PDF - UMS

Comments

Transcription

PDF - UMS
PLTi\JS 99: 1
,r
R ITI MALAYSIA S.L\RAR
---------------------------------~~--~--~~~~----~~------------------------
BOR,-\ "G PENGESA1IA .. STATUS TESIS
SESI PENG AllAN :_--'--:2_0_0...::>
_ _ _ _ _ __
:::;aya
A[)')IIVA-TLlL
lc.JtA-TI JA-ff BJ fV.-otfO
P:1l2:A
h(
I<.A-ZAL I @ FSV
ru
(HURUF BESAR)
=l:!en gaku membenarkan tesis (LPSI Sarjana/ Doktor Falsafah) ini di simpan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah
::iengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:
I. Tesis adalah hakmilik Universiti Malaysia Sabah.
2. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.
4, ** Si1a tandakan ( / )
(Mengandungi maldumat yang berdarjah keselamatan
atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di
SULIT
dalam AKT A RAHSIA RASMI 1972)
TERHAD
(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukakan
oleh organisasilbadan di mana penyehdikan dijalankan)
lIDAK TERHAD
Disahkan oleh
~~~"~'>T-(-T-AND---A-T-kN+~-~AN~P~E+NU--:--IS-)--­
-amat Tetap:
lYo
yl
fA-rvlfH LoT ?A-!VIA-Ij
.;:).1.JODD Puyt§ vrv I W& tlty Ct A-IYV
pu ~ lY
HA- LAw A-n
e
r t:I L Vv~_JJH-IIfll rn
Nama Penyelia
Tarikh:_I!l/...::....O-'-r+-I0-l1_ _ _ _ __
r-ATAN:
* Potong yang tidak berkenaan.
* Jika tesis ini SUUT atau TERHAD, sila lampiran surat daripada pihak berkuasalorgansasi
berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perIl! dikelaskan sebagai SULIT
*
~;s~Ed::~ldkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarj ana secara penyelrch'~an, atau
disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarj ana Muda (LPSM),
KESEDARAN PEMAKANAN DAN PEMIUHAN
MAKANAN DIKALANGAN PENGGUNA MUDA BAGI
DAERAH KOTA KINABALU
AMINATUL KHATIJAH BT MOHO RAZAU @ BUSU
TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI
SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK
MEMPEROLEHI DAZAH SARJANA MUDA SAINS
MAKANAN DENGAN KEPUJIAN
PROGRAM SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN
SEKOLAH SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN
UNIVERSm MALAYSIA SABAH
2009
PENGAKUAN
Karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.
11 MEl 2009
AMINATIJ
ii
H BT MOHO [email protected]
HN200S-3010
PENGESAHAN
1.
PENYELIA
(PUAN SHALAWATI @ SALWA IBRAHIM)
2.
PEMERIKSA 1
(DR PATRIOA MATANJUN)
3.
PEMERIKSA 2
(OK HO AI UNG)
4.
~.
DEKAN
(PROF. MADYA DR MOHO ISMAIL ABDULLAH)
iii
PENGHARGAAN
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Syukur alhamdulillah kehadrat Allah SWT dengan limpah kumia dapatlah saya
menyiapkan dan menyempumakan kajian saya ini dan seterusnya melancarkan
perjalanan saya sepanjang penulisan kajian ilmiah ini dalam memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan. Usaha menghasilkan tesls Inl tidak mung kin tercapai tanpa
sumbangan beberapa pihak.
Pada kesempatan inl, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak
terhingga kepada Puan Shalawati @ Salwa Ibrahim selaku penyelia di atas segala
perhatian, bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak putus-putus diberikan kepada saya.
Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran
Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah atas kesudlan memberikan kebenaran
kepada saya menjalankan tesls bagi pelajar-pelajar sekolah menengah dl daerah
Kota Kinabalu. Tidak lupa juga kepada pengetua, kakitangan-kakitangan dan pelajarpelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kolombong, Kota Kinabalu,
Sekolah
Menengah Kebangsaan Bandaraya, Kota Kinabalu, Sekolah Menengah Kebangsaan
Putatan, Penampang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tansau, Tanjung Aru dan
Sekolah Menengah Tinggl Kota Kinabalu, Kota Kinabalu yang banyak memberikan
kerjasama dalam pelaksanaan penyiapan penullsan ilmlah inl.
Dikesempatan Inl juga, saya Ingln merakamkan penghargaan jutaan terima
kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang banyak memberikan bantuan
dalam kajlan Inl. Tidak lupa juga kepada Ibu bapa dan keluarga tersayang yang
banyak memberikan dorongan dan juga bimbingan sepanjang masa buat saya. Akhlr
kata, ribuan terima kasih buat semua yang terllbat secara langsung ataupun tidak
langsung dalam penyempumaan penulisan i1miah ini dijalankan.
iv
ABSTRAK
Objektif kajian kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan di kalangan pengguna
muda bagi daerah Kota Kinabalu, Sabah adalah untuk mengkaji tahap kefahaman
pengguna muda dari aspek kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan serta
faktor-faktor yang menyumbangkan ke arah permasalahan tersebut. Seramai 370
responden telah terlibat untuk menjawab soalan kaji selidik yang dijalankan di lima
buah sekolah menengah di kawasan Kota Kinabalu. Tahap kefahaman terhadap
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan pengguna muda berada pada tahap
amat lemah tetapi keputusan Chi-square x 2 menunjukkan tidak ada hubungan wujud
kerana p>0.05. Sebanyak 54.9% responden tidak mengetahui amalan pemakanan
sihat yang harus diamalkan untuk kesihatan mereka dan 68.6% responden adalah
tidak mengamalkan pemilihan yang betul dan diet seimbang. Faktor utama yang
mempengaruhi respond en dalam pemilihan makanan adalah dari individu responden
sendiri yang menyumbangkan kepada 72.8% responden. Punca utama responden
kurang mengetahui amalan pemakanan terbaik adalah kurang berminat terhadap
perkara ini menyumbangkan kepada 46.2% responden. Faktor-faktor yang
menyumbangkan ke arah permasalahan di dalam kesedaran pemakanan dan
pemilihan makanan adalah jelas dispesifikasikan kepada faktor individu sebanyak
80.3% responden, faktor persekitaran 61.4 % responden dan faktor makrosistem
adalah 59.5% responden. Ujian Inter-Korelasi antara faktor individu dan faktor
persekitaran ialah (r=O.226), faktor peribadi dan faktor makrosistem ialah (r=0.275)
serta faktor persekitaran dan faktor makrosistem ialah (r=0.149). Kesemua korelasi
tersebut adalah amat lemah dan signifikan pada p<O.01. Oleh itu, disini dapat
disimpulkan bahawa faktor yang menyumbangkan kepada permasalahan kesedaran
pemakanan dan pemilihan makanan di kalangan pengguna muda daerah Kota
Kinabalu adalah faktor peribadi, faktor persekitaran dan faktor makrosistem.
v
ABSTRACT
'nIe objectives of study of food preferences and nutritional awareness among young
consumers in district of Kota Kinabalu, Sabah were to examine the level of the
understanding among young consumers on the food preferences and nutritional
awareness and the factors that contributes to the problems in district of Kota
Kinabalu, Sabah. 'nIere were 370 respondens involved in this study to answer the
questionnaires and was conducted at five secondary schools which located in district
of Kota Kinabalu. 'nIe understanding level on the food preferences and nutritional
awareness was at the weakest level but the result of Chi-square Test X2, shown not
association exist because p>O.05. 'nIere were 54.9% respondens did not know the
healthy nutritional practices and 68.6% respondens did not practise the well food
preferences and balance diets. 'nIe main factor inffuenced the respondens in food
preferences were from the individual which contributes 72.8% respondens. 'nIe main
reason that the respondens did not know the best of nutritional practise was not
interest in this topic which contributes 46.2% respondens. 'nIe major factors
contributed the problems of the food preferences and nutritional awareness were the
individual factors 80.3% respondens, the surrounding factors that are 61. 4 %
respondens dan the macrosystem factors which are 59.5 % respondens. 'nIe intercorrelation between individual factors with surrounding factors was r= 0.226,
individual factors with macrosystem factors was r= 0.275 and surrounding factors
with macrosystem factors was r= 0.149. 'nIe results shown the signifiCilnt association
at the weakest level between all the factors on p<O.01. It Ciln be concluded that the
factors contributed to the problems of food preferences and nutritional awareness
among young consumers in district of Kota Kinabalu, Sabah were individual factors,
surrounding factors and macrosystem factors.
VI
SENARAI KANDUNGAN
Halaman
TAJUK
PENGAKUAN CALON
ii
PENGESAHAN
iii
PENGHARGAAN
iv
ABSTRAK
v
ABSTRACT
vi
SENARAI KANDUNGAN
vii
SENARAllADUAL
x
SENARAI LAMPIRAN
xii
SENARAI RAJAH
xiii
SENARAISINGKATAN
xiv
SENARAI SIMBOL
xv
PENGENALAN
BAB1
1.1
Pendahuluan
1
1.2
Kenyataan Masalah
2
1.3
Had-Had Penyelidikan
5
1.4
Objektif
8
1.5
Hipotesis
8
1.6
Sumbangan Kajian
8
BAB 2: ULASAN KEPUSTAKAAN
2.1
Konsep Pemakanan
10
2.2
Konsep Makanan
11
2.2
Kesedaran Pemakanan
12
2.4
Pemilihan Makanan
16
2.5
Konsep Pemakanan dan Pemilihan Makanan yang Salah
20
2.6
Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesedaran Pemakanan
23
dan Pemilihan Makanan
2.7
Penilaian Makanan dan Usaha Ke Arah
Memperbaiki Mutu Makanan
vii
26
BAB 3: METODOLOGI KAJIAN
3.1
Pendahuluan
3.2
Kaedah Persampelan
29
29
3.2.1 Penentuan Saiz Sampel
33
3.3
Surat kebenaran
33
3.4
Kaji Selidik dan pemungutan data
33
3.4.1
Bahagian A (Demograflk)
35
3.4.2
Bahagian B (Pengetahun dan Kesedaran Pemakanan)
35
3.4.3
Bahagian C (Sikap dan Amalan Pemilihan Makanan)
35
3.4.4
Bahagian D (Pengetahuan Am)
35
3.5
Pengurusan dan Pemprosesan Data
35
3.6
Penganalisaan Data
37
3.6.1
37
SPPS (Statiscal Packaging for the Social Science)
3.6.2 Taburan Frekuensi
37
3.6.3
38
Khi Kuasa Dua
3.6.4 Analisis Korelasi
39
BAB 4: KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
4.1
Bahagian Demograflk
41
4.2
Tahap Kefahaman Pengguna Muda
46
4.2.1 Pengetahuan dan Kesedaran Pemakanan
46
4.2.2 Amalan dan Sikap Pemilihan Makanan
47
4.2.3 Hubungan Antara Tahap Kefahaman
Pengetahuan dan Kesedaran Pemakanan
dengan Tahap Kefahaman Amalan
dan Sikap Pemilihan Makanan
4.3
49
4.2.4 Sajian Utama Diamalkan dan Ditinggalkan
49
4.2.5 Makanan Paling Digemari dan Tidak Digemari
51
4.2.6 Pengambilan Minuman dan Makanan Ringan
53
Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesedaran Pemakanan
dan Pemilihan Makanan Pengguna Muda
54
4.3.1
54
Faktor Peribadi
4.3.2 Faktor Persekitaran
56
4.3.3 Faktor Makrosistem
57
4.3.4 Hubungan Antara Faktor Peribadi,
viii
Faktor Persekitaran ,Faktor Makrosistem,
Umur dan Jantina
59
4.3.5 Faktor Berkaitan Dalam Mempengaruhi
Kesedaran Pemakanan dan Pemilihan Makanan
Pengguna Muda
4.4
59
Pengetahuan Am
61
BAB 5: KESIMPULAN DAN CADANGAN
5.1
Kesimpulan
64
5.2
cadangan
67
RUlUKAN
68
LAMPIRAN
75
IX
SENARAllADUAL
Halaman
Jadual1.1:
Pengelasan Indeks Jisim Tubuh (BMI) mengikut persentil
6
Jadual1.2:
Pengelasan Indeks Jlslm Tubuh (BMI) menglkut persentll
bagl responden lelakJ berumur 13 hlngga 19 tahun
6
Pengelasan Indeks Jisim Tubuh (BMI) mengikut persentll
bagl responden perempuan berumur 13 hlngga 19 tahun
7
Saranan pengambilan makanan berdasarkan
Panduan Piramid Makanan
18
JaduaI2.2:
Faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan
24
JaduaI3.1:
Populasi dibahagiakan mengikut jumlah populasi (sampel)
30
JaduaI3.2:
Saiz sampel pada aras kesignifikanan p< 0.05 dan p< 0.01
32
JaduaI3.3:
Senarai jumlah pelajar mengikut sekolah-sekolah
33
JaduaI3.4:
Kategori tahap kefahaman mengikut peratus jawapan
36
JaduaI4.1:
Data demografik responden
43
JaduaI4.2:
Klasifikasi Index Jislm tubuh (BMI) responden menglkut umur
45
JaduaI4.3:
Amalan pemakanan sihat serta tahap kefahaman dari aspek
pengetahuan dan kesedaran pemakanan responden
47
Jadual1.3:
JaduaI2.1:
JaduaI4.4:
Amalan diet dan makanan seimbang serta tahap kefahaman dari
aspek sikap dan amalan pemilihan makanan responden
49
JaduaI4.5:
Sajian utama yang diamalkan
50
JaduaI4.6:
Sajian utama yang ditinggalkan
51
JaduaI4.7:
Makanan yang paling digemari dan paling tidak digemari
52
JaduaI4.8:
Penggemar minuman dan makanan ringan
53
JaduaI4.9:
Klasifikasi pengambilan minuman dan makanan ringan
54
Jadual 4.10 : Aspek-aspek faktor peribadi dalam mempengaruhi
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
x
55
JaduaI4.11: Aspek-aspek faktor persekitaran dalam mempengaruhi
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
57
JaduaI4.12: Aspek-aspek faktor makrosistem dalam mempengaruhi
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
58
JaduaI4.13:
Jadual 4.14:
Faktor-faktor yang berkaitan dalam mempengaruhi
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
60
Keperluan sebarang program atau artikel tentang
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
61
JaduaI4.15: Peratus pengelasan responden mengikut tahap
63
JaduaI4.16: Peratus pendapat pengetahuan responden tentang
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
64
xi
SENARAI LAMPIRAN
lampiran A:
Borang Kajiselidik
Lampiran B:
Senarai Sekolah Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Negeli Sabah
lampiran C:
Surat Kelulusan Kementerian Pelajaran Malaysia
lampiran D:
Surat Permohonan Kepacla Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
lampiran E: Surat Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
lampiran F:
Graf Pertumbuhan lelaki 2 Hingga 20 Tahun
Lampiran G: Graf Pertumbuhan Perempuan 2 Hingga 20 Tahun
Lampiran H:
Data Analisis SPPS Demografik Responden
lampiran I:
Data Analisis SPPS Tahap Kefahaman Pengguna Muda
lampiran J:
Data Analisis SPSS Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesedaran Pemakanan
dan Pemillhan Makanan Pengguna Muda
Lampiran K:
Data Analisis SPSS Pengetahuan Am
xii
SENARAI RAJAH
Halaman
Rajah 2.1:
Panduan Piramid Makanan (1998)
Rajah 4.1:
carta pai peratus penerimaan faktor peribadi dalam
mempengaruhi keseclaran pemakanan dan
pemilihan makanan pengguna muda
Rajah 4.2:
55
carta pai peratus penerimaan faktor persekitaran
dalam mempengaruhi kesedaran pemakanan dan
pemilihan makanan pengguna muda
Rajah 4.3:
17
56
carta pai tentang peratus penerimaan faktor
makrosistem dalam mempengaruhi keseclaran pemakanan
dan pemilihan makanan pengguna muda
xiii
57
SENARAI SINGKATAN
Singkatan
BI
BMI
Namadalam
Bahasa Mela
Indeks Jisim Tubuh
Namadalam
Bahasa In eris
Balance Mass Index
PDM
DI
PKD
WHO
Pertubuhan Kesihatan Dunia
World Health Organizati on
PPD
RDI
Panduan Pengambilan Diet
Reference Dietary Inta ke
PPM
FGP
Panduan Piramid Makanan
Food Guide Pyramid
SED
RDA
KKM
MOH
PMP
FAO
KPM
MOE
Panduan Pengehadan Makanan
Saranan Elaun Diet
Reference Dietary Allowance
Kementerian Kesihatan Malaysia
Pertubuhan Makanan Pertanian
Kementerian Pelajaran Malaysia
xiv
Dietary Intake
Ministry of Health
Food Agricultu re
Organization
Ministry of Education
SENARAI SIMBOL
x2
Chi-square
RM
Ringgit Malaysia
%
Peratus
r
Pekali korelasi
xv
BABl
PENGENALAN
1.1
PENDAHULUAN
Makanan merupakan asas keperluan manusia yang membekalkan tenaga iaitu kalori,
zat makanan, dan keperluan lain yang penting untuk pertumbuhan dan tahap
kesihatan kepada manusia (Brown et aI., 2005). Jika dilihat dari sudut pemakanan,
tabiat pemakanan seseorang individu memainkan peranan yang amat penting dalam
menentukan tahap kesihatan dan tahap morbiditi mereka iaitu kadar penyakit yang
berlaku dalam sesuatu populasi kerana secara jelasnya, apa juga makanan yang kita
ambil akan memberikan kesan langsung kepada kesejahteraan tubuh, malah juga
terhadap kewujudan penyakit tertentu. Apabila kaedah pengambilan makanan dapat
dikawal maka ini dapat meningkatkan kesejahteraan disamping mengurangkan risiko
penyakit tertentu (Gordon et aI., 2004).
Bagi segolongan pengguna, ada yang mengatakan bahawa fungsi makanan
hanyalah sekadar produk makanan dan minuman diambil yang sudah menjadi
kebiasaan pada setiap hari dan akan membawa kepada kesihatan yang tertentu.
Menyedari hakikat ini, maka telah menjadi satu perkara yang penting untuk membina
persepsi tepat pengguna terhadap makanan, bentuk pembelian dan sikap keperluan
pengguna terhadap makanan yang akan mempengaruhi kesihatan pengguna
tersebut (Young, 1998).
Kemajuan sosioekonomi yang pesat disamping penghijrahan penduduk yang
semakin bertambah dari desa ke bandar semenjak kemerdekaan pada tahun 1957
telah mengubah cara hidup rakyat Malaysia. Antara perubahan tersebut termasuklah
1
amalan pemakanan dan pemilihan makanan yang akhirnya memberikan kesan
kepada kesihatan dan pol a penyakit dikalangan penduduk. Pemakanan seimbang
asas kesihatan. Oleh demikian, rakyat mestilah diberikan kemudahan untuk
mendapatkan makanan yang mencukupi, berzat, selamat dan berkualiti serta
didedahkan dengan pengetahuan tentang pemakanan supaya mereka dapat memilih
pemakanan yang tepat dan sihat (Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia,
2005).
1.2
KENYATAAN MASALAH
Dari sudut pemakanan, golongan muda didefinisikan sebagai umur antara 11 hingga
21 tahun. Pada peringkat umur tersebut akan berlaku perubahan-perubahan seperti
perubahan dalam hubungan sosial, emosi, perubahan kognitif dan juga perubahan
secara biologikal berlaku sebelum golongan muda memasuki alam dewasa (Brown
al,
et
2005). Penyelidik mengambil definisl pengguna muda pada peringkat umur 13
tahun hlngga 19 tahun dan masih dalam Iingkungan umur golongan muda untuk
kajlan Ini. Dalam kajian di bawah tajuk kesedaran pemakanan dan pemilihan
makanan dikalangan pengguna muda bagi daerah Kota Kinabalu, menunjukkan
bahawa kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan merupakan pembolehubah
yang bersandar kepada pembolehubah bebas iaitu pengguna muda.
Pemakanan adalah salah satu bidang sains yang melibatkan cabang luas dan
berfokuskan pada pembelajaran tentang makanan, nutrien, bahan-bahan kimia
daripada makanan dan digunakan oleh tubuh badan untuk membekalkan tenaga,
menyokong kehidupan dan mengurangkan risiko tubuh badan terhadap penyakit
(Brown
et al,
2005). Kesedaran pemakanan yang dimaksudkan oleh penyelidik
adalah tahap keperihatinan pengguna muda terhadap pemakanan yang diambil di
dalam kehldupan seharian dan dapat diperhatikan berdasarkan ilmu pengetahuan
yang dimiliki oleh pengguna muda.
Penyelidik Ingin mengetahui kesedaran pemakanan berdasarkan tahap
pengetahuan para pengguna muda. Kesedaran pemakanan merangkuml tentang zat
makanan dan nutrien yang terkandung dl dalam makanan harian yang dlpilih oleh
pengguna muda. Selain ltu juga, merangkumi pengetahuan pengguna muda
2
terhadap kandungan-kandungan pemakanan yang terdapat di dalam setiap makanan
yang diambil.
Makanan merupakan keperluan asas untuk manusia. Pemilihan makanan juga
akan berkait rapat dengan kesedaran pemakanan pengguna muda terhadap
makanan yang diambil kerana pemilihan makanan didefinisikan sebagai kaedah
pengambilan makanan yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan tubuh badan
disamping mengurangkan risiko tubuh badan terhadap sesuatu penyakit tertentu.
Secara tidak langsung, ini berkait rapat dengan tabiat pemakanan yang diamalkan
dikalangan mereka. Jika dilihat secara meluas, ada dikalangan pengguna muda
mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak dapat dinafikan juga ada dikalangan
pengguna muda yang mengamalkan pemakanan tidak seimbang.
Sekiranya pengguna muda mempunyai kurang ilmu pengetahuan berkaitan
dengan maklumat pemakanan, maka mereka akan mengamalkan satu kombinasi
makanan yang salah dalam pemilihan makanan harian dan akibatnya, mereka akan
menghasilkan tabiat pemilihan makanan yang tidak sihat. Maka, hal ini dapat
dlkaitkan dengan melihat tahap kefahaman pengguna muda yang merangkumi aspek
pemakanan iaitu kesedaran pemakanan, aplikasi dalam diet seimbang iaitu pemilihan
makanan dan juga hubung kait dengan penyakit tertentu iaitu akibat yang diperolehi
oleh pengguna muda tersebut. Dengan kajiselidik ini, maka penyelidlk akan dapat
melihat sejauh mana pengguna muda menyedari hakikat pemakanan yang seimbang
dengan lebih terperinci dalam pemilihan makanan yang terbalk untuk diamalkan.
Tahap kefahaman pengguna muda terhadap maklumat-maklumat pemakanan
dapat dikaitakan dengan kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan kerana
apabila pengguna muda mempunyai tahap kefahaman yang tinggi terhadap
maklumat sesuatu pemakanan, maka secara tidak langsung kesedaran pengguna
muda terhadap pemakanan adalah tinggi. Apablla hal ini berlaku, maka pengguna
muda akan membuat pemiJihan makanan yang betul dan tepat dalam aspek
makanan harian mereka. Tetapi, sekiranya kesedaran pengguna muda terhadap
pemakanan adalah rendah, ini dapat dikatakan bahawa pengguna muda mempunyai
tahap kefahaman yang rendah atau lemah terhadap maklumat pemakanan. Sebagai
akibatnya, pengguna muda akan membuat pemllihan makanan yang tidak tepat
dalam kehidupan seharian mereka.
3
Kekurangan pemakanan boleh mengakibatkan perkembangan kognitif dan
pencapaian akademik yang lemah dikalangan kanak-kanak dan juga menyebabkan
tahap keupayaan bekerja dan produktiviti yang rendah dikalangan orang dewasa.
Penyakit berkaitan dengan pemakanan yang semakin menjadi-jadi seperti diabetes,
penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi dan obesiti akan menyebabkan
kematian dan kos penjagaan kesihatan negara semakin meningkat (Pelan Tindakan
Pemakanan Kebangsaan Malaysia, 2005).
Selain itu juga, terdapat faktor-fakor yang menyumbangkan ke arah masalah
kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan dikalangan pengguna muda ini.
Tabiat pemakanan golongan muda ini dipengaruhi oleh tiga faktor penting. Faktor
pertama adalah faktor dalaman atau diri sendiri pengguna muda tersebut. Faktor
kedua adalah faktor persekitaran yang hanya merangkumi keadaan sekeliling
berdekatan dengan pengguna muda dan faktor ketiga adalah faktor makrosistem
yang merangkumi persekitaran keseluruhan yang luas sekali ruang lingkupnya tanpa
ada batasan dan bukan hanya tertumpu pada persekitaran sekeliling individu itu
sahaja.
Sebagai contoh beberapa faktor peribadi atau diri sendiri yang mempengaruhi
dalam kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan seperti tabiat dan sikap
pengguna muda, tradisi makanan yang diamalkan serta pegangan agama dan
kepercayaan yang dimiliki oleh pengguna muda tersebut. Selain itu juga, contohcontoh faktor persekitaran seperti pengaruh ibu bapa dan keluarga terhadap
pengguna muda, kawan-kawan persekitaran, nilai budaya serta keadaan sosial
pengguna muda itu sendiri. Contoh-contoh bagi faktor makrosistem pula adalah
seperti kepesatan industri makanan yang berlaku, kepesatan industri pengiklanan
dan juga pertambahan gerai-gerai makanan segera yang begitu membangun.
Oleh itu, dalam kajian ini, penyelidik akan mengkaji tentang kesedaran
pemakanan dan pemilihan makanan dikalangan pengguna muda bagi daerah Kota
Kinabalu dan mempunyai kaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi
pengguna muda tersebut dari aspek kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan.
4
1.3
HAD-HAD DALAM PENYEUDIKAN
Oalam kajiselidik ini, penyelidik ingin mengkaji tentang kesedaran pemakanan dan
pemilihan makanan dikalangan pengguna muda dan beberapa faktor yang berkaitan
dalam mempengaruhi pengguna muda ini. Jika dilihat, penyelidik ingin mengkaji
tahap kefahaman pengguna muda terhadap tajuk ini dan juga faktor-faktor berkaitan
yang melibatkan pelajar-pelajar diantara 13 tahun hingga 19 tahun.
Para responden yang diberikan soalan kaji selidik ditentukan dengan penilaian
penyelidik dan mereka yang diberikan soalan adalah dikalangan para responden yang
dikategorikan dalam kekurangan berat badan, normal, berlebihan berat badan dan
obesiti berdasarkan pemerhatian. Oi sini, terdapat halangan dalam kajian kerana
penyelidik
hanya
mampu
membuat pemerhatian
ke
atas
responden
yang
dikategorikan kekurangan berat badan, normal, berlebihan berat badan dan obesiti.
Tetapi, selepas pengiraan penentuan Indeks Jisim Tubuh (8MI) melalui maklumat
berat dan tinggi yang diperolehi daripada soalan kajiselidik, penyelidik dapat
mengetahui kedudukan sebenar responden. Formula 8MI adalah seperti di bawah:
8MI =
berat (kilogram)
tinggi 2 (meter)
Oleh kerana peringkat umur yang dikaji adalah golongan muda maka,
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menetapkan persentil tertentu bagi
setiap umur dan berat
khusus untuk lingkungan umur dua hingga 20 tahun.
Persentil bagi lelaki dan perempuan adalah berbeza antara satu sama lain. Rujukan
standard · yang digunakan ialah The National Center for Health Statistics (NCHS).
Kemudian Indeks Jisim Tubuh (8MI)
subjek dibandingkan dengan pengkelasan
Indeks Jisim Tubuh (8MI) mengikut persentil oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia
(WHO) (Mimalini
et 81, 2007). Contoh graf pertumbuhan adalah seperti Lampiran F
bagi responden lelaki dan Lampiran G bagi responden perempuan. Pengelasan
Indeks Jisim Tubuh (8MI) mengikut persentil diringkaskan dalam jadual di bawah:
5
JaduaI1.1: Pengelasan Indeks Jisim Tubuh (8MI) mengikut persentll
Ringkasan
Persentil Ke
Kurang dan sama dengan lima
Lebih lima hingga kurang 85
Lebih dan sama 85 hingga
Pengelasan
< 5 persentil
Kekurangan berat badan
> 5 hingga <85
Normal
> 85 hingga <95
Berlebihan berat badan
>95
Obesiti
kurang 95
Lebih dan sama 95
Sumber: Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) (2000)
Seterusnya, nilai Indeks Jisim Tubuh (8MI) yang diperolehi dari pengiraan
setiap responden lelaki dan perempuan dikelaskan mengikut persentil Indeks Jisim
Tubuh (8MI) kepada umur sepertl dalam Jadual1.2 dan Jadual1.3 di bawah:
Jadual 1.2: Pengelasan Indeks Jisim Tubuh (8MI) mengikut persentil bagi responden
lelaki berumur 13 hingga 19 tahun
Umur/
< 5persentll
>5 hlngga < 85
14 tahun
15 tahun
16 tahun
hlngga
>95
<95
Persentil
13 tahun
>85
15.93 dan
15.94 hingga
21.78 hingga
25.10 dan ke
ke bawah
21.77
25.00
atas
16.49 dan
16.50 hingga
22.60 hingga
25.98 dan ke
ke bawah
22.59
25.97
atas
17.08 dan
17.09 hingga
23.39 hingga
26.77 dan ke
ke bawah
23.38
26.76
atas
17.68 dan
17.69 hingga
24.15 hingga
27.51 dan ke
ke bawah
24.14
27.52
atas
6
17 tahun
18 tahun
19 tahun
18.28 dan
18.29 hingga
24.88 hingga
28.20 dan ke
ke bawah
24.87
28.19
atas
18.89 dan
18.90 hingga
25.66 hingga
28.96 dan ke
ke bawah
25.65
28.95
atas
19.36 dan
19.37 hingga
26.30 hlngga
29.66 dan ke
ke bawah
26.29
29.65
atas
Sumber: Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) (2000)
Jadual 1.3: Pengelasan Indeks Jisim Tubuh (8MI) mengikut persentil bagi responden
perempuan berumur 13 hingga 19 tahun
Umur/
< 5persentil
>5 hingga < 85
Persentil
13 tahun
14 tahun
15 tahun
16 tahun
17 tahun
>85
hingga >95
<95
15.85 dan
15.86 hlngga
22.51 hingga
26.22 dan ke
ke bawah
22.50
26.21
atas
16.37 dan
16.38 hingga
23.29 hingga
27.18 dan ke
ke bawah
23.29
27.17
atas
17.08 dan
17.09 hingga
23.39 hingga
26.77 dan ke
ke bawah
23.38
26.76
atas
17.37 dan
17.38 hingga
24.62 hingga
28.84 dan ke
ke bawah
24.61
28.84
atas
17.81 dan
17.80 hlngga
29.16 hingga
29.57 dan ke
ke bawah
25.15
29.56
atas
7
18 tahun
18.16 dan
18.17 hingga
25.64 hlngga
30.27 dan ke
ke bawah
25.64
30.26
atas
18.39dan
18.40 hlngga
26.07 hingga
30.97 dan ke
ke bawah
26.06
30.96
atas
19 tahun
Sumber: Pertubuhan Keslhatan Dunla (WHO) (2000)
Penyelidik mengambil para respond en dari aspek pemerhatian
untuk
dikategorikan sebagai kekurangan berat badan, normal ataupun berlebihan berat
badan kerana penyelidik tidak mengetahui tahap kefahaman para responden ini
terhadap keseclaran pemakanan dan pemilihan makanan adalah sama ataupun tidak.
Maka dengan itu, penyelidik mengambil semua peringkat dalam kelas Indeks Jisim
Tubuh (8MI) untuk dijadikan sebagai responden.
1.4
OBlEKTIF
a.
Menjalankan kajian untuk menentukan tahap kefahaman pengguna muda dari
aspek keseclaran pemakanan dan pemilihan makanan yang berada pada satu
tahap diantara tahap amat baik, baik, sederhana, lemah ataupun amat lemah.
b.
Mengkaji faktor-faktor yang menyumbangkan ke arah permasalahan di dalam
keseclaran pemakanan dan pemilihan makanan pengguna muda.
1.5
HIPOTESIS
Tahap kefahaman pengguna muda terhadap kesedaran pemakanan dan pemilihan
makanan adalah berada pada tahap amat lemah kerana terdapat faktor-faktor yang
menyumbangkan ke arah aspek kefahaman pengguna muda tersebut.
1.6
SUMBANGAN KAlIAN
Objektif utama dalam kajian ini adalah ingin melihat tahap kefahaman pengguna
muda terhadap kesedaran pemakanan dan pemillhan makanan dlsamping terdapat
faktor-faktor yang dikaitkan dengan kesedaran pemakanan dan pemilihan makanan
tersebut. Dengan penyiapan kajian ini, maka dapat dilihat tahap kefahaman
8
RUlUKAN
Achterberg, C. L. Ozgun, M. A. P. McCoy, J. & Getty, V. M. 1984. Better Eating for
Better Health: Instrvctur ""s Guide and Participant ™S Packs:.. Washington:
American Red Cross.
Adams, L. Amos, M. Munro, J. 2002. Promoting Health Politics and Practise. London:
Saga Publicatioa Ltd.
Aguillon, D. B. Caedo, M. M. Amold, J. C. & Engel, R.W. 1982. The Relationship of
Family Characteristics to The Human Nutritional Status of Pre-School Children.
Food and Nutrition Bulletin. 4: 5-10.
Akmaliza Alias. 2003. Pel'bandingan Tabiat Makanan dan Pemakanan yang
Mengakibatkan Teljad/nya Obesiti di Kalangan Kanak-Kanak antara
Kemaman, Terengganu dan Kota Kinabalu Sabah. Tesls Sarjana Muda.
Universiti Malaysia Sabah.
Amir, H.B. 1989. Kaedah Kuantitatif Suatu Pergerakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Anon. 1999. Health Guide Malaysia. Medi Malaysia Intemational Group.
Bao, Y. Solomon, R. S. Jiao, L. Silverman, D. T. & Subar, A. F. 2008. Added Sugar
and Sugar-Sweetened Foods and Beverages and The Risk of Pancreatic
Cancer In The National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. The
American Joumal of Gin/cal Nutrition. 88: 431-440.
Bigler. L. Y. Kaufman, M. Gerhold, C & Drummond, J. C. 1987. Crisis in Food,
Nutrition and Health. Joumal American Dietetion Association. 74: 310.
Brown, J. E. Isaacs, J. S. Krinke, U. B. Murtaugh, M. A. Sharbaugh, C. Stang, J. &
Wooldridge, N.H. 2005. Nutrition Through The life Cycle. ;?d edition. United
States: Thomson Learning Inc.
68
Brown, K. Mdlveen, H. Strugnell, C. 2005. Nutritional Awareness and Food
preferences of Young Consumer. Joumal of Nutrition and Food ScIence. 30:
230-235.
Bums, S. G. 2003. Study Guide Nutrition ScIence and Aplication.
John Wiley & Sons Inc.
4'" edition. America:
Bury, S. Dorsel. 1995. The New Book of Food Combining. A Completely New
Approach to Healthy Eating and Diets. Britian: Element Books Umited.
Coakes, S. J. & Steed, L 2007. SPPS Version 14.0 for Windom;. Analysis Without
Anguish. Australia: John Wiley & Sons Australia ltd.
Commuri, S. & Gentry, J. W. 2000. Opportunities of Family Research in Marketing.
Academy of Marketing Science Review.
Devaney, H. M. Grothowski, M. L & Sim, L S. 1995. Nutritional Knowledge, attitudes
and Practices of High School Graduates. Joumal American Dietetion. 66: 28.
Dossou, N. I. Wade, S. Guiro, A. T. Sarr, C. S. Diaham, B. Cisse, D. Beaut, J. P.
Chappulse, P. Hoffman, D. & Lemonnier, D. 2003. Nutritional Status of
Preschool Senegalses Children: long-Term Effect of Early Severe Malnutrition.
British Joumal of Nutrition. 90: 1123 - 1132.
Duyff, M. H. N. 2006. Individual Weight Change in Associated With Household Food
Security Status. Joumal Nutrition. 136: 1395 - 1400.
Rnk, A. 1995. The Survey Kit 2 :How To Ask Survey Questions. United State: Sage
Publications.
Rnk, A. 1995. The Survey Kit 6 :How To Sample In Surveys. United State: Sage
Publications.
69
Fink, A. 2003. How To Manage, Analyze, and Interpret Survey Data.
United State: Sage Publications.
?' edition.
Forshee, R. A. Anderson, P, A. & Storey, M. L. 2008. Sugar-Sweetened Beverages
and Body Mass Index In Children and Adolescent: A Meta-Analysis. The
American Joumal of Ginical Nutrition. 87: 1662-1671.
Friedman, J. M. 2000. Obesity in The New Millennium. Nature. 404: 632 - 634.
Geissler, C. & Traill, B. 1997. Determinants of Consumer Food Choice. Nutrition In
Europe. Nutrition Policy and Public Health in The European Community and
Models for European Eating Habits in the Threshold of The 2JSi century. 39 51.
Glew, G. 1990.European Trends in Conviviality and Eating Out. Nutritional
Adaptation to New Life Styles. 45: 92 - 103.
Gordon, S. A. Rohan, T. E. Tain, M. Terry, P. O. 2004. Glycemic Index, Glycemic
Load, and Pancreatic cancer Risk (canada). cancer causes Control 16: 431436.
Grosvenor, M. B. & Smolin, L. A. 2002. Nutrition From Science to Life. Philadelphia:
Harcourt College Publisher.
Himsworth, H. 1968. What Nurtition Really Means. Nutrition Today. 3: 18.
Ilyana Binti Ismail. 2000. Tahap Kefahaman Pemakanan dan Makanan Slhat di
Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Tesis Sarjana Muda. Universiti
Malaysia Sabah.
Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. 1999. Panduan Diet
Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Keslhatan Malaysia.
70
Johnson, H. L. Durnin, J. J. & Haycock, G.B. 1994. Nutritional status of Preschool
Children and The Related Factors. Indian Joumal Nutritional Dietetion. 15:
233.
Kementerian Pelajaran Malaysia. 2008. Senaral Sekolah Menengah Kerajaan dan
Bantuan Kerajaan Negeri Sabah Seperti Pada 31 Januari 2008.
http://www.moe.gov.my/emis/emis2/emisportaI2/doc/fckeditor/File/senaraLs
ek_08/menengah/SekMen08_Sabah.pdf
Kerr, G. Marry, G. A. & Leen, K. M. 1882. Relationships Between Dietary and
Biochemical Measures of Nutritional Status in HANES I Data. American Joumal
Oinical Nutrition. 35: 294.
Krause, M. V. & Mahan, L. K. 2003. Makanan, Pemakanan dan Terapi Diet Suriah
Abel Rahman et al, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Uang, O. B. 1985. Nutritional Knowledge and Dietary Behaviour of Housewives in The
Philipines. A Asean FoodJoumaJ. 1: 25-29.
Un M. Y. Hardinge, M. G & Gifft, H. H. 1996. Nutritional Studies of Vegetarians.
Joumal American Dietation Association. 80: 421.
Mimalini, K. Zalilah, M. S. Mun, C. Y. & Hazizi, A. S. 2007. Handbook on Nutritional
Assessment Methods. Selangor: August Publishing Sdn. Bhd.
Mohammad Raduan Mohd Ariff. 2002. Strategi Pembangunan dan Pola Penambahan
Penempatan di Pulau Bomeo. Kuala Lumpur: Universlti Malaya.
Mohd Hamln Rajlkin, Baharudin Omar, Suhaina Sulaiman. 1997. Pemakanan dan
Kesihatan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Mokdad, A. Ford, S. Bowman, B, et al. 2003. Prevalence of Obesity, Diabetes, and
Obesity-Reletad Health Risk Factors. The American Joumal of Oinical
Nutrition. 289: 76 - 79.
71
Murano, P. S. 2003. Understanding Food Science and Technology. United States:
Thomson Learning Inc.
National Centre for Health Statistics. 2000. Chronic Disease Prevention and Health
Promotion.
http://WNW.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/setlclinical/cj41c023.p
df.
National Centre for Health Statistics. 2000. Chronic Disease Prevention and Health
Promotion.
http://WNW.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/setlcllnical/cj41c024.p
df.
Nooriaini Abdullah, Noraidah Ismail, Rohitah Din, Faizah Shuib, Azlina Alias, Junedah
Sanusi, Rusnani Mamat, Kamarudin Ibrahim, Arpah Johari & Azlina Tamjet.
1994. Makanan. Dim: Rozita Mohammad Amin & Zabidi Haji Saidi.
Ensiklopedia Malaysiana. Jilid 8. Selangor: Anzagain Scln. Bhd. 175.
Kementerian Kesihatan Malaysia. 2005. Perancangan dan Pembangunan Program.
Sistem Pengawasan Makanan: Laporan Tahunan dan Aktiviti Tahun 2005
CiJwangan Pemakanan. Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan Malaysia.
Persatuan Pemakanan Malaysia. 2000. Pemakanan Sihat Lebih Mudah Dengan
Panduan Diet Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan Malaysia.
Piaw, C.Y. 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Buku 1. Kaedah Penyelidikan.
Kuala Lumpur: McGraw-Hili (Malaysia) Setn. Bhd.
Piaw, C.Y. 2006. Kaedah dan Sfiltistik Penyelidikan. Buku 2. Asas Statistik
Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hili (Malaysia) Scln. Bhd.
Rachael, D. Heindl, 1. Loureiro, Perez-Rodrigo, C. Snel, J. & Warnking, P.1998.
Healthy Eating for Young People in EUrope. A School-Based Nutrition
Education Guide. European: International Planning Committee.
72
Rainville, A. J. Choi, K. & Brown, D. M. 2005. Healthy School Nutrition Environment:
View of Foodservices Personnel Compared to Other School Personnel. The
Joumal of Child Nutrition and Management
Rousset, G. Mirand, P. P. Brondolini, M. Martin, J. F. & Boirie, Y. 2003. Daily Protein
Intakes and Eating Patterns in Young and Elderly French. British Joumal of
Nutrition. 90: 1107 -1115.
Sanders, D. H. 1995. Statistics: A First Course.
Inc.
51' edition. United State:
McGraw-Hili,
Sufina Binti Sumsu @ Samsu. 2003. Status Pemakanan Pelajar-Pelajar Sekolah
Menengah Kebangsaan Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Tesis Sarjana Muda.
Universlti Malaysia Sabah.
Supranto, J. 1994. Statistilv Teori dan Aplikasi. Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama.
Storey, M. L. Forshee, R. A. Anderson, P. A. 2006. Beverages Consumption In The US
Population. Joumal American Dietetion Association. 106: 1999 - 2000.
Thomas, J. A. & call, D. L. 1973. Eating Between Meals- A Nutrition Problem Among
Teenagers? Nutrition Revision. 31: 137.
Townsend, C. E., Roth, R. A., 2002. Nutrition and Diet Therapy. jh edition. Delmar
Publisher: Amerika Syarikat.
U.S. Department of Health, Education and Welfare. 1973. Health Services and Mental
Health Administration, Center for Disease Control, Atlanta. Ten State
Nutrition Survey. 1968 - 1970.
Viana, V. Sinde, S. & Saxton, J. C. 20OS. Children's Eating Behaviour Questionnaire:
Association with BMI in Portuguese Children. British Joumal of Nutrition. 100:
445-450.
73
Wyshak, J. 2000. Eating Behaviour and Obesity. Obesity Revision. 8: 73 - 75.
Wardlaw, G. Hampl, S. & Disilvestro, R. A. 2004. Perspectives in Nutrition.
Americas: McGraw-Hili Inc.
tJh edition.
Williams, S. R. 1999. Essential of Nutrition and Diet Theraphy. ;'h edition. Mosby:
Missouri.
Young, C. M. Berresford, K. & Waldner, B. G. 1998. What homemaker knows about
Nutrition. Relation of Knowledge to Practice. Joumal American Dietetion. 32:
321
Zainnodin, J. Mokhtar, A. 1988. Pengenalan Kebarangkalian dan Statistik. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
74

Similar documents

Berat Badan - Nutrition Month Malaysia

Berat Badan - Nutrition Month Malaysia (termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol darah), diabetes dan kanser. Oleh itu, sangat penting bagi kita bergerak lebih aktif dalam kehidupan seharian. Panduan Kecerga...

More information