu a ins. Ka uko Karvo en ja toimittaja Bengt Sjöströmin liiton ainaisiksi jäse niks i, h eill e
lu ovutettiin a in a isen jäsen en m erkkinsä pienessä juhlatqai s uudessa.
Maaottelun Suomi-Italia a ikaansaa mi ses ta k äy tiin n euvotteluja k esällä. Italias ta olisi saatu k yllä viera ilull e Lazzio
niminen seura, jonka joukku eessa p elaa parikin m aa ilmanm es taria , mutta kun ottelusta ei olisi saatu vira lli sta ja oli
p elättävissä ta loud ellin en epäonni stuminen , h a nkkees ta oli
luovuttava .
Unkari olisi olIut h a luk as pelaam aan k esä kuun loppupuolella maaottelun H elsingissä, jolloin Unka ri a oli s i edustanut
B-joukkue. Ottelu a ei kuitenkaan saatu sopim aa n kilpa ilu ohjelmaan.
'ei,
s::
'"
03
II
10
::c:
Lehtori Niilo Tammisalolle liittohallitus on kurss i- ja propagandamenoj en momentiIta m yöntän yt t ekijä palkkiota
teo ksesta »J a lk a p all otaito ».
11
Samalta momentilta avustettiin Helsingin Toverien propagan dakiertuetta maaseudulle.
Virallisesta jääpallasta on liitolla ollut sopimus Oy. Urheilutarpeitten ja hra K. Metherin sekä virallisesta jalkapallosta Oy. Urheilutarpeitten kanssa.
Liiton kanslia siirtyi syyskuun alussa stadionille, mistä on
vuokrattu kaksi huonetta.
jäämä kokonaista Mk 146.195.17. Pääomatilin saldo osoittaa nyt päättyvältä tilivuodelta :Mk 250.490.89.
Tilintarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpääLös vahvistet aan ja tilivelvollisille myönn etään kiitollisuudella tili- ja vastuuvapaus tilivuodelta 1938.
Helsingissä marraskuun 24 p:nä 1938.
A r t h.
E n g 1 u n d.
Toi v
0
Yli maa .
Oy. Suomen Yl eisradio Ab:n kanssa liitolla oli sopimus
maaottelujen radioinnista.
euvottelut tämän sopimuksen
uudistamisesta edelleen vuodeksi ja hiukan muutetuin ehdoin ovat vuosikertomusta kirjoitettaessa käynnissä.
SPL:n jalkapalloilun valitsemiskomitea.
Vuoden kulu essa manan majaille muuUaneitten Bruno
l\fantilan, Karl-Erik Hoslundin ja Erik Waseniuksen haudoille on liiton puol esta lask ettu seppeleet.
Helsinki, marraskuulla 1938.
Jalkapalloilun valitsemiskomiteaan ovat kuuluneet Yrjö
Tornivuori puheenjohtajana, H elge Aalto ja Gunnar Åström
varsinaisina sekä Onni Kosunen ja Lars Hartman varajäseninä. Sitten kuin ed elHimainituista Åström oli aktiivisena p elaajana palannut jalkapallokenlälle, ei hän enää ottanut osaa
maajoukkueiden valintoihin, vaan astui hänen tilalleen ensimmäinen varajäsen Onni Kosunen. Useissa tapauksissa on
kuultu varajäsenen mielipide ennen maajouklmevalintaa. Komitean sihteerinä on ollut liiton sihteeri.
Valitsemiskomitea on valinnut maajoukkueet toimintavuoden aikana pelattuun viiteen viralliseen jalkapallomaaotteluun, niinikään epäviralliseen maaoUelUlm Ruotsi- Suomi sekä oUelUlm Suomi B- Viro B. Edelleen on komitea järjestäny t yhden k a tsas tusottelun (2. 6.) Helsingissä.
Norja- Suomi . Tämä maaoUelu p elattiin Oslossa k esäkuun 17. p:nä. Suomea edusti seuraava joukkue : V. Halme
(HPS), F. Karjagin (HIFK), J. Malrngren (VIFI<) , E. Virtanen (H JK), A. Pyy (HJK), E. Lahti (VPS), P. Eronen (HJK),
K. Weckström (HJK) , E. Grönlund (HIFK), V. Asikainen
(TPS), E. Mäkelä (HJK). - Ottelu päättyi Norjan voittoon
9- 0, puoliaika 6-0. Suomen joukkueen kapteeni oli J.
Malmgren, joukkueenjoh taja Y. Tornivuori, matkanjohtajat
T. Tornivuori ja G. Åström. Ottelun tuomitsi \V. Laursen
Tanskasta. Yleisöä oli n. 25.000 henkeä.
Suomi- Ruotsi p elattiin Helsingin Stadionilla h einäkuun
4. p:nä. Suomea edusti seuraava joukkue: P. Salminen (HT),
V. Leskinen (HT), O. Laakso (VPS), V. Asikainen (TPS),
A. Pyy (HJK), A. Hinne (lUK) , P. Eronen (HJ K), H. Granström (KIF), A. L ehtonen (HJK), E. Grönlund (HIFK), N.
L.intamo (VPS). Ottelu päättyi Ruotsin voittoon 4- 2, puoliaIka 2-1 Suomen hyväksi. Suomen maalit t ekivät N. Lin-
SUOMEN ·PALLOLIITON LIITTOHALLITUS
E. von Frenckell
Jalmari Suomela.
A. Holopainen.
l\1artti Jukola.
iilo Koskinen.
Onni Kosunen.
Reino Räisänen.
Tu ure Tornivuori.
Gunnar Åström.
Tauno Linna vuori.
Tilintarkastajain lausunto.
Valittuina tarkastamaan Suomen Palloliiton tilejä ja hallintoa toiminta vuode lla 1938 olemme tänään suorittaneet
tämän meille uskohm tehtävän ja saamme lausuntonamme
esittää seuraavaa:
1) Tilinavaus on oikea.
2) Tulot ja menot perustuivat hyväksyttäviin tositteisiin.
3) Kassa vastasi tarkastuspäivänä kassatilin osoittamaa
eroitusta.
4) Tilinpäätös on oikea.
Tutustuttuamme liittohallituks·en ja sen eri tkomiteain
pöytä- y.m. asiakirjoihin olemme todenneet, että liiton toiminta on yhä laaj,entunut ja että sen taloudellinen tila tällä
hetkellä on sangen vahva, ollen viime toimintavuoden yli12
Toiminta v. 1938.
13
tamo ja H. Gran tröm. Joukkueen kapteeni oli V. Leskinen
ja joukkueenjohtaja Y. Tornivuori. Erotuomarina toimi tri
P. J. Bauwens Sak asta. Maksavia katsojia oli 15.301 , mikä
on uusi ennäty . Aikai empi ennätys, 11.922 maksanutta,
saavu tettiin niinikään Ruotsi-ottelussa syksyllä 1936 Pallokentällä.
Viro-Suomi pelattiin Tallinnan stadionilla elokuun 17.
p:nä. Suomea edusti euraava joukkue: P. Salmine'n (HT);
V. Leskinen (HT) , F. Karjagin (HIFK); V. Asikainen (TPS),
A. Pyy (HJK) , W. Kanerva (HPS) ; P. Eronen (HJK) , H.
Granström (KIF) , A. Lehtonen (HJK) , K. Weckström (HJK) ,
E. Mäkelä (HJK). Joukku een vasemmaksi tukimieheksi oli
valiltu A. Rinne (HJK) , mutta hänen saatuaan matkaesteen
paikalle määrättiin W. Kanerva. - Ottelu päättyi Suomen
voittoon 3- 1, puoliaika 1- 1. Suomen maalit tekivät K.
Weckström, P. Eronen ja A. Lehtonen. Joukkueen kapteeni
oli V. Leskinen, joukkueenjohtaja Y. Tornivuori. Matkanjohtajina toimivat M. Jukola ja A. Holopainen. Ottelun tuomitsi saksalainen K. Bru t. Yleisöä oli n. 6.000 henkeä.
S~nl1~i-Tanska. Tämä maaottelu suoritettiin Helsingin
stadlOlll11a elol~uun 31. p :nä. Suomea edusti seuraava joukkue: P. Salmmen (HT) ; V. Leskinen (HT), F. Karjagin
(HIFK) ; V. Asikainen (TPS) , E. Lahti (VPS), A. Rinne
(HJK); P. Eronen (HJK) , H. Granström (KIF) , A. Lehtonen
(HJK) , K. Weckström (HJK) , N. Lintamo (VPS). Keskustukimieheksi valittu A. Pyy ei voinut loukkaantumisen vuoksi pelata, minkä johdosta hänen paikalleen asetettiin vara~i es E. Lahti. - Ottelu päättyi Suomen voittoon 2- 1, puoliaIka 1- 0 Suomen hyväksi. Suomen maalit tekivät N. Lintamo ja A. Lehtonen. Joukkueen kapteenina oli V. Leskinen
ja joukkueen johtajana Y. Tornivuori. Ottelun tuomitsi R.
Eklöw Ruotsista. Yleisöä oli 11.368 maksanutta (v. 1936
8.357).
Llomi- Lieltua pelattiin Helsingin stadionilla syyskuun
18. p:nä. Suomea edu ti euraava joukkue: P. Salminen
(HT) ; V. Le 'kinen (HT) , 1• . . Karjagin (HIFK); V. Asikain n (TPS) , E. LahLi (VPS) , W. KaIlerVa (HPS) ; P. Eronen .. (HJK), H. Granström (KIF) , A. Lehtonen (HJK) , U.
Teras (TPS) , E. Mäkelä (HJK). Mäkelän loukkaannuttua
ensi puoliajalla tuli hänen paikalleen varamies H., Salin
(I:IIFK). - Maaottelu päättyi Suomen voittoon 3- 1, puoliaika 1- 1. Suomen kaikki maalit teki A. Lehtonen. Joukkueemn~e kaI?teenina oli V. Leskinen ja joukkueenjohtajana
Y. Tormvuol'l. Ottelun tuomitsi Edv. Eelma Virosta. l\1aksavia katsojia oli 6.457.
14
Tukholmassa kesäkuun 15. p:nä pelattu epävirallinen
ottelu Ruotsi- Suomi päättyi Ruotsin voittoon 2- 0, puoliaika 1-0. uomen joukkueessa pelasivat P. Salminen (HT);
F. Karjagin (HIFK), O. Laakso (VPS); H. KuUti (VPS) ,
A. Pyy (HJK) , L. Karjagin (HIFK); P. Eronen (HJK) , E.
Gustaf on (HT) , A. Lehtonen (HJK) , V. Asikainen (TPS) ,
L. Lehtinen (TPS). Joukkueen kapteeni oli L. Lehtinen ja
joukkueenjohtaja Y. Tornivuori. Matkanjohtajina toimivat
E. v. Frenckell ja J. Suomela. Ottelun tuomitsi O. A. Carlsen 1 orjasta. Yleisöä oli 11.044 maksanutta.
Suomi B- Viro B pelattiin Vaasassa elokuun 17. p:nä.
Joukkueemme pelasi euraavassa kokoonpanossa: A. Erikson (Drott) ; A. Moilanen (HJK) , O. Laakso (VPS); P. Leskinen (KPT) , E. Lahti (VPS) , H. KuUti (VPS); G. Jernström
(HT) , G. Aspholm (VPS) , E. Karhu (Sudet), R. Kilpi (Sudet),
N. Lintamo (VPS). Oikeaksi tukimieheksi oli valittu E. Virtanen (HJK) , jonka tultua esteelliseksi paikalle määrättiin
P. Leskinen. - Ottelu päättyi 2- 2, puoliaika 2- 1 Suomen
hyväk i. Suomen molemmat maalit teki E. Karhu. Joukkueen kapteenina oli N. Lintamo, huoltajana J. Malmgren
ja johtajana H. Aalto. Ottelun tuomitsi M. Saario. Yleisöä
oli 2.903 maksanutta.
Yuod en 1938 aikana Suomi on siis pelannut 5 virallista
jalkapallomaaottelua. äistä voitettiin 3 ja hävittiin 2. Maali tilasto osoittaa lukuj a 10- 16.
Valitsemiskomitealla on tänäkin vuonna ollut huomattavia vaikeuksia voitettavanaan. Maajoukkueen nuol'entamisprosessia on edelleen jatkettu, ilman että sitä vielä tänä
vuonna voitiin saattaa loppuun. Lukuunottamatta sitä suurta epäonnistumista, mitä maaottelu Norja- Suomi m erkitsi,
vuosi on kuitenkin osoittanut tyydyttäviä tuloksia. 'Maajoukkucl'unko on hahmottunut ehkä lähivuosiksikin eteenpäin,
vaikka se kaipaa vahvistuksia eräisiin kohtiin.
Sarjaohjelma on jättänyt valitettavasti kovin niukalti aikaa maajoukkuevalmennukseen. Pelaajien samoin kuin
eurojenkin taholla on kuitenkin osoitettu hyvää tahtoa,
jonka avulla vaikeuk ia on jossain määrin voitu lieventää.
- Valitsemiskomitea muuten pyytää kiittää piiri valmentaja
Yrjö Larhaa siitä työ tä, minkä hän maajoukkuevaJmentajana kuluvana vuonna on suorittanut.
Olon tappion jälkeen VK päätti neuvotella seurojen managel'ien ja kapteenien kanssa tilanteesta. Tällainen neuvotte]utilaisuus pidettiin heinäkuup. 6. p :nä Helsingissä. Valitsemiskomitealle lausuttiin seuraavat toivomukset: 1) maajoukkueet olisi valittava mahdollisimman hyvissä ajoin, 2)
maajoukkuepelaajien on harjoiteltava yhdessä, 3) jouk15
kueelle on järjesteLtävä harjoitusluontoisia otteluja. Tilaisuude sa läsnä olleiden eurojen edu tajien taholta vakuutettiin seurojen olevan valmiit luovuttamaan maajoukkuepelaajansa maajoukkueharjoituksiin riippumatta siitä, häiritsevätkö nämä harjoitukset mahdollisesti seurajoukkueitten
harjoituksia.
Kesäkuun 2. p :nä pelattiin Helsingissä VK:n toimesta katsa tusottelu silmälläpitäen maajoukkuevalintoja. Tähän otteluun nimesi VK joukkueet.
Valitsemiskomitean toime ta kutsuttiin maaottelua Suomi
-Tanska seuraamaan 7 nuorta p elaajaa Turusta, Viipurista
Vaasasta ja Kuopiosta.
'
Ensimmäisen kerran edu tlvat päättyneenä vuonna maataan :vir~lli e ' a jalkapallomaaottelu sa seuraavat p elaajat:
ASlkam.~n (TPS) , H. Granström (KIF) , O. Laakso (VPS) ,
Ja U. Teras (TPS). \\T. KanervalIe oli maaoltelu SuomiLiettua hänen 50. virallinen maaottelun a.
Valitsemis~omitea on päättyneenä toimintavuonna pitänyt
9 kokousta, Joista on tehty pöytäkirjat.
y.
J ALKAPALLOIL UN VALITSEMISK OMITEA.
Yrjö Tornivuori
Helge Aalto
Gunnar Aström
Onni J(osunen
Lars Hartman
..
Komitean kut usta pidettiin Helsingissä huhtikuun 24. päivänä Mestaruussarjan seurojen edustajien neuvottelukokous,
jo a sovittiin useista tätä sarjaa koskevista yhteisi tä
asioi ta.
Muutetun n.s. seuramuuttopykälän tultua voimaan liittohallitus lukuisissa tapauksissa pyysi komitealta lausunnon
esi Iletulleissa seuranmuuttotapauksissa.
Komitean mahdollisuudet valvoa pelikenttien kuntoisuutta
eivät ole olleet suuret, liiton seuroilla kun vain muutamassa
poikkeustapauksessa on täysi sananvalta käyttämiinsä kenttiin nähden. Parissa tapauk essa komitea kuitenkin on aloitteeIlaan saanut välttämättömät korjaukset aikaan.
Liiton sääntökomitean pyynnöstä sarjakomitea on käynyt
lävitse liiton nykyiset kilpailusäännöt ja tehnyt lukuisia
muutosehdotuksia, jotka sääntökomitea tietojen mukaan on
ottanut huomioon.
Niiden hyvien kokemusten kannustamana, joita Itä-Länsiarjan laajennus toi mukanaan, komitea on, laatiessaan ehdotuksen vuoden 1939 jalkapallosarjoiksi, uskaltanut ehdottaa Itä-Länsisarjaa edelleen huomattavasti laajennettavaksi.
Helsinki, marraskuulla 1938.
JALKAPALLOILUN SARJAKOMITEA.
Yrjö Reijonen
Ragn(/r Wickström
Tuure Tornivuori
Tauno Linnavuori.
SPL:n jalkapalloilun sarjakomitea.
Toiminta v. 1938.
Jalkapalloilun arjakomiteaan ovat kuuluneet hrat T.
Tornivuori, Y. Reijonen, R. 'W ickström ja T. Linnavuori
kaksi ensinmainittua puheenjohtajina ja· viimeksimainitt~
sihteerinä. Komitea on vuoden mittaan pitänyt 14 pöytäkirjaHa vahvistettua kokou ta.
Komitea on ohje ääntön ä mukaisesti laatinut ehdotukset
liiton eri sarjojen peliohjelmik i, mitkä ohjelmat liittohallitus sitten on vahvistanut. Edelleen komitea määräsi niiden
karsintaottelujen suoritusjärjestyksen, mitkä ottelut edustajakokouksen päätöksen mukaisesti oli suoritettava keväällä
eräiden Itä-Länsisarjan sarjapaikkojen täyttämistä varten.
Vahvistettuihin peliohjelmiin komitea on kilpailukauden
kuluessa tehnyt joitakin muutoksia asianomaisten seurojen
toivomuksesta.
16
SPL:n koulutus- ja valmennuskomitea.
Toiminta v. 1938.
Koulutus- ja valmennuskomiteaan ovat kuuluneet päätoi mittaja Hugo Valpas puheenjohtajana sekä johtaja K. Nylund ja isännöits ijä Max Viinioksa jäseninä. Sihteerin tehtäviä on hoitanut liiton sihteeri. Toimintavuoden aikana on
komitea pitänyt 9 kokou ta.
J(urssitoiminta. Komitean tärkeimpänä tehtävänä on ollut
johtaa ja valvoa liiton kurssitoimintaa. Jo vuoden 1937 syksyllä laaditun suunnitelman mukaisesti komitea järjesti poikahuoltajakurssit ja seuravalmentajakurssit liiton kaikissa
piireissä. Sen lisäksi komitea vahvisti piireissä tapahtuvan
piirivalmentajien ohjaustoiminnan työohjelmat, siltä osalta
kuin tämä toiminta tapahtui liiton kustannuksella. Sekä
poikahuoltaja- etlä seuravalmentajakurssien opetuspuoli oli
17
päävalmentajan, lehtori Niilo Tammisalon, sekä piirivalmentajien harteilla. Piirivalmentajina toimivat päättyneenä
vuonna seuraavat komitean hyväksymät henkilöt: Y. Larha.
K. Paakkanen, M. Viinioksa ja Y. Tuhkunen (Helsinki), K.
Nomaro ja J. Lampila (Turku), A. Närvänen ja V. Kosunen
(Viipuri), J. Gustafsson (Vaasa), V. Heikkinen ja L. Törmä
(Savo), H. Hirki ja E. Aaltonen (Kymenlaakso), T. Pälli
(Häme), E. Lyytikäinen (Keski-Suomi), 1. Kautto (Satakunta) sekä A. Pulli ja K. Pajamo (Karjala). Valmentajakunnan toiminta, kurssien ja niiden osanottajien lukumäärät käyvät selville oheenliitetystä taulukosta.
Kursseja on taulukon mukaisesti pidetty 12 piirissä 35
paikkakunnalla yhteensä 57 kurssit. Opettajavoimina on
käytetty 19 henkilöä. Osanottajia on kursseilla ollut yhteensä
1257 ja opetustunteja on käytetty 460,5.
Tilastoon ei sisälly se työ, mitä on suoritettu piirien sisällä ja ilman että komitea välittömästi olisi suorittanut kustannukset. Tulkoon mainituksi, että liitto ainoastaan harvoissa poikkeustapauksissa osallistuu kustannuksiin, jos
asianomainen piirivalmentaja suorittaa ohjausta kotipaikkakunnallaan.
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että edellisenä toimintavuotena pidettiin liiton toimesta yhteensä 33 kurssit, joilla
osanottajia oli 1312. Jäihin lukuihin sisältyivät kuitenkin
kaikki liiton alaiset kurssit, siis myös erotuomarikurssit sekä
piirien itsensä järjestämät ohjaustilaisuudet.
. Piirivalmentajien toiminta ei muodostunut niin laajal{si
eikä jakaantunut niin tasaisesti kuin olisi ollut toivottavaa.
Yhtenä syynä oli se, että muutamat piiri valmentajat joutuivat sidotuiksi muihin tehtäviin, käyttivät loma-aikansa
reserviharjoituksiin tms. Lisäksi komitea tarkoituksellisesti
pyrki hiukan tinkimään koulutusvarojen käytössä havaittuaan, että suunniteltua opetuselokuvaa varten tarvittaisiin
enemmän rahaa kuin aikaisemmin oli laskettu. Siten komitea ei tullut kokonaan käyttäneeksi talousarviossa kurssitoimintaa varten myönnettyä määrärahaa.
Poikaosastot. Liittohallituksen toimeksiannosta komitea
antoi liiton kaikille seuroille kehoituksen ryhtyä perustamaan poikaosastoja niiden n.s. junioriosastojen lisäksi, joita
seuroissa jo on varsin yleisesti ollut. Komitealle saapuneiden
ilmoitusten mukaan poikaosastoja on perustettu 48 :ään liiton seuraan, mitä tulosta on pidettävä tyydyttävänä ensimmäisen vuoden saavutuksena. Juuri silmälläpitäen poikaosastoja järjestettiin edellämainitut poikahuoltajakurssit kaikissa piireissä. On täysi syy uskoa, että p oikaosastojen työ
18
SPL:N KOULUTUS- JA VALMENNUSKOMITEAN ALAINEN
KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA V. 1938.
Kurssin laatu
I
I
Piiri
Piirivalmentajien lue ntopäivä
Poikahuoltajakurssit
Häme
Turku
Keski-Suomi
-.-.-
I
Paikka ja aika
Helsinki
24/4
Tampere
Turku
Jyväskylä
-, -
Vaasa
Helsinki
-,-, -
Länsi-Uusimaa
Satakunta
Tammisaari
Pori
-, -
Kyme nlaakso
Kymintehdas
-,-
Savo
Viipuri
Karjala
Kuopio
Viipuri
Sortavala
-.
Oulu
Vaasa
Tammisalo, Pälli
La mpila
14-15/5 Tammisalo, Lyytikäin en
-, - Gustafsson
21-22/5 Larha, Paakkanen , Valpas
-, Noramo
-,Tammi sa lo,
Kaullo
25-26/5 Tammisalo,
Aaltonen
- >Heikkinen
28-29/5 J(osun en
Pajamo
-.-
18-19-20/7
5-6/6
Tampere
Pori
7-8/6
12-13/6
Helsinki
H elsinki
14-15/6
-, -
Länsi -U usimaa
Kym en laa kso
Hanko
Kouvola
16-17/6
20-21 /6
-, -
Keski-Suomi
Vaajakoski
29-30/6
Savo
Kuopio
2-3/7
Karjala
Vär lsilä
4-5/7
-, -
Turku
Turku
12-13/7
-,-
Viipuri
Viipuri
16-17/7
-, - >~
-.-.-
N.s. yleinen jalkap.kurssi
Turku
Viipuri
-.--.-.-,-.-.-,-> -
-.- »- >-
Vaasa
-.-.- »-
17
Tammisalo
-, -
Vaasa
Helsinki
-.--, -
I ~~I
Opettajat
7-8/5
-, -
Yhdistetty ph- ja
sv-kurssi
Pohjois-Suomi
SeuravalmenVaasa
tajakurssi
-,Häme
Satakunta
-
I
Parainen
Johann es
.Lappeenranta
Kuokkala
Käkisalmi
Utl'sikaarlepyy
Kaskinen
Närpiö
Oravainen
14-15/7
14/5
25-26/5
19-20/7
21-22/7
3-5/5
12-13/5
8-10/6
13-15/5
Tammisa lo
Tammisa lo, Guslarsson
Tammisalo, Pälli
Tammisalo,
Kaullo
Tamm isa lo, Vii nioksa
Tammi sa lo
Tammisalo,
Aaltonen
Tammisalo, Lyytikäin en
Tamm isa lo,
Heik kinen
Tammisalo, Pa
jamo
Tammisalo,
Lampila
Tamm isalo , När-
;:;
"
!-
5
14 12,5
19 10
18 11
7 10
8 13
19 11
18
9
21 8
9 12.5
18 7
14 8
26 16
8 12
9 12
19
9
10
16 16
II
10 11
22 13
22 10
15 II
32 10
väncl1
15 12
Lampila
Kosunen
14 11 ,5
14 4
18 5
20 6
14 6
27 10,5
18 8
31 II
12 10,5
-, -
Närvänen
-.-,-.--,
Gustafsson
-
HI
Kurssin laatu
N.s. yleinen
jalkap.kllrssi
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-
I
Piiri
Savo
Karjala
-.-.--.-.--.-.-.-.-.-
Sata kunta
Kymenlaakso
Keski-Suomi
Länsi-Uusimaa
-.-.--
N.s. yl ein en jääpallokllr s i
Kym enlaa kso
Savo
Viipuri
Karjala
Vaasa
Häme
Kes ki -Suomi
-.--.
-.-.-.--.-
I
Paikka ja a ik a
I
I
Kajaani
Sortava la
Pitkäranta
Värts il ä
Sortava la
Elisenva a ra
Pori
Raum a
Pori
Uusiky lä
Lah ti
Ään eko ki
Tammisaari
Hanko
Ka rjaa
Hanko
Tammi aari
21-24/5
22/4
10/5
12/5
29/5
3/6
2/6
5/6
11 -12/6
5-7/6
30/5-3/6
15-18/6
23-24/5
25-26/5
26/5
27-28/5
29/5
Kouvol a
Mikk eli
Viipuri
Sortavala
Vaasa
Tampere
.J:k os ki
27 / 12
28/ 12
29/ 12
30/ 12
4/ 1
5/ 1
5-6/ 1
Opettajat
.C'~I
I .,"
:::
00
59 13
34 2
Kautto
20
14
22
22
-, -
Hirki
Lyytikäin en
Gustafsson
-.-.-
-37 Lampila
-37
-37
-37
-38 Tuhkunen
-38
-31\
-.-.-.-
KOULUTUS- JA VALMENNUSKOMITEA.
8
2
50
Hugo Valpas.
4
Kurt Ny lund.
2
2
1
84
25 10
32 6
23 12
28 11 ,5
32 95 1
35 6
9 2
35 6
22 3
9
16
9
19
45
15
43
tulee aikanaan tuoluaan hyviä tuloksia ja e ttä yhä useammat seurat oivaltavat näiden osastojen ensiarvoisen merkityksen. - Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että komiLea on antanut Poikaurheiluliitolle apuaan sen valmistaessa
poikaurheiluelokuvaa.
Opetuselokuva. Komitea toteaa valittaen, ettei jalkapalloilun opetuselokuvaa ole liitolle toi tai eksi saatu. Kun oman
elokuvan valmistaminen harkittiin teknillise ti kovin vaikeaksi ja taloudellisesti p erin kalliiksi, koetettiin asia ratkaista toista tietä. Tässä tarkoituksessa turvauduttiin ulkomaiseen materiaaliin. Englannista oli i voitu saada sikäläien palloliiton valmistuttaman »Association FootbalI » nimisen elokuvan n egatiivi lainaksi, jolloin siitä olisi voitu valmistaa suomenkielinen äänielokuva. Mainittu filmi h a nkittiin koeajettavak si. Liittohallitus kuitenkin näkemänsä p erusteella katsoi, ettei mainittu elokuva soveltuisi siihen tarkoitukseen , johon elokuva on a jateltu hankkia, minkä lisäksi
kustannuksia pidettiin liian korkeina. äin ollen koko elokuva-asia ainakin toistaisek si joutui lepäämään.
~o
""
E-
Törmä
Pajamo
-.-, -.-.-.-.-.-.-.-.-
Valmentajakunnalle on tänä vuonna hankittu omat »virkapuvut» merkkeineen.
Komitea on pitänyt liiton Valitsemiskomitean kans a yhden yhteisen kokouksen , jossa keskusteltiin liiton olympiavalmennuksesta.
.
..;
SPL:n erotuomarikomitea.
Toiminta v. 1938.
3,5
3,5
3,5 f
3.5
4 .
4
1
Max Viinioksa.
7
~
Erotuomarikomiteaan ovat kuuluneet konttoripäällikkö
Harry Kuhlb erg puheenjohtajana sekä virkai lij a lIIatt; Aalto
ja kanslisti Esko Pekonen jäseninä. Sihteerin tehtävät on
hoitanut liiton sihteeri. Toimintavuoden aikana komitea on
pitänyt 20 kokou ta.
Ohjesääntönsä mukaises ti komitea on tehnyt liittohallitukselle ehdotuksensa kansainvälisistä ja kansallisista liittoerotuomareista, ehdottanut erotuomarit ja tämän apulaiset eräisiin maaotteluihin, määrännyt eroiuomarit liiton kaikkiin
kansallisiin kilpailuotteluihin sekä järjestänyt itse ja valvonut erotuomarikursseja.
JalkapallomaQottelui ssa ovat erotuomarimme pää ttyneenä
vuonna joutun eet näyttämään taitoaan useammin kuin milloinkaan aikaisemmin liiton historiassa. Seuraavat kansainvä liset erotuomarimme ovat tuominneet seuraavat maaoUelut:
E. Lundström, orja--Viro, Oslo 21. 5.
M. Aalto, Ruotsi- Latvia, Tukholma 10. 6.
E. P ekonen , Viro- Unkari , Tallinna 22. 6.
M. Aa lto, Latvia- Unkari, Riika 27 . 6.
V. Kosunen , Lie ttua- T sh ek koslovakia B, Kaunas 25. 8.
M. Aalto, Latvia- Puola, Riika 25. 9.
M. Saario, SUOln~ B- Viro B, Vaasa 17. 8.
Rajatuomare ina ovat erotuomarimme lisäk si toimin eet
maaotteluissa seuraavasti: Suomi- Ruotsi 4/ 7 M. Aalto ja E.
Pekonen, Suomi B- Viro B Vaasassa 17/8 G. A. Ahrenberg
ja F . Nyberg, Suomi- Tans ka H elsin gissä 31/8 E. Lundström ja H. Sarmola, Suomi- Lie ttua H e lsin gissä 18/ 9 M.
Aalto ja E. Pekonen. - Lisäksi on mainittava, e LLä liittoerolu omari Onni Kosunen tuomitsi toisen »puoliajan » Stadio-
21
nin vihkiäisjuhlan yhteydessä pelatussa SPL :n- TUL:n Helsingin piirien välisessä ottelussa.
Kansallisissa jalkapallosarjoissa suoritettiin päättyneenä
vuonna ennätysmäärä otteluja. Erotuomarikunnan kyky jou- .
tui siten tavallista luj emmalle koetukselle. Alasarjoissa jouduttiin käyttämään myös runsaasti sellaisia erotuomarivoimia, jotka aikaisemmin ovat joutuneet tuomitsemaan ainoastaan piiriotteluja. Nuorten erotuomarien tulevaisuutta silmälläpitäen ei ole muuta kuin hyvää sanottavana siitä, että
h eidän taitojaan saadaan vähitellen kokeilla yhä vaativammissa tehtävissä. Seuraavat erotuomarit, luvultaan yhteensä
47, joutuivat tuomitsemaan yhteensä 230 liiton jalkapalloottelua (luvut osoittavat asianomaisen tuomitsemien ottelujen lukumäärää) :
Aalto, H., Turku ............
Aalto, M. , Helsinki ..........
Ahrenberg, G., Vaasa ........
Alwenainen, A., Mikkeli ....
Alho, J., Helsinki ..........
Axberg, K, Viipuri ..........
Geijer, J. G., Tammisaari ....
Grönlund, E., Valkeakoski ....
Gultormsen, E ., Kotka .. ....
Heikkinen, A., Kuopio ........
Heikkinen, V., Kuopio ........
H e llström, J. , Vaasa . . . . . . . . . .
Häggblom, S., Helsinki ......
ltäharju, V., Viipuri .. .... . .
Jantun en, N., Viipuri ........
Kanerva, A., Turku .... .. . ...
Korander, E., Hyvinkää ......
Kosunen , 0., Viipuri ........
J< osunen, V ., Viipuri .. .. .. . .
Kuhlb erg, H., Helsinki ... . ..
Käkön en, U., Joensuu ........
Lahti , U., Turku ...... ... ...
Lax, A. , Kokkola .......... ..
Lei non en, S., Kuopio .. . ... ..
11
11
7
3
9
14
1>
1>
1
1
1
1
3
1>
6
4
2
4
12
8
2
1
1
8
l.ouhi, E., Viipuri ... . ..... . . .
Lundström, E., Helsinki .. ....
Lyytikäin en, E., Jämsänkoski..
Ti kander, V., Turku ........
Nyberg, F., Vaasa. . . . . . . . . . ..
Pekonen, E., H elsinki ......
Portnoj, A., Pori .. . . ..... . ..
Rubinstein, J., Turku ........
Ruohola, 1., Helsinki ....... .
Saarinen, W., Sortavala ..... .
Saario, M., Vaasa . ...... .... .
Salmela, 0., Turku ..... . ....
Salminen, Y. , Rauma ........
Sandqvist, H., Kokk o la . .... .
Sarmola, H ., Helsinki .. . .....
Sarpela, B ., Pori .. . .. ... .. . .
Snellman, J ., Värtsilä ........
Sopanen, J ., Varkaus . . . . .. . .
Sutela, V., Kouv o la . .........
Svensk, A., Rovaniemi ..... .
Tarvon en , P. , Viipuri ....... .
Vidkopp, T., Kuopio . .. .. ...
Viinioksa, M., Helsinki ..... .
1
17
1
2
4
16
1
10
3
2
16
3
1
2
4
1
2
1
6
2
8
1
1
Luettelossa on liittoerotuomarien nimet kursivoitu.
Kansainvälisiksi liittoerotuomareiksi vv. 1937-38 on liittohallitus komitean ehdotuksesta· ilmoittanut FIFA:lle seuraavat 5 erotuomaria: H. Aalto, M. Aalto, V. Kosunen, E.
Lundström, E. Pekonen.
JääpalloilLlssa oli kansainvälisiä tehtäviä kovin vähän tarjolla. Talven ainoan maaottelun, Suomi- Ruotsi Viipurissa,
tuomitsi Esko Pekonen. Rajatuomareina toimivat V. Itäha rju
ja E. Louhi, maalituomareina V. Kosunen ja N. Jantunen.
Kansallisissa jääpallosarjoissa tuomitsivat seuraavat 27
erotuomaria yhteensä 73 ottelua (luku ilmoittaa asianomaisen tuomitsemien ottelujen lukumäärän):
22
-
Aalto, M., Helsinki ..........
Alwenuinen, A., Mikkeli ... .. .
Are, 1., Pori .... . ...... . .. . .
Eronen, E., Varkaus ........
Heikkin en, V. , Kuopio .. . .....
Hellström, J., Vaasa ... ... . .
Itäharju, V., Viipuri. . . . . . . . ..
Jantun en, N ., Viipuri . . ......
Kosunen, 0., Viipuri . .. ... ..
](osunen, V., Viipuri ........
Käkönen, U., Joensuu . ... . ...
Louhi, E., Viipuri . . . . ......
Lundström, E.; H elsinki ....
Pajamo, K. , Kitee . .........
1>
2
1
1
1
3
1
2
1>
7
2
1>
7
1
Patoma, G., Viipuri ......... .
Pekonen, E., Helsinki ........
Ruohola, 1., Helsinki .... ... .
RäUö, R., Turku . .. .. ..... ..
Saario, lU., Vaasa. . . . . .. . . . ..
Salm ela, 0., Turku .. .. ... . ..
Sarmola, N., H elsinki . .. .. .. .
Sutela, V., Kouvola ... . ......
Tarvonen, P., Viipuri ........
Tuhkun e n, Y., H elsinki . .....
Valio, E ., Varkaus ......... .
Viini oksa, M., Helsinki . . ....
Vuolila, T., Oulu .... . . ... . ..
1
3
1
2
3
3
4
2
2
1
4
2
2
Luettelossa on liittoerotuomarien nimet kursivoitu.
KLlrssitoiminta on edelleenkin ollut piirien huolena. Nämä
puolestaan ovat komitean tietojen mukaan käyttän~et hyväkseen erotuomarikerhojen apua kurssit yössä.
Komitean järjestämänä pidettiin Helsingissä maaliskuun
25. p :nä erotuomarien neuvottelutilaisuus, johon osallistui
10 kutsuttua erotuomaria. Alustajina esiintyivät hrat M.
Aalto, E. Pekonen ja sihteeri. Sääntöjä pohdittiin 7 tuntia.
Huhtikuun 5., 7. ja 8. p :nä pidettiin komitean toimesta
erotuomarikurssit Yliopiston Voimistelulaitoksessa. Osanottajia kursseilla oli 26, paitsi Voimistelulaitoksen myös
SAUL:n miehiä. Luennoitsijoina toimivat hrat H. Kuhlberg
ja E. Pekonen. Luentoja pidettiin yht. 9 tuntia.
Komitean puheenjohtaja Kuhlberg oli seuraamassa Ruotsin liiton erotuomarien neuvottelupäiviä Tukholmassa maaliskuun 25.- 26. p :nä.
Komitea on antanut apuaan parin erotuomarikurssin pitoon maaseudulla.
Vuoden kuluessa liitolle eräiden liiton otteluissa sattuneiden tuomioiden johdosta jätettyjen vastalauseitten samoin
kuin eräitä pelaajien rikkomuksia koskevien erotuomariraporttien johdosta on komitea antanut liittohallitukselle lausuntonsa.
Komitean ehdotuksesta on liittohallitus vahvistanut erotuomarien »virkapukuihin » kiinnitettävien merkien mallit.
Liittoerotuomarien merkit olivat käytännössä päättyneenä
pelikautena. Tarkoitus on, että piirierotuomarimerkit otetaan käytäntöön kaikissa piireissä v. 1939.
SPL:n EROTUOMARIKOMITEA.
Harry [(LZhlberg
Matti Aalto
Esko Pekonen
23
~
------
-
-
-
-
-
---=--=
SPL:n jääpalloilun valitsemiskomitea.
SPL:n jääpalloilun sarjakomitea.
Toiminta v. 1938.
Toiminta talvella 1937-38.
Komiteaan ovat liittohallituksen valitsemina kuuluneet : K.
Alakari (puheenjohtajana), M. Mäkinen ja G. Åström sekä
varajäseninä M. Ollila ja A. Angerma.
Komitea on pitänyt kaksi kokousta, joista on tehty pöytäkirjat, minkä lisäksi on neuvoteltu puhelimitse.
Viipurissa 20. 2. 1938 pelattuun jääpallomaaotteluun
Suomi- Ruotsi valittiin seuraava joukkue, joka myös pelasi valitussa kokoonpanossa: V. Kuosmanen (Sudet); F.
Karjagin (HIFK), E. Kanerva (ViPS); E. Luukkonen (ViPS) ,
T. Svanström (HIFK) , K. Hahl (Sudet) ; K. Seppola (H.JK) ,
H. Loikkanen (HJK) , S. Salo (ViPS) , P. Lappalainen (Sudet) , E. Åberg (HIFK) .
Maaottelu päättyi Ruotsin voittoon 4-3, puoliaika 2-1
Ruotsin hyväksi. Joukkueen johtajana oli K. Alakari ja kapteenina T . Svanström. Ottelun tuomitsi Esko Pekonen. Maksavia katsojia oli 6.169, mikä on uusi ennätys. Edellinen oli
6.163, saavutettu Helsingissä v. 1934.
Ensimmäisen kerran edustivat maataan A-ottelussa E.
Luukkonen, S. Salo ja E. Åberg.
Tukholmassa 20. 2. 1938 pelattuun B-otteluun RuotsiSuomi valittiin seuraava joukkue, joka myös pelasi valitussa
kokoonpanossa: R. Rinne (HJK); V. Markkanen (WP 35),
E. Eronen (WP 35); A. Jussila (WP 35), P. Aho (WP 35).
L. Karjagin (HIFK); S. Lamppu (ViPS), E. Kariluoma
(YVPS), A. Lagerström (ViPS), T. Enholm (Akilles), H. Byman (HIFK).
B-ottelu päättyi Ruotsin yoittoon 3- 1, puoliaika 1- 0
Ruotsin hyväksi. Ottelun tuomitsi Hyttan Karlsson. Suomen
joukkueen johta jana oli eh. Holmberg j a kapteenina A. Lagerström. Ottelua seuraamassa oli n. 7.000 h enkeä.
Komitean työtä vaikeutti jossain määrin se seikka, että
Mestaruussarja pelattiin kahdessa lohkossa. Täten ei lännen
ja idän miesten keskinäisiä vertailuja ollut helppo tehdä.
Tämän epäkohdan lieven tämiseksi oli komitean jäsenten
matkusteltava eri otteluja seuraamaan. Matkoja tehtiin :vhteensä 6.
Komitean sihteerinä on toiminut liiton sihteeri.
Komiteaan ovat kuuluneet E . A. Pekonen puheenjohtajana
sekä eh. Holmberg ja M. Ollila jäseninä. Sihteerinä on ollut
liiton sihteeri.
Työkautenaan komitea on pitänyt yhteensä 10 kokousta,
joista on tehty pöytäkirjat. Ennen talven 1937- 38 jääpallokauden alkua komitea laati ehdotukset sarjaohjelmiksi. Keväällä 1938 komitea valmisti ehdotuksen seuraavan talven
jääpallosarjojen muodoksi, mikä ehdotus sitten oli käsiteltävänä liiton ylimääräisessä edustajakokouksessa huhtikuun
24. p :nä tullen tällöin pienellä muutoksella hyväksytyksi.
Viitataan mainitun edustajakokouksen pöytäkirjaan, joka
on liitteenä liiton vuosikertomuksessa.
Johtuen talven edullisuudesta saatiin viime talven jääpallosarjat pelatuiksi m elkein täsmälleen ohjelman mukaisesti. Siten komitea joutui siirtämään otteluja vain parissa
tapauksessa. Mitä kilpailun kulkuun Mesla ruus- sekä ItäLänsisarjassa tulee, viitataan selostukseen liiton vuosikertomuksen yhteydessä.
JÄÄPALLOILUN VALlTSEMISKOMlTEA.
K. f1 lakari
M. ivliikincn
G. Aström
A. f1ngerma
M. Ollila
24
JÄÄPALLOIL UN SARJAKO~nTEA.
E. A. Pekonen
e h. Holmb erg
Nl. Ollila
Rilpailutoiminta.
A. JALKAPALLOILU.
1 Kansainväliset ottelut.
Maaottelujen suhteen viitataan Valitsemiskomitean vuosikertomukseen.
Kansainvälisiä otteluja on pelattu melko run saasti. Eri pii reissä on niitä suoritettu seumavasti:
»Pienoismaaottelu » Pohjois-Suomi-Pohjois-Ruotsi pelattiin Örnsköldsvikissä Ruotsissa 25. 7. Ottelu päättyi PohjoisRuotsin voittoon 3-1.
Kaupunkiottelu Helsinki- Oslo pelattiin Helsingissä j a
päättyi 2-2.
HPS-Sport 4-2. HJK- Estonia 1- 1. JFK- Hamm arhy
0- 6. »Yhdistetty »-Hainmarby 3- 2. Kal ev- HPS 2- ].
Spo rt-HPS 2-1. Mjölby- HPS 4- 2. Sleipner- HPS 2- 0.
Djurgården- HPS 5- 1.
Jalkapalloilun MestaI'uussarja v. 1938.
n
1Maali t iPisto1tE~
M I.HJK 1TPS Ivp::; 1H.r 1HPS 1HIFK 1KPT ISUdct~
HJK 1E 1-}=·~·I·j·=-H~=-n:-=}I ;-~-Ht~-1 6-~ j I 43 ; 24 120 1I
TPS I' ~-:4-4
: - ~- I 5 I- l -~-i I L-~-I'i -=t-I-j -=!-I-~ =-: I L61 37i25 116 1II
VPS 1-1=i/:=-l-1 T l- i=}IH~_=-6 1- ~-=-f-H=6 1 L~6 1 30 122 116 1!II
HT 1- 2-210-21
1-3 1A 11-2-:::-2'6
2-114-3
12-11. 34-~--Ö
-3128 128 116 1IV
i '::'- 4 -2'::'--i- 3~1
::: 22-:::'3
HPS 1-3:::-20'
1-411-01
-01'2'>.i'
1 21R 13,21
2--:--26=5
-211-3122 133 114 1V
:::7 3
6~2
j'::'-Ö -4
I
u 1- 1-=}H~}1 27 1 31 1
KPT 1- 1 =~H-~~ 1 6-=~H~il~=! I- :- =~ I u l- j=i I21 41 1
HI
FK I - t~:-I t~j I-f-=~ 1~=61-6-~-i- 1
II
1VI
lVII
sUdetl i=6 1 6- =-j-1 6-~'}1 -6-='H~-=-6-I-~-='! It~i l 5 126 130 1 8lVIII
11
Kansalliset ottelut.
Kansallisia ystävyysotteluja on pelattu hyvin runsaasti.
Voimatta ryhtyä niitä yksityiskohta isesti luettelemaan mainittakoon tässä vain seuraavat tapahtumat:
Ottelu Helsinki-muu Suomi pelattiin Stad ionill a 30/ 10 .
.ottelu päättyi 1- 1, puoliaika 1-0 maaseudun hyväksi.
Huonosta säästä johtuen oli yleisöä vain 1432 maksanutta.
Kaupunkiottelu Turku- Helsinki pelattiin Turussa ja päättyi se Helsingin voittoon 5-2.
Maakuntaottelu Häme-Satakunta pelattiin Tampereella
23/ 10. Häme voitti 5-3.
Mestaruussarja pelattiin 8:n joukkueen kaksinkertaisena
sarjana jo vakiintuneeseen tapaan. Sarja oli tasaväkisempi
kuin koskaan aikaisemmin, viimeinenkin joukkue kun pääsi
-8:aan pisteeseen. Ensi kerran tapahtui, että »kaksi vi imeisen
e dellistä joukkuetta » oli sarjan päättyessä kerännyt yhtä
monta pistettä, niin että uu sinta jouduttiin suorittamaan. Sarjan taloudellinen tulos oli ennätyksellinen. Mutta niinpä
otteluja seuraamassa oli yhteensä 99.029 maksanutta katsojaa. Aikaisempi ennätys, 89 .057 mal):sanutta, saavutettiin
1
Jalkapalloilun Länsisarja v. 1938.
Eteläinen lohko.
~ 1~ ~
1938 KIF 1ÅIFK 1Al~~- I UL 1HBK 1RIF 1YVP 1-Maalit
V.I-H. 10..::;1
KIF
1 H-=-~--l ö=~ I - t~~--I ~-~ ci-I--~=-i- I--~~-~--1 49 1 12 1 191 1
Å1FK I }~i- I 1- ~-=-}'I- ~=~ I I= ~ I !=6 f~=~ 152 119 11811I
.~ .~ »
TPS-Estonia 1-4.
Sudet-KaJev 3-1. .
Hobertfors IK-VPS 1-3, Skell efteå AIK- VPS 1- 5
Hönnskär IF-VPS 1-0, Holmsund IK-VPS 2-3 Hönn~
skär IF-GBK 4-2, Skellefteå AIK-GBK 3-1 , Jör~s IFGBK 1-7, VPS-Holmsund IK 6-1.
Lo".iisa~. Tor-::-Sport 0-8. Kotkan Hukkien juniorijoukkue vIeralh kesakuussa Itä-Preussissa pelaten siellä seuraavat ottelut: S. C. Preussen-Hukat 5-1, Hasensport-Hukat
2-2, Griinn-Weiss- Hukat 3-1, 9.. C. Preussen- Hukat
6-1, Hasensport- Hukat 4-1.
Hanko-Estonia 2- 2.
KPT-Kalev 3- 0. WP 35-Kalev 3-3.
Kemin Palloseura-Seskarö AlF 4-1. Seskarö AlF-Kemin Palloseura 3-2. OPS-Haparanda SK 2- 1. Seskarö
AIF-OPS 5-2. KPS- Haparanda Taktik 5-0. YJi kainull
-Tornion Palloveikot 1- 0. TPV-Ylikainuu 4-3. TPVTaktik 4-0. Seskarö- TPV 4-3. Haparanda SK- KPS
3-5.
26
•
•
1- ~-=j l-6~! -1 ~=:--I }~~-1 27 1 29 1 14IIll
•
~~-! H-=-~- I-ci~~-- I • I ~- =-~-H~-i-- l j=i I 25'1 26 1 1~1
~:::~ 1- ~:::}I --t~6-1-}~~
•
\-i=~--1 6'- - l'I'+=~--1 ~=l-lj=-i-I • !~~
Al~~l- l i~ri--I' i-~~ - I
1
HBK 1
1
EIF
1-7 1-10 0-5 0-5 0-1
UL
IV
1_ 21:-3:- 0II2-2
-O. \ 21 124 1121y
1 118 140 I ~I VI
2-3
1
!
')"7
_1
-~--.-
-
- -
Pohjoinen lohko.
Jalkapalloilun Itäsarja v. 1938.
, 1938 /Drott IVIFK / GBK ITaPa RaPi IHaka IPoPa /-Maalitl
V. 1-H. ~ I.;~;';"
,
Drott 1 1· i·=·~··I· · j =i··I· i=·i· · I -}~~··l!~·~· I· :·=·ci· I45 119 12011
--
VIFK I· ·~=·i- ·I
.~
--
IV
ViPS 1j-=·i···I··ci·=·l· 1 _ I· }=~··I ~=~ 1·~=·~··1·~=~ 1 33 1 33 1 141 UI
30
-
.~
III
II
--
- ~ I.;~;';~"
1938 ReiPaslIlves 1ViPS IYVPSI KUP I Siu I KoPS 1-Maalit
v. IH.1o..~ReiPasl _ 1 ~=·ci· H··=·j· -j- ~ =6 ·1 ;=~ H·=·~· · I :=} 1 46 1 14 1~I_I_
Ilves 1· ci·=·~··1 _ 1· ·l·~t·· H·=·H ·:·=ci··1 :=~ 1" :~} 1 32 1 20 1151II
1 · i=·~ · I··~·=~··I· j·=·i· f· ~ ·~·}··I · -}~t· ·1 48 1 22 1 171
GBK H· ~}·I ~·=·i· 1 I· ·i-=~··I }~·~ · I· ·!~} H=ri 131 126 1141
TaPa 1· · i· · +H·=·~· I··6·~·i· 1
I · i=-~+·~ =~ -/--i·=}12S I24 1131
RaPi 1· ·i·=·!· I · i· =·j·· I· ~·=·j· I· 6·=· i· 1 I· ~·~·~··I· ·~ =~ 130 1 1101V
Haka 1··1·=!·-j- i=i3./--i=·: I· ~=~·+·:·=·~·· I 1· ·~·=-i-·1 29 I S2 1 91VI
PoPa l · t ·~!·I-·ci·=·~ ·l~=· ~· I· j=·i·· H·=·~··I -}~j l 115 153 1llVIIII
ed ellisen ä vu onn a . - Kilpa ilun kulku selviää oh eis tetu sta
ta ul ukos ta.
Kuudennen ja seitsem ä nn en joukku een - HIFK ja KPT
- välin en sää ntöj en m äärääm ä ylimäärä in en ottelu päättyi HIFK:n vo ittoon 5- l.
Sarjasta putosi Vii purin Sudet, joka ta ulukossa jäi 8. ti lalle. Seitsemä nn eksi joutunut KPT s uoritti k a ksi n .s. la jitteluo ttelu a KIF: ää vastaan voittaen n äm ä ottelut tul oksin
4- 2 ja 3-2. Näin oll en KPT säily tti sarj apa ikka nsa.
Itä- Länsisarja pelattiin edus ta ja k ok ou ksen päätök en
muk aises ti huom a ttavas ti laajennettuna . Kumpikin sa rj a oli
jaettu k a hteen lohkoon , e teläi een ja pohjoiseen . E rä istä
p aikoist a suoritettiin k evääll ä k.a rsintaotteluja. L ä nsisarj an
e telä isen lohk on k a rsinnoissa Turun Ri ento voitti ensin Ha n gö IK :n Han gossa 3- 2, mutta h ävisi sitten Hyvi n kääll ä
YVP: lle 2-4, joten YVP pääsi sarjaan . Lännen pohjoise sa
lohkossa GB K r a ivasi itsell een ti en sarjaa n vo itta m all a ensin
KPV:n 6-2 sek ä sitten VPV:n 4- 2. Itäsa rja n etelä isen loh k on yhd estä avo im esta pa ik asta k a rsitta essa Vo ikkaa n Ur h eilu- Veikot vo itti Loviisa n Torin 2- 0, muUa h ävisi si ll f' 11
Vii p urin Ilveksell e 1- 5, joten lI ves selviy tyi sa rj aan. ltäsa rja n poh joisen lohkon a vo im esta pa ik asta k a rsiva t Mikkeli n
28
Eteläinen lohko.
w
o..~-
I
YVPS
1 ~=! l t~ 1 ti l • 1:=Htri !ti l"1221,21'
V
KUP 1·ci·=·j/--ri=:··1 ~·=·~· I· +=}·I _ 1·~~·ci · H·= ~··1 23 1 33 1 111 V
1· ~·=·i··I·~=H··~·=·j l6·=·i· I· ~=}·1 _ li·6·=·r· 132 1311101VI
KoPS l·i·=:··I· l=I· ·l i=·~+~=~+·~·=}1 t=
iol- 116 1S6 141VIII
Siu
Pohjoinen lohko.
aalit
~ 't>-.
"
1935 Sopa WP 35 KuPS SoPS JoPS V.M
I H. ]Pisteet·E;'
;:g
....
I I
I
I
SoPa 1 _ 1· ~=~ I·~ = ~·· H~·i l ~=~ 1 19 1 si Il i 1
WP 35 I ~::~ 1 . 1 ~=Ht~ 1 :~: 1"1"1'0 I II I
KuPS 1:=: : ~=~ 1_ 16=·:··1 ~= : 120 111 1 10 I ~
SoPS H·=~ I ~=} 1·+~·6· 1 _ 1~~~ 112114 1 S l IV
JoPS I·j~} I" ~ .=: 1·· j·=·i··I·+=j·1 _ 1 sl 42 1 1 I V
29
---
-~
~------- ,
-
Palloilijat ja Sortavalan Palloilijat, jolloin SP voitti 2-1 ja
pää i siis Itäsarjan pohjoi en lohkoon.
Kilpailun kulku eri lohkois a käy ilmi oheistetuista taulukoista.
Lohkosarjojen päätyttyä uorHettiin loppuottelut Länsisarjan ja Itäsarjan mestaruud sta. Länne sä olivat vastak kain KIF ja Drott. Edellinen voitti Helsingis ä 4-1 ja Pietarsaaressa 2-1 tullen iten Län isarjan mestariksi. - Idässä voitti eteläisen lohkon Reipas pohjoisen lohkon Sortavalan Palloilijat en in Viipurissa 10-0 ja sitten Sortavalassa
3-1, joten Reippaasta tuli Itäsarjan mestari.
Tämän jälkeen suoritettiin KIF:n ja Reippaan välillä kaksi ottelua Me taruussarjaan pääsystä. Viipuris a Reipas voitti
3-2 ja sitten Helsingi ä 2-1, joten sen tie vuoden 1939
Mestaruus arjaan oli eIvä. KIF sai tilaisuuden pelata n.s.
lajitteluottelut KPT:n kans a, joista otteluista jo edellä on
mainittu.
Maakuntasarja pelattiin tänäkin vuonna cup-systeemin
mukai esti. Piireissä suoritettiin ensin alustavat karsinnat.
minkä jälkeen liiton järjestämänä sUOlitettiin loppukamppailut alueittain. Lännen eteläisessä ryhmässä selviytyi voittajaksi Pallo-Pojat (Helsink i). Pargas IF voitti Hangossa
HIK:n 4- 1, mutta loppuottelu Paraisissa Pallo-Poikien ja
PIF:n vä lillä päättyi edellisen voittoon 2-1.
Lännen pohjoisessa ryhmässä Vaasan Pallo-Veikot voitti
ensin Porin Kärpät Vaasas a 4-0 sekä sitten Tampereen
Kisa-Veikot Tampereella 9- 2.
Idän eteläisessä lohkossa selviytyi voittajana Viipurin Pallokerho, joka löi Heinolan Iskun Heinolassa 4-3.
Idän pohjoisessa ryhmäs ä osoittautui parhaaksi Jyväskylän Palloilijat, joka ensin löi 1ikkelin Palloilijat 5-0 Jyväskylässä ja sitten Vältsilän Teräksen Värtsilässä 4-2.
Var inaista mestaruutLa ei 1aakuntasarjassa siis jaettu,
1 ilpailu kun py ähtyi lohkojen puitteisiin .
Pohjois-Suomen sarjaan 0 alli tuivat Kajaanin Palloilijat,
Oulun Pallo eura ja 1 emin Palloseura. Sarja suoritettiin nyt
kaksinkertai ena ja elviytyi mestarik i OPS kolmannen kerran peräkkäin. Ottelujen tulokset: KPS-OPS 1-4, KPI{PS 2-1 , OPS- KP 8- 1, KPS-KP 2-3, I(P-OPS 3- 3,
OPS- KPS 3-0. Oulun Palloseura sai omakseen Kajaanin
Puutavara Oy:n kiertopalkinnon voitettuaan sen nyt kolmannen kerran peräkkäin.
Mestarien nimet eri sarjoissa:
Suomen m esLarit (HJK): R. Rinne, A. Moilanen, V. Virtanen , E. Virtanen, A. Pyy, A. Rinne, P. Eronen, K. Weckström,
A. Lehtonen, S. Salo, E. Mäke lä.
~---
Länsisarja (KIF): G. Blomgren, G. Westerholm, H. Sandberg, B. Nyberg, V. Vaahtera, K. Hirvensuo, K. Sandberg, II.
Granström, T. We terho1m, O. Bogomoloff, R. Nyholm.
Itäsarja (Reipas): V. Räty, V. Paavolainen, T. Leskinen,
E. Saharla, V. Pirskanen, E. Louhi, O. Ukkonen, A. Hasso,
K. Kallio, Y. Lievonen, D. Borisow.
Pohjois-Suomen sarja (OPS): E. Kär~k~in.~n , K. Pehkon en, O. Tenhovaara, O. Pehkonen, L. Lelvlska, h. Sohlo, T.
Suomalainen, O. Haapakoski, J. Hapuoja, J. Huotari, A. Haapalainen.
. . .
Alasarjojen talous muodostUI ~uunl1l11 een l~sk ~hmen m llkai eksi. Liiton korvattava tappIO-OSUUS nousI hiukan edellisestä vuodesta, mutta niinpä sekä ottelujen että katsojien
lukumäärässä tapahtui erittäin voimakas nousu. Alasar.~
joissa karsintoineen j.n.e. suoritettiin tänä vuonna yhteensa
172 ottelua vastaten 90 ottelua vuotta aikaisemmin. Yleisöä
oli alasarjojen kaikissa otteluissa yhteen ä 45.490 henkeä
vastaten 28.500 maksanutta katsojaa edellisenä vuonna.
T
B. JÄÄPALLOILU.
1 Kansainväliset ottelut.
Maaotfelutoimintaan nähden viitataan jääpalloilun valitemiskomitean vuosikertomukseen.
Pohjoismainen sarja. Tunnetun ruotsalaisen jääpallomiehen E. Borgströmin aloitteesta ryhdyttiin viime .talvena 1<0keilemaan erikoista Pohjoismaiden jääpallosarjaa. Kummastakin maasta ottaa kilpailuun osaa neljä nimettyä joukkuetta. Kilpailu kestää kaksi vuotta. Sitä yalvov~t ~uo~le~
Palloliitto ja Svenska Bandyförbundet, mutta kaytannolhnen järjestely on asianomaisten seurojen itsensä asettaman
toimikunnan harteilla. Viime talvena sarjassa p elatut ottelut pääLtyivät seuraavasti: HIFK- AIK Helsingissä 4- 3,
(3- 2) , Sudet- AIK Viipurissa 1- 2, (1- 1) , Karlstad- HJK
Karlstadissa 0- 0, (0- 0), Vesterås- HJK Vesteråsissa 7- 3,
(4- 2), HIFK- Karlstad Helsingissä 1- 4, (0- 1) , SudetKarIstad Viipurissa 1- 5, (1--:-:-2), AIK- ViPS Tukholmassa
5- 2, (3- 2), Örebro- ViPS Orebrossa 4- 2, (2- 1). Pelattuj en ottelujen jälkeen on pistetilanne seuraava: Karlstad
5·p. (maalit 9- 2), ATK -± (10- 7) , Vesterås 2 (7- 3), Öreb1"o 2 (4- 2), HIFK 2 (4- 8), HJl\. 1 ~3-?) , S.u~ et 0 (.2--::-?! ,
ViPS 0 (4- 9). - Ottelut pelattiin IimelseslIkll1 melkalalsille lii an varhaisena ajankohtana.
Tilapäisottelul. Kemin Pa)]oseura- I. F . Taktik 5- 1.
30
~l
...
Jääpallon Mestaruussarjan länsilohko v. 1938.
1938 HH'K IHJK I VI FK VPS 1AkiJ-1KIF I Maalit 1~ I '~ ~
les
V.IH. i:i: ~ 1
HIFK
1- 13- 216- 210-013-215-2117 / 8/ 9 1 I
HJK /2-3/ _ /3- 3/7-3/3-0/4-0/~~T~/7 /~
VI FK
/2-6/3-3/ _ /3-3/3-2/3-3 /14/17 / 5/ III
VPS
Akilles
KIF
Jääpallon Mestaruussarjan itälohko v. 1938.
1938
WP35
::ludet
ViPS
TIves
SaPKo
LUM
. /
I
IV. I
~
....,'"
WP 35/ Sudet VIPS Ilves ISaPKorI LUM I Maalit.1
H.
w
i:i:
/.~~.
:~~
"J
/ _ /5-0 /3-3 /2-2/ 2-1/2-0/14/ 6/ 8 /
I
/ 0-5 /~ I_I- I / 2-2 1 6-0 / 3 - 2 / 12 1 1O /6 /~
/3-3 /1-1/ _ /1-0/ 2-110-1/ 716/ 6 /m
/2-2 12-2/0-1 / _ / 0-0 /2-1 / 6/ 6/ 5 / IV
/1-2/0-6/1-2 /0- 0/. _ /2-1 / 4/11 / 3 / V I
/0-2/2-3/1-0/1-2 / 1-21_ 15/ 9/ 2 1VI
II Kansalliset k ilpa ilut.
Jääpalloilun Mestaruussarja pelattiin kahdessa lohkossa,
kummassakin 6 joukkuetta. Lännen lohkoon nimettiin osanottajiksi edustajakokouksen päätöksellä HJK, HIFK, Aki l~2
les j a VP S, k u n taas kahdesta m uusta paikasta saivat karsia
Porin Kärpät, VIFK ja KIF. Nämä karsinnat päättyivät seuraavasti: Porin Kärpät- VIFK 3- 9, KIF - Kärpät 5--1.
Sarjaan pääsivät siis VIFK ja KIF. - Mestaruussarjan idän
lohkoon edustajakokous hyväksyi ilman karsintoja neljä
seui'aa: Sudet, WP 35, ViPS ja LUM. Karsinnat kahdesta
muusta paikasta päättyivät seuraavasti: YVPS- JoPS 8- 3,
MP- Ilves 0- 8, Ilves- SaPKo 3-2, SaPKo- YVPS 3---1.
Sarjaan pääsivät siis karsintojen perusteella Ilves ja SaPKo.
- Kilpailun 'kulku Mestaruussarjan kummassakin lohkossa
selviää oheenliitetyistä taulukoista. Loppuottelu mestaruudesta pelattiin Helsingissä. HIFK voitti WP 35:n tuloksella
2- 1. »Pronssiottelu » Viipurissa Susien ja HJK:n välillä
päättyi HJK:n voittoon 2- 1. Kilpailun lopullinen järjestys: mestari HIFK, 2. \VP 35, 3. HJK, 4. Sudet. - Sarjan
läntisestä lohkosta putosi KIF. Molempien päästyä samaan
pistemäärään suoritettiin uusintaottelu KIF- Akilles, jonka
ottelun Akilles voitti 2- 0. Idän lohkosta pu tosi L UM.
HIFK:n mestaruusjoukkuessa pelasivat: A. Michalewicz,
P . Vasiljeff, F. Karjagin , V. Svanström, T. Svanström, L.
Karjagin, E . Aberg, E. Grönlund, O. Strömsten, H . Byman,
H . Sundqvist.
Länsisarja: Ilmoittautuneet 14 joukkuetta jaettiin neljään
karsintaryhmään. Näissä ryhmissä pelatut ottelut päättyivät
seuraavasti: Helsingin alue : HPS- PU 5- 0. HPS- JP 3- 1.
- Hämeen alue : J:kosken llves- TBK 4- 3. HPK- J:kosken Ilves 4- 0.
Turun- Satakunnan alue : TPS- UL
2- 1. PoPa- Kärpät 4--3. RaPi- PoPa 1- 1 (2 1/ 2 t.) ,
PoPa- RaPi 3- 3 (2 1/ 2 t. ), PoPa- RaPi 0- 3. RaPi--TPS
4- 3. - Pohjanmaan alue: OPS- KPV 4- 1, VPV- OPS
Länsisarja jiii:ipallossa v. 1938.
1938
I -H-P~-'-+1-_-+-1-3--1- 1 3-1 1 8-5 114 1 71 6 1 1
--:---OPS
1 1-3 1 - 1 3-3 i 7 3 11 1 91 3 1 11
I
1
RaPi
1 1-3 1 3-3
1
_
---~--~--.~~ ----
HPK
I
1 5-4
5-8 1 3-7 1 4-5 1 _
I
1
91JO 1
12 120
1
3
0
I
1
lJl
VI
33
1938
I
YVPS
Itäsarja jääpaIIossa v. 1938.
YVPS
I
JoPS
-4- 2
/
JoPS
/
11 -3
2-4
/
KäPa
/
3 - 11
/
MP
4- 5
/
3-6
/
1-5
/
5- 4
/
6-3
/
/
I
Maalit
t/
V. Iristeet
H.
MP
KäPa
I
/- /
/ 3- 5 /
21
/
5- 1
-
6
9
/
4
/
112 / 19 /
/ 7/ 16 /
'"o
:§
1
~
Z'"
....,
~8:g~S 0N
+
/
/
/
12
1
5-3
8
'" '"
J, >.
.C'
:~~
~tn--N
/
I IV
-
l'
I I 1 1
1
NtÖO">tÖO M
MOO MO"> on 0
C>OOOOC>~ N
I
l'
~~~~~ l~'
- --
1
1 I : I I
ööoöö ö
OONNNOO N
~~~~oq 0">
<ONNNN cö
1111 I I
gggg~ ö<D
-
IONNN"<1'
1I I I I
-
-
"'"
M---N 0
~ggg~ 0
S3~ö~1Cl
"":oöll"ill"ill"i
1'-
- 10- 0 0
tq
oq <;l
~
--8
-
1g 10
. . ..
OCNOOMO M
r-<oo<or- 00
~"!~C>-: 10
"<1'-OON<O N
-N
<0
-I I -
==
==
;=
.
~
ei
- .....,
~ I ...
OÖNCÖOÖO r-:
oogs-oo
~
1 'ii
öiöc\i';'<ö .n
N"'I"M<OOO
lO l ' 10 Ol N 0
- - . . . . -M
NNC'~N...r
1
I I I
I
~g~~~
r--Ol
<0
ll"i
0">
N
I
M
Ol
N
...rMMll"ir-: ll"i
N
~
-=
Q
~
..ei...,
-
I
1
1
oö-<ttÖ
MOMrMlOMOl
~
1
1
-
...rll"iMr-: -:
N
- -- --
-
en
:~
:e\:
Ig
I IS
öc\iö ·1· 8
~~~
N
-
0
0">
lÖ
M
lO
:vi
M-ONM Ol
r-lOr--N N
-"<1'<001' 0
oicör-:oör-: oi
<00">
<0<0<0<000 ~ I
...
'"
.-"
.",
Q)
"~ ~
.-
~~ ~~ ~
.§
g g ei;g.
:.1'2>~~ .-
'"'"
-"
E
...
C\i~~g~ N
00
34
~
~
en
lO -
m[n'l
::
- .'Q...,=
-
1 i 1 I
tÖc\iM.nlÖ
-10--0"> 0;
"'1" O">.t'l MOO C>
or-r-r--oo Ol
M
10
:.
..
..
-
-
10
0
10
M
<O<O-N- 0">
O">-:-:,,!-: 10
- - - M r-:
J. .1. 11
.1..1. .1.
0"> 00 0"> "<1'
oö
I
':':MM';'< N
O">lOMC"l
c>0">0l~ 10
N ll"i
Ig l II
OO<OM"<1''''' oö
N
1"'1"
1- 3. - Länsisarjaan selviytyivät siis HPS, HPK, RaPi ja
OPS. Kilpailun kulku itse sarjassa selviää oheistetusta taulukosta. Voittajan - HPS :n - m estaruusjoukkueessa p ela sivat : J. Tiiri , M. Viinioksa, M. Savolainen, L. Sinikari, S.
Sinikari, V. Saarinen, V. Ellenberg, A. Koponen , V. Halme,
Y. Sotiola, A. Laine.
ltäsarja. Ilmoittautuneet 14 joukkuetta jaettiin kolmeen
karsintaryhmään , joista kahdesta yksi ja kolmannesta kaksi
joukkuetta pääsi varsinaiseen sarjaan. Karsintaottelut päättyivät seuraavasti: Ka rjalan alue: JoPS- Kalevaiset 12- 1,
SoPS- SP 8- 1, Värtsi län T eräs- SoPS 3- 7, JoPS- SoPS
5- 1. - Savon alue: KPT- VPP 3- 1. MP--KPT 2- 0. _
Viipurin alue: SiU- KäPa 1- 2, YVPS- ViPK 8- 0, KoPS
- Hukat 6- 0, KäPa-KoPS 4-- 3. Sarjaan pääsivät YVPS
j a KäPa. - Kilpailun kulku varsinaisessa Itäsarjassa selviää oheistetusta taulukosta. Itäsarjan mestaruuden voittaneessa YVPS:n joukkueessa pelasivat: E. Järvenpää, K. Villanen , U. Majander, A. Havunen, L. Toiviainen , O. Rann e,
J. Tuomainen , J. Lindroos, R. Kalpio, E. Kariluoma ja A.
Kuparin en .
--"<1'
g I Ig
I
~öir:.:lÖ.n
u:i
O">_~~oq~
I
en
0">
N
0
<0
N-<t':":tÖM r:.:
OM-O<O
~ggsl
I I 1 1 1
g~i;ig~
r-IO,,!~,,!
...r
-lt')M-M
III
/
0
-'2-
g l ~ l g on
N
-<tMlÖ':':öO
~
~~~~~ 00
II
2
--
gs;~~~ 00
~ ~C> 1'.-:
"<1'r-NN- oö
M
1-1
~
I
I
~ i
10
~~8~ ~
IO<ON"<1' 00
. . .:
N
Länsisarja. eteläinen
Ij~ I M~ksa-fI
Ollelu aikka
P
I
VIa
Brullotulot
Kenllä- / Liiton
vuokra
os uu s
Po r voo.. ... . 6
Hyv in kää.. . . 6
Turku . . ..... 12
Tammisaari .
6
Hanko. .. ... . 6
Hels inki .. ... 6
1.156
854
3.1 12
1.245
1.522
1.690 ,
6.181: 3.426:17.549:5.901:9.447: 9.492: -
/ 42/
9.579 /
51.996:- / IO.8i630/
/ Ma tka- / Päivä- / Tuomari -/ Mainos- /
kusl.
rahat
maksut
kulut
1.800:900: 3.750:65
1.200:1.072:65
2.153: -
5.062:3.922: ·9.134' 3.180: 4.290:3.928:-
2.160:2.160:3.fioo:2.160: 2160:2.160: -
Lällsisal'.la, pohjoinen.
6
6
6
6
6
6
6
2.157
2.587
1.427
2.153
1.496
1.245
3.734
9.5 13:21.241:6.266:15.823:' 6.872:6.143: 25.944.-
725: 3.162:2.373:45
- .
2.220.50
1.115:1.150: 3.493:50
657: 352:75
115:-
Nellotulos
+
/
1.492:607:50
2.592:790; 924: 1.650: -
I
7.593: 9.791: 9.819:10.800:
8.682:- /
8.643:9.831.-
_
-
6.253: 6.111:50
5.621:15
3.165: 271 :40
1.165: -
/ 29.516: -/ 14.400: - / 4.852: - / 6.883 25 / 8.055:50 /
I - - - - -____~~----~------~----~------~
Tampere . .. . .
Vaasa. . .....
Valkeakoski ..
Kok kol a. · · ·· 1
Hauma ... . .. /
~?r i .... ......
J le larsaan ...
805: 798: 600: 1.079: 919: 651 : -
I
Muut
kulut
/ 22.587:05
o------.----~.-----~-----~------
2.160: 2.160:2.160: 2.160: 2.160: 2.160:
2.160. -
984480: 1450:50
1.166:1.202:1.143:1.265.-
819 2.406.60
983'25
1.691 :70
1.146:-/
1.156:50
1.192:50
1.261: 1.660: 514: 1.317: 1.186:1.171?5
1.675. -
_
1.581:40
_
_
_.
7.598.-
4.029: _
8.660.75
3.685:15
7.504: 8.131:25
_
1
/ 42/ 14.799 /
91.802:-- / 8.480.95 1
/ 65. 161 :- 1 15.120: -/ 7:690:501 9.395:551 8.784:751 9.179:401 32010:15
1 22.830:75
Loppusarja.
--------~--~--~------~------~----~~
So rta vala . . . .
Pietarsaari . ..
Viipur i ......
Helsinki. ... .
1
1
2
2
402
916
767
2.310
1.664: 5.820: 4.650: 13.028: -
83:20
582: 664:30
2.605:60
840: 2.770:3.139:4.558: -
1 61 4.395 1 25.162:- 1 3.935:10 /
111.307: -1
360: 360: 720: 720: -
222: _
199: _
130:160:-
200:,185: 644:002:-
2.160: -1
711 ; -/
1.631: -/
383: _
20:':917: 663:-
_
424:20
1.519: _
_
1.564:30
3.719.40,
_
2.168: - 1 5.238:401 1.988:50
1 3.249:901
--
- -+
~ ;.
~-------- t
- - - - - - - - • .- - --1
Maakuntasarja.
Vaasa .... . ..
Jyväskylä . ...
Värtsilä ... . . .
Parainen ... .
Tamper e .....
Heinola ... . . .
Hanko ... . ..
1
1
1
1
1
1
1
200
229
187
254
36
209
136
1.251
1
71
1
1.000: 950: 387: 1.132: 220:733: 703:5.125: -1
-
100: 150: 48: 135:15
433:151
360:50:86' 360:166. 3fiO:116:360:210:360:198: 360: 174:9.616:
-1
2.160:1
1.000:1
1
1.350: -\
800: 2.018: 1.122: 1.998:1.428:900:-
61: -158:75
285:70: 253:215 125:-135: 140: 146: 105:29:70
223:795:70 1 1.150:75 1
821:379:75
2.480:906: 2.773:1.552: 1.118:85
110.030:60
Pohjois-Suomen sarja.
2
2
2
Oul u ........
Kemi ........
Kajaani . .. . ..
573
468
1.382
1 61 2.423 1
1.788:2.312:4.436: -
178:80
18485
200: -
8.536: -1
563:651
1.440: 1.848:2.226: 1 5.514: 7
720: 720:720:/
418: 260:376:-
296:10
332:50
568: -
170:260:617: -
1.434:90
1.293:35
271 : -
2.160:- / 1.054:- 1 1.196:60 1 1.047:- 1
1 2.999:25
Karsinnat Itä-Länsisarjaan.
2
1
2
1
1
Kokkola .....
Hyvinkää . ...
Voikka ......
Mikkeli ......
Hanko .... .. .
603
266
206
84
3.975: 1.220:730:428:-
288
1.148: ~
497:70
150: 20: 21 :40
157:40
7.501 :-/
846:50/
1 71 1.447 1
I
954 360: 972: 360:1.274:360:1.776:360:1.300:360: 1 6.2i6: --1 1.800: - 1
412: 133:120:182:116:963: -1
324:15
300: 98: 135:89:60
946:75 1
205: 42: -34:214:75: -
1.222:15
-
-
737: 1.176:2.26040
950. 570:-1 1.222:15 / 5.123:40
.
Kaikki sarja t
1 3.901:25
yh tee nsä 231 1144.519 11.058.217: -1 195.090:851105.456:801280.868: -1 74.160:-1 42.326:50 181.772.45 160.710:25 1217.832:151
Mestaruussal'ja jäiipalloilllssa 1938.
o llelupalkka"3
.
I~
.....
, Maksa-/
.
VJa
Brultotnl o t
/ Kenttä- / Liiton
vuokra
osuus
/ Matka- , Päi väkust.
rahat
Ne tto tulo s
' Mainos- / Tuomari -/ Mnut
kulut
mak s ut
kulut
/
Helsi nki .....
Vaasa .......
Varkaus .....
PO(VOO .... .. .
Viipuri ...... ,
Savon linn a . . .
Lappeenranta.
9
5
3
3
7
3
3
6.705 / 64.637: 16.661:e>5 / 7.62685 11 .255: 1.717
12.475: 2.570: 482:20 11.029: 1.745: 338: 1.535 / 8.737: '5.833:-1.274
5.803: 1.500:29680 3.544: 3.197
24.216: 4.336:70 2.849:70 4.840: -/
466:65 2.366: 1.353 / 7.309: -/ 1.439:80
897
6.054. 1.192:90
398.60 1.703:~
2.340: 6.818:00 / 1,215: 1.560: 947.1.626.25
1.170:1.168:- 1.357: 1.170: 853:570: 945: 1.560: -/ 2.976: 1.170· 1.300: 848: 1.170:- 1.145: - . 592:/ 33 / 16.678 / 129.231 : -/ 29.446:25 / 12.458:80 /40.570:- 110.140:- / 15.886:30 1 6.474:-1
+
-
1
3.150:90 / 15.569.35
1.004:50
6.743:95
1.245:4.119 441. 2.571 :80
2.629:50 4.079.10
1.13750
1.418:95
1.071:1.224·50
10.685:40 / 19.64845 / 16.078:20
1 3.570.25 1
--
Länsisarja jääpalloilussa 1938.
Helsinki . . . .. 1
H äm ee nlinna . 1
Ra uma .... . . 2
Ou lu ... . .... . 2
319
118
625
689
1 6 1 1.751 /
1.898:468:3317: 3.817.9.560: -- /
825:- 1
770: 979: 1.523: 1.215; 4.487: - 1
100:150:100 60:75
410:75 /
750: 75: -
3.276:- 1 390:565:50
390:2.804:780: 6.299 - I 750: 112.944:50 1 2.310: - /
-
299: 78:266: 350:25
110: 424:168: 73: 330: 364:20
413:335:993·25 / 1.021; - / 1.196:20 1
3.351: 881:50
1.167:20
4.330.25
1 9.729:95
200: 128: 342: 25('·220: 147: 390:398: 420:264:· 324: 45240
/ 9.663:50 1 2:340: - 1 1.113: - 1 1.070: - / 1 361 :40 1
1.590:2.361 :2.798.50
4.722:15
/ 11.471 :65
Itäsarja jääpalloilussa 1938
1
1
2
2
E nso ... . ....
Joensuu ... . ..
Käk isalmi . . . .
Mikkeli . .....
/ 61
184
159
379
276
998 /
1.200: 2.174: 2.233:50
4.056:-
t-
\ r - --
1
1
1
1
1
1
126
202
316
219
233
304
1 6 1 1.400 1
t
- t
- -
H elsi nki .... .
Mikkeli .. ....
Viipuri ... ....
E ns o ........ .
Savon linna ...
Pori ... .. ... .
390:390: 780:780:-
580:929: 2.235: 779: - 1
1.287: -1
1.525. 7.335: - 1
-
46:45
447:100: 257:40
120: 970:25 1
f _ _ _ _~
Ilon Mestaruussarjaan 1938
390:1.443:390:1.092:390: 936:390: 2.132: 780: 390: - 1
390: 1.400:1 7.783:- 1 2.340:- 1
407:25
80: 22550
22120 1 212: 363:50
135: 68: 131:178: 140: 379:50
200: 225:289: 317: 172:75
826:95 1 1.122: - 1 1.795:75 1
1.740:25
1.208:15
104·50
2.292: 944:90
1. 1 63:75
1 7.503:55
l{ursinnat ji:iäpallon Itäsal'jaan.
1
1
KäkisRlmi ....
Kotka . ..... .
Simpele ......
Enso ........
Kuopio ......
So rtava la ... ..
Värtsilä ......
Mikk eli ......
Joensuu .....
1
1'
1
1
1
1
2
246
143
158
92
83
56
53
169
164
[ 10 [ 1.164 [
946: 359: 479 376: -409: 214: 103:796: 666:4.348: - [
150: -
75: 100:275: 50: -
38:80
200:888:80 [
1.742: -
390:273: 550:-
415: 780:676: -
390: 390: 390: 390: 300:390: 390: -
220:96:120: 172: 150:78:165: _.
171: -
166: 123: 160: 128: 50: 50: i31: 160: 100: -
250:180:-·
98: 62: 117 36: 53: 241:20
313: -
[ 4.826: - [ 2.640: - [ 1.172: - [ 1.068: - [ 1.350:50 [
1.972:40:754:749:1.123:-
796:979:1.184: [ 7.597: -
){arsinnal jääpallon Länsisarjaan.
Rauma ......
Pori . . ...... .
H els inki ... . .
Jämsä nk os ki .
Oulu . . ......
Vaasa ... .. . . ,
Hämeenlinna .
Turku. ......
2
3
2
1
1
1I
1
1
453
436
85
66
156
123
75
-
-
315: -1
500: 150:200: 75: -
1.275: 950: 351:882:1.105:2.197: -1
1.314. -
780: - 1
780: 390: 390: 390: 390: 390:-
288:453:50 75: 144:25
149:
183:50 1
420: 683: 220:50: 50:50:163: 50: -
276:- 1
291: 248:62:55:348:337:29: -
998:- I
1.660.1.202:1.264: 1087: 2.827:25
2.169:50
79:-
[ 8.074: - [ 3.450:- [ 1.342:75 [ 1.686: - [ 1.646:- [
[ 11.286:75
67 [ 23.385 [ 161.113: - [ 33.781 :65 [ 12.458:80 [83.861:- [ 23.220: - [ 21.334:25 [ 12.441 :- [ 18.034:95 [
[44.018:65
Kaikki sarjat 1 12 [ 1.394 [
yht eensä
2.041: 1.812: 557: 285: 657: 507: 293:-
6.152: - [ 1.240: - [
Liite N:o 1.
3 §.
POYTÄKIRJA, pidetty Suomen Palloliiton varsinaisessa
edustajakokouksessa joulukuun 5. päivänä 1937 alkaen
klo 10 ap. hotelli Helsingin juhlahuoneistossa Kluuvikadun
8:ssa Helsingin kaupungissa. Edustettuina olivat seuraavat
87 jäsenyhdistystä edustaen yhteensä 451 ääntä, nimittäin:
Helsingin Jalkapalloklubi, Idrottsföreningen Kamraterna
(H:fors), Kronohagens Idrottsförenillg, Helsingin Palloseura, Helsingin Toverit, Makkabi, Jukolan Pojat, Malmin
Ponnistajat, IK 32, KFUM, Helsingin NMKY, IF Järva,
Motions-Kamraterna, Yhdistyneitten Villa tehtaitten PaUoilijat, Pallo-Pojat, Akademiska Idrottsklubben, Turun Palloseura, Turun UL:n Palloilijat, Turun Riento, Idrottsföreningen Kamraterna (Åbo), Makkabe, Turun NMKY, Pargas
Idrottsförening, Turun Kärpät, Viipurin Reipas, Viipurin
PalJoseura, Viipurin Ilves, Viipurin Pallok erho, Viipurin
Venäläinen Yhdistys, Uuraan Palloveikot, Lappeenra..nnan
Urheilu-Miehet, Etelä-Saimaan Kisa , Kuokkalan Rajaveikot, Käkisalmen Palloilijat, Simpeleen Urheilijat, Ylä-Vuok sen PalJoseura, Kuopion Palloseura, Kuopion Pallo-Toverit,
WP 35, Kajaanin Palloilijat, Mikkelin Palloilijat, Savonlinnan Pallo-Kerho, Savon Pallo, Sorsakosken Urheilijat,
Suonenjoen Vasama, Varkauden Pallo-Pojat, Pallo-Kerho
37, Vaasan Palloseura, Idrottsföreningen Kamraterna
(Wasa ), Vaasan Pallo-Veikot, Gamlakarleby Bollklubb,
Kokkolan Palloveikot, Idrottsföreningen Drott, Kotkan Palloseura, Myllykosken Kilpa-Veikot, Kouvolan Urheilijain
Palloilijat, Voikkaan Urheilu-Veikot, Kymin tehtaan Urheiluse ura, Lahden Pallo-Miehet, Heinolan Isku, G.- & I.-föreningen Tor, Jyväskylän Palloilijat, Jämsänkosk en Ilves.
Saarijärven Pallo-Paavot, Tampereen Palloilijat, Tampereen Kisa-Veikot, Ilves r.y. (Tampere), Tammerfo rs BolIklubb, Valkeakosken Haka, Pirkkalan Urheilijat, Hämeenlinnan Pallokerho, Hämeenlinnan Tarmo, Forssan Palloseura, Tervakosken Pato, Porin Palloilijat, Porin Kärpät,
Pallo-Iirot, Sortavalan Palloseura, Joensuun Kalevaiset,
Liperin Kivckkäät, Hangö IdrottSklubb, Han gö Bollklubb,
Ekenäs Idrottsförening, Kyrkslätt Jdrottsförening, Karis
Idrottsklubb ja Kemin Palloseura. Edustettuina olivat vielä
Havin Kiri, Vaajakosken Tehtaitten Urheilijat ja Äänekosk en Palloseura , joilla kuilenkaan ei ollut äänioikeutta.
1 §.
Sitten kuin liiton puheenjohtaja, ilTs. E. von Frenckell oli lyhyellä
puheella lausunut edustajat tervetulleiksi, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi sen avaaja.
Sihteeriksi valittiin liiton sihteeri, toim. Tauno Linnavuori se kä pöytäkirjan tarkastajiksi konltoristit Gunnar Åström ja Toivo Yli maa.
2
§.
Kokous todettiin liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla kokoonkutsutuksi , laaliseksi ja päätösvaltaiseksi.
40
Todettiin, että 87 jäsenseuraa oli ed ustettun a ollen näiden yhteinen
äänimäärä 451 ääntä.
4 §.
Liiton vuosikertomus, joka oli painettuna jaettu edustajille, hyväksyttiin keskustelutta. (Li ite N:o 1.)
5 §.
+
Esitettiin tilinpäätös (liite N:o 2) ja tilintarkastajain lausunto (liite
N:o 3). Sitten kuin liittohallitus oli poistunut kokoushuone~~.ta,. edu~­
tajakokous, hallitussihteeri A. Kekonin johtaessa puh.~tta, ~a~~t.1 yks~­
mielisesti hyväksyä tilit, vahvistaa tilinpäätöksen seka myontaa hallitukselle kiitollisuudella tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 11/10 1936
-10/11 1937.
6 §.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen ins. E. von
Frenckell.
Hallituksen jäsenten vaalia var ten esi tettiin kaksi ehdokaslis taa. Sitten kuin oli pidetty 20 minuutin tauko neuvotteluja varten, puheen:
johtaja ilmoitti, ettei listojen yhdistämises tä oltu sov~ttu.'. mink~ .. vu~~sI
oli asetettava vaalilautakunta vaalin toimittamiseksI hIton saantoJen
edellyttämällä tavalla. Tähän vaalilautakuntaan tulivat pu~eenjohta~ana
ins. von Frenckell, jäseninä taloudenhoitaja E. A. Pekonen Ja hra VeIkko
Kosunen.
Vaalilautakunnan siirryttyä pitämään kokoustaan, jossa läsnä olivat
myös listojen asiamiehet, hallitussihteeri A. Keko~i .ja ins. ~ ..A. E~ho.lm,
edustajakokous jatkoi esityslistalla olevien aSIOItten kaslttelya lllS.
Kauko Karvosen puheenjohdolla.
7
§.
Esitettiin liittohallituksen ehdotus liiton vuoden 1938 tulo- ja menoarvioksi, mikä hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite N:o 4.)
Tässä yhteydessä valmennuskomitean puheenjohtaja, toimittaja H~.go
Valpas selosti liiton valmennussuunnitelmia. Liiton palvelukseen kIInnitetään n. 2 kuukauden ajaksi lehtori Niilo Tammisalo, joka asiantuntijana ja liiton valmennuskomitean apuna valvoo liiton kurssitoimintaa
ja samalla osallistuu knrssien pi toon. Eri piireissä jä~je~tetään p~ri
päivää kestävät seuravalmentajakurssit ja niinikään jUlllonvalmentaJakurssit. Näiden kurssien pitäjinä ovat piirivalmentajat sekä leht. Tammisalo. Liitto suorittaa kurssinpitäjien matkakulut ja heidän palkkionsa.
- Jääpalloilun lentoti laisuuksia järjestetään useassa piirissä. - Jalkapalloelokuvan valmistus pannaan alulle v. 1938. Filmistä tulee sekä
propaganda- että opetuselokuva.
Esitetty suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
·1
8 §.
Ins. von FrenckelIin ryhdyttyä jälleen johtamaan puhetta käytiin toimittamaan liittohallHuksen vaalia. Ehdokaslistat olivat seuraavat : lista
:0 1: J. Suomela, O. Kosunen , A. Holopainen, M. Jukola, R. Räisänen,
H. Valpas, T. Tornivuori, G. Åström. - Lista N:o 2: T. Tornivuori, G.
Åström, N. Koskinen, B. Sjöström, Y. Reijonen, M. Holopainen, L. Hartman, Y. Suontausta.
Äänestyksen päätyttyä ja vaalilautakunnan siirryttyä laskemaan vaalin tulosta kokous jatkui ins. Karvosen puheenjohdolla.
9 §.
Liitolle suoritettavan jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 50 mk.
10 §.
Sarjakomitean puheenjohtaja, maist. T. Tornivuori alusti liittohallituksen ehdotuksen vuoden 1938 jalkapallosarjoiksi.
Alustuksen johdosta käydyssä keskustelussa lausulliin liittohallitukselle ja sarjakomitealle tunnustus siitä, että liiton alempia sarjoja oli
ehdotettu laajennettavaksi. Kuitenkin eräät puhujat pidättivät oikeuden
saada ehdottaa yksityiskohtaisessa käsittelyssä muutoksia. Tri Jukola
ehdotti, ettei kaikkia Itä-Länsi-sarjan uusia paikkoja ilman muuta täytettäisi, vaan että keväällä määrättäisiin suoritettavaksi karsintoja.
Äänestyksessä LH:n ja tri Jukolan' ehdotuksen välillä viimeksimainittu
voitti 264 äänellä 183 vastaan.
Ehdotuksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin vuoden 1938 jalkapallosarjoihin nähden seuraava päätös:
MESTARUUSSARJA pelataan 8:n joukkueen kaksinkertaisena sarjana.
Huonoin putoaa, mutta 7. joukkue joutuu n .s. lajitteluoUeluun ItäLänsi-sarjan toiseksi parhaan joukkueen kanssa. - Keskustelun ku~uessa tehtiin kannatettu ehdotus, jonka mukaan mestaruussarjasta
Ilman muuta putoaisi kaksi huonointa joukkuetta. Äänestettäessä tämän ja liittohallituksen ehdotuksen välillä viimeksimainittu voitti 260
äänellä 144 vastaan.
ITÄ-LÄNSI-SARJAN jako lohkoihin liittohallituksen ehdottamalla
tav~lIa .hyväks~t~~in periaatteena yksimielisesti. Mitä eri lohkoihin pääsevIIn JoukkuelsJII1 tulee, päätettiin seuraavaa:
Länsi, eteläinen : KIF, Akilles, Ekenäs IF, HBK, Turun UL ja Turun
lFK sekä yksi seuraavista kolmesta joukkueesta keväällä suoritettavien
kar~intojen pe~usteella : Yhdistyneitten Villatehtaitten Palloilijat, Hangö
IK Ja Turun Rlento. Yhteensä siis 7 joukkuetta. Pelataan ' kaksinkertain en sarja.
Länsi, pohjoinen : Pallo-lirot, Porin Palloilijat, Tampereen Palloilijat,
Valkeakosken Haka, Vaasan IFK ja Drott sekä yksi seuraavista kolmesta
joukkueesta keväällä suoritettavien karsintojen perusteella: Vaasan
Pallo- Veikot, GBK ja Kokkolan Palloveikot. Yhteensä siis 7 joukkuetta.
Pelataan kaksinkertainen sarja.
42
Ins. T. A. Ekholm pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi käsityksensä olevan, että Tampere ja Valkeakoski kuuluisivat maantieteellisesti eteläiseen lohkoon.
Itä, eteläinen: Reipas, VIPS, Kotkan Palloseura, Kouvolan Urheilijain
Palloilijat, Ylä-Vuoksen Palloseura ja Simpeleen Urheilijat sekä yksi
seuraavista kolmesta joukkueesta keväällä suoritettavien karsintojen
perusteella Loviisan Tor, Voikkaan Urheilu-Veikot ja Viipurin neljäs
joukkue (Susien, Reippaan ja ViPS:n jälkeen). Yhteensä siis 7 joukkuetta. Pelataan kaksinkertainen sarja.
Itä, pohjoinen: Kuopion Palloseura, WP 35, Joensuun Palloseura ja
Sortavalan Palloseura sekä keväällä suori tettavan karsinnan perusteella
joko Mikkelin Palloilijat tai Sortavalan Palloilijat. Yhteensä siis 5 joukkuetta. Pelataan kaksinkertainen sarja.
Putoamisiin ja nousemisiin nähden noudatetaan tähänastisia periaatteita.
Lohkosarjojen päätyttyä pelaavat keskenään kaksoissarjan Länsi E:n
voittaja ja Länsi P:n voittaja ja samoin pelaavat kesk enään kaksoissarjan Itä E:n voittaja ja Itä P:n voittaja. Kun täten on saatu selville
Länsi-sarjan ja Itä-sarjan mestarit, alkavat n.s. lajitteluottelut. Niihin
osallistuivat Länsi-sarjan mestari ja Itä-sarjan mestari sekä Mestaruussarjan 7. joukkue. Ensin pelaavat keskenään kaksi ensinmainittua kaksinkertaisen sarjan. Voittaja nousee ilman muuta seuraavan vuoden
Mestaruussarjaan. Hävinnyt joukkue pelaa kaksinkertaisen sarjan Mestaruussarjan 7. joukkueen kanssa, elleivät joukkueet oie samalta paikkakunnalta, missä tapauksessa suoritetaan vain yksi ottelu. Voittaja
nousee seuraavan vuoden Mestaruussarjaan.
MAAKU TASARJA pelataan kuten tähänkin asti karsintajärjestelmän
mukaisesti; kuitenkin jaetaan joukkueet lohkoihin kuten Itä-Länsi-sarjassa.
POHJOIS-SUOMEN SARJA pelataan kaksinkertaisena seuraavien
joukkueitten kesken: Oulun Palloseura, Kemin Palloseura ja Kajaanin
Palloilijat.
Mestaruussarjan verotus samoin kuin sen korvauksen suuruus, jonka
liitto suorittaa tappioista Itä-Länsi-sarjassa, Maakuntasarjassa ja Pohjois-Suomen sarjassa, pysytetään ennallaan. Mikäli n.s. lajitteluotteluihin päässeille Itä-Länsi-sarjan joukkueille näistä otLeluista tulee voittoa,
vähennetään se näille joukkueille ltä-Länsi-sarjassa mahdollisesti aiheutuneista tappioista, minkä jälkeen liitto korvaa jälell ejäävästä tappiosta
puolet.
Mestaruussarjan joukkuetta, joka joutuu lajitteluotteluihin,
verotetaan samalla tapaa kuin Mestaruussarjassa.
11. §.
Ins. von Frenckell luki vaalilautakunnan pöytäkirjan, jonka mukaan
hallituksen vaalissa oli annetLu yhteensä 451 ääntä. Lista N:o 1 oli
43
saanut 283 ja lista :0 2 168 ääntä. Vaalilautakunnan pöytäkirjan mukaan (liite N:o 5) olivat valituiksi tulleet:
pastori J. Suomela ......... . (Iista 1), vertausluku 283
maisteri T. Tornivuori ..... .
(2 ),
168
konttoristi O. Kosunen ..... .
(1),
141,5
pankinjoht. A. Holopainen ..
(1),
94,33
konttoristi G. Åström ..... .
(2),
84,0
fil.-tri Martti Jukola ....... .
(1),
70,75
johtaja R. Räisänen ....... .
(1 ),
56,6
kamreeri N. Koskinen
(2),
56,0
12. §.
Liiton tilintarkastajiksi valittiin johtaja A. Englund ja konttoristi T.
Ylimaa, varalle ins. F. E. Siimes ja johtaja E. Johansson, kaikki Helsingistä.
13. §.
Ylä- Vuoksen Palloseuran aloitteen johdosta, joka tarkoitti liiton toimintasääntöjen 1. ja 2. §§:n muuttamista niin, että liiton nimeksi tulisi
Suomen Palloliitto ja viralliseksi kieleksi suomi, puheenjohtaja ilmoitti
laajennetun liittohallituksen yksimielisesti ehdoUavan , että kysymys jätettäisiin valitun liittohallituksen tai sen asettaman komitean valmisteltavaksi samalla kuin olisi tarkastettava säännöt kokonaisuudessaan.
Sitten kuin fil.-tri Martti Jukola oli käyttämässään puheenvuorossa
perustellut seuransa tekemää aloitella ja ilmoittanut aseltuvansa sa malle kannalle kuin laajennettu liittohallitus, tämän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
14. §.
Toimittaja Hugo Valpas alusti kysymyksen liiton kilpailusääntöjen 26.
§:n muuttamisesta. Muutoksen tarkoituksena on lähinnä ehkäistä n.S.
värväys toiminta. - Alustuksen johdosta keskusteItua mainittu pykälä
hyväksyttiin seuraavassa muodossa:
• 26. §. Pelaaja, joka muuttaa toiseen se uraan, ei voi edustaa uutta
seuraansa kilpailussa ennen kuin vähintään kuudenkymmenen (60) päi.
vän kulullua siitä kuin hän viimeksi edusti entistä se uraansa virallisessa
ottelussa.
Toiseen seuraan muuttanut pelaaja saa edustaa uulla seuraansa pelattuaan kolme (3) kuukautta uuden seuransa sellaisessa joukkueessa, joka
luokittelussa kuuluu yhtä luokkaa alemmaksi kuin se joukkue, jossa hän
vanhan seuran jäsenyydessä viimeksi pelasi.
Kausi lasketaan jalkapalloilussa alkavaksi toukokuun 1. p:nä ja päät.
tyväksi lokakuun 31. p:nä.
Jos siis pelaaja, joka esim. seurassa A pelaa sen edustusjoukkueessa
(1 j.), muuttaa esim. heinäkuun 1. p:nä seuraan B, hän saa edustaa vii.
44
J'a silloinkin
meksimainittua vasta saman vuoden syys k uun 1. [rnä
.
.. vain
2., 3. j.n.e. luokan joukkueessa. Seuran B edustusjou~~ueessa ha~. s~a
siis pelata vasta muuttovuotta seuraavan vuoden kesakuun 1. palvan
jälkeen.
k . k
Ellei muuttavan pelaajan uudella seuralla . Iuo~aa alemma .Sl uu·
. kkuetta ole pelaaja saa edellämainituin alkaedellytyksm edus·
Iuvaa . J
Ou,
.
't k
dus
taa lähinnä korkeampaa luokkaa olevaa joukkuetta, ei km en aan e
.
tusjoukkuetta.
'
.
".
Muuttorajoituksiin nähden tehdään poikkeus, JOs. s.eu~a lakkaa tOlm~
masta tai jos pelaajan entinen seura antaa hänelle klrJ~~h~en suostumu~.
sensa muuttoon ja liittohallitus muuton hyväksyy .... Tallolll ~aa ~elaa~.a
edustaa uutta seuraansa 60 P äivän kuluttua sen Jalkeen kwn han V11meksi virallisessa ottelussa edusti entistä seuraansa.
.. .....
.
····
kälän määräykset koskevat sekä jalka· etta JaapallOllua.
T aman
py
.
'1 I ..
l
h
Ellei pelaajan . vanhalla seuralla . näitä molempia pallol u aJeJa 0 e
'elmassaan, pelaajalla on oikeus ilman . karanteeniaikaa . edust~a tOIsta
J
.... 1 "ssa J'oka ei kuulu hänen . vanhan seuransa' ohjelmaan.
seuraa suna aJI
,
......
§ .... .
Viitataan kansallisia kilpailuja koskevien saannosten 7. .aan.
.
.. , .... 1938 »
Säänlömuutos astuu voimaan tammikuun 1. palvana
.
?.
15. §.
.. t ~ siirrettiin käsiteltäväksi yli·
Kysymys vuoden 1938 jääpa II osarj~~s
määräisessä edustajakokouksessa kevaalla 1938.
16. §.
. htaj'a ehdotti että liiton eroava varapuheenjohtaja, ins. Kauko
P uhe e
nJo,
. t' . t
Karvonen, joka on kuulunut liittohallitukseen 14 vuotta Ja Olmmu
vuosikymmenen umpeen liiton varapuheenjohtajana, sekä toimittaj~
17 vuotta, kutsuttalB eng t S J'o" stro"m " J'oka on kuulunut liittohallitukseen
.. .. ..
..
.. k ' r'
..
t nustukseksi heidän suuriarvoisesta tyostaan luton hyva Sl, 11sun, un
.
'tuk
ton ainaisiksi jäseniksi. Kokous hyväksyi ehdotuksen SUOSlOnOSOI .sin. Puheenjohtaja kiitti eroavia puheella, johon ins. Karvonen vastasI.
17. § .
Kokous julistettiin päättyneeksi klo 15.
Vakuudeksi:
E. von F r e n c k e 1 L
Kokouksen puheenjohtaja.
T a u noL i n n a v u 0 r i.
Kokouksen sihteen.
. h a~aJ'tt u kokouksen menon ja päätösten
Pöytä kirja tarkastettu ja
mukaiseksi.
Helsinki, joulukuun 14. päivänä 1937.
G. Å str öm.
T . YI i maa.
45
Liite N:o 2
!'ÖYTÄKIRJA Suomen Palloliiton ylimääräisestä edus-
taJa~ok?u~sesta hu.htikuun 24. päivänä 1938 klo 13 Hotelli
~elsll1glssa KI~lUvlkadun 8:ssa Helsingin kaupungissa.
Edust.ettull1a...?II~.at seur.aavat 34 jäsenseuraa edustaen vhteensa 21.6 aant.a: .Helsll1gin Pallose ura, Helsingin Jalkap~lloklubl , Helslllgll1 Toverit, Jukolan Pojat, IdrottsföreulI1gen Kamraterna (H elsingfors ), Motions-Kamrat~rna
Kronohagens
Idrottsförening
....
V··IIpunn
.'
V"
.
' Turur} Palloseu
,
100,
R
.
IIpUrll1
llves
P elpas,
II
U
' Viipurin Pallo kerho , Yla"
,- V uo l-,sen
a osema,
uraan Pallo-Veikot, Käkisalmen Palloili 'at
Vaasan Palloseu~a, Idrottsföreningen Kamraterna (Wa;a)'
VaaSa!l Pallo-Veikot, Kuopion Palloseura, Kuopion Pallo~
Tovent, WP 35, Varkauden Pallo-pojat, Mikkelin PalloiliJat, Savo~l .P.allo, Savonlinnan Pallokerho, Kotkau Palloseura, Kaipiaisten Kajastus, Porin Kärpät, Sortavalan Palloseura, Jo ens u~.n P.~lloseu:a, .~yväskylän Palloilijat, V. & U.seura Ilves (~amsankoskl ), Aänekosken Palloseura Vaa 'a~osken T.ehtmtten Urheilijat ja Mäntän Urheilijat. 'Ed ~_
Jlen yhtelllen lukumäärä: 52.
us a
1
§.
Kokouks~n ~.v~.si liiton puheenjohtaja, ins. E. von Frenckell lyhyellä
puheella, mlllka Jalkeen kokouksen puheeIlJ'ohtaJ'aksi vall'ttl'l'
.
k"'1
.
n sen avaaJa
se a Sl lteerJksi liiton sihteeri Tauno Linnavuori.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ins. Kauko Karvonen J'a t ' ' tt .
Pehr Lindholm.
Olml aja
2 §.
Kokous todettiin Uiton sääntöjen edelly ttämä llä tava lla kokoon kutsutuksi , lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että ed ustettuina 011' 34
.
. J'a" senseuraa, Joiden
yhteinen ää nimää rä oli 216 ääntä.
3 §.
Vuoden 1939 jääpallosarJ'oJ'a l{oskeval1 k ysymyksen alusti jääpallosarjakomitea n puo~csta mainitun komitean puheenjohtaja, talouden hoi,taja E. A. Pekonen.
. .. Sitten
.
tt" kuin. yleiskeskustelussa oli käytetty muutamia puhee nvuoroJa,
sIIrry un aSian yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Käsittelyn pohjana olleen ~h~otuksen suhteen tehtiin tällöin .muutosehdotuksia.
TO~~.lttaja Pehr Lindholm ehdotti, että Mestaruussarjassa vero alennetta
lSllJ1 10
prosenttiin. Kun tätä ehdotusta oli kannatettu ' t011111
' 't e tl"1111
....
"
aanestys,
Jolloll1
hra L:n ehdotus voitti 129 äänellä 83 vas taan. ,en
S
..
k .
sijaan ra~ eSlvat kannatuksen puutteessa seuraavat muutosehdotukset:
ehdotus, Jonka mukaan Vaasan Pallo-Veikot olisi sil'rretty Pol'
.'
T'
- .
lJanmaan
salJasta urun-Satakunnan sarjaan' ehdo tus J'onk a l11uk
J
P II
1"
..
" ,
aan oensuun
a oseura OISI sIIrretty Laatokan-Karjalan sarjasta Sis:imaan
.
jonka mukaan Länsisarjan J'a ItäsarJ'a n 1011ko's arJolssa
" sarIJ,~an;
e hdotus,
,
IIton
suontetlava korvaus otteluiden tappioista olisi koroitettu 50 prosenttiin .
46
Nä in ollen hyviiksyttiin vuoden 1939 jääpallosarjat pelattavaksi seuraavasti ja seuraavin määräyksin:
MESTARUUSSARJA pela taan kahdessa lohkossa samaan tapaan kui,n
edellisenä talvena, t.s. kummassakin lohkossa pelataan kuuden joukkueen kesken yksinkertainen sarja. Lohkojen voittajat pelaavat keskenään ottelun mestaruudesta sekä lohkojen kakkoset ottelun pronssimitaleista. Kummankin lohkon huonoin putoaa se uraavaksi vuodeksi
alasarjaan, - Mestaruussarjan läntiseen lohkoon tulevat Helsingin IFK,
Helsingin Jalkapalloklubi, H elsingin Palloseura, Akilles, Vaasan IFK ja
Vaasan Palloseura sekä itäiseen lohkoon Sudet, Viipurin Palloseura.
Viipurin Ilves, Ylä-Vuoksen Palloseura, Savonlinnan Pallo kerho ja
WP 35. Sarjan vero on 10 prosenttia,
LÄNSISARJA jaetaan kolmeen lohkoon seuraavasti:
Uudenmaan-Hämeen sarja: KIF , JP, PU, HPK, ja Tampereen Ilves,
tai , ellei Ilves halua mukaan, Tammerfors Bollklubb, yhteensä 5 joukkuetta. Yksinkertainen sarja.
Turun-Satakunnan sarja : TPS, Turun NMKY, RaPi , PoPa ja Kärpät,
yhteensä 5 jo'ukkuetta, Yksinkertainen sarja.
Pohjanmaan sarja: VPV, KPV, OPS ja OLS, yhteensä 4 joukkuetta.
Yksinkertainen sarja.
Lohkosarjojen päätyttyä pelaavat lohkojen voittajat, yhteensä siis 3
joukkuetta, keskenään yksinkertaisen sarjan. Voittaja on Länsisarjan
mestari.
Kunkin lohkosarjan huonoin joukkue putoaa lohkosarjasta ja tilalle
tulee joku muu joukkue, ellei myöhemmin toisin päätetä.
ITÄSARJA jae taan kolmeen lohkoon seuraavasti:
Kymenlaakson-Viipurin sarja: KoPS, Hukat, LUM, Reipas ja Viipurin
PalJo kerho, yhteensä 5 joukkuetta. Yksinkertainen sarja.
Laatokan-Karjalan sarja: KäPa, SiU, SoPS ja JoPS, yhteensä 4 joukkuetta. Yksinkertainen sarja.
Sisämaan sarja: KPT, VPP, MP ja Jämsänkosken Ilves, yhteensä 4
joukkuetta. Yksinkertainen sarja.
Lohkosarjojen päätyttyä pelaavat lohkojen voittajat keskenään yksinkertaisen sarjan. Voittaja on Itäsarjan m es tari ,
Kunkin lohkosarja n huonoin putoaa, ellei myöhemmin toi s in päätetä.
Länsisarjan mestari nousee vuoden 1940 Mestaruussarjan lä ntiseen
lohkoon sekä Itäsarjan mestari vuoden 1940 Mestaruussarjan itäiseen
lohkoon, mikäli Mestaruussarja mainittuna vuonna pelataan siinä muodossa kuin 1939.
Lohkosarjoissa liitto korvaa seurojen m a hdollisista tappioista 25 %
sekä varsinaisessa Länsisarjassa ja Itäsarjassa 50 % •
Länsisarjan ja Itäsarja n lohkosarjoissa on pelaajien päiväraha 15 mk.,
Mestaruussarjassa sekä varsinaisessa Länsisarjassa ja Itäsarjassa 30 mk.
Otteluja järjestäessään sarjakomitea voi tähänas tista enemmän kiinnittää huomiota taloudelliseen kannattavaisuuteen.
47
4 §.
Toimittaja Pehr Lindholm herätti kesku telun valtion urheilu määrärahoista. Kokous katsoi, että Suomen Palloliiton näistä varoista saama
avustus on aivan liian pieni. Liittohallituksen tehtäväksi jätettiin julkilausuman antaminen asiassa.
5 §.
Kokous julistettiin päättyneeksi klo 14.00.
Kokouksen puolesta:
E. v. F r e n c kelI.
Kokouksen puheenjohtaja.
T a u noL i n n a v u 0 r i.
Kokouksen sihteeri.
Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen menon ja päätösten
mukaiseksi.
Helsinki, huhtikuun 28. päivänä 1938.
Kauko Karvonen
Pehr
SUOMEN
PALLOLIITTO
1939
Li n d hoI m.
HELSINK I 1939
Suomen Palloliitto vuonna 1939.
aS
.::
c
p::
<c:
>;.~
>->Ol
p.,';:;'
·Ol
<::.:
Toimintavuosi.
Suomen Palloliiton päättynyt toim intavuos i käsittää ajan
11. 12. 1938-17. 12. 1939.
Toimintavuoden loppukuukaudet on joudutlu elämään
olosuhteissa, jotka ovat häirinneet tuntuvalla tavalla liiton ja
en alaisten toimintaa ja joulukuun alusta melkein kokonaan
lamaannultaneet sen. Maaotteluohjelmaa sen paremmin
kuin kansallistakaan kilpailuohjelmaa ei voitu viedä ohjelmanmukaiseen päätökseen. Niinikään häiriintyi yleinen toiminta siinä määrin, ettei liiton vuosikokousta kutsuttu koolle
sääntöjen edellyttämänä ajankohtana, vaan siirrettiin sen
pitäminen toistaiseksi.
Muuten vuosi on kulunut entisestään edelleen tuntuvasti
laajennetun kilpailu-, kurssi- y.m. työn merkeissä.
Edustajakokoukset.
Liiton varsinainen edustajakokous pidettiin joulukuun 1I.
päivänä 1938 ja ylimääräinen edustajakokous huhtikuun 16.
päivänä 1939. Näiden kokousten pöytäkirjat sisältyvät liitteinä vuosikertomukseen.
Liittohallitus ja komiteat.
.8
~'o
>Jj
en
Liittohallitukseen ovat edustajakokouksen valitsemina
kuuluneet:
dipl.ins. Erik von Frenckell, Helsinki, puheenjohtaja,
pastori Jalmari Suomela, Turku, varapuheenjohtaja,
konttoripäällikkö Niilo Koskinen, Helsinki , jäsen ,
päätoimittaja Hugo Valpas, Helsinki,
»
konttoristi Gunnar Aström, Helsinki,
»
fil.-tri Martti Jukola , Helsinki,
»
prokuristi Eino Lelltola (t), Helsinki,
»
konttoristi Onni f(osunen, Viipuri,
johtaja Lars Hartman, Vaasa,
Liittohallitus on vuoden kuluessa pitänyt 7 pöytäkirjalla
vahvistettua kokousta.
Laajennettuun liittohallitukseen ovat edellälueteltujen lisäksi kuuluneet dipl.ins. T. A. Ekholm Valkeakoskelta, dipl.
3
ins. A. Nyman Jämsänko kclta, opettaja F. Forssell Tammisaare ta, toimittaja Veikko Laitinen Pori ta, toimittaja Bruno
Vuori virta Oulu ta, pankinjohtaja A. Holopainen Pieksämäeltä, tarka taja V . Malinen Kotkasta, hra W. Saarinen
ortavala ta ja hra . Långstl'öm Joensuusta.
Liittohallituk en työvaliokuntaan ovat kuuluneet konttori päällikkö iilo Ko kinen puheenjohtajana sekä päätoimittaja
Hugo. Valpa, prokuri ti Eino Lehtola (t) ja konttoristi
Gunnar, tl'öm. Työvaliokunta on pitänyt 114 pöytäkil'jalla
vahvi tettua kokousta.
Liittohallituk en a ettamina ovat toimineet euraavat
komiteat.' jalkapalJoil un valitsemiskomitea, koulu tuskomitea,
sarjakomitea, erotuomarikomitea, jääpalloilun valit emiskomitea, kouluLu komitea ja sal'jakomitea. Komitea in kokoonpanot amoin kuin niiden toiminta elo Letaan p.o. komiteain vuosikerLoJ1.1u Len yhteyde ä toisaalla.
Liiton tilintarka tajina ovat toimineet johtaja Al'th. Englund ja konttorisLi Toivo Ylinw(/ varalla johtaja E. J()IW/l.~son
ja fil. tri F . E. iimes.
Piirit ja jäsenseurat.
Liiton piirien lukumäärä on ollut 13. Karjalan piirin jako,
josta jo edelli essä vuosikertomuksessa mainittiin, toteutui
lopulli esti joulukuun 18. päivänä 1938, jolloin SPL:n Joensuun piiri piti peru tavan kokouksensa.
Vuoden kulue a on liittoon hyväksytty seuraavat 13 uutta
seuraa: LF. Union, Kruunuhaan Rei.m a ja Pallo 39 (Helsingin
piiri), Salon Viesti (Turun piiri), Sakkolan Jäntevä, Uuraan
Yhtyneet Urheilijat ja Viipurin Erotuomarikerho (Viipurin
piiri), Hembygdens Vänner Idrottsklubb, Karperö ngdomsförening Strandlid ja einäjoen Maila-Jussit (Vaasan piiri)
sekä Kuusiluodon Yritys, Pohjois-Suomen Erotuomarikerho
ja Veitsiluodon Vastus (Pohjois-Suomen piiri). Vuoden kulues a on liiton luetteloi ta poistettu seuraavat seurat: Akademiska Idrott klubben (Helsingin piiri), Uuraan Pallo-Veikot
(Viipurin piiri), Björneborgs IFK (Satakunnan piiri) ja Tornion Pyry (Pohjoi -Suomen piiriJ.
Toimintavuoden päättyessä kuuluvat liittoon seuraavat
173 jäsen euraa:
Seura
Piiri
Helsinki
Akilles
Arsenal ............... .
Drumsö Idroltskamrater
Eiran Kisa-Veikot
4
Seura
Piiri
Gllistall ................ Helsinki
Helsingin Ilves .... .. . .
Helsingin Jalkapalloklubi
Helsingin Palloseura .. ..
Seura
Piiri
Helsingin Toverit
H elsinki
Huopalahden Hurjal .. .
J. F. Jiirva ... . ....... .
Jdrollsföreningen 1 anuaralerna .. , . . ........ .
ldroll före'ningen Odd ..
l.F. Union .. .... . ... . .
I.F. Vesla ..... ... .. .. .
IK 32 ... ..... . .......•
Jukolan Poja t .. , .. . .. . .
KFUM ............ . .. .
Kronohagens Idrotsförening ... .. ...... .
Kruunuhaan Heima . .. .
KiipyHin
rh eilu-Veikot
Makkabi ... . ........ . . .
Malmin POJlllislajal ... .
Motions-Kamratel'l1a .. . .
Munkkiniemen Urheiluveikot .............. .
MKY . ...... ..... ·· ..
OulunkyHin Urheilijat ..
Pallo 39 ............ ..
Pallo-Pojat ........... .
Pasilan Veikot .... ... .
Porvoon Urheilijat .. . . .
Tapanilan Erä ....... .
rheiluklubi Unita
Yhdislyneillen Villaleh laillen Palloilijat ....
.»
Idroll röreningcn ){alllralerna ........... . .. Turku
Kupittaan Urheilijat ... .
Littoisten Palloilijat . .. .
Makkabe . ... . .... . . . . .
Parga Idrollsföre ning ..
aion Viesti . ........ .
Turun Kärpät ........ .
Turun NMKY ......... .
Turun Pallo kerho ..... .
>.
Turun Palloseura ..... .
Turun Hienlo ......... .
Turun UL:n Palloilijat .
Seura
Piiri
Uudenkaupungin Urheilijat .. .......... . .... Turku
Etelä-Saimaan Ki a .... Viipuri
Johann eksen Kireät ... .
Ruokkalan
Haja- Veikot
Käkisalmen Palloilijat ..
Lammenpojat ........ .
Lappeenrannan
rh eiluMi eh et ...... .... ... .
~f erijo e n Urheilijat ... .
Räisälän Pamaus ..... .
, akkolan Jäntevä ..... .
Sarastus ............. .
Simpelt,en Urheilijat ... .
rheiluseura Kadur ... .
' uraan Yhtyn ee t Urhei lijat ............... .
Viipurin AliupseeriUrheilijat . . ... ..... .
Viipurin llves . . ... .. . . .
Viipurin Erotuomarikerho
•
Viipurin NMKY .... ... .
Viipurin Pallokerho ... .
Viipurin Palloseura .. . .
Viipurin Heipas ........
l'
ViipUl'in Sudet .... .. . .
Viipurin Venäl. Yhdistys
»
Ylä-Vuoksen Palloseura
Gamlakarleby Bollklubb, Vaasa
Hembygdens Vänners
ldrottsklubb ......... .
LF. Drott .. , ........ . .
LF. En\'ig ...... . ..... .
T.F. Kamraterna . .. ... .
•
I.F. Krafl .............
]{arperö Ungdoms förening Strandlid ....
~
]{askö IK ......... .. .. .
Kokkolan Pallo- Veikot .
Kotirannan Palloilijal . .
Kristiinan Urheilijat ... .
Kristinestads IF .. ..... .
Lapuan Virkiä ....... .
5

Similar documents

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben 26 Buchstaben x 26 Buchstaben x 26 Buchstaben x 26 Buchstaben Nach der viel beachteten Ausgabe 75, in der wir AAA bis ZZZ schwarz auf weiß zusammen-, vor-, her- und hinstellten, musste dies ja so k...

More information

7 5 - Urheilumuseo

7 5 - Urheilumuseo tulevaisuuteen nähden, siitä saa liittohallitus kiittää kaikkia piirihallituksia, seuroja ja aktiivi- sekä passiivijäseni~ siitä suuresta uhrautuvaisuudesta, mitä he ovat osoittaneet liittoamme ja ...

More information