I..r

Comments

Transcription

I..r
-
J'
r
".".
,
711
\\
_;NamthU'Tlf-S612-N
'";;- , ,.:--
I
-
. goy
-
:30-4-79
I
•••.
BAN PRg TRACH mien Nam California
I
AI--
•••
v
,
Tong quat: Phl?Jllng9c Lan -Ai Van
,
,
Hinh bia:
~~'
~
Le lchac Thi
Trinh bay: 4>O~arnh Ph¥c-Tran v~n Tl1oi-A1 V:'n
Hue LUC
Ix1 thu ban ~\1 trach
Tin tlic Ai kltu
cac
Thd Los ~eles
Ai
trang
Huu •••
Buu H~p•••
•••
~L.-
~
v I'
Ngu~c ~ong L4eh au
Le Khac •••
Tho 30 t~g
4· ve: Nho' M~. •• TGK •••
I
,... I
",_
,..
Y kien de ngh+
Tie~
/
t""oi.d~c
. ehi~ thuc
""'"
_
"
I\.
Ai Cip
•••
'i
;,It.
'
"-
/
eh.". vu1 ve tien
ki :8l.a Hoa
"'" I
_
-
M~t van tte t~o!
Toi dl hoc 1.1
su
no! ~e-thi EIT va
Ai Van •••
.c-,..
Buu Hiep...
Nguye~' m~nh Hoan s ,
trung
th9
TGK. • •
,;'.......
2--;
33
33
34
,
Tu'duc tam tong •••TGK ••• }4
Do'"dLnh Ph¥c...
i)o~g si Khiem...
35
38
A~... 39
bo
ky thu~t
-f)ao t~ Nam...
Nguyen phuc Bd'llH~p...
Mai trong Li...
"'c/
,
Nguyen phuc Buu H~p...
40
42i
51
54
58
c:-
PE
Mua Nha
Cho thue nha
Nh6 'SAIGON'
Bay
101 ~am eua chung ta
,..L- ,.
/
Bo tue dph.8ach
.....
.,.
T1nh hinh,tai ehi~
",tt:!'
21
22.
.,J
Tran van Tti6i...
,
Hoi
Boa .iDh Cong c~rih
~
~
~ong si Khiem...
Qau
_.
~i
A,.-
L
Kie~ LtG sa~i::,0-04-1975
,.
"
tien khi h~e nghe'Trud~ Tien H.N.
MyThll,U
-Boan tr~nh Gia'c...
eau
Nh~
16
~ /
Hoi
Hu.ye~ :81;
B8t toan
10
Le khac Thi...
17·
t hann lap
.
. Ai HiuL.T.Trang19
Co nen thanh lap Hoi AHCCVN
Giao earn ~hU di tin l~i
....
...
•....
Tho Mung anh HOQ' 70 tuoi
Bai Hoa
Mwlg Ai. Huti Nguyen m~
Hoan
Vui cuoi gtay phut
Sinh hoat nai bo
L
3
4
1
Te...
ve"
cu
Ai
Van...
60
63
67
Quynh Nguye~...
13
~6talDh Phuc...
.
15
77
79
-:Dao
,.
tu
Nail...
~
,'"'---
Ai Van ke...
;
Ban Phu Traeh...
,
Ban Ph¥ Trach...
84
86
,m ban pbtJ
::
tracb-
~
Voi . f!~ t1Sh ClfC cU,a cac Ai ljllu trong
vi e c ung ho tai
chanhj]
cung nhu dong gop bai vo va tin tuc,
Ban Phu Trach Mien Nam Cali
da phat .hanh duo c so' 12 ,f nhan dip ngay 30/4 theo nnu thong Ie •
Rut kinh nghiem Ian t ruo c bi tre' rie n anh em trong
ban nnu
t r ach so' nay de. b<it tay ngay VB-O v.i e c
h arih La 'l'hu d~ ki P
hanh dung ngay 30/40 La l.'hti 1.7
tay c ac anh em duo c La
phaL
c6ng slfc cua anh Ai Van : mot mdnh t a xung
k.i ch ,
vie't tho , (lien thoai
lien lac , d6'c t huc anh em viih bai , ung
ho eho L~ Thti~ n&n m~c dri chi' cci m6t th~i gian ng~n ( chtia d~j
2' t hang )",nhung bai, vd' 'tso nay t udng doi kha dol dao , nhat .La
t:; cd nhung baa viet
Viet
Nam sau ngay 30/4/1975
do mot so'
ann em vlta V1.iOt bien vie't •.
Ng_oai;:a
lei
C<;l cac ba ; J'!,eu Le n y kien ve,' v I ec ch t nh
! t~,uc t,hanh lap !j0I A,~ HgU C~!iG 2!iA~H • )3aI)_ Ph~, 'I'z a ch u'CC rn~ng
IT~T
a~~ em dong gop y k!en ve v~n de~ray_ha~
chu~
~a co ~UdC
m9t y kien chung • Sau 4 nam xa que t ke tu ngay chan udt chan
rio
dd nh ~ CU ~~1 cac mlo c kha c n~au t phan lcf~ anh em_ ta deu
da co au6c cong an viec
lam tu6ng
dol ,(lac
nghiep
) , da mua
duo c nna ( an cu ) ,
ban con
nha
cho t hue nU:2_~., co_ ban
khac thi' da hay se kinh doanh
, dau t u t lam rln Lon o ' xu' ngu'6i . ,
n~n luc~nay
b~~ d~n v~~c,hQP
th~c hoa hoat
dqng cua chung
ta
cung kho,tlg ph~~ la,qua,som
1,
, , ,
" __
Kinh thong
bao cung . tat
ca cae Ai Huu ro La :,
,
LA THU CONG CHANH
13 se do Anh em mien DPjC Cali
phu t r acn,
Trang buql h9P tai nha ,anh Nguyen ~~mh ,Hoa-n , n~an.
ngay "trung
tho"
(21/4/1979) , cae anh em mien Bac~CaIi
aa uy
thac
trach
nhiem phat hanh
Thu s6' tdi
eho anh BUU HIEP.
Thti sa' 13
dd dinh phat hanh vao khoang
~hang
9/1979 ..V?y kinh yeu cgu cac Ai HUll lien
lac
, dong gap bAl vd'
cung nhd uDg hQ tai
ch~nh tgeo
d~a chi~ sau
Anh'BUU HIE?
9189 Castlebar
Way
Sacramento
I Ca. 95826
Phone
: (916)
366-7453
Ban Phu Trach Mien Nam Cali
t nanh that
earn on tat
C8 c a c
Ai Hl1u
tlch
cti'e d6ng gap bai VO't
tin
tJe
,_ung ho tal
chanh
cho c ac so' 10, 11, 12
u6/c mong c ac Ai Htiu s e t Le p tuc ung
ho Ban Phu Trach
Bac Cali
trong
cac so' s~p den h8U duy trl
duo c
Thu cu"a chung ta mo-l ngay mot t nem phong pnu ,
nay den
ke' den
an
pha't
huu
ve'
i ./
nay
qA
I
~e~
du
co
de'
so'
La
La
se
da
Mien
La
aBu
va,
MIEN
BAN PHU
NAM CALI THANH THUC
CHUC BAN PHU
. TRACH
.
.....,.
..•..
...
TRACR MIEN BAC CA.LI THANH CONG TRONG VIEC DUY Tin
/
LA
/'.
,",
THll CONG CHANH HAD THAT CH~T '1'i NH A'I HU'U CUA CHU:NG
TA
Santa
-
Ana
,/
L
, ngay 21 thang
4 n=rn 1979
Tlv: ban Phu 'Tr~ch Mi~~ Nam ~qlj
~..
7
!~
,'I r
. "
\-../~--
...
PH/,M
-3-
NGOC LAN
.
I.
/
TIN-TlIC
A/- HUiJ
"I'-
A'"
?
I
I\.
\-
,
*** Anh NGUYEN XUAN MONG trudc 6 khu Cong Chanh ~a L~t (1976)
sau ve'Kieu ~ lam Thanh tra (1977-1978) ~a cung gia dfnb gom
vQ va 4 eon vol eo em v~
qua au~c Ma Lai ngay 14/2/1979 •
M~t nguol ba eon eua anh M~ng 6~ Sacramento va anh NDS (bAn cung
kho~
vOl anh Mong
) dang 10 thu tuc
,
., bao tro (nhb nba thb)
.•..
•..
,.J
cho gia diilh anh Mqng qua My.
Xin mttng anh MQng va gia afnb
den binh yen va .ong anb
,
-.I ...." _,.,..'
som ~u9c qua My de cung anh em gia ainh Cong Chanh sum h~p.
***Anh MAl »u6 PHtlONG trubc O~Ty Cong Chanh Phan Th1et,
anh
CIUU THANH »UC tru~~ 0" Khu Cong Ch~
Can Tho va anh HOANG THAO
truoc O~Thuy C~c
Nang , sau ve'To~g C~c Gia Cu
era
I
"I
Ma Lai va INdonesia trong thang 3/79. Theo tho anh M~P viet
cho anh TSH th1- kh1 thuye~ de~ Ma Lai , hq ch1~cho 1 so'len b6ai thoi , eon 1 nll;-th1- b~ QUo! ai ra khdi do anh MBP lee lai
.A.'
"..
_
.•...
Qen Indonesia. Hi~n anh HT con aang 0 Ma Lai , eon MDP va CTD
......•...
,....
-...
.•....
,...
~
thi ~ang 0 Indonesia. Hi~n anh TSH aang lam thu t¥c bao lanh
eho gia ainh anh MDP va aa gol it tien gi~p ao~trong lue con
tren mqt aao hoang • chb- ngay vao tr~i ty n~n • 1)i,achi'"cuB. ann
»de hien. ch~a rOe (Xem aia. chi~cu~ MDP o~Danh Sach bo~t~c )
Anh HT hien dang 6 trai Pulau Tengah cung mot trai vOi anh Boan
ky TU6~g ~a anh Tr~ bB. t Nh~g.
.
I
***Anh NGO ANH TE,
truoc 0 Saigon Thuy C~c (KSCC khoa 1962
-1966, cttng khoa vOi anh ~ao t~ Nam , Ph~ huu Quang, Ph~ van
An ) aa den Ma Lai,cung 0 tr~i Pulau Tengah
***Anh BUI THANH DUONG a~
.QUOC Ma Lai trong thang 3/79 va
,anh THAN HllU LAI tru6c
Saigon ~huy Cyc cung aa' ae~ liu~c Mer'Lai.
I
,
2.-~
'I..••••
Ban Phu Traeh eh~a co auoc
dia
chi cua anh THL, vi chi nghe
mot
.
.
.
lr
,./
ngd6i ban cua anh,Pha~viet
Ai cho tin aa thoi.
.
aa
aa
aeu
Da
Qe~
oJ
N
-
o~
".
"\-
A
,..
~,.,
'"
_
-
C"'
'.....
COW'
j\
f
_
•••••..
•••
ae~
~"v
.
.
I
..."
*******
,
*******...
~.1'
.~
******* Tren aay la tin .~t so anh em Moi vUa thoat khoi Saigon
I
I
"'''''.!2
..,. ,......
trong cae thang qua • ~~a chi lien l~c eo ghi u phan Danh Sach
BOTuc • Tuy nhien co m4t so' anh em eho biet laviet tho Qen M~
lai nhieu lan ma khong aU6c hOl
nhu anh ~KT, chang h~ ,
anh TVT,Av,LTT
viet ra~ nhie~ tho nhung chua ai au~c tr~ 101
ca, d~o nay ed le dan t~ n~n qua aong hay vi muon kie~ soat nen
,A.'"
,...,/",-_
viec lien lac rat cham va kho khan nhieu.
A_
I
am ;
ai
I
-4-
C.
Jt.. ••••
TRAB sl
HUAN d£ dUOc
.. thau dung vao lam viec va! KHU KIEll
10. 4 0 SAN FRANSISCO trUc
. thuoc HIGHWAYS DIVISION • DEPARTMENT
OF TRANSPORTATION,
STATE OF CALIFORNIA sau khi qua mot ky thi.
.I,..
..•.
~
,'"
Anh noi : " So toi la so lam Cong Chuc nen at Qau cung lam Cong
chdc; thoi;the'cUng yen than ••
$~$Anh TRu3NG NHU NGUYEN cho hay la vd~ thi a~u vao ng~ch ENGINEER
PR15CIPAL ( Elegible List ) If song khong co hy vsmg au~c vao viI
_2
'l-_,..
mi rill con qua xa l~ ••• cnua 'Phai La dan My , do ao co ifung cao
•.•
I
_2'
.•..
,..,
•..
cung kho auoc chon theo rule of three. phong van 3 lay 1&.
Lam O~City hqc them QUPC mon Computer, co cong vi~c cho ao'buO~."
$IIAnh DudNG HONG QUI cho hay la " toi mol au6c h~ng Consulting
Engineers d M1neapolis nh~ vao lam ke tu 16/4 • Gia dinh toi
1"
c.-,..'
,.
cung rat auon di California vao nam 1980 , nhting muon la 1 chuyen
con thuc bien thi th~y lebo qua " ( lin mOl- ngoac C!el.banthem voi'
..=..
.,.,-.
~
...•...
'\..anh Quy rang : Vouloir , clest pouvo1r , bo ca tat san ra ai ,
lieu chat ra Wi ma con lam adqc , Bao ma l~i xe ~i tu-tren Minesota xuShg
thl c~g nhu lai tu Montana xuo~g thOi th1 tai sao
I
,,',.......
I
•
lai than kho ! Xau ho nhe ! )
$S$Anh NGUYEN QUY HAO , DAO T~ NAM aa d~u ky thi E.I.T. thang
11/79 vda qua. Anh NQH ~ang lam cho chfnh phtrHoa Ky t~i Houston
con anh »TN aang theo h9c t~ CALIFORNIA STATE UNIVRSITY t~i
LONG BEACH ve~' Structural Engineering • Anh Nam aa~ thi P.E. kh6a
/
,
_'"
A.""",.
rJ
_
".. ••.
thang 4/79 vUa qua cung vdi anh NGUYEN VAN HIEN va anh TRAN
KHIEM ~iG • Ca~ mong cac anh so~ nhan giay bao tin thi dau.
$$SAnh NGUY~
BONG va anh TRAN TRUNG TRqC ( danh sach
c~c sS'truac aiu aQnh li NGUYEN TRUNG TRUC ma anh TrUc cung
ch~~g bao g1a-viet cho ban
la1
.• phu trach
.. ! ) a~ dau ky
thi P.E. thang 11/1978 vda qua t~ Texas.
"•• tAnh AI VAN ~ d~u ky thi P.E. thang 11/1978 vu~ qua_
$$$Anh
~
,..
/
>~
.
.
2-
It.,
Ja-
f
A..,J·
•••••••.
rJ
•••
A
-
"",'
I
.,
(>w
A
-
-
"'.........,-.
-
A
,..,
~ay
•
,,~,
-
-.
•••
A
-
,
Quoe
tu-
ae~~ua
-
$SSAnh TRAM KiM NGAN ~ thi E.I~T. chung mot la~ voi anh TRAN
VAN TUOI h8i
thang 4 vUa qua. Cae anh'h~y 10,luyfn thi P.E.
- _,-.!
eI
rJ
,.
_p
"
ai la V~a , vi chac chan se nhan duoc tin thi aau trong thang 6.
Qau
I
~I\,.r
c.-
A.
,v
/'-
•
$$SAnh NGUYEN VAN 00 aa crau E.L'l'.
-5-
•.
/
•
khoa t ha ng 11/1978
!
'l'IN
TUe
I
T~i v.ta dU9c tin
b~
~
thanh
tra
_
CC, hien
,
')r
anh Than van L.,
1\
"V'""
S6
lam tai
A'
-
•
I
t\.
••...
-
>
'"
_
't
•
Phuong,
~
"'"
"
'V
di de an nhung eung khong du,
~
v
'\.;
phai
1\
(
an don
-
Thuy.
'\..-.....
•
'1
",
cua TP HCMvdl
a
v i
g~o don
A. ••••..
~
phai
••
~...
Vi lu'ong tien
'l,...-
nen lam ca ngay hung hue ma cung khong du an,
A'\. •••••
~~
'\.0-
I
xuat,
..............."
trub6
~
Giao Thong Van Tai
cac anh Ma Minh, Tran nhli'Thong,
it
/
nh a cho bi~t
r'
ban Ian
kh oaf
I. •.•.
do dae
lang
hay
san) 1
1.-
Nhi~u anh em nap don thi
"
v/v
-1. 'L-
nh6 lam reference.
,
;\"''''
cu de
tol
.A,l. 1\
,,-
-
se dlen
""I
-
rat
./
y kien
truo'e
anh em, xin
A.-
•.••...
ean gai tol
nhip
voi
~
mot ban
anh em. Cam doan
",'"
mau Ie,
anh em
I'\.
4.
/,.
ctn
cho
",,/
vao td reference
gio
v
-
neu muon, va chi
m7i "c a" theo
I
thO hoi
" /
r
biel
eon viet
lam mat thi
••...
'
vao reference
Resume de tol
.••..
~
De khoi
•.....
ten
I
'V
-z.,
A
EIT hay PE v~
AI.--
khong cham tre.
,.
Xin nh;e
anh em chua xin
evaluate
van b~g
Vi~tnam n~n xin
Project
Evaluation,
v
I
University
....
'
..•
./
v;- chlfa co van bang My, viec
1\
kt.i
"'.
lam va xin
I
,'\'
-
nhieu
•...
th6
ghi
~
-..
-;;-
...."
nh~
I
anh em trong
-
,/
ea anh Tran
••••.••••
A"\..
"
,4
(
,Af
-'\..-
.••.•••••
tuc
..•.
gi
t.r-onz
ho! "Le s Cheveux".
Nang Cali.
Boi
anh oj
ma cho t mat,
vi' em mae ao Lua Ha Bong.
Lua Hi Bong d~t ba~g 1ang srI tu';Em m4c vao
nhu
\..ja~
.f1on<'" •
bt
S11
••••U"
,
,..
,
"
•••.
Anh van
teo mau ao ay vo cung,
Anh va;
teo mau
aa ay
Anh v~
biet
ngo1.
Ma holi
anh th(
em
ern o i ,
day
pha~g phat
dan ao ,
dau
a~y•.•
A
".
"\.-
luon.
~
0 Ma Lai hay d a d~nh ell ta;!
LTT
Ai-hu'~
ve
Nhting cung khong eo tin
roi.
Thin t~ng cac
"..
-
-'
bat
'--
anh em nay van con ket
l,...
/I
anh em nao co tin
••••..•••...
cho biet,
v
Huynh van An va Cao minh Ly rat
"}...-
",,,,~_
" •....
-
khong dudc thtl tra16i,
,,-
Kh~ng biet
l.-
se giup
van bang
Dai hoe hoe them.
eho anh Dean Ky Tuong,
anh em nay xin
A
gia
••....•.•..
-'\
vi~e
/"\.
dinh
V
,,-.
xln
eo viet
T01
Nh~t 1a anh em moi sang
of California.
'1."
.
ngaytai
/
dau
Los Angeles 3/~8/?9.
I
r-
/>'
'
Cae ban tban mea,
•
r
r->
~
'"
I'
-
~-
"
Tuan qua anh Ai Vant al~n tho.al cbo tol, •..
ban ve vlttc
...
,
I,..'
v
A
""'"
., ,
c...:
-ra ao bao 80 12. Anb Van nba'll laDb voi tat~8d, vul Ye,
tblet tha ChaD thanh ~i tr-'~h nhl~m cuB. .at
s~ tN, hADg
1
'1 •....
••...
,...
• rJ
,..J
,."
bat V~ tln tuong" .AnhVCUl cho toi bay aDb 8e c6 gang ra 80
bJ.o 12 trd3c nga~ ;0 th&bg 4-, trong kbi trong tay cbJa cc1
m~t be! nao. Anb Va'n cuii'~ cbo toi hay 1a anh
c6 _iet tbh
cbO 5,6 aOO ea 11'.•..
nbO-gui b&1 Ye-gap Ya anh ta cung by yong
bii ve--kip. Trong khi"if6 thi anh ta lu bu co' g't.ng viet vt
.r .,...
,
,..-,. ,
~
tin rang 8e co the viet allOc vai bai.
Sau khi Dghe aDh v;o tr1nh bay toi lay lam ., thuODg"
v,..
_
I ~ _,........
t
""
-"
aDb Van vo cbung va hua 8e gui bai, it lam la mot bai
Cht1~ 4 trang.
Van Qoi cao Qu1)c hai b&i, nbJng toi
DJi r~g ba1 cu'a t~i toaD 1; ~ ~a1, 1&ho1
ma Ch'ic la
nh1.e; anb em lebong th!Ch a-oc, nhJ~ aob ~ao tra 101
cburlg'tb1 dOCb8:ng tb16b, CbU'tal aao kh~ng aoc! ',l'c1 Dghi
r~g aDb
crang cO' ga'ng va to! lebong tbe--kh6-ng giu'p, Me
d8.~to1 (fang qu'a ~D, thucftig tol nao c~ng 7,8 gio-ad! ya':I
I.'L--"
1.nha, va co kh1 lam v1ec ca thu bay chu nhat 1a thuong.
,..
~{,
("',. ,
.Il ~
'"
Homnay viet may giong nay thi vaDlle Trung ~ODgtao
,..{ J
A,.)
.,
I
"I
I,,.!
"'_
chiem Bac vi,t ~a xem nbu rut lul tat ca, Dhung toi xin ke
mot vai chuyen cu&1 ra nuo~ .tt
ra gl8; Viet kieU• r
•
..J
-l
1-,,""
I
•
, chung ta trong nhung Dgay no~g bongaau thang ~ vua Qua.
"
r
- ~,,..
..t
"
"--Homao quAn frung Uong vda tan cODg DaC V1et, mou 80
"
,,,
.......N
.J\'
.,
CI-Bai dlen cac Hoi lioan ~·N 0 vueg S. Cali. --as hoi la1"11e to
thAi Q~. ~ cd' at Qai di~n cui"' tran 10 hdi -a~aD
.nh e.
t~
kleh ·.at'caeh·trung
thuc va cil ad: Ban ch~ toa
-r::'rt,...
J'\'"
-'
•
aa dat nhung cau hol that ro rang nbu 1a:
.•
I"
,.1' r
""
l
r-;
I"
X1n quy vi cho b1et y kien la chung ta Den hay la khong
r"" s::-q"....'
"
•..• r-;
,.. ,
I (
nen aa QAO Trung Congaa xam chiem nuac ta?
,
."./
I
,,...
Iin auy vi cbo biet chung ta co neD v1 t1nh dan toc aa
'I.-- ".1
.J..
,
~....."
""
__,
•
ung ho ~c V!et~nh
Quoi quan Trung Cong ra khoi nu6c?
qu; vi cho bl~t chubg ta cd
b1&~ t~
chS6g Trung
Cong Dba 1& Cf6ngbao Gam BOt
ble;,a tinb dl1 cr~ V1.t Cong
•
"
" ,
e-;
,..,
/
-~ =•
kbi ~n V1!t C~ng tan cong l;aDlbot trong tb~
1 V1.li qua"'
;jL
ki
-aa
Anh
tY
ra';g
va~
-
-
/
_.
/It
.......-
I\. ,
xa;,
/I '
o..J\..
a;
ia
bay I
J
A
X1n
crt
I
"
or: r- --
A'
~,
-- ,.. -
De:
_, ,.,
CO .O}aieu het auc ~a, la bau nhu tat
-7--
'"
1.-
..••
-
f
'"
ca aeu co 1'kien
I
A......
I)
/,-(
gan DhQ giong nhaa la :
III
IV'
.-1-J
11,
"
"
"
TaE ca aeu cbo Hic Viet va Trung Cong la bai daD toc
,.
,
I
• 'V
t.
,.
to.......
~j
s! •
khong co g1 cho chung ta pbai kiDb ne, phai tbubog sen h&1
V"
r-:
,
pha! benb VLlC.
,..'
,.' v· "....
\,..-,...
(",
').-",
,,'
Tat Cll ~eu thay rang g!~a bai thang Cong san Cfanh giet
nhaQ th1 cbQbg ta Charig cd g1 phSi ban tam ~ho .~t.
T.l; ca -aeu cbo ~ng can ph.:f Cd· .ot cQb'ng q~oJ n&o
,.
"
t:
f
,
IV""."
,...
tieu diet tapaoan kbac mau, phan dan toc, bai dan, hai
J
~,.,'
_
'V
~
II
~.
• ~,
'"
nuoc la tap~oan ~ong San Bac Viet hien nay, vi neLlkhong
cJ sot
tay ngoa! quo6 thl ~~ lon~ b~ chubg ~i QU~C,
v~•. thI con ph':i I1J~ Chlr sao l&i Ch~~g bon 'l'rQngliong"hi~n
nay (fang lam?
_~
,...(
V
r/
sr:
~,
o:
#.-/
1\
I"
Nhang tat;ca eung a.eu thay rang can co mot thai -ao
I
-.oJ
v
"
Yo
')..- -..,-'v
Clung aan cua nguoi Viet hai ngoai thong cam rang vi g1&c
-"
,..r
t,...
-,1
,...f"
JB& aot so 10n Qong bao se kho so, C!leu Qung, a~t 80 thallb
,... • ~
,.. r ,,""" ~,
,- "....
.; r
""
Dien se phai chet 0 chien truong, nha cua ao nat, ruoDg
•...
rl
v
v
,.,
I'
r/"
"
(fong 88 phai bo trong van. vaY\-va van van •••••• bhu V'U
~,
N"',.t
A~,
v...".-"-- --- I ,.. r
,
lam the nao Qe viet ra .ou 101 bay to Qay ~u y kien trai
.'It
_~I
,..f!'l
-.
nguoc
Dhu_'!I'"tren. Anh em aa~ mat
cren
hon hai g10•-~Qong
h&-~'"ae
~
., I ;..r tram
-- Ian
~- thoI
viet
ra
ehung
.uoi
giong,
ma
aDb
e.
cbo
rang
,
_
(c/
,,'V,.,
hon 1a viet tram trang tieu tbuyet.
Cu~1 cu;;g anh em cu~g ra Cfii'6c
tb~ng cio, nb..rogb;-man
tri~ d1~n bab ch~ va trul;; bi-~b vi anb em cu~g tJ tbai
rlDli:Minh .au thu';; .; vi- nei..J.ugiJ: ChJog ta va bon Cong
Y &f
"
r
I
,..
,.- _. J i
San Bac Viet qua nang khien chung ta khODg the con 1~ tri
•..""'r/"
'.A
I
I
J
_
f
r,..J
,,~e c aot nhan xet crung aan va khacb quan. Toi CUDg 0 trong
"" r
-;-.
r •
so oguoi ao.
(\.(
r
IIf
AKhi viet bai nay tbi lai la 1uc bai nuuc Ai cap va
Do ~'i vai.;:k/ bi~p uo'c hoa "biOb chaJfi ddf 30 nam chi~~
"
""
u/
traDb. H1ep u~c'--~,.1"da ~ va hai dan
toc sung suong
nghirJ,../
aen hoa
I"
r-;
'1.---"
c-.J.
I •
/,/
,..,
...rblnb be daDg, rieng cbi daD ~ aODg tbue thi tbay rang
1
.- ~
t--_
v
~
,..
nuoc Hoa Ky se phai cbi trong Yong 5 Dam chung 20 ty HI{ ae
- t:-'
r-r
I/,_
lam vda 10Dg ha1 aang ki ket. ~ghi 1ai trdoc aay nam 72
,..~,./
~
.f
II"
.,.f
'"
!rOng Thoilg kixoD aa
n~i voi Vi~t Copg rang neu hai Yi~1i
Bam chiu 88~g chung hoa bioh, 1101 aa;)g td 10 ki€n th1et xu/
80cur minh
thi tti, airi di~n Hoa Ky-s~ ~iJp cbo hai aing
,.r: -- ~
-.
,..,.
,
v..,
mol nam .oi (fang mSt ty MK xai choi, trong 10 nail. rihung
J
"
VI· j
,..,
/\
,,A'"
r,.. I
~c Viet th1 ch1 th1ch tieng, khong can aieng cho nen quyet
r--(..~
'"
••...••••.•••....
".._
I
'I
,...
chiem cho duoc Nam Vi~t de ca hai mieD cung oroi choi. Khong
IV
bab
.
,..
flf
_.,.J
~-
,.......
"f
C/
,..,
I
~._
I
/L-
de
1
- 8·-
"Y
.,'"
"IV,....,
,
f\
A,
~
I
•••.-
al can eilung nol, 11e 11ch au Vl~tnam hlen 'Qal 4a pha1 chep
'"
,..f • " ,
__ I
•
ra nbung glong ~n toi nbat cua no.
I'.,1 ~ ,
1': f
A
..J
Tol ntio, ma, oga, aau khl bon Trung Cong tan cong B&c
"
v
".,.. I':.
..r'
•
Vlet, anh
vl Lang bao tol rang:
""'<o-J
,...
.J
'"
I.
,...
~ oac xem, bon tban Trung Cong se Q&o chann bon than
.J
,.J. r ~ J\
IV ~I,
•
Iga, v,a chung ta 8e co eo h~l trO Te.
~,
,. ,
I
w-/
,
I ~ <\.I -r"
.•....
Cho ~.n na, the giol van chua tba, aao chanh aau ca.
y
w
v
A/'""
f
"'"
,..."
ADhTli vi Lang van tin tuong, Tan cbb €d i ca1 gl phai Clen
s( -aeb, Dht.tngcnda biet khi nao?
Tu
II
"
A.
I
X
,f
x
x
I'
_
,..!
IL',.,.J
1\
Tin tuc ben Dba cho hay 1a hien nay rat de ai troD
btr;"gQd~Dg tfe~ ohl1ng Vi b'?}l
a-l trO~ qu," nhieu- cho n;n
f
1df"
r,..'"
.~
r- ~ (
(
,. (
,....
cae QUongg18y chuyen t~en ve VB rat kbo kiem ra,cho Den
khong ct MK, ][bong Tang thi khS'ng by vong gl tron' 'dUoc. La1
,....
,..... ••. 1
t:.I
•
•
-'
them boD VOt~en DO rum beng 1a se cho ~oan tu gla ainh
khlerl Saigon C!8.~hn,n qua M{ c':-ng.n cai mor t~an, kbleb
chUbg "lOp 1m' t1e;- cu.- aDDg bao,
by vong 41 thl kbOng
cd, ha, hau-nhu khtng eel. sdI)! '1'~ d--LA ba~ra~
ca6 qu;
'\.."""
/'
"
v1 x1n bao (fam ngd&l nha vd 1. co quan naor du'a tren du' luat
n~o cu1-Hoa ij? Khbng ngiij nao khong do va1 'chUCV1&t k1iuI
~ '\.-L~
'1--••
•
a1 xin g!8.1 tool bao 1fa~t 1re fiOc tra 101 : chli. lI'i16c.
Ta-;~;
.a
-
-.--,
x
..
"
(,'"
x x
r-;
I
",
-...;-
J
Bant·bien tap Ai Buu Cong Cbanb so 12 mong moi rang cae
ban d '""~ung Cali 'llieD Ba~ s~ giJp ph't hanh so' la
•
c-
r-
I
Than meo,
/
-4-
4~
lig Ph B. HaP.
~
CJ)
A
.,1
• LE.KHAC
:z:
-
NGudc
•
.i':t. ,
/,'"
',J
...J
GIONG
III It i- i*,
•
l!E1
o
-_.
-------
;J~ $ ~•.
••••'
" Nbat giang 1uong quoc nan phuong Thujet
I
,
.
T:cl nguy~t tam vU6ng Trieu bat Tuong, n
tam dieh ra nhu sau:
n ; MOt song
!
-
hai nuoc kh~n duong noi
.,
\
<...t
BOnthang ba vua Trf~u chang 1anh."
Hal cau tr~n aay auoe tru}~
~
?...
')
va a
1a a mien Trung
nhat
~
t\.
I
I"
;.
I'
tun~ rong-rai
,~-.
trong dan-chung
-",
.
C6-do Hue !1e nhac nho den m?t
A J
'\
~-
!.......'
"
~
kj Qen
thoi
~~<o....../
..J,
tOi, Qen nhung Iftrieu bat tuong" xay r a each (fay zan mot the ky, 00
•••
•
__
;'
A
I
.
\
')
• ••••
La tho1 ley phe lap ngoi vua d tilong trieu
a~
vu=6'ng)at/a
A
I
~
a;
vi~e th~t th~ kinh
. •
~
ainh Hue (tU: nguyet tam
ngay 23-5-1885 va
aat
nu6~ bi
,
Phap GO ho,
.
;.
•..
I
)
Giai do~ 1ich su nay, onr Tran-Tr~ng-Kim ghi ehep nhn sau
,
•.
' \'
.
)';>
.
trong sach "Viet-Nam Su-luoc":
"
••••.•••
Ban trieu
Is vue
(tti~
.4-
,..
""\,
~-Dt1~
•
I
••.
• .
...t.
~
'"
II,
~
nha Nguyen truyen ngoi den het doi ~la Due-Tong
18h7-1883) th{ m~t eh~ quy~~. Nuc;dN8II'l tll do'
"
"
.'
"to
(...
"
;
thuoe ve nuoe Phap bao-ho , ngoi vua tuy van can, nhung quyen chinh.
tri
.
•
'1
l.
J
t
'.f
,\
Jl
J
~
~'
t--J
~
•.•..•
'.
.' ;"
phai theo chinh phu bao ho xep crat. Ay cung vi thoi the bien (tot
,
,,\
t\
.
"
it' ~
ma Minh khong bien aoi,
,I
••
-
..,.....
,..
_
-
I,.,.
cho nen Minh mod thanh ra suy doi. Va luc ay
_ 10·-
,
B~c-KY thi rOi
sinh ra lam viae.
la~,
ngoai
/'
n~
tron~ Trieu thi quyen than chuyen-ehe eho
I
I••••
kho-kr.dn,
~
,..
I
_:»
,..
I
-
~
Vue Dge-Tong khong co con, nuoi ba n~uoi chau lam eon nuo~:
~
.~'
'!::l
-,..
''''
- ••.
.J.....
Thi...•.
trdong 1a ong Dqc-Ddc, thu La one Caanh-Nong , ba Is ong Wong~e
~
1-'
mat
Khi ngai sip
_,
•••••••
j/4.
(~
'"..
co ere lai
""",
.J
~_
,I
I\,
ong Tran-Tien-Thenh,
l.,oI
~
.,.
-
~c
<:»:
di chLeu lap onz Due-We len ngo1 va cho
_'
•
I
hi
N~yen-vg'".-TtiC)ng, Ton-That-Thupt
lam pu~ c nh ,
,
A.
""
,.....
-
~
I
./
ma
ba ngay aau th1 'l\fdng tia Thuyht 001 di 8'hieu, b6 ong ~e-We
lap em vue. Due-Tong Ii
• I
'.
,
'2.
va
Ndng
'I-
lam s11
oem
Thuye't truy~
-__
ngt3-
_
'-' -
'I
I
gi ma
Tt! quan ehda e~ t~1
"
chi quan ngd-Slf Phan-frlnh-Phnng can rang:
khOhg ai dam noi gi,
ngae ,
tnan
Lang-c..~lo~-CongIan lift vua, Tri~
I.':
~'}le
'1
l~D ntr?t the thl lam sao phai l'~.
rOi etch ehu~
b~t ~iam ong Phan-Hinh-PhUng
•.
atloi ve.
~g-Qu6'e-COng
,
-
..•
r::
crem
Dt;Le-f>de
thi bi
crern
Con
l;n ngci Qat nien hf.eu Iii" Hi~p-Hoa.
~
~
giam. Vua Hi.ep-Hoa
~
""-
.-
I
j\
_
-"
mdi len lam vue. thi
I
I
;ng
I
quan Phap
...".
_..
taU aanh vao eua Thuan-An, t-d np:ay 15 [email protected] 18 thang 7 nam 188) thi
,
-"
ehi_ ~An.
Trieu a:fiih tbay sU ngay e~p lieh sai quan ra xin hca.
,...
_"
.
~-
'-
'
A'
tJ
~
,...
-
_
Vien toan quyen Hannand bat quan ta phai bai bi,.-u'1moi noi rol cung
A
I
ong De Champeaux l~m Hue
•.•.
I
rmrl (1883)
TU-t~
-
'-
_
ae
,
ngh.i ho-a va a1
I'
aen
,
-
I
ky kat hoa ,ld'c Qut-
...'
.
I
I
I
1"
.
eo dieu khoan n<':li mj6c N8ITI chiu nhan
. nuoc Phap bao ho•••
Kl'u/nh-ilOara ~
deo Ngang th1 quyin cai tri
ciing muo~ nha- eh1;1h sa~h
Vua Hi~Hoa
c~e quan c~ nhi~
,
I
•
ehuyen ehe th~i qua, vua
Iron E'1nh-bo Th'lidng-Th6 va
'ruing
sang
I
_
hO a~"yen" r:?oi'
ngii6i khong ehi'-t\vi lai
,I
Thit-Th~t
b,;o
•
I
muon
thuoc Tri~-dfnh
nmIng
'IUS,
tbay Nguyen-V~-~g
,
•
•••
va TO'n
'\,.0-
_
dung ke ma trd b~ m ben aOi
Thuye~ lmn lei-bo
•
Thudng-Tho, (fa
•
b6t qtlyEm halm eua ThuYet.
J
~
Hai ngU61 thay vua eb
/
_
I
vao tau vdi ba 'N-Du• thaiI" hau
ba cu"'avua DUe-Tong, l~
•
"
vi)- 'Ndng
•
eh~
T
,
va
oe
ngh i , s?
1~
thanh vfl, ben
ong T.:h.idng-ThienlaI con nuoi
j,.
la Kien~Ph~e,
nien hieu
ma, da
co
I\.
I
\
la
.
3, vua: Due-We, Hiep-Ho-a,
Kien'.,
Thuyet, dB:- f!,iet vua H1ep-Hoa Tal th~
Trm:;-Tien-ThMh khong theo ~
I
tmf
roi bat vua Hiep-Hoa
Vua Hi~'O-lIoa IEin vua at1?c, h th~g>sU' g~i
(Trong vong
)J th~g
-
Ph~c, tri
aelAp
"
cho ,UO~gthuoe a~c chet.
Phe..~.
lanF:
't
mr~
•
•
eUng sai nd61 giet
quan phuI
,
not.
•
l.
-.'
tu
n~
I
'"
I
~
.-
__2-
I
1
-
1\
-
,
nr,ay monp; 6 thanp,
bdnh m'b.t (o~ OhllYe.~ no't 18 do Ngu,.e~ Van 'l\ign~
i G811thi phii
,
.
•
Ian nefti. vna Woe 6 thang,
Kien-Phue
VUa.
r',
bi mat cho u<fug thuSo obit)"
,
"\.
/
.,,,,
IN
Vua Kien-Ph1l~ mat,ae.ng
•••.
Tong la ofljJ Ch~1h1,...Hong ten
n~i ' ngoi
_
_
!
sa Minh mat
l~p ngt'ldi Id:n 'jjuOi~
t
I
•
Is
M6ng
0118~Lich
-
.•
"
,
,
VienKhma Slf, triac
••..
at len lam vua thl phh %in pheP nd~ Pha~
"'"
"..
"""..-S
.• I
....)
J.-uung va~et
I
r8:ng
Cia tu g:lay sang cho Trieu-di"i-ili n~l
.a:i mMc.
co' ~
Nam-tri~
nien hieu Is
f·
Ham-,Nghi .•
rrt..~
em cJa 6ng Charm
an
lap len lmu vua,
•
Due
V1Ja
Nhrmg Tl.iJng va_ Thuyet khong mu'O~
e
qu,yen, ben chon n~bi
mol 12 tu~i,
~•
't
I
Le r-a con nuoi tlm' hat cua
_~.!)
eu tu tien
I
I
',...
lap vua khong cho vien ICbJIm-BU biet.
~,
Vien
/1-
,
thay. vjq ben crem 600 quan til ngoai Bac vao Hue bat trieu
Kh.~
l~p ong tfng-L~ch len I.
phi1-ldn"-ph~
,
•••.
-
__
I;'
A
~
I.~
s1l
xm phep bang ch'd Nom. gdt sang, vien Khan
_
•••• -
Thuy9~_ va TUing lam
VUB..
""
ainh
,.
khtmg chiu,
f"*
.
ti
'1..
buoc phai
.-
,
lam bMg ehu Nho•
.
.)
~
~.
-. ,,\
r,1~
__
~
phong ~
f
'"
SB.U
A
/
'1.
vien Kham-S'd ai cua chinh vao
lam 1e
J
eho vua Ham-Nghi.
,
I
Trongl-ue
!
<,..
I
ngay 27 thang
~
1\1
cac qu~
_
'1.
_
'"
I
","'"
",'
~
-
auang.
khIIP noi thi Tdc'n~ va Thuyet chuyen che du moi
••.
1\
188Jt",.hai-,ong
•
'I'--
I
,.
cu cua te con chong cranh vat quan Pbap
I.
-
It',..
_'
<rem ong Duc--Diic '}Uil.It\ vao nha toi,
I
\000
Thang 9 nam
,-.
II '
khong cho an uong
'L
I,.....·
,
....
~ cllo ch'et aoi, ao tftt la thong rmiu vM. giic. Hai ong lei mo quan .
1~: vi l~p
Taft-sa-\.(1.1('.; Carn-tO thuoc
Qu~g Tri: d~ d& b~
,A
.
chong
a&
.
t1r:b
f'
ng~c vang bB.,7ra Q'a;., phong khi
,
,
,
B8Y
l"\ -
trieu
gl
viac
th1 dem
quan
r-a db
nhau vbi quan Phap.
'1 .am At
Thq
ki.
de"-
f
ci
tii
g13
-
I'
Diu (1886) Th8ng-tdlmg
vai Tau da xong ,
boi-rlac
A
'"L
•
"l"
dinh ta. phad dhiu qupn bao-ho,
r,
;\
.~
sang diM Kh~-mI
•..•
I
_
COurcy vao
...,',., I ,...,
Hue debuBe
I
-'
Khi
den
Hue ong ta cho doi
t
_
I
••
hu quan phu-cbkm
De
De Conrey sabg Bac-
(a
"
m!u ngan sbng Hd6'np.:)
tn.l;-·
'"'
,
'l..
de
1"1
/
?
dinh viee yri kien vua Ham-Nghi. Hai ong ruong va Thuyet luc bay gio
c5n dan~
v~
nen
l~'
tub
laY quye~ th~ 'm; th~
gi~
1~.
T,}'a;~gsang ra
thi c'o benh khong aang ,
Th6~g-tubhg
ma~ quan
..
De Courcy bJo binh
- \2 -
lam
su
dUo~gd:~t
Th~~g-t116~g,
con
nh~
Thufet
cU'ng ph~i khieng qua •
,
,
ThuPt
g Lan, phan thl' lQ
~..
*""
va '1ilong tbayqu~
lai
5~,
.•..
J..
, •
,I,'
I
\
chinh khong nl".nr..":I.g 1e. ae'~qu~
"
'
.."'"
linh eIi vao eua
ay..
"
nuo,::, Ph~p di
-
-
I
~t
phan thi
~
"
'
','
tuc
..,'
~
mof nghi
z,
qu~
r)
clia
xin de thong-tuongdi
a1
con quan binh thi
truoe,
erel c~
0,
Ie,
'\foi quoe
•.
l'
vua Ham-l~ghi thi phad mo eua
ma thoi mB.Laf ph~i
)
'" dinh
.
'l\rieu
thay trai
,
.
ehinh nhu sllTa~·ng~
r
xu! khfen, ben quye:b y sua soan de danh nhau ,
De Ccrorcy ainh hom vao yet-ktem
!
J
nhan 'Iuc bay gio moi co aiem aong aat,
rang <lay La diem troi
b~i!
Ph~p r-a oai nhu the,
",'
cua
h at
ben. De Courcy
..<
nhat ainh kh~ng ch~u •
l>
-
~
""
I
.,.
,
.
..\
--:.\
•••
~4
Ba ~:.
'
at
I
ao
•
Thong-TUong
l~' v~t Bang tang
,
t
,.
eua ben, nhung De Courey
ifi eua chinh,
th~1-H~u sd' qV~ dem
.;.,.
cung khuoc
Kham
,
Su xin vao ban ainh eho xong viec
kh';ng ti~p.
",
•••
Trua hom 22 thang 5-1885 cac quan 0 Co mat sang dinh
kbongnhan.,
Cae quan ,thpy v~y aeu ngo ngac, khong hieu ra y tu gi-ma.-....
""
khinh man trieu
I
A
.A. ••.
~I
-",
"A.."
-.
dinh nhtt the.
J<.,
/'
.•
~
bb
1
a Hang
quan Phap
cang tuc gi~,
.~
chet cung lieu mot tran, hoa may troi
<Dnh de~ nu~ dem\kh6~ 'aU ~~t sung
,
"'"..,....
Ton-That-Thuyet
1
.•
_
.
••;..
Phap, tiee
~
•••.•
i'
a~i c~c
h6m ay, thong tuong De Courey lam ti~c
_
1
.t;'
J
..
vua tan thi
•
.
song
co giup ke yeu hen gi chang? Va
sang dinh kh:m su va oanh vao a~n-
i
"
,.....•..
thi
ca.
Chi~
l
thoi
sung
/
-
",'"
trong thanh no ra roi,
0
,\.
)
•. ','
~
nhung nha
_.
~
quan
XttnP-
,
.',
quanh toa Kham-Su ehay.Quan Phap they bat thinh 11nh nua aem quan ta
~
)
'\
A.
'"
}
-
'~
'I
",1
J
,." '
ra lam sao , chi yen Lang ma,chong~tI.
Den
t
.v
aanh pha nhu vay, chua biet
__
.
t.
,It
-'.1'\
sang ngay 23 m6i -tienaanh
~'\.
I
••
c,
.:
.)~
thi quan ta t.hua chay. Nguyen-Van-Tuong cho
ngU~i vio cti~n tau xin ru'6~ vua va' c ac ba Thai~hau ~,am l~h 'len
r .
l
I
~
,,.4
~j
I
(..
Ling. Khi xa-gta ra Clen cua Huu thi
I.,
gia,
..
-,
_"'!
,
nhung li.mll"truyem cho Tuong o lai
•.•.
'......
,..
•
,.......,
'
~
• ".
aoi
gap Nguyen-van-Tuong
.~7
•
(.t
.# •...,)
•••. I
•.
de
Khiem..
-: ••.
en
\.-
he,"
'
ere thu xep moi v i.ec , Ton-That,
_,I.
",~"
',_
Thuyet oem quan den truyen ruoc xa g:1.aquay tro ve I'ruong Thi gan lang
La-chli~
LU'cbay gi~ vUong-tbn, c"ong-tu, nguo I
den gian thltri
~~g
tr~
c~ng gia,
(fan ba
cha khJi binhcrao,
T~ong Thi nghf mot l~t thi-
ai
ngua kJ -ai chan ,
dat tr~ con, a1 nay ch~y hO~Yho~g tim
mot so '~p
Thuye;t
len nhau ma che~. Xe gia
1a1. g luc Len
aU6~g,
b;o
aang du"'6~theo , tSi 23 xa gi~ ngh1 t~i mot nguoi ba ho , s~g
_ \ 3 --
1& quart
ae~
Phap
2L r-a "(Ii ~n
-
1.
thanh Quang-Tri.
I
Tr~
..,~
t
H-l: quan- Phap
danh nhau t.a;
.•...
,
v-
~
ch~t 16 ngli~i, 81 m;udi b l
_..,..
•. t
bao nhieu kh! gid~, lu"'ohgthtlc Va h~
_
1""\,'
,,'
A
50 Q1l2•.1
(UdC l,.i?ng
_
1\'
m'O'ttrieb
_.
'l...
t
~
ae'n
t.huong , Sach Tay chep rang quan va dan ta che t
_
__
-
ti~
..:.
ngdbi, con
vai nghin
c~a a-;u-ma~ et
f
ta tB;i Hue Luc ay la khoang 10,000 ngt!bi)
...•
-••
,.
rn.)J
a'\
rI
-)'
Nguyen",;,van-luong 1::1, nh6 ong Gi am-muc Caspard Qua ra thu
,"
r.
I
.,.
I-
;
_.
'\
'
vai De CourcY4 'lnong t'li'ong hen eho Til6ng trong hai thang phs! lam the
.....
"
""
-
nao cho yen mai viae.
,,"
r"
Pha~) sap
""
f\
;:
hau, eanh biet
• "'"
t,
"
1..
1'-
vua 8
_
., '\.
-.
lay ba
-
•
~en ngay 28 thi
",,-- ....'
I
ro.
IV
a-a~chi
&lec
tiep
I
-
tim
J
vi khiem cung ng"ilym'O-;'g
lam htch
Qu~g-Binh
s~z-danCtlng nallen:
.'
cung v~ Hue, nh~g
thu cu~ Thuyet n6i le. Tubhg phan tree
C~c ba Th~i-h~u tr6 \
8
'2
,-
cts't cho
ai
cho oen' Thanh-
dan ben ciao noi loan rGt <t[n
I
6.
4 th~g
can vtr6ng tru~en
ti Bfnh-Thucln ra
cic n6i bi'i yay dan ching kh!~ moi mal
./
I
I
t
T~n-that-Thuyet
f
r"
A '
eua 'I'ddng xjn rude xa gia ve Hue, noi m~i vi~c aa
,
Ho~ chS nao
vao
di vua Ham Ngh:i.
,..,'-.
Ba Tl{ DtJeho ai rude vuaoe
c; nghe li1.
AI
~
noi sau tham ke sac cho siet.
""_
ra-
Ngay 27, Thuyet nghe tin
I
Kh:i.s~
I
'l
khtrig biet
ly,
sa
thu xep xong r~i.
'1
~, .
'\..
tam cung tiep au6c
(lUng
I,.
rUoe vua le'"n Tin-a6.
f}..
1..
'I
so ra Quang-Tri xin rUde xa ~ls tr6 ve
~atieBo ai khong cho vua biet.
oen ben
1
b~ thai
.,.,
I
asm
nhUhg Thuyet
~'!
'.1\'
TUOngviet
•
•
d;~
pha nhUng lang co d~o•
..,'
I
I
1
_
•.
-Den thang 7, het h~ hai bhang De Courey hen cho 'lU'6ng",hai
thu xep yen moi vitc,
\.-
.-:..
nhuhg TuH~gkh6ng lam alic1cben oem ra tri
I',..
,.
f
1\'
-..
ra Can dao cung vOi png Ton-that-5i~~
1\'
•
I'"
I'i'
tOi,l:rily
I
I
~ I
1a than ph~ ong Ton-that-Thuyet.
-""....
day
De Courcy
f"
..~.
,
-•..
Td'bng en rbi vao yet ki;n ba- Tu~Duxin lap o"ng
....
_
,..",.1.-
,,-'
Chanh MOnglen lam vua, Ngay I,momg
th2h harm qua
I'
~
b'en
-
tea Tham-su
••••.
6 thang 8-1885, ....onr: ehanh-Mbng
phai
-..:J,
lam Ie
thu, phong rot lam
le
tM ton,
oat
,
nien hieu
, 1a BOng-Khanh.
f'.
~
,...
Con Ton-Thst-Thuyet,
t'
.,;
_
sau khi giao cho con trai
(\
_.
ong NguY€n-ph~-Tuan ra pho vua
/..
_
"""tV'"
'-
r
-.-
J"I. --
6,
""
'J.
,
"""
l~
,
la Ton-that~'?'
I
'
man Tuyen Hoa, Thuyet bo tram
t
__,
sang Tau noi,la de cau vi~n, nhUng roi chet gia
,
1\
j"\
'-
0
-t
"..
Quang ~ng.
~
.,"
/
Quih Phap khong tim bat dlll1c vua Ham-Nghi- Vua-Dong-Knanh
I
'L
-
...,\..
~J'
-.
l'
I
,,'
-
'"
ngl}.gia r-a Quang-Binh Cie chi6U du cunr: khonz au'qc, tuy lue ay tbJ. quan
'
C~ Vlidng quay ph~ khap nei. Sau n~6 t:n T1nh va te"n Ng~c, hai 'c~ V'e cua
\
vua, ra
dEi;
th~
va
Itnh
~y
bat
aU?C
-14 -
.
vua Hmn-NRhi
va -n6n cho Pha»
,
'
klo..~
gf mi~ va bi day qua
ngay 26 thang 9-1888. 'N-khi bi bat ngai vnoi nag
lueo&,- g16- vua Ham-Nghi 18 tuCii.
Algerie,
*
*
I
"*
,
,
"Nhat giang luong quoc nan phuong Cfhuyet
I,...
I'
.....
'
-
N nguyet
tam vUong trl.eu
,
. bat TU~"
Ngay xna tren m~t con s;ng Huang Giang ehiLc~ hai nOoe' tbu ngh~eb
ao!,dien
mot ben li' to-a KhamsU 'Phap tren hu~ ngaIh, mOt ben 1i trieu'
nhau,
H~e; tren
ailili
tl-ngan,
ma cung
aa
Ngsy
khan (fu'o'ngthuong t~uyet 'roi.
~
~
I
I,
ong
nay (1975)
cuoc chien Viet Nam khong chi lien he aen "lu'
queen mi den
-,
•..
.•.
;
"
litem, tn••• qudc" thi l~i cang "nan phuong thuyet".
Ngay %tis trong vOllg
,
aa cho
I!tu 'nguy~t" ng?i vua thay 061 3 Iaii,
•••
?
I
••••••
J\
e-
_
Ii tri;u
",'-"
khong IMh rot.
,...
.
a,...
Ngay
••..•..•.
.... ""
nay chi Cbtiag(f"ay "ban nguyet" thi aa thay aoi ba v-i nguyen
thuy ke tu ong
.
-
I
tu chuc
Thi~u
_.
kbi ong Minh b&'
,
cho (lit
,
;
(21/h) roi ong Huong trao quyen cho ong Minh (28/h) va oen
.'
goi aau hang
(30/h).
la1 cang bit
Nhti vay trieu
..
.
~
nube Viet NAml
Nh~g nhan v~t chuyen chi~
TU~g ma tac gia-aa
nhii Ton-'l'hlit-Thuyet va Ngu~-Van
cau
khe~ ghep tin vao cuo1 hai
nhm;g nhM. v~t a~c tai,
... ~
,
se phe pban h9.
tho tren,
nhau qua ~
tuong gan- ~iong
ao ma thai.
dien vien va thoi o.~1i. khae nhau
1'h~if
O"OONG PHUONG:
f):firn, NGUOI
,
NGUOl va QuITr -BlNH
TRONG GIA
VrEC
. QUAN TRQNG,
.,
.
., ~-
,....•••
."
1\
"...
CHONG QUYETf}tNH
~
NHUNG CONG vrfc
•.•••
1
'1...
QUAN TR9NG
,...,.,
.)
_...
TRONG GIA ..flINH,
•••
NGUOI
_
..•..
",'.
"'~
At.
V9
'"
-
I
..•
C""
tJI'
z-
,.
/It..
)
A/''''~
_
•
A
,.,.
,"t
KHONG
L-
•.••..
"
XA.Y HO TAM V. V., NGUOI CHONG SE
,
"..
QUYET DINH NHUNG VAN -BE QUAN TR0NG NHU KY HIEP
_
.•••
QUYET {):pill NHUNG V~C
,..,.......
QUAN TRqNG NHU MUA NHA. MUA XE,
HOA GlAI
,....
.
VIEC G!:LA
cf:
a TAY PHUONG:
,
KHo1lG QUAN
"
co
L-1979.
NHlfNG CONG
.
,,--
NHUNG NGUOI CHONG LUON LUON CAM THAYCHANG
TRONG,
thoi nay,
a?c [oan nrni v..ayvung khong hien; gf va l~ch su •...
Phrl eh&ng l~ch su ~la sU ta'i dieD nlning t~
•• 'L-
ttio~
"
CAC CUOC TRANH CRAB Quoe
.,
')
.'
-.
UOC BALE 1972,
"...~
TE V.V.
Klli
,...
VIEC
,
It'
30 THANG Ttf VB
,
N H 0' ME ••
•
.. ".~
, Me,Me di, eon nhfj, .lAm,
Con nhet
II
.,.
,.."
~
~
CU8 con ben ven bien ThAi Binh
Y&8 cuA Ham ~
bien-a'i oai-linh
K~
14 I.()ngt~-du'dng h'ting-vi ":
M~• ~
Nhj., TM! d6i gic~g ho~ t.mfy
CuB. Hudng giang ,Ngt,:1~diiih tram-tU"
cue.
Ba~
ouA Tru\1rlg sdnNe
beo-La
,.....
.L?
.'
Oua -Bong Nai ,lC\ol\ol long bay khUc.
cu1
1IrtL_!..
••••UUD
l.ua'''' vang, vu ,
,
cU..1Jg -Bong Thap
cua muon con.
=~ · ,.
Ca.tJ.au menh-mw
~Wl
Con nhd 'Y.e
~ cu! Huhg Vuong ngan nam l~ qu~c
Me cui N~o,fJinh,re,LY,Tran,I1.
·, N
':If....,
'"
t ...•
, , ~~~
Cua
guyen
tuy, d u- £1a,m-ren
met co-en
TQi dtIa .1~bUc1C len d1i thong-kho~.
!
Me cla vui
Vu:J..wi c~n, li~:t-nu;}Iat Gian~_
V6i Chi-Lang, Tay-Kiet. ,Pac.lJ.-tlang
..J::l H?
AlJ'\..~. 'r'
v,di .%lA'
~ongwva, oa-hong &1l~t-~ao.
••
IV
A
~
Me cni'" kho II \
M~ kho'vi-lo~i
gian Ich-Ta~
loai Chieu vUohg cong ran,rUd~ voi
I.()ii Khii,Th&n,lie~ ~6t giEe Lang ea
Lorl Ai!.quoc, th8.n tam hong 'ma'u H~.
M~ hdi ,~ •.'
•.
A' ,.
Con crau kho ,Me trao uat-hB.n
M~,con,nguyen'cat-bien
tang-thuo~g.
Nguy~~~ngiymai~v~t-aoi,huy-~oang,.
Con ve 1'48.,l'~e
V lET N AM Bat-diet.
.
.
.
T.G.K.
-i0-
v- Ki~
.'~
1\\
•
DE-NGHI•
;
.
.
&&& Anh LE KHACTHI,TOi c6 ~an. ~dOc .ot
s~ thd anh em, aau kh1
a9c La Thd Xuan Ky HUi (
11 ) , aM •• phat bieu nhung CD
tuo"ng rit kh1 ch
vB.vu1 .W;g kh1 thay L8 Thu COngCh8nh cGg
.....
~
~A
'"
'"..•
"'-....
.;
~,..
ngay cang tot (i~p ve hinh thuc cung nhu phong phu ve n~l dung.
Anh em cUhg thong co nhling kho khan cu~ ban ph~ trach g~p phi!
va st:! ch~ [email protected] vi~c phat hanh la thu vt1a qua.
M9t so anh em co m9t va! nh~ xet rat xac aang va de ng~
I"
rat xay d~
nhu sau :
**vi vi~c loan tin trong La: Thu : nen de d~t aai veSt nhuig
tin co lien quan ae'n anh ell con a" ben Dba. Xu'at Xli nhU;g ngu8n
tin co khi cung khong cin ghi vao La Thu, me; IS. ban phu trach
I.....
~"
_
~
/
,A..
~
:.
~
biet ro ngUoi cho tin va nguon tin aang tin cay, khong gay kho
'"'.
khan, phien tou -cho &1. Ban ph~ trach co gang.
dung di xa ra
ngo'ai auc ellch va. ton chi. cu"a Li Thu nhll Cfa neu trong nhuig sa
-"cJ" ( ""
)";././
rt~u c so 5, 10 , co tihh cach m~t DQi san cua Anh em Qong ngh1,p
Cong chanh. Muongiu dU9c La Thd trong tinh than nay,ban ph~
,.
....,..-..
a..
e.-~
trach aung Den e ng~i va nghi rang tat ca ba1 va tin tdc anh ea
,
".....,14.-,
gdi ve deu pha1 dang het Tao la th~;
trai l~ilban ph~ trach can
~
.••.
,
xem nhung bat va tin khOng tiin aang thi viet th~ rieng cho anh
ban tetc gla af thong ccim, tu'o'~ nhd vay anh em cung khong bnon
gi, ma la thu se au~c m~i 119udi hoan hi, ung ho.
;;
La
",
,,/
,.,.,.
.•
'"
/
"A
**Ve Ti~c aong gop tai chanh cho la tbu, anb em co y kien
,..,.
--.
Ie. ghi ro chi phieu gUi va cho ai---ai khoi ngan ng~ khi a~nh gUi
~
h$ 18 thu.
V~ ci1a~ nay un oe- ng~ 18. gill cho anh Lan bay
anh Ai Van trong ban phu trach (ala chi co ghi trong danh sach ro'i).
-D5i vdi mot
anh em chua kh1 na~ uns ho tat cbanh, anh em of
Jlghf la vlet thu rieng kem phieu ung h9 Cie anh em gUi chi phieu
Gong goP cho la thli. Nhin qua phan ta1 chanh chAc anh em cung th~y
a:ang thieu hut.
Ba1 va ley nay cung taJI aay du duy chi phan ta1
I
,...?
e hanh khong (fu (Ie tra cho nba in va bw phi.
lin anh ea TU1 long
11 i1 cho Il' thu it nhie-~.
'....
•.•...
A
**Th~y anh em mien liam Cali. nay ouoc tang cudng nhUng lden .
tad~g nhu anh Ai VM, anh TiCi ••• va mQ"tban aan anh 180 anh f>inh
/
"
't."
........•..
~
,,'~"
,,~.,
Gia Bai, co kha nang nh1~u va hoan canh tot (fe ph¥ trach la thu,
n~n by vong la thu se Qdoc Luu lai Clay110t thdi gian nu; r6i se
so
le
,..
~
'"
/
"A
,4
\..
,
A'./
~
",
"
'"
',-
~
1\.-
,,,,
-
I'
C'\oo'
"
••-
-
.
_
"
'
'.
•••.
Ar.
..
~..
;...
-
/
"
~
~....
/
/
-
,
'?
c.,..
ae
c". .,
/..
A
""
.,
.
-
;0
•••••
'~
_
/"
,..
-
,I
~
A
tro'" len ~'"~
.•••••
•••••.
•. .,
/~
lit....
9
Ba~ Cali.
'J
,...
••..,
"'.........
_
.•••..
,
",,'
It-'
,.......
...•..
" A
-
a~" nhb an~ em tre~
,
iy
~"
~
."
,,-
-
••••.
t1(P t~c phl!-trach.
-
~
,
**Mot b~ nguyen d B? Giao thong cune ng~:
Bay g1d
khong con 1a mot la thu luan luu nhu"nhllng so QaU IDa d;- blen thMh
m~t t~p san tDi nen g~i la T~p san--va
khong gi3i han
tham
~
co..._ ....•..•
,.J......
,..,,',"
gia rieng cho anh em Ai huu" Cong Chanh cu. thi xin ae la Tap San
~
,.
'"
,..'t'/
./
•
,...
Gi ao Thong Cong Chanh, "de cho cac anh em khac m~h dan ho~t QPDg
,...
f"\."......
""\.,..,
/
~
....
cho tap san.
Anh ban nay cung ae nghi bo chu Ai huu, i}e nghi
tren <lay c~a anh b~ b~ Giao thong
xin cac ban cho blet
k1en
Cie ban phu trach nhan hanh cho nhUng 1a thu tOi.
Sau h~t ba~ nay cuig neu nghi v"'anv{ ta'c gia bell tho
?'
•
"Gw. chong con" ma anh Bu'; H1~P chU' thich r; rang. 1~ cu~ ba Nguye;
,..
, ,...
~.....
-t~ i)~nh, m~ vua Duy Tan. lin anh Buu Hi~p tra 16i gium. Ngay
xua t6i cung Cb nghe ndi 1a b;i tho nay do mot ong quan trong
triiu
(khoDg ro te'n) l~ ,nhtihg
t~n ta"c g1'~ Ii ba Nguy~; thi
/....
,
'"
::.....
~~nh cho h~p vdi Idi than thd ,trong bai tho.
Nhan
aay
toi
cung
xin
....
hoan nghenh anh Hiep
., . aa' suu tam a:lidc
. •....nhUng t~ lieu.•. vin th<5 co'
tihh ca6h lich au va n~i len tinh than dan toc.
**;B'~ Nguye~ .Iuan -Dan nol 18. anh em
co'"cong xay dl;ing
len la thu COng ChaDh, ~d~o IDa han 200 anh em dudc bi~t tin
nhau ,th~t la quy l~,
khong co ngB.nhnao cO'kh~ na~g 18m aU?C nhu'
,!.....
vay.
Neu khong duy..,"tri auoc thi uong qua. "t.......
Sau nay nen co mot
tru ..
..
.
Bd~ thudng xuy~n
anh em lien lac ho~c gui tien ung ho cho tien.
;'
-,
/
_ • ,I.",
,.
Trong th~
bac
~an
co
cho
hay
1a
"co
nhan
th8
bac
Vinh. nay lam
,
Giem aoc hanh ch~
cho h~g ae~qua lam viec ben Algerie (2 nam)
",.",
"-,.,/
'.",....
"Bac ay th~t t6t so,tu ngay ra truong Qen nay luc nao cung au~c
Ilay ma:~. An~ em ~ay ngudi a:-udcnhti' baC". Toi thl nghl rang ong
Vin~ crt
x~~t ngoaf, , Ngay ~on ben Dba ong V1n~ da x~at ngo~
tren 50 la~ ae~tham'du 'cac hoi ngb1 qu8c t~, oai di~n cho Viet
Nam. Nay di cu qua xU nguoi, cung QU~C gU1 ra cong tac ng~ai quoc
aa
Su
I'
~?
Cu:
"~,,,-
....."
./
i
•
-
n'
a;
A.
A
-,
~
~";
-".,../
,...
ae
.
C\oo'"
-
•
-
.,/
':0
;
-",.,"
\
~an,
.1'>0'/
.•
ngh4 cua Bac
nen co m§t tr¥ ad thudng xuyen. rat
hay, tuy nh1en cling chi co the' dung a~a chi cua an'R.,emphl!-trach
'de' lien lac ma thoi vl la thu
"cloi vUilg" khong d mot nc)i nao
nhat ainh:
lin cain dn Bac -i>aD
nha :i
huang da; ~hUng tOi
khi qU~ tham Canada ("du r~g ai tr9ng tU&i." Bac ~an v1et).
vi ag
ae
co
- \ B-
Be
~
·r
-\
.'
l
TIEN TOr VIEC CHANE THU"C THANH LAP HOI AI HUU
.1
LE THANHTRAlW
.I
/
Kinh thua
Quy AM &1,
m;t anh em minh b~ nh a eu'a eh~
Thlin: thciat
~
"
nam roi!
./
'l'hat
...,..
-1
......../
) ~.
:-,A
1.-
i
"i
de di den viec
,
,
-:;
-
A
•••..
-
.
••••
_
hdn thi
nhlf viq
~tien tem.
chanh li~n
n~~ la'- m6t J:b~
c~~ ni~n
• '"
r'\'"
/
..,\
cang tdt.
~.,
.'\.
~......;#'
thi
I
viee
'"'"~
if
•••••.
ni zation",
d~ nu6i
dlid'ng
li~m~ anh em hdlvi~n
-.
thi
1'4,
./'~
•••••
1
;..
/
Viee nay keo dai
A
I
3.
.I
"
ti~~
trl./197'9.
gi~/
-)_
unte vi
.-{
"
thoi
•.
~ "
gian
trong
r
gian
•••
~
--)
t
v.v •••• T~
truoe
mo.i. b~
I'
vo'i
A.
.,
~....
nhieu
\
I
•
thi
anh em d;~
/'
1 ~
anh
g~p.gil[p
.••\
"'-.
.(
c~n anh
/'
"
./
Co anh
,.,'
em it
I
thi khong duoc g i up gi ca, ve vat chat Lan t i nh than.
~
~
V1e'c lap Hoi "Non-Profi t " se giup anh em td duoc S6 tien
.
1"',
)
dong gop cho Hoi,
,
'#.,
\
sau khi Hoi xin
I
I.
cang quan trong
.
,\.
duoc Tax Exempt. Hon nua,
.,
'
,/".'1...
h6n neu s au nay anh em to
•
,t.
\..
'..
.
Vlec t~
•••••
"'?
4. Theo toi
/
thue
I
chuc h6p mat hang name
cho immigrant
I
xin
tr6
~'\-
,('1-
'I"
c~p de dieu
,-'
I
'
..
dJ.6c
,
.
th~
l~p v;;' hoat
I'.!.'/
fl
"I..
,
~."
hanh Mung chuong trinh
i",
Cuba ty nan sang day dang co r~t
-_
\,
•.....
h anh Rbi khong; co gi kho khan.
,I
v~ di~u hanh vdi trc
nay chanh phu dang co ngan khoan
Non-Profi t " de dieu
noi 'Chung. Khi H;i
,
viee
I
II
,!
"
/~
duoc bi e t , hien
~
t r o cap cho cac Hoi
,.
giup
do"
dong hli~i hi~u
thT
!
"--
;-
•.
co quan "Non-Pr of I t " do ho thalih
,- '
,;1
cap cua chanh phu de giup
_19 -
)
},l!-lUhg
ngUoi Ban
-
nhi~u
,~
'-.'.J
J\.
I
" I
do::
""
anh em dong deu.
~......
-
,
khi duoc tin
du~c giup dO~nhie~,
.
.
••
qua lau va 1ai. khong giup
~
••
Orga.-
mo'~ Co Q,uan Tu
""
den nay,
da~~k~u goi
r--
'"
ty naIl
trai
•
cho. anh ,em cung
/,
neu Roi
'.!.
,~"
em neu dJdc ban be quen biet
\
\
co-sponsor
I
thoi
I
.c:
ty nan thi
-.
..•
(trong
Cong San_ ngay cang dong,
do anh em trong
'
.•••
l
-
duoc anh em blet
~
ho
/
~hll kh~i 10 ng<;i thieu'
•., "\-..
em na~ chay de'n trai
~~,~
bat dau ung ho cho la thu
"I
giup
••
.~
xin
~
.,
co the' xin
/
••• \
(....
toi
"If
Cong Giao hoae Tin lanh
. "
tuc
hon , Hon nua , Hoi Ai Huu se La "Non-Profit
se mau 1e va co y nghia
1\
;
em_chu~en v~en ah,ay tron
~
co san mot so tien
/\
.'"
l~p Hcii) m61 th~Lg $5.00, kttu"'thahg
anh em v/v
de Vanh em phu trach
~
(".
A,
~,..
Rieng toi,
"\
:;.
Thien
,,!
:...
kaap the gi6'i.
arm em
,mot ngu;;n tai.
.
~
.I
"t
tren
lap H&i Ai Htlue
ch~
_" -
ch~ dcil. 'Y ki~n
khi
::
va nga:y cang thac
T01 xin de ngh1 n1en Iiem la $5.00. Anh em nao co kha nang ~
se dong.
nhieu
-'
d~ b~n
•..
:
Ngu~"" t~
•...•
...••
/
,
thanh
1\
thJ Ail H~.
/"
t.
CQ'ng S~
gi~c
,. "/
I
A I
nay da den luc
1. Anh em minh ~~
'\.-
'-.
nghi
chanh thuc
•
nhung ly do sau day
IS:
r
1
Ai Huu da den so 12,
I
",,'
Toi thiet
.1.
;--
"\.
J
j".
ai hnu Qua ann em chung minh rai rac
chac them tinh
"
./
qua maul Va La thd
la
/
...
~
eGO
dan h.o.
/1
lap
'v
]"
;"
j,l.~
~ I
"l-Chang nhung Hoi "non-Prof! t" co the xin tro cap eua
v
It,.....
/1
1'\ "l.
:>....
I
chanh phu me thoi, Hoi con co the rin tro cap eua cae Foundation
V
.;V
1.-,
I
•.....'t.-
h..,.
I
mung c6 quan thac nhu United ¥Irq chang h~.
~
5.
/1-
r\
",')..
Toi xin de nghJ
.. lay ten Hoi
, 1a :
" VIi1r-WORLD ARCHITECTS & ENGINEERS FRATERNIty"
""
'"'-
A
,
'....
,
t1
"
..... ",.
1'~
/
ve the thuc lap Hoi"non-profi t'" va se ttt~
/
1_,
/
-
A
/I.'
.
hesld.t
/\,-
<\..-,
A
1\
•.•... -
r
••••••..
"
,,-
1\
_
. Agent tl!i ,I~ la dU~c roi. Vi vq
~'11~
~?vd~
du'dc v;
.,.
,-
~
trach
.s;
•.
va Board of Direct.-.
"\..<,,
~ 1
mien sao Ho! co .at
""
Louisiana.
1
•.•.
'-
"'\..-
d ..
~
Bang.
A
/
I
va
,.
-'\
''\
-"
t
,
'"
"-
~..
~
Tren day la nhung y lden cua toi.
l\..-
I'
anh em co the cu anh em tron8 Ban
A«ent cu";.·IOi t.u d~,
~'u
t~l s; 1;
'\.-/
nhiem vol Ti~
o
phal La nguoi
:"
'"l-
I\.
Secretary..! Treasurer
1\'
1\,-
cua Hoi khong can thiet
'''''-
theo luat 1'$ eua ~81ana,
I
l
Viee-Pr.esident,
t
I
bao anb em ban "chart~
la thlf ky teSi. Theo l<h vi Luat ~ nq,
trons
"\--
lap vdi mot luat aU <> New~1e.8
Hien toi dang lien
r
(,"1--
I
'\
•.
~
Viec anh em minh
A"\...
,,' -
/
~ )
'.Cv
qua xa nhau.khong cho phep to atnic dq.1 hot de bau ban duoc ,
A.
A"
I
~
f
-
.-\
~
I
'A.
{_.
1\
1"1'
OOien de co mot hinh th'~c hoat dong hop phap, nbat la viee hoat dong
'I--
(\
"'"
:..
eua ,Hoi chi co ~
A
'._
"
I
I
• \.
••..
\I'
""\..,,
"l.~
'"
A
-.
dieh ai hu'u va tuong t~,
"'- I
A
-
I
thi viee e,f ngay m~t ~an ./
"
I
..!
,,'-
,,')..
'-"
••.
<L
/'
chap hailh de cho Hoi hoat dong cung khong co dieu gi de anh ell thac ~.
Sau nq •....
co' dlp t~ ~h-dcdai h'6i thi ....vl~c
b.:u~eJ....theo~'
tlle, ~~
--,
,
;\."''
t,
se du.c to chuo.
.
I
. I
A.
c,...'"\..,....
I
A
•••.
I
ket va trinh
v
f."
~
'"...
do hoi luat le ndi tieu bang anh em
•
ra
/"
-'"v,
a.nh em trong la thu AHCC
t6i.
'I
a'\..coi
" •••-
1\
toi
'\..-
Dong thoi
A
8. d~c
,(
Kinh xin anh em cho y kien thang ve toi,
.
cung xin anh em
~
,
viee lap Hoi "non-prof! t"
I
,
I
sao.
LE THANH '.rUNG
4958
Savoie Court
NewOrleans,
Phone:
Louisiana
701.29
(504) 254-2474
( xin goi week-end vi-~~
I
.-~
I'
/~
thJJ~
••.
den 10 gi6 dem m6i co ~ nha)
- 2.0-
,
c:
'i't£~
~
ar
.•
•
~. . (9i Jt~ ?f;3?'L:J
.mg tren
ctnmg ta qua day c1
d~~ ittU'on da;
hub'ng va mai ';5t a8y,
th, ,;
mi;
1 bll6e
ll-Hd;
ta nen Ifp h~i
"-
mmg se tri
kh'bng
'~/,..
va dude so thue'Jb'
••.
""'"
.fan
trong
de" li&1'
1¥.
thinh
xa que..
dan
cong
~
#-
,,"-
I'.
nbau maohi
phi (nien '~i~
,....
-
;' ••
+
anh:~_aong
"
o3i\g tac lien
kat;
rte'" anh em......'
co d!p ghp ,-
01 l~ + ctong gpp) ClilVcmien thU'e lqi tlio .
If
'1"'
aong
"
-
/.
convention
.
l~i
V1,l
",
.
bhd~ 1 loaf
."
bat
'Luc do anh em se
"
4t'
han'g nkm AHec c:'~~tO!O
,
TOi mUonnOi, cmlllg
cong nban mien thue l~i tuc.
tf'ett' cte~ >'AHOO rOftg dU6ng thi haM
So tien
tit
Cong-Ch$nh C6 danh ngMa phS:p nhan,
de
".
nien U~
f, "
( kh~i'lg b1&Jt. ,co lac d<?ng t15t kbbng:aay? \ v~y chung ta,
Mea rn~i t~t"
nen tiin
in gah 11 cai
3 ~,
'8-R~'k
~
gGP chung nhau pup
/'
••••.
"""
....,
a Ma Lai,
cao aDh eon k~t
eung by ~ng QUOC Mia;;: th~e l~i t..fc. Hbuat ilie"Ul~i
Cling g~i ~a a~g ke'ehu . hen! Tui khong c6 il~ng tree lam ~i
Heiig KSilg •••.
tr~n
.,
._"
ma
trd6ng,
I
chi ~n
I
•.- ....·tN
ARCC(la th.O?),
-
,,4'\.0"'"
agti6i vo
I
'.0
4V
cac a$1lghi
•.
c,'
.,
'CUl1g
~c ~
I'
A.
.J
anh em danb eh8nh ngon thu!n cho m~
L
'-
khoi bi batbuoc
...,
~
r..,.1
en du lich
IA..
A."
"-
lanh cong vi~c viet
bai,
/.
n6i
••••.
/
me, tB bao
••.
•.••.
khap xU My' tuy theo
•
"'-
in bai,
I'"
'"
phat hanh T.V. ,
'
HO?
1l1.S.Khiem
,
~
~
-CHUYEN CON XU GlA GlAO-
HOmDay 1a .qay sinh nh~t thll 18 cia em. M~em QOltg i as:
~
.,.'
,
""
•...
cho ell 8i nhay Itoam" vdl b~ be Ila khoDg co 1Il,!- ~l theo.
Trddc kbi ~a al • -t keu vao phong d~ do : " Con a • con
1'01 vay
lieu• sa glJ 1iy Ulan nh/ ! Gla afilh ta
thud
7
.,
con
t~l que aha
)chong c~ a~t ~l1e'U il tal t1e"ng ca • qua
Qay •• , Jlong con ring glu- gin hau- giJ' auftc tl'eng tSt nghe con!
Con tra1 t~i DOhay 1~1 d~
1~ , neu no aua con vao phong va
1eo 1tn ~ren ngu'81 con thi ti,t c~ gia tflDh aliih
bi mat danh
,
~
-.,
--'".
•...
r:
",.
".,
~
gia COD~ ! Tho:! • con' cIu 18 tuoi rol • al! noi it.
con cung <ia
hieu. M~ Jlong COD QU~Cvu1 th~t nhieu trong ngay sinh nh!.t ~
Em al chat· vel! ~
IDa"'!cho ae~ :3 gid khuya mdl; vi • Ma cOb
trail trg.e trong Phong chua ngli • nghe tling chan con g~ "~dll"
;::.....
~
~
I'
",'"
"'-'
,.
iU •• b~ hol T9Dg ra : •• Sao con t III!- co the yen tam chu ? n
. "0.
IDaaUhg cd 10. Ch1tth con CIa lam mat danh gla gia 1I1nh
'"
,...cua anh roi ! •
-.
.
/.
I\.
-aa lo~
a
-
-
••••
•••.
td-
lieu
8e
,
.
,
:
,
GIAO CAM
~
;',::
Mdt auoe anh S11Y chuyen
nam nay t6i
-.
DI TIN
l~1
HuU DINH
UH DAO
-F
Oa."n 2
THu'
OJ
ch~g
td
~ac
so"
eho xem c1!c. t~p C6n~ Chanh
Cong Charm nao,
chl~
9,10,11.
ae-:;'
anh em ~ai
eho
"",.,
minh 8 aia
chi
cu.
-/
/'0.
,/
'"
•••.
"\-;1
"...
/
~~c td baa Cong Chanh, thay gan gui cae anh em Cong Chanh
~
8
......."
". e","
"~""'''
",
nhieu h n. Cung uoc mong co mot su doi doi khae ae chung ta co dip mang
"/
/.
m8 kieb
"
chung ta
viec
/'-
~
./
riming ti'nh
que huong
/"
lien
lac
?
-
/
Trach
A,.-
,...
voi aieu
I"--
,...
~-
-
/~.
~
?
trrldc
/
~
ngoai
-
thi
c,,/
""*'
chac
~e
"
')
ton nhieu
•
0
-
st- df
eong cus,
~
b-i
phong
-
A.
_
c
"'"'-
n,....
•.
/"
A.
Carn ob anh -&
"---
"lid
"
/
~"
thieh
bao
nay 1a ta
")
,...,
cr~c ae theo
anh em vi€t
ev"
.,
?
I'"
'-
doi
r~t
""
anh emeung uong nhai
<Ie') tranh
~;)
Lan:
khong
/'
hO'a, CIa'
1;
baa xac nhan i1ia chi
,.....
dJong"
_2.'2.-
:>
eae ~i.a chi
,.,.....
"/
/'
I'-
--
CUB
,,~
•
').,
/'
••
,
Minh va cua
tho so 11 La i
nhan alia chi
-"
nhii' 0'
din tay anh em,
tho luon
:,."
L~ Tho
/A.'"
I""'"
"'-.
s;- ~i
51? m~t ruot
),'
So o.mh em xac
b~ dinh
cae trang
- /
/1\,..
da dcn O:io.. ch"! t.i-ong la
'
khong -aude anh em aap' :dng!
"-
co nh~
,/
thoi,
chi mong anh em gut eho biet
anh em thong
•••••
--
7
,;
eho biet
to bis
_
....."
•••.••••.
p~.
-
1ai
I If..
,
duang td bao , Lnc trUoe minh khonz
e~p nh~t
cac anh em 'ban be minh Liet
,/
oi
•
Ban phV traeh
sU keu goi
..'
/»:
cfc a.nh· em dO,nzaa i q':;oc
cho
<3
,"
auoc b'ai vd acing gO'p e~a anh ,
~
tuy nhien
thoi!
"
anh ay rat
~-'
~
so~nh~n
8~
,,/
Van
._
'
,:
bo dinh
,
IA...
hoa~ cuon tron
/'
-"l
,,-.,
A
,..
,,/
c-
I~
ay xin,
f'Oo,r
boi
be aa thay aoi ae? h~~
.I
-
Anh ay co nho nhan anh em phu trach
n&u l~n ;in
-
Phap va Canada.
ban
tot
/
.......•...
nho nhom khac phu traeh.
nhan aude
neu khong oen otroe tay
••••
***HJ(Vong
cho anh
I"..
?
Kern 10 dollars
tien
,.
......"/',..
aong vi khong blet.
/'
~
') •••.
d dod auong.
lac
,..
anh em.
;.",...
trong
"-
"
,..
(..;::
nen bo vao bao thu,
r
/~
that
~8
"
t...
I'
-_
nhung anh 8Y chi
-
khac , vf!Y de ngh~ ~id 1uon
,
neu con td ba.o Xuan thi
tin
.."
-?
A
toi
baa eho Ban Phu~
r::-.,
Ban Phu Trach ma thoi,
chu
A...
I
I"
A
gid
khong bao
thong
gtH, vi toi au~c 8M Trt1dng Nhu Bich
khi
trong
.:...
Que hudng
/
/
ai,a chi
"-.r"
-
~
thi
nay Lan co ban viec
S8~
bao Xuan sal1,
~c
chi
-,
/
nay lue
_
a1 nude
.,
__
chi
-
du
/'
gdi bao
;
#It.
Lan,
eua
'1,;
-
ki~n La dung mot d:'~a chi
.....,.
"
chi
~
se
tti"§m thfet
-?
-,..
khong nen dung lue 3!a
ttia
;>
sa.
gilla ban Phu Tra'eh v(h cac anh em khac,
-
nghi. Lan nhac nha anh em co doi aia-
"
~
••
tam quJm.
vf
<,
-:-
xu' nguo l ve phuc
.. vu.. que huong xU
tai
tuy ngheo nin,
pha-i: trong
ae
./"
thtic hac
.... hoi
"\,..."
-
chi kho ang 20% ma
/'
....
--.
to baa, l1Vong anh "nho" 1ieu <feu.
,..""
•...
ANH NGUYEN PlftlfG
/
(,
'I\? l~
toi muon viet
nhUhg vi cong vi;c
/'-
,,'
hoc hanh vii sanh nnat qua b~
-
mo1 viet
nom nay
thri cho cac anh tronp
gia dinh AliCe:
r~n nen mat
thu cho cae ann -a.udc.
-
'-
"..
"/,_
?
I'
La ngrrM thuoc the he dan em cua cac anh , toi
•.••..
'"
--.....
~
;>
lam
ngddng mo vi~c
-
•
••
cua cae anh trong
--,....
~.,
no
_
on anh aa-nuoi
A?
__
.,
h1'c ·~oi lai
,,;'
.•.
la thti,
dud~g
-
thanh that
I
vong tay cua
.•.
gia ~inh cong chanh d vung nat
cae ngaoi trong
1'.,**** Cam
a;n'
I'
"-
xa 1a nay.
;at
mong nh~ cru~c tln
tuc cua anh lfe cung mdng.
,
Nq toi
tin
_")
I
****
••..
I'
r-,
mIO:>'
~.
Xin earn on anh "<1agop phan
.;,..
""
. aM Tiet
-
'-
'J
Money Order $20.00 d"e un~ ho LTee to.,
~i
;..""
,;
,....
"1\'"
,,""
Rat mong
'\
cho 1ft~:t;Tai baide cho 1a thu se tdi
'"
(fu'dc them nhong phu •
.J
•
I:V".....
"..
ANH VO QUOC
TJHIQ
,
C6 mbt ffiiu
I'
•
khie audc' b1at
f)
-ai~
ki~n 1_
/,....
phieu
..,
cua
~'"
,,-
~e .,
•• -
hfnh
r
I,
aay, ma
vi~e nhu
1\
d ben
the
" anh em
bai ffe cho cac
crnia ai viet
nha ra sao , cuoc s"ong nhrl
Kern
nao ,
/
theo
nay
the
nao ,
~in gJ:t anh ehj
/
toi aong gap cho baa.
earn on
'"~.J·~.>tthl(
~
tinh
/
tai h6i 1~, la co :at nhi~u anh em m~i thoat
!"lloeehe d"~ CS de qua
'.
~
dudng 1a thu.
,
~
anh,·tf;-~6
c..
'.,.."
ft....
El!'j 3a a.ftg ~ai anh viet
_
/'",
...,.a, r!t
,..
,
Mong anh
.,
t{tc m;a
.~-t1n
""-
aOJ:lp::
S(I
/
"-
~a anh em vu'-; dau
/.
,.....
•
---;"
,...
-.
nay. Anh hua se vi.et than ba l
_.....
-.
gap dai daf.,
c..."'"
mot
('\~
_
t-..,
_
,..
Ky nay (fa eo b&1. ve
"-,.
-
--
-
Kieu l~ 11ft .3O/t. cua anh TVT ,chao' eung phan anh alice '08811nao tinh
- ,
.•..
hinh 0 nha,
_ 2. 3 -
-
~-
",'--
,,/'
ANa NGllYiB. KHAC CAN
,,'
~,?
-'"..........,..t--
'>"
I'
>
Khong hieu sao La Thu Cong Chanh Xuan so 11 aen toi chi con
"'-. '-
I
td bia.
I'-
,,!J
A'
'-
.,....
.,,./
"''''',/
Co the vi aoi aia chi nen ehuyen tdi Ini mat het khue ruSt.
'-
;.?
,
.,'!'-
I'
Yay nhd anh gUi eho quyen khac theo aia chi mOi. Nhan tifn
:V'.
**** -Ba.g6i, l~i
I'-
0
.
&y,
", ./
eung xin gt.h thea $5.00 U S"de gop,
)
toi
--
,.
"
cho anh L; Thu' so 11, hy vong Ian nay kh6'ng b1 m~
r
'.•.•.•. '--
-
.#--,;,"
"ruotll.
khong? Anh co t In tue
, •.•..... AM dao
~ nay con "coong xuyen phinh ohet"
- ...
anh ban Cong Ch~ eung h9c kh6a 1959-1962 khong v'i cung
r~:>
~ve
1m.
m6-t nha Tori That ella anh khong? Khong hi~
"
'
I"
khof," ehiia? Arih nhd cho biet
a~ .. V~<"e0:Sdao
"..
~;
rau
.,
,,"
-
;/
,...
~
'
••••.
8'8,
~
cmU;.gtoi
/.
~.
I'
chd so kt tiep
,I......
it
/-
:>
__
•
I'
-.
,.,
,;
qua nan .
",-
.;..-
,......
.-'
cua anh co con nhuc nhi~oi
--
.,A
~
f\..
khi mo
,
/,
"
","'"
At...""
ke
s~
'-
/
t1ep ngay
"...
/.A.
vi
••-
thay thdi
/
gian
c:"\/
/1"\.
hdn nua mot ky co m~t so vei l~i so trang
/1'\,
:>,~
c-
.
c~ monglton nh~
/",
I
thanh chw~ tOl csm thay thieu.
,..
.
vui mUngkh i nhan
•. uudc
, la t.hu A.H•• CU'moi Ian
~
qua lau,
•.•.t.._
')
~ong?
Clning
toi rat
..
aU?C 1
0
nhe , Moi nhan ttnf cua No V.M. nhk"c MIl Can
nay b<?ria
'"
/.."
phai con phat·xoi
H.N.N iTh- aude "tai
.I"
"
"""
cung
~,
Do do mong ban bien tap lUU-y ndi
'-
r
1'\
('\...,...)
..."
f'\..oo'
rong va gia tang san %Qat bai c~ng tac them nua oe anh em co dip nghi
~,
aen
,
..
~
nha.u quaL. T.A.H. -Binh kem C.P .$5.00.
..~"*** Ban pbu.
;'
\\:
,
.,..
/
•... -
"'""
la
tra'ch rat muon tang so t.r-ang, nhung ngat
. moi (lieu
khang 06 bai cua anh em (long g6p. V~Y
cae anh em khtc v1et b&1. thi ch~
~u
char;
18:
vi va
anh gBi cho b-;i
co"-a~ng
ThU e;;-- phong phti han nhie~.
,," (....
~
11fH -00 VAlf SEN
/.
•••••
Tai rit
cb
tinh
th~
dalin' k~t
.du 1f~ eao
em, m&c
"
.
.
..,
f'...
,,/'
/
vui mUngkhi nghi aen anh em Conz Chanh chung ta
{at cao , cu';g nhii tOi r"at thaI; phuc mot si anh
nien nhnng v~' e; t1nh thin
f\-
~
4-'
.A
ca~-lt:i'~rt
_ ••
,
~e'l~y
•••.
-
,.
-a:u?,c
-
M.S., P.E. cua My, nhn anh Banh, anh Chau chang han, .~~~ ao cang
'-
r.'
lam cho tOi phan khdi h3n ,trong vi~e h?c lai
1'91 nang
118m
?
ct_ (,a1,nhfI\....,......
viet l~i
,) ?~~"
~
-
de laY';~~g 0 Hoa Ky.
h$f l'fY nhti;g ngay ~at
PhJgc
long
. "'-
th~g
,.
1975, va nhUng ngay d tu trong Trung lidng c~c P cung nrni nhiing
,,--
!'to I~
-
" "..
c- -
"--
;....')
1'''-;''
ngay
3 Chi Hoa cbo aen ngay tron V.N. bang thuyen , ae cho mot so anh em
- 2.4 -
-
" .~ "
ANHHONHuTTAN
~
,...
~.)
Rat han hanh audc biat
18' m~h euu Sinhv~en
",...
Toi rlt
mong
Quoe
.'
I,..., ,
cac chi tiet
**'**
.fJa
.....
--
;:.
-
biet
1\
~
/'
,..""
~
"
_
,...",.
•
mot
.biat
'-.
-"
Vay X1 n Anh giup tot
.
Ve viec.... HOi AHCCtal
bao ,
r",!lo
;...
•..
8;- aU'de
,...- ~
_,'
,.
i
anh em cho nhi~~
..
-
-
,,'
--
k{~n
~
1"\
,...,
-ae~sd~' tien
~-
EIT , ky nay co 1 bai viet
r-'
~.
-
a~~
cua
,"
I'
~
hy vong cung giup Anh mot
"
-
?
ve cach thi
~
Anh AV (cung moi qua My trdoc Anh mot thang),
/
,..
"""',(
,
".
khai ni~ huu ich. Rat mong sbm nhan ('fu'octin
80
"-
Anh thi aau.
,.
ADM Ltro •
AI
--i>'; bo~,
nam thMg toi
khong nhan CIu'dcL8 Thd Cong Ch&nh, if8
~ohJi
. gi tra~ trd trong Hoi Ai Hu'; chuf'tg ta, .to!
co 'dt~
thl audc b{et le. kh6ng
mia~
. tcfi
",.
gl tric
trd ct
tin ~g
c6
Nguy~ M~
V~ x1n tin
Qieu
Hom
Ong hay 'la'tOi
chila BUbc.
cUng Vdl
,
~ tMiong hOp
.•
....
.)...."-,......
Ong Nguyeh XUM -Ban va Ong Nguyen Ngoc Khiem (dia chicu)
eung chu"s
la thu ;6 9. TJ ~
r...
ft..
10 trd' '(Ii tht
_
nhan
Cfddc
"
. ta Thu C6ng ChSnh nhu
~
chi phi cho.tien
"-,.,
_
a&y, vi
d
gdi.
I......
I'.
.....
,..,
to!. Ky tdi,
_
oa nhieu
"'..
/
•.
,,>'
~
.
"
bi',."...that
aa nhan ttlio'c.
.
tuai
(80).nen
1
it
tie~,,·chO Hoi
tie ')
-.
khong Q\?dc tien phu
"
so
>
~
10 va 11 theo cac1!ia
.,
chi nhU' cua
lac ca 3 Anh nhtf vay.
"fJa gUi lai
..
d\}'cac
"
r""
se gUj.
,
~J)
tta gdi cac Iii tlnl
Anh cho , khong hien sao lai
Anh, hy vong
ca~ Anh
,
(
/
~
*****Ban phu trach
,tOt
"
cap gi ( khong nbl! bEm My)
mong tin
Phu Tho (~c ien Regime 57).
1'\
gdl ngay li thu cho Anh kh i ~ioc
~ th8ng
l'-";:.
nbu' t8i,
T i cung
ve ky th1 EIT.
v+,c thaph lap H6i. Ve ky thi
'tta
"6"'"
aen nay van chua co, ky nay co y kien cua Anh LTT va DSKno! ve
..•.
,
,
"
My cr~u nam1978.
•
V;iec th8nh lap Hb1, hy vong
~
")
cua anh ban tot.
tin ve Hoi Ai Huu Cong Chanh t~i Hoa Ky. T01 vda
•.•..
,.. "
Hoa Ky tht
(\
thieu
T~i;"g Cao -Dw";g'Cong Ch~
,.
trim kh~i Viet Namva &idc qua
/
/'
qua au gidi
;o"~10 va
11
va ;a
cho cac
nay Luon, Rit
.
eac Anh cho biet •
..."
ANHYONGOCCAN
"
/',
Toi xin gdi kem theo day mot chi phieu 30~;US a~ ao~g gOp van cae
chi phi cho
/
.,
"'-
'Ita
"/",
'l'hli Cong ChMhIl cu?a'chung t.a, Toi va~ nh~ ~?c
Ia thu tren va rat
mong cho
"
mat thi€t
'"
.
,.
thich
ta ThU Cong Ch~
" "
voi tat
"
')
/
~.,
,-'
thu a9c tat
1'"
ca m<?i bai cua anh em viet,
thuo--ngxuyen
-
cuB. ehuhg ta Luon vti;g manh 1!e~girl ,m'oi lien
/'
ca eac anh em Cong
llMMMlBPTrat mpng nhan a~dc tin
".,'Chanh noi
/'
')
A. _
lac
hai nF,oai
nay.
. .
trrc cua anh em Cong Ch8nh tai
_27-
A
va luon cau
Canada, viy
'f.
"
ANH
i
,
tYtl c'h, ;';~{et·mbt (6 tin tuc. kh6~g?- Anh' ,~o "hl1arr!'dtMc. tf r.t\i;>~~
cc~!Jf
linn/< tr}(~{'ng,iy~ 'G±am .Ba~Th~1-(NorigY kh()nr,l? ~camrdr(~ ~ a';.rao1ni' go:tt\f'81,_ ~hj.·
Tptl1 ~/', TWu"i;i.,Qb;"
"s~'rthanrcru<fe
ac!fftin1 K op'tf'st',vo?['cu'l!.:Arih•
~0i vua.- m6i
-T '
.•.
Anh C6
't
/
~
--;
J,.
t::~':~)l"\lrhbi
~
:::.
F..1
'\ U~: - iI'::':r ¥~" ,;'10
cn~ ..,
cae
.
0
!lI1J..
f'-V
\'\'
au
Dua 1',1
./:it.
~7n
1
C'
"
,
")-.5"' ••.•
'i-:.a ~.
I.....'
J1pone xuong cho
~
".
,...)
~¥i,.nf!~g';~~~~k'V'~
it1iPg:J!
"~~1~~'
k1tih~ ~~
ph~;
V ae thong baQ, la.
".
~UAl tW~"~~ti' qua
if~C
,.
d;tikttmQ
r~ ,ngfl¥ r~nl
khong Anh : m&i· ngay nao ma na; 'Cia
'hali~'£minh
"
,...
cr;i
ngd'- nt
J, ai
a~
dfB':AP,8J18.- ienchOy~~.
t"t
phai l~
'Ami' TR1:RH.
"'-
,"
,C
de no 001 xi
.:~
n~:lnIsW9
/'
cnunz
t.a.,
fiir""'i:J~~!i!"~~~·[email protected]:iiit,I
7'
,-"
thi Chide t~·;;;'- 'j;'-.,....
,c.':,t.
,MBi ngay nao g!lP
l
.,),t~~'"" On!?'··tWt,}r ••'l
.. Cv uoa nay. ne ra tra
r
~
crude La
h/,
Ch '
i~':1'0
a
~t;:~~
...c?:i 1917 ba;~ gfi tIl
"6H
n!l~
'U
D 11 ('
ThL~c
.
;
'.J!
c
. ~garib. c- :q,g .ChBnh 'j;hue. tinhva
n8m tr61
)1'
Ky
!
can,,.....-,.,
g1. ''l..r'''ng
" ",.,f I...•..
quy la qua ~8 ,.thli ~iH~O~g,
r
r~·i.
hon
Anh
;....,
~~nh
.•
"'.....
~~)(,ao......,.!':-,';OllJ' ~.1anr .f~<?, co il1eu
)
co .lU1
t~
--
c -cro
'n,; ,\
1
('~t
at
u0.1
aa thanh
""1wef'
Kant. ~08n
,..,
Cl18hh
tJ'fef'thu
aa n11
7ia1- ~
e
'"
•
da1
th'i. nhat
nay
""A"',.
? ' Cong
ra 0.1 va
tu~').~l(~S~;
pjlai.gr:i bat
a.
"A
01
', ~()...,~ hay Iii. t,oi
ban giay anh
..
'anh ~. G;ii~ ~ru'cln~ hOD
tlcf .~.
-;;ho
i ~ a.
,\ ye ,..~g"'r: '11 c •
Qat cun trori t at;
irnl wi.. Ky tdJ,.: to.!. _:::.e
,vhi.I:
J,a sau,.,' vu Mai
RUJ,.
v
h0Nhu
'tl
(;
nhe
,II
,"
rrf5Jn'AIlh,.:,
Cali Cle~ cling nhau ·lim
hu~ 18 he/ s;,Nam du m~t chuYe"n, mong g~p l~i Anh tai
f~t.
NMB'
.•• "'" '.
phon~:C1;tl (Jjcho.Dg ?
bU').Bi..~l"Anh.l
1~u,tjl11
'J
~~
a~u .giay,s~e
0'
~o(a.?J.t;lvn~,he>
!ili?c, g~gpg1 "31B:}.An~,~al'~~Il)
\1tk" t~e~", long,
--
tai
A i":C
Anh aa gUi bai?, c-hd.: Anh
V ma <:Anltplt <phai .:<ro~ la. aJ
;''':PiF~l~i
iol
r-""
«),.
b~ 'cIo,an ~.rt{~~"!,IAnh
! Mau qua ph~i
nh~
(
i
~J~
r'iet
'J
ANH NGUYEN
~UANG
DI;
,...;#
f
5
••
+..0:1
.!iUp
"'): •
'1.
I
~.
"
cu ) cung
chu"a
,. .,
cho :~oii1e
+;.en
nh1:eu
~h <fJffir:tI.:..'oJlg-{e
I.".
1 - I
lI,~
t.j
..
j
~n'rihu
""
.
cong. MOt <lieu aMp,
,..
.'.,
.....
,
l~~ -au'~c biet ti~ nhi'u:
.••.
-1<
38.-" p'h~i"'t.,.... ,,'1 E.'"'-TIF ~V.c ._'" thltvSO
't 'I ..., 1 \ t"!'\.', ~:.('" ?1Hl/"ch1 nhU' cua
ve
au non nua, -Bee ~ieng My. M+(3U cung ehan,09e
tierg Vi!;ltt~ar
;
q.p-" , .• kh"
An.
vu
o ..~
rli'':'~'h:?) ~ l'i1"h11'': .•..hathJrac clai3tAhl~hv.~11lh~~t;.y I~a.::lh ~1'0ho
p
u ~ •.• uu
/a."
.0
'rig ~bIl~{o.COo'!de'''t{~
Tf,Q
g bi]'n
9hanb,. anh.~
l.~PQr'giup
~tl~l
i
"
,.,
>., ,...,
-a q n~
,
,"
U
.!Ion ~.
/,-;0
~'J, .. X,
aot~~<ijs (s:gui b~i ~r~-~
et~on.
'.;,'
/".
"""
v8:y
Pat
,'"
"'"
-
"
"-
La anh Bui Thanh Wong,
-
-"-.
r'"
tru'de
'_
lam
",
d Nhs Can~Bu Hang Khong, aa cling; gta<"afnh 1t~6nJkn0'i VN va~aarlr("ty
4'tSil ttlai 6.ay•.
csc
..
cna mot ngUM quen d 1'111au Tengah , noi
ban t.hang , cho biet
..;"
~
vut.,
,.
.... '" TOi ~3i arldc tin
~L
eong-e,~
~'hlo?\;f 1
nh
thong
ae? tien";Q:ten;'llae~l
bao
", .. -
u
"?C
-.
"
vao cac
t~,~d~,; xuy(
1
l~ tn1~' "'reT'l
• •.•.. ',.,r+ '('~ mo'
;1. r.%
1
,.. V "t
va 1110n el-A
.'
v
Nhan dtp' nay' ClIDg xin earn dn anh Tran Si HU8n 'a gui ,lJ~a '"
m g c/o ::'P. rv.> "'c~!.
"ng ; Iuon vi njl' ]"'. r
.1 n 1 Ji.en lac
c
cua to;i ,;to1.~cac ann, a-a bac nh=1:-pe u /cong chanh ,
J
1
••••
' •.•• --
e-
•
> '
m~t 9~
duoZ;:
ill xffi ~am
~"*~u\"AAh
dn ~
aariehO' ,{) t!dilia£iih
mong
1Mi ~Tharili'th1dfig{'vA
nuo}'
~}) thEf g1up((~hq,i~~',~:,d~'i'\a~hb{elt v~':c~§'c(.ill$,O~"iC';ada,
aM em CC cU~g nhu ti'ilh tr~g
Rat
Y
nhan ati'oc tin
'M
eJa Trune: Tam
c1.(cua anh •._
_ 1.8_
Ky Thuat
Phu Tho hi~
nay.
,rqy
*Anh NGUYEN
MANHROAN
chuye;
ngh1ep Luu tli'e' Al cho blet
ff~~ lau
ag-n
tuy qua
2 ea:1
n6
?
tlll!
t
Tet Ky
•....
a:e~ ?
s~
a~i
/
lao aong
Ky MU1,
rfo Xuan
girl nh~n d""ti~c?
bao
I
JI.
thO' c;a
khong nh~n 1fu~e La' Tho Cong
'Chah~. ( •••• ) • Moi ngtich kh~t khao chtf
khSng
la
a-€n ch~
The r8i
'-
l
no
Ky MU1
Xuan
",,,;'j?
'-
Cong Chanh aen sau lam .cho ai nay co carn tudng SJ;1
~hii : mot T~t Nguyen -Dan roi sau thlia~g thti-c nhuhg
= :» -
,......,,A
)
/
I"
c: /'
'"
/
bal vo day tho Xuan trong so 11. ( ••••
Chu co gang eung cac b~
,...•.•..
/11'"
.v
r/A-'
.••..•.. .mien Nam Cali tiep tue it lau nua • ~o 12 cac ban kh6ng the gan
cho ai (Iliac ({au! cr:!
Avril nay cac ban se hOp· mat nh£u nhet
A.
•...•
ie-
I.
La
b~n ve
_}
-
-
8;-
••
Tho Tat sau.
*** lin cain cin anh
cho bi~t c~ ban
kh6ng nhan elide
c~c L8. Tho • -f)~ co g61 ngay them mot la;t n11~ cho ctic ban ~ao viet
ve~ ban phu tra'ch.
Rieng v~ vlec st-· ba!o Xuan ra cham 1~ ccte ban
aa
aa
trong aCl ~ trong ,{S 11 t Ban Phu Trach a;- c6 l(fi ~in 101 t va· co
uu ro
do, • nhUng khong vi th'"e
cC: th~ xi x6a 101 lai nay
ii
ma
La
m~t C~CA de~dang nhu v~y au~c. Bd! ~y nen
Thd n;y ae~ tay
''"
/,.,.
~"
I
~
"...
_
.•... "
cae b~n chi cach so 11 khoang ao 2 thang hon thoi : ~ay la .ot
g~
11e'"
bU lai 101 ra· cham
bao Xuan
M~i • The~ yt'
-J
eu to
a~
ere;;'
v{et
c./
trQng thd thi· e~
-
If"-
~
/.1
••..•
Ie cac
,
:0
Ky
a~h mieii B~; Cali
~
,
.-...."
lanh lam so bao Xuan toi,
nhu yay co nghia
Bam l~i ph;i ra'ng lam s'o bao 13·! Thoi thl
-
,
'"
i
se'
cfinh
-
-"\---
la cac anh em mien
euhg rafJ.g chti' bi~t
-
~"
/
co
,,-
~
~
lam sao han. Chi mong cae anh em giup ad them bai vd hau La Thd
nudc phong phu'hdn,
nhu c~c anh em kh~ nao khong nhan ~udc
IJ.-Tho thl xin lien lac noac ';oi ban be -ne-xem thJ L{ Thd c6 bi
eung
'"
A.,-'"
A
-
-/
"--
ae
.........•..
I>-
,-
••.
-
that lac khong , roi cho Ban Phu Trach biet
gdi them, Qong thoi
•. /
,?,.
/ '.
_.
" ")
~
1-",.
••... /".
neu biet co anb em b$ ban nao thay aoi aia chi hoac co chuten bien
~
I
1'''
-,~
- "
A.!-.
(
cong danh hay co tin tuc gi tbi goi cho La Thu hau cac anh em
)chae
<rudc bi'et.
Qe~
lau
Ai :
*Anh LUu THi
i);chung toi kbong nhan dude La Thd
Cong Chanh. Cae anh Nguye~ xuan Ba~ , Nguyen-n~oc Khiem a-Ottawa
,.,.
-
/
c..
>5:>
I
.s
"'....
...:.
')
v
eung kbong co ai nhan ~uoc ea • Co Su bat trac xay ra chang ?
1-;.-•
Hay la Ai Huu chung minh s~p roi ?
.
*** That khong hieu tai san ma ca 3 anh 0 Canada lai
'!fe~ khong nhan· c~c
Tho trtl6c ?
cac anh khong h;i· th:t
-
)
,..,.
/.
'--
I
?
;0 La
t-'
>
•/'
t'
I'-
Ne~
.
?
1--
cung tudng cae anh eo nh~ au ro~.
r61, hy vong se ain tay cac anh , C~
,..1
rat
A-":'"
ben va
daf,
/'- /
nen co
the
I
"'....
'
Chung toi ~a cho gOi lai
Ai'"Hu; Cong Ch~nh eha6'
( -,.. "" -noi la van con
c-I,
mai J
st
1\
/~
..••.
,..
.-'
xi»
~Anh TON THAT gUYNHTIEU
so
Cong Ch~
Cao ) •
(qua 101 yeucau
10 cho caung tai
ta Ai
Hub
Ho- di;
cua anh
cae
s~ k~ ti~p. Cho chung toi go! 16i thaa
lJi'lili anh Le kha:c Thi va anh Bttu....Hf!-p , cUllg cac anh
r'at mong nh~
(len c;;c gla
.
cam dn anh oa- gOi
/
?
-
/
chi knae trong A.H.C.C.
Xin gdi kem chi phi€u 10$ .
***Thit 1 ...
:t:ll ngay :
tru&c bi€t dia chi cu~ anh
co'
Ca~ , Ch~
ki
toi gdi
"9
chi cua
'Va
56
10 la
.
au~e
Hc:Faa~
au'~c anh C{a u~g hq 10$ va cho bl~t
anh •
l~i
anh ung ho ngay ae nuoi duong La
Tho. X1n cam dn ann; Nghe anh Cao noi Ii anh cO'
(finh d6i vea+a
•.• ,.
Cali
1\
_
't
••. ~
i
e.,....
_
pD.ai khong ? Mong co ngay g~p ann t~i
N
~
HuU
*Anh NGUYEl!l
.
_
THO
:
I"
A,....
.-
~
~
Cali.
~
TOi Cla d6! tria
~
chi
tli hdn
mo't
nam nay
",..,~.
/
,
fo'-
••••
sau khi aol t&l co viet thd eha anh TDH de thong baa. Co Ie that
'/
~
lac thu sao 1f6 • xlnghi lai ~ia chi mdi
anh cho cap nhdt gium.
T~i e6 lio lac v:ai an.h Lf"
va nO'i chuyen v3i ann Dao tll Nam
.
aa ra
nen crudc bil't cac anh
I"
;",.
'--
gdi
I'~
_
cae so nay
cho
'-
ae
Blnh
)
'.
crlide {6 10 va 11. TOl khong nhiD. ~c
-:...
)
-
•.
_
vay neu con va khong tr3 ngai thi xin anh vul long
aoc
~~ongi~au collection
f
ae)~ud~
~
cung. ( va to!cung
-t ,»:
~•..' /'
1.:_
'/
ph1~u ae gop phan vao chi plii La Thd.
,
.. "'--"
»
/
***Chung tol (la co geli cac 80 10 va 11 theo 111a chi mdi cua
anh roi va cung aa cap nhat aia chi cua anh. That la ky vi so
,
"-...
~'o.~
,
10 ~uoc go! 1st class
thi tren nguyen tic se
chuyen theo
cv
nua).
Un
n•• kem
chi
/A..
"".......
-
~
,.,.,.....
-
"-
~
"
t"""'''
-
/
-
')
-
/""
duoe
chi
c~a anh ';61 phai.
nin Buu i)ii'n khong chuyen
'iia
1&1 choa ch~g
_
toi
tho cua chung "'- ta.
*Anh
DlidNG
BOiG
nlir
t
Nhu
vay c~ the· Ia anh'
tl§p ~haD.g ? V;;. ho lei
thanh that cain dn a~h
aa- aot
cung
~anuoi
>.,
••...•
QUY
tu' lau
cha~g tr~
du'dng la
"
: Xin thong bac aia chi cua anh Le ng~e
.
Thach.
"
""''''",
***Cam on anh (fa cao biet
vao ba'ng bo' tic roi. L8 Thd
eu khong
!i
r
elia chi moi cua anh LN'I' f
so - 11 g~i
a..,....-
(fa gbi
cno anh LNT theo ai a chi
hi~'i"<fa (fu~c ~n tay ngudi nhan cmia, vi vay Ch~
tol
/.
•
/,..
__
C'
c
chua gO! la1 80 11 cho anh LNT , hy vong 80 nay aen tay anh T.
thl lue 0.1:/ aah T.
cho b1e"-t va
gd1
11 sau ne'U chda nhan.
Ky trt!6c Tit f anh chi co' xli"ong Cali n~y choi va ae'" xem xet t1."M
,
se
'-
hlnh
xin
-
ria
r-
"""
se
•
, khong .b18u ann chi
"mu" sa~
qua
-
du' ninh
a.e"l con v;("a~y ~i ie'h
n.,vdl
gia
dlnh
ra sao
.('1'--
? Neu -ainh
"JlU"
thi
Las Vegasltk[em - chat" nhli ky~
2 anh T. va V.
_ 30.-
sa
cv
*Anh NGUYEN
?
c./
,.
r
Nho anh cho biet California
VAN BANH
co chap nhan
P.E. cJa cac Tie~ Bang khac khong? TOi c; f dd1 v~ Californi~
/1'--
•.•.•.•
r
-
_
,..
-.
/"
.
r
song va tim vi~c lam cno ac'.';.e lu'ang kha ho n , nhung t r-uo c khi
quyet i!;nh ~
sa~ P.E.
tot
muon applii·~.,v'di
Cali fornia
state Board
do ,
~e'"c6
c~a tieu bang nay:khi sang
mang than ~i tfm viec
thi de~dang hone Ben nay toi lam val City of Montgomery,
Iddng
I
A'
""V
bong C.E.III thap
.......
t.I
lam chac cung kho
2 cu~( EIT & FE )
kha , ma nay tuong
la nho'-anh do hol
oJ
,
,,).t.-
,......;
,...
--
"
qua.
Vol tuoi 51 rOi)vac than ~i tim viec
L.
.'
hI
c..•."
"'.•..
f"
•
khan lam. Bon nam sang aay , mo 2 Ian , thi
~e~cho moi viec tudc xong ,
dip tim lu6ng
lai tha~ nhd'can ;81 . TOi ~inh' pha can nay
ve' vu P. E. Anh quye't di nh rO-i'Helena som la-
co
rat
m~t Vi~c lam
hay n~u khOng)hay cham ~hU toi) th~ phai bi nhieu
lliu keo nhti nha ctia, con caf ho c hanh', ban be- quen thuoc.·
.
/
T~i ngbi~p anh ch~ Tran bat Nh~g
ta-ch~y cung mot lu~t
t,
"~oi cae anh Quy t Can , Ngan ma hien giO con d 'L Ma••••••Lai • Anh than
tho~qua , bi ~a' qua ffa lai de~phai 'xin vo uc, Phap , Canada.
Anh NHUNG tht-quyet chi! ~ao
de~de~dung than. Anp keu c~
j\.
"
-
My
;../
•
~I
jI._""
/If
I
_
,,-,.J
I
,..
_
.
thieu thon moi be • Toi mong uoc cac ai huu se thau dum tinh
c~nh ct.fagia °ct-rnhanh Nhung ma nh1eu i't giup cho anh nhu' a-a' td~g
giup cho anh Nguye~
I
***
kh~c
ctang'Thinh
"I
~
,..
hoi
Ja;.
buol
\-
, .
,.J
'\..
Truoc het la viec cua anh : Neu ~a co P.E. cua State
(phai dau ca 2 ky' thi EIT &: P.E ) thf vle't d'6n cho
rol
Board , phsi kern'60$ Ie. phi' va 4 references
, ho' s;; cuu x~t rol
gar cho bat thi 0'" nha ( TOi
<tang dt! ct~nh nap don d"e '"lam
Cung
tai
. California
registration
La
'-
#-.
,.
, vi tot co P.E. tai
. Montana
-
, vi
aon ,
tang ban 10
ThU nay cho xong nen chua nap
toi hien co
ma~ ctd~ va s~ got ngay cho ann ). Hillh nml .bai thi s~ gom· mot
,..'.1''_
"t.J4.,;"
so cau Te Earthquake va Surveying thi phai , trong 80 10,khong
biet anh n~o nOi nhu yay. Khi nao toi nhan tuoc bai thi, toi
co (g&~ ghi 1a1 k:inh n~hi em nay vi- co rat· nhi;ti anh ell cung mUon
do! ve'Califo;nia. Ve'day'ti anh ! Tim viec thl c6 so/churkhong
Be
cd tal gioi gl ca ! Ne~ quyet ff~nh ve-thl anh nen ve'vao khoang
he ~eVtien viec hoc hanh cho
em ( Anh Thf
ve'day
he nay ci6 , a~h Q~Y thi" thuiig tha~g
sau f anh em Kle~ ~.
may
8e' -«
cu~
Be
mi~nh quanh quan a\ day kha dong , con c{c anh em khac thi~ thi~u
gi....
, anh khong 10 thie~ ban be-. )
Ve'viec anh Nh~ng bi ong Gettier tru thl thi~t
Tuy nhi~n ~U' o"'lY t~i tr~i thi- sf co ng-ay Ji d""u~c.,
•• c-I
''''
r
aa tin co so m~g
-
C .".
'--
thi chang vie.c gi phai ng~i
-31 -
....•..••.
>
(
la ~ai
xui!
v~ 1~1 .inh
c.'
•.
Anh Quy chac aang
1-"
"";
"
.....
j.
"',
jI-
,,'
cuoi toi vi kbong ngo toi _ ~i Iuon nOl ve so m~ng ! ) • Theo thd
cua anh LTT va anh TVT thl L:en nay khong lien lac ~tioc val afth
TBN , n~n k ong h1e~ lam aao ~e"\.gi~p do' • Ban Ph~ Tra~h mong cac
anh em giup aoveho anh TBN tang g~p kho khan, Va~ xin go! ve-eho
"r-J
•••..
'l,. .
ann Nguyen van Banh •
*:bD TRAY VAN,
-
.••••
A
~
Tub'I
...nn
phl~ b~t
"c.... "
•.........
noi aau, anh em Cong ChRnh khi g~p l~i nhau,
",,'
....,
au......
.l..ien he van eon va cang bhat chat
.. •••
'
'~uy..r-.Can-Ngan-NhUngv
~.~.
anh
.
.
Cae anh ch~ van nh4h ra
moi Ian aa1> ty.
Khi
$ ••
II
nan Pul.au I'engah , toi
toi.
nh'"
,t-...
!lchie~ Cb;'
,....
mla
A.'
cae anh
.:
ngay "nh~m U
Thoi gi6'- than; tho'at
e-
aa~ va
vOi nming OOoi tOl han huyen cling cac anh chi tren
<1i tho laf vdl'
.
ga'p
nhung ngay thO'
~Mh,Trang, Van, Tam•••
~
A.
••• Nua gio sau khi aen dat My trong dem 12-12-1978,
H8i tang :i eu8'b tu.
fit
•
aiek
toi Cfa-~iioc
Viet-Anh Anh-Viet Nguye;'Van KhOb. Cac anh VM~
•
Thi-Giac-Ki!1i)IoPhl;1c-QuY-.Tam-Mai
CIa mau ma~ thmn ho1. Nhc' la t.hu Co"'ngChanh
..
'"
A.
'"
t..
I
/
rv
me.mot so ban brlu khac biet
I
e •
.
'"
them aia
,
ehi va anh em lai"
'"
I....
"
'" \..
sau bao ngay xa each va sau bao truy~n aoi thay •
oay,
• • •Tha;' anh em COrtgChMh qua ben
va '-hoc
, ~ Vah Imn
I!t
toi
••.••••
cain
cung
thaY tuol
r-..
"....,
'.
'"
eo din
•.. tam tinh
nguo'i nao cling t~g
tien
gia nhiing c~n nhiia
so'n~ ne"'ncung
.
r
A-
.".•...
<:
4
••
'"
bat dau h~c l~i ngbahh ky thu~t thuan tuy duo1 au un~ ho cua ban be va
,......
,...
..."
trong niem han hoan "diu tre
***
r...J
L.
~
con hon khOng."
Carn on anh
aa"
va' Kie\;
eho bai
,..'
~
10 sau ngay 30-)J-1975,
,
,~~
.
aa cho aang trong so 12 nay. Mong anh se eho cae anh em 0 day biet
•••...
-
.•...
ve tinh
l-,1
.
trong cae bai ke tiep.
hinh cua cae b~n be con 0 lai
wa
•
kj thang h-79
qua, xin chuc anh som
/
/'.
s:
/
nao co tin wi, nhd eho La Tlni ro nhe!
th1 E.l.T.
•••.
A
them
auoc
Nghe anh
oa
A
tin
thi oau. Kh1
t
.~
/'
Gl1i kem chi phieu 10 ao~g ung ho Iii thu va di.a chi anh
-
/"
Ph!M B<;>i Hoan,
".
****
-
,..,
'-
I'
_"
chanb khoa 1961-1965)
(...1""
_
,
-
/
~
va nuoi drlong 1a tho.
,_'_
~
A
I
'-
anh thi aau,. P.E. ky thang.trl
sdm
,.'
_
fG\..-
-
79.
"-
",'OJ
Anh mOiaoi
"
City chao nhan hon 1a mam cho hang tu.
I'
--
*"-"
Camdn anh (fa eno aia chi anh Hoan (anh PBHLa ky
5U
Bia
_
job lam eho
e-,
Hy vong 80m nh;:n -au~c tin
"
Va chuc anh h~c eho xon~ Master
•••••.
ae ba xa bai long.
_;;'2._
••••
ANH
HOAN
70 tu6'i
,L
, -
MUnganh tuoi
,
L-
• '
t.ho dung bay muoi,
a.--
...,..-
,,'
.,
"en
du"',
Suc khoe xem chung van tottuot,
Gia dfnh hanh phiic d6i
'!flay
G$" cud1 nam qua aU'9c
n~61.
Phuong Toan nuoc ngC?~(aau con nhi~
Thu?ng-vi~n dOi"khi ng~
,.,'
,;
•••
'"
l~i cU6i,
......,/
~L-
~at khach day cong cham At-huu
,
,II.
","
,
-
.,.
PhO anh vi~c ay rang lam choi.
L.-
,.
BUU HIE?
.
-
e-HDA
.
NGUYEN MANH HOAN
'
,..'
I
nay aa tho bay mUoi
\,)'L--,
l-
1\
1...,
....
Tham thoat
.•
Bon ba hai ngoai
, chang vui tuoi
Nuoc
N9
on
lebOn
eta-n,
Nha kho tra,
••• I
,..,'
cam tul ph~
pha1 nh6- ngriot (,)
•
•
.,
That the 11' huong, ta than khoc
H~erm hoang
v
quo~,h9
vong
,
Nam qua thang l~i
'"
.• '
",'-
trong mong d~1
""",-
Cu<;>c
thexoay
to
•••
""
vL.-
t.-
••
van chang phai choi
'l'uoi tho nam nay
••••
che cub~
~
I'
'
L
bay mucH
c:-
"
• ,
••••
MCy rau ma1 toc van xanh tuoi
..•
_
~-
'J.--
A
H9P m~t cung Truong aong du ban
..£.-'
-
ilua nh4)t chiem bang biet bao ngd6i
At.':
,,,
,,~
TuOl tae rieng ta khong con l~c
Tien gia hie'b C~
•••.
Ngay ng~
~
Vui
aen
ng~
.....'
Xu Cd
cliefi (1)
'" ,.
L.-
1a1 xe al khap neo
;..
_
v'
,
~
Hue lam thu chol
(1) {{'Xu' Cet. Hue, cae vi. cao. nien tu -65 tuo1 trb Ien aeu1fuoc huang
tien
SSI/SSP
ae~lU:C
.
ngarn eu'oj noi chi~
sllol
M~
bac
Anh thin-huu
Ca-Li
That t~p nian dU',qua t~t
chi.
Kieu LO tMP cao thOl nien-thieu
doc , buol lao-~uy.
TbSn Yen-Anh,Tafi,Kh61 l~t-thao
Voc Btnh-Trong,Ton,Ngo tai-tri
Xuyen s6n-khe,thinh-tam h6i ch;
Nuoi eao ,Dang kheo ,ma'ch gi\im en.
~
T.G.K.
Thlidn,9Bin ng~
•••
,..
I
VOl CUdI GIAY PHUT
'I
/Ill
Di-tah A-
Anh
_
TUo Bub TAM TONG
teu
hai ching di-ta'n)
~
(hay c~n
giua
ta bon ~an n1m v8n-hi~n,tam tong, tu. dub
mi-tuc thuiD.-phong. SOng nOt dliy, phong-hOa
X8Dl,XU';
nen-~
sU1-d"Oi,buOn the-m(.
B-
Di-Un
tiJ!c~bo~
Anh 1I+c-~u
tu» du'6 co ~.Kbong
cho in
?
biet
cr'u.
vin-minh ra phet,tam
thi' cim IlOm.Un-chdn
tong _
cao-bof
A-
Di -tan A- iULu nao?
Di-tah
B- Niy,niy
Di ~
A- Con d\ic Lang-quan?
Di-tah
B- W~ Lang-quan
NN1ttongcrn-la
Nlrl- tong
.. x6'h9P ,
Ba tong con cho •.....•. dU~
: Tam tong
tong tm;. Bon,db 1.8: ~en-ta~
C<Yhoa.L9n-xon cho de ,c6m ;pl'tong-hO' luon
)"
Di-tan A- Thoi, ~
Di-tail
~
,
•••
~c
I
ng~
8!ri. co.
di
,
• Con tu> <Mc ?
A....'
I".'
A'
B- Man nay hoi nc-roi. So 1.&luc i)u"c Khong xuat-cang 9
daO-l1' QuB. N~i,khong r6 8&0 chu. tti· thinh ra chu' tu·,.
LOai ng~ yOn dong may-moc ,aP-d~ ~ ho&-d'6n:
Do c!a B~ t~ to&n ban,nen ngdmcai chi con 1i dUb•.•
I'
•••••
~
',.
.,
I
.
.
.
-:34 -
.
coflg
T.C.K.
.'
-..."
"
Do sang-kien
cu~ Anh A.i~V~n va AM Nguyen -V~ Hien, mot bue1 hgp mJt .
da
t~t
, nien eu~ J~CC vUng Nam Cali
so
dti~c
to
•
I
•
ch~c t~i nha Anh ~o-~-Ph¥c,
1i 21 El Gami.'"iC Dr. Costa Mesa.
AM em Cang- Chanh dang han huyen
Cae AHec
va gia-aif.ili
tham-dV kha a5ng. Hi~n-di~n co cae Anh Bdu-H~,
. Anh Nguyen, g1a-d1nh Anh Nam t~ Ios
gia-dlnh
t;!
AM LOc ( Cao Hoang)
•
-
•••
,
Angeles,
gia-di'nh
Long Beach; gia-aiim
4
'
AM L9c (.f),p,g ilao)
AM 'Noi, AM Ai-Van
-
•••••
A
ttf Fullerto.n; gia-ainh cac AM)Lan, Anh Hien tlf Santa Ana; gia-ainh
til Pasadena; gia-ainh .AnhfJo'ng, Anh Mai t';J Laguna Beach.
,
I,.
,
',,,,
Anh Khiem
.••
I
Anh em tuy 0 each nhau khong bao xa, nhUng it co dip g~p gd; nay co
•
o"J
•
,,-.
')
d=!-pgifP nhau rat la vui-ve.
AM
Em
""'1":......
•••.
-.,..
IrQI1-V~-'N.6i vUa
I
An.'1 mdi
tm.tc "tu6i"
a
¥.I\
"
.•
.••
•••••.
~.....
"-
i)~c bJ.~t gia- ainh Anh 13{U1g-i>ao-L9c
va gia-ainh
Vi~t-Nam sang.
1
I
~
AM 'I'Uoi no1 qua toi
#4
••
aay g~p 1,1 AM
',..'
( khoe
re ), va Anh L9c
mdi th~c coI nl~c"
(
dol~s
)
•
Ch+ L9c g~p Cht Khiem, 2 chi cUng h~t len vi mJng rd ( ban cu ); AM Khi~
bit
tay AM L?c
we.
cubi vJa c~U a.m. sac
_ as _'~
may
qua nai,
mrlng
cho
may (cU'ng Idp).
unm
CI
ac Anh Ch·! e h'"
va b7m
Vi~C
,
~
tro- ra.t wi vet ban b~c ~~c
A
.".
xiet chat gia..dinh
-
"'.......
-
-
-
lam an, hc,?chanh,
Is 1~
AH8C then nua., ai xa hen
I
__ t
nha cua
thd ARCC.
,....• ----.
- ~.-
-
'"
~i ;ba chi AHCC deu dem d~
sional
·nhau,
~~trir(.c:;'n~
',,"\'\.'
'
FE
mOt.
9 '"
nhtfng khong phai thi
tato¢a;4,"'eutrat ngon,
'.-~~z~"\.\~,~~~,_\
.
""fim~""IlTl~
r' I
,,!, ..r'~{ ~. ,
! '. '
,
"
,
"t''''
t'
I
!
. : ,I .
,
j
.',~f
,
~,
1,,_
~-'
, ;.,~~~7:~-,
r»
~~':~i,~,{?'
'.
•-i'
~;'ii,'_~~j}.'
Ti',,-.
(
I
'J
-
"l
,
I
mon s() trUong, bc3i the cac Prores••
1\I
,t
I
I
) adoc dip an rat nhieu mon khac
1:'
•••
-
NgUoi tu6ng thu,t
I
'I
biat
khong
,~
,
I
,
I,
v
-'-
ten cac mon ao, neu nhd aU9c se'T& cho
,
cac All.bon phuong them ehdi ••• ~rat tieo) •
-
'"
.i. •
_ ~';"
--:*-- ...
---. - - ---'--
I
Vui nhat
••
la
--.
em AlICC cbda g~p nhau bao gid ma- wi dua nbti
c~
•••
,:
I
,.
I •
.•••
I·,."
'!L.l6
-'
ban than. MOl em AHCC~tham dtj. aeu gop m~t gOl. qua, tat ca aeu QU, c de chung,
do Ai-Ru~ Ham va Van aMb sa. Em nao ~c au¢c sa nao thi trao cho AM Bdu'"'
.••.
J..,
"I
H{lP,va Anh Nguyen lay goi qua danhso
19c) tai em AH.3 th~g
,
",.~
ve , f}?c-oi~t
,.
I
1J
-.
!
ao trao cho , 'N em AH.16 tuoi (con Anh
( con Anh 1M. ) a~; mot
qua c~ tay rit
vui .•
co
.•.
,
•.•
I
.•..
goi
Ia
,_
khong co em nao rut nham goi qua do chinh Minh mang l~i.
0
11\
\.
.~
bO
s:
cO
~
~
"-
Po,
Q,)
••••
~
S
<IJ
)<
_ 57-
sese
,
II??
••••
-DONG
51 KH1EM
biS£&
",..'"
'-
~
"',1
~_
1:)i Ai-C~p ve , (i"<;!c
tCf AHCC so 10 mM biet
'--
~?
_
~
rang Minh khong
,...-
s'o
"""
ngU6i dl cu duy nhat phai tha hudng cau th~c, ma cung con mot
anh
~"
..
"
•..
I' 'em C.C. khac 0 Jordan, Zaire v.v ••• Sau aay la m~t so ky niem".vui ouon
"
a
*'
?
-
.~
;'
,.!
r-
?
~">
rJ Kim-~-Thap) toi xin ke ra ae anh em aoc cho vui.
Quae
Tol
.,)..
,I\...
·V
••
hang cu qua Alexandria,
;:;...,
,...
Ai-Cap lam Project
"-
/
e,
.,..'"
,.
mot cong tac cap jhuy do Ngan Hang Quoc Te tat
{ai 2.5 tri~u da!- J
a" doc
ao
__ ~'
fA..
,...
·
trd ngoai tee Alexandrie
b<f be"' .f1!a Trung H~i. C~
co vao l~i ba ngd6i da vang) trong
_...
Manager cho
-
~€t t~8.nh-pho
ma chi
tOl 18: m?t. Trung-Cfng c~ ~t
If
,..
'"
,
\t
_.....
IMh-
;
.....
~
~u-quan nhung khong khi nao tot thay mot xeng xang loi mat ra cua su"
~
""
A
I'
.'
J-
.
~
,/;::
_~ _"
r.
quan ca. Bao chi Ai-~ap
. n01 ~en Viet-Nam kha nhieu nhw~ khong ai biet
Vi~t-Nam d m~va toi GU~CgM cho qu%c t1ch con chau Phu-Tang! Luc ~~
il.
•••••.
~
".
I
/",;:
'-
t01 con rang gia1 thich nlning riet
"
,...
,.......
A
~
-
'-
roi toi eung pha! nhan la Minh
-
/',....,
I
roo.
v
/"
'-
,/
A,-
<-
Japanese (!) ~a ten la Datsun cho no yen cai than! Quarl an thi ban ao an
I'-
__
I,... (..... . ---..
-
Tay va con muon an
")
/
~
:>
ao
0,:,
'-
-
~I-
~
an Tau thi thap
-
""""
QUOC
••...
"e---
f'.
-
'"-
tim khong ra, nti'ac mamthi
",....
c-
'-
••••
1
~
",
""'
khoi noi> phai gdi tti My qua. Ngddi Ai-Cap trong mat may rat du tan,
~
·
..•..
/"-.,
mat giong nhu cae tai
• ?
/_~
/--
nhung h9 rat
IA
'"
".
.,.
/.
.
tu xine Gong vai khang chien giai phong Palestine'
.A
'-
--
ov
~
~
~,..
"-,.....,
than thi~n va tinh cam (eung nhu phan aong dan A-<iong).
"-
I\..
A-
~
,..1'\/.......
At;
A.. "'-
"
Quoe glao la Islam nen Mosque rat nhieu, cho nao cung co, moi Mosque
~..... "
,.,"
A......,.
1'''
(....
--
6 ,.-)
aeu no gan may phong thanh keu g(~ndan chung aoe kinh mqt ngay
Ian.
I
"'/,.,."....1" ~I'-"".
Toi gid aoe kinh, thanh pho von aa on lai ao them, khong khac chi khu
A.
ehq
Ben
~8nh vao c~
thU'dng mat
.
•...
lua,
n~a,
h6a.
.
Chung quanh Kim-'l'ti-Thap de; c6 nh,tmgngti'oi ga eho thue
'-. ~ .,
~
'- ""'//\.
l~c-aa ae cdi va eh~p hinh. Du khach nao cung b~ ho to,
vb Kim-~:'ThAP
.
--
Is';
.
./
nen chi ai cur;g nhao vo
~ani aud'ng h~
/A
A
,
ngay b~ kho nad, •kho e6. thie~.Kim-'Ii:'-Thap ati~c
nhung niot 001 bi mot
~
,...
"-
.•••.
"
,....
/
chit... hep,
lea gi;,
•.
"-
,.."
1',4-
.A-
or,...,
ae" bi
lin tie'n.
de~ ~umba
..
-
che
Chun
ae" tSin
."';::-
phong chon cat va thay mot cai hom-aa trong rong vi bao nhieu ao (lac
--
-
erS'dU'a'cd<h vfvi~n
- -
•....
t,..-
--
..
-.
...
-
A.:-
A
bio ~ang(!) Minh ph;i phuc l~ ea~h ~y
I\..
'..
/
-,:.';-
.
A
.....
ec,
-.-
-
;8.y ngab
A.,..-..,
.
..,/
nam, ao nghe khong co ma nguoi th9 Ai-C~p da a~c deo auctc aa
nham ciidng
.
(gram te) m:ot cS:C;hkh~o 1:0 nhu tho moc.
.
;..
~''''
/
,4-
/.....
Chuyen Ai-Cap dai dai noi khong het.
A'
xin lien l~c
;,'
vot
tui.
/..-
Ai muon biet
"
them chi tiet,
l)AU
BAr TOAN
TIEN
Tor
KHI
HOC NGHf TRUdNG TIEN
-
,~
.-1'')
Hoang ngoc An
»au •••.bai:
A va B nam tren aud~g kitth cua vong tam 0 : OA = OB •
'::r ",,?
~
.A......
d
.,
M Ia uiem bat ky tren vong tron • MA cat vong t~i PjMB cat vong
'-(.,/'......
...'
't~i Q va MO cat vong t~i T. PQ cat a~ng kinh OB tai S. Chdng minh
ST ~ha~g goc V{1 M~ ( gc{c sTM Ia goe vuong )
.
Giai ; TtI K alen giue; cu a day PQ (1)
Ve OK, ta co SKO = 90
/
,/
7
IV
./
OA
=
Neh
ehung minh trl gi~e
au~e Ita eo sTO :: 90")
(Ghi crrtt :
OKTS
D
~
se
'lit Q va RQ/I AB eat OT J N; viOB.) ta co NR = NQ
(2)
~i
t{ep
Do (1)
va
(2)
co NKJ.7PR
ta
c
",A.'-
co/ :
0
/"-...
=
KQT
I'
Do (3) vi (4)
eho ta :
./'-
eo :
ta
(L)
./'....
KNT
'-
/'...
.r>;
=
'/"
~
./'"
Do (5) va (6) ta co
t&
giac
ra
Suy
k~t
-
(5)
'-
-'""'.
I
viet
au~~cva
sTO
lUM:
(6 )
the
ti~
OKTS n?"1
?
mi'<?'c
/'-
KQN • isO
nen
/
tier
KQ'l' nen ttf giac QNKT n~1
KQN ••• KTN hay 1a KTO
nen
,. .-,'"
(3)
tron ...,..... ta
--PMT '" PQT
Trong vong
vi RQ// CD.
/'
./'
PMT = KNT
va
~
M
'--
,.-
,z
... ~.
hay PM
Suy' ra cac goo dong Vi bang nhau
,/
b"
Ai /
KTO
./'..
~
= --'"KSO
STO = SKO
0
= 90
-
A.,
.,
/........
-
Ld1 n6i them :
Bai giai nay cua anh Hoang ng9c An viet cung
<-.-;.
".
mot Ian vo1 3 bai toan aa aang trong 80 11 • Vi thay bai toan
d~ anh Le ngoc
.... Diep nO" anh em ,. gfong y chang b~i toan thd 4 c~a
anh HNA nen trong
11 co viet
Bat Toin oau tien khi toi h~c
I
/
nghe Trtiong Tien chi co 10i noi uau ma khong aang dau bai Ian
b~ gi~1 vi m~on crdp cu1. anh LND 20$ che1 !
.A.,-
,.
-
""
tr"I>-
~
-
,4-
-
ve
so
.,
A. -
I
/I..
'-
-
;t'4-
C.
14--
-
A"""
.....
CHUYEN CON GAl NHA LANH
,
Me d~ d'o con gat cUhg trdcfc khi ai choi voi ban
. trai ;
II Con pha1
biet r8'hg con (fang gill mot kho tang rat quy baU
''"
,
'"
••••••
,..~
• ...I.J
~
•
ma ]chong co ca1 gl. aen bu la1 Q\loC ca. "
?"
I
Sau kh1 0.1 chOi vd1 b~ vi , nang thu thi vdi mE} ;..,
" Me t~t ky ghe , me cho con mot kho tang ere' giu")ma Ie:!
I-.,
_.
".
?
--"
CIe ch1a khoa cho anh gill ! "
•
,
_
I
f"W"
'~.
",
-,-,------~_<~------------.------..-~.'I.JL
CAU
THA
I
f
$$ $
*N
,
Trtioc het t6i xin tu <Iioi t.hi eu toi k.hong phc\! Ii ~an c .•C.
nhieu ban doc AoHoC.Co thay ten tOi la hotc, khong,hieu tOi 0'
diu nhay vo·AoH.CoCo an c6, vi- toi th~u cong tac cua ToNoKieu
L9,
nen ch~ ~en biet m~t s~ anh em d~ToNo K •.
L ••ma thoi ••Dung
ra neu con d V ••
No toi khong du dieu ki~n de' tham gia AoHoC.C.
nhung sang day tha hu'ong nqo co' tri If va nghi~ rang chay dlick
s.ang day cha c~ bao lam ngudl, ~€n toi dien thoai cho'anh LeKhic-Thi' ke~ le'r~ng toi 0 nha cung co du~c 15~tuol dang" v6i
T••
N.K.Lo ,da xay cat dubc muei cay cau da so/bang da tien ap
!lbu CdN CALMETTE va c&u'THI NGHE 6' Do-Thanh, va da due duoc
gan 4 nqhib cay da'tien ap tai 4 dia diem theo dung cong thuc
c;u"'a
rlJi.
'
!!
Sau khi nghe toi ke~le~dai giong van tu, anh LoK •.
THI vdl
td c4c.hedu T6~ Thu Kt ra~ nhi~u kh6a cJa'AoH.C,Co thd! ky d'
V:.N. tam
k~ <:ho toi tham gia A.HoCoC ••07 day vdi tu cach hoi
vj:en d~ khuy3't, va khong quen giao hen khi nao chung ta trc3"ve'"
~.~. thi toi lai phai tu dong rut ra'khoi AoHoCoCo, bdi luc do
t'Oi nanh lIlghe'
tro' lal., chuyen m6n m6c. tien cua Kieu-Lo, thr
~yen 1~i tuong phan
do kh6ng con AoHo dudc nuaG
'
e
eu
do
x
x
x
dien tho~i cho toi ra l~nh ky na~ ph~i vie~ bai
niem 30-4, cho' chl lam cong-tac lao dong to~
(eta ~. y,ien~ Ch~!l ~~ nlAiem y~ dO~9 g<?p
1~A"H~C •.
CG; t~~ co
q~
V"l.et' bai ve Cau Wl'-THUAN, neu vi lau ngay co nhd nb8lP xin
I
~4'
cac
B~
uvkhuye:t dum •.
,Anh AI v~
so ky
de kip ra
c:ua
A)
-
•
0-
,
I
A
r
I
Nhu cae Ban thu6ng co dip di tren_QuociL~ 1, t~i be~ phaA~
THUAN deu
xe nha, xe do va xe hang luc nao cung dau noi
$16i dai c·li cay so', nha't Li vao d~p TET thi s~ ket pha' th~t Ii
diJng sCl?
thay
_
,_
r
,.
1
I
" V~ nh~n, thay ~Cau _MY-T~~
r~t <luan,.
tr<;>Il,.9
ve t;.t~t
k~nh-t~ ,nEi~
BC? Co~g-<;hanh~ va tr~o, Ch~nh-~hu na~/ len cUll~ m~sm ~h\lc l,;!enchi
~' c£U MY-TRUAN, truoc 1a giai quyet nhu cau cag,bach ve kinh
te va giao th~ng cho dan chung, thu nua Tong Thong hoac vi Thu
TUdng nao duck vLnh-sdti ctt bang kb.anh thinh call MY-TmJ~' ' thi'
cling Ii mot 'vinh-du lJu 1ai cho hau th~mat cong trirth qU&n tr?ng cbo'dat pudb~
.
,
.
,
-,..,
J
,.
Vao loi nam 1967-68 thoi ky MY con rat don~ quan,d9i MY t~i
Viet-Nam, so' My-Kim xanh va do tieu xai ra kha nhi~u,~in
Hang
Quoc-Gia VeN ••co nhieu My-Kim du tru7, nen Chanh Phu va Bo c.c ••
quyet dinh cho
thau quoc t~'de'thuc hien cay cau quan tro.
nay, mk dau ce quan USAID trli* s au nha:1;dinh k~&bg ch~\lo,1:_
tr<;1 chodd
an nay I ho lay cd cau dai qua kheng bao, v~ ~
ni-~'
du~c"
_ T6~ may ...
matt co d{i" di~U k~~n tham d\i cUQC dati·tl)au cay cau
na1 dung ll.en danh vdl. mot hang Nhat HITACHI SHIPB11J1LDIJlGtru
~ 0" OSAKA • l)iF
do hang NIPPON KOEI nghien cuU (h(nq nay '_
df(:,veva-•.•qn~__
cOi, .f)~p. 'Phuy/-Di~nD~~~.')" Co h¥ <id,_anp.lR' q~u
I"1X5'l1HV.AN •. 1 v~ __
cau cao nh~t....o
..
giljJi_g~
40_.thuoc _t~~.ct~ph~-_··-t
dau
an
-40-
dai 10'i 1 ••800 thuoc va t r I gia 16i 40 t.r i eu M"K~, con du ap'
lam cau c ao 25 thttoc thf chi.'d a.i, LADO t huoc va tr i qi Ii 16i
30 trifu MgKo Va sau c~ng Chanh Phu cung Bo Cong Chanh quyet
d~nh ch~ da4 thau qu~~ t~' lo~i cau cao 25 thuoc~ gom cac nha
thau
PHAP, ...
Y, N~T, ...,
DAI LOA1i,",.........
D~
HAN, PHI va MY" Khi khui
....,...
. ,.
l'.
hi hang thau D~I HAN trung thau gan 27 tr~eu M"K.Truoc
kh~
ciau thai! ann BUu-OON da phai bay qua lai TOKYO, de thao Lu an
vcr ky-thu~t va Dieu Ki~n s ach cua dl,i nay voi hang NIPPON
KOElo
Nhting rol, du an cau MY-THUAN lai phai tam xep, vi ap
l~c cua cd quan USAID khong dong y x~y cat cau Mi-THU~
ma
chi chiu vien tro th~m cho may chiec tau pha lo~i Ion do nha
CARIe aOn$}, 'ma,tkhao hel do, Thai Tu' NORODOM SIHANOUK con lam
Quoe Truong Cao-Men phan d~i V ••No va yeu cau~ta lam c~~ cao
loai 40 t.huek ae' tau diu cua Mien qua lai tren song Ow-Long
dUdc de-dan~ nhat la [email protected]~v~ nuoc song len caoo
f
an
To~g'Nha Kieu LO da phai t6~ tren hai tram trieu d~ daP
mq~ cqn dudng mol v6'cau MY-THU~
ph1a MY-THO ben ddoi
hen
pha MY-THuAN hdn I cay s8', duong diH <;Ian 3 ca.,!so',va tren ...
dtiong nay con phai xay 1 cay cau~c6 Co m~c dich de cho ngu6i
MY,thay
duong vo
MY-T~UAN co,an-ninh, th~c, ra th£
khuc dU6ng nay thikh thokno viR bi bja s~o Ngoai so hon hai
tram trieu nay B~ Cong Chanh con phai tr~ cho hang NIPPON KeE
mot
so' ngoai
t~ ve vi&c nghien CUll vi ve Bo An nayo
,
.'
~ang
A'"
4
-
ca~
I
-
-
A
4
'
•••.
••.••
•••.. •
•
,...
'. Ve.phan car ~~? th~u ngo~~?quo~~va rJenq,to1~~a~ .cu~g
ph~~ ch~ m?~9so.t~e~ kh~,b9~ de~ngh~~n c~u dau t~au ~~ ~p
nay, chua ke ch~ ph~ pha~ x~n mot n~an hang Ngoa1 quoc cap
cho chting ch{ bao dam ~e dong ky quy 1 tri~u MoKo khi dtioc
trung thau ••
"I
De ket thuc bai nay toi x~n de ra ve cau doi
II
Mi-THUAN khong dude
thu~n II
••Pha MY -'1'au~ thi- duoc My thu~n"
•••"
A'
I
_
-
.",.
•
A-
,..
'"
Mi
cau
Vi nao dol ngon lanh se dudc thud~g mot trieu tien VNCH
lanh ban~ Trai Phieu cua Ngan Kbo' Quoc Gia'boi hoin C~ Cach
ruong dat thuoc Chtidng Trinh Ngudl Cay Co Ruongo sdJdi toi co
met sq'Trai Phieo v~ thay mot so' ch~ dien c~n tiin ban trU~
co' mia tieii, ;toi ham re, CUI ttiohg boX, va, yen tri' cha(: nhu bip
nay dem,.. ra kinh
tang l' ban nao ,dol duoc
ve cau ~,.
doi o'treno Tho!
,
'I"
gian lanh c6 ~he phai cho'den khi chung ta cung ve VIET-NAM~
khi do ban
. trung giai co lanh cung chua muon"
,
DOAN TRINH GIAC
.
-41-
..•..•.
LC.
lEU
sau 30 thang 4
1975
;;;«(») !!!??
~
I'
?
"'....
-
/"'-
"......
L.
_
L01 noi dau: Theo Lo.l yen cau cua anh em, toi viet
I
• '.......
bat. nay nhnne
.
,...
"
,/
",,'
•
""
•••••.
•
A,......
.»
L-,
'"
""'"
,....L
.•••
..•..
l
.1'\
VI to~ khong con nhoso Il~U gl nhIeu nen chi tom luoc mot vai diem noi bat
> .; •
•
L.
/"
dUOl "glac dqll quan tr~.
A.
)
'-..J
""L
....
•
.L
,..
>-
A'-
,...
..•
•
sal l~c y nghla ve danh tu, m~t vai n61
"
toi xin mo ngo~c danh tn'theo
thd'loi
I
De tranh
,..L)
,
A
't.
,
My. Xin cae ban
toi hieu tuong du6ng tieng
tOl.
mqi s6 x6t cu~
",,-
..J
):t.
TRANVANTUOI.
*
Tru'd~ 3([l-u-1975,
I~-
ngay danh dau" slj sup dol..-cu~mien Nam Viet Nam,
'To~g Cu?c Kieb LQ Vi~t Nam da heat d9nr; du'dl tu each
/
tri
)
/
./
'"
./
_
'"
",,'
co tu each phap nhan, co ngan sach rieng
'/
",'-
Ch8nh ••
I
"
.....
....
•..•.
,
I,'"
A,. ••••
duoi
su
'\
.•t-
L
la
mot co quan t:f
"'"
2...•.
A
'"
giam h~ CURBo Cong
,...
.
I
.J
1..-
,
/\
Tong Cuoc Ki eu 1<:>dude dieu khien boi m~t tong CU9c TrUong co m?t
.
"A/
•
I
A
.
pho va bon phu ta cong taco
L
o"
.,'
/",.......
t-
L
"
lQ:Jic~ng san Bac Viet tie'n ch Lemmien Nam, iiyBan Quan Quan
.•••
'
~
_,
t.-......
L
A
tharm pho da tiep quan cac eong s6"; va Tong CU<?cKieu 19 do b9 ph~
L
,..'
cua uy ban tiep
xiing Ii
L
,.,
I
quan, It Lau sau , CG quan moi du{>ct.hanh l~p
K6
r
dl10i danh
Cue Cau DUong Bo Mie~ Nam,
Pham vi bai hay
Viet Nam (sau do
Is
de~c~p mt?"tva.i khac bi~t gin; Cl!C
Phan CUC
Quan
ly
ThicSng B$ Mlen- Nam)
Kieu L<? cti"xuyen qua m~t vai dHIe'" nllng (functions)
(management) •
-4'2.-
can
vat
ban
Ca~ Dubhg
TO--;;9Cu~c
cUB. qua'n tri
bo
,.)
•. ""
L
2.-.
••...
, ,)-
,...
l~O- Dac B~em Gus CVe Cau ~ong
•••
..•...
""
<""""
• ,,'"
Bo M~en Nam.
"A'
"'"
~
.
&; ngay
/,.-
Mot
trong nhung nl)iem
"
. vu.. chanh yeu cua Cue wong
,c-
z-
r-.
"c.-
>, -
./
tu-khi
I
"
thanh Lap Is. phs! suachUll lihung cau duong do ehinh ho danh S~P deL tai l~p
~
,..,
,'"
~c-:-
v;,'
:trl;lO
A.·,.I
lun thong t:ren mft
so
,
.
A.
r->
~
.,
,../
,..
* wi.
.•••L
A'
~'
A •••.
1,0 chanh , Co eau to chtic gom:
,...L
~
)2-
L-
;o..L
J..-
A
A'
22 Phong ~aI\.ehuyen mon (ke nhu so cu eua Tong Cuoc Kieu
~).
I
*
Xi Nghi~p· Dung
*
Xuong.Be Tong
I
.
~
•
•
lIP
V
c-
ban phu trach,
gian nao
.,.,-
"
•
.'
•
A
nhi~
I.
~
z....
trUo~~
Ban c~ m9t trUo~g phong, ho¥C
A'
') "
_
t-.
rAt.'
,...
tr1!e t.iep voi CVe TrUong khong co cap trung
C~lC
Truong chihuy
(span of control)
7
eho cong vit!c don gian,
Saigon, MyTho, Can Th6)
)
tr{ 0" gi}i;. Nhlf v~y
,..,
~t,
(Da
bi~,t 18:t;i -Ph~,
r.....'
Phamvi kiem soat
,...
•
A.
c81i ~;;'g
,...
L
nguoi.
"..
,...'"
deu traeh
PRoi
Dung Cu Gia DiM)
thi ngb1em Vat Lieu.
B Bo~ lthu
./
~
1'1
A..
'"
Dia;t ~
On (So
•
f',
* Xuong
o
•
•
,,-
/
~ '
tiep 16'i
trqc
>
J\
•
L
30
/
,
qum loa nhu v~y chf thich
,....
A
z..
-..
h?p
..•..
,-
nhu :trong Ki.eu 1? mqt ngU<h caa chi huy m9t toan
lao cong ch6; khOn'kthe L-thi~h h9D cho m9t to ~hu~ c~ hoa t d?ng phu~ t~p,
~
/
,_,,'"
1\
.•••
>
1..,...
2-.
"
/,
, ~
r<?llglob trong Kiju 1? ma co sd r'aa rae qua each xa voi nhau,
So do Dhiem vu c~a mo'; phong, ean them 11frlu, ehU'ng ta seL. thi;
,
-
A....
,,<7": .'
A
.
U
C-
ngay co nhilm dali< chan (overdap ) hoac trung dung (duplicate)
*
_
/
f
",I
~I
?
L
ro
'"
mhu gina cac e
_,............
Phong ~iam Sat Kien Thiet Co Ban (trong eoi nha thau thi hanh
*~
,.
,.
1'0M
I'
(tinh
l-.......
~
tOM
.k..
,.. .
tra tien nha thau)
-- 43-
.
*
Lao -Bong Tie~ Luong (cong nhan trUC
. tie;)
*
Thanh Tra ( bao ve an ninh chinh tri).
~
r
A
.
Cac da;; chan va. trUng d~r"
.,l..."
,
__
_
A~
"chua chay" chua thahhnla
....
A........ '
....
vao ne nep thi
,..
/
/'
'" "
1\'
I
khong co cap phoi tri
operation
L
"'.,
!oJ./......
" ••..
"
•...
,..
•.•.""
van de, dan dan nam cong viec va mot khi muon di
AL
""
vL.
"" ~
cae khuyet diem 19 hanra,
A'
(standard
,..'
kieu
IUc dau'"c6 quan hoaf defng theo
-e-:
'\
thieu
r
I'
."".
sv phoi
""
h~p hang ngang, khi
,,/
" .••••
_
vien va cung khong co mot hUM th~ dieu hanh
procedures)
so
de~huo~g dab m?t
~ong tee l~p di l~p 1ai
me cS; s,? phoi h?p thu6;G xuy-en giu~ cac phong , ban.
rti6i hoat, d9ng, cha-C'chm; cac khuyet diEin<- tren da
duoe xac dinh nen.eau de Hi Noi d~ bo'-nhiem 2 phu ta: mot ve .....
hanhmchanh
Sau mc?tn~
m9~ ve'v~t'
tli
k;'thu~t
th8nh Phan C1:C
-.;1'/
/It.
va di co"quyet dt~
Li -fni6ng
~
c£a ~
Giao' Thong V~ T:i chuyen<-
vei
Bp Mie?; Nam cho h~p
tirm h:tnh mo! "Nam
"
Bac mot nha n •
,..
z,
I.....
I
,",
•........
2.0 Ph~ C,?,cQuan L1 -fMongBo Mien Nam•
..J'
\...-
..••
l....
2.1 -Bae:diem: Theo danh xu'ng day La m9't co quan ma nhi~
~i
If ma
co/ qu~
Ha Noi)
.
chd 'khong
".,.
co
'L.
I
A
L..
,...
'L
;....
chi
B~
/
.•...••••.
.
cs
xay cat mol (thuoe Cue Kier; Thiet
trUe tiep voi B~ Giao Tho'ng V?D T~i ma
f)ay cung khong con 1a~c
chi top MO 'lai
V'1l
va
.
18 Phan Cuc thuoc Ouc ,
"
a;
Cue nay thuoc l~u Cup nho, Cuc
Quan Ly ma thoi.
IS.
The~ h~ thor:g nha nuoc ngoai Ha~N9i day
•••
/'
••••
'"
,..• '
A
~I
ai va Ngan Hang Nha Nuoc khong biet
,.
tA'
.1\
tdi,
"
"L
~
v
..;
A',...
""".
.L-
I
A
"l--
tu luon no de ~c
;'\....
L
~
'1-
At'
"'....
,'"
'"
'lo"'.1"\
-..J
"-
111enNamcho Ion 1en thanh ~c
"
'-
A.
•
Ai
Quan Ly Duong B9 Ha N9i trvc tiep
A'
-"'0.
A'
quyet dut khoat dude
dong rat nh{lP nh~g va co hai khuynh huong de giai
d{it ra: ho~ nang cap Phan ~c
eap khOng gion'g
nen trong thvc te Phan C~c hoat
I
."
m~t
:>
A
;
~.......:-
_
"
,.
~,
h~ac khai
"L
/
dieu khien cac Khu
_.'"
c--
A
trong mien Nam. Neu truong hpp sau nay la dung thi quyet d:\nh cung khong
co/ gi~ Ii
c~g
.
tu tuo~
d;- dU9C (ti ~
•••.
e-:
Ba ~t
2-,.-.
m61. 1~ vf
/
da tron thoat,
.I'
ro Phan ~c
.1'-'
bt tu'-la~
va
trong th~c te ..-
vao huo~g nay. AM NguYe~Xuan H?ng, m!u tru'o'~ khu
I
",,""
d; rl.U?C chu~
A
>....
"' .•..
2....
_
.At.
,,'
chung aa eho xem tin tuc cua anh sau nay de biet
.•..
phong Ian hay x~p xuong,
- 44--
2...
.
Cue
,..,"\.-
. OJ"
I
f"
To Chuc (organi~..fng):
2. (>1
~
Nh iP;ID
""......
l-
"
....L-.,.
....
'.
nhjem tu boL..-tl..(khu-H8: Lat. (kh~g
LA,.
Tran Si Huan xua kia
Ne';
dpng thi
/
trU6~
'"
"
nhii ra"t kho xo ay
.•..
rkh
chffi1 heat
don v~ thu9C PhM eve
4:!,~~
Cae
-
/'\"
L.I-
nhung bao icao ~c,
/
con Khu Nha Trang mB anh
,,/
kia Cue C~u'-Du>ohg
13';..ch;'oC, rl1ng tay
,
Be
trach nhiem) den khu Can 'rh6.
b~y ~i6-g~
.>
.
,,..
manz" gs>i 1a "duy
Cue thu~e Cue Quill Ly -ftUong
tu b:o dud~g" Oroutine maintenance) .• Ph~
"....
A
chinh cua Phan CI~ethu r ep
~
1ai trong pham vi quan ly ma tr~mg tam La tu bo "each
chiu trach
f
Ll
Qtl an
/.....
"
nghe theo chi dao tu Ha N91. Cae khu va cae nha may,
.L
' ?
.••.
"I
~,..""
..."
cae cong ty phai eom ghe be ban ra Ha Noi "xet duyet ke hoach!! va hao
ea~ thar;g w,'c thi hanh ke 'ho~eh cho el.!~ qu~
1..-
_
1
A
",Jf
BAn Ha Noi. Tr-ong thuc te Khu
ma viee
dol thu'
~rao
,
/'\
1/",
C";"\
c:-
-
li
"-
h~~C C1;e ~ie~/ Thief (;6
"'"
)"
~
'"
••
••••
3 -BALAT da lam viee vo'i Ha Noi cach nao
tu: bo'-nhiem
. n~6i
nhie'; lait'ma Phan C~lekhong
hay
~
.
'"
/_
A
•.....
khong ro nen sau de kha 1au Phan c\lc e13n~ qua va "xay qtlng" l:;d dan em
......"
c-
_
,,"
ma khong ro dan em co ch[u
c-
')
1"\
~ I'
,,~
(.-,.
a""
••..
ky de trinh
•
""
:>
"
L
luon la' Cue rho de '-vr!a
L
_
/\
;'
A
/
trong XaH9i ch~ nghia con d~' chiLco/ m~ nhu cr-ong Nha"M~
'
'/...e.., M.~i;;Y
,
l-
to -ky (, L:)'O nhung phai dem ve' Ba Chie~ dong d~u.
"
kinh phi
/
I
la gic'1i qUYet duie
f'\
L
1\
phan'lon'
cong viic.
Nam trU6~ kia eQi li v~t li~).
t..
1.....
/
,,<-
"'......"....
TrUDe kia Tong Cuoe Kieu 10 he co
;-
B;yr;i0':"ye~ tOJq~lyet' din
vdi Phan Cl.1CQuM Ly -Du'o~gBp khong ph~i la' ngM aach
A
T\.\.
~
L
A'
2.22 Ngan Sach (budgeting):
(mi~
C~lC
•
/
Qoi
?'
""'
di Phan
vua ky duyet 1uon nhung pha:i. r;ui ra Ha Noi dong dau (anh em
I'
nen bi;t
I
.
t.ruoc ngay toi
'I'rtio~ lu~ do" 1.a ~ fJiiih Li~u, duoc bo '-nhi.emki~
f\
"
Phan Cucvan con tren
..........."
danh nghia nhung muon hoat d~ng huu hieu,
/
,...c:-...
_
"giae ngo " hay khong?
ma
13: !1vt;t tti~,
11{'1975 den 1978khong co duoc them
L.
t.....
""-,,
-
....
""'-
'\
~
.,
mot Kg nhua ma chi moe trong kho eu cua Kieu 10 con gi la nhua ~~c, nhua
•.
••
I
I
10t:g xdLdung cho het.Het
"c-,
/
moIdu an
-
•.... '
lien
bep
.,
L.
A' ") "
connhua La
.
A
••••
ro1. co kinh phi'ma Lad khong co/hang de....~nua nen
'L.
-
-:-
,~
~,
'--
,
.oo..-.. .....
)
V
A.
phad dinh ch i , Anh em thu tuong tu~mg' Kleu If' 3 nam
"J"II
khonr: co mua duoc 1 Kg nhua
•••••
thi
tinh
L
,,~>
.• -
'"
••••.
canh tu bo duong he tong
nhua se ra sao?
/
:!2!.:.
~.t.--
')
'"
.,
"'....
I
.•••.
I
~
..•
.,
",,'
/....
"
./
",l..
/
A..
Co ham da va cac noi du?c cap da ma khong co da de chuyen
•..•...•••
/
cho , "Tu nhan tbau khoan thi
...."
-c
>
I
"'"
'
.
~
/
L-
cap boc lot,
hi aamh sac mau roui
.
2/
r...'
0::-.,,'
I
_
..••.
1•.•.
'"........J............
'\, .:t...
ehay mau mom" c1a sorn "gfac ngo" chuyen nghe khac lam an, con dau ma san
...•.
'
mat
c-
"
_
)"""
thuoc
. giai
.
..
" .
m{a ngocd nha nuoc dec quyen,
,,--
Go: (hio~c cap ch{' tieu
•••••
•••••
.,
-
~.
t
lam gi co phuong ti~n
r~g
l....
,.
.••
eho cac don vi co sdt.-
.••.
"
"-
1,....
low-boy va may ui vaG rung chuyen chc,
(cung car va tie11 thu)
s~ co' do'n v~ "cung tieu"
.
tronp, ru'n~ va to,
II.....
I
""
.
chi mon~
r a dd'i can aang nhiem
.
vu mdi nhiing don vi nay chua duoc khai sinh.
A
a...
~ ,.
Xe
,.
co
may moc 3 nam qua,
"'"
C"
,..
/
cac nhu tung
••••••
'
'..
da
can,
• ,I
•
•
u~c.hieu
t.huoc
La i
•••
•••••••
,.
~
kieu "de quae", moi hi~u co nh i eu aoi, "each mang" khong them chO'i v6i de
,...',..
"
""
,.2.- \,)4. _
'"
"t...L.
_,
".
.•
quoe nen khong nh~p khau thang ma nhap khau qua nga Hong Kong (qua cham)
_
••
&,..-\\
i
;./
do ao phai
,.,
th1t
de,~')..r-......
suaxe
A.
xe song b€}nh ho~n"
"
••.•.
/
I
I~\"
nao mE!11heha noVCam chung.
)2
,
A''''''-
V.......
....•
'
Toi
... nghiep eho nha may Bai
." T1l Xe May (co so 10 0) bi...nan~ nhe du dieu Vl
ph~i su~ 32 xe con de"- CVe Quttn Ly -Du'o~g B9' n(he~ ra pa~", chiia de~ Ha No!
~ co.
~
J "
••
i-A
c-
.
aa phai
t.,/
.
....
....
..L
A
V
•••
••
nsm duong, Phan euc da bt "dua" (trach)
oan rang khong ne m~t dan
eA'
",
'....
anh (sua xe khong den neSi ae....
n chon, nhiing khong co phu tlmg lam sao sua
,/"'>.
chu; m~t each "nghiem tuc"
A
)
•••••. '
can
d&i"
I
"
'
thon tram trC?ng trong
voi
(balance)
A
du~c?)
,..
Vat tu thieu
c.-
ben
ngoai
,,;
(-
1'\ I
ma kh;ng co
""t-",...
L
'"
rat
phil cunz
tu nhan c6 tie~
I
,.
,
chinh
bang
...
,A
"
"dong
bo
de ~a.
'"e-
~
M~u d~ch quoc doanh nha nuoe co trine han~ de lam kieng, lam mau , nh1tnP
"
,
suc may ma dan mua tu do etucie, that ra tai! vi' khong co' hing de
bo gi:i
nha nu>o~, theo can
2.23 Hoteh dinh
,;
~an ,cho
;at
~bi~h
thlidng va 10 cho dam.
(planningf
v
.....
A....,..
,
Chue nang quan tr<;>ng hang dau thuoc
•.•.
'
d~nh.
"
.--;..
J'
•
I
phap l8nh
•
I
Ifill'"..
quy IV (tu
.
(tu chinh)
~
/
thang
~
l.
"I
,.
,..,/.,
each khuyen cao
,c-
\J
/"
••••
da i han ; t.runz hE!I15 nam (1976-190C);
ke
1-3) qui I.I (tl( thang L-6), qui III( tuthMg
l
2.
) er-
/
,..
••.•
Trong khoang giua co nhieu
10-12).
7-9),
-!.,/
,,/
ke hoach "chinh
Ly"
dai dai.
"
••••••
'
ft
.L
I
""'"
chi tieu
(targets)
nhu:
'-.
-Ke' hoach
A'
gi;i tri
\
tifig': ~a~ l~ong (groSs
I~~
- Ke hca:eh sah lli?ng hang hoa ( quantity
- 4~-
,.-'
»"
nguyen tac) nen mal co nhung danh tu chi
Mqt Jan l~p ke hoach se co nhieu
..•
...
targets)
ke hoacht
hoach quy I (t'(t~ang
)....
A.
It../,.)"'"
v~y (tren
(lawful
Co nhieu
~
l.
"",,...
ma co gaa tr?- nhd Luat,
ti~
L
,..,/
th8ll mu» cao cap la hoach
Xa H~i ehu nghia khong phai co tinh
Ke ho,!-eh trong
/
total
product)
of products)
<
phai
"
l~p
~
••••.
-Ke hoach lao
dong tie~t1uong
-Ke' hoaeh vat
hi (mat.er-i a] s)
,,'
(r.er-sone l )
I
-Ke hoach t,hiet bi (equipments)
Ida t.hanh (eoat.s )
"
-Ke'hoach
"
'
••••"
-Ke h0tich tien
., '
-Ke hoach tai
k:ir
~
bo khoa hoc
A
thuat
ch~
.
Cae doh vi., "hach t.oan doc l~p!l (economic
mc:.y (Be Tong/1)~i 'I'll Xo
..•..
'
gan lJo bieu
mang"
rat
May),
Cong-ty
L.v
l-.:.-
ke;
(Thiet
•...
co nming
.L",;;-
I
de huon~ dan , "Can bo'"'cach
.'
l?p
nhu nha
Ca\l-Btio~g 1,2)
L
mau de .Lap va co ca mot quyen sacb
hmm di~n ve'-cach
accounting)
.
vi' ho t.uorig tu'<?ng ca'i gf c ao sien
ke/ha~ch
a01
nhung do chang qua la nhtiri'"gbang maU-thor;g nhtH~ l?-p sa~- hu'I)'D'gda1i can
ca~ m~t.
Co khi
.I
.
thiet
thnc
)
)
" CI"'"
')
c-
L-
dO~ c6
.••
~-
Tu Xe May l~i
quan tai
chi~h
..•.
, "......
,....
xe duoc sua chua 6 moi cap la baa nhieu
h~g
th~g
b~ co"
lakinh
te'nhat
ss.;. Ne~ Tie~-si
se~ nghe de"'c~p "gia\
I
'> ~
ti
~atl1
dtnh
I'\.
"'"
/
cuoe phan tich
kinh
t
te
quyet
d~nh dU9c "soi
"/{i
.•.'
2.2lJ
Phoi tri
Ph~
Cue Qu~
'"
\'economic
,
vai
tro
phoi
",,'
LY-Thlong
Bo
h?p.
viec
co vifc
theo
haIm d~ng theo
y
Uy,
Thanh Nien)
C~g
f)oan,
i!.-
,
;.
dao chunz e
•.•.
rat
mot
",,-/
.L
"t.ap the
tl}-P the
L
2.
.••••
/
qua rat
te rat
long
'"'
leo.
kho'
"L.2-.
lanh
a,
~.L
"
..."
A
ngay,
)
giai
..,
quye t ,
,./"",\-
Tren ly thuyet
moi
A
.••••
'
/
••. "'....
Co~g, Thanh (-Dakg
B~g,
ai con gi(S- dau bo"--ra nghien
t.
bieu"
~u'h9P
ra
L
,.
trong
buoi
••••
)
cv.c se~ thay mirm t.huc su lain cong viee
.-
it.
--47-
.t
,,,
<----
thu?c
...•
so li~u
~
J
~--
cac thu truong
thuan'tuy
cuu' cong
•. ',A
h<?p d~a theo
du?o. Neu co thong ke ve cac so vie h9P ban thi
PhEin
can dua tren
"
gi cu dem ra hop ban,
doi ket
to!
.,,..L,.
_
,
hay :"conta:i.ner"
/
kie~ ngu'cfi khac ma'-th~t
vif7c cua phong khac de "phat
,
se kho'i
hon
sU nhat tr{ cu~ tap the Lnhnnp':t.rnic te,' phong chuyen mon it kh i
de';; cd
A
"
~
Theo du'ong 10i chi
·L
va vi~c
sel- can!?; ng~c nhien
co 2 Phan C'1c pho nhung th~c
-,.
"A
l..
ngay
(coordinating)
CElnhan phu trach",
Manh ai nay cai
ben nha to:t
anal Us is ) nao ,
,
d~o,
>_
sua chua
nhan l~c va thiet
asphalt
sang"
thBnh xe
.t c-
-
"
dam trach
t........
gia
'"
ke 'ho?-ch
quan tr<?ng nhU' ch9n vo thung
de chus" nh1fa t.oan quo~;
khach hang,
va anh R~g
\\
ae n.rulp
.
tu" so 'xe
')")
so v6i phuong ti~n
Tr~nh Ngoc Ran~ con lam
phap kinh
tie~
.•••
'
--
khonp nam dU9C ngay nhunR
va so Luong xe vae nhieu
,/"0. ,
co nhung quyet
L...
(optimum)
doi
_
nhiem
J
tel cho viec., t.huc hien~ ke'hoach.. nhu"nhat
xUong, xe na~ can don
v~ tra~h
~,....,I'
...."
ve ke ho~ch hhi d¥ nhu Nha May~~i
gi-c~'
g~y t6~ ma don
qua b~ rang bu?~ ve' h~ thc)~g
,. ... A'
cu the
••••
phong,
ban
t.r-acn nhiem
Ngu'oi c~ t.r ach nhi~
do "qua
td'nh~
.
co nhU;;g the
nhi~
danr,
t.runr: v.)1.
ehe;
ph~i
tri'
1
t
khi
hien' v(~'i din",
nhung thanh
v:n nh(;;
hI' ma'
thuQO tan;- voc pho)
rl:l;';
ma len; trong
kef.
t.ri' nin
hanh
tr(
lln~ rho]
kh6n.~
('on qua
may ru'i.
2.25 Trio cao (Reportinlli
A","
~.L......,..'
Neu tru'oc
~
.A.
hi~n
hien
1...
thang
ma; (tables)
/
r
baa cao th~c
die~
thticirtg cuai
A
/\
Phan C~c, day
dong
d'a\ tfnh
luon
ca quy;
'I'
ca thang
-
thu6ng
la
gi
ehua rei
/'
1 Co toi thieu
UoC'
bao cao
thang:
/\ ""-
1S bieu
th~c hi.e~ La....
J
"xe't duy~t hoan t.hanh kt3' Iho~chn.
va
don v;i nao bao cao dung ki han
L
~L--"'"
L
A
/',..,."....l..::t
'7
nam khi
chi".
ngay cuoi
Jill
h i en , Don v~ nao baa cao Rhong "hoan ch inh"
chiia thai
L-
,~
trong
'!chieu
2.,'
su t.nuc hf.en trong
')
phai
df., toi
np,8.y satA) uo;
de>--baOcao va thong
"
z-
15
...•.
thi
lan~:ngay 15 hang thang baa cao u'd/
bao cao hat
(u'6~
va
"bao cong"
A
,
l-
.
ph~
'-
l.......
l.
•••.c-
"
baa cao thuc
,.,
each mien cuong va don gian
La mot co hoi
.
thang
cho c;
/
phai
va
cong tac
A.'
Tong Cuoc Kieu L?, baa cao so vo i v i ec thuc
./
co tinh
MOI
thve
trong
"""
eong tae
Ii malb
kia
AI..-
-"'"
....
•••.•
se b i tru
'lo1'-luc
toi
ra
!'dap c.ll-ng yeu cau',·
~
,
cua ca mot, quyen aach eua Tong cue Thong ke va cung chua co don v~ nao b l
t..,
At-
...
"xd ly" trtl
diem.
10
Khu Kie~
""
l •••.•••.
Saigon
.,
bay gio hang thang
h
Y ra
.,"
'-
,,1'-
2-
.•.1--
khuyet
thi
diem.
,.
tho~ v~t tn',
chi
tieu
,.
ijac don vi
nhung cuoi
/
aeu
duoc rut
bot
A....
dong chi
/
_
Pulau
,.
/
"
Tenpah,
A
L-
.~
""
;..,
~
_
...
./
,..
;'....
tham gia
/
dong gop rut
-
"
co to chuc "ch i.eu daL'' an munz, Suot thoi
duoc t.huc hj ~'n ra"t ch~
/
"
/"
co tinh:
co
loi
i!.-
..........,-...........-
,,~
nua"
-48 -
-
daF
V1iot
~
cua minh.
khpng"itfhu'ng tinh
uu
..
""
ky
do ~nh hu'o~g thi.e,{
the'L"chieu
L.,..<:;-
., "
va sau thanv, m~t Ian
~..J
vi ly do khong phai
2..-
A-
m;en Tay Ma-lai-a.
,•.L
t~p the
nam phan IOn' dell
••.
baa
•••••..••••
!l gan phan c~c nhu V?y ma t.ol
,'l..-"
cong tac
I
/
"....
...•.
...
"each rnang xu su co nghia
tinh
••••.•.•
2-,/"
.)1--,.
•
vi baa cao vuo t qua sue nen khu
khu
the bao cao chung,
"
.
cao don gi~
/'
deu co lam baa cao tong ket,
/
LA,
)j
•••
haIth cong tic,
ba;
"/,
,~
,,J
~
anh B~h
;
Luon , V~ tri
,.
deu co to chuc tr?ng
~/
vol
••••
sao no xa hon dao ty n~
'"C'
,.
»)
""
Moi ba thang,
,.....
•....
khu cau duong
"L..
chop den do "stop"
co earn tuong
xUa kia
/'
ke /ho{,-ch:
.:....
"-
Vui ve ca lang!
"'...._
dong ngh iep ma can
A
"26
r , '-.
N'han Vl' e"n (t"fr
s ,,13.ol,
.....
c"
,-,-Fl R: )' •
~....
~.
L
Jv1l)i Phong , Ban deu en thu
bo
c~
,/
each
-
lang
10
ky su tre
suy
Saigon
chi
"...'
" ('
;0.."'
••••
cho
,...c-
/
tr
M~n
C""
dung Lon
",',
la'-xach
.••••
Ion Guigoz
)Jo'
••••1
Nha nuoc rat
:, e",
mo i nguc
i
mua
ve'va
vi
".......
quyen
••:f.)
-
",.
(';<';
r.f
"-:
•.••
rung
"
.
ve Lucn, )
xach
A{
•.....
pnan pho-i eho
A
J
•••
fC!iay v~ sinh,
? hon
co; neu co th~
1-
ch'~
..I
,,-'
eh i ffiJ ehieu
~,
dan xe o?-p ve,
to;
L
' "
chanz
chi df!o'c
nzuo
i pha5
a,
~
la nhan dong
ben ngam nh() nho (ngam
xe d~tJ.
toi"
tloi
Jon
z,
ca tha")
mut chi
II
xach ve
,)
)
huong hanh phue tuong doi,
-'.
toi
xach
3 Ii t xang hanr- thang de chay xe gan may.
/
bi <1i hoc t~p ca i tao
'
'/'"
,
18: ca
0""1a
Colgate
h{i c!i,
r:hl mOL thang
.....
18i. duo'c "chieU'
.,
xung quanh
lu~
...••
:t.,,....
2(0 gram duonz , 1; cuon
glo vang ng<;>c1f18m vifc,
>-
, , \..-
xach
chua com an trua;
.'""
"-
thay
v
::.,; ~ .....-.? -\ to'i,) .."-:>
.J
va dang ky~/ duoc mua
Sauna
1a
~
nhau : "sang
v i en
cc;'ng nhan vien
"
"-
chung
1 thang,
neu co mua dune "nhu yeu pham" thi
Ion bia,
que t , 'r:v , Truo~ kia,
"
kern danh rang
~,
cho cong nnan
GU9C -~
tube
1
GUlP-C):;;
'"
.....,
10 lang
, )'
1
cIa/
.I
••••• ~
... .", / )
tui
so
ca deu co mall
] ;ong 170(0
t.ronz l',(~
.....•••....•.••
la xach
v1e n n~lY;' co' m?t xa
/
don,g. H6i ni.;Uoi hang ngay van giong
ve " .xach
thl10ng co
A
L'"
.......'
73 Qonr/l thang
-,J
be,
•
1[;- ran
SO~g ha~np ·),'1a~l. Anh em th1J~tu'o'np: tll'9ng m~t
C1.l9C
..•......
'
lanh
(head)
each man"."va "nh;n
_
tai o ao cti4.achunz
1.-
1..-
cua che d9. Tuy nh i en tat
bu
tu8j,
1-
be
Giu~ "ca~
1-
do buc t1iclng
de;
50
ta.
kha'c phu
I
.•
t.r-uonz
dol can c1~n,
het gao van- can vui
"Xe d?-p van con
He;
com
tot de;; 1ar. 1 U~h "tiel,' nhanh tien manh
Mor nP'1ioi chung quanh
'"
len
l..
c-"
c-
.••..
xa h<;>i chu nghia",
II
1-
/
nghe hu hoa,
Luong
'I,..,
toi.
(energy
, ,
n...110
.v
.....
nao la
II
"khoa hqe hi~n
.eo-....
••
d~i"
;'
/
La i nhung g1 hoc Loanz t.ho ang
conservation),
vU~ th~
tei
'"
ma t.Ol
~
XWl.
>'
:J',
ell
com,
e11
L
g~o
•...•.
••..
..;
k ia v « bao ton nanz
dOc' xe dap vu'a ,id;
thavn'g 1u'ng
ngam tiep:
•.. d
( Gao khong
u an thi
L
tr~
trong
them chi~
Mac
Le
va
co quan , ve'nha
tr~
d~ch"
V
eta';
bung tee
ct~a CBJ co gi'
dJ- phuong khom,
thi'
••••
"etati
chi; phil
nhiin>
b~ll.
d
->,
d8'n'
de-\oJ{", can nh:i
OC h ep h6~ khonp' k ip
to le"n
- 4-0, -
n
J,
."
)-
au ca nz ay nho i nhe t ch inh
tiep
thu
di h '::
tu tU'on,,?
•.•. ,
"
(Ket
'-..I
Iuaa
bang
,
~
~
mot call" eo ve 1 <1(' quan yeu doi, vna nn'i '1 At":
,"'
trong l!ydrRul i que , vua mo u;-" tinh tr~ng can dO'ill
A
/
"equation de Bernouilli"
/
mo i
cua miIw. )
Ket luin
3.0
/
Si'- Khiem co' c!t"'c ('[{c hang ch,( tren
N~l; anh Do;g
"ngh i em
tU'c" thi'dung
van,
khong r-a
kien tal.
ra tho,
ch;
,/.....
"'....
khoa
,;
2...
cu hieu cho lue do, dau oe nho be
A.,'
"c. ong,
tru,
I
•..•
J
;
~1i)C
cun« khonf; nha i 1a' khoa hcc , xin
/
,"
'"
•
,
~
>~
-c "
t.o i n~ quay cuonz
(~,l(i
L-.
"xuat
"tam thin
duy nhut:
,;
~:'? Nguyen manh Hoan co t.hav van
,/
V01
CRr'
1'.
I'
phen t.oar.
/
At'
....da-b
"nha::
so s anh"
~'la bar; c ao d'l~n
coan ma
,. k~en'l
nhan,chi.'l,
(i..rmut) nmi the'nao,
so
-c-
::p.li
.l
tno
'l-
co
, neu - th~-; tl--UiL.L
l,!e
/
ki~n!' (Ot tn ,t)
1
ke;
daa
d{
t;tr1io~ sau nhu mot"
1
==
va.;; la'
daD
vi th119ng saeh. \,
.....
-CHUYEN THANG TOTO-
Co
TotS a1 h~c Idp M~t trudng l~g •
giao em la m9t nang
~at chfu chei va chiu MaC 'tfep• Hom a6 CD dien mot bo 00
....
Q&n
khong Co tay
sat nach
nhan ngay Ie Boc Lap •
giao aang viet bai lam tren bang bong nghe tieng Toto
ktu len : E , dt10i nach co co rau ( .Em th~y sac nOl yay ) • Co
•...
gia:o quay lui.b;o : Toto. ra ngo~i cti~ Idp a~g "bik~" mu"c5ilam
phut ! ve toi an no~ tam bay tam ba
...... •..
I
"-" "
d
~
c;.."
/'
Muoi lam phut sau Toto ~u c vao lop va co bat phai len giup
co treo bie~ ngu~tren cao • Co'nhB Toto vin thang ~e>co treo
I'c....."..... ""
~,..'I'l..........
,... 'len dan b~eu ngu • Toto nh~n len va lang lang trd ve cho ngoi
~
v
J
""-,..
r-: •..
?
lay cap Vu ai ra • Co ngac nhien qua • keu Toto lai hoi tai sac
lai b3 ra vf giU; g1b ho~ • Toto cn{p : Khi nay , ~on mdi
co1 mot cau la co co rau'dUdi ngch m~ a~bi ph~t au~g ngoai cu~
/
/.....
,,-"'"
-..
'/•...."...,...?"
"aen 15 phut , nay con thay cho nay thi noi ra chac co Quoi ve
'A
/,..,..,
•.t(
nha , nen con b1et than con ve truoc
:.::::-=--..::.:.::;:......:.:::.::...::.:..:..~::::.::.::.-=:.:.::....:...:......:~;.::...,.,;:..-..----------,---.-.•.
1'1.
,
("
Co
••
")
"
rV·
.••...
,...
A
/
-
-
.,
'..,/'
I'
-
/
-........"
.
c,..
/
•
,.. -
~
,._
I'
IL
I'
•
"- ~
I'-
~
':-
,..,~
'-
/'
,....
_
A
•
~oi
/1..
SINH
HOAT NOI
••
BO (
ti~p theo trang 57
f
-
•••
0,'
)
/'
nhA.n
1
a
/
rat
Bu8i hop m~t k~o dai tdi 1 2 gj~ nero. Tat en deu cong., ... -.'
,
I
•.'
uci c monz v-ai ba th~n,C1 h<;fl 1rr1;;t r m~t Lan,
h()~;- denl
"f'un'", Cae Anh Chi den
,
• "t
"
•
l:
bhuc- hi
(j,~6c nhn tat ca m1JOn thi V1Ji ble , may.
nha hoae ai picnic. Neu
<
•
•
en
_ 50-
I
E
3"g
ch yen Vu
J va
Baa Tu
Nam
Bol khi r&nh roi, nho lai nhung chuy~n nay tai cd'cdd! mot
m1nh va viet lai o~day, d~~cac ban cung cd6i choi. Cac ban dOc
t.hi CUi ngo' Iii ph~a nhung ct6 la. nhu;g chuy en chinh toi da
~a
that 100%.
•••
Tr~ng tr~i hoc t~p vi toi trudc lam o~nha may nude. nen
d"li6cgiao cho d~ng 1 c8.i chateau d I eau d.e'lphan pho'i nu6'c cho cac
tr~i. V~t Ii~u Ia 4 cay bang nh6m cua cau M4T6 lam c~t, cqe s~t
lam cay c~aRg cheo; d~g cu la mqt cai d~c, mgt cai bua. D{~
nhien Ie. khong co m~y moc gi het. Bac , Ba'l.ng
eta day "Lao aong la
vlnh quang " thi cd d"emxci'ongmau milth, sU'6 Ilinh r-a ma lam ~ho hit
xi' quach, ,may m6c lam gi cho sinh t~t hid! biettg r-a , The'1a tol
va mqt ~Ua b~n n~a thi nhau a~c deo. Chung toi phai d~c 32 cai
10'"'
qua nh6m day 2 phan cfe'l.lam
16"l-b~tbU' 100ng cho cac cay ch~itg
cheo cua 4 cay cot. Rong ra gan 2 thang trOi moi xong 32 eai 10
eqng v01 cua e~t cge sit, dao he'lam mong e~t. Cong vi~c nay ne~
dung may chi'"mat <1-9 1 hay 2 ngay. .Sau t chung tol ph::ft huy
~ong khoang 30 ngud1 de~dung cot va dtia thung ndo~ len cao 3.5m.
N~Uai dtlng dd&i, k€
iren
k~o, rot cuoc cUhg xong.
May ma:n t hung kho ng r3'tt neri khong co chuy en gl.· Neu co at b~
thuong h~ac
. chat, ~ubng nhien la toi bi.. nhot va sebi khep toi
IlcUp muu pha ho af
eong trlnh cu1 CJ.chM~ng". Khi tol ttti~eth2i ra
khoi trai hoc tap, ten chi?'huy dalvoi vO'i toi:
tt-Dt~g x~t t~ay. ann Lao d4ng to.t da lam d"u~c mqt cong t~c vi
dai (chi~cai thap nUdc) nen xet cho anh ve's6m"
TOi nghe ma chut xfu nua phi cdoi va chui tham: "Tien su t¥i bay,
'leai do~qu~t nay ma cu~g eho la vi ff~i thf khong biet ca1 Bang cua
tui bay d"ua dan, aua nU6e d"ive' d"au.
Thoat khoi trqi hoc tap ve' Saigon, toi cung rang chen chan V80
mqt c8ng ty xay cat ~ho ~ha nu6~ d"evkhoi b~ dda di vung kinh tel
?I
_2 L.
moi. Nhiem vu cua chung toi la thiet lap du an xay cat nha cua
A
•
'l.
g~p
I
""\,..0
r:;rf"......
-
/
I
-",,'
_,..•.
-
do
~£yva
dung
""
t
,
rJ
~..!'--
-
r
/
•
"'--'
If
A.
}..-
I
.,..
-..
,..'
"
,
- 51-
.
J
I
..•.•.
A"
'--
f
b€'n tau,
co xuci~,
dtiang
'Toi nhc' co mot
l~~,
.'
tla- vao
tel
500 pno ng ,
quae
t
tam,
Kha
e,
ngon
ere)' t
co
co
s'!ln
xi'
"I
The
1
hi
toi
Cong :)a~n, 1~f1 101 tu'~ Dong
sl1
ho ang
•
thiet
6 ta~g
hi' hue ve theo
La
u
m~'i
,
pho
co
ng
Luc thuye/t
l.~.
doi
quale no suy
la
hoi
u
1.
I
h
A•
i
1..-,
toI
.I.1. hue
.>
ve
bo"' cf1 va
t4'p
trun~
dd~H
.i aa
d~-"
den cau
d-;:~t c ac n
tieu
TOi nho co
eta
pnac
hoa
chu~~
t r en
;he
khi
thi
nanh
col
nhrl
tr5
r-ao chung
hang
r
tuc
d1,i an
<long
t l{
Ian
.-
d u-.
dn "cd
lai.. toi
thong
qua
!
••
-'
"
_
\.
• .
rat
Huo
ng
th:l
ban pha.i
1\'
nhie~
olm
t
oi
•
'~
ma;
(
tieu,
/'
80i
d ann
e no
ndbc han ( sic)
t
de "ral
cho
co
I'
_.
cuoi
v~t
ctE:~
bi~t
"..
dan
b
ba nhi
cung
n ra
trlnh
lenh
phe
nhu
h~ng
aau
Nell
a
c
1
m~t
may
ac
tie~
Ca.i
•
ma ban
chuyen
1
vo'i
I
ph~ri
bi
c
••.
cat
d~'t
./
tom
ca'hg t h{ c ac a.on~ ch'i
p'~9Auo~ no n
_.5~
ta
<'tot
in nha
A
xay
xu~t
.
c~i
ho ac
tong au'
_
ng
r.ha
thay
l)fnh.luon.
ca hon 2!~
lei
xo
ma
~h6' e~ rau
ved~
tl! h9P ra't
')'
~ Ong kia
cung
e
dam ,
1\
a-u~c,
cd
.-
th6i
vi
d6i •
eo
;li
v an
1uan
-
'
, ve sinh nam ncl thi
, chiem
-khi
t r-tnh ,
ao~g chi
ma ccl.c
~_
/,'1'
" 1-
noi
hanh
ca
-.
tieu
cau
thi
d$p lei ~~p.
yay ,
kh i. gf
J
de'"
p
ho c t~p
'khi
tJ
du an
vi'
do
va
•
1 i ~u
Tr~c
t r-ong
100 miles!gi6
dti
. an nhu chong
doi
r
quan
k h a c i,
dti
Hoc Men II mo'i
Klen
thuye't trfnh
de?
~
~a
chi
'ccic
kho~ng
10 Ian chi'
t.harih hoa J.~ thay nhie~
l~i
vorig
d-ong
1;·
mo/i aern ra
dOl
6 cu~
n no La.i m~t
.A
...\....
Jo.. -
ban
Hue' de-"thuy~'t
Cac
ky thuat
u la
xe'mo>
to~
.~
do: ~y v~y
ai
-cae
mot te'n quan
xuo ng~ tai..
d~i, mu6~
Ii
<1-01
ra
v6/.i.
hoi
co mo t
18:i
la~
aLtai
thay
cu~g muo~ nhu
ten Cong Chanh
l~nh
nhanh
~-
xa
100m, 'de
toi
tuqng,
chi e't ti'nh
kno ng t hf. di
d'u9C
khi den phan cau
ban cai
d~o
nh~p nha
ra't
lan,
t nang ,
d~r
chung
I
Cac
t o an ,
xuO~g
"tren",
La ca c phan
ehuc
dung ho a
theo
mu~~
_
ca
b ao ngay
Lam may
,A. '~..
cta~
au
x a kho ang
A. ~
),.
tinh
t
h~ de"nghe
Sd'-lien
..•.
I
phe chu~;".
qua ,
song
Lanh
1tiC
du~c
qua
to'e.
."\....
lam
thifh
<t~p
M$t horn
vi~c.
Ty,
Ian
chai,
cap
d~p long
tieu dau
tieu ~ren dau,
I).u<ln.
trong
ph~i
xay
ao
c hay
vR'i
q uanh co
chil sau khi
dong
ph-ii
kh3j.
gi~'y
phai
den
k~p,
Lam <3:i lam
cno ng rn~c du
pnuc
eho
_
kho.
«8:y vo
ca~ ch~c
mai
n6 m~c <ii
A V
c ac
eto,
nao
nay, ne~
san
Cau
h - ,.
n a tam tai
,A
LL eUII
ng
coi,
.••
C ,,'
au
,
pho
f
ten kia
nnu the khl~ng tlet ki~m tuqc phan , -Vol v6'i
tien bo thi khClng the'- bat c huo c chung auoc."
<,
xc
c
ti eu
au
cho
de)
no
vi
c
l
a chung
Lien
m~t
trt'nf.
dOl1g chi' de"lci'y phan tfi bon ruong.
The'la
o
man cU6i bo , eu6i nghieng nhua va ell'tu6ng
thay
kha'Cf1 s a n q uo c
dung ti eu chua~
lc~p d u an
v€ nhu' the' nay kho ng duo c ,
anh
IfCaC
no lam
".
ky
I·
chung
dau. De'
en
ncn mi~
ta, mot
phling
ch
m~t:
r
ten
.•
J:he; La chung to1
Lann d ang
h~n nnan
G'
m~t
-
d;/nho
Saigon
x~ .•
.-
gibe
),
,
~he
,
c~c
d6ng
r-.
~
c~i
Mdt ong
clan b2 c~;
,. .
n nung
-
.
xai
•
1a cai nhau
thci'o phu
ngo'i
c
I\~t.
.......
trinh
"I
~.J
,\.
'1
/\'
'-
'"
h9P se thay phnn chu yeu 1a c~u tieu
buoi
.,/'~.'\
vdi 1ai cau tleu
pnong v~ sinh nha m~y! V~-sau anh l'CC ( kY' su cung kho a v6i toi )
lam Qucin
x~y cat cong truo~g n£y , xay xong rOi bo' vi kho ng
kie~ d-~u r-a may Lanh d-~'-'trang b~ ! Kho ng hie~ de~ bay gio ra s ao ?
d-oe
Ve' phan bao cao lao
cu~ cac tay
thI
bao l~o th6i
-
",.
dG;).g
cac
chi
Cqng hoa c;.
,.,
/~
nha ta vao co' bac thay
Cong ty ch~ng toi
J
dUoc
I
••
C~c ~u6ng Bien giao cho cong tac bien 20 cai Connex thanh phong
.1
"',
"
I
_
/
)
uop
lanh hoa qua tom ca. ( Connex la 10ai thung sat c62/2
m
1 u'c t~u6 ~ MY'"' dung de <-dUng t huoc men a{'-~goai
tr3i
) Chua xong a"diSc
mot cat thi'-ngay sinh NH~t cu~ cia Ho-: the' Ia c nung toi b~ •
de~
h01
ngay
kY'>ni~m.
dOe l-k~p
lam cte"m
Lam ngay
t huc
Co th~nh
1
,
cung
/'-
lam
cha
;
Ie' Khanh
lam
may
k~p vi
I
-
cho ra ngay , chi co mot cai may chay eo op phai
cho chay thu'''''. Ngay' Kha~h Thanh d-\ioc t6 chuc
l
mcil J-o~g
d-{i
5a,i di~n
cu;
mol
co quan
6 Do
1
6; ciau
Lanh
1.
va
cho trung
t hanh
t hanh
Z. '].
ma
~ao
(. ,
..•...
lap vol lap yang
cu-n~ trong the'
vo
,
c6 du'- b~' m~y
th~u hinh ae~dua Ian Truyen Hinh ngay • Dien van doc rat keu ,
nghe don da- nml ba:p
da i de "la nno
Bac
-:D~'ng neb. Cuc
-DUong Bie~ da~Jhoan t hanh e6ng t ac vU6t
hoach ! (siC)'. Hal
no":
mu6i cai
on
mu~ ke
dl nhlen .
Connex au6c bay ra va
~
-
dan ai tham col
va
18 quan khach
(hide hU6ng
"
cai phoJng I~nh duy nhat mOi hoan thanh horn tru6c
ma thoi
• Con 19 cch kia cttioc khoa chat , pho'ng 16' eo ai to mo
muo~ coi cung cha~g duqc
t hung r6n~ co' gi~ dau ma xem ! Horn
sau ba con cf> b ac 6'- t)o Thanh <fuQC do c tren bao chit va xem tren
T.V. ra.-ng : Cue DuO~g
l~p t hanh t I ch vuqt muc ke'h0Cltch
-r
Bien a-~'
ho an t hanh
20
Co biet
con trdi
bab Ba'c
c~i
crau
<tong Lann de '-dang mung Sinh Nh~t Bac !
dti'oi Am Ty -Diua Nguc , Bac -a:ang ru'-a thanl lti-
phong
<tanh th~nh vat
ceii Da1g
va
q~l
den
dang du'a mio~ nha
qU~i do Bale a-a-o tao
ehD' Lun bai ! Ai
ra c~c
~on bf.p
itu~a
A'
bam aYe
Baj khai trong cac co quan , khong rleng gl co quan chuyen
mon cung de~ co' nhu~g chuyen ha.i hUoc clicii ra nude mat , kho' tin
<)
,""
r-
,
,,\
.,-
A
1,...
-",.
I
:
nhung co that nhu cac chuy~n toi vua ke hau cac ban.
Cae ban
cto.c ct~Vcua-i chai , do~g thO-i cung
'Lx~t Xi} cho
h~ hi fn 't§li
de
.
If...
/'
".-
t~e
'7
.
A.
-.~,
~
-l,
cfang song duoi gong cum Cqng San , chi cri th\1t Iui chu khong the
ti~~ <tu9c !
ai
m~ tuo';g ve-ph,-!c vu vol Ba'c va --Da~g thf
r-ang thi cho xong ca.i ba.;;g P. E. ve Cau ••• Ti e"u hau cf~< tu c ach
Ne~
con
hay
ere ."~
thio
1u~n vo'i c~c do;;'g ch.ir vt cac ng-ai
tl~n
nghi
va t ch~t
cho suong
ca.i
t han
66
cnu
bay giO - chi" thi ch cac
c ha
10 gi" ve -ky' th~t
I'f
he.-t.
Los Angeles
- 53 -
,
~
Thang Tu 1979
,
,.......
HDA
BIEN
Hoi ky
~ 1\...;",
•..
Men tqng anh Tran
van Hoanh
ae~
NJi toi Bien H;a, chic nhie~ ban ·-d;mu'6;g tU'ong ngay
r1"
v
)/..
-"
\..'-'
ten than men cua mot tinh 11 nha ~e, th~t nhieu buoi vi-buoi
..,
rF
('
~.
e_
that ngoto Cung co ban nghl Qen ·ao gom Blen Hoa,-oen gach 3en
ni~i, <I~~cit,
ait s~t, la nhu~g tho~s~ ma chJng ta
,,r I
t::-I
6
trong nghe cuoc xen, khong ai khong biet. Nhung cung c ban
md mang
e~i ten 11ch su~diu da~g
ma vua chu~ ta, ;ao
aau th'e'
ky18 -cl~ <Tat t~n cho ~ie~ c1at nay, olnh dau m;t bti6~
f
........."...
{'
Nam tien quan trong cua dan tac.
.
r-
I"Y
~
('-I
t-
••.-
f
•
A
f
•
,./
ae~
Y
~
"
,.
_,
ay,
Qe~
.
f\.
I
!
--:;.,..f
c
'l...
rJ -
I
t-
"J,..-
-
,. I
Noi uen cuuc
thi sau moi Ian Nam Tien
. Nam Tien vi dai,
~.
~,J
'"'
thtng lqi, quan dan ta lai nghi ngoi, nghi x a hch. Va giua
"
r ":
••...... ~
-".,../
,./
,I
rJ
mot / Ian nghi xa hdi nay ~en mot Ian Nam tien moi cung xa
eaeh vai mtloi name
.
I'
.
,..-
L&n n;y, ta d~ d~t eho vung
~t"Y'mo{,.Fnay..r la
Bien Hoa, c~
I
n~ia :a b~en Ji~i hoa.....
bin~, c~ th~ ngh~ -,ran~_ong,~/ha t~ati;w
rang ky nghi xa h6i nay phai lau hon nhung Ian truoe, vi quan
~
". (
/' ,,,
.J..!
r
ta ~a tien chiem mot vung aat qua rang, chay dai tu bd be Nam
v
,.,r
r' •• ;
,.. ,
-" 'i.Hai aen tan bien gioi Cam bot, gbM hau het cac tinh thuoc khu
r,.
-:'
Cong Chanh Bac-Nam phan bay gie. Binh dinh mot khu vae rong
••/'
,l,
.1\.'
,......... ).....-- )';1'--/ • "Ion nhu vay, vol nhung phuong tlen dl chuyen cua thOl bay gl~,
quJ:th~t
c~g kho' kh~n va etlc'nho c, Vay nen ta ca~ ph'ai cho
t.
't
"f
AI
'••....
",'
•
..:
.1\
Tal phl10ng thay ta (fang muon hoa blnh vay. Song song Val Vlec
,. (
I-(
-"
1'"
"
',..~
"
r-:
~
•
chiem aat la vi.e c di dan lap nghiep. Nguyen thieu Lau "da cho
,...1
f"
JV' '--"r- •
I
I
."
....."
ta thay trong hai tap s cua ong, chinh 8aeh di dan cua ong
eha chuhg ta ~~ du6~ thJc hi~n nhu the/naa? vli; tinh vi vu~
.
,. (
,.
,
• v;-.
'.J
J
rkhoa hoc, lay oc kinh doanh cua dan lam trang, lay y Chl lap
rr
/
"I·
"-1
,
,
'. I
nghiep ·lam giau cua dan lam kich thich to, va lay tu cach ca
r-; •
-,-:
;-..
f
.f
_,. (
I
(\,
."-.r
nhan cua nguch dan CJ uy t Ln lam sue manh , Luc bay gi.o ch.i.uh
'\..---,....,
_'1"
1·
,.. I
.(
.,.
phu khong tu to chuc viee di dan, nhung khuyen khfeh viec dl
"
-,-../
•
\...- -./'
'"
1'-/ v
J
1-•
dan t~nhung tinh aong dan ma lai thieu an nh Quang tri,
1-'.,
41
Quang tram, Binh -Di.nh, Kharih Boa. Bon vi nho nha t La mot apt
I.'
l:..('L
10 nguoi, 10 ap thanh mot xa, vi 10 xa thanh mot lang, 10
-..
•...
,.. "'-"
,.."'-'
•......
'"
lang thanh mot tong, va 10 tong thanh I canh. Canh la mot
.A.
"t
t.-(
........-,...
tI.-~
• huy en hay mot phu t~y 10n nho , Nay 1;::. quan, H1)t chu Gia oinh
"
'
,.
f'I'-.
1\
I
,. ,. (
'r
.-- r
/
_
/
-aong-q,C)n
co the llifr;, m'lt i(p r'oi , Neu vf chu gia ~inh :10 co LliY ~in
ad th1'-r;
dubc ca C!lUC g.i a -ainh va lE:pra .io -a~,., tnG\n~ mcit ,?C;;'
11-"
,....
I
1...--'l.7avi a.1 'dilongnhaen a.-J-bc ehinh phu phorig cho chile ~ trti,3ng.
rfot "bo Ii; khoab~h ~~t.cd the'"huy dOng c~ ng-an ngu'oi va crudC
r
-
r-
I
'-
-
f
1\
-.,
1'"
A
j\. --"..
-
-
r-
-
-
/
•••.•••..
1\
--::-
• ,"
-..f
~o
,A
"
"-
-
/I.--
<0/
'V".-
•
{/I
r-
L-
-
,,(
--
•••••••
f
gam-
I':
f
- 54-
r
v
{_ ,'\.- .,
phu giup do phuong
ehinh
I
kn.i,
!lDG1.j
_,..,;
- "
kha nang
f'
t'"
,..'
"
-
corig
,.,...
,..'"
r
,..
v
"/'y.
phu
Cie Cfoi chat
A-
4, 5
Vi
-
,.,.--
"
l.
vo l cac
-
thi
•
trUd~g
~
u~dc
,.~
tuyen
chon
,...
I
.-
nha
',J,,J'-
cong
s4 Quhg
-
,-'
truong
db.
ha;
_
~ -
1\'
r-":
-
doi
thticng
-.:l
•
giay
r~c
'mot
•
_
•
'.
,""
•
'" I
I
.•••.
-
'
,..1
Ti;h)
-
,
rii
,~I
/
I
...•
-
'ttieu
f\...,
Nha CCHKtai
phi
trtidng
aovkho
_
.,...... ~
q...... •
,...--
,
-,
boi
thuong
-
_
" -.
deu
~.
\ ,...,..
/
1'--
-
huu,
I-IOc1. lei
kh';ng
••.
-
va boi
-
tOle
r;;ng
cO: Tuy nhien
ke oatr"-aai,
do Phong
.
I"
day.
Bien
thl
".. -
,-
ham
-rt:»
1; ~viec h:i;m'-
cho tai
'"
I.
cac
chon
"I
oua nhat
J
hac
{
I
phep
phal~hare bJ'a nay.
,..
co quem tren
rat
,... -
t"
I
han
,..-
ae
,... I
v~ tuy~~
~
aa~; quy;;
f
thac
va hoa mau b~ truat
cac
v
muon
"f
'J-.
'" I
-'
an,
/
t ruong ,
khai
ae -nghi
la.c giua
va nhut
ao
mot so van
~-
phep
~,.A
-"
'Qat 'nai
(.It-',
nhti 10. : cap giay
nhau
,
Vi <f"al
",,/
lai
HOa
r'
--;-
Ho chua
,,(
,-;-
n gh Len cilu
tac.
.f
trong
mot ph i, truong
Nha Can cu' Hang k.hong la~
lien
~ 7'
Bien
.
giam "do c cong
~I
-
V'
tru'Ong
'"
m.nh
voi
f
mau va mo ma, va viec
r-
'>
Phi
-
KQ ), cap giay
C"-.
-Bai dien
c6
-
lam Vl~C tai
vu thCtt mu mo, vao nam b..J.
NgUOl Hy ho tu
quy en cJa
thuong
;0.
r-:"
lam soi
viec
chi
( an ninh
bai
",-
nhieu
, r
len
VN ( Bo Cong Chanh va No i, vu ) , va van ae
van ae
xin
chi
ff
"(Ja song
r-.
toi
t hanh
,o;-:,..J
quye~
~,..
nha thau
r!
.-I
c-
.-
(...
•.
cong
giai
soi, vv(
/
phai
cat
'V.l'-(
eho VN tu
vao phi
c.it,
I'~'
"'{
soat
__
giai
-
\.--~
V
l'ly,
I
ty ky su kiem
-
horn nay toi
vao h;ngaa~.
c-l
thau
'I
Va cung
qu£n' Ell -aang :...a-~'6c th~c_ hi~n,
ti~
I' ~
J.
d~n d.i. cu";vaZ) nam
\
mot nhiem
c;ng
qu~n
~I
rigoa i quo c oen
Iloa nho be ma toi
~
Hoa voi
,.......;.J..Y
I\ov
,.1
,. -
-
001 My Gap xay
,,.,'
..
.,
t Lep mo i ph i co •
aon
r'
r-
-
quan
I
c 6 the
r-
_,..1
ve Bien
\ I"
f'
thou
~
TR. Kim).
lam saD het,
truong
Bien
Tr.
eho nen
Bien Hoa.
,...--r'
_,I_/",
Toi duoe Nha Can Cu Hang khong
fib phi
la
tranh
•
phi
chuong
-,...
noi
ban
I
,
;
->
~u6 bay gi6 - nhieu
nan
.:
ma thoi.
aD la
._
vane; ba c v6i
I
--I'
-
" -
•
,.(
-
cung
r
II
• ~
I
~
C110
v
1 •.
lanh nay. Viee di dan
v
_
, -'
--'
,/
phu , va nhun.; narn t ruo c
ehinh
"
truong
J
thu
10. dan mlen Trung
chuyen
phi
vi
da t
/
"I.-
t- /
1._
f'
C"lP
nhun g chue
V
(I
,.
NguY8~ phan
r-'
,......
I
£..
/
Chuyen Nam Tien
thang,
len
1..-- •
(
"
kY 'Trinh
toan
hau
eua
hoa , va,t lieu,
v
...J
-
chi
-
,
,,"';'.,
rrfoi nam ( ViQt nam 5.1. eua
Ian
thoi
"""
CUll
hang
.~,
muc can xua t Lua {~Clo mi en N.J.mda nhl cu (!en
~""_,.1
~'
,.,,,J,
c hua l;guyen da lap ro. nh i eu kho lua vi dc"i
Hue,
r
ehinh
•
,..
cat
oV"
du ti.nh cua
I '
/'v
f"
lue
,
ngoai
rv-1",
Nguyen
noi
-;,
~.
huy dong nhan
CIa t hanh
trieu
-
\..0.1. ua a ca em, vu duoe
v
'V'.
__
.".-. ,.\.-.
t i cn de d i, c huy cn , duoe
Phnp ly
..r
.
,
•
hoa
va.
••..
Cong San lam cho co., va anh Tran van Boanh va trnc luong vien
•..-.....
..•r-'"
I' I.
~I,...
, e6
~/
Ho van Trieu aa tan tuy rat nhieu giup tOl trong Vlec kh khan
-
...t
va rac
"I
roi
r
-
nay
r-.
TaruRtoi
1fGu-, }u~
nao,
~,
d'~.
den n i ~en
I
r- I
chon.
-i:
_.",,..
thi
~uon luon binh
tinh
~
va ~c
tdi' c\lIlg 'ti; ca:i hu~ ic'h,
vi~c eu'a m.i.nh hi~n
t~i(r~~
ma
cal
t.hucng , ma-'thith
- 55-
quan,
vui
l~
t.rong
n6 trong
viae
eon~
c!ai
,--
0
l.--:
J
t.fl
V'
'V
~
I
I
I/'('
,...
khoanh khae ngun ngui ma minh phai song lue Qo. Toi luon luon tim
tha~ ~h~~
quanh minh bao nhi~u la cU~hay v~t l!l;bao nhieu
•
,....
~_
(1ngrloi de thliong, xinh aep, bao nhieu nghe aang hoc, hai ra cua
m; miiib kh5ng bi~t. Va ~hiti.hnhdn'g t hang ngay tal 2.am viec tai
f
1.--'
((
~,
,->
../
~y lai la nh~ng lue thanh thOi khoan khoai nhat cua nhung nam
phue vu
tai nha CCHK.
,.
"
-
v'
:
"
V
1\
r-:
r-.l
,.J
"
Ba nam lam viee t a i Banmethuot toi 'da hoc va hoc that ky
ngh~-t~ng caph~, ~trS~g tra va trong eao su: Hon mot nam
tai Bien Ho-;, tti a~ hoc "Glidenghe-nuO'i hco , nuoi g~, th;' ca',
.:
" ,.(
'.
(
I
,. I
f
r-.
I
va trong rau muong. NhJng thich thu nhat co Ie la toi co dip
"
,
r- -• ,. l
,
r-:
v
.-.rf.
'"
I
"~
.
nhan xet ve trlet ly xay lang, aap mo, tom lai la khoa dla
f • /\
t .........J' I I
./..
,.J
r
i
I'
ly vay. Noi aen dia ly, thi chung ta ai cung co mot so y niem
-, ••.•
....•.•..••.....
/
v
r' I
."
V';....
.
vi aa nghe , aa t hay , hoac -craco kinh nghiem ban than. Xin
ke lai
. mot vai cau chuyen. Bien Hoa.
'V'
-
v
I
~
"
__
.
,...
"',,
A
I
•••
4
-a;
L.Jc b&:Y gib- Xa 10 Bi~n H;-a
kh£nh t hanh ho"n 4 n:m, nhung
I
~
...:
.1' I
,
j
,,(
~ 'I
nhleu cong tac van con tlep tuc, nhu lam cac gioe cau, cacle
aticng, ~t ca6 dufng con~ v v: •• nhJn~ ccng tcfc n~y con nhieu'"
u:
<rI\.
t.r-:
,'I"""
lam cho nen xe co cua R~( van ron rip chay lui toi tren xa 10
nay.
.,..-,....
1\
'-
N'-'
g
_,
\
,
r
~
'"
,
(
__
"
I
r-;
I
Phi truong Bien Hoa nam ve huong Bac t hajih »ho I)ien Hoa ,
(
r~(
I
I\-.
Phia tay phi truon9 thi co nui Buu Long, la mot thane canh
j
'-'
.
. ..., -.-'"
I
,../"Cfia phuong. Phla Bac phi truong la nhung rang'doi nui crau tien
'. f'.r __ .' c..r
r-:
~'
-;. (
" • •
•
nhln xuong dong bang meng mong cua thanh plio Gl.J.
(flnh, chay dal
A
Q
~
~
L--
#
~,
,..-
I'-
v
,v
\.;
../
.A'-
•
-.
;-.'-
,../
'1--
A.
,-
r-aba m~t ~e. ~u~F raf~ -doi m'li.: pha~ CU~i cu~~ gia.! Tru'~g
son chay dad, tu Bac xuorig Nam , ~ cao CUo. rang "do L nay chi
---•
~
V
'\.
-z.....
,.
-=-- ,.....
-. ~ r: ) - /
rngoai 100m cao hon mat be, nhung tll day nhin VG· huang -Bong va
_
~
',./
'
/'
,../
,..J
Nam la thanh pha Saigon yeu dau. Nhung ngay trang s.J.ng,tau be
"'1:.---'
,~
~ '._',""
1"-1
'"'
chay tren song Long Tao, hay nhung phi co du6ng ~oc te, len
'1--(
;I"
I
xuong phi truong Tan son Nhut'aeu nhin thay ca. Ban oem Saigon
I
- _..,.1
r I
_
" 'r1..sang rJc, tu Nha Be den Ben Nha Rong, roi Quan Cang roi Tan cane
I
v
I
'-'~
,/
I
s:
nhung cao oc, nhung khach Gan,
nha tho~e
Ba, thap Viba cua
,
'1-r
I
Nha Buu i:J:i.en
vv •••• aeu nhin thay ro rang. Saigon rai rac .mh
sa£g th~t ~a th~t rong, bui va khti ·d:b~m vaG anh sahg b~~ c;o
hang trim thu6c 'tre~ khong trung.
1'-
/'of
<t
•
/'0 ~
-
('
,,~I"
..,II
I'-
(........
"-
,.. -
~
r-
•• -
rr;:ru&c
khi xa
r.
--
,... /,...;
_
10 Bi~ Hoa cruce thi'6f lap,-:-au;~g
d \..-d~y nhin
f\."
'
...!.
,f"':-
.
')...
--
vc
Saigon oJ; nui Chau thai chan ngarig truo'c mat nhu mot biUh. phong
• 'J"..
_ r"f."",
I
-I
I
t hf.en -nrn.en , va sau nua, Chau thoi La song ...Jalgonuon khue quanh
A.
_ 56-
~"
,.'
,-I
r-
?-
r-
1\1
/
v~on xanrh to~, l1at ~a~ ~hi rm eu, phong eanh th~t huu
t Lnh , dia ly ma noi thi eho La Qat vul:)ng.
J
~..Vl. '--d
I'
r th-'\.
Cung
'nae «::r.'
ula TT nh'/
u vay eh 0 nen
cae
ay-.~.
ula 1y' tu'200
n~ nay cr~ chon ndi crciy afo"aa t hang tr~m hang ng'iinngoi mo ..
.•...
',...
1--.:--1
..•..
v,..1 ~"- _-",I\..- A /\
•
Gia ainh nao aa co du~c mot manh crat 0 day de lap mo eho gia
"
'l.-- A
•
•
r
,,v
,...'\.-..
__
uinh minh la ea mot
may m~n. Nhieu lang tam nguy nga cua
_.iN
/,-,-'
",..J
'\--....,..
_
nhung vi aai than, nhung tudng lann oai vang. Khong mot no~ nao
•
'_
rJ;
e ":
V
fl"-"
",
••.
..,,/"
'"
trong nara ma aa co nhieu lang tam quy tu lai mot eho nhu tai
'1.
'l.-r
,
no~ nay • Ha qua th8:t la d~p, nhin mai khong thay ehan.
eOL ruong
1\
su
l\
,.(
_)
1\
-._
'
-
~
•
,_"
._.->
,.
• /'
'V-
",0..--
r-.
The nhung mot su kien quan trong da xay ra lam rung ehuyen
_l
t-......- 1
.·" I
I
I (
'-.r-I
~
dia ly eua ea mot vung~at( co ngrldi noi la cta lam rung chuyen
v ~,.J.,
-' ~"
I 1.
"1'
I
"\..-0-. rea mien Nam nua eo); do La viee pha nuf, Chau Thui. Chinh phu Ngo
"...
r-:
J
~{
•.••... {
e/
1:""1
cunh Diem (fa cho le~h ban dc· 0' nu Chau thai ae xay eat xa 10
'-'
r
..t
I
1,
,.""' »;
Bien Hoa. Nui bi ban sut me aen hon 1/4. Binh phong bi be, aOng
,I,
r,v
." ~ ,.. I
I'
I
long maeh, tue nhien nhung lang tam lay nui Chau thai lam binh
phong thi~n nhi:-n~~ bi dong e~. Mo -m:-bi ~ng, gia dinh con e£i
r- (
~',..'
.:
<L.-..
A.(
I
for
.......om dau, eha me mat vi~e, tai san mat mat vv •••neu biet la phai
,r•
J,.••....
...,.- r
A'"
/
~
j ~
doi mo ngay. Nhilng' thay ('tiagioi o eu co the bi~t duoe nee mo
""',,
'
ma bi dong,
A
/\..0"",...
IV
'\..-
01\
•••
i
I
_
,-
',-{
Ij-
6
Nay thi ph i truong Bien Hoa c.ru(5e
lehh phrl noi rqng, va
vi vay hang ngan ngoi m~ phai bi dOi-.
C
,,·r,....
...I
,.
I
r
,........
Giu~ hat- s~ •.
1ie? nui ~~au ~.hO~ b~ !an. sut m:., va phi truang
"
."-'""'
.,Bien Hoa phai nIDi rong, ket qua 1a hang ngan ngai ma da bi doi.
r-
....
, .
I.
-
,
ccr
Thi;n v'C dia ly ma noi thl du""phi truong Bien Hoa
dUDe ndi
e.
/
r- ~
v_- ~
_"
1.I
rong
hay
khong,
thi
cae
mo
ma
da
bi
dong,
phai
doi.
rlliung
neu
"
r-: ••••.
I
••.... \..--.'
.
.
e-
I~
,
'"
nhin ve kh La caf~h nhan ~ua e;:anh: pn:att--thl
hai ~~l{~~n cd li~
h~ mat thiet voi nhau lam, vi khong chi nhling gia dinh .kh£ gia
• f • In
•..•.-L"-I
"
r"I' I
('.
moi do. nghi den chuyen doi mo, con nhJ eraia.a so dan ngheo
ki~~ a~u ra tie;- ma ddi meS, thi-lo.idude e'hihh pliu- 10 dci gium
Q....--,.A
t
.-'2..---,6 I'
•....
-I'
eho, khoi ton kern gi ca. Ban c tin hay khong 10. mot ehuyen,
,
r
'--"
.,
"
t :
'"
•
nhungCfay 1a mot su kien co that.
l
,,'
.-J
I~y-tih. toi se hau ehuyen cae ban ve :
,..·1 L
Triet ly xay Lang, aap mo.
- t.fo k~{ 15:the 'na~?
'
•
"f
I"'
•• M~ khang cO quatt -5a':\tvan van •••••
II
.A
f\~.
L\
c./
"
•
/
••J.I\'
Ng. Ph. B.
- '57-
Hay;
.i
~
~
/
tE6t xon xao
Ca the gioi <:rangb~
/
-
c:\.
,.-.-
~ -;,
~
"
ve
chuten Hoa-ll'dc giua Ai-Cap vB.
/'
,
My aa.•...nhan
;'-
manh
'"
",.4..'
•
Do-Thai ria auoc My van Gong'de ky ket tai
••
Clen aier;,
.•...
~/
Hoa-Thinh-oon. Tong Thong
•
4
-
bM hoa u& nay nh~ mUu t:tm mot n~
hoa bi~
I
cong cbinh cho dan Do-Thai.
1",-/
""--
-
A
.,,'.1'-
,,'/
Noi Qen danh tu boa bdnh cong chinh, dan
•....
t~ n~ Vi~t-Nam, nhS:t
;"""".....
-"
""'-
c,
1a anh em trong gia ainh cong chanh chllc con nho' den' nhUhg nam 1972, 73
t~i Vi~ NS4U. Luc ao~ H~i-ngh~ Paris b(t aa~ nbOOthop ae~ban chuyfn ve-
to ro
chien tranh Viet Nam, ae:> ChUMbi dt? lU&t trong nudc va
c;a chtDh ph~ ~iet." Nam Cong HoB. ati
",'-
..A-
".,
truyen thong trong n~c
A-
""
,
-
!
"-
-
..•...
,/
aeu
.• ",
---........
,,-
truyen thanh, truyen hinh va cac
.,/-
tuy~n 00 "cudng quyet <1oi cho arl6c
,
nh'At loat
A
A"-
/
.
Ca~ cO ~an
Paris.
A-
nhu bao chi,
"-
nhan vat
chinh quy~n
,
vdi'Hoi-nghi
...
,;;'
lap trUd;;g
m?"t nen HOA BINH CONG CHDrn".
A."
J'-
-......"
tn
~,,1
A.
~
I
A..'-
Cv
,-/
A. .."
'-
Ktiongbiau danh td Hoa-binh cong chinh thoat thai
£..-"-
A-
t1.,-
~
,
aien tich nao,
••.•..
...•...
"
nen trong dam chung cung nhieu thac mac, khong biet nen hoa-binh congI
"'-
"r
J\.'
....l"\...
c..
,..
••..•
~......
"'l,....,
A.
.ebinh ma Tong Thong Nguyen van Thieu aoi My va Viet cong bao aam cho
A
"-
~
-.
/
•
,
~
Viet Ham la the irao? Vi no quan trC?ng nlni the,
•.•.•...
,.
C"\.o""':::'
J't-
C\..
"...,
J'"
.;
»;
.nen chi lu~
.••••.•
~
--::..
.•..
""-
rat 18. XOD xao
./
ban tan. Le tat nhien anh em cong chanh cung ban lUM vOi nhau trong
nhu;g 1u~ tra dll ttfu h~u
se"\..danh tJ hOa b1nh 'cong chj~nh, &"iilg
a-e"mo
ai
'~'"...
A
/
'--
(len Lap 1u~ tau rang:
"A
•....
/~
"-
-
/..,
,'-
---
-Vi chien tranh ta n phs het c~u, a~dng, b~ cang, nen khi hoa binh
.)
/.
1"'"
.(
/"
, ')
A
"...
-
A"
c... /"
.1\.••..•..
phai tal. thiet l~i het cac phuong vt Ien giao thongtu Namaen Bac::..ma nghe
'"""'
/......',...
~
,.,
.,.... "'/'
(A
"
lam coag-chanh 18. eua dan cong chanh, vt!f'1 hoa-b inh cong-chanh cong-chmh
A
;"
'-.......
-
,..'
......./,./1\'-
~
a-qc theo gi<?ngNam1i cong-chanh) l,a hoa b1nh 1!e lam l~i '&fdng xa, can
..-L""
•••••..
A.
."..
/'
...
.•., I"'\...-
-
cong ma khong bi.• Viet-cong pha hoal nua.
",..
,...
'-.
,
_
~
#- ~
At"
Chuy~nkhoi hai do da pho bien,
.,
.",.. 1'"...-
_
",.
ne
ai sUa cmla cac ow bi Viet-cong pha hoai,
tren ctic Quo'nga~ th~
v'di ~alI
A "'-'-,
••••...
I
~
moi khi anh em cong-chanh phai
'"
'--?
"TOng ~o~g mi'nh h~y th~t,
-58 _
A.,....."
hay pha u min oua Viet-cong
nhit a~rili
'"
•.•••••
-
,.A.
,~
chua
•••••
ma ca~
ca'U auang,
?
"
aoi cho a1.i9choa-binh cong-ch inh
."....
/
?"
t'\
-,
-.
sua
ae anh em cong ehanh 1t.hoi vat va
dUd"ng khSng b~ p}{aho.ai nu; Is hoa b1nh ri"i eon
oW
gi mia! ",
"'/
_
<-",(.,
"<\,.;:-
A-
(L
~en ngay Vi~t-cong chiem mien Nam, bat tat
~
/'
I\.?
t'\"""
f'\
ca cac si-quan,
-
cong-
I
,,-;..
"'-'
chuc Vi~t Nam C~ng Hoa ai hqc t~p cai t~o, thi phan Gong cae anh em ky
am;- auoc,
sU cong ch~
A
hoc t~
A
-
""'"
"-
phart
Ham) thl
aOhg cac ~
bay gid moi khi
Neh lu~
'-
,/
(eau nay goi
-'
.,.,..-
'
Ie.
Cuc C~ -BuohgMien
can thiet
dan
Clin
gap ca~ anh em c6ng-~hlnh dan NGUY thrlong aUa
i'\
•
~
-
.
,-
••••••...
-
too dal han, Bi~t v~
1~~
ad yell
ne-; Hcia-biIlh ~ong-Ch{nh, -fiie~-a~a,
'gi a chac anh em Nguy Minh khong bi
.'
-
/'0..
,/
VNCHchi aoi a~dc Hoa-Binh Cong-Chanh,
nen nay dan co"hg-elUWtad.....
hoe tap con dan cM nganh kha'c
c.- /'
I
lam viec t~i caf ~hong chuyen mOn.
em v~
la "Vi khi ky Hiep-oinh
.
. Paris,
cii
mie;'
aia.' phttohg lai
-
cho anh em vi nhu can stta chtia Chiang cau rat
cOhg-chanh, c;'n Tobg-ouOe Ki~-16
"-
cC: nhigu
th; vf s~ rufat,
--.
cai Tohg Tho~g liof cho
kinh-~,
'"
ae~bi
hoc t'ap
-midc ~Ot .
Qu&-phong, v ;v •• : thl.
"
..:"
....-l\.,
~
'bay
.
Viet-Cong bat nho~ cai tao.l.
~.----.. --
_.-
ClUOOI
Trang
5S
XuSn Ky-Mui, £>ai ca Tam-Giang-Khach co ra cau oBi:
11
"o.£)em ba muoi,
ga:i then
~
lei,
tong flOng, tSng Giap, t'ong Chinh,
1;-.
.,
-'"'
/
A
~
de xin Qoi 1ai nhu sau:
tong ca mo ma 1ao cao ;"
A
Vay tieu
••••
A
•
~
I,..
" Ngay mqt tet,
/
A
11""?'
."-
H',.
mo cua taang, nghenh uyen,
•••.•
#'
•.••••••.
.-
,A'-
Suy, nghenh toan ai huu trrlong tien. n
/
-
CIv~
/
Neu fl~i ca Tam-Giamg-Khachxem duqc thi xin lu'u ky nif:!ll1chii
,~
/
~
A
/
khong dam nh~ phan thuohg SAL~ cua ban, 56 noi ttfong
tie~a~
A'
cup phan ,
","
A..
Tieu-De.
MO~ vIN
a~
Bf
THdI
sO
h6D tbJng, .Qt SO/ban JlU~ c6 bin Y01 tOl. 10 tbe'
•
81a1 pb'p eho 'Yari
tre .a VBcraDg 0"'" etie firs1 il
n~n, 0 M lai A, a Thai YD , O"'Phi Va 3v'tto;8 KOng. Ifhung '"
Day
41 theo ca~ thu1en hay tau. aiD ~~occa6 Dudc 1a6g gieng
au toaD, nhang vi cnuhg kh6ng co ba con queD thuQc nao 6-aau
c~, hoac cnJDg cd ba con nhung vi kh6ng blat ~ia chi, hoac cOD
que:nh~ khongbiet viet
aoc t cho nen khon~ lam sao tim
r-t
-_,..
I
k1em
bo~c
nha
ai
tim
kiem
ho
cho~u~c.
Bo
tre
em
Day
1en
to1
,...
tren 3,000 em.
f
L
J -S-"" •• , ,. - -,
Lien hiep Quoc ra~ Uu t Qen van ae nay. nbung cho aen
'I
••.,.,
,,"""',
Day chua thay h9 aua ra mQt giai pbap nao.
Ca'cho;y khbng l~u hQi Catholic Conference cO ae-D~i
rang Dbu~g gia ainh ~N nao kh. gi; Den Duoi 1a,. .~t ea gq1 1&
,..'
"
'"
A'"
ioster child, cho Qen
kh1 cnung
no len
18 tuoi.
Trong thoi- gian
,... ,../
l
v
.•.. 1
I
r
,..
••.
,..,
rJ
nuoi Dang tbi Chinh phu Hoa ~ hop tac vOi Lien hi~p ~~oc ae
cap cho Poster parents .ti tha'ng"Ii I 215.00. BU tau goi cu~g
t
""
~
IV
~
•••.
..J'-""
I
"""
t
_.
••.
co ve mien cuong lam va cung cbang co quang cao gi rum beng ca.
1
"
I" ,
,i
_
J"
",I
\..-',...--Ket qua 1a co mQt so aguoi tu nguyen ~UDg ~a 1aDh Duoi ca chuc
,...f.,.-,'
'.
,~,
,(40-)
(
,."
em vi ho thay rang voi $ 2,750.00 .01 thang~o co tbe danh dum
QU))c bo~ tie~. H8i usec di Dhien khong
nghl l;n Lien biep'
a~6c, vi HO~ chi Dlongmuo~ QUOC thay flhu;gg1a Cl1nb leba
gir nh4n la~h F~ster child a:e" aem"ve-nuo1 narignb~ con chau
"""
" 'J
r" Dhi!1Itinh tban
,..-.1.
r
Jcua
lIinhva
tllthay
co trach
vol cac
em be fla,.
Vavl tll~cho'n;D mot so' lo~ nhung em b' "mo-coi" tam Day chua
f
~
•
•
qua 1iuoc a&.t~ •
. Con DhU HOi USCC mong «oi nbu~g gia d1nb kh~ g1a \IN Ch-bg
"
"..
-'
V
;...
J
\;"
ra Dh~D lanb thi chac 1a con lau lam. vi nguoi Vi~t minh rat
4
,
fir
,,rA
~
_
Af
.J
aan ffo va van ae nuoi con nuoi. Tuc
le
cua
VN
minh
rat
khac
lebe
~
.
,...r
f.
~,..
,
.
¥
r
I,
khien cho viec chon lus rat cbac che. Ngoa1 viee tuoi tac, ga1
;
:....r:
"
1'",,'
(
,./
,,_....)..trait cung con lam tieu cbuan khac nua, nhu la Ila~ may phai col
<lubc, v v ••• o. M8 aA kh~ng tba~ QUoc II~~m~i th1kho' cho bo
1,....(
A
,,•••..
",'
.,r _ .!
,. -_
"I· "
chap thuan nhan lam cba me nuoi mot ~ua ma co the tan phe, tat
nguyen, c~ Ch6t lai giorig,hay 1s tarihti~ khong hbp vo! cha
me.
r
f
../
_
r
Trong khi 0:0 thi chinh nhung gia ainh Boa Xi 1a,1tbich
1'-''''
,,'
,..r
r
I'
~I
kiem nuoi con Duoi, co kbi bo con -aikiem mua .oi g1a rat cao
,,"" .....,
'II""'"
-' '" r
'"
/ 1.nus la khac. ~u vay van ae 1a lam the Dao co mot nol CO~U
'"
•.r......t-"r1-'
,.
,..(
tif!n ngbi toi thieu 'de ([Us. mot 80 tre em no a8n sinb 80ng taa .
Cabb
Dao ti'mv,l~t
ae-
v,
. ,
aa
b1at
,
wi'
-
I-
-
"
,.. ,.
,.. ,
~
#0. ,
("i
,.. (
tV
-
ae-
~~o~
~
""i~
.'"
:' }Z.tf:
A~
'V
•
dI
,,.
-
1\
,..,.,....
••.
o
A
•..• '
_ c;.,o -
.
",'."".
_ GI _
,;s.
t'
A
o\.-,.!"
~,.(
-
A'\..-
I
..••""
;..-
co tieD
cbap tbuan. Nb~ vay van ae yan can luan quaD. c.;btia
th1 chda'cd tru
chJa cb tru soVth1 chuong tr1nh lthoog
.,
"
'
,..1
,.:'_
thue hien au~c. Cho ~eo nay van con ket.
Ch~rfg t61 cd chu;ye; 10118u ca; ~b1nh thud cur aot hol
Vl~t kieu bit vu Idi len usee a•...
xin yay S ;00,000.00:
.
,
r ~l "4,..-'
"'"
"r',...
I
nhJng chda eo ke~ qua. Hon nua H4i nay ho.~ ~ong cung ,eu
./ cho nen
"",!
'1" chap( thuan
~ yay.
" .
ot
kho co by vong aTIoc
r
Or-' '.. (
Neu trung tall I thanb cong thi e to chuc nga)' trueg
1'.
'"
"tv
f""
"
,.o,J,..
-' ta. II tai mot tieD bang knac, roi trung tam III 8e ra ooi
6t? thab~ sa~ ~6.Thea du t1hh c~ chuhg tOi thi m01 trung
"f
,......',.., f ° ,,",.. I
'"
{
"I
.••.
tam V01 200 tre em se co the tiep Dban i Dbat la 4,5 lan
",
.•.•....
~.....
"'I"f
...,.;
J
11."-"""
,
"
f\-so tre n'Y, ugbia 18 m01 trung tam se co the t1ep nh~n ca
_
__
..."
_"
",.,
"lngan tre em trong 1 nam, va khong bao lauso ,,000 tre ea
VN t,i cafc trai ti nan s.Cfd6e au'a quaAHoalCy bet.
·v1'~hieb"ti'~ tr&li tu sd kboI', cb6t'dJ ab cu}lcbu'ng to1
IV'
•••.•. J\
"
.
~
I"
•..
- .
~"
I
van can am cban ta1 cho. Chung toi cau mong se co du D
. I
~,
',,-.I ~
'r :»!
I
-'
--I..r-_,
",
r.
. 1"/
khac hap d~n hOD, it ton kem hon, d. duoe Lien h1ep Quoe
AL
"
•••.. AI
A
I
I
. I
.
,
chap hh$D" vi 80 phaD cac em b~ VN ta1 cac tra1 tl nan B N A
that 1;'b~ a't,' vi ~hu£g ta khang a1' 1& khong 'thO '-'Uti! khi
C1a~g eham c(eb·, nhdn'g vah a:e- tbOi sd DOds b61. n&1 t nhting vi
b£i ld~ cb~hg ta aa~ n$oa'nh ~t iai 16, ~ t~~g loog leboog
~
.
/
kh01 ngep ~gao' Cfau 'tall.-.
.
~~
ban ~iO
rkieri c~ thel\..-vay
·ru&'c s 300,000.00. '
tbi Go.I ~h~n -;:000 'elri ~ VN c6 tb e'-- t h6'atkho ica1i"b cbo Vo ~
.3~
A.
I
"
•
-
0 •••••
-
('.J
1
-
ettf.
0
't.pie~ 1;ho4 va
vo
voo$ hl~q n.1.' ".'
•
,~
.0..
'..'j\w.0\
',. ..
OV'"
.
'
NGUYEN PHUC It; tnfu
HAP
(, '
4 qil•• S
.~"':t
"'PEJptj
,4."(1
4
;
I
,
•.•
I·
l;;"11,
"
_
r·
C,'L __
'"
"••••
..)
"
A
B
C
dJ
2
4 &????!!!
3
£J
D
HOC
LAI•
•
H~lmBi qua
..•.••.•
...J>o.
-'V
a&y, p,ia ai~
A
,...
""
toi d~n tai
~
"...
"
s: At
;:"au
gan mC! thang
Dallas.
J
;;:-
I ••.•
c,
A
trong gan rngt narn tr8i,
., "..
vUB. ai hoc m~t 16p aien tOM (computer) a mot trddng ml'a-n ngh~
tim Vlec kY thu~t khong aU'SJc, toi oa 1ao a<:,>ng
tot"
vUa
Iron
Qi
(trade
'.
school).
l1
.
vi
H9C xong thi m~i thay that v9ng
I
,...,
.,
/,
""
-
~
k{ern khon~ C6 viae,
-
Ii
ly'do
I"
••
"'-
cac hang chi muon nhuhg ngttoi tot nghi~p tu'"d'"~ih?C va co !Unh ngnH;l'!l rni
~
"""".
thoi.
-
--
.I'-
~
'-A
•.••.
Cung trong thd!i gian nay, nghe tin mot so ban cong chanh aa dan i~. I. T
'/
..•...
.........,
..
.•
va P. E., to! ifa bo ra gan 50 aong
mua m9t b$ Bach 1uy~n thi, theo nhii'
ae
r«
",...-
~
A
_
",...
I..••.
chi dan cua anh Le-Thanh-Tr-ang trong mC?tso AHCe.
I"
d~t nem
'-
50
?,
,?
-
. Quae. l
mB:
sac
as
ae~ nai,
d~i.
toi xem qua mot luot~ 16n~ b! nh~ l.&
.
"1.
rv')
.•••...•
*'
~
-Gong qua ciia so, vi nghi rang phai .;~'i~ l~i cac mon nay thi lam
Khi 5~ch v~
.•...
aSu
'I\..
;:""..-
.n............
The roi rup,~
/,..
,
--
(....."..,
anh Pham-Hiiu-Ouangva anh Pham-van-An d Oklahoma
.,
5 6
E_
~""'-"
'-
.A
~.-:,
'
•••
-7 • Hai anh nay cho to;' biet'la
ghe tot choi vao quang thang
;...:>
,,?
/
co the vay
tien va M lam work-study ae in hoc Lad Cfrldc. Toi ben aanh baa nODnon tai
Qai hoc Texas o~Austin, va don Ire-= thazili ph8- nay -ne~i hoc , -±)~e;~~en de' ~lo'c
" ;..
-
'-
A
.,.......
nhan vao cao hoc (Graduate schorl)
<,
a
;'.,.A..
.••••
,
I'
/
•.,
t~7dng nay la phai co t6i thieu
-?
,
1000
'--
,.,.
diem khi thi ORE(Graduate Recor-d Examination) va n8u fa ngu"8i ngoai ttu'nc
p~i
kY
co
t<)i
550
th1~
khi thi TOEFL.Nay m~ thay,
engineering,
,
•••
,iIJ
•
_
"-
II
vi nghi rang nghanh nay tudng
'-
'--
'-
• If\,/'
ao
I'
.,.,..."""" v
cb o,{ ale,;. 'tronl=! hai
aa chon ngh~
thi nay va (11iocnha:n vao trutfug hoc. TOi
~
tOi
...;
environmental
/-
doi
moi. Khi
l.....
_
van
,
trtidnp,
a~oc
'"
.•.
./
phat cho mot van phong vdi anh Nguyen-Van...flo(cuu Trung Ta Conz binh khoa
~
62), nen cung
"""';4.--
,..
•..
---
"
.•.....•
-,
/,-""'"
/..""
buon, Anh flo cung aanr; h~~ cung nghanh, Toi oa hoc mat
- G?; -
.. ~
S
h~c kh6a. (semester),
/'
",
that
/
t~tha6g
.....",~
1977 tdi thang 8 nam 1978. Th~
/~..........?
v6i cac ban La hoc rat
•
nam
gieng
-
c'lf'c, nhat 1a ria
-
-.
phai oi lam gan 20 gj 0 mot
•••
•
a" trrldng va{ tu
tuan
f:
caeh l~ ph? giao (Teaching aasf.st.ent }, eham b;i $rs
:f'lUldergraduate) hoac phu kh:o (Research assistant),
ho~e ia"l~ hoe" (work~
•....... ~
/
',,'study) d trong trU'dng. Trong suot thai gian ai hQC, thri'ong cuOi tuan va
-
__1'11../"'''
?
'-
_
ae
..,
.A.':'"
"
thi mOl h<?c
•..•.•.
.4
-
""
~,..
COUTS(2hgla)
va lam m9t lu~
len mpt t6" tri?rn (report).
a ngoai
_
--
.••••..
.
",...,.~
hosc liy
•
--...
~
/
'-.;
_
--
-.,
.,
1 1 cours
(33 ~id)
ray. )J
-
&\r-
~
".,..
.
-.
/4.../
II'
,i-
ma tOi tt?a~g
-
z:
,;/""
.
•••••.
"-
aa phi
tie;
c-
mua th1 nay
-
,.,.,..,,/
a:: tu"bg qua tay
....
k"
-""'-
,
/
/"'"
dip
tot cho
.•
,,--,-.cae ban thich
nhung b'11 lai
_
eu giua 2 hoc khOa La au~ac
-
('\..."
~_
~
1'-
. ..,.,/
,-
-"
..
du 1ich.
..•
__
,
....t....
"-
I
«fSicon
-
nam gi3 sang t01 con 6. Lexington,
.-
,/I.""
,rei ~ontreal.
.,
-
~
-Bay La m?t
Chua
baa gi6 toi <3 nha vao dip
- nay
gian tol ai hoc. T9i'Oa .121.1 .xe <1'1California
1977. Nam 78 thi eIi NewDrleans,
'-
thi hoi
NguyeJ:.Van-B?>,ITa
••...
ngbi hdh 2 tuan (1~ gia:ng sinh thu6ng aU'oc nghi tbi L tulin).
v
"""' •...
P.E.
ffi hoc thi cue th~t,
_.
C'\,..r;
•
~
Vi 2
Trong thBi gian hoc, toi aa t.Jd
,/
va sap thi
trong th~,
2
,/
economy va computer sciences.
..,
-""'\.-
va
/.
lay
va a~u E.I.T. thang 11-1977, va P.E. thang L-1978. B? sach 1u~n
~u E.I.T.
8
a;:-met ai'
"')
/
..,
/'
COUTS1a
?
COUTSnay se giup ieh rat nhieu khi ai thi.
A
~
bai toan lam het ca
bo mon m.inh hoc • .£oi vOi cac ban nghi den chuyen thi E. 1. T.
""--
va P.E. thi nen lay cours engineering
__
.
/
master ho doi hoi sinh vien nhai
Trong ch'tfong trinh
?
(thesis)
•....•
ng1101 roi.
'-
master <5 day doi hoi phsi lay
Thu6ng mot hoc kh~a
".....
COUTS
~
mot COUTS
tap,
..
3,u
.,
'-.
ngay chua. chae aa xong, ChUdngtrinh
-
'-
khoa. Bai t~p thi thU'6ng rat dali
.•.•..
bii
moi cours thrl6ng co 3 bai
I"
-
~
Nao""" la
moi toi phaf r-a van phong 0 trttdng
"gao";
- "
-,..."'-'"
./.............
'........
th~dng eo 10 halmoi hoc khoa, nao la bai thi,
-
ba Ian trong
•••••.•.
JI.M
nhJ c~ mot ngay
1.
~;:-
•••••..
Kentucky Ta 12 gi3 dem da ve ta:l. Austin;
A
Texas each rtha}t 1150 dl:"l.
.•••
IL-")
/...
/
/
/
'-
A
Lam sao ae sinh song tron~ luc oi hoc? Cae n6i khac thi khong
/
biet
a Aust!hn chuy¥n nay
7
nhUng
),.~~-
jI."
eu xa re tien
,A"""
1"
'-
--
""",/
cho sinh vien co gia alnh thue,
/..."....
A.-~'"
.,
/
khong kho 1mn. Triong ·a~iih~e 0 a8:y co lo~i
.,.
••••
--
I'-
?
cu xa hai phong ngn thue
'
~
A.-
--
"'-
...•.•
-
moi thang quang 100 <iong ke ca gaz va O116c,tien aien them quang 20 aong
.
...".
mSt thang. Khi Qi hoc thi nn vay tiin National Direct Student Loan, mOi
h~c kho's
cC: tile" vay
•.
tu- 700 tii
-,.,
oo~g. -fJ8.y 1& aat
1,000
/
,.
?
.,
sau khi ra truong chin thang moi phaf trano,
v
I
..J
'
/1'
~
"",
caf n~ r~t de Ch~U
/,,'"
.
'"\.--
.
-.
co the tra trong Tong
...:..,."
•.••..
1J
"-
Tl1Ul~i
_
'-
nam, v6i lai xuat chi co 3%. Ngoai r-a thU'dng co the xmn lam trong trd'dng
.. . ~~
.'-"""......
;;;:
'trong chubhg trinh ~TorkStudy, hoac xin lam Research Assi~stant roi dung
ket qua
A·
ae l~
••. -
.It'-
.I'-
~
-
Thesis" ti~n ca hai
,A......?"
_
/""
-
.
~
'--
be,
ho~c la lam Teaching assistant
r
--. ~
,....•
ma
,....-
ceng vi~c phan IonIa cham bat cho m9t vaa ong thay day cour-s undergraduate.
"'"--
-,.
/'
TrUong aai hoc Texas <5Auatln kh~ lon,
- 64-
/'
I'?
/'
Ion nhat 0 Texas vri\ !13
-
-.......".
/
~
,..
"",.",A....
/ "
,..
ngan sinh vien va kha giau, quy cua trtiong co O? 800 tri~u a:ong, phan
./.....
I·
A.'
",
Ion la tiEm lqi tU'c cbo thue 300,noo mau oat d mien Tay Texas ae cae
-
I'V
./
.A.
~'-..,
/
/.
~
~
a;
Trdd~g nay
hang dSu hoa khai thae.
7
;- ••••••... ......'
./
~
'":)
tttng khoe
••••..
-
Is
a;-Ciao~o
ndn m~t
./
nda .~ Ph.D. [email protected] d~u hoa tren the r:ioL
.,
Go~m~t oiero
de
~-
--thudng
kh~c cua trUong Texas n;Y la h? nhan
.,
,,~
/
..,
dudc si ngoai quoc cho vao hoc lai hai nam chot cua chuong trinh
••••
~,
~/
~..
c.- ~;:-
5
f'\,.
I\..
~'-
/"....
nam
o-:
.A.
ae lay bang B.S. ve Pharmacy. Hien t~i moi hoc khoa co u<? 2 du'~c si
I'-
.A......."'"'-
.
/
0-
-
,...
,...")-
Viet Nam&ide
.. nhan vao hoc cung voi 70 sinh vien My. Bieu kien, ae vao
-
..~.,
"'L-
A..
"--
-
la co aiem TOEFLquang 550. Khi xi.n thi ho nh~ vao trUong College of
Natural Science
•.•...
;-
cho h<;?c1 ho~
J
,A-;
2 hoc khoa, trong lUG 710 n?p
A-
~
c,....
~
vao trut>ng dti~c, m<?th?J. Qong se interview
/
~'-
,/.."
,14-/
,.,.,,,
"an
I"V
xin
-
."...
xem m~t mui co ham tal
A
'-.
-
~
khong,
..,
noi tieng Anh CO kha kh$ng. Neu ~uoc nhan vao trrlong dUde, se phai hoc
B:S. vf
them 5 hoc khoa rnla: r6"1.s~ duce b~g
~
A
/Ao..,.
~
'-
Pharmacy.' Sau 00' ph;i
A..
-
kY thi board a:<3tI,
neu Clau
.
, se ai lam them Loo gi8 intership
:;
a~t
/"'" ~a~u se""
neu
II,
tmioc m3t c~h
0;-~i
. Nmn
tr a" thanh
auarlg
aang theo hoc
tru'dng
dlioc
•
C"\..--'
A.
~o hdn nni6i
a
.."-
hien c~
AI'
",'
5
~
dlide sf Viet-
dUdc
,/
(
"vien
st'Viet-N~
')
t4. "")
i1"ay.Neu hoc
duoc thi co the xin hoc bong
.••
'-'
'I.-
-
moi narn ho cho quang 1, 2no dong.
Hoc phi
tL,..
a~~,;a
c~ang gat
. -
va thi board
.•../ cae/
~~dc -dam
Pharmacist,
hop phap. Vo to-i la mOt trong
xong c~n
Basic (2ant,
Registered
~a
-
~
g
4""-
'--
"-'
..,
"
trrldng a~i hoc nay tUttng ooi re, moi hoc khoa phai
/L r..,
/
~
_.
/
JI
~
_
""-
tra quang .300tlong. Hoi nam trrldng co 3 hqc khoa, Thu , Xuan va He.
-
./,A../
~
A..-
I
~
Trong vong thanh tru'd'ng co may cay hong rat
.., ""'.
.r..
,..
_
"-
-
~
~')'
thi chm co sinh vJ.en Vic::tNamva Tau la biet
Trri'~
v; traag b,:t
Civil Engineering
-aa; a~ dung c'!l thi
.\
/
/
/
Ii
nghi~
.
_
va toi mua TIm
..,......
f....
thuong thuc thOll
m~t nha
la; 1G
A
ta';;.g, fat r~ng rai
cho mod nghanh Civil.
'--
..,.,
(\../
-Doi vdi cac ban <Ia biet
/
,-,;I
sai trai,
thuon~ thuc football,
thj. trddng nay
/
')
co a:oi banh Longhorn kha noi tieng.
.....
.....
Con Austin thi
chi biet
(
.,
va
Houston 160d~.
A
""""
khong phai song Colorado chay gm~a California
'-
,,'
I
•••••••..
-:::-
kha aep,
WL;.-
••
/
/,/
•••••••
.•••••.. /"
bo ho
-
-
/
~
r
~
phs
18"; nay, ca~h
Austin na; hai ben f,iong song Colorado
f'\....
"""'"
/"
vung ooi chap chUng va rat nhieu cay cai.
.
r
Houston va 1la..U.u. Austin nm; gil1a"-hai than~
Dallas 200d~
~
/C\.;:
sao? Go Ie phan Ion cac ban khi noi tdi Texas
_
/~
/
•••••.
"'-~"
va ~DizonQ aQu!) tren mot
.A
-
./,..
-
•
Cach 15 dam audng co ho Travis
•••..
/'
la vach aa adng, va co bai Hippy Hollow danh cho cac ban
-
c;......-
A:
",'
'11ti1on 111 bOi ma "lli'di 1\ m~c quan tam.
_G'5_
Austin co 330,000 dan
O:;ng khbng c~ tuyet,
va
la th~
do c;a tie~ bane Texas, nm'"a.
c;'
lanh nhat 1a 1LF, mUahe nO'nghOb Baigon nhie~,
/
khi t6i 100F.
~
/
?
Khi toi r-a tI'ti'6ng, toi cbi xin vi~c vdi hai co qua:.- cua tieu bang
';--
.".,
..!
/.;.-
'-.......
/ A.
c...
~_"
muon co cong viec nhan ha sau may nam trdi
V1
dU?C cl. hai noi nh~
cbo lain, va toi
"'"'"
A
Vi~
toi
lam
bay
gio-.......'
l~
0; *n
- -
-..
./
-
/.
••...
/
L
,...
c-
/
/
",,-/
Cong viee dinh dang 'den Hydrology,
-
-
"?
,... -
.,
1a nghanh ma tOi da theo h<?c, cha can pha.l
eha co gi (iiilh den environmental
a~u E~I.
-
'"
,;..
/\.
..
trong trub'hg hdp
~ lut Ian va lam td trinp.
?
De~artm~nt of Hater Resources.
","''''
"
"
"HEC-l program oe..t~kiern
soat rrr1!emidc
6.• cac
a~p
Dh8.}l
.":,,,
.
'--
ctic nhoc , Mayman thay toi
_
_
.••..
,/
"-
(""\
.,/
,,)
-
T. hoae P.R. mbi lam alidc va ban cong chanh nao cung co the lam
au.'o~vie:e
nay.
_2_
~
A
A
":..
A.
A. •
A
/
.?
C-
Nhung ai cho toi cong viee 00 neu tOl khong a~u cac bang kla.
"
c::'\.
~
.••••••••
'"-
A
/......'
A.
Anh Bo cung aa ra trd6ng sau toi mot hoc khoa va co vj ec nzay tai
•
,/
,.... .. ("\.-,..(
"k
. .....
/ '"
.L.("\.;""
•
AustJ.n voi m~t hang che
cae d,!ng eu loc khbng khi 0 nhlem.
~
.I'-
VE CU TE
Aus t Ln , 29-3-79
" MECON NHA TA-CHUYEN
Nhan ng'ay cuo:f cu~ a-di' con g8.1 yau duy n~t t me 10 la~g
r
_
I
'.,
,.....; ,/
,..:_
thu cho con vao cai ngay vu qui cua con , 10 cho aen cai men va
,
,I
I,..
"'-/,...
•• r::.
,..,11 '"
"ca haicai go! trEhl gliang nua • Vi ba nhat C11nhbat re chll khong
chtu cho llnid{ dau'ls~ vtf b~ nha trai ngUd1 t-a in hleP con ba.
Sab.g nao vao phong con gai cUhg <riot don dep gi Um ( ba khong
(
;-..'
_........
_
•
w,
'/
_
Dlu6"n
ere ngd6i an ngutH lam 10 , sd khong chu aao bang chf nh minh
vi ba cung chang co chuyen gi khac ~e lam ) ba thay tren gd~ng
I
',.,1"
,r.
(
'"
"..
-.:.
r,..
den 3 cSi goi.
Ba lay cat bot 1 cai • Homsau ba lai thay cai
g?!i ba 118 c'at tr~n noc t; la1 -eludc<remxuol'tg lai tre~ gU"dDgt ba
~
,..
r;'
~'.c
- "<:-r .,,-,
lai cat len tren noc tu • Homke tiep khi vao sap Qat l~ gUbhg
ba lai.
th~y 3 ca"'i gOi •
mbi ra'y con gcd. ; n Hai v3,
au
-
--
"-
.........;'
A"
,,-
~.
_....
-
,-,,"
L'<
)
I'
/1\,.
?
tM
"'-
;...
Ba
va;-
chong may lung tung qu~ • Hai -ad~ thf: hai cai ~i , lay lam ft1
caJ. lam ngay nao tao cung mat cong ctemcat tr"n noc tu !
ae~ 3
V~y chd
,
may
••..
l~y ca! g~i thtf 3
,
.,
ere' lam
•
2
ae ke ~
gl
c~
'"
?It
-
Emben thu th1 : " »~con
dudi , vi nhu v~y 10i Q~dc
.•
/A
ca may centimet n
••....
/",
-,
..,
Ba m~ bay gid mdi hieu ra va than trdi : It Th6i ch~t tau
,,:/
.••..
;:. /
~
,...,'
..••
,....
,
~
/"
A'
.,
roi ! Tinh tu hoi ao tai bay gid tau mo co biet lam matgan ca
/,.. cay
" so
/,..1""
~, qua
" ! Lam
- rang
'may
~n! Uong
cnu' ! n
-
- ~6
--
/
......."
,\
'fi
I'-
t'
R)
/
"-
li~u nao ca , ngoai cuonLalonde
• Sau khi duy~t t~t ca Cac mon
ph1i lam toan va~ bu~l chie~9 (ph~i lam 5 problems thu~c 4 mon
L
r-.
I
khac nhau) thi toi thay quen thu?c vOi anh em Cong Chanh chi
eel cat mon ; Statics, Dynamics, Mechanics of Materials, va Fluid
'"""
Mechanics; ngoai ra co mon Engineering Economics nghe noi cung
de kiem a1em. Mot mon den co 2hay 3 problems di chQn, ngo~i trd
Eng. Economics thl chi co 1 bai duy nhat thOi. Vay ta chi~1\
,....'•
hoc cho lcha 4 mon la au alicqua cau. Rieng ve 150 questions
•
/
,......... ")
/
'"
t;..,
~
,,'"
"-'
ban sang gom au cac mon thl, neu ~a chi hoc 4 mon thoi
cung
co thi
au~c co~60 cau roi. Theo tai li~u thi ta co
Mathematics
11%;
Fluid Mechanics 9%; statics 9%
Mechanics of Materials 9%; Dynamics 9%
nhu v~y chl-rieng ca~ mon mdi ke~t chua noi oen Engo Economics
la 4%, thi ta da co : (11+9+9+9+9 = 47%,t~c la 70 cau trong
150 cau ) Cho la ta lam xoang xoang c~g co thf trung ca~55 ~~n
60 cau, so con l~iilanh may rui cung co the trung them dq 10
?,/"....
/
den 20 cau con l~i cua cac mon khac nhd Chemistry, Electricity
Thermodynamics •••, trong 60 nay co nhieu cau rat thong thuong
b......
C\J
,..
/,...
~
;
-nen ta kaong can aoan ma biet ro. Nhd yay, ta co the trung t~
r:
/
....
:
,...
/
65 den70 cau. Xin luu y cae anh em la eo 150 cau au6c cham
e-:
/
,-,/
rr- '\..--.
/
r--/
cau nao trung la co mot aiem,lam trung 100 cau la co 100%, con
i~ tr~
tren 100 ca~ cung chi cruQc co 10096thoi, ta lam trung
65" cau tni au/dc 65%, 70 cau Ie. 70%. so" "die;nae~tinh dau 1'a 70%.
/
c."..
~
Cae ann em se thay la kiem aiem co 100~ thi co hoi kho ch~ co
65 <fen 70 thi khongco g1 (fang ng~i C~!
/
~
/
_
;/
<'Tom l~ae
thanh toan phan thi vao ban sang ta cung chi can
rhqe co 4 mon la au. Cau nao khong biet thi ating bay a~t suy nghi
gi ca : c~ khoanh a~i cho au tat ca cae cau hoi, cho ngap phai
ru~i Cuzlg con truhg cd'"15 hay20 cau trong
100 con lai ( gla
s;i'- ta '- Chi-b{et
c6 50 cau thoi! ) Nd'inhu vay va trong tinh th~
"",....tCwt'
r".. "nay ma toi cho thi E.l.T. de ho'n thi phan 2 la Principles and
Practice of Engineering thuo;g ndi t~t la P.E.
b61 l~ta khong
/,....
",-"
,..........
,..,.
-....
,... ..- /
.,blet gi het ve j mon nao)ta van c~ hy v~ng lam trung~u~c t chd
"',.....
"","
",...,.?
,....- thi P.E. thi minh phai viet ra giay ae nap.
iUeu nay nghich
. vdi
1\
1',.,.
'\.(
"2
/,"-
'CV,t,
,/
rv.'-
..,...
"'V
_
can
.,
,...
'-
"").;
r:
1\'
lam
;0
/I.
/"
",/
'-
A
/
"k
?
".
I'
-
1""'",
J\
""'"
,,'
~
I'
'-
..•..•...
/'
1\.-
A....
~...
I'\.
-
~
f4...
JA-"'-.:'\.-
--
/
/
-,/
~
'9
I
-.?
~
-
/
.•...
,...
-
'"
')~
/A-
"--
-.
-
/
-
••.•.
~
')
'l.
/,/
;0
-
t
/'
I'
f rtlen
cu~ anh LTT ; anh T. cho la thi E.l.T. khb hon P.E. vi
/
eco Ie luc soan thi E.l.T., anh T. aa hoc ky ; tu luyen au cae
mon v;;' nghe chu"khong chiu dd ngdn ngh~- ctfa chang ra ch~ng (nit
•...
/
•
'•
/'
'"l.....
.J
xi phe! ) hay la ann T. sang nu6c nay al~h bo luon nghe tay trai!
0--
<>--
t
"-.,,..
••
1\.....
;r-
~
...."..
~
/",
cc-
Ve tai lieu hoc thi : Sau khi aa auyet dinh 4 man se hoc
roi , ta se ti~ tal li~u a~~1uy en • Truf;~ het ,-ta nen h;-ixe~
.f),..",..,
"',,-.
thu cae cau hoi se phai lam vao ban sang se kho de ra sac , cung
nhtr mtion biit mti'c a9 kIlO cun~:nhu' dB.! ngan the nao e~a cac bai
,I
toan ban chieu , thi kbong co gi tot hon lamua t~p
FUNDAMENTALS
OF ENGINEERING / TYPICAL QUESTIONS
,
cua National Council of Engineering Examiners
P.O. Box 5000
/
Seneca, South Carolina 29678
I
.,
"A
,...
/1'( ..•.
gia chi cc h~'?tdollar thai ( neu thi P.E. thi mua cuon
PRINCIPLES AND PRACTICE OF ENGINEERING / TYPICAL QUESTIONS)
gi~ c~g chi m~t ~~g thoi • Xin ae~ngh4 anh em mus 1 la~ hai
t~P luon cho tien.
I",
....".
-v
,..,.1
""' ..•.
Biet CG kho de xong , ta mBi thay se nen h~c c~ chUhg nao
thoi , vi cai hoc v~n m~
mong bi~t the nao cho that aau r~ng ,
the
ch~c anh' em Minh ai cung nhu ai ( lam bieng ;on aan troi
ban ) nen ta cM nen hoc vlfa
(fe'thi i1au thoi • chichoc nhieu
lay s~c ~au
ai chai -!Toi c~g bi~t c6· 1 s5 anh em mot khi d~
ainh hoc
hoc chet thoi , nghi viac af hoc , nhung b~i nay c~'
.
;
,_ -,.
I':
.. """ "...... ~,.
muc dich viet cho cac anh em lam bieng hoc cd gan bang tU1 hay
l~ bi'ing hda. tui ma thoi (nghi;- Ie c~
mbt mo~n Ph~i Ie phe .1
nhau ). vf cac sacn hoc ae"' luyen thi , toi
nghi eac anh em
nen van bat c.JmQt th~ vien na~ l ga'itnh?i ae") xem ~hd co the"'
audc c~on nao loai Text b~ok thuoc m.iy mon minh vJa chon knong:
_.I'''
'"
c- ".
"-~
Bat 'dac di ta meli mua , vi Bach qua mac ! Toi thay neu phai mua
thi nen mua CUOD nao ta con co the dung ve sau khi phai di lam
thoi (vi du mon Mechanics of Ma"ter1als cha~g han ) Roi nen muon
hay mua mot cton luyen thi Fuondamentals (v~ du nhu c~on cua
Neumann chi~ han),
ban se"thZiy l cttchieu ~a~h nhie-; cU'on
hhat la troag c'c hieu
.. S~~h cu~ cae trdtng iai
. hoc
. •I ~in ')~cae..•ban
~g
trach toi t~i sao khOng ch~u gbi ra ten eung tac gia ae ai
mua cho ti~n
n6i ki~u hang hai ! Sa~dr nhu yay vi toi t~y
c~on s~ch nao m; ban co trong tay hay mtl6n -nuoe"ai"u co the" dung
attoc c~ , v~y c~ ~i ph~i
ky cho tSn'tie~- (ae'ti~n
ai xem
xi~e c'On th6 hdn t hoc CIa cue
. kho" ro! nia con ttn tie; uti "em"
khong chiu mo !
..>.....
I
/~
Ngoai ra anh em co the dung cac cuon thuoc Schaum s Series
vd~ r~ tie~ (7,8$
lai eu;g co nhiiu bai tap hay.
,r
Tom lai chi con co van ae h9c cho hieu kha kha va rang ch~u
I"
"I,..?
~I.....
..... ••.
kho hoc
. mot
. chut ~e uen ngay ai thi ma thoi.
>
/
"C"'IIo--
1'-'
'-.....
•.••.•
,,~~
ma
la
/"
_
•••
au
ma
a{
I'J>.,..•
~;
•.••..
/
-,...
muon
•.
?
IA•
/"
'-
-,/
A)
-
?-
.:
'.
cic
-
/
4
A..
A
.
'-
sa
ca~
k
no
.
~)
..:
"
A
I•
g1 no ),
I
'
-
~,...."
::-
fIlL"
-70 -
I
.•
'-
sS "ky thu~t"
Xin ban tl'ep d (Jay v~ c~i ngay ling thi va mot
phOng thi.
-aa'
au :
Ngay thi
a~n , the ma th~y mliih v~ crnfa soan
ao Ia
t~ tr~g cua ha~ het thi sinh • Lo la 10 v~y thoi ch~ thi thi
"
,.......,.,
"
,.."
aau ngan , boi Ie chi la A,B,C,D,E khoanh thoi ! Yen chi nhe !
nhat la a~g quen mang theo 2 c~i may ti~h lo~i thuUDg
'..........'
~
~
A
(
,-,
r-:
ngay hay dung Qe khoi nhan l?n
m~~n cua b~n be may t~nh giong
/
?......
_
_
•...
" ""
r:
Y loa! may cua Minh aang dung Ia chac an ), aong thoi trd6c khi
ai n~ ta nen charger m~y tinh va dem theo luon c~ mot soi day
{UenatI daJ. lre- ~ VaG phong thi ta ga~ them cho cMC an: sa~ <ref
ne~ nhJ ba x~ lai xe ada ai ae"u;g h~ tinh th~n)nhdng xin anh em
nh~ cho rb la hom a6 mai 18: ngay thi nen al.ing c6"tr~ bai" trudc
A
;
(
-.... •.••.
r-:
/,..9
hom thi nhe!
cho du la ta thu~c bai nh~ chao , co the ~~c
xuoi doe nglio'cvanh vach ! ) bcii vi thi lie~ tu ti 4 gi6 ban si'ng
"•
;,......
'fA
",-"••
I
9
va 4 gio ban chieu thi rat can s~c khoe , oung co y y vaG s~c
'-""
~
--........
~
trai "Bam bay ngay ba vao ra chua ke"
,..
/
'I
--.
I
/
:>
Khi au~c phan phat bat thi , nha oUng gbi sot cac noi phai
A......
"'A-....?
/
/
/
aien theo 10i chi dan cua nguoi giamthi phong thi. ~en luc bat
"tta~ lam bai th1 c~
Ph~i quiet olnh th~t nhanh : c~u nao can
Ph~i 8UY ngh1
ere'lam , cau na~ kh~i· ca:-nsuy ngh1 ( bi~t g1
t\.~
~
A)
aau ma BUY nghi cho met!
• Nen nh6 1a co nhUDg cau hoi thuoc
cac mon Ch••istry,Ele~tricity v :v , :tat la "biD.h dan", ki-;;•• ine~
ngon lam , xin aung bo qua rat uong ! V~y can phai aoc cho that
la nhanh ao'ng thai c~
ph~i quyet ainh d.Jt khO'at, khong nen .
I,..
"."
IA.
~!7
A'"
-tlquyen 1uye;nU bat Cu mot cau nao lau ca. B6i Ie aot cau chi co
mot thd! gian nao a6 thoi , mi;h ket
ab'cung Yay
thoi.
.. 1ai
.. lau
.•.
e-:
••.'
~t ngh4 cae anh ghi dau nhung cau minn b~et kha vdng ae sau kbi
lam het c~ 150 cau xong, ta dot lai nhtih8 c~u ruot mot la-n nua.....
cho ngon lanh ch~c an. co' th~'anh' em 6; ngh1la
~l cO ~u--thi
-.......
~/'
....,......
~
,
/
&id laa lai Ian th~ hai ? Thua rang neu ta drlt khoat kh6ng suy
Ilt)hi nhie~ vf !llufug c'au ta khong b{et thl. thd1 gian ae '-danh cll-a
/
/\.
•....
...>
:J
"'- ')
\.
r".
cac cau nay dUoau ae ta laD) cac cau "tu" Ian thu 2.
Ltic trub'c tOi "4i thi, vi khong ro ca~h cham ai e~ 150 cau·h~i
(tl1o';g1. auoc 70% cau hOi , t~ 1a ph~i lam aung ae-n" 105 cau ,
n€n khi thi x~ng
ban s~g toi that v9ng het su~ vi khong nga1
Ii minh cO the~aung aubc 105 cau ha~ c6 the~~u ) nen thi xong
,...'-,,?
I
c- "
r
-"
.,
phan thi buoi sang toi thay chac kho long ma "tai qua nan khoi"
4
~
-Acho noi ! Va vai sot tam trang rat bi quan ma toi thl phan thi
A?
,..~
•
buoi chieu •
/
/'
ca~
j
~".
/'
A..-
-
I
I'
xY
A
(J../
'-'"
,.,
("
A
.
/
-
,,'
A.
/
'"
;c..
~
~-
?
-
<V'
,...
~
d
'-
(
~
--
~
"-.~
/
A
/
ia-.
I
A
.,
A~
phan
It."
A")........
"
",-'
f"'1'\-
-71-
.,
-"...
.,
/
Bu5i chie:~ tudng <fai khong lam cho anh em bd ngd ho~c l~c
long nhd bai ban '-sang , bol Ie ta (fa chon
.. may('\,,/man ./ du' ainh
. lam ~
,..'
./
,..
r'""' te h9c kha kha roi • Khi nh~n bai thi f ta hay rang ae danh mot
khoang thefi gian
cac mon ta «alioc
. 5 , 7 phut ae 1at
. nhanh Qua
~
co mot quyet ainh dJt khoat la ta se chon lam
,....,
.
-.....
/'..
...,-.bai thuoc
_.
"mon ~A hay ~ B , vi trong 4 mon ta hoc,
ta
phai
lam
5
bat
,
va
thong
~ ~
thliong thi trong 2 bai to'n thu~c m?i mon co ba'l kho va co bai
t~dng eroi de hon ( tri man Eng. Economics thi chi auoc lam c6
mol lIl~tbai ma thoi ) • TroDg mol bai toan co 10 cau' h~i , nen
ta can lliu f nhu'ng cau h~i aa:'U tien : thd6~ r1t de""va 18: can
?
••...
">
/
/
,..
/,..
/_
?"..
-,,"ban ~e ~inh cac cau ke tiep t vi v~y ean th~n ngay tu cau th~ 1,
,...'t
;..?
I
't
••..
,<:
aung ne erreur de calcul uong ! Trong cac cau tra Idi t neu ta
'I
......./
lam aung thi thay giong y chang trong bai , nhieu khi cau tra
~-:,
IAs:
.,
/
/OJ
(
)
lu1 Qu.a ra .~;p giong nhau , chi khac dau
+ t hoac cho trat
•••. /
1<--1
'.
"
',
• /
•
dau cham ( Vi dll 1234.8 VB 12348.0 ) , thanh thti nha lam calcul
cho ky mot ehut , Qdng ae mat tinh than nhan Ion t uong lam !
~al ae" thf niu hoc hOI kha kha Dlot mon nao thl' kII!m aiei, kho,ng
kh1 nao ddal.· a }(~y 9 cau ca. Nhti' 'vay {eu ta lam chao trUng ero 4
bat va ba,i.~.li
5 hoi lang
cung dll suc qua cau roi •
. ~ quang
.. thi
I"..
I'':).
/;'
Ngoai ~a neu lam khong het CaU th~ 8 bay t~~ 9 , 10 thi ta COD
A
?
-"'j ,.. .:;../
.,""
~~n "tu· Ie. "lU~p_ si ·mu" /.nua , !au co ngan !_
I
.,
N6i chung thi toi thay phan thi ban chieu tudDg doi khoe
heln Ph~ ban s~
nhie; • Ban sang toi thaY it c6 a1 nap bai
/?
'._-,
sam ca , nh~ ban chieu cho 4 gio , nhdng 00 h6~ hai gid la CQ
'f:!v'
"i:
,...'-...........
,.,
c...
nguoi
nap
bai
roi
;
aieu
nay
chUhg
to
1a
khong
co
kho
khan
.......,
.
gi ca !
'1'"
_
I
",
/...Thi xong t thuang ta thay sag ma kho aau qua , cho nen cd
hdn 2 th~g sau,khi ket qua gdi aan m01 biet la Minh aau • Ma
v"
'-I'A,
c.,..tu1 N. C.E.E. cung tan ac lam
bai thi cham bang Computer thi
."'
•••.,.....
1"-""'"'"1-'
chi can ao va! tUSll 1a co the cho kat qua t the Dla kbong hieu
cd quan niy ng~ hay la state Board ngam tom ,
Qe~ ca 2 hay
3 thang sau 1101 chiu ga1 ket qua. ( E.I.T. aa hon 18: P.E. ,
~
••/
/'
1
••••..
~eu
khi hOIl 4 thang mai co ket qua )
I
..•.•..
,...."
"I'
< ;:- .
Bai nay aa kha dai , nen toi khong dam viet ve ky thi P.E.
-/'
t'
1'.!I;o..
.?-A
cac anh em chan hon t vay xin ngung 0 \lay , va
. <foc
. daiA; qua
',...
se ~iet ve tai
lieu hoc thi P.E. sau •
,.
~
XIN CHUC CAC ANH EM eHUA CHIU NAP ~N THI HAY NAP ~dN NGAY'
-DE' COli BAO TIN OHO LA THU c8NG CHANH SU THANH BAT miA MiNH
ao
hau
/
v
2
('00
_
?
_
A
,..
A.
14-/
'-,.........
~.,
c.-
~
'-
j4..
.;
••••.•••••.
•
-
A.?
/,...
/'
~
A.
IA..
".-
t!!"/
,..
,..."
."
~~
,...........,..--:-
•
"
A-
/
/
as
!)
"-
tIY'.
.,
_
?
,.. ,,~
_
I"~
••
""'-
__
/
"-"
./
-
'"
t
"A'"
•.••..
~ -...,..
,....~
ma1
/
,.
,
"-
?
1\.
10.-
•••••••
/_
.,
eV
sa
fI"t,/'
•.•..
...
.
<
!
MUANHA
.,...
..
"
QUYNH NGUYEN.
"
'
'.
.•.
L
c-.
h
v
Tiep theo bal "MUA NHA" cua hai anh Khiem & Trang da dang
'»
I
~
~.I\
/
;
'"
A.
_.....
•••.•••.
.•"
trong La Thu Cong Chanh so 11, ehung toi xin de cap mot vai mue lienA~
A.
•••
""
de
••••
quan den viee mua nha (khong dung
'.
L.
.
l....
",
kinh doanh) duoi mot nhan quang
/
khae.
1.1.
VUNG
Ph~
At....-
.••. L
Ky du~e
lo~ cae do tht t~i Hoa
/
.......~
I
xa:r dung theo mot tieu
L-
•.••.•
,
_"
./
chuan tong quat nhu sau: thanh-pho ehlnh 0 trung tam khu vue gom cae
_.....
d~ch-~
1J'
r-
C
ve thuong-mai,
I
•••••
",I
"
L
U
I
I'
:>
,,/
ky-ngh~, giai-tri, van-hoa, hanh-chanh,
oJ'
A.
,..,
•.•.r
gia-cu,
\..
••
~
v.v., cae thanh-pho v~-tinh nam chung quanh , hau het la khu nha d cung
I
)
"t '-"
/\
,\
cae co-so lien-h~.
/
HUaNG
2.
Tuy theo thi hie~' e~a da~ chung, tu~ sJ Dhat-tri~~
.•..
.,
.•.
....•...
e,
••
l",....-
'l-
t~g
L..
.;'
.;:-
d~a-phu'o'ng,tuy s';l cau-Eao d~a-hirn va anh-huong thoi-t:iet cua mol khu
,/
~e,
t",
"",'"
>
."....
t..._
~'
••. ;
cae khu gia-en' 0 ve huong Dong dupc phat trien m~
",
."
'
,/
""
,'.-
""
'L...
••.
'"
nhat, so vo!
-\,
,
,
cac huong khac. MC?t trong nhung ly do d6n-gian la dan-chung lai xe di
,..
_
lam viec
_
V80
...,"
•••.
L
I
L
oJ./
#-
?
J
••. '
c-
\
buoi sang, se khong chin nang sang truc-tiep, cung nhn
.........;
,
t..-
c-.
..••..••.
-
'"
_.
.
L
.
'"
.••.
"
nang chieu lue tro ve nha, Nhung ngUoi di-dan cung chung chung toc ket
)
""
'
.,
-
'" r
.•••.
~-
_
J
/'
'.......
L
hop va sinh smng gam nnau , den bay giotao thanh cac khu vue dac-thu caa
n~oi
i, Tay-Ban:.Nha,
nguoi da den v , v , ~ d '-day chung ta ttm t~a; cac
loal
. kie~-trUc va sinh-hoat. khac-bi~t.
3. V~ TRI
Tho'i gian di chuye~nhieu
hay it tuy thu;c mot pha~ vi-tri'
"/,,
...• "
"
ngoi nha ban dang tru-ngu, lien-quan den he-thong xa-lo trong vung. Ban
,..."
/
""
se mat nhi';';th<5i gi6- kh~ bahg qua cac khu' ~c
"
"........
:I>
••••
.•
~1...-...."
L.
vuong' trong thinh-Phi'
'l..-.
,,.
vot nhieu den luu thong, bang "STOP", n~
t~c-tiep
<>
t....-
"
'"
vao cae bxit!1 cua xa-To , Nha
-73 -
kt:;txe, thay vi di-chuyen
u
••..
,...
,,;"
nam tren true giao-thong chinh
tr~n Lung chiing doc (tuyet
c-'
va ba~g del'vi-mus. Dong), vung ng~p lut
(nrda
",,'
lu,
tuyet tan), gah khu chung-cu (co thanh-phan dan-chu'ng o-ho'p va thap
.••
A'
L
,
'"
_
•
kern) deu lam cho cu<?csong cua gi.a-ddnh ban khong b lnh-ian ,
I
_
h. THuE VA TRUONG HOC
,
/
VI
v
..•..'
f..-
'-,
""'\..-
_
Ngoai cac sac thue can-ban da dong cho tieu bang va lien......
L-"
v
L
L..
-
",'
bang, khi lam chu mot can nha, ban pha i tra them thue df a-phudng (
(troJ]g do co'"thue 't~ohg
,
hoc}, tl~Y theo ngan-sach dOl h}i hang name
t-
t..
L..-"
Do do tre con cua b~
trong vUng ma b~
•.••.'-
A
J..,
.......L
_
chi co the den cac trtio"ng trung va tieu
hoc
dang dong thue; ngoal tr,,{ tru'o'~g hop ban chon cae
trdong tu th~c <> '""vungkhae.
,.
,
/
II. KIEN TRue
...
NHA
1.
Tuy
.~
theo th~-hieu
_..
"
mua lo~i nha lau,
1-
tret,
-
va" nep' song cu~
>
\...
.••.....
don-gian,
."',,
"
_
mo!
gtla-di~h, ban se'-chon
-"\
_
cau-ky, xay-gach,
.•er-
""
,
~
u "
"'\
e-
A/
nhUhg ban phai tim biet mot vai du- kien nhu nam xay-cat,
t.ao co ~
huo'rlg n8ng-lti6~g tieu-th'.l
...... .....
tri,
~ .. _"
nha "antique"
A
_
1.-
••••
",'"
""'-
lam bang go, v.v.,
""
.,,/
ky thuat kien
v~o mua he- va mua dong, cac~ ba~-
\
'
....t:-....
~,
i\
kho tim v~t Li eu thay the, mau nha thieu
tien-nghi
.••'
khong the sap xep l~i dude.
2.
-
WON
Vuo~tu'o'c cay ct chiem' mot.t-,.......,..
ph&; qpn
_
.••.
gia-dinhcung
.J
lam tang them gia-tri
so~g rieng tu, nghe chim hot,
v6i th~
thuci~g trs
duo! tr~g,
CU?C
s~g.
"
""
'"
"
"
""
CU?C
vcici; ring
mal sau nhung gio
Vtio~ Ii cho c' eho tre'- conno dua an toan,
L-
..)
,.
thich m9t
ho't~,
cd- xanh, hoa la'muon mau se giU'p ban tho~
noi d~ phu nhan ban tro t~i
It,}
'"
cua ngoi nha. Neu b~
L
m~t m(h vo!
;
tl'?ng trong doi sor:~.
-
na'U'nuo'nR thu tiep ban
cung la~
ee, da'c biet
ea~
'»
mon an duommui que-huong ,
2.
- ~
GIA fJINH VA NHA
_
/
e-
1'\.....
Du ban moi lap gia-dinh,
_
~
_;...
/'II.
1...-
_'
co
,
L..-
du ban davcen cai trUong-thinh,
'"
••••
,,'-
-
,..,
••.
/
A
L..
I
du d bat ky tieu bang nao, vi~c mua nha deu tuy thu?c vao y-kien
/
,.....
~
z--
\J
c-
""c:;-
.;-.
'
"
••••• '
cua b~
••••
J\
"
va thich ung v6i khaQnang cua moi nguol thay vi b~ 10i euon vao mot ouoe
chay dua thoi trang.
doi tai
:,.. I
Mua nha
~oogkhong co nghi~
day, cong-viec,hoan-eann,
A.
A ,"
.•\,....
la ban s~ d~
ell
suot
tr~ con trciong t.hanh diu- co' the L-aua
~".
ban den mot quyet ddnh thay dof, noi tru n~,Ban
-74 -
"
•..•.
L-
#0
~
-
."/
co the mua nha bat ky luc
nao, nhung ban nen xem nhi vao nhu'~~mua th61 tiet
I"
.L.
_
)~--
> .••
):J--'''''
cae benh cua nha, won tuoc,
~
lar;:.
im;
kh~
duong 10 v.v.,
,.
~
_
•• I
~
...•••.•.
"
•••••
'
ha)Tco mot quyet dinh
dU9C' Sli;"- soan de ~barl
(Thong tmi~ng nha
I"
xati deL-tirnhieul.....
~ •••..
vaO nhu"ng'!!Ina
ol.-,..
.!..
,,~"-
""
nang rao, do do cung nen biet m~t vai tieu xao cua chu ban nha, cae
tay m~i be:n.). Du' ban chfu chi tien' cho cac haJig thffi~ sUa chu';-, ban
-
",I
>"
",'
1\
.••to---..;,
L-
.••••.•
),_
cung mat nhieu"suc Lao dong" de san soe nha eua,
••••
.•••.
I
"""""
",'-
•.•.
1\
f\
_)
t
!-
•
ngay cuoi tuan. f)en bu l~i,
A
~
1.-_
'
••.•
C"
vuon tupc vao MUng
",.c:-
.,
ban se cam thay hanh dien Ian sung sudng,
-
"'"
,.
L
•.•.
sau M?t ou<?cdu hlah tu xa ve, du?c nghe dan con thu thi
ve:"sweet home"••• nghe ehtfug nhu cay coLtrong
vUo;;
L-
b~
'"
"chum; ta
dang no"-them
hoa la'rUe ro:- Chu~ ban tharm C6ng.
A
•••
CHOTHUEjlJ"HA
,..
".....
,.......
J
J
Vi~c mua nha va ai thue nha, appartment v.v ••• , thi chae chan Anh
..,
,9
-',
em nao cung phai trai
'.......
".....
•
_.
"....."
b~c, toi la mua nha tra cash lien
a~ r6'i.
thuoc vai hai viec
.,J."
1...
.
,.'
qua; trrl troong h6p mot va i anh em mang mioc nhien
•
-
,..
-....J
I
I
thi ]a ngo~i 1~. Do ao anh em aa qua quen
ai eho
Rieng v~
')"
4
thue nha hoac appartment thi c~
-
,
-
Ie mot so anh am ehua bi~t •
.••.
I
I..,J
Trang bai nay toi khong co cao-vong viet
'"' I
.,....
_
q
.•••
I
/
r·'.....
..,,'
van-de nay ma chi noi t<Si nhting viec tai
"
I
....."
mot
, eai nha d
I
Xli
-..r
••..•.. ,
~
;j
I
J
House for Rent trioc
#to
• Theo
•••
c~ van-phong lam free,
I:
•••
V'
trUbng~h9P nay he:
/
,,-
B~ cung co the dang bao ai~-phuong, vung Orange
..
_
'"
.,
'It?
•.••.•.
'-
"
c~
b~g
f
I
1_
I
9
A
"
.,
\I
(
.....:..
~''-
•
II
-'
I'
A.
,.....
'
/
I
,,;'.....
q
A
"_:..
neu ban oang bao thi moi ngay ban phai nghe ai~n- tho~i va tiep
;'
~
kinh ...nghiem xUonE?;-mau
II cua toi
thi chi aang bao la tot nhat.
f
Con 1ai chi mat thi gj6 vO-ieh, uQi cs. tuan cung chang co ai hoi.
1..
I
nha hoac xa xa • Ban co the lam cung mot
, 111ecac each
,..
II
tim ngtt6i thue dumban, Co
12$ b;y ngay cho mot cot ba dong. Ban eU'ngc6 thi
I,
tren
I
A
A
se lay tien cua nguoi thue.
~.,1y thf gi~
I'·
.•••
van-phong aOi b;p1 tr~ 1, 2 tr~;
\\
~
khi muon cho thue
nay.
I,?
.Ji,
I
thieu can thiet
eo the nhd van-phong Real Estate
B{ID
#14"'"
ra nhUng kinh-ngh1ern va
~,
,
"
oJ'"
30 nguoi. Tha ho ma eh<?n"y trung nhan' , "chon ml,it !;lii nha";
-75 -
I
Trong khi
J
"~
it lam eung
Lam the
I
de
nao
ehQn dtl?c ngl!6i tot
?
I
Nglidi tot toi muon n6i lei ngi6i se gi~ nha ban s~ch-se,
-
,
hU nha, vrldn trdcc
,..'
b~.
_
z
.:
1
Va
1-'
sau "take car-e" can-than,
-
..
I
Mng
',..
ae
_
khonB:1mn
1-
1.
chat cay Va co cua
1'\
.'
,,'
Nhat 1a tra tlen dang-hoang, ~ung hen. Viee nay rat kho. Giong nhu trai
,
I
t'
I
t,
?'
lay v6,
m8i gap th-i tudng la."tOtll sau moi.,10i "duoi chudt," ra
. g~i ll&yeh6~g;
~.
'1
~
thi lam sac ma biat trtioe Chloe. Vay viac nay ttiy tai tudng-s't> cua mot anh em
-
I
I
va
,
.~
";
'
co
-
c{ing tuy so hEm xui eli-a moi ng1S6i. Tuy nht en I theo Stl thJon!?:thi ng-OOi
_
,_
"'!-
'l
~nh-nghia
1
?
ae
Ban
t3i van-phong
Real Estate
• •••
...•
'1.
A
I
••••••
-
pham de mua 2 mau in san, 1 calla
NgliOithu~ se- ai;n
,j
ght
i
Xl, hoi
thu~ nhe. tot theo
I
I
Ban
J
ke tren.
Lap
, thu-tuc, the nao
1-
t
nhiEm 1u6ng , tuoi cao thl thli6ng 1a n~di
ngh~-nghi~p tot,
I
_
la;
ae~ vi~
/
I
application)!
l~-l~ch lien quan
,.
--,
I
A
'""
_
_
1 cai La rental
agr eement.,
thue nha cu~ h~ vao apnlication.
.
•
con rbi nh~ ~u6c
hay khbng
•
-
Neu OK,
I..-
xin hoa,c t6i tie.m ban van-phong
r&i hap. ho ngay md ban tr~ l~i OKhay khbnp-. To.( ban ban vai
t kien
.•••••
,
t.
It'
_
.",'
ban
die~·thoai
•
••
J
~
eha ho. bi~t.
,,2.
_
'l
f'J",
-
_
-
ngU6i giU mqt ban. Thtidng thi n~di
a~,
m;)t th~g
•
'"
•.
_
•
'"
the lam lai nhuvay.
•
:a
".,
,•
'",.
II
thue phai tra b¥1 ngay khi ~ m~t thang
sJ
eusi va 200$goi 1a b:o.a~
J
don die Tomlai,khl
.1\.
agreement ; giay nay ~i
Da
bonophan va
A
~
2
_,,""':'
,.
tv
,,-;
'"
;.
_
I"A
'X
quyen-l~i cua nl';uoi thue eung nhn nguoi cho thue. Hai ben cung ky ten, moi
-
b¥1 mol hC!den lam gz.ay rental
",'
~
,..
tt..
sach.s~,
• _.......
kh~ng hi! khi ngd&i thue-..'
-
fItrI
/
ban ai thue bi tui chu nha an-hiep sao thi nay ban cung co
0
""""
f
-
.-
Tuy nhien ••••
\.
,-1_
Khi nha ban d; obo thue , ban pha'l lam nh1fuggi ?
a
•
_
_
t
I
,..
I
Ngrl8i thue s~ th-d8ng xuy~n y~u c~n ban sua cai no ch,fa cad kj a
I,
,_
•
"
ma 9Cf'/o la ;ng mf6e, van nllde, cau tieu
, buong tam bi nghet ( plumbing ) •
,
•••.
"I
_
A'..
"1
A
••
~
to!. ",'
A
Nen ban khong biet tl? lam lay ma phai keu th6 thi ton lam. Tot nhat b8!1 nen
.
1-.'
_.,..,;
trilam lay, Ian dau con h3i kh6, Ian sau thl de at. Nhat l~ anh em CC hau h~t
,
I'
/
,.,J
'\..
l,..
\.
-'"
I
•.
'Z
I
da lam d ty ~c co cong-quan
va da qua quen thuo~_voi eaelort valv~,._
A"I
I
,..
fitting
nuac
va Ong •••••
~
(xem tiep
trang 18-)
-7~ -
.A
quen
-
./
,,?
Saigon ai! Sao ta nha qua. Bay gi6 ngoi Q~Y ma c~ t~dng
tdang ngay nao con dao pho Bona, chen vai thich canh; con adong
Du~ T~n th6 m9ng, ffi1~ bong mat, b~y gid ra sao? Chi co vai nam
I
_
,.,"V"
'A
~
..,
thoi ma they aoi nhieu qua. Saigon aang ray chet ~ay d hay aa
chet th~t s~ r~i... chi t~i cai ngay 30 - 4 nam ~y, bao gi6 ta
I
~
.:V
........."
;:~
~
moi quen nuoc. Nhung hinh anh aau buon qua khu con ro mon mot
nhd mOt khu~ phim. Con gl xot xa cho bang hinh anh mot
. chie~ xe
".J'
tang bai tran chay dien loan trong thanh pho, khong biet ai ve
I',..A
(....- r
I
~au, aanh ngUng lai mot goc pho vang, nhdng ngtloi linh voi trut
bO (f<f,..! chi/embinh
li~ tron. H9 -aau bl-etrang gid ay cap chi huy
"'
.
......, ....•...
,-,....
,,-cao cap cua ho la yen lanh tren 1 con tau ngoai Qai d~dng. Thuong
r
"I'"
-~)
,
,..
aau nao bang nhdng xac nguoi b~ phao kich nam rai rac ao Qay,
•...,
&-'
~
f"'",
"chang ai thu don. Ngudi ta aangmai 10 chay loan, mai 10 dau vang,
'ab la thl con
y gl
nhu~g c£i xac VO· tri y• Suhg n~?hdn
phaO ngay ~t cJa
qui
ay cW Qa\1 Ph~i cJa cranminh.
Saigon oi! Saigon (fangchdaoi ch~ m6i "aay u"'?-i)oanquan
chien tha~g orang t{en vao kia, kho~g ph~i la 1 aoan quan
chi
va! ba chiec xe tang l~c «ac. Nhung ngttoi linh m61 aen sac ngo
ngt{c qua! Hq chda bao gi6 nh!n thay cat thanh pt£ 11i s9, dong a~c
v'B.
giau c~~.
Nli~0:01 ngti~i ~ong trong rtfug BaU, so~g trong
-~
'"
,-'"
1-''"
__
.v
••..
B~ l~a bip cua Bac va~ang,
cuong tin va ngu si, ho nhung tuHng
Q~/ qU'Sc
bifin dan mie~ Nam thanh kho rach ao 'Om ~a bay gi3 ho
A/
,
/
~
.«'\,.0/',....... ./
~en giai phong. Nhuhg buon thay, nhUhg ~oi dep rau ay aa d~ nat
x:
bao Diem hy vQng.
Saigon oi! --BUDg v~i mU;;g nh:, cuic each m~ng nao ch~
c~
001 thay, cha~g mang lai tien bO; nhung cuOc cabh mang nay thl
chi mang lai klig aau v~ than kh~"~. Gong c-fun
re/ q~o~ chliath-ay
aau ma chi thay gong cum trong tr~i h~C t~p~ tr~1 tu, vung kinh
?
/
aft.....
/"..
.;..
te mdi... Com no, ao am chuathay au ma chi thay khoai lang, san
/
mi thay thoc
g~o •••
,.......
"'?
",,'-
A---
&,.of
.
I'
I' A.
\-
•.••••..
'"
It...
".
,...
("w"
"
"A
-::
/
"""",-
/-
ia
•••••..
.
'-'-
-
"'!'\"oo""
a~
ae~
i
ao
1;
I>-
ma
"
~
'-"'"
,/;'
.
a-a
,A
,....
.••••.
"
C\oo""
••••••.
t"V
•••••
,A..
I
'-
/
/
~
/.
./
."'-
A.
",,""'"
~
~
'-
.•••.
__
/
--
;'
r-
Trudc kia, ta van mo tddng mot ngay hoa binh , chien tranh
khSng con tan pha que huang , nh~ng eo le qua
M !ao nam chinh ch{en ta ([oan tu
Nay
a;:
thanh
!bi'nhl~i biet ly !
-77 -
II
Sa:igon 01; aiaa g~y nen cann ~y ? Ai da- lam ta Ph~1 r61 bo que
huang yeu qU'1 ct~so~g Lac loal nOi <lit La que ngti'di ! Nao
r'"
r
"'r..sung sudng gi ? Ngay nem khac khoi mong tOi mot ngay tro ve •
~'
Ph~i c~ mot ngay va....<rEi' gap lai Sa-igon th~b X11a , de nghe
_
,...r
~
ti(eng cudi QUa aay (fo , t{eng· noi . cua gi()ng noi , ngay ay In
quy (fo se khong con nua !
Saigon 01 ! Hay rang ch6 ta nheI
Los Angeles , th~ng 4/79
co
,..
"'"
')
-
C\.-"
'-
A..
A..
__
--.1
'"\-
"'" /
• f: -
••........
~
eHO TRUE NHA ( tiep theo trang 76)
Cu~i n~ khai t~
10i tuc
•.•
l
?
~
~
__
••.
-:!vi
..•...•.
Ti~n eho thue phai cong vao 16i tuc hang name Tuy nhien
duoc sd
-,
chiet
•
-
"
m:a: aci (
-
.
ti:n
•
chi~t-euu
,.
cUu bao gio c~g
d
ban
;'0
thue' cho t:l.nh chiet-~uu,
,
cao hon
so
l;i cho
tr~
-
-,'
dUoc tl"'f vao 1qi ttic.
du
A
cho th~
Tiei1
J
tie~ cho thue,
ngan-hang,
ru;a
do
ad b~
cho thu~ hay
co 10i hon khi
d,
b~
v~
I
0:.-
dU6C
trtl vao 10i tttc hang nam ) • I
I
.:
T~ -lai,
.
?
I
thO'-thien tren
,
'"
.;'.....
1
toi mong lTl1..1b~ nhnng hien biet
.
~
~~
•..
,
r'\.
,.,
sa
giup Ich
•••••.
phan nao cho 'AR'nao muon cho thue nha •
-
...
1)0 DINH PHUC ~~"*
A
,
~,.,..
-.A
TREN CAC MAU :"APPLltCATION
Ml}C "HOUSE"
VAY Mtf6N
.
/.
r.A
RORM" TAl HOA-KY
.
sif 13A"';
"OWNER" SAU KHI f.lUONG
TrEN MAT
- Cl1A BAN
. BE
VAY CAl ''HORGAGE"
.<
--
VAY CAl ~ORGAGE"
VA
mi6NG
_.!J
Tt1U
I'
HAY
BA
(;4
NHAT60.000$
'-
TKrrNHI
30.000$
SU. -Dr TRd THANH"CrrU NHAII
.
_7B-
-....,
--
MOT NGt161 PHAI GHI VAO
'.
CON 10.000$
"
I\N
BAY LOI
'"
')
/
LAN CUA CHUNG TA
(B~n aan ong con trai)
Loi
thu~ts1J:
Chuy~nnay
tOi d'"U~canh V.B. (Nha Trang) ke? cho ngbe va.'
nbi la do 1 anh b~n d Nha Trang a~t ra (anh Tr~n SlHuan chic
..1
nhd con ro hdn toi.
Nay xin ke l~i nnung gi con nhO ae ca.c
I"
b~n nghe eho vui. Muon cho hay eau chuy~n, can phai co 1 gi9ng
A"
r-:
,,,"J.,
'.'
.,
,
ueu aeu, hoi hdi aeu aeu mqt ti,
phai ke thung thang, lai rQi
y" .,
L
:>
I",
t,...
'?
I
A:
_
,/..
;'
u·e cho thinh gia ngam; l"lha
t la phai co nhi eu ba nghe thi mcH Q"ung
-a;i~u. Toi nhd la~.l'.T. (Ki~u Lc$) nghe thlch qua. era nhd anh V.-B.
thau cassette ae?aem v~ Saigon, chung vdi bai 386 ehd T (Thay
Tra~ Thien
T~m ti~h Thda Thien v.v ••• )
. Thanh, Tham T~ Toa Thu6ng
~
Bay gioanh V.l'. va anh P.fJ?T.aeu cen ket lai d VN: Ke Iaiae
I.
.)
.....,
1'..," ,
nhd -- va de b~on...
Di
nhien
co
them
1 so md ngoac ae giai
I.
..,; /
tl;Uch cho l1b' tlic!
/
"'
(I'..J,
1\'
")
•
A
A"
.
A..
-
_
/
••••.•.•.
",."'"
14-......
A. "),...-
'-
I\.
C'-
/'
I.
••••..••••
A
,,'
,
_
1'\")
./
/
<'
1\.,
i\ '-
IY
,
""'-
.,
~
-'
.,... .,
•
f.,...
--'
Loi lilp thu nha t : Khi khong (fang an yen a yen trong nna
/
A..
'/
/'•.•••.
'
••.• "'"'
vOi eha ma. anh em, ,.
thuan hoa nhli "rlla." khong "rang," ea, bong
~kl'll kh6ug "bUng" ve nha 1 "mu" ho'an toan xa La , khOng ha con ruSt
(
.,
,,? ".....
A.........
~
..
thit
ehi
ca,
ae
roi
anh
em,
cha
ma
-lan
ludt
xa
ta
ere
eho
ta
.
stng chung V6i cai ~udi 1~ h~ac nay, vi mJon duy tri e~i g9i la
"hc:p1hphuc" cua hai ada: Rtla co phai Ii 101 la:i khong n~.(noi cho
ffuDg gi9ng
a~c s~t H~e
bui)
/...A...
?~...
/1'."
LOi lam thu hai: TruDe nay, ai mo thi ai, chi can lay ao
A--"
/
m~c quan la hung dung ra di, chan~ can phai xin phep ai het.
Rita ma bay chd thi l~i khac. Co "oai nhu cai do" thi cung phai vu
,;
- - ;'''
/
vda m~c ao qUan vila noi: At "t a" (Ii aang anh A (ho~c voi anh B)
mgt chut. d 'nha cd an com trlidc m , atfug chef ( ho~c n,U- trJde
.ai ehang han},
Hay La "do de" hdn thi: Em oi, anh ai tdi <rang
ni mot ehU~(!O ml~ giO 18: v~·lee:;}(thiet ra thl ai mii eon nbl
I
'•
.thoi gian -ai bao Tau thi da yeu roi!) Hoac em aem h6n: Minh nr ,
cho· anh c6.i qua.;
mau xanh Clam. :alaC
eho td~ t~ ere' <Ii Q~n aaIig oug
.
. .
Khu (Trueing Xhu Cong Ch'nh) an com khacn , aai ni'a:y
anh trong
;\:.
/v
~;::,;;:'Saigon ra co1)8 tae. An xong la ve lien ha. (Thiet ra thi an BOng
(t khi v~ 11~ li"m, nen ma! c6 nhubg 101 la'"ln
k-e· t!~P! ) Hay la:
Thi~t kh~ ghe, muo~ o' nha eha! vdi may con cu;g khong a~c, ph~i
?
1',..
c>
,',..
"-'ai tol d"ang ong Tinh chi eu ni , co may thang Thanh tra d Vlln{, xuong .
~
I"
~
..•...
v/'-(
/
'-:i -.-/'-' 6"";::
"... h /t
Khong biet
8 gio- Cia an xong kho~
noi phong hu ""
ae 1 ve~ tre c~ u
...•..
".........
·chut con (to t.bua chu, nhUng thuong thi ai ra khoi nha la cu q\l~~
..-
Hue,
(\4\,...
"
J\..
A,'-"
~
'-
A
mai
A-'/
'-
-
-
c...,....
(]V
'-
,
/J\.
/
/"......
""-'
-
.
_~.
.-
~
•
•
':)
••••••
__
I
-
. c- -
A-
A..
/'
'-
-
,;4-
.,;
_
V.A;I\.......
()ooI'"
.
,/
••
.••••...
~
/'
.
-74 -
-
/
A'....
-A"
r.,
I
eoi aong ho nen thtidng Qen eoi hu gidi nghiem rthae nha mOi boX
~
,,,,,-'?
__
'/
~e)ben 01 vo cua nha th1 aua cai 1dhg vo trdde,
10 bl aap
r:
,..''..
•
,
ca1 ram aau luhg thi chay Luon cho t1eh!
Hoac
ra.e aoD.g cua
e~i ~~,
roi n6i vong va-o nha v~i rrfay'con: ilEa en eong ehuyen
I'
'f
,....?
'- ...
/
'-
ae
~..,
/
~
-
'""'-
/
.•
nghe l " .. l)~i (te thi duei hinh thllc nay hay hinh thue kha:c thi'trud'e khi rakhoi
nha ~~ ph~ xin phep e;; ~(tray la chiia noi
/
,?
~
/
1.;0.
..,
'-'
?
/
,,"
,
co anh phai "(;long thue",
phai nan ni mOi xin atide phep!):
rda co
ere.
f'"
....., "'-'" /,..
.,.
-
IA
e"-
•../....
"L
•••••
,
A
ngl!u,a latta
mat ehu quysn "quo c giatt,
aa mat aoc lap,
Ma ItklioIig'
cog!
quy hal'l:{f~c
Yay
khong?
.....lap tu do"!
'.. cO
- phai'-lam thl! ba: ..£i thi nude r6i,
lai la chuy€n kha'c,
vi trifle khi ai a;- e~ hUa.' se v{ truo"e 8 gid· (hay 9 gid) ho~c
••••.. .
.
/ II?
/'
Co'.....
1,......;:.__
:::..""tkJ
"nha ta"c'o
do d~ dan do : Anh "d6" ve lien nghe, (fling ve tre ,
han 8 git3 hi!'
Th~ thi
8 girl- 5 phut ta ve'-= ui cha , <ta trecV&'at
Lo~
.~
ve
la iol iam
1a
1••.
ae-;
5 phut.
A
gid,
Rtla la khong aullg
;:
" ~
la khong aU'ng hen,
raa
""",,'"
--
...•..
/
,...
:~
'-
1;-
rJa
•..~-.
,,... ~
"met" roil
Tay theo nang eua chang ma co the la: doi hon ~e
.:....
•...•. "?
""
__
,..,..." k
.......;1"
c,..../.
c-JI...•...
chang nan ni, ni non va chang se "met" la cai ehac ho~c khong the"
c..1(....
,
t.,..-- ••
"-'-,..
eao nam trong gi1idng, bat
phaf nan ngoai salon hay "a la hien
.f'-.'"
/
/1\.
,/.
/ A
.II'"-"
II>'hotel ff cae muoi no aot eho bo ghet.
The nming neu ta 16 quen
II'
,,'-,..'
~......
1'.;::-
/
,,-~""
/
coi (Tong ho ae iren coi h1;lgioi ngh1tm mdi ve (nhlf nhieu Ian cac
..-.
A'
'*""
?
I\..
0,...--,/
r~,.."..-../
ban be tl\8Jl yeu cua toi 'Cta "trot dai" mot lan, lan sau se •••
,
- ~"
,....•...•
,..." 1/ (../
-/
A-'
.•.....••..
t;..
cung vay!) tl;l1. nhieu Itkieu lam:
co kieu "quy nhang" la toi thay
I;"
......
A?
A-',
hay nhat
'--A
biet thi
","
1"-......
~?._
/~
nea ~e ae anh em ta tuong, nhung xin may ba neu chua
A,?........
/
'"
-",/""...,..../
hay biet <fe ating ap dung (toi nghiep cho cae on lam a!)
cJ
.
/,...
I""
,,'
~
/.
..
I
•
,
A. ••••..
"-
Chang biet m1ah <1i ve tre (qua girl gi6i nghiem thi phai (fe thien
?
/.
,..."",
/.
~
A
-...")
'~
ha ngu eho, ~omot
cai la thien ha thi ngu ma nang lai cht1a ngu
m~l ket),
n~n cri ~he nhe, du"Iig ch.J"ron ren c~g chidc ~i, mri''''eu;;
,
••.•••••..•
••••••
.•.•
•
'A
(...f"
-"
-
.,.....
/'
A '-
kne khe, trong nha Qen tat toi om, chang a:1lng chd m<,?tchut roi
~i mo"'"h~~ cd; eU vao. 0 ki'a c'O 1 ban tay aua ra 1 g~L nhang
'-./,...
......;)
1/
-...11;)
/
»:
(ngtiOi Hue go! la htfong) va do de tieng
'"
/"
goi aot
"-
110..
het
........,."
• "
_;::
b6
nhang nay roi
_
--.
'-
oanh:
d
,,-'"
vao nha cung chrla muon."
-
-
./
"Anh chiu
_
A)
_
kho quy
"'"¥"
-..J
"-
(Sd di toi
"'\.
dung chu "quy nhang" la do ttl n~uOi vQ Nam dung oe tr~ chong.
Xin
151
baNam nhe!)
Ai ma chang blet 18: nhang khi cfot se chay
l
tJ t~
cho dU co rarl'g thai phu ph'll curtg con lau mai chay het
may
,..
va
;
/
...••.
.,
I
(
"......
....
'"
,.....",.
1 cay,
chtl 1 &0 thi khoi noi
chuy~n quy nhang nay la chuy~n co
"
rJ
/
.u
cV
that 100%, se co ban khong tin, nhung cam aoan la co nguui aa
Glide lanh rot va O~g ban h~g xo~ Chu~g ki ~n (fa ke "'-l~i )
xin
l~ Ph~i Itq.qtf ch{[ khong ph~i a~g, quy (fang hoang , hai tay
A
.,
'-
"
•
Va
ru/a
,
1hia qa.D.i,nl1ti tang
"".......
A,
A
r
/
A.......
eau n9-uyen v~y moi aung kieu/khi
- 60-
--?./
nao moi qua
I
I
a1nh ae"- tay xuong
la c6 tlngu6i" nhacr nha:
"cai
tay chua...au4e!tt)
I
"'" ....
rda la phai ngay ngan l~i -- Oi, kieu nay thi trot d~i mot lan~
,..'"
t!....
Ian sau ehac chda (the ma (fan ong chUng to! la! co tat hay quan
l~, ch~ khong nhu m~y ba nha d a l , bot v~y ne~ chua
nay Ii
chua hai:.,trl1' phi "quen" thoi.) -f)o co"ph~i la 1 101 lam hay
,..
khong?
LOi lam thu tu: Trude aay, lu6ng cna ta co bao gib ta de
I
,,",..
I
r:
/
~
/,..
I"
Y (Ienaau:' co tien trong tui la cU'xai cai (fa -- f)en khi het
rSl hay hay (ai v~ xin Ma hay nhan nh6 h~i vay ban be hay cung
l~ thi ~h~ (tang tiem cai QO~binh dan
tam
hS- cha~
ha.n, khoe ru ~) Nay· thi a~n ky lu6ng, ta phii ai v~ cho QUng giO-,
dam La c~ trong ngay lanh Ludng (nay la ehuy~n d.•...
VN, llidng lanh
b~c m~t chU khong l~h ba~g gi~y(cheek)aau nh~, va 1 th;ng lain
1 la'i nen mai c6 chuyen kii), vi ngay
m~y ba nh3 ky la~ (thing
.•...
I"
~"
•
_
c-.-.....
,..._
hai la blet chi co 28 ngay, co thang 2er ngay nham nam nhuan la
cic ba
buc roi -a-a,~icham m~ t 1 ngay 1udng ~) Khi vi ~n nha
l~~Ch~y nga~ vao b~p, l£Y c~i mam bing ra. (~e~lam
thi xin
"".....
,....... ')
",..
c~
r.....Akh01 ke, vi c~
ke cang tui cai than vai nam tat rong than mot
".
c,
~
thddc t~ cao lam). Ludng 1anh baa nhieu thi ~ea ve au bay nhieu,
,..
•.....
k
'"
---,/
''\..- /
/
v~y aa nhieu khi con.bi hoi: Ua, sao thang nay chi co tam ngan
ba tra. b~n chuc ha, tha~g trli6~ laDh bo~ muoi sa'u <to~ JIll (chi
thi.ll ..{a:t
sau --dong
cung kneng adde!)
Nghl co toi
khong na ,
.
.. ".,:....-"...
~
••...
"
•...
'""'"
/
"'f'."
./'"
(
.Thiet
thi aau aong ao aa trot uong 1 ly ndo c Mia Vien -i1ongmat
,.......:!
'_
_
1 aOD«, con 5 aong thi aa mua Id 6 aieu Ruby roi!)
A'
'r"
~
.•...
/,..
/'
"\.."..
_
01, hOi trddc co bao gid ta phai mua thuoe la Ie ~au, ky ai
/
.........'
t-/
A"'-
"....
'1\
--
--
_
'-
"-
i£n
("\1.0'
I
-.
;
A"--
"'-
/......
go!
I
ao
/
Caf a-o~
_
da
gl
A
-
_.
--..)
/
•.,..
I;"
.
./
('V'
...,
/",
~
x
chot vai__ell_ (khi ...
"em",,"~a
....
C~bl~~ g.1.
;:em~,
ch~'-kh~'"-~.
nh;t~n~lh _,..
bi~igi6~ "a,
a:~,;x
rum....
"em" trc3 thanh "ba" roi, toi khong co noi tro thanh Itba noi" thi
tam •••ph1li!), ta co bao gid dim bao em nlidc 111/aaau, h~ng· be't
/4cung 1 1y kem Hai Phong hay 1 ly cam vat ~ Brodard, va baa thuoc
luon luon l~'Salem hay Pall Mall (c~ nghi- ae~ cac c~u bay a~t
S.A.L.E"M. v.v •••
nguyen bao
hop quet Zippo (hai tru8c1-960
chi au..•..
sJc xai Zippo thoi) vI lei! xe hai bjnh ma <fot th~oe la tlii
"'l..-
C\/
--.
'L-
»)
't.
/
/04
"""-
vai
"
.•....
/',,-:.
'Y-)
r
-
chi co Zippo mdi ch~u noi gio)nhac l~i th6i....
trtioc c~o ad buon ,
ChU' Ruby, Bastos 13:- eha;;:gchfu "hit" • Be" rOi bay girl, than 01
........,...,.
thdi "VlIll1& vi t II nay con aau!.
'"2..
A..l'
--It""
--'"-f.)a
v~y, nang con noi ch,? "anh B ban c~nh nay con lam them vui
I.
••.••.
/'
A
'"'r
hang X ban toi auce c; 5 ngan them moi thang l~n". Nang khon 1.,
khong bao gid ndi"tha;gla
anh r~g ti~ v!~e ki~m the. b~c ae-em
~J'"xai uau, m~ chi eho ta thay con auong ai cua anh B thoi!
/
"'-
"-
I'-
•••..
"\.
/ '-- _0;',...,.....
""
I"
" ,/
'( Xin cae
ba ~ung nghi la toi noi xau may ba/toi nghiep, vi that
A
/",
••••.
",,-
'"
A
"A.
"
/
A....
'- -
"
v
"
'-
A.
"",;
/,.
ra may be .uon chung toi kiem them ti tien com chang, thi cung cot
.••..
"'"
r-
i
I
,...
/""- /
",'--/'
""L-
"'\..--
~
I"
ae cho chung toi them
••• 1 10 tien tui hau co ~u rung rinh vdi ban
~
.
be, nht1 co
tien bao ban be d"l-xa
chc3i m~t ly ••• nufic mla
Vie;- f)ong chang nan !)
A
r-~~;...'I
•
"'-'.
'L
Oi thoi, loi lam trot d~~ na ld, X1n aung than thd!
L01
l~ thd nam:
ban xem chuyen nay cO ky khong nhe:
/
,-?
/
1',.. '_
con cai la cua chung, do co ta co nang ma tao ra, the ma nang lai
qU'a i~h ky~ nhat Cfinh om khu khu' lay ,mSt mi~h, ttf nngayfl
ere:J'
--xin loi td'rcfem"-a6ao,-- (vi hot tr~c c3~VN it khi co'phong
r•...
'I,..
/
t::_F
,..
-.rieng nen phai adi Qen khi tat lua toi tr6i, bay gid thi •••tu do
r~ ngay ~m!;»chO
a~n khi thanh bi~h nd~ COD, trong c~ hon
I
;'
-........
9 thang co bao gid nang chiu cho.ta aa lay 1 ngayaau.
Thoi thi
cui1g (ilidcai, nhung te hai .nha:t l~ den lt~c sanh hoa no"-nhuy ma:
nang cung chi bang long cho ta ~ua ~en nha bao sanh roi O8oi cha
~o, khong cho san se gi ca. Nang danh aoc quyen ae con 1 minh,
r-:
,..'r-:
/
_
'khong cho ta chia phan mot ti ti ti n~a! Anh em ngbi rua co qua
v/
~
•
quae khCltlgna!
f>a vay,
nhie'U nang lU'c lam bo~ ai" (fernca ho nha trai ra
-,v
I\...
~
ma chuai (chuyen nay do cac anh ban lam viec trong cac bao sanh
;-......
"-.•
~
.,- /
'...•..
vi~n ke lai): "Troi Oi la tr3~, sac bay gi6 co 1 Minh Minh tui
I
chiu vay ne, (fa bi eu (fling'0ti'ngma thang cho cllxan xan l'}i, van
"- •
'-- • I'!-""
( I
;...
'-'
I~
'"..
."'- "'-;'
A..
van va van van ••• tr noi ra nhieu s~ may nang gi~ dU: va het len:
"lam gl co chuyen aD', tha:;g cha n'ayno'i n~ng ta~ ph~i qu~!" (h~ h~)
L&i lam thu sau: Sinh con thi danh sinh lay,
con khu kh~
ea 9 thang hdn , a-e"'" rot khi sinh ra thi l~y <rung ho cua chcfng
a~t cho con. vi: ld co chuyen xlch mlch v6i aa , ~udi ta cc:f
chudi thi ~huJi aung h9 cua~ ••chong (b9 c~a nang c~ ai [email protected],
nen khqng t4~--chudi audc: Khon _de""
so! )
La I toi ch?inghe
ChlfdiJ "Jlag n~i mj.!" ~hii~chua- tUllg ngbe
'"
,.....,
cliu i Ol'Igngoa~ m!!' bao giO ca; ho~c la "M\! co milt chu chang
he nghe ftM1;,1 di hay c~u" chi ca. Toan tieng xau la h9 nha trai
q/
"'"
lanh au.
"
"....
,~
.,
Con khi mo ma con hoc gioi thi nung: Con cua tui gioi qua!
"
.••. Con kh1 nao aUa con hu thi: "Thang con ~
hli qua! Anh Cfe no ra
r,...
-ma ifanh 1 tran" Bai de: tot
la con cua tuij con hu, xau la con
..,
.,
/....
/
,... . /"r.
cua anh. Anh em thay co de g1an khong?
,..."
/.;>
I
.
"r
.
L01 lam thtibay: Noi chung thi (fan<sng chung toi bao gio
cung (fang hO~
c;. -DaN trot yeu ai 18. the nao cung xi sac cho
tron v~n, cho em a~p mOi a~ng. Ba~ chung la anh nao cung aa •••
I:"
(..,,1'1.'
/"",
eo;' hung hon
nhat cue •.>~ dang no ang , Anh nao
1ay v9 roi. (B~
a€
.)
ae~
May
r-
./
__
•.•••••.
ao
ha
rv
"
~
/
t--
C'\.o-
"'-_
'--.
'
J
-"
-v.
,.,...,/..........
"""""'............"""'"
/'0-
••••
"
k
A'
,,_.
,,-
;.._
""
•
'-
'-
-
i"/
,'"
;'
/
.
eo
I
. -
I-
• ""'--
.""
""'"
,..'
·/~
-
A.. """"".......
"--
_
,
A.
,-,'-...
./
It;'
/
""
/
"'"\...
/
"
om
I
va
;:.-
........,......
')
-
/ ./\.
/1\.
.
.•.....
.•••
.
/
/
-.
,....
;0.-"
/
~
/
---.--. --
;'
,-'"
c..,..
&".-
/
?
1/\
-
..••.•
.)..-
/
••••••
'-
&''2- _
••••••
'1."
..••.
-;
<V
DV
...•••
ma chua l~y v~ la tai vi con b~n gi 00 thoi chd cung se lfiy V6,
vi' aan ong con trai v'tn dang
nay mB. nOi ti~p)
..,
hoang
"...."
va tr'en can ban cTarlgho ang
t
/.....
:::
--
/
r ,
.Boi the cho nen anh nao d a co gia d i nh roi ma trot d a.i yeu
.. _
1a
them 1 ngti6i a~p mi~ (cai nay
chuy~n kho ng ai mudn xay ra,
rv
.•
-?
""\...
/
nhung van de di 16 da xay ra thi phai giai quyet.
The thOi!)
Nhu quy ba
era b1et, khong nh.i eu thl it ve- t Lnh aan ong .chung
/ f\.
.'~ "">"
--
cV
...I
"'\.,.;"
I'
aeu
,.....
/_
I\.
'-
"-'
,..'-
?
A..
t"-"
••.•.••.'
/,
toi: muon chuy~n gi cung trpn ve.n,aay au, nen khi da lei'(nhac
l~i la Id""r&i thl mai t i nh , ch~ at entia co ld"V thi t!ti"ng bit cmroc ,
vi' bit chuck •••.kho 1~!),
cnung toi <!"au co ner
ngti'~Si ta elf (j .•...
ae-..-
J\....
c-
'1-
r-
./
/'
/
/
v~y, col sao au'>~c,phai 10 lang chu d'ao chu;
the cho nen chung
toi mdi d~ a~nh dua n~U'dl ky ve'""
••• chung 9'ong vdi gia oinh.
Day.
ngu6i
lep lam dl, ch~u lam em, eha~g
ta a~eh~u
f.'AJ"...
-
~
/
-
qua ngti6i ta eung
""-""
,;
/'
10,..--
yeu 1 nguol aa co gia ninh.
Boi vi "con tim co 1y rieng cua
-,.,......?
no ma ly tri chang bao gi6 co the hieu noi", eho du Bo gia co
mrfSn "nol ehuyen ph;i q~ayll eung khong Quac (dung theo danh ttf cua
Mario Puzzo), ht;{ongh,f chung toi lam sao
d an
not.
Cuc
Id
I
•••....
/
I
(,.;............
A")",,'""'"
-
~a
c..."
•.•••••..
,....,
/
~
/
J'-...
' •• -
,.../
_
/
xep
•••~.~
-
""'-"
~-
•
chang aavndi thu thiet v6i va la chuyen di 16 rOi, nghi ma thddng
lay n~d3i ta mQt chut,
gi'thl cung"la m~t glSng (aan bamf
ahau ) , ca~ thong c~m cho nhau , v; lai ngu6i ta ctU'tg-aa' thi~t thoi
du
,,-
1\.-
'-
"""--
/""
'-
t'\JI
•••••••..
'/
"
•..••••••
c.v
/
" .•••.
nhf eu roi vi ai ma muon lam Le lam bedau,
hon ntIa "no" eung hien,
........ .,
'A.
1'",
e-:
e-:
eon nha t~ te, biet ch~ biet em, van van va van van •••
...•.
I
r-;
~
""'-"
"/
/
A
Anh nao trot dai yeu ld, aa 1a 1 cai dai, ma 1ai trot dai thu thiet
I.
...•.•.•
I
•
'/""
(....."""'"
~
.•. ,...,,..............
C"\".ovOi vo la cai dai hdn , chae chan se ranh hon ve chuyen gi se xay
•
~
".•
",1\'-#0.........
'f\-.
C;'
,.../
""""". ;....
ra sau 00: Ram ram, ram ram, Qat bang noi song, bien Qong
/1\.
A...
.__
A-
Q../
,..'-
phong
thaY
su" ma d~ xep
;
.v
/
'-"
~
I,..
-
'-
ba!!!
Roi se co man "noi chuyen phai quay" sau khi nang
tha~g cna nO' c~ "la'm l~l 11 Ii" - cha~g the ~dung !tap lu'c quan
••••.••..
'-
tIV
nudc:
..;....
"Anh a, nh a Minh con m~y atia con gel!~ anh
<,
"
I.:
ae aue cho con. -Bung lam rtla, that QUc.!"
~/~
co lam gi cung pnaf
-
a
I"
lam
~anh chi~n tranh tam 1y a~!
kia. ta
chuyfn ph;i, co aJe
~
'It
'It.....
'-""\.,..-- v
J'""'la chu toan cho ngudi ta, con nang thi can ngan khong cho ta lam
A-
'"""""
--
~
1\
<,
r-
/
/
,
ehuyen phai, lai con do giong tai khon "luan 1y giao khoa thu"
i
,/ "- ."
/,,'" /'
I\.
,...
/,,,
, •..•.
ra noi ao la chuyen "that ade"!
Khuyen ta lam chuyen that QUC
,.11
"
"
'-,/
(bo ngdoi ta b6 vd)v ma 1ai 1y luan ngtidc!!! That 1a la la la •••
v6!
C6 ph~i l~ l~i la~ thd ba~ kh6~g chti! ~
*'*** i)ay lei chuy~n tOi nghe ke chti khi kho ng GaU
A
~
"
:Bo
<.,"
-"
.<d>
-
/
"~
'<,
co dam uat bay
!
Al Van ke lai
- ~6
_
~
_
__

Similar documents

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOIIt NGHTLA VIET NAM

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOIIt NGHTLA VIET NAM so c6 not dung thuyet minh va giai phap thiet Ice con so sai.

More information

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben

Die BUCHSTAVIER - Das Dosierte Leben Es ist soweit: Der Dosismus erstellt die Formation Buchstavier.

More information