двоброј 21/22 - март 2009. године

Comments

Transcription

двоброј 21/22 - март 2009. године
INFORMATOR O RADU I @IVOTU GRADSKE OP[TINE
PROLE]NI DVOBROJ 21-22 • 31. MART 2009.
OP[TINSKI INFORMATOR „SAVSKI VENAC”
U OVOM BROJU
4-8
Dve sednice Skup{tine op{tine
KOMISIJA I SREDSTVA ZA STRATE[KI PLAN
10
Zavr{eno renovirawe dela I op{tinskog sprata
POVRATAK U BAZU
11
Podzemni prolaz na Zelenom vencu
S MUZIKOM BEZ KARTONSKIH TEZGI
12
Uspe{ni rezultati kao putokaz
„TAJNI KUPCI“ POSETILI OP[TINU
13
Na mestu oronule biv{e O~ne klinike
NAJMODERNIJA KLINIKA U VI[EGRADSKOJ
15
Akcija „Za zeleniji Beograd 2009“
NAGRADE VE] ^EKAJU NAJBOQE
10
15
16
16-18
Investicije
^EKAJU]I PROLE]E I MINI-PROJEKTE
22-23
Kancelarija za mlade
PROJEKAT „MLADI SAVSKI VENAC“
24-25
Promocija monografije u Skup{tini grada
KWIGA ZA SVAKOG KO VOLI BEOGRAD
22-23
24-25
36
Konferencija za {tampu u Op{tini
SKUP UROLOGA NA SVETSKOM NIVOU
39
Akcija „Naj-nastavnik na Savskom vencu“
U^ENICI IZABRALI – OP[TINA NAGRADILA
39
OP[TINSKI INFORMATOR SAVSKI VENAC
Osniva~ i izdava~: Gradska op{tina Savski venac
Izlazi tromese~no
Priprema i ure|uje Odsek za informisawe:
Du{ko Antoni}, glavni i odgovorni urednik,
Sne`ana Mikavica i Branka Mari} (novinari),
\or|o Vukoje (foto-reporter)
Savet za informisawe: Milan Avramovi},
Zoran \or|evi}, Danilo Ra~i},
Mihajlo Ruvidi} i Predrag [ejat
Grafi~ko ure|ewe: Velimir Brankovi}
[TAMPA: [tamparija „Politika A. D.”
Adresa redakcije: Kneza Milo{a 69
Tel: 20-61-889, 20-61-884, 20-61-887 • Tel/faks: 26-43-490
E-mail: [email protected]
Sve informacije vezane za gasifikaciju,
izvode iz mati~nih kwiga, komunalne teme,
ostvarivawe svojih prava i druge odgovore na pitawa
iz delokruga op{tine gra|ani mogu dobiti
u Op{tinskom KOL-CENTRU, tel: 36-02-380
ili preko E-MAIL-a: [email protected]
Akcija „Gra|anin – inspektor“, KOL-CENTAR 36-02-850
Informacije o Gradskoj op{tini Savski venac
mo`ete na}i i na Veb-sajtu: www.savskivenac.org.yu
Ako, putem SMS poruke, `elite da postavite pitawe
predsedniku op{tine – u tekstu poruke otkucajte
SV, razmak, tekst poruke, i po{aqite na broj 6633
(va`i za 063, 064 i 065)
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 3
SKUP[TINA OP[TINE
etvrta sednica Skup{tine op{tine
Savski venac, odr`ana je uo~i Nove
godine, 29. decembra 2008. godine,
„pokrila je“ dve tre}ine planiranog dnevnog reda, dok su preostale ta~ke odlo`ene za narednu sednicu. Na ovoj sednici
usvojene su: Odluka o izmeni i dopuni Odluke o buxetu Gradske op{tine Savski venac za 2008. godinu, Odluka o odobravawu
realizacije prenetih neizmirenih obaveza iz ostvarenog i prenetog vi{ka prihoda, kao i Odluka o buxetu Gradske op{tine Savski venac za 2009. godinu.
U obrazlo`ewu Odluke o buxetu za 2009.
godinu ka`e se da je odlukom o obimu
sredstava za vr{ewe poslova Grada i
gradskih op{tina i utvr|ivawu prihoda
koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim op{tinama, za 2009. godinu, op{tini Savski
venac balansiran ukupni obim sredstava u iznosu od 718.175.000 dinara. Obim
sredstva za op{tu potro{wu je 405.086.000
^
Novogodi{wa skup{tina
BUXET ZA 2009. GODINU
USVOJEN KRAJEM DECEMBRA
dinara, 128.000.000 iznose sredstva za
kapitalna ulagawa, dok je za namensku
potro{wu odre|eno 185.089.000 dinara.
Ostali deo novca je raspore|en buxetskim korisnicima, kako direktnim (Skup{tina op{tine, Predsednik op{tine, Op{tinsko ve}e i Op{tinska uprava), tako
i indirektnim (JP „Poslovni prostor“,
DKC „Majdan“ i Fond „Isidora Sekuli}“).
Op{tini Savski venac opredeqena su i
dodatna sredstva za nove nadle`nosti
u iznosu od 31.256.101. Oblasti u kojima
su gradske op{tine dobile nove nadle`nosti su: socijalno-humanitarni rad i pomo} licima sa posebnim potrebama, Kancelarija za mlade, ekologija, sport i rekreacija, kultura, pred{kolsko i osnovno obrazovawe.
Odbornici su na ovoj sednici usvojili
i Odluku o op{tinskoj upravi gradske op{tine Savski venac. Razlozi za dono{ewe nove Odluke su sadr`ani u potrebi
wenog usagla{avawa sa novim statutom
op{tine, koji sadr`i nova re{ewa u pogledu na~ina izbora, nadle`nosti i me|usobnih odnosa organa Op{tine i na druga~iji na~in definisana pitawa koja su
od zna~aja za ostvarivawe nadle`nosti
i funkcionisawe Op{tinske uprave.
Pored ovih usagla{avawa sa novim re{ewima iz Statuta Op{tine, zna~ajna novina u novoj Odluci o Op{tinskoj upravi
je obrazovawe jednog novog odeqewa. To je
Odeqewe za javne nabavke i investicije,
koje je do sada bilo odsek u okviru Odeqewa za finansije, javne nabavke i investicije. Pored ovoga, obrazovan je i novi
4 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
odsek u sastavu Odeqewa za imovinskopravne i stambene poslove.
Skup{tina op{tine je zatim usvojila
Odluku o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primawima op{tinskih
odbornika i platama lica koje bira, imenuje i postavqa Skup{tina op{tine Savski venac. Izmena ove odluke predlo`ena je radi wenog usagla{avawa sa Statutom op{tine Savski venac, kao i radi pre-
ciznijeg i jasnijeg definisawa pojedinih
odredbi postoje}e odluke.
Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni Odluke o utvr|ivawu zakupnine za poslovni prostor na kome pravo kori{}ewa
ima op{tina Savski venac, a zatim i Re{ewe o davawu saglasnosti na godi{wi
program poslovawa JP „Poslovni prostor Savski venac“ za 2009. godinu.
S. Mikavica
USVOJEN POSLOVNIK O RADU SO
astavak ~etvrte sednice SO, od 29.
decembra 2008, koja je zbog predugog trajawa prekinuta, odr`an je
26. marta 2009. godine, neposredno pred
odr`avawe redovne, pete sednice Skup{tine op{tine.
Odbornici su na nastavqenoj sednici usvojili novi Poslovnik Skup{tine
Gradske op{tine Savski venac. Poslovnik je usvojen sa osam prihva}enih amandmana, dok ostalih dvadeset nije u{lo
u kona~ni tekst Poslovnika (predlaga~i su sami odustali od deset predlo`enih amandmana).
U obrazlo`ewu teksta novog Poslovnika ka`e se da su razlozi za wegovo dono{ewe sadr`ani u potrebi wegovog
usagla{avawa sa Statutom gradske op{tine Savski venac, koji je SO usvojila
na sednici od 14. novembra 2008. godine, a koji je stupio na snagu 25. novem-
N
bra. U tekstu novog Poslovnika, obzirom
da je privremenim poslovnikom ve} izvr{eno odre|eno usagla{avawe sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o
lokalnim izborima, zadr`an je veliki
broj odredbi privremenog poslovnika,
samo {to su one preciznije i pravno-tehni~ki ispravnije formulisane.
Novinu u odnosu na privremeni poslovnik predstavqaju odredbe koje se
odnose na predstavqawe Skup{tine od
strane predsednika Skup{tine (~lan 2),
na pe~at skup{tine (~lan 3), obavezu
predsedavaju}eg da nakon utvr|ivawa
rezultata glasawa podnosi Skup{tini
izve{taj o rezultatima glasawa (~lan
15), na~in izbora predsednika Op{tine, zamenika predsednika i ~lanova Op{tinskog ve}a (~lan 21), kao i nadle`nost predsednika stalnog radnog tela.
Novinu predstavqa i obrazovawe novog
SKUP[TINA OP[TINE
STRATE[KI PLAN OP[TINE
N
a sednici Skup{tine op{tine, 29.
decembra, odbornici su usvojili
Zakqu~ak o pristupawu, izradi i
obrazovawu Komisije za izradu Strate{kog plana razvoja Gradske op{tine Savski venac. Izabrani ~lanovi Komisije
su: Milo{ Kova~evi}, predsednik, Vlada
Mili}, Nemawa Peri{i}-Petovar, Vladimir Radosavqevi} i Du{an Jefti}.
Zadaci ove komisije su:
– da utvrdi dinamiku i rokove za pripremu Strate{kog plana razvoja op{tine i vr{i kontrolu izvr{ewa poslova
na wegovoj pripremi;
– pripremi poziv za izbor strate{kog
partnera-konsultanta za izradu Plana,
u~estvuje u postupku za wegov izbor i
priprema predlog Op{tinskom ve}u
– ukqu~uje, u saradwi sa stru~nim konsultantom, u izradu strate{kog plana,
sve predstavnike gra|ana u op{tini Savski venac, privredne subjekte, nevladin
sektor, medije, interesne grupe sa teritorije lokalne zajednice, gra|ane, a sve
u ciqu stvarawa op{teg konsenzusa po
pitawu strategije razvoja;
– koordinira i prati rad organa i
slu`bi Op{tinske uprave, javnog preduze}a, ustanova i drugih, ~iji je osniva~
Op{tina, vezano za pripremu i izradu
osnove za dono{ewe Strate{kog plana
i izradu analize stawa u Op{tini;
– ostvaruje neposrednu saradwu sa
stru~nim saradnikom-konsultantom, wegovim ovla{}enim predstavnicima i ekspertima, koje je anga`ovala u obavqawu
ovih poslova, a u vezi pripreme Strate{kog plana.
Komisija je du`na da periodi~no, a najmawe jedanput u tri meseca, obave{tava
Op{tinsko ve}e, a po potrebi i Skup{tinu, o dinamici poslova vezanih za iz-
Aleksandar Pavlovi}
skup{tinskog radnog tela – Saveta za
pra}ewe primene eti~kog kodeksa i utvr|ivawe wegove nadle`nosti (~lan 69),
obrazovawe posebnih i povremenih
skup{tinskih radnih tela (~lanovi 7981), pitawa o kojima se odlu~uje apsolutnom ve}inom (~lan 104), odredbu vezanu za sprovo|ewe javne rasprave
(~lan 122), odredbe vezane za postupak
raspisivawa op{tinskog referenduma
(~lanovi 135-137), prisustvovawe gra|ana sednicama Skup{tine kada se raspravqa o pitawima od zna~aja za ostvarivawe nacionalne i rodne ravnopravnosti (~lan 145), kao i objavqivawe na
internet prezentaciji (~lan 150).
Usvojeni poslovnik sadr`i i ve}i broj
~lanova (163) u odnosu na privremeni
poslovnik (142). Pored novih ~lanova,
pomenutih do sada, pove}awe broja ~lanova nastalo je i razdvajawem pojedinih ~lanova postoje}eg poslovnika u vi{e ~lanova u ciqu preciznijeg, jasnijeg i pravno-tehni~ki ispravnijeg regulisawa pojedinih pitawa.
U nastavku sednice, odbornici su tajnim glasawem, u skladu sa ~lanom 115.
Statuta Skup{tine op{tine Savski venac, izabrali zamenika predsednika SO.
Izabrani zamenik je Aleksandar Pavlovi}, ro|en 1972, programer, ~lan Liberalno-demokratske partije.
Na ovoj sednici razre{ena je Qubica
Popovi}, predsednik Nadzornog odbora
JP „Poslovni prostor Savski venac“ ove
funkcije, zbog ostavke, koja je usledila
nakon wenog izbora za ~lana Op{tinskog ve}a. Na ovu funkciju imenovan je
Miodrag @ivi}, diplomirani ekonomista iz Beograda.
S. M.
radu Strate{kog plana razvoja Op{tine,
a po zavr{etku posla podnosi Op{tinskom ve}u i Skup{tini izve{taj o radu.
Na petoj sednici SO, 26. marta, odbornici su usvojili Odluku o finansirawu
Projekta „Strate{ki plan razvoja Op{tine“ u 2009, u iznosu od pet miliona
dinara, iz ostvarenog i prenetog vi{ka
prihoda, koji je ostvaren iznad klasi~nog obima buxeta op{tine Savski venac.
Milo{ Kova~evi}
– U nerednih devet meseci pripreme
za realizaciju projekta odvija}e se u sedam etapa (jedna od prvih je izbor strate{kog partnera) i sve }e se raditi veoma transparentno, – rekao je Milo{ Kova~evi}, ~lan Op{tinskog ve}a i predsednik Komisije za izradu strate{kog
plana, obrazla`u}i Odluku i isti~u}i
da }e u ovom velikom poslu biti va`an
anga`man svakog odbornika.
Odbornik Du{an Jefti} (DS) je u diskusiji naglasio da je ovaj projekat, odnosno izrada strate{kog plana Op{tine
ogromna {ansa da se ne{to vredno ostavi budu}im pokoqewima. Jefti} je
istakao da to predstavqa i privilegiju i odgovornost i pozvao sve odbornike
da uzmu u~e{}e u ovom projektu, kako bi
Savski venac uredili tako da budu}im
nara{tajima u amanet bude ostavqeno
ne{to zaista dobro i vredno.
Na pitawe opozicije u kom obimu i {ta
}e se to razvijati na Op{tini, Milo{
Kova~evi} je rekao da }e konkretni ciqevi i zadaci Strate{kog plana biti
prezentovani odbornicima ve} na narednoj sednici, i da }e oni biti ukqu~eni
u, kako je rekao, svaki korak realizacije projekta. [to se ti~e izbora strate{kog partnera, prema wegovim re~ima,
najverovatnije }e se i}i na poziv, jer }e
se birati proverene institucije, tako da
se ne}e rizikovati. Kova~evi} je naglasio i da ekonomska kriza ne}e uticati
na realizaciju ovoga projekta, a da }e
sam Strate{ki plan privla~iti investicije u op{tinu Savski venac. S. M.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 5
SKUP[TINA OP[TINE
IZVE[TAJ NVO
USVOJEN JEDNOGLASNO
eta, redovna sednica Skup{tine op{tine, odr`ana je 26. marta 2009,
godine, neposredno nakon zavr{etka nastavka prethodne, ~etvrte sednice
Skup{tine op{tine.
Sednica, kojom je predsedavao Branislav Beli}, predsednik SO, po~ela je
P
Milan Avramovi}
Na ovoj sednici potvr|en je odborni~ki mandat Milanu Avramovi}u, saobra}ajnom tehni~aru, ro|enom 1980. godine, iz Beograda (ina~e i narodnom poslaniku), sa izborne liste „Srpska radikalna stranka – Tomislav Nikoli}“. Ovaj
odborni~ki mandat SRS je dobila podno{ewem ostavke Dobrile Petrovi} na
funkciju odbornika, na prethodnoj sednici SO.
6 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
predlogom \or|a Mi{kovi}a, ~lana SRS,
da se u dnevni red uvrsti oduzimawe mandata za petoro odbornika, nekada{wih
~lanova SRS, a sada ~lanova SNS.
Ovaj predlog odbornici nisu prihvatili, a predsedavaju}i, Branislav Beli}
je objasnio da je ~itav „slu~aj“ sa mandatima trenutno na sudu, odnosno da sudski
organi treba da ga razre{e, za {ta su se,
kako je naglasio, zavr{etkom ~etvrte sednice SO stekli pravni uslovi.
Izve{taj o relizaciji projekta nevladinih organizacija finansiranih iz buxeta gradske op{tine Savski venac u 2008.
godini jedini je dokument na sednici koji je jednoglasno izglasan.
Izbor nevladinih organizacija, kao i
projekti i akcije koji su nakon izbora usledili, pohvaqen je i od strane opozicije. Ina~e, da podsetimo, za finansirawe
projekta nevladinih organizacija u 2008.
godini Op{tina je izdvojila tri miliona dinara, a zatim izabrala sedam projekata istog broja nevladinih organizacija koji su ispuwavali kompletne uslove
javnog konkursa, koji je prethodno raspisan. Projekti su se odnosili na socijalno-humanitarne aktivnosti, omladinski
aktivizam, kao i ekoligiju i za{titu `ivotne sredine i gra|ana.
Svih sedam izabranih NVO-a dostavilo je, u skladu sa ugovorima, zavr{ne narativne i finansijske izve{taje u pisanoj i elektronskoj formi u zadatom roku,
i na osnovu wih je konstatovano da su sve
organizacije realizovale planirane
projektne aktivnosti i odobrena sredstva utro{ila namenski, odnosno u roku
ispunile obaveze prema op{tini Savski
venac.
S. Mikavica
Dubravka Petkovi}-Radeka
Skup{tina op{tine je na petoj sednici izglasala Re{ewe o postavqewu javnog pravobranioca op{tine Savski venac. Na ovu funkciju ponovo je postavqena Dubravka Petkovi}-Radeka, dosada{wi javni pravobranilac. Radeka je
na ovu funkciju postavqena na period
od ~etiri godine, po~ev od 30. marta
2009. godine.
Dubravka Petkovi}-Radeka, diplomirani pravnik, ro|ena je 1961. godine u
Zadru. Na mestu Javnog prvobranioca u
op{tini Savski venac nalazi se od maja 2001. godine, a wen ponovni izbor dovoqno govori o tome kako je ovaj posao
radila do sada.
SKUP[TINA OP[TINE
SAV POSLOVNI PROSTOR U
OKVIRU JAVNOG PREDUZE]A
a sednici Skup{tine op{tine, 26.
marta, Javnom komunalnom preduze}u „Poslovni prostor“, ~iji je osniva~ SO Savski venac, posve}eno je nekoliko ta~aka dnevnog reda. Uvodno izlagawe u vezi svih ovih ta~aka imao je Branislav Pej~i}, direktor ovog JKP, na ~ije
izlagawe, kao ni na izve{taj, nije bilo
pitawa i primedbi.
N
2009. godinu. ^lanom 25. ovog zakona odre|eno je da se plate zaposlenih, koji se
finansiraju iz buxeta jedinica lokalne
samouprave, ra~unaju tako da se masa sredstava ispla}enih u 2008. godini uve}ava
najvi{e do 7,8 odsto. Tako|e, ~lanom 28.
ovog zakona, navedeno je da se ne}e vr{iti obra~uni i isplata bo`i}nih, godi{wih i jubilarnih nagrada i drugih vrsta
nagrada i bonusa predvi|enih posebnim
i pojedina~nim kolektivnim ugovorima za
direktne i indirektne buxetske korisnike sredstava buxeta Republike Srbije.
Odbornici SO su zatim usvojili Re{ewe o davawu saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP „Poslovni prostor Savski venac“, koju je Upravni odbor ovog preduze}a doneo 27. januara 2009. godine.
Statut je izmewen, kako bi se usaglasio
sa Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o
osnivawu JP „Poslovni prostor Savski
venac“, koju je SO izglasala 14. novembra
2008. godine, a kojom je broj ~lanova Upravnog odbora ovog preduze}a pove}an sa
osam na devet.
Nakon ovog re{ewa, usvojena je ispravka Odluke o izmeni Odluke o utvr|ivawu
zakupnine za poslovni prostor, na kome
pravo kori{}ewa ima op{tina Savski
venac. Gre{ka je nastala u tabelarnom delu Odluke, gde je umesto cene zakupa za
prozvodne hale za 2009. godinu, stavqena
neka druga vrednost.
U delu sednice, u kome su usvajani izve{taji o radu, usvojen je i Izve{taj o radu
JP „Poslovni prostor Savski venac“ za
period januar-decembar 2008. godine.
S. Mikavica
USVOJENI IZVE[TAJI O RADU
a sednici, 26. marta, usvojeni su izve{taji o radu svih {est odeqewa
i dve slu`be Op{tinske uprave za
2008. godinu. O izve{tajima se raspravqalo u objediwenoj raspravi, dok su usvajani pojedina~no.
Du{an Din~i}, na~elnik op{tinske
uprave Savski venac, govorio je o zadacima i ciqevima Uprave u narednom periodu. Prvi i glavni zadatak je poboq{awe kvaliteta rada sa gra|anima. Iako su,
prema wegovim re~ima, a`urnost i kvalitet re{ewa Uprave dobri, uvek ima
prostora da budu jo{ boqi, a posebno }e
se raditi na wihovom ubrzavawu.
Slede}i va`an zadatak je, kako je rekao, uspostavqawe objediwenog informacionog sistema u Op{tini, kao i postavqawe internet elektronske pisarnice do kraja godine.
Din~i} je istakao i racionalizaciju
broja zaposlenih u Upravi kao jedan od
va`nih zadataka, koji }e se sprovesti u
saradwi sa Republikom i Gradom.
Govore}i o kvalitetu rada sa gra|anima, na~elnik Op{tinske uprave je rekao
da je op{tina Savski venac prva dr`avna ustanova koja je unajmila specijalizovanu agenciju da tajno kontroli{e rad
zaposlenih i wihov odnos sa gra|anima.
Rezultati su veoma dobri i prevazi{li
su o~ekivawa ~elnika Op{tine, istakao
je Din~i}, ali dodao da uvek ima mogu}nosti za poboq{awe.
N
Branislav Pej~i}
Odbornici su prvo usvojili Odluku o
prenosu poslovnog prostora i kioska kojima gazduje op{tina Savski venac, na gazdovawe JP „Poslovni prostor Savski venac“. U obrazlo`ewu ove odluke ka`e se
da je op{tina Savski venac 1992. godine,
svojom odlukom, osnovala javno preduze}e, ~ija je osnovna delatnost – upravqawe i izdavawe poslovnog prostora. Nakon osnivawa ovog preduze}a, jedan deo
poslovnog prostora (mahom onog u mesnim
zajednicama i sl.) je ostao u fondu op{tine Savski venac.
Radi racionalnijeg i efikasnijeg poslovawa, kao i rastere}ewa Odeqewa za
finansije, u ~ijoj je delatnosti do sada
bilo gazdovawe tim poslovnim prostorom, odlu~eno je da se sav poslovni prostor gradske op{tine Savski venac prenese na JP „Poslovni prostor Savski
venac“. Skup{tina je, nakon ove, usvojila
i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavawa poslovnih prostorija u
zakup JP „Poslovni prostor Savski venac“, a zatim i Re{ewe o davawu saglasnosti na izmenu godi{weg programa poslovawa JP „Poslovni prostor Savski venac“ za 2009. godinu.
U obrazlo`ewu ovog re{ewa se ka`e da
je program poslovawa op{tinskog javnog
preduze}a usvojen 29. decembra 2008. godine, ali da je potrebno da se usaglasi sa
Zakonom o buxetskom sistemu za buxetsku,
Odbornici su, nakon diskusije, izglasali izve{taje o radu organa Uprave, a
zatim i Izve{taj o radu javnog pravobranila{tava op{tine Savski venac za
2008. godinu.
Du{an Din~i}
U setu izve{taja na dnevnom redu bio
je i Izve{taj o radu za 2008. godinu sa
orijentacionim programom rada i aktivnostima De~jeg kulturnog centra „Majdan“
za 2009. godinu. I ovaj izve{taj je prihva}en odborni~kom ve}inom.
S. M.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 7
SKUP[TINA OP[TINE
Godi{wi izve{taj Policijske stanice Savski venac
ODLI^NA SARADWA
OP[TINE I POLICIJE
U odnosu na 2007. godinu, ukupan kriminalitet na Savskom vencu u
pro{loj godini umawen je za 8,6%, dok je procenat rasvetqavawa
pove}an sa 64 na 66,2%.
e}ina krivi~nih dela iz oblasti su
op{teg kriminaliteta. U pro{loj godini evidentirano ih je 2. 890, {to
je za 5,8% mawe nego u 2007. Pravosu|u su
podnete prijave za 772 po~inioca, odnosno 28,9% vi{e nego u 2007. godini.
Posebna pa`wa posve}ena je suzbijawu
nasilnih krivi~nih dela, uz pretwu ili
upotrebu vatrenog oru`ja. Od 58 najte`ih
dela izdvajamo jedno te{ko i dva ubistva
sa nepoznatim izvr{iocem. Do sada je rasvetqeno ono iz februara, kada je u ulici G. Principa ubijena Qiqana Vu~eti}
Abreht i jo{ ~etiri ubistva u poku{aju,
od kojih su rasvetqena dva. Zna~ajan napredak, odnosno porast sa 54,5% na ~ak
95,4% zabele`en je u rasvetqavawu dela
sa te{kim telesnim povredama.
Najbrojnija krivi~na dela su protiv
imovine: „pozajmica“ automobila, napr.
smawena je za 42. 6%, kra|e za 12,9% i
te{ke kra|e za 9,1%. Razbojni{tva su, u
odnosu na 2007. bila u~estalija, (sa 109
na 125), a procenat rasvetqavawa iznosi
43%. Na meti su, uz pretwu oru`jem, naj~e{}e bile trgovine i prolaznici, odnosno mobilni telefoni, pa kladionice,
apoteke, benzinske pumpe, mewa~nice i
banke. U odnosu na 973 iz 2007. evidentirano je 847 kra|a, a procenat rasvetqavawa nije zanemarqiv i iznosi 75%.
Kra|a automobila izrazita je u krugu
KBC, na Dediwu i Sewaku. Rasvetqavawe ovih dela (16,5%) ote`ano je iz vi{e
razloga: prvo, oni koji se bave ovim „zanatom“ za wega su visoko obu~eni i „operi{u“ savremenom opremom. Drugo, kao po
pravilu su u naknadnom „dilu“ s vlasnicima koji otkupquju sopstvena vozila.
Pro{le godine na Savskom vencu nije
zabele`ena ni jedna otmica, ali su prevare dvostruko porasle (sa 51 na 96). „Savski venac“ je uhvatio jednog od „ekskluzivnih“ prevaranata koji je, me|u u~iwenih
50 prevara, „ure|ivao“ danske vize, „kupovao“ za klijente vozila preko „Delta korporacije“ itd.
Kroz programe „[kola“ i „[kolski policajac“, posebna pa`wa posve}ena je otkrivawu i spre~avawu krijum~arewa i rasturawa opojne droge. Akcenat je stavqan
na locirawe organizovanih grupa, a onda
na spre~avawe da se najgora savremena
bolest pribli`ava {kolama. Maloletni~ka delikvencija na Savskom vencu je ipak
u opadawu, a otkriveni po~inioci terete
se sa 141 krivi~nim delom. Mahom su to
te{ke kra|e i kra|e, razbojni{tva, te pro-
V
8 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
Vladimir Popovi}
izvodwa, dr`awe i rasturawe droge. Nasiqe u porodici i pru`awe pomo}i `rtvama, mo`da je i najdelikatnije podru~je
rada policije. U pro{loj je godini uve}ano, mahom zbog poreme}enih bra~nih odnosa.
Savski venac je pokriven velikim brojem javnih i dr`avnih objekata koji su ujedno centri tranzita, velikih i protestnih okupqawa. U izrazitoj i kompleksnoj
strukturi posetilaca i prolaznika, zabele`eno je 160 slu~ajeva drskog i nepristojnog pona{awa; 76 vre|awa, zlostavqawe i izazivawa tu~a i t.d. Karakteristi~ne ta~ke ovih slu~ajeva su Autokomanda i okolina oba stadiona, ulice G.
Principa, J. Bogdanova, A. Geprata i K.
Glavini}a, te lokali „Teatro“, „Stefan
Braun“, „Ri~“, „Kristal“ i „Ambis“.
Uz u~e{}e oko milion i po qudi, javnih je skupova ipak bilo mawe, a javni
red i mir izrazito je naru{en 17. februara zbog jednostranog progla{ewa nezavisnosti Kosova.
Posebnu pa`wu policija je posvetila
bezbednosti i za{titi qudskih sloboda
i prava oko 500 Roma, koliko ih `ivi u
naseqima u Zve~anskoj ulici, B. Vojvode
Mi{i}a i u Bara Veneciji, a militantno
istupawe „skinhedsa“ nije uo~eno. Od 198
zahteva za pru`awe pomo}i, ~ak 172 su se
odnosila na pravosu|e (81 na iseqewe iz
stana, jedno na ru{ewe bespravnih objekata i jo{ 115 drugih razloga).
O bezbednosti osnovnih, sredwih i
{kola za osnovno obrazovawe odraslih,
brine redovna patrola i osam {kolskih
policajaca u O[ „P. P. Wego{“, „V. Mi{i}“, „I. Sekuli}“, „R. Laki}“ i „M. P. Barili“ i Gimnazijama „Sveti Sava“, „^etvrtoj“ i „Sportskoj“. Ve}ina {kola ima video-nadzor, mada nefunkcionalan, smatra policija. U pro{loj godini dogodilo
se 50 incidenata, a evidentirane su 22
la`ne dojave o podmetawu bombi.
Pored uobi~ajenih poslova oko LK, voza~kih dozvola, dr`avqanstava, registracije oru`ja, zbog izdavawa novih paso{a uve}an je obim upravnih poslova,
mada su u Savskoj nastojali da se rokovi
skrate kad god je to mogu}e.
Stawe u oblasti bezbednosti saobra}aja povoqnije je no u 2007. za 1,3% koliko su smawene saobra}ajne nezgode u celosti, a najva`nije je {to u {kolskim zonama nije povre|eno ni jedno dete. Najvi{e
nezgoda doga|a se u Bulevaru V. Mi{i}a,
te na raskrsnici ulica M. Pocerca i K.
Milo{a. Optere}enost ovih, te Sarajevske, Nemawine i Resavske ulice, po oceni policije nije mogu}e re{iti revitalizacijom, ve} izgradwom novih saobra}ajnica. Proto~nost saobra}aja ometana je
~estim okupqawima pred Vladom Srbije.
Iako pro{irena, Savska ulica }e, po proceni policije, i daqe biti problemati~na, Kara|or|eva ima slabu horizontalnu signalizaciju, a GAK „N. Front“ premalo parking mesta.
Pro{le godine za 11,9% je pove}an broj
po`ara, sa jednim smrtnim ishodom; suzbijan je {verc, pogotovo u zoni „Zelenog
venca“; uspostavqena ~e{}a saradwa sa
medijima i, {to je veoma bitno, redovni
kontakti sa gra|anima u mesnim zajednicama u okviru projekta „Policija u lokalnoj zajednici“.
B. Mari}
PITAWA UZ POHVALE
Ve}ina pitawa odbornika povodom
godi{we informacije o radu PS Savski
venac odnosila se na saobra}aj. Obzirom
da OUP nije nadle`an za saobra}aj, komandir Vladimir Popovi} obavezao se
da zahteve odbornika prenese saobra}ajnoj policiji i zatra`i re{avawe.
Video-nadzor je postavqen u {kolama, ali se od MUP o~ekuje odobrewe da se
sistem uve`e sa policijskom stanicom.
Nadzor je potreban i u prolazu kod Zelenog venca, kao i u drugim delovima Savskog venca. Na pitawe koliko se radi na
problemu skitni~ewa, Popovi} je objasnio da je nadle`nost policije da ih
skloni sa ulice i po{aqe prekr{ajnom
sudiji, no to je daleko {iri i ozbiqniji dru{tveni problem. Najzad, iako se o
tome ne glasa, odbornici su uz aplauz komandiru, prihvatili Informaciju, uz
pohvalu policiji Savskog venca, ina~e
najboqoj me|u deset gradskih stanica i
uz konstataciju da wena kadrovska popuwenost iznosi tek 69%.
OP[TINSKE TEME
Od januara policajci Savskog venca otkrili i
uhvatili {estoricu po~inilaca krivi~nih dela
STAKLORAZBIJA^
BUTICI I LIFTOVI
Uz osnovanu sumwu da je u~inio vi{e
krivi~nih dela te{kih kra|a, policajci
PS „Savski venac“ 13. januara su li{ili
slobode N. N. (1984.) iz Beograda, koji je
kod Beogradskog sajma i u ulicama Milo{a
Pocerca, Deligradskoj, Tir{ovoj i Bulevaru Oslobo|ewa sve}icom razbijao stakla na kolima i odatle krao torbe, CD-ove
i druge vredne stvari. Ukradeno je prodavao ispod cene, a novac tro{io za sopstvene potrebe. Protiv N. N. podneta je krivi~na prijava.
Posle pet uzastopnih razbojni{tava na
Banovom brdu, kod Careve }uprije je 30.
januara uhva}en V. M. (1977) iz Ripwa. Prilikom hap{ewa policajci su kod wega
prona{li no` i ukradeni novac. Utvr|eno je da je on krajem 2008. i po~etkom ove
godine, u trgovinama, apotekama i buticima na podru~ju Savskog venca, Novog
Beograda, ^ukarice i Vra~ara, u~inio 30
razbojni{tava.
Na Novom Beogradu, kod liftova, presretao bi `ene i otimao im
novac i mobilne telefone, a seriju krivi~nih dela po~inio je jo{
20. januara u Sarajevskoj i Savskoj
ulici.
Na osnovu policijskih izve{taja de`urni istra`ni sudija Op{tinskog suda u Beogradu produ`io mu je pritvor.
U KOM[ILUK PO ROBU
kih, drskih kra|a, uhvatili dvojicu razbojnika sa ove op{tine: M. P. (1990) iz Deligradske i wegovog vr{waka i ortaka A.
C. iz Vi{egradske ulice.
Oni su uz pretwe oteli novac i mobilne telefone od zaposlenih u hamburgernici „Perper“ (ul. Kraqa Milana br. 58)
i kladionici „Gejm planet“ (ul. Gavrila
Principa br. 35. i Savski trg br. 7)
Na osnovu izve{taja policije M. P. je
produ`en pritvor, dok je A. C. pu{ten. Policajci Savskog venca nastavqaju rad da
bi se dokazala i rasvetlila ostala krivi~na dela ove dvojice stanovnika Savskog venca.
B. Mari}
Ve} naredne sedmice, 20. januara, dok
su obijali trafiku „3 M“ na uglu ulica Svetozara Markovi}a i Kraqa Milana, uhva}eni su M. R. (1986) i maloletni S. R. (1991),
obojica iz Beograda, sa stanom u Beogradskoj, odnosno Wego{evoj ulici. Osim ovog
krivi~nog dela stariji u ovom dvojcu teNA SVOJOJ OP[TINI
reti se zbog dokazanog jo{ jednog krivi~U prvoj sedmici marta policajnog dela. On je pre nepunih mesec dana i
uz pretwu pi{toqem, od radnice u tra- ci Savskog venca su, sa osnovanom
fici u ulici Qutice Bogdana bb, oduzeo sumwom u izvr{ewe vi{e razbojni{tava uz pretwu no`em i te{pazar.
Epilog odborni~ke inicijative
SEWAK PRODISAO KROZ KVARNERSKU
Ima tome preko dve decenije kako je usled rekonstrukcije Bulevara vojvode Putnika zatvorena Kvarnerska ulica, koja je na wega izlazila, da bi bila pretvorena u
}orsokak, a weni stanovnici prinu|eni da komplikovani izlazak iz ovog dela Sewaka tra`e kod BIGZ-a ili negde drugde, sve daqe i sve komplikovanije. A tek da objasne nekom kako da kolima do|e do wih, nije bilo ni malo jednostavno.
Gotovo sve to vreme, a posebno posledwih desetak godina, traju inicijative savskovena~kih odbornika: Du{ana Gli{ovi}a (doskora{weg) i Mihajla Ruvidi}a (sada{weg) da se ova saobra}ajna anomalija sredi, jer pomenutu ulicu, na koju su ~ak i
po{tari zaboravili, od bulevara (i sveta) je delio „samo“ pola metra visoki ivi~wak i pe{a~ki trotoar, koji su xipovi bez problema prelazili, prave}i usput i
blato, lokve itd. No, na koga se Gli{ovi} i (pogotovo) Ruvidi} „natovrznu“ tome lako
biti ne}e. Tako je i Gradski sekretarijat za saobra}aj kona~no morao „popustiti“.
Akciji se pridru`io i „Beogradput“ i Kvarnerska ulica je najzad, posle vi{e decenija, otvorena a time je i ovaj deo Sewaka, kome gravitira preko 4. 000 gra|ana, saobra}ajno prodisao.
Sada ni drvo, ~ija eventualna se~a je jedno vreme potezana kao kqu~ni argument,
vi{e nije bilo problem i ba{ se lepo uklopilo u novopreojektovano pe{a~ko ostrvo,
kao dokaz da je moglo i ranije. No, boqe ikad nego nikad.
D. A.
OBAVE[TEWE
Obave{tavaju se omladinci, stanovnici op{tine Savski venac, ro|eni
1992. godine i stariji, da se odazovu na
poziv Vojnog odseka Beograd – 1, radi
uvo|ewa u vojnu evidenciju.
Vreme i mesto javqawa je navedeno
u pozivu, a oni koji ne dobiju poziv obavezni su da se odazovu samoinicijativno, u prostorije Vojnog odseka, u Ulici
kneza Milo{a broj 69, II sprat.
KOMANDA VOJNOG ODSEKA BEOGRAD – 1
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 9
OP[TINSKE TEME
Zavr{eno renovirawe dela prvog op{tinskog sprata
POVRATAK U BAZU
Posle sedam meseci otkako je po~elo renovirawe najprometnijeg sprata u op{tini Savski venac, Odeqewe za op{tu upravu vratilo se u obnovqenu, osve`enu, modernizovanu i {to je
najva`nije – funkcionalnu bazu.
d izgradwe Aneksa i renovirawa hola i {altera u prizemqu, pre {est
godina, ovo su bili najzama{niji radovi lokalne samouprave u posledwih
nekoliko decenija uop{te. Prvi sprat, koji je prethodnih godina odr`avan i, istina, opreman boqim i modernijim name{tajem i pored svih intervencija delovao je prili~no socrealisti~ki, pa su pozitivne reakcije prvih posetilaca na novi izgled prostora o~igledne.
U prethodnim mesecima Odeqewe je bilo sme{teno u velikoj sali, ispresecanoj
O
10 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
panoima, dok su odbornici za sednice koristili znatno mawu prostoriju u op{tinskom objektu u Ulici kneza Milo{a 99.
Kulturni, zabavni, humanitarni i drugi doga|aji i okupqawa kojima obiluje
dru{tveni `ivot na Savskom vencu, a op{tina im je inicijator i doma}in, u prethodnim su mesecima bili dislocirani i
svedeni na najnu`nije.
I najzad, ili pre svih, bebe i wihovi
roditeqi, dobili su na Savskom vencu,
na kojem se godi{we rodi najvi{e beba na
Balkanu, prostor koji zaslu`uju. Isto to
odnosi se i na najoptere}eniju mati~nu
slu`bu, kojoj se odnedavno, pored „Narodnog Fronta“ i „Vi{egradske“, vratilo i
obnovqeno porodili{te „Dr Dragi{a Mi{ovi}“. Mnogima prvi, a svakako najsve~aniji i najuzvi{eniji kontakt sa na{om
op{tinom, kada do|u da prijave svoje novoro|en~e, odigrava}e se od sada u prostorijama dostojnim ovog ~ina. B.Mari}
DA LI BA[ ZA CEO @IVOT?
Do kraja ove godine trebalo bi da po~ne da se primewuje novi Zakon o mati~nim kwigama, po kojem va`nost kr{tenica nije svedena na {est meseci, nego
je neograni~ena. Pre novog Zakona o mati~nim kwigama, inovirana su jo{ dva:
Zakon o dr`avqanstvu, koji je donet
2004. godine i Porodi~ni zakon iz 2005,
kako bi se tri normativna akta o li~nim
stawima gra|ana uskladila.
U prethodne skoro dve decenije, Zakon
o mati~nim kwigama, koji je usvojen
1990. godine, „do`iveo“ je punoletstvo
i nad`iveo tri dr`ave. Doga|aji u tom
periodu vi{e su nego dovoqni za promenu zakona, jer materija koju reguli{u
toliko je `iva da je te{ko prate i ni`a,
„br`a“, podzakonska akta. Statusne promene u `ivotu ~oveka, (sklapawe braka,
razvod braka, promena li~nog imena i
druge) redovno se i pedantno upisuju u
Mati~ne kwige. Me|utim, jedna kr{tenica i wena rubrika u kojoj se bele`e
sve promene u li~nom stawu pojedinca
(sklapawe ili razvod braka, promena
li~nog imena itd), ne mo`e formatom da
bude „za ceo `ivot“. To zna~i da kr{tenice su{tinski jesu, ali u tehni~kom
smislu i nisu ba{ toliko trajne.
OP[TINSKE TEME
mo}i da na sajtu op{tine Savski venac
biraju muziku koja }e se pu{tati u podzemnom prolazu, kao i sadr`aje koji }e se
nalaziti na zidovima.
Postavqawe kamera }e, pored obezbe|ivawa umetni~kog prostora u koji }e se,
ako sve bude i{lo po planu, ovaj podzemni prolaz pretvoriti, predstavqati jo{
jedan poku{aj da se uli~nim preprodavcima onemogu}i kori{}ewe ovog prostora za postavqawe kartonskih „tezgi“. Radovi na preure|ewu }e se, ina~e, sprovoditi uz asistenciju komunalne inspekcije i policije.
Iako }e kamere biti velika pomo} u suzbijawu uli~nih preprodavaca, prema Kova~evi}evim re~ima, ovo je samo prelazno re{ewe, do usvajawa zakona o komunalnoj inspekciji. Tim zakonom bi}e pro{irena ovla{}ewa komunalnih inspektora
koji sada nemaju pravo da oduzimaju robu
uli~nim trgovcima ({to ovi obilato koriste, jer ih prekr{ajne kazne ne poga|aju mnogo i wih jednostavno ukalkuli{u u
cenu svoje „robe“).
S. Mikavica
Ure|uje se podzemni prolaz na Zelenom vencu
S MUZIKOM BEZ KARTONSKIH TEZGI
eogra|ani, koji svakodnevno koriste
prolaz na Zelenom vencu, uskoro }e
imati utisak da kora~aju kroz pravu
umetni~ku galeriju, dok }e iz postavqenih zvu~nika dopirati klasi~na muzika.
[esnaest kamera obezbe|iva}e podzemni
prolaz na Zelenom vencu, a prema re~ima
Milo{a Kova~evi}a, ~lana Op{tinskog
ve}a op{tine Savski venac, nemogu}e ih
je polomiti, jer imaju specijalnu, antivandal za{titu.
Prema wegovim re~ima, kamere su u boji i odli~ne rezolucije, {to }e pomo}i u
prepoznavawu onih koji se budu i daqe
bahato pona{ali. Video-nadzor }e biti
povezan i sa OUP-om Savski venac i sa
Op{tinom, dok }e ih tr`i{noj inspekciji slati Internetom.
– U dva navrata smo do sada poku{ali
da sprovedemo projekat galerije koji smo
zamislili, ali su postavqeni bilbordi
uvek bili uni{tavani. Zbog toga, pre nego
{to obnovimo ove bilborde i napravimo
muzi~ku galeriju, postavi}emo kamere kojima }emo sve pratiti, kako se to ne bi ponovo dogodilo. Kamere su specijalizovane i za no}no snimawe, tako da je u svakom trenutku mogu}e identifikovati bilo koje lice“, rekao je Kova~evi} i istakao da }e se u prolazu mo}i ~uti samo klasi~na muzika:
– Iz Londona nam je ovih dana stiglo 18
zvu~nika. Kasnije }e galerija, pored muzike dobiti i umetni~ke slike, koje }e biti izlo`ene ne bilbordima. Od Sekretarijata za kulturu dobili smo oko milion
dinara za ovaj projekat. Birali smo jeftiniju, a ipak modernu tehnologiju, naglasio je Milo{ Kova~evi}, obe}av{i da }e
u narednoj fazi ovog projekta, Beogra|ani
B
„NIKAD NE RECI NIKAD“
Grad Beograd, kao i dve susedne op{tine, Savski venac i Stari grad, sva{ta su
poku{avali, i svakojake akcije preduzimali posledwih nekoliko godina ne bi li iz
pe{a~kog prolaza na Zelenom vencu isterali „divqe trgovce“ sa wihovim kartonskim tezgama. I ni{ta nije uspevalo, osim mo`da trenutno. Za svako re{ewe pronalazili su kontru i ve} sutradan, kao da ni{ta nije bilo. ^ak su i mini-bilborde sa
snimcima gradskih lokacija (me|u kojima i snimci Savskog venca na{eg foto-reportera \or|a Vukoja) uni{tili u najkra}em mogu}em roku, tek da poka`u da su oni tu
„gazde“ i da nikakakv red ne mo`e zameniti haos u kome oni „vladaju“.
Postavqawe kamera, ozvu~ewa i druge opreme de{ava se u vreme kad }e na{ list
biti u {tampi. Nismo u prilici ni da (pr)ocenimo koliko je i da li je akcija uspela, veruju}i i nadaju}i se da }e trud i ulo`ena sredstva ovoga puta uroditi plodom
i da }emo se kona~no re{iti ovog dugogodi{weg rugla. No, pou~eni ranijim primerima seti}emo se naziva filma o Xems Bondu (koji je, ka`u bio Srbin i dobro bi nam
do{ao za re{avawe problema „Zelewaka“) – „Nikad ne reci nikad!“.
Ili su te kamere stvarno toliko jake i toliko dobro za{ti}ene.
D. A.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 11
OP[TINSKE TEME
Uspe{ni rezultati kao putokaz za daqe unapre|ewe
i usavr{avawe rada zaposlenih u SO
„TAJNI KUPCI“
POSETILI OP[TINU
p{tina Savski venac prva je dr`avna institucija u kojoj je, tokom decembra i po~etkom januara, izvr{eno
istra`ivawe metodom „tajnih kupaca“.
Ova, u razvijenim zemqama ina~e veoma
popularna istra`iva~ka metoda, naj~e{}e se primewuje u velikim kompanijama
(otud i wen naziv), ali tako|e i u dr`avnim institucijama i prakti~no svuda gde
stranke dolaze u kontakt sa zaposlenima.
Kako je Savski venac jedna od op{tina
kroz koju dnevno pro|e najvi{e gra|ana,
weno rukovodstvo je do{lo na ideju da i
na ovaj na~in proveri odnos svojih slu`-
O
biti me|u izglaga~ima, jer je kao gradski
odbornik prisustvovao sednici Skup{tine grada). Oni su izrazili svoje zadovoqstvo rezultatima istra`ivawa, posebno
ako se ima u vidu ~iwenica da su posete
i telefonski pozivi istra`iteqa bili
potpuno iznenadni i da za wih, osim dvoje-troje op{tinskih rukovodilaca, tokom
istra`ivawa niko nije znao.
Tako su i slu`benici koji su obuhva}eni ovim istra`ivawem birani metodom
„slu~ajnog uzorka“, ali su se uglavnom dobro pokazali, posebno kad je re~ o svakodnevnim i uobi~ajenim poslovima, dok je
Na op{ti utisak najvi{e je negativno
delovala ~iwenica {to je samo 13,66 posto zaposlenih nosilo identifikacione
kartice, uz primedbu da su nove kartice
(prethodne su slu`ile samo za ukucavawe
dolaska i odlaska) zaposleni dobili
tek nekoliko dana pre samog istra`ivawa i jo{ uvek nisu imali naviku da ih nose na sebi. Danas bi i taj procenat bio
mnogo pozitivniji, a u negativne spada i
odlazak u toalet u prizemqu op{tinske
zgrade, koji zaista nije reprezentativan
te ga je pozitivno ocenilo tek 25 posto
tajnih kupaca.
Sve ukupno, zbirni rezultat je pozitivno ocewen i kre}e se oko 88 procenata
(skoro isti je i za posete i za telefonske
pozive), a pojedini negativno oceweni
pokazateqi slu`i}e rukovodiocima Op{tinske uprave kao putokaz za daqe unapre|ewe i usavr{avawe.
U tom smislu, iako su i sada{wi rezultati izuzetni, sli~na istra`ivawa u Op{tini bi}e vr{ena svakih 4-6 meseci u
ciqu stalnog poboq{avawa svih segmenata poslovawa op{tinske uprave.
D. Antoni}
EFEKAT PLUS
Du{an Din~i}, na~elnik Op{tinske uprave
benika prema strankama, wihovu qubaznost, a`urnost, efikasnost, spremnost
da odgovore na najrazli~itija pitawa iz
oblasti kojom se bave, kao i mnoge druge
parametre. Istra`iva~i agencije „Adverto Mystery Shopping“, koja je vr{ila ovo
istra`ivawe „zavirili“ su u svaku kancelariju i „okrenuli“ gotovo svaki telefonski broj, pedantno bele`e}i sve odgovore, pona{awe, pa ~ak i urednost zaposlenih. Svi prikupqeni podaci adekvatno su metodolo{ki obra|eni i analizirani.
Kakvi su kona~ni rezultati ovog zanimqivog i kod nas, u sferi lokalne samouprave i uprave uop{e, prvi put sprovedenog istra`ivawa, saop{teno je na Konferenciji za {tampu, koja je odr`ana 12.
februara. Na konferenciji su o rezultatima samog istra`ivawa, ali i merama
koje }e na osnovu wega biti preduzete, govorili: Tomislav \or|evi}, predsednik
Op{tine i Vladimir Radosavqevi},
~lan Op{tinskog ve}a (na~elnik Op{tinske uprave Du{an Din~i}, iako je bio jedan od inicijatora ove akcije, nije mogao
12 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
izvesnih nepreciznosti bilo u slu~ajevima kad su pitawa bila atipi~na i vezana
za poslove i slu~ajeve kakvi se u praksi
retko pojavquju. U tom smislu posebno su
se istakli slu`benici koji rade na prijavi beba ({to je u neku ruku i za{titni
znak Savskog venca) koji su dobili 100-postotno pozitivne ocene.
Osim {to su „snimili“ ono {to im je
nalo`eno „tajni kupci“ automatski su
proizveli i dodatni (da li neplanirani?) pozitivan efekat po op{tinsku upravu, ve} od dana kada je wen na~elnik
Du{an Din~i} o ovom istra`ivawu informisao na~elnike i {efove pojedinih slu`bi.
Osim u slu~aju kada „stranku“ li~no
poznajete, svako mo`e biti i „la`ni“
(kako smo ih u `argonu nazvali) i „tajni
kupac“ i nikome se u tom smislu ne mo`e
verovati. Pa se zato sada odjednom svi
tope od qubaznosti, predstavqaju i zahvaquju na svaki telefonski poziv, a o
onima koji im banu na vrata da i ne govorimo. U tom smislu procewuju se i premeravaju i sva eventualna odstupawa od
uobi~ajenog pona{awa stranke koja tra`i neku uslugu ili informaciju, jer kako da zna{: ko za koga radi.
OP[TINSKE TEME
NAJMODERNIJA SVETSKA
KLINIKA U VI[EGRADSKOJ
Na{a op{tina organizovala je 16. februara konferenciju za {tampu povodom
velike investicije i otvarawa moderne
svetske klinike u zgradi biv{e o~ne klinike u Vi{egradskoj ulici broj 22. Ovaj
prostor, naime, godinama je napu{ten i u
jadnom stawu, a Op{tina Savski venac,
ve} ne{to vi{e od godinu dana trudila
se da prona|e investitora koji }e u wemu obavqati delatnost iz zdravstvene
oblasti, na op{tu korist.
Pozdraviv{i prisutne Tomislav \or|evi}, predsednik op{tine i inicijator
ove investicije, istakao je da }e firma
Capital Investment ~iji su predstavnici tako|e bili prisustni, samo u gra|evinske
radove na rekonstrukciju zgrade, morati
da ulo`i preko dva miliona evra, da bi
Beograd i Srbija dobili modernu svetsku
kliniku, a gra|ani Savskog venca 40.000
evra besplatnih specijalisti~kih medicinskih usluga godi{we (ukupno 600.000
evra). O tome: ko }e i kakve usluge u ovoj
klinici dobijati besplatno, odlu~iva}e
stru~waci Doma zdravqa Savski venac i
Klini~kog centra Srbije koji su i u~estvovali u odabiru investitora, na ~emu im se
Tomislav \or|evi} srda~no zahvalio.
Istakav{i da je prvi put u Beogradu i
Srbiji, novinarima se potom obratio profesor Dr. Shlomi Konstantini, budu}i direktor ove klinike, ina~e i rukovodilac odeqewa za de~ju neurohirurgiju u
Tel Avivu i direktor izraelskog i me|unarodnog centra za neurofibromatoze,
vi{estruko nagra|ivani i priznat kao jedan od najboqih neurohirurga dana{wice, autor vi{e od 150 nau~nih radova i
publikacija.
Sada{wi izgled klinike
Profesor Konstantini istakao je da je
u ovaj projekat u{ao zbog posebnog duha
koji u wemu vlada, ali i visoke medicinske snage i brojnih vrhunskih stru~waka
U ime investitora novinarima su se obratili i Profesor dr Muamer Rexovi} i
Dejvid Erikson, koji su istakli da, pored
pomenute gra|evinske investicije, treba
Uz investirawe vi{e od dva miliona u gra|evinske radove i
nekoliko miliona evra u najmoderniju opremu, nova klinika
po~e}e sa radom krajem ove ili po~etkom naredne godine.
koji u na{oj zemqi postoje, kao i mogu}eg
unapre|ewa saradwe privatnog i dr`avnog sektora u medicini, a sve u ciqu poboq{awa brige o deci i maj~instvu.
Konferencija za {tapmu u zgradi SO
ulo`iti jo{ nekoliko miliona evra u najmoderniju opremu, koja je posledwa re~ tehnike u svetu, da bi se oformio i najmoderniji dijagnosti~ki centar u Srbiji, posebno kad je re~ o ginekologiji i ve{ta~koj oplodwi, jer }e posebna specijalnost
ove klinike biti stvarawe novog `ivota
i ra|awe. U tom smislu, namera investitora je da na tom poqu anga`uje najboqe
doma}e i najpoznatije svetske stru~wake,
ali i da organizuje razmenu iskustava,
edukaciju i {kolovawe, pa }e tako budu}a klinika izme|u ostalog imati i najmoderniju konferencijsku salu.
U ime doma}ih stru~waka iz oblasti
kojima }e se nova klinika baviti, a koji
}e sa wom sara|ivati, govorili su docent
dr Miroslav \or|evi}, specijalista za genitalnu rekonstruktivnu hirurgiju u De~joj klinici u Tir{ovoj i prof. dr Mirsanda Stani}, specijalista humane genetike
i humane reprodukcije (oboje i predava~i
na Medicinskom fakultetu). Iako predstoje obimni poslovi na rekonstrukciji i
opremawu budu}e klinike, weni investitori i budu}i vlasnici ra~unaju da bi ona
mogla da po~ne sa radom krajem ove ili
po~etkom naredne godine. D. Antoni}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 13
OP[TINSKE TEME
eset godina od po~etka NATO bombardovawa dostojno je obele`eno
brojnim komemorativnim i drugim
manifestacijama {irom Srbije. Toga dana, 24. marta, odr`ana su brojna podse}awa, {tampani i elektronski mediji bili
su prepuni priloga na tu temu, mnoga strati{ta pokrivena su cve}em, sirene su se
oglasile ta~no u podne, {irom Srbije manifestacije su zapo~iwale minutom }utawa, kojim je toga dana po~ela ~ak i sednica ^e{kog parlamenta, a i sve su {kole
nastavu zapo~ele ~asom na kom se govorilo na temu tog nepravednog „rata“ vo|enog
mimo Ujediwenih nacija i bez re{ewa Saveta bezbednosti, od strane najve}e (ali
duhom siroma{ne) svetske sile, protiv
jedne male i napa}ene zemqe.
Jedna od op{tina u Srbiji koja je bila
meta najvi{e projektila i na kojoj „svedo~anstva“ NATO agresije licemerno nazvane „Milosrdni an|eo“ mo`emo videti
D
PODSE]AWE S KNEDLOM U GRLU
na svakom koraku, bio je Savski venac.
Paradoksalno, turistima iz tih istih zemaqa koje su nas bombardovale, neki od
ciqeva wihove agresije danas su atraktivne „destinacije“.
Na dan ovog tu`nog „jubileja“ op{tinski ~elnici prisustvovali su sve~anosti
polagawa venaca `rtvama agresije u kasarni na Bawici, a i sednica skup{tine
op{tine odr`ana dva dana kasnije zapo-
~ela je minutom }utawa za `rtve ovog okrutnog „an|ela“.
Nekako logi~no, u nizu svih mogu}ih manifestacija koje su nas podsetile na te
nemile dane, s po~etkom u 12 ~asova simboli~an skup gra|ana u svojim prostorijama organizovala je i mesna zajednica
„Slobodan Penezi} Krcun“, tek radi podse}awa na po~etak bombardovawa od pre
deset godina. Na ovoj mesnoj zajednici,
NASTAVQAMO „SVE ZA X“
Krajem marta, u mesnoj zajednici „Zapadni Vra~ar“ u ulici Svetozara Markovi}a
79, zavr{ava se besplatan kurs engleskog jezika za odrasle. Narednog meseca u toj
MZ po~iwe novi kurs za 12-oro polaznika, a traja}e {est nedeqa. Zainteresovani
gra|ani mogu da se jave na telefon 26-82-526. U narednih mesec dana u mesnoj zajednici „Vojvoda Mi{i}“ u Dinarskoj ulici na Autokomandi, zavr{i}e se obuka polaznika za rad na ra~unarima. Od 20. aprila jo{ 12 gra|ana sa ove teritorije mo}i }e
da, raspore|eni u dve grupe, poha|aju ovaj besplatni kurs (tel. 26-48-948).
Na Zelenom vencu, u istoimenoj MZ u Pop Lukinoj br. 17, utorkom i ~etvrtkom od
15 do 16,30 ~asova, nastavaju se besplatni kozmeti~ki tretmani. U toj i u mesnoj zajednici „Stevan Filipovi}“, u istoimenoj ulici, op{tina svojim sugra|ankama omogu}ava besplatnu aerobik rekreaciju, sredom od 16,30 a subotom od 18 ~asova. B. M.
14 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
naime, nalazilo se najvi{e „tipovanih“
ciqeva, od kojih su neki, poput Saveznog
MUP-a i bili mete, tako da gotovo da nema stanovnika ovog dela Savskog venca
u ~ijem se kom{iluku nije nalazila neka
od tipovanih meta.
Se}awa gra|ana u tom smislu bila su
veoma interesantna, a izme|u velikih vesti o raznim manifestacijama povodom
ovog nesre}nog „jubileja“ u medijima se,
tu i tamo, provukla i vest o ovom malom
dirqivom skupu u jednoj savskovena~koj
mesnoj zajednici.
D. A.
ME\U [EST NAJAKTIVNIJIH
U sredu, 25. marta u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije,
odr`ana je tre}a po redu konferencija
o omladinskoj politici „Zajedno ka viziji“, na kojoj je predstavqen Akcioni
plan za sprovo|ewe Nacionalne strategije za mlade, dosada{we ali i planirane aktivnosti u procesu wegovog sprovo|ewa.
U~esnici konferencije su bili predstavnici udru`ewa gra|ana koja se bave mladima, koji su predstavili svoje
programe, finansirane od strane Ministarstva omladine i sporta Republike
Srbije, kao i predstavnici ministarstava, me|unarodnih organizacija i koordinatori Kancelarija za mlade.
Do sada je u Srbiji otvoreno 59 Kancelarija za mlade, a samo {est je dobilo
priliku da na ovoj konferenciji predstavi svoj program. Me|u wima je bila
i Kancelarija za mlade op{tine Savski
venac. Predstavqeni su weni prethodni programi i najavqene naredne aktivnosti i programi. Tom prilikom istaknuto je da je do sada kroz programe Kancelarije za mlade na{e Op{tine pro{lo 950 mladih i da je ostvarena odli~na saradwa sa kulturnim centrima,
nevladinim organizacijama, |a~kim i
studentskim parlamentima.
OP[TINSKE TEME
Akcija „Za zeleniji Beograd 2009“
NAGRADE VE] ^EKAJU NAJBOQE
avno komunalno preduze}e „Zelenilo Beograd“, uz pomo} gradskih op{tina, po osmi put organizuje akciju
„Za zeleniji Beograd“. Ova, iz godine u
godinu sve masovnija i kvalitetnija, akcija (kako na nivou grada, jo{ i vi{e na
nivou na{e op{tine) i ovoga puta „odvija}e se“ u uobi~ajenih {est zvani~nih kategorija. To su:
– Najlep{a zelena povr{ina oko stambenog objekta (blokovsko zelenilo)
– Najlep{a zelena povr{ina oko poslovnog objekta
– Najlep{i balkon okrenut prema ulici
– Najlep{e ure|eno {kolsko dvori{te
– Najlep{e dvori{te pred{kolske ustanove
– Najlep{a novopodignuta zelena povr{ina
To je {est „zvani~nih“ kategorija u kojima se najboqi biraju i na nivou grada, a
nas ni{ta ne spre~ava, ako uo~imo ne{to
{to je lepo ure|eno i ura|eno, a da ne
spada u neku od pomenutih kategorija, da
ga izaberemo za najboqe i nagradimo. [to
zna~i da mi na Savskom vencu mo`emo
imati i sedmu specijalnu kategoriju.
Kao i prethodnih godina, akciju }emo
„spustiti“ i s wome po~eti iz mesnih za-
J
jednica. Prema tome, ako uo~ite neko lepo zelenilo prijavite to svojoj mesnoj zajednici. Stru~ni saradnici iz mesnih zajednica }e najboqe u svim kategorijama
predlo`iti op{tinskoj komisiji, u kojoj
}e biti predstavnici Odeqewa za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu, op{tinske inspekcije i
komisije Op{tinskog ve}a za komunalna
pitawa. Oni }e, zajedno sa na{im foto-
NAPOMENA
Savski venac je do sada dobijao gradske nagrade u svim kategorijama, osim u
onoj za najlep{i balkon okrenut prema
ulici. Ili ga niko nije uo~io, ili su
drugi bili boqi. Bilo kako bilo, to je
ujedno kategorija u kojoj se najvi{e mo`e uraditi za relativno kratko vreme.
Prole}e je tek po~elo, a prvi topli dani tek dolaze, za mesec i po dana svaki
balkon i svaka ba{ta mo`e postati rajski vrt. @elimo Vam puno sre}e, koja Vas
ionako ~eka sa svakim novim cvetom kojim obogatite svoju okolinu.
reporterom \or|om Vukojem obi}i sve
najboqe sa mesnih zajednica, fotografisati i na kraju odlu~iti koga }e na op{tini pohvaliti, a koga nagraditi i „poslati“ u grad. Rokovi za taj posao su slede}i:
– Najboqi na mesnim zajednicama moraju biti izabrani do 22. maja, {to zna~i
da Vi svoje predloge mesnim zajednicama
mo`ete dostaviti najkasnije do petka 15.
maja.
– Op{tinskoj komisiji se predlozi iz
mesnih zajednica dostavqaju najkasnije
25. maja, a ona ima 10-ak dana da obi|e sve
lokacije i izabere najboqe koji se na op{tinama progla{avaju 5. juna, na Dan `ivotne sredine.
– Najboqi u gradu bi}e progla{eni nedequ dana kasnije, 12. juna, na sve~anosti
u „Zelenilu Beograd“.
Op{tina Savski venac je prethodnih
godina veoma ozbiqno u~estvovala u ovoj
akciji, a imala se ~ime i podi~iti, tako
da su na{i predlozi redovno osvajali i
barem jednu (~esto i vi{e) od nagrada na
nivou grada. Pritom smo najboqe na Op{tini, nagra|ivali lepim poklonima, koje smo za ovu godinu ve} obezbedili.
D. Antoni}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 15
INVESTICIJE
^EKAJU]I PROLE]E
ako Komisija za investicije i novoosnovano op{tinsko Odeqewe za
javne nabavke rade punom parom, kupuju opremu i ugovaraju radove za savskovena~ke ustanove i institucije, zima, koja polako prolazi, bila je period u kom se
nisu mogli raditi mini-projekti na otvorenom.
Ova, gra|anima verovatno najinteresantnija „sfera“ op{tinskih investicija buknu}e narednih meseci kao prole}na vegetacija, a izve{taje o radovima na
ure|ewu parkovskih povr{ina, staza, stepeni{ta, trotoara i drugih urbanih minicelina, ~ita}ete u na{im narednim brojevima.
I
[kole
Kao i sve beogradske op{tine i Savski
venac je u 2009. godini dobio u nadle`nost finansirawe teku}eg odr`avawa
osnovnih {kola na svojoj teritoriji. Nov~ani iznos za ove namene je odre|en i iznosi ne{to vi{e od 14 i po miliona dinara. Sredstva }e biti transferisana
{kolama po dostavqawu konkretnih projekata.
Sa druge strane, osnovne {kole }e dobijati sredstva i iz drugog izvora sredstava. To su sredstva po osnovu zakupa poslovnog prostora Op{tine.
Iz ovog izvora za finansirawe projekata i izvo|ewe radova u {kolama bi}e
izdvojeno 13.260.000 dinara. Iz istog izvora izdvoji}e se dodatnih 6.600.000 dinara za nabavku ra~unarske opreme za
{kole.
[kole su na konkrus, koji je raspisala
op{tina Savski venac, poslale zahteve
za finansirawe projekata. U toku je izrada predmera i predra~una tih projekata.
Ovo rade stru~na lica, a nakon wihovog
posla bi}e poznato da li }e biti dovoqno novca za realizaciju svih dospelih zahteva. Ove godine, vi{e nego prethodnih,
bi}e relizovana nabavka opreme za napredno obrazovawe, kao {to su: „pametne“
(interaktivne) table MEDIS – najsavremenije nastavno sredstvo (interaktivna
tabla + projektor + ra~unar itd. – jedna
takva isporu~ena je Gimnaziji „Sveti Sava“ povodom [kolske slave).
Najzad, stiglo je i vozilo za specijalne namene, kupqeno za Osnovnu {kolu „Dr
Dragan Hercog“, sa deset sedi{ta, od ~ega su tri mesta za invalidska kolica, sa
hidrauli~nom rampom na vratima, za koje je izdvojeno 2.500.000 dinara. Na vozilu, ina~e, pi{e da je to poklon Op{tine
Savski venac ovoj {koli.
Organizacije i ustanove
Jedan broj op{tinskih organizacija i
ustanova se od ove godine ne finansira
ni delom iz buxeta, ali je Op{tina odlu~ila da im obezbedi ne{to od opreme,
ukoliko im je potrebna. Tako ovih dana
op{tina Savski venac oprema, uglavnom
ra~unarskom opremom, nekoliko op{tinskih ustanova i organizacija. To su: Udru`ewe „Susret“, Udru`ewe obolelih od
multipleks skleroze, Savez sportova Savski venac, Op{tinska organizacija invalida rada...
Specifi~nu opremu Op{tina }e nabaviti i za Dobrovoqno vatrogasno dru{tvo
Savski venac. Tako su u protekloj godini
nabavqena specijalana odela „za prolaz
kroz vatru“, dok }e ove godine dobiti i
odgovaraju}e cipele. Za ovu donaciju je
jo{ protekle godine opredeqeno 840.000
dinara.
Dom zdravqa „Savski venac“
Plan investicija za ovu zdravstvenu instituciju je napravqen za ~itavu godinu,
a utvr|ena je i dinamika radova po kvartalima. Za gra|evinske radove opredeqeno je 5.970.000 (iznos za ~itavu godinu), dok je za opremawe Doma zdravqa planirano 14.914.000 dinara.
U prvom kvartalu }e se pokrenuti postupak za realizaciju radova na krovnom
pokriva~u ^etvrte zdravstvene stanice
u Gorwa~koj 20, dok }e se opremati neka
odeqewa u glavnoj zgradi: stomatologija, ORL, rendgenolo{ko, kao i odeqewe
op{te prakse.
Pred{kolske ustanove...
Renovirani de~ji vrti} „Grofica Olga“
16 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
U vrti}u „Grofica Olga“ finaliziraju
se radovi o kojima smo pisali u prethodnom broju. Radi se o obimnijim gra|evinskim radovima, odnosno o popravci krova. Potpuna sanacija se o~ekuje krajem
marta – po~etkom aprila, a vrednost je
oko 2 miliona dinara.
U vrti}u „Sveta Petka“ po~eli su radovi u jednom delu, a uradi}e se i kompletna zamena instalacija i kerami~kih plo~ica u dva de~ja toaleta u jaslama i u jednom za odrasle. Planirana vrednost je
1.550.000 dinara.
Za vrti} „Carica Milica“ je ura|en projekat i krajem meseca se o~ekuje po~etak
radova na kompletnom renovirawu objek-
INVESTICIJE
E I MINI-PROJEKTE
Principa, ure|iva}e se zelena povr{ina
(uz pribavqenu saglasnost) – se~a drve}a, kr~ewe rastiwa i za ovaj posao }e biti izdvojeno 60.000 dinara.
U ogranku na Bawi~kom vencu bi}e postavqene trakaste zavese, dok }e u ogranku „Jovan Jovanovi} Zmaj“ biti promewen
pod i postavqene zavese. Ova investicija vredi 140.000 dinara.
Centar za socijalni rad
U Centru }e ove godine biti nastavqeni gra|evinsko-zanatski radovi u vrednosti od 1.200.000 dinara.
Muzej Kraqa Petra
Radovi na kompletnoj adaptaciji na budu}em Muzeju Kraqa Petra su uveliko u
toku, a nedavno je zavr{en i projekat budu}eg enterijera, koji }e biti pribli`an
originalnom izgledu od pre Drugog svetskog rata. Projekat vredan 850.000 dinara pobrao je sve pohvale ~elnih qudi Op{tine, kao i stru~waka.
Kombi za u~enike {kole „Dr Dragan Hercog“
ta. Vrednost kompletnih, veoma opse`nih
radova bi}e oko 22 miliona dinara (ve}i
deo sredstava }e transferisati Grad.)
Ina~e, mini-autobus, o kom smo pisali
u prethodnom broju, koji je nabavqen za
potrebe ~itave pred{kolske ustanove,
stigao je. Radi se o vozilu sa 18 sedi{ta,
a vrednost investicije je 3.200.000 dinara.
...i druge institucije
nom ulazu u zgradu Op{tine, ali i na ulazu u aneks zgrade, obezbe|ena je oprema,
koja se sastoji od table na kojoj su istaknuta obave{tewa na Brajevoj azbuci sa
prate}om opremom. Vrednost ove opreme
je 182.900 dinara.
Op{tinske zgrade
Radovi na prvom spratu zgrade Op{tine u Kneza Milo{a 69 su na samom kraju.
U toku je nabavka name{taja za nekoliko
kancelarija i selidba iz velike op{tinske sale u „mati~ne“ kancelarije. U narednih mesec dana }e po~eti rekonstrukcija tri prostorije u kojima se rade li~na stawa gra|ana. Tek wihovim zavr{etkom prvi op{tinski sprat bi}e kona~no
kompletiran na na~in kako to i dolikuje slu`bi koja je simbol na{e op{tine i
prva asocijacija na wu. Radovi na prvom
spratu op{tinske zgrade u Kneza Milo{a
47 su u toku i o~ekuje se da }e biti zavr{eni polovinom aprila. Vrednost radova je 5.800.000 dinara.
Za osobe sa posebnim potrebama
Mesne zajednice
Za stare, nemo}ne ili bolesne osobe
Op{tina je sa firmom „Asistel“ dogovorila pru`awe asistencije. Za ovu vrstu
usluge potrebno je nabaviti aparat koji
predstavqa apel za pomo}, putem kojeg se
nemo}na osoba javqa centrali, kako bi
joj se pru`ila ode|ena usluga, isporu~io
neki neophodan artikal ili neka druga
potrebna stvar. Ovaj program }e za sada
dobiti deset starih i nemo}nih, a vrednost projekta je 226.000 dinara.
Kako bi se pomoglo slabovidim osobama da zavr{avaju svoje poslove, na glav-
Prikqu~ewe Mesne zajednice „Zeleni
venac“ na daqinsko grejawe u{lo je u zavr{nu fazu. Projektna dokumentacija je
ura|ena, kao i poslovi oko saglasnosti,
tako da se do sredine drugog kvartala
o~ekuje prikqu~ewe na grejawe. Vrednost
investicije je 2.500.000 dinara.
Slede}a mesna zajednica za koju je odobren po~etak procedure za prikqu~ak za
grejawe je „Stevan Filipovi}“. Izrada
projekta ma{inske instalacije je ozna~ila prvi korak ulaska u proceduru.
S. Mikavica
U prostorijama SUBNOR-a Op{tina je
protekle godine popravila grejawe, dok
}e u ovoj godini biti ura|eni spoqni gra|evinski radovi: sanacija dela krova, zamena oluka i kre~ewe. Vrednost ovih radova je 1.200.000 dinara.
Nastavqa se i sa investicijama u Domu
za decu bez roditeqskog starawa „Drinka Pavlovi}“. Ove godine }e se zavr{iti
radovi na sanaciji mokrog ~vora i za ove
poslove je izdvojeno 1.200.000 dinara.
Za Dru{tvo za mentalno nerazvijene
osobe, na Zelenom vencu 21, nabavqen je
name{taj, kao i kompjuterska oprema i
fotoaparati.
Biblioteka
I u toku 2009. godine }e se nastaviti
radovi na centralnoj zgradi, kao i ograncima op{tinske biblioteke „Isidora Sekuli}“. Za biblioteku je u ovoj godini opredeqeno ukupno 800.000 dinara.
Na centralnoj zgradi, u ulici Vase Pelagi}a izvodi}e se radovi na teku}em
odr`avawu, kre~ewu i vodo-instalacijama u vrednosti od 280.000 dinara. U ogranku „Bora Stankovi}“, u ulici Gavrila
Renovirani prvi sprat zgrade SO
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 17
INVESTICIJE
Projekat „Sportsko selo“ – Isplatila se upornost op{tine
USKORO MODERAN SPORTSKI KOMPLEKS
zradi planske dokumentacije koja je
poverena CIP-u, prethodio je imovinski „rat“ u kojem se op{tinsko
pravobranila{tvo izborilo za utvr|ivawe prava op{tine na ukupno ~etiri gradske katastarske parcele, posle ~ega je
Grad odobrio sredstva za kona~no ure|ewe ovog terena.
Po projektu arhitekte Tatjane Danilovi} sportski kompleks ima}e devet terena: dva ko{arka{ka, ~etiri teniska i jo{
tri mawa vi{enamenska, za rukomet, odbojku, tenis ili mali fudbal (koji po projektu mogu biti i pokriveni), kao i trena`ere za rekreaciju na otvorenom. Na terene }e biti naslowene svla~ionice, pomo}ni slu`beni objekat i bife.
Zeleni deo u centru kompleksa namewen je deci pred{kolskog uzrasta i bi}e
opremqen quqa{kama, pewalicama, senikom i drugim zabavnim rekvizitima.
Osim sporta i rekreacije, Op{tina namerava da svojim poseticima u budu}em
centru ponudi razna kulturna i zabavna
zbivawa, pa je projektom predvi|ena i izgradwa amfiteatra pod vedrim nebom.
Cela oaza ispresecana je stazama koje
izlaze na ne{to ve}e, obodne pe{a~ke
staze.
I
Najzapu{teniji deo padine du` Bulevara Fran{a Deperea, u
srcu Savskog venca – potez od Veterinarskog fakulteta do Deligradske ulice – ove godine najzad dobija namenu: oko 18.000
kvadrata gradske deponije dobro popuwene raznim sme}em i
jo{ boqe „upakovane“ i sakrivene {umarkom, od idu}e godine
bi}e moderan sportski centar u vlasni{tvu Op{tine.
S obzirom da }e se kompleks dowim,
ju`nim delom, nalaziti na padini, bi}e
na delovima oja~an niskim potpornim zidovima, koji }e, zahvaquju}i dekorativnim kamenim oblogama, biti uklopqeni
u ceo ambijent. I najzad, sportska oaza
ima}e sopstveno parkirali{te, koje }e,
zbog pada zemqi{ta prema auto-putu, verovatno biti izgra|eno u dva nivoa. Na
taj na~in bi}e dovoqno parking mesta ne
samo za rekreativce u Centru, nego i posetioce okolnih objekata.
Prostor }e biti dobro osvetqen i u ve~erwim satima, {to }e omogu}iti wegovo
celodnevno kori{}ewe.
Projekat Sportskog sela, kako je za sada (ili trajno) nazvan ovaj sportsko-rekreativni kompleks, spada u prioritetne
op{tinske projekte u ovoj godini. Predstoji wegova detaqna komunalna razrada, zatim izgradwa i najzad, poveravawe na upravqawe nekom od op{tinskih
javnih preduze}a, o ~emu }e jo{ biti re~i
u narednim brojevima „Savskog venca“.
Branka Mari}
(NE)PRAVDA
Po~etkom sedamesetih godina, kada su
u vreme gradona~elnika Branka Pe{i}a
{irom grada nicali op{tinski sportski centri, Savski venac je, sticajem
okolnosti, ostao uskra}en. „Neko“ je procenio da je dovoqan vo`dova~ki centar na Bawici, pa je ova Op{tina, u tom
smislu i investirala u wega neka sredstva. Osim malog broja gra|ana koji gravitiraju ovom centru, „Bawicu“ `iteqi
Savskog venca uglavnom nikad i nisu do`iveli kao svoju. Planovi za „Sportsko
selo“ samo }e delimi~no ispraviti decenijsku nepravdu, a da je lokacija prava, dokaz je i to da je na woj dugo postojao fudbalski teren, na kom su se gotovo
pola veka smewivali brojni klubovi.
18 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
INVESTICIJE
JO[ 17 KOLICA ZA BEBE
Op{tina Savski venac je 25. februara
poslala jo{ devet kolica mladim bra~nim parovima ~ije su bebe do{le na svet
nakon kolektivnog ven~awa parova, koje su proletos organizovale Skup{tina
Grada i op{tina Savski venac. Kolica su
ovoga puta dobili roditeqi iz unutra{wosti Srbije: Novog Sada, Zaje~ara, Zrewanina, Ugrinovaca, Ni{a, Sombora,
Pan~eva i Lu~ica kod Po`arevca.
Neposredno pred zakqu~ewe ovog broja na adrese {irom Srbije upu}eno je
jo{ osam kolica. Ovim je broj novoro|enih beba, a samim tim i darovanih
kolica u okviru akcije „Bebi na dar“,
stigao do {ezdeset-osam (68).
S. M.
Otvorene nove prostorije Skup{tine stanara
u ulici Kraqevi}a Marka 12
ZAJEDNI^KOM AKCIJOM
DO DRU[TVENOG KLUBA
U
nedequ, 1.marta, sve~ano su otvorene nove dru{tvene prostorije na
Savskom vencu. Stanari, odnosno wihove Skup{tine u dva ulaza zgrade u ulici Kraqevi}a Marka broj 12, sa ukupno
oko 70 stanova, zajedni~kim sredstvima i
akcijom uredili su i opremili dru{tveni klub u podrumskim prostorijama na
prvom ulazu.
Biv{a kotlarnica zauzimala je ~itav
podrumski prostor, a sada je ure|en samo deo u kome je nekad odlagan ugaq, tako
da }e se pro{irewe klupskog prostora
nastaviti.
U novootvorenim prostorijama, gra|ani
ove zgrade mo}i da se dru`e, zajedni~ki
gledaju TV program, igraju dru{tvene igre
ili se bave rekreacijom ({ah, stoni tenis...), organizuju proslave de~jih ro|endana i mnogo toga jo{.
Jednom mese~no stanare ove zgrade i
ina~e pose}uju patrona`na sestra i lekar op{te prakse, a od sada }e se ove posete i pregledi obavqati u wihovim novim klupskim prostorijama.
Za wih je u planu i besplatna obuka rada na ra~unaru, kao i {kola avio i raketnog modelarstva za sve zainteresovane
stanovnike mesne zajedncie „Zeleni venac“, a tu je i jo{ puno drugih zanimqivih
ideja.
Predsednik Skup{tine stanara Zoran
Kosti}, zahvalio se na otvarawu mesnoj
zajednici „Zeleni venac“ i posebno Zorici [tulovi}, {efici Odseka za lokalnu
samoupravu i sekretarici ove MZ, kao i
Studiju B, koji je, izme|u ostalih pratio
otvarawe ovih prostorija, ali i Muzeju
„Manakova ku}a“, u ~ijoj je sali posle otvarawa i prigodnog koktela odr`ana i
Skup{tina stanara ove zgrade.
\. Vukoje
[email protected] MEDA NA „ZELEWAKU“
Udru`ewe p~elara Beograda, uz pomo} op{tine Savski venac otvorilo je 2. marta
izlo`bu meda i drugih p~eliwih proizvoda na dowem platou Zelenog venca, u Jug
Bogdanovoj ulici, koja je trajala nedequ dana. Beogradski medari, sa kojima Op{tina Savski venac ina~e ima izvanrednu saradwu, na planu zajedni~kog u~e{}a u
raznim humanitarnim akcijama, izlo`ili su osim podrazumevaju}ih raznih vrsta
~istog i prirodnog meda, odnosno u raznim kombinacijama (sa propolisom, orasima, le{nicima, smokvama i drugim dodacima) i specijalne „energetske“ kombinacije ~ije se cene kre}u od 400 do 800 dinara po kilogramu, i razne vrste slatki{a,
i pi}a spravqenih od p~elarskih proizvoda, poput medewaka i medovine.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 19
EKOLOGIJA
EKOLO[KI DETEKTIVI
U trajnu akciju ekolo{kog obrazovawa najmla|ih, ukqu~ena su
i deca koja poha|aju privatnu pred{kolsku ustanovu na Savskom
vencu. Na 250 kvadrata vrti}a „Ma{ana“ u ulici Aleksandra
Stambolijskog, 22 mali{ana sa Dediwa, Vra~ara, Bawice i Miqakovca, uzrasta od jednogodi{waka do pred{kolaca, okupirana su u~ewem prvih ekolo{kih koraka. Naravno, u toj dobi sve je
usmereno na igru i neoptere}uju}e u~ewe, kao najsigurniji na~in da se zapamti.
Koriste}i plasti~nu, papirnu i metalnu ambala`u i otpad,
svoju ma{tu i upornost, mali{ani se i edukuju i stvaraju, pa je
vrti} ispuwen najinventivnijim kreacijama. Istovremeno, u saradwi i uz pomo} firme „REKAN“ (Fond za povra}aj i recikla`u limenki) oni najve}i deo otpada sortiraju i odla`u u „svoje“,
improvizovane kontejnere, dok Beograd, najzad, ne dobije adekvatne tipske kontejnere za razli~ite vrste otpada.
Mada naseqe u kom je lociran ovaj vrti}, i jo{ bar polovina
dr`avnih vrti}a na Savskom vencu, na prvi pogled deluje ~isto,
to je ipak samo povr{an utisak. Stoga }e ova deca verovatno zavr{iti i osnovnu i sredwu {kolu, dok ne „primoraju“ odrasle
na po{tovawe elementarnih ekolo{kih principa i nau~e ih makar po~etnim ekolo{kim koracima.
B. Mari}
Jo{ jedna ekolo{ka akcija za najmla|e
Redakciji na{eg lista mali{ani vrti}a „Ma{ana“ poslali
su pismo koje ~itaocima integralno prenosimo:
DRAGE KOM[IJE!
Mi smo mali, ali smo veliki ekolo{ki detektivi.
Na{a planeta je zaga|ena.
Ima puno deponija, puno pacova, ugqen dioksida, pa su bolesne biqke, `ivotiwe i qudi, a najte`e je {to se bebe ra|aju bolesne.
Molimo vas da ne bacate |ubre!
Ne bacajte plasti~ne i staklene fla{e, limenke, konzerve,
karton i papir, nego ih sakupqajte i javite se nama - nalazimo se u vrti}u „Ma{ana“ u ulici Aleksandra Stambolijskog
25, na{ telefon je 2667-332.
V a ` n o!
Mi volimo `ivotiwe, ali neke gazde nisu dobre.
Molimo vas, kada {etate sa svojim qubimcima, ponesite kesicu i metlicu i o~istite kucinu kaku.
ULAZNICE – LIMENKICE
U ciqu popularizacije recikla`e i razvijawa op{te ekolo{ke svesti kod najmla|ih firma BALL Packaging (koja
se bavi proizvodwom) i Rekan Fond za prikupqawe i recikla`u limenki, zajedno sa na{im savskovena~kim De~jim pozori{tem „^arapa“ organizuju ekolo{ko-edukativnu akciju pod
nazivom “... I ja brinem o svojoj planeti (limenkica – ulaznica)“. Ciq akcije je jasan, da najmla|i shvate da limenke ne
treba bacati, jer osim {to zaga|uju `ivotnu sredinu imaju i
neku vrednost. U tom smislu De~je pozori{te „^arapa“ poseti}e svih 11 de~jih vrti}a Pred{kolske ustanove „Savski venac“
i u dogovorenim terminima u svakom od wih odigrati svoju
predstavu „Tri praseta“. Svaki klinac ili klinceza u vrti}u
ulaznicu za tu predstavu plati}e sa simboli~ne tri prazne
limenke, a predstavnici firme „Rekan“ }e limenke na licu
mesta ubacivati u svoju presu i mali{anima pokazati kako
one u tom slu~aju ne samo da zauzimaju mnogo mawe mesta nego
i predstavqaju sirovinu za neku budu}u proizvodwu.
Akcijom }e biti obuhva}ene i sve savskovena~ke osnovne
{kole, s tim {to pozori{te „^arapa“ ne}e dolaziti kod wih,
nego }e ih ugostiti na svojoj sceni u Teatru 78, gde }e mo}i da
pogledaju jednu od predstava sa wihovog redovnog repretoara,
subotom u 17 ~asova (aprilski repretoar „^arape“ pro~itajte
na na{oj 47. strani), ve} prema rasporedu koji ugovore wihove
{kole. Po{to se radi o starijim mali{anima, u tom slu~aju
wihova ulaznica „ko{ta}e“ celih pet praznih limenki, koje
}e tako|e u holu pozori{ta biti ubacivane i presovane u specijalnoj presi firme „Rekan“.
D. A.
20 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
^ETVOROMESE^NI
EKOLO[KI ^AS
Op{tina i De~ja ustanova „Savski venac“, u saradwi sa POD
Teatrom, zapo~eli su krajem februara obiman, ~etvoromose~ni ekolo{ki projekat „Edukacija najmla|ih o potrebi za{tite `ivotne sredine i savremenom tretmanu otpada“.
Do narednog leta gotovo 700 mali{ana sa na{e op{tine bi}e u svojim vrti}ima ukqu~eno u rad ekolo{kih radionica,
kako bi se podigla ili, pak, samo u~vrstila ve} ste~ena znawa
i svest najmla|ih o zna~aju za{tite ~ovekove okoline.
Zahvaquju}i dosada{wem anga`ovawu op{tinskog ekologa
i qudi iz De~je ustanove, interesovawe za ovu izuzetno va`nu
dru{tvenu oblast raste iz dana u dan, pa su, umesto 13 pro{logodi{wih, ovog puta formirane 22 grupe.
Pred{kolci }e se u naredna ~etiri meseca ukqu~iti u rad
352 radionice, a onda na zavr{noj manifestaciji krajem juna,
proveriti znawe i svoj odnos prema ~ovekovoj okolini. B. M.
Bomanite Ceris In`enjering
Bulevar kneza A. Kara|or|evi}a 15
1 1 0 0 0 B e o g r a d , Srbija
Tel: 011/2668-5540
Fax: 011/2268-7788
Mob. 011/065-2
202-333-444
e-m
mail: [email protected]
[email protected]
Bomanite Montenegro
@rtava fa{izma 1
Budva, Crna Gora
Tel/Fax: +382 86 465 760
Mob: +382(0)69 33 02 64
www. bomanite.co.yu
www. bomanite.com
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 21
IZ KANCELARIJE ZA MLADE
[KOLA STRANIH JEZIKA
Od 5. marta po~ela je sa radom {kola
jezika. Mladi od 15-30 godina imali su
priliku da se prijave za po~etne kurseve nema~kog, italijanskog ili {panskog.
Projekat je izazvao veliko interesovawe i trenutno ~asove poha|a 90 polaznika u 10 grupa. Nastava }e se izvoditi
do juna, a plan je da ovo bude stalni program KZM, pa se na jesen mo`e o~ekivati
novi konkurs za sve zainteresovane.
„1000 BOJA ZVUKA“
JEIL (YALE) NA SAVSKOM VENCU
U nedequ 15. marta Op{tina i KZM ugostili su studente presti`nog ameri~kog
univerziteta Jeil (Yale). Goste su do~ekali: Milo{ Kova~evi}, ~lan Op{tinskog ve}a,
predstavnici KZM i mladi sa op{tine. Na jedno~asovnom dru`ewu razmewena su
iskustva studenata, do{li smo do novih informacija o ameri~kom obrazovnom sistemu, a za sve koji planiraju da svoje obrazovawe nastave van Srbije tu je bila i
organizacija International Educational Center koja pru`a brojne informacije o
studirawu u Americi.
PROJEKAT „MLADI
SAVSKI VENAC“
U gimnaziji Sveti Sava 7. i 8. marta otpo~eo je projekat „Mladi Savski venac“ za
~iju realizaciju je Kancelarija za mlade (KZM) dobila sredstva od Ministarstva omladine i sporta, na osnovu konkursa za finansirawe programa i projekata lokalnih
samouprava. Projekat se sastoji od organizovawa radionice koja ima za ciq ja~awe
omladinskih organizacija i na temu je pisawa projekata i sakupqawa sredstava. Na
ovoj dvodnevnoj radionici 25 u~enika sredwih {kola steklo je neophodna znawa i
ve{tine za pisawe projekata – wihovu formulaciju, o procesu prikupqawa sredstava i organizovawa svojih omladinskih akcija. Na taj na~in napravili su veliki korak
napred u osamostaqewu i realizaciji razli~itih aktivnosti. Trening za studente i
predstavnike omladinskih organizacija, na istu temu, je odr`an 21. i 22. marta na
Medicinskom fakultetu, a u~estvovalo je dvadesetak mladih.
Deo projekta za koji su odobrena sredstva je i sprovo|ewe istra`ivawa o potrebama i navikama mladih na teritoriji na{e Op{tine koje }e se sprovesti u aprilu
mesecu i poslu`iti za izradu lokalnog akcionog plana za mlade. Uzorak }e obuhvatiti 500 mladih od 15 do 30 godina, a rezultati }e biti prezentovani javnosti u
junu mesecu.
22 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
Jo{ jedna interesantna i kreativna
radionica iza{la je iz „kuhiwe“ na{e
Kancelarije, a to je „1000 boja zvuka“.
Radionica je namewena mladima sredwo{kolskog uzrasta, po~iwe 21. marta
u prostorijama DKC „Majdan“ i traja}e
tri meseca.
Osnovni koncept radionice je osloba|awe
mladih iz okvira konformizma, kao i osloba|awe wihove ma{te
i sticawe novog pogleda na svet koji nas okru`uje – kroz zvuk i
boje, kao {to samo ime
{kole govori. Ono {to
su nam poru~ili predava~i jeste da ovde
mladi sigurno ne}e dobiti bilo koji oblik korepeticije i u~ewa „ovo tako ili
ovako“ i da je zapravo sve dozvoqeno –
samo se alati u~e, a ose}aj ne!
Sam program {kole }e se odvijati u
tri faze kroz koje }e se polaznici upoznavati sa sar`ajem i ciqem programa,
polemisati o zvuku i savremenim muzi~kim stilovima, savladavati softverske alate i na kraju napraviti svoje malo
ili veliko zavr{no delo.
Kreatori ovog programa nagla{avaju
da su ideja i ose}aj jedino bitni.
ZNAK
ZA AKCIJU
Mo`da znate da se na Savskom vencu nalazi {kola za decu o{te}enog sluha „Stefan De~anski“, i mo`da znate da se oni
razlikuju od ostale dece samo po jeziku
kojim se sporazumevaju. I ovaj program
je namewen upravo onoj deci osnovno{kolskog uzrasta koja `ele da se upoznaju sa ovim interesantnim na~inom komunikacije, a usput i da se upoznaju i ovladaju jednom novom umetno{}u – vajarstvom. Kao i sve i ovaj dvomese~ni program je besplatan za sve polaznike, a na
kraju nas o~ekuje i jedna interesantna
prodajna izlo`ba.
IZ KANCELARIJE ZA MLADE
S T R E E T A R T RADIONICA
Ovog meseca zapo~eli smo, po prvi put u Srbiji, besplatnu
Street art radionicu za u~enike osnovnih {kola sa teritorije svoje Op{tine.
Za 25-oro osnovaca radionica je po~ela 14. marta. Zahvaquju}i gostoprimstvu Osnovne {kole „Stefan Nemawa“, radionice Street art-a }e se odr`avati u ovoj {koli jednom nedeqno,
a na kraju kursa jedan od zidova {kole }e biti ukra{en rado-
vima wenih polaznika. Kroz ovaj besplatni tromese~ni kurs
polaznici radionice }e imati priliku da se upoznaju sa istorijom onoga {to danas nazivamo uli~nom umetno{}u, wenim
tehnikama i pre svega na~inima da se kreativno izraze u malo
druga~ijoj formi.
Radionicu vodi Stefan Unkovi}, mladi umetnik i koordinator Street art doga|aja na pro{logodi{wem BELEF-u.
POJMOVNIK
BEZBEDNOSNE KULTURE
JOB SHADOWING
Ovo je ve} postao hit program KZM. Namewen je sredwo{kolcima u ciqu wihovog profesionalnog usmerewa. Ovim programom pru`ena im je mogu}nost da provedu jedan radni dan sa
predstavnicima odre|enih zanimawa i na taj na~in upoznaju
odre|enu profesiju iz prve ruke. Do sada su nam u susret iza{li: novinarka Studia B Ivana \in|i}, stru~waci marketin{ke
agencije A-media i prof. dr Eva Vani{ta Lazarevi} arhitekta
i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu, a uskoro }emo mladima pru`iti mogu}nost da se uz direktorku Centra za
socijalni rad, Mirjanu Kolosov, upoznaju sa zanimawem socijalnog radnika.
Jo{ jedna promocija u organizaciji KZM. Predstavqen je Pojmovnik bezbednosne kulture koji je publikovao i izradio Centar za civilno-vojne odnose. U zgradi op{tine okupilo se 17.
marta preko 50 predstavnika nevladinih organizacija, prosvetnih radnika i mladih, kako bi dobili svoj primerak Pojmovnika koji se sastoji od osnovnih pojmova bezbednosti kada
su mladi u pitawu. Ukoliko `elite i Vi mo`ete na}i svoj primerak na sajtu: w w w . b e z b e d n o s t m l a d i h . o r g .
I za kraj najbitnija informacija:
Kancelarija za mlade Vam stoji na raspolagawu i trudi se da
Va{ `ivot bude {to kvalitetniji na ovoj Op{tini. Otvoreni
smo za sve va{e ideje i inicijative.
Detaqnije o radu i programima pogledajte na{ sajt:
www.mladisavskivenac.org.rs
Pripremila: Emilija Jovanovi}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 23
PROMOCIJA
Predstavqawe monografije u Skup{tini grada
KWIGA ZA SVAKOG
KO VOLI BEOGRAD
p{tina Savski venac organizovala
je 20. februara u sve~anoj sali Skup{tine Beograda, promociju dvotomne monografije „Pozdrav iz Beograda
1895-1941“ Sne`ane i Dragana Vici}a. O
monografiji su tom prilikom govorili:
dr Marko Popovi}, nau~ni savetnik Arheolo{kog instituta, Ivo Eterovi}, majstor umetni~ke fotografije, kao i weni
autori Sne`ana i Dragan Vici}.
Promocija ovog kapitalnog dela, ~ije
izdavawe je pomogla op{tina Savski venac, poslu`ila je i kao povod za uru~ewe
priznawa i nagrada (u vidu promovisane
monografije) institucijama i pojedincima koji su proteklih godina dali zna~ajan doprinos u humanitarnim i kulturnim
akcijama na Savskom vencu.
Prisutne je tom prilikom u ime op{tine organizatora ove sve~anosti pozdravio wen predsednik Tomislav \or|evi}
koji je, osvrnuv{i se na pro{lost kojom se
bavi ova monografija govorio i o izvesnim planovima koji }e doprineti lep{em `ivotu i radu svih Beogra|ana na
Savskom vencu.
^lan Op{tinskog ve}a Milo{ Kova~evi} je u svom govoru u su{tini najavio uru~ewe priznawa institucijama i pojedin-
O
cima koje su u proteklih godinu dana pomogle op{tini u realizaciji nekih zajedni~kih humanitarnih i kulturnih akcija,
naglasiv{i da je u tom smislu 20. februar, ne samo kao dan kad je promovisana
ova divna monografija, koju svako ko voli
Beograd mora da ima, nego i kao datum od
kog }e i op{tina Savski venac na jedan
druk~iji na~in brinuti, ne samo o saradwi nego i o tome kako da se za tu saradwu
na lep na~in odu`i svima koji su u~estvovali u wenim programima.
Prilikom uru~ewa priznawa prepuna
sala gradske skup{tine prolamala se od
aplauza svim dobitnicima, me|u kojima su
bile i ~etiri ambasade (ameri~ka, bugarska, italijanska i ma|arska), predstavnici ustanova, institucija i privrednih
subjekata sa Savskog venca, ali i brojne
kulturne i javne li~nosti.
Program je nadahnuto vodio glumac Milo{ \uri~i} a u wegovom muzi~kom delu
u~estvovale su mlade harfistkiwe: An|ela Dornik, Ta{a Gruji} i Lenka Petrovi} iz Muzi~ke {kole „Stankovi}“, u klasi profesorke Sta{e Mirkovi} Gruji},
kao i Jelena Gavrilovi} koja je sve~anost
otvorila pesmom „Vostani Serbije“.
D. Antoni}
Ivo Eterovi}, Dragan i Sne`ana
Vici} i dr Marko Popovi}
SEDAM KIL
ko ne voli svoje roditeqe i svoj
O|ennajgrad
nije sposoban da ikoga voli. Ubeu ovu misao danima listam i upijam
predivnu dvotomnu monografiju „Pozdrav iz Beograda“. Delo Sne`ane i Dragana Vici}a bazirano na dugo sakupqanim i sistematizovanim razglednicama
Grada, fokusiranom na period od kraja
19. veka do Drugog svetskog rata. Izme|u
17.000 primeraka, koliko broji wihova
kolekcija, odabrali su svega 1.500.
Putuju}i kroz godine, od prve {tampane razglednice 1875. godine, dok se
nisu oglasili nema~ki avioni u aprilskom napadu 1941, autori su stvorili pou~no svedo~anstvo o tome kako je izgledala transformacija Beograda od male
turske kasabe ka modernom evropskom
gradu.
Predsednik Op{tine Tomislav \or|evi}
uru~uje nagradu Petru Popovi}u
24 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
LA QUBAVI
Ovaj obimni posao, propra}en veoma
informativnim tekstom, originalni je
dokument o `ivotu Beograda u prvoj polovini pro{loga veka i pravi vodi~ za
upoznavawe sa gradom na na~in kako to
ranije nismo imali prilike da ~inimo.
Od crtanih razglednica do fenomenalnih snimaka iz aviona, od obi~nih do
panoramskih {tamparskih remek-dela
– to je uvid u ma{tu velikih graditeqa,
ali i na{ih grafi~kih i fotografskih
pionira.
Ne postoji deo Beograda koji nije bio
tema razglednica – od Kalemegdana do
Ko{utwaka, od Ade do Karaburme. Sam
centar je posebna pri~a. Kroz odabrane
razglednice prou~avamo rast na{eg grada. Upore|ivawem istih adresa, u razli~itim vremenima, vidimo koliko se
Beograd mewao. Koliko su stari urbanisti znali da gledaju unapred i kako su
mu dva rata bezdu{no oduzela neka od
najlep{ih arhitektonskih zdawa.
„Pozdrav iz Beograda“ nije sedam kila dobro o{tampanog papira ve} sedam
kila qubavi za grad o ~ijoj su lepoti ma{tali graditeqi i pred ~ijim zna~ajem
su svoje komplekse le~ili osvaja~i, destruktivci i politi~ari. Razumeti Beograd i voleti Beograd dve su slo`ene
stvari koje nije lako razumeti. Beograd
je veliki otisak istorije i dru{tva u
jedinstvenom prostoru. Trezor pro{losti i tradicije. Skladi{te lepote, znawa, kulture, nelogi~nosti i vlasti. Voqewe Beograda je intiman posao. I nije za svakoga. Podrazumeva radoznalo i
strogo srce a tra`i plemenitost i vreme. Ova dvotomna monografija nije samo
jedan od najinteresantnijih izdava~kih
dometa u istoriji grada, ni dragoceni
dokument za prou~avawe istorije Beograda ve} originalni spomenik na~iwen u slavu prestonice Srbije. Poduhvat
bra~nog para Vici} do`ivqavam kao
mudrost za sva vremena – izgra|ivati i
ure|ivati grad je zna~ajnije nego wime
vladati.
Petar Popovi}
SPISAK SVIH DOBITNIKA
Ambasada Republike Bugarske, Ambasada Republike Italije, Ambasada Republike Ma|arske, Ambasada SAD, guverner Narodne banke Srbije Radovan
Jela{i}, Ko{arka{ki klub „Crvena
zvezda“, Savo Milo{evi}, Ivana [egrt.
direktorka filijale ProKredit banke
na Savskom vencu, Javno komunalno preduze}e „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Milan Mijailovi}, gener. direktor Jugoslovenskog re~nog brodarstva,
dr Dragan Markovi} iz Klini~kog centra Srbije, general-major prof. dr Miodrag Jevti}, na~elnik Vojno-medicinske akademije, Jasna Daragan Saveqi},
direktorka Specijalne bolnice za le~ewe bolesti zavisnosti, Klub „Stefan
Braun“, Ivan Kova~evi}, generalni direktor „\uro Salaj AD“, Jasna Do`i} iz
Agencije „Dobro~instvo“, Srpske pravoslavne crkve, Sne`ana Petrovi}, urednica Studija B, Qubica Uro{evi}, glavna urednica Televizije „Metropolis“,
Petar Poji}, direktor ART televizije,
Aleksandar Petrovi} – Aca Seltik, Petar – Peca Popovi}, Milijanko Porti},
direktor Ugostiteqsko-turisti~ke {kole, Miroslava An|eli} iz „Banke hrane“,
Dragan Dimitrijevi} iz Beogradskog udru`ewa p~elara i Branislav Obradovi},
direktor direktne prodaje „Grand kafe“.
Od danas je 20. februar za Op{tinu Savski venac dan zahvalnosti i iskrene podr{ke, dan svih i za sve one koji su u prethodnoj godini u~inili ne{to posebno i
zna~ajno za gra|ane na{e op{tine, bilo
da su to deca, stari ili oni kojima je na{a
pomo} najpotrebnija.
Danas je Dan zahvalnosti Vama koji ste
ovde prisutni zbog svojih vrlina. Organizacijom ovog skupa mi pokazujemo iskrenu
podr{ku porodici Vici} koja je kreirala
kapitalno delo koje je postalo obavezna
lektira za sve koji `ele da vode ovaj grad.
Sama bibliografija ovog dela otvara
sva vrata zaboravqenog Beograda, a wegova struktura, pripovedawe i dvojezi~nost
ga ~ine poklonom kakav zaslu`uju svi gosti Beograda, posebno Vi, Ekselencije, koji ste u prethodnoj godini toliko u~inili
i za Va{ Savski venac.
Pogledajmo delo, pogledajmo unazad i
vide}emo da se qudi u Beogradu ve} 130
godina okupqaju oko spomenika knezu Mihailu, a da je on ubijen samo {est dana nakon {to je postavio kamen temeqac Narodnom pozori{tu
Ovo delo nas u~i mnogo ~emu, i jednom
za nas veoma va`nom, poruci koju su mnoge generacije ovde zanemarivale: – Ne po~iwe ba{ sve od nas! Bilo je i pre nas i
velikih dela i velikih graditeqa i dobrih ideja. Ponekada samo treba zaviriti
u pro{lost, prelistati razglednice tih
vremena. Samo sa takvim, odgovornim odnosom prema pro{losti mo}i }emo da kreiramo svoju lep{u budu}nost.
Mo`emo odabrati i drugi put, ostati narod koji se svakih 20 godina seti dr Ar~ibalda Rajsa i ponovo otkrije „Znakove pored puta“, bez sposobnosti da razlikuje
svoju o~iglednu korist od svoje o~igledne
{tete. Ali, onda nema mesta ~u|ewu – za{to `ivimo gore nego {to bismo morali.
Zato Savski venac danas nagra|uje one
koji su u stawu da svojim gestom i podr{kom u~ine stvari boqima, zato Savski venac ka`e: – Imamo {ansu samo ako se iskreno i me|usobno podr`avamo, uvek sa
mi{qu o sre}nijoj Srbiji.
(Pozdravni govor Milo{a Kova~evi}a,
~lana Op{tinskog ve}a
i inicijatora ove sve~anosti)
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 25
DRU[TVO
OSMOMARTOVSKI U^ENI^KI BAZAR
LEPO, VESELO I KORISNO [ARENILO
o tre}i put zaredom Op{tina Savski
venac i weno Odeqewe za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu, organizovali su Osmomartovski u~eni~ki bazar, na kojem su
svoje umetni~ke i ru~ne radove izlo`ili u~enici osnovnih i sredwih {kola sa
Savskog venca.
Kako ovoga puta Osmi mart pada u nedequ, kada {kole ne rade, Bazar je organizovan u petak 6. marta, a to je ujedno bila i lepa prilika da se pokloni majkama,
bakama, suprugama, devojkama ili prijateqicama kupe uo~i samog praznika. Bila je
to i {ansa za sve potencijalne kupce da
kupuju}i simpati~ne, lepe, a ponekad i
veoma kreativne poklone, ujedno pomognu
{kolama koje }e sredstva ostvarena ovom
prodajom iskoristiti za svoje slobodne
aktivnosti.
Pored simpati~nih de~jih i u~eni~kih
likovnih i radova iz sfere primewene
umetnosti, na Bazaru su se jeftino mogli
na}i i kvalitetni radovi (`enske torbe,
nov~anici, opasa~i, prsluci...) u~enika
Tehni~ke {kole za dizajn ko`e ili lepe
slike, crte`i i grafike budu}ih umetnika – u~enika [kole za dizajn. U~enici
O[ „Isidora Sekuli}“ prvi su sve svoje
radove rasprodali sakupqaju}i pare za
le~ewe svog bolesnog druga, dok su u~enici {kole za o{te}ene sluhom „Stefan De~anski“ ponudili lepo dizajnirane i gotovo „profi“ ura|ene predmete od drveta i keramike, napravqene u svojoj u~eni~koj radionici.
Dodatno {arenilo ovoj izuzetnoj manifestaciji dali su predstavnici savskovena~kim |acima itekako poznate ProKredit banke, ina~e stalnog generalnog
sponzora SVURF-a, sa svojom maskotom –
P
26 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
Crvenim zmajem, sa kojim su svi `eleli
da se fotografi{u, tim pre {to su gotovo svi u~esnici Bazara dobili i poklon
kasicu–zmaj~icu, upravo sa likom ove maskote.
Kako je Osmomartovski bazar sve popularniji me|u {kolama na Savskom vencu,
to i ne ~udi da se ovoga puta na wemu pojavilo 15 {tandova, na kojima su svoje
„proizvode“ gra|anima ponudili u~enici
iz sedam osnovnih i {est sredwih {kola,
kao i iz dva u~eni~ka doma. Pored svog
izlo`benog {tanda u~enici Ugostiteqsko-turisti~ke {kole posebno su se anga`ovali oko pripreme slanog i slatkog
poslu`ewa za sve izalaga~e, ali i kupce koji su se u to vreme na{li na Bazaru.
Naravno, i to poslu`ewe proizvod je
prakse u~enika kulinarskog smera ove
{kole.
D. Antoni}
Doru~ak u MZ
[email protected] PROTIV USAMQENOSTI
Nastavqaju}i lepu tradiciju stalne brige o svojim sugra|anima, op{tina Savski
venac i weno Odeqewe za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu, organizovali su 3. marta, u prostorijama MZ „Zapadni Vra~ar“, doru~ak za svojih 20-ak usamqenih sugra|ana.
Ovu drugu po redu sli~nu akciju, koja }e se ubudu}e de{avati jednom mese~no, svojim proizvodima je pomogla ugledna Pekara „Trpkovi}“, a mahom stariji i usamqeni sugra|ani, smewivali su se celo pre podne za trpezom, koja je ovoga puta, simboli~no i prakti~no, poslu`ila kao povod za dru`ewe i lek za usamqenost.
DRU[TVO
Op{tina obradovala svoje
sugra|anke povodom Dana `ena
DAMAMA U ^AST
Povodom Osmog marta – Dana `ena, op{tina Savski venac je 5.
marta organizovala tradicionalnu sve~anost na koju je pozvala
svojih sto starijih sugra|anki. Sve~anost je ovoga puta bila organizovana u prostorijama Ugostiteqsko-turisti~ke {kole, zbog
zauzetosti op{tinske sale, usled rekonstrukcije I sprata zgrade.
Go{}e na sve~anosti je prvo pozdravila Biqana Ba~anin, na~elnica Odeqewa za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu, a zatim im je „dobro zdravqe, lepotu i ve~nu
mladost“ po`eleo Vladimir Mili}, zamenik predsednika op-
POKLONI
UZ PLES I IGRU
U sklopu proslave Dana `ena, Crveni krst Savskog venca i Muzi~ka {kola „Stanislav Bini~ki“ organizovali su 6. marta u sali
O[ „Stefan Nemawa“ na Sewaku skup za starije dame sa Savskog
venca. Nakon muzi~ko-poetskog programa koji je kao doma}in vodio Nikodim Savi}, op{tinski odbornik iz ovog dela Savskog
venca, a posle uru~ewa cve}a i poklona koje su za wih pripremili Crveni krst i mesna zajednica „Top~idersko brdo – Sewak“, prire|en je koktel i ples na kojem su kavaqeri bili polaznici plesne {kole Univerziteta za tre}e doba „\uro Salaj“.
[email protected] DVE MIRJANE
Povodom Osmomartovskog praznika u Mesnoj zajednici „Zapadni Vra~ar“ je 5. marta otvorena izlo`ba dve Mirjane, slikarke Mirjane Cvetkovi} i vajarke Mirjane Lazarevi}.
Slikarki Mirjani je ovo druga izlo`ba ikona u ovoj MZ, sada uglavnom ikona Svete Petke, a vajarka Mirjana je izlo`ila
sitnu plastiku u keramici, upotrebne predmete, kao {to su kutije i pepeqare u obliku kwiga i kula.
{tine Savski venac. U umetni~kom delu programa delove iz
svojih predstava, kao i stihove poznatih doma}ih autora izveli su ~lanovi Akademskog pozori{ta „Branko Krsmanovi}“, a zatim su damama uru~eni prigodni pokloni, koje su za wih napravili u~enici [kole za dizajn ko`e.
Sve~anost je zavr{ena koktelom, na kome su svoje ume}e prikazali i ponudili na degustaciju u~enici {kole doma}ina, sa
kojom op{tina ve} godinama ima odli~nu saradwu.
S. Mikavica
U~esnici ovog lepog skupa, me|u kojima je bila i 95-ogodi{wa
Nada Jeremi}, po`eleli su da se i ~e{}e ovako dru`e, a ne samo
ovim povodom.
Mesna zajednica „Top~idersko brdo – Sewak“ obezbedila je za svojih 30 sugra|anki i ru~ak u obli`wem
restoranu „Sloboda“, a uz
svesrdno anga`ovawe agilnog sekretara ove MZ Nenada Simi}a akciju su pomogli
i brojni donatori.
Na svoje starije sugra|anke nije zaboravila ni Branka Rodi} iz MZ „Slobodan Penezi} Krcun“ koja je 9. marta
za wih 20-ak organizovala dru`ewe u prostorijama mesne zajednice, uz poslu`ewe i simboli~ne poklone.
Veselo je bilo i u MZ „Vojvoda Mi{i}“ u kojoj je sekretarica
ove MZ Nata{a Petrovi}, uz pomo} aktivisktiwa iz ovog kraja,
organizovala 6. marta dru`ewe uz muziku i zakusku koju su za
wih pripremili restorani „Fran{“ i „Avalica“, kao i trgovinska radwa „Galileo“.
Da svoje starije sugra|anke ugosti potrudila se i Sne`ana
Cveki}, sekretarica MZ „Dediwe“ koja im je 6. marta u prostorijama svoje mesne zajednice, uz pomo} obli`weg Gerontolo{kog centra, organizovala dru`ewe uz muziku, poslu`ewe i
poklone.
I, naravno, kao i svake godine, stru~ni saradnici i aktivisti sa svih mesnih zajednica, kao i iz Crvenog krsta obilazili su svoje stare i bolesne sugra|anke, koje nisu mogle da
prisutvuju pomenutim sve~anostima, ~estitaju}i im praznik i
uru~uju}i im poklone u wihovom domu.
D. Antoni}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 27
DRU[TVO
ovodom 100-og ro|endana na{e sugra|anke Anke Vla{ki, Vlada Mili},
zamenik predsednika op{tine i Biqana Ba~anin, na~elnica Odeqewa za
dru{tvene delatnosti, informisawe i
mesnu samoupravu, kao i Branka Rodi},
sekretar MZ „Slobodan Penezi} Krcun“,
posetili su sa svojim saradnicima najstariju `iteqku Savskog venca, u wenom domu u Durmitorskoj ulici, gde `ivi sa sinom Jovanom.
Gosti su, uz ~estitke i najlep{e `eqe,
tom prilikom slavqenici doneli tortu i
aparat za merewe pritiska.
Uobi~ajeno ne ba{ mnogo pri~qiva, Anka Vla{ki je tokom jedno~asovne posete,
`ivo komunicirala sa gostima, opisuju}i
segmente `ivota kojih se najboqe prise}a, a to je, prete`no, wena mladost. Bri-
P
Najstarija Savskoven~anka
U NOVI VEK UZ ^ESTITKE I POKLONE
gu o woj odavno je preuzeo sin Jovan, (81)
koji je i sam pre nekoliko godina izgubio
i suprugu i sina. Uslu`iv{i goste, Jovan
je rekao da je lepo o roditequ preuzeti
ovoliku brigu, ali je naporno, jer ni on vi{e nije mlad.
Gospo|a Vla{ki rodila se u Iloku. Sa
ocem, prodavcem Svetog pisma, zatekla
se na jednom od sarajevskih mostova upravo u momentu atentata na prestolonaslednika Ferdinanda. @ivela je u [idu i Novom Sadu i stekla penziju. Nikada nije je-
la meso, samo povr}e. Ne voli televiziju,
ve} `iv razgovor sa qudima. Krvni pritisak joj je dobar, a osim brufena ne pije
druge lekove. Pozdravqaju}i se, rekla je:
„Pazite strogo {ta radite i imajte qubavi prema drugima...“.
B.M.
Udru`ewe „Uvek sa decom“ i op{tina Savski venac
HUMANITARNA [email protected]
„PARIZ“ ZA BOLESNU DECU
Humanitarna izlo`ba fotografija na platnu pod nazivom
„Pariz“ organizovana je 12. februara u galeriji „Ozon“, a povodom obele`avawa 15. februara, Me|unarodnog dana dece obolele od raka. Sav prihod od prodaje namewen je izgradwi dnevne hemioterapijske bolnice u sklopu pedijatrijskog odeqewa
Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Izlo`ba je samo
prva u nizu sli~nih humanitarni akcija koje }e se organizovati
u narednom periodu, kako bi se prikupio novac za ovu bolnicu.
HUMANOST POD FIRMOM
Izlo`ba „Pariz“ predstavqa fotografije ~iji je autor Miodrag Mi{a Brankovi}. Ovu seriju on je poklonio udru`ewu „Uvek
sa decom“, koje je i organizator ove humanitarne izlo`be. Pokroviteq izlo`be je op{tina Savski venac, koja }e u narednom
periodu i na jo{ konkretniji na~in pomagati bolesnoj deci na
putu wihovog izle~ewa. Na otvarawu su govorili: Mileva Li~ina iz Udru`ewa, Tomislav \or|evi}, predsednik op{tine
Savski venac i dr Zoran Veki} iz Instituta za onkologiju i radiologiju.
S. M.
28 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
An|elija Ivanovi}, poznata savskovena~ka humanitarna aktivistkiwa, osnovala je nedavno nevladinu organizaciju pod nazivom „@eqom do ostvarewa“, u kojoj je, naravno, ona i predsednica. I daqe se bavi istim humanitarnim radom ~iji je ciq, pre
svega, pomo} deci iz O[ „Dr Dragan Hercog“, ali i penzionerima, me|u koje i sama spada.
Pod novom firmom, An|elija je proteklih meseci organizovala posetu u~enika „Dragana Hercoga“ Belom dvoru, gde su od
princeze Katarine dobili poklone povodom Nove godine, a sama im je na ~elu svoje organizacije delila poklone na priredbi
povodom Svetog Save. Pored toga, u saradwi sa organizacijom
„Hleb `ivota“, podelila je 40 paketi}a za unuke penzionera
slabijeg materijalnog stawa, kojima redovno nabavqa i besplatne ulaznice za pozori{te, a u~estvovala je i u organizaciji redovnog osmomartovskog dru`ewa starijih dama u svojoj
mesnoj zajednici „Vojvoda Mi{i}“.
D. A.
DRU[TVO
Skup pod sloganom
„Iskrena qubav traje koliko i sam `ivot“
DUGOVE^NA QUBAV
NA ZELENOM VENCU
Mesna zajednica „Zeleni venac“ koja se
na Savskom vencu i u celom gradu (zahvaquju}i i svojoj neumornoj sekretarici Zorici [tulovi}), ina~e isti~e brojnim ak-
tivnostima i kreativnim akcijama, organizovala je 13. februara (uo~i i povodom
Dana zaqubqenih), u Manakovoj ku}i, dru`ewe za najaktivnije predsednike i akti-
viste ku}nih saveta sa svoje teritorije.
Prednost me|u 20-ak bra~nih parova,
koji su ovoga puta pozvani, imali su oni
najdugove~niji, pa je me|u prisutnim parovima bilo vi{e od pola onih koji su „pregurali“ srebrnu pa ~ak i zlatnu svadbu.
Ranka i Miroslav Savi} su upravo toga
dana proslavili 27. godi{wicu sre}nog
braka, a jedan od parova, Mirjana i Toma
Panteli}, proslavi}e ove godine „zlatnu svadbu“ – 50 godina zajedni~kog `ivota u qubavi i pa`wi.
Za sve prisutne na ovom lepom skupu,
punom emocija i dugove~ne qubavi, uz obilazak stalne muzejske postavke u Manakovoj ku}i i prigodan program, prire|en
je i koktel, a najdugove~nijim parovima
(me|u kojima je bilo i onih sa po {est-sedam decenija skladnog braka) tom prilikom su uru~eni i lepi pokloni, kao uspomena na ovaj dirqivi skup.
D A.
I LEDOMIR UZ SO
Povodom 15. marta, me|unarodnog Dana potro{a~a
Op{tinska komisija za komunalne poslove, inspekcija i posebno stru~ni saradnici u mesnim zajednicama bili su
veoma aktivni tokom sne`nih dana, kojih je ove godine bilo vi{e nego ranijih
godina. Skup{tine stanara i ku}ni saveti redovno su preko op{tine dobijali
besplatne vre}e industrijske soli Mesna zajednica „Slobodan Penezi} Krcun“
oti{la je i daqe, pa je za potrebe svojih starijih dama nabavila i 20 univerzalnih hodalica specijalizovanih za
hodawe po ledu, nazvanih „Ledomir“,
koje im je poklonio Ateqe „Haxi Anti}“
iz Risanske ulice broj 1.
DODEQENE DIPLOME I ZAHVALNICE
Povodom 15. marta, me|unarodnog Dana
potro{a~a, u op{tini Savski venac je 13.
marta odr`ana sve~ana sednica Pokreta
potro{a~a Op{tine. Tom prilikom uru~ene su diplome i zahvalnice za 20 prodavnica prehrambenih proizvoda na Op{tini, kao i dvojici zaslu`nih pojedinaca.
Prisutne je prvo pozdravio Vlada Mili}, zamenik predsednika op{tine Savski venac, a zatim i Marija Vu~eti}, na~elnica Odeqewa za buxet i finansije.
Mira ^u~ak, predsednica pokreta potro{a~a Savski venac govorila je o nastanku i ciqevima ove organizacije, a zatim
iznela i Izve{taj o radu za 2008. godinu.
Diplome i zahvalnice za 2008. godinu dobili su: STKR „MM“, Radionica za izradu bonbona i ratluka „Bosiq~i}“, „Bio{pajz“ D.O.O., prodavnica br. 3, Pavlovi} Dimitrije, poqoprivredni proizvo|a~, pijaca Zeleni venac, Pekara „M&S“,
Doma}i kola~i „Sne`a“, Pekara „KiM“,
„Pekabeta“ – prodavnica 150, Pekara
„Happy Day“, STR „Market MR“, Ateqe
„Haxi Anti}“, Prodavnica „Petrova gora“,
Pekara „Komovi“, STR „Rajska ptica“, Pe-
kara „Zlatni golub“, STR „Lazar Trejd“,
TKR „Vlada“, Parfimerija „Apolon“, Mini-maksi“ diskont u ulici Stevana Fili-
povi}a, Kiosk „Jovos“. Diplome su dobili
i pojedinci: Jovo Vlahovi} i Petar Bogosavqevi}.
S. Mikavica
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 29
DRU[TVO
Pomo} gra|anima slabijeg materijalnog stawa
PO 28. I 29. PUT U LOMINOJ
edovna mese~na pomo} koju Op{tina
Savski venac (naj~e{}e) svakog petog
u mesecu dodequje svojim socijalno
ugro`enim sugra|anima i 5. februara je
dodeqena 28. put, na uobi~ajenom mestu,
u prostorijama Narodne kuhiwe u Lominoj ulici, za 105 stalnih korisnika.
Pored mese~ne pomo}i koju za ove gra|ane svakog meseca obezbe|uje wihova op{tina, ovoga puta akciji se pridru`io i
Restoran „[est topola“, odnosno wegov
upravnik Velizar \eri}, odlu~iv{i da
R
prihod sa jednog prednovogodi{weg slavqa, u visini od 51.000 dinara, uplati u
ove svrhe. Tako su i februarski paketi
`ivotnih potrep{tina za ove gra|ane
Savskog venca, zahvaquju}i pomenutoj donaciji, bili „te`i“ za namirnice u vrednosti od oko 500 dinara po osobi. Uobi~ajene slatki{e za ovu priliku obezbedili su im aktivisti MZ „Top~idersko
brdo – Sewak“.
Pomo} svojim siroma{nijim sugra|anima predstavnici op{tine uru~ili su i u
petak, 6. marta, uo~i praznika – Dana `ena, koje i ~ine ve}inu wenih korisnika.
Uru~ewu pomo}i, koju su weni primaoci
tada dobili 29. put, po obi~aju su prisustvovali i nosioci ove akcije Biqana Ba~anin i Zorica [tulovi}, na~elnica odnosno {efica odseka Odeqewa za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu. Za porcije torti i kola~a, kojima im uvek zaslade paket `ivotnih namirnica, ovoga puta su bile zadu`ene aktivistkiwe iz MZ „Dediwe“. D. A.
„PUTNICI“ NAJRASPEVANIJI
U sali De~jeg kulturnog centra „Majdan“, a u organizaciji
prijateqa dece Savskog venca, 11. februara je odr`ano takmi~ewe za najraspevanije odeqewe tre}ih i ~etvrtih razreda
osnovnih {kola sa Savskog venca. Na takmi~ewu su u~estvovali mali{ani iz najboqih odeqewa, koja su prethodno pobedila u svojim {kolama, a prvo mesto osvojilo je 4/1 iz Osnovne {kole „Vojvoda Radomir Putnik“. Drugo mesto podelila su
odeqewa iz Osnovnih {kola „Radojka Laski}“, „Isidora Sekuli}“ i „Petar Petrovi} Wego{“.
UZ LEPE @EQE I POKLONI
Funkcioneri op{tine, predvo|eni Aleksandrom Jankovi}em, zamenikom predsednika Skup{tine op{tine i Nenadom
Preli}em, sekretarom SO, posetili su uo~i Nove godine, 30.
decembra, stan u ulici Stevana Filipovi}a broj 27, u kojem
po posebnom socijalnom programu, zajedno `ivi „porodica“ od
pet osoba sa specijalnim potrebama, uglavnom sa Daunovim
sindromom. Wima su tom prilikom uru~eni novogodi{wi pokloni, uz ~estitke i `eqe da {to lep{e provedu dolaze}e
praznike
Istog dana op{tinski ~elnici: Mijodrag Jawi} i Vladimir Radosavqevi}, ~lanovi Op{tinskog ve}a, Nenad Preli},
sekretar SO i Duwa Stanojevi}, zamenica na~elnika Op{tinske uprave, posetili su Udru`ewe distrofi~ara Beograda i,
uz lepe `eqe povodom dolaze}ih praznika, deci oboleloj od
mi{i}ne distrofije podelili 30 novogodi{wih paketi}a.
30 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
DRU[TVO
Akcije Crvenog krsta Savskog venca
AKTIVNA I KREATIVNA STAROST
Nastavqaju}i brigu o starijim gra|anima Savskog venca, lokalni Crveni krst, u
saradwi sa MZ „Top~idersko brdo-Sewak“, u februaru je u Ruskom domu organizovao dvonedeqnu izlo`bu radova gra|ana na{e op{tine – „Otvori vrata tre}em dobu“. Koliko je bilo interesovawe i
izlaga~a i posetilaca, najboqe govori
podatak da su u galeriji Doma, u kojoj se
uobi~ajeno izla`e 60-ak slika, bila predstavqena ~ak 74 rada umetnika amatera. Izlo`bu, koju je podr`alo Gerontolo{ko dru{tvo Srbije i Univerzitet za tre}e doba „\uro Salaj“, je videlo preko 300
posetilaca.
Na otvarawu izlo`be gostima su se
predstavili mladi muzi~ari M[ „Stanislav Bini~ki“, muzi~ka sekcija iz „\ure
Salaja“, violinista Vladimir Lon~ar,
solistkiwa Dragana Vu~i~evi} i ansambl
„Radujsja“. Uz poruke „Poka`imo kako izgleda i {ta zna~i aktivna starost“ i
„Imamo vremena za kreativnost, stvarala{tvo i uspeh“, stariji gra|ani Savskog
venca pokazali su i vr{wacima i mla|ima kako se na najkvalitetniji na~in `ivi
u toj dobi.
B. Mari}
NOVO U DAVALA[TVU KRVI
Pored uobi~ajenih i redovnih akcija
dobrovoqnog davawa krvi, op{tinski Crveni krst je u sredinama, netip~nim za
dobrovoqno davala{tvo, u proteklih mesec dana pripremio dve vanredne akcije.
Prvoj, koja je odr`ana u prostorijama te
organizacije u Durmitorskoj ulici, odazvalo se 40, a krv dalo 29 gra|ana. Pored
uobi~ajenih obave{tewa, za animnirawe
gra|ana ovaj put kori{}ene su SMS poruke i internet pozivi, {to u krajwem slu~aju potvr|uje da gra|ani Savskog venca
imaju poverewa u lokalnu humanitarnu
organizaciju.
Onda se oti{lo jo{ daqe: u saradwi sa
Institutom za transfuziju krvi Srbije
obratili su se |acima osnovnih {kola,
motivi{u}i ih da kao promoteri animiraju svoje roditeqe, ro|ake, prijateqe i
kom{ije. Od {est osnovnih {kola, akcije
su organizovane u ~etiri, a krv je dalo 45
roditeqa, uz odziv od 3% u odnosu na broj
u~enika, {to se u dobrovoqnom davala{tvu smatra veoma uspe{nim. Izdvajamo
O[ „Isidora Sekuli}“, gde je krv dalo
16 roditeqa, {to je 6,4% („Vojvoda Radomir Putnik“ – 12 davalaca, „Stefan Nemawa – 9 i „R. Laki}“ – 8).
B. M.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 31
DRU[TVO
DKC „Majdan“ i Biblioteka „Isidora Sekuli}“
POZDRAV PROLE]U NA DAN POEZIJE
o{ jedna uspe{na koprodukcija dve
savskovena~ke kulturne ustanove:
De~jeg kulturnog centra „Majdan“ i
Biblioteke „Isidora Sekuli}“, desila
se 20. marta u prostorijama ovih drugih,
koje, dok se prvima ne zavr{i zgrada, kad
je hladno kao toga dana, ipak mogu u svoje
okriqe da prime vi{e dece. A ovog dana
ih je, ve} po obi~aju, bilo blizu dvesta,
mahom onih najmla|ih, kostimiranih u
skladu sa nazivom manifestacije – Pozdrav prole}u. A, kako je ove godine prole}e stiglo dan ranije od zvani~nog kalendara, to se i pozdrav wemu poklopio
sa Svetskim danom poezije. I, po{to su
ve} podelili isti prostor, iste u~esnike i publiku, tako su, otprilike, podelili i program. „Majdan“ je bio zadu`en za
prole}e, a biblioteka, logi~no, za poeziju. Sve je objediwavao glumac Jugoslovenskog dramskog pozori{ta Dubravko Jovanovi}, {ale}i se sa decom, govore}i im
poeziju i animiraju}i ih da se veselo kiko}u.
U prvom, prole}nom, delu programa mali{ani iz de~jih vrti}a izveli su reviju
{e{ira. Zanimqivo je da su wihovi vr{waci bili i u `iriju koji je odlu~io, a biblioteka nagradila lepim kwi`icama, da
prvo mesto osvoji vrti} „P~elica“, drugo
pred{kolci iz „Kreativnog pera“, tre}e
vrti} „Kraq Petar Prvi“, a ~etvrto „Sveta Petka“.
Pred po~etak drugog dela programa u~enici Italijansko-srpske {kole „Milena
Pavlovi} Barili“ otpevali su po jednu
na{u i italijansku pesmu, a potom se pre{lo na kviz koji je {aqivo-ozbiqno, kao
{to to radi i na televiziji (odakle je de-
J
32 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
ci i poznat) vodio Dubravko. U kvizu su se
posebno takmi~ili mla|i i stariji razredi, a rezultati su se zbrajali, da bi na
kraju prvo mesto osvojila ekipa O[ „Stefan Nemawa“, ispred osnovaca iz „Kreativnog pera“ i „Milene Pavlovi} Bari-
li“. Obaveze su i ovde ravnopravno podeqene, jer kwige za pobednike u kvizu
tako|e je obezbedila biblioteka, dok je
bombone i soki}e za sve u~esnike obezbedio DKC „Majdan“.
D. Antoni}
U NOVU GODINU UZ NOVI KLAVIR
U pro{lom broju na{eg lista najavili smo novogodi{wi koncert u Muzi~koj
{koli „Stanislav Bini~ki“ na Sewaku, koji se de{avao upravo u vreme {tampawa „Savskog venca“. Najavili smo tad i da }emo fotografiju i tekst objaviti
u narednom (ovom) broju. I po{to su sli~ni koncerti, na kojima nastupaju najtalentovaniji u~enici svih godina i svih smerova, u ovoj {koli uobi~ajeni,
ovaj koji je najavio Novu 2009. godinu bio je poseban. Toga dana, naime, zvani~no je promovisan novi koncertni klavir vredan 1,6 miliona dinara, koji je
ovoj {koli poklonila wena op{tina Savski venac. Tim povodom, koncertu
su prisutvovali i op{tinski ~elnici, predvo|eni Tomislavom \or|evi}em,
predsednikom op{tine, a bila je tu i Duwa Stanojevi}, zamenica na~elnika Op{tinske uprave i Mijodrag Jawi}, ~lan Op{tinskog ve}a, kao i drugi koji su
`eleli da uz lep koncert prisutvuju i ovom sve~anom ~inu.
DRU[TVO
sali De~jeg kulturnog centra „Majdan“ na Sewaku, 6. marta je odr`ano
Op{tinsko takmi~ewe najboqih vokalnih solista iz osnovnih {kola na Savskom vencu, pod nazivom „Zlatna sirena“.
U nekoliko uzrasnih kategorija u~estvovalo je 50-ak mladih peva~a, koje je ocewivao `iri iz Muzi~ke {kole „Stanislav
Bini~ki“, a najboqi u svojim kategorijama bili su: Mina Marinkovi} i Natalija
Kika iz O[ „Petar Petrovi} Wego{“, Stasja Ili} i Fedor Me{i} iz O[ „Stefan
Nemawa“, Jana Nikoli} iz O[ „Isidora
Sekuli}“ i Mia Jovanovi}, uz pratwu Milice Popovi} i Milice Todorovi} iz O[
„Vojvoda Radomir Putnik“.
U
„ZLATNE SIRENE“ ODLAZE U GRAD
Imena ve}ine pobednika ve} su nam dobro poznata sa SVURF-a, a svi pomenuti
u~estvova}e na gradskoj „ZLATNOJ SIRENI“ koja se, u zavisnosti od uzrasta i muzi~kog `anra, odr`ava izme|u 17. i 30.
marta.
D. Antoni}
SKU^ENO
Jedina raspolo`iva prostorija u
De~jem kulturnom centru „Majdan“ u kojoj se mo`e odr`avati (a do sada je i bila) „Zlatna sirena“, bila je ovoga puta
prepuna i premala da primi sve zainteresovane, tako da je deo wih ostao pred
vratima, `eqno ~ekaju}i zavr{etak radova u novoj zgradi. A u woj }e za razne
programe biti dosta lepog prostora.
Donosiocu ovog oglasa Frizerski salon CAPELLI odobrava popust od 10 posto
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 33
DRU[TVO
SVURF-ovci i ostali
HUMANI MLADI
ROKERI
U
nedeqi pred {tampawe na{eg lista zaslu`eno veliku a
lepu medijsku pa`wu privukla je humanitarna akcija omladinaca, odnosno mladih rokera iz Gimnazije „Sveti Sava“,
koji su 23. marta u poznatom beogradskom bluz-rok klubu „Kugla{“ organizovali humanitarnu svirku za svoje dve {kolske
drugarice slabijeg materijalnog stawa. Ve} samu ideju, da se pomogne devojkama, koje su zbog porodi~ne situacije prinu|ene i
da rade, da bi mogle da `ive i da se {koluju, nije ni potrebno
komentarisati. @eqa mladih da uz to sa~uvaju privatnost wihovih drugarica i da pored velike medijske pompe koja je sve pratila ne otkriju wihova imena, celoj slici (akciji) daje ni{ta
mawe divan okvir i potpuno se uklapa u oreol kojim od po~etka zra~i SVURF, od kojeg je sve i po~elo.
Ne treba ni nagla{avati da su se pozivu organizatora odazvali svi koji su na ovaj humanitarni koncert pozvani. A bile su
tu grupe: Avalanche, Machine Gun, THB, NSB, OK i Divqa sekcija
biqaka. Bilo bi ih i vi{e, jer ~uli smo da je nekim grupama bilo i `ao {to i one nisu pozvane, ali prostora za humanost i za
zajedni~ke svirke ima dovoqno. Duh iz boce je iza{ao i vi{e ga
u wu niko ne mo`e vratiti.
Ina~e, u „Kugla{u se te ve~eri sakupilo preko 200 sredwo{kolaca, prodato je isto toliko ulaznica po 150 dinara i u
prvom cugu sakupqeno je oko 35.000 dinara, s tim da su i neki
roditeqi izrazili `equ da pomognu i pri~i o ovoj i sli~nim
akcijama tu sigurno nije kraj.
Povrh svega, mladi su se, ka`u, sjajno proveli, iako ozvu~ewe
nije bilo bog-zna kakvo, imaju i iskustvo vi{e u organizaciji
ovakvih grupnih svirki i treba o~ekivati da }e ih ubudu}e bi-
Letujte sa savskovena~kim izvi|a~ima
DESET
DANA ZA 150 EVRA
Ko u mladosti nije bio u izvi|a~ima mnogo je izgubio. Ko sa
wima nije putovao i letovao izgubio je jo{ vi{e. No, nikad
nije kasno, jer ova organizacija ima ~lanove od onih najmla|ih, poletaraca i p~elica, pa do najstarijih, br|ana i br|anki. Savskovena~ki izvi|a~ki odred „France Pre{ern“ i ovog
leta, kao i decenijama unazad, organizuje letovawe za svoje
~lanove, ali i one koji `ele da im se pridru`e.
Prva varijanta je ~isto izvi|a~ka, mawe konforna, ali ni{ta mawe atraktivna, jer podrazumeva deset punih pansiona,
po~ev od 31. jula, spavawe u {atorima u izvi|a~kom kampu u
Meqinama kod Herceg Novog, uz organizovanu ishranu u nekom
od tamo{wih restorana. U cenu je ura~unat prevoz autobusom,
kao i jednodnevno krstarewe brodom, uz fakultativan izlet
do Dubrovnika i garantovano dobar provod.
Druga varijanta je sto evra skupqa i podrazumeva letovawe
u gr~kom Stavrosu, sa sme{tajem u apartmanima prve kategorije, na bazi deset polupansiona, uz prevoz luksuznim visokopodnim autobusima. Aran`man traje od 29. juna do 11. jula,
a podrazumeva i va|ewe viza, kao i fakultativni izlet do
obli`weg manastira Hilandar.
Bli`e detaqe mo`ete saznati na sajtu Odreda:
www.scoutfp.org.rs ili preko telefona 063-24-84-34.
34 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
ti i vi{e. [ta jo{ re}i o celoj ovoj pri~i, kad su za wu naknadno saznali i ~lanovi grupe „Etar“, tre}eplasirane na nedavnoj „Beoviziji“, od kojih su neki tako|e i{li u Gimnaziju „Sveti
Sava“, i voqni su da i sami u~estvuju u ovoj i sli~nim akcijama.
U ovom broju „Savskog venca“ imate i tekst o akciji u borbi
protiv narkomanije, u kojoj (kao {to smo najavili) u~estvuje i
dramska grupa GUP iz Ugostiteqsko-turisti~ke {kole, koja }e
u narednom periodu odigrati svoju potresnu i pou~nu „Crnu udovicu“, za sve starije u~enike osnovnih {kola sa Savskog venca.
Svoje dve pobedni~ke predstave, kao dve jedno~inke, na sceni Teatra 78 igra}e i fenomenalna Plesna trupa „Red Star“ iz
O[ „Vojvoda Radomir Putnik“. Na istoj sceni svoje predstave
ve} su, dodu{e povodom Dana {kole, igrali i gimnazijalci iz
„Svetog Save“, a nastupi}e i neki drugi. Povodom Nove godine,
Machine Gun
u saradwi sa „Majdanom“, tako|e u humane svrhe, predstavu „Da
li }e damojed da pojede sladoled“ igrali su i |aci iz „Wego{a“.
Umesto daqeg nabrajawa raznih nastupa u~esnika SVURF-a,
koje vi{e ne mo`emo ni da pratimo, re}i }emo da se neke pesme
sa muzi~kog CD-a na{eg festivala uveliko vrte na talasima
Radio Beograda, Dvesta-dvojke i drugih stanica, a da sli~no
o~ekujemo i sa TV-spotovima kada uskoro budu zavr{eni.
Ovaj osvrt zavr{i}emo slikovitom anegdotom sa jednosatnog
gostovawa u~esnika SVURF-a u emisiji Prvog programa Radio
Beograda koju vodi Aca Seltik, u kojoj je Ma{a \or|evi}, u~enica „Isidore Sekuli}“, jedna od najboqih glumica prvog i voditeqka zavr{ne ve~eri drugog SVURF-a, govore}i o tome kako
se dvoumila da li da na leto upi{e Tre}u ili Gimnaziju „Sveti
Sava“, odlu~ila za ovu drugu (na{u sa Savskog venca) uz obrazlo`ewe: – Da bi i daqe mogla da u~estvuje na SVURF-u. [ta
vi{e re}i posle ovakve izjave?
D. A.
Kwi`evna nagrada „Isidora Sekuli}“
ROK ZA KONKURS ISTEKAO 31. MARTA
Od po~etka februara pa do posledweg dana marta trajao je
konkurs za prijavqivawe dela za kwi`evnu nagradu „Isidora
Sekuli}“. Rok je istekao u trenutku {tampawa na{eg lista, a
nekoliko dana pre toga, u trenutku pisawa ovog teksta, bilo je
prijavqeno 20-ak dela, me|u kojima i neka koja su bila u naju`em izboru za NIN-ovu i druge ugledne kwi`evne nagrade.
Tokom marta, zbog prevelikih profesionalnih i privatnih
obaveza, na funkciji ~lana i predsednika `irija se zahvalio
prof. dr Slobodan Gruba~i}, dekan Filolo{kog fakulteta.
U skladu sa procedurom predvi|enom za ovakve prilike,
umesto wega izabran je novi ~lan `irija, kwi`evnik Petar
Arbutina, uz dosada{we ~lanove: prof. dr Dubravku Popovi}
-Srdanovi}, mr Milenu Stojanovi}, mr Milicu Lili} i Ratomira-Raleta Damjanovi}a. ^lanovi `irija izme|u sebe biraju novog predsednika.
DRU[TVO
Novi program u prevenciji narkomanije
SUO^AVAWE SA
SUROVOM SUDBINOM
Op{tina, Dom zdravqa, Specijalna bolnica
za bolesti zavisnosti i {kole nastavqaju
borbu u prevenciji narkomanije
e{kom, na momente mu~nom, ali krajwe pou~nom, pozori{nom predstavom „Crna udovica“, koju je 25. marta u sali
Vojne akademije, pred starijim u~enicima O[ „Vojvoda Radomir Putnik“, izvela pozori{na trupa „GUP“ iz Ugostiteqskoturisti~ke {kole, Op{tina Savski venac je u vi{egodi{woj
borbi protiv narkomanije napravila iskorak.
Najozbiqnije odabrana i jednako ozbiqno pripremqena i
odigrana predstava, direktno je suo~ila adolescente sa sudbinom narkomana, alkoholi~ara i wihovih porodica. Ukazuju}i
na pogubnost narkomanije, Milo{ Kova~evi}, ~lan op{tinskog
Ve}a i nosilac ovog posla na Savskom vencu, obratio se mladima uz uva`avawe tog uzrasta kao zdravog dru{tvenog tkiva
koje treba negovati i na vreme, u tim godinama, upozoravati na
pogubnost posezawa za drogom.
T
Detaq iz predstave
„Crna udovica“
Poseta „Drinki Pavlovi}“
PUN KOMBI POKLONA
Predstavnici Op{tine Savski venac posetili su u sredu 25.
marta Dom za decu bez roditeqskog starawa „Drinka Pavlovi}“ na Sewaku i uru~ili deci pun kombi poklona koje su ovoga puta za wih obezbedili. Poklone su u ime op{tine uru~ili: Milo{ Kova~evi}, Mijodrag Jawi} i Vladimir Radosavqevi}, ~lanovi Op{tinskog ve}a i agilna {efica Odseka za
lokalnu samoupravu Zorica [tulovi}, a u ime Doma „Drinka
Pavlovi}“ zahvalila im se direktorka Sne`ana Nikoli}.
Bilo je tu raznih lepih de~jih kwiga i slikovnica koje im
je kupila op{tina, pa 150 majica i puno razne druge polovne
garderobe koju su za wih obezbedili aktivisti mesne zajednice „Zeleni venac“ i najzad 800 litara vo}nih sokova koje im
je poklonila poznata firma „Rauch“.
Kako bi se na licu mesta videlo koliko u~enike sedmih i
osmih razreda osnovne {kole doti~e najstra{niji socijalni
problem dana{wice, stru~waci Specijalne bolnice za bolesti
zavisnosti odr`ali su neposredno nakon predstave tematsku
radionicu, u koju se dobrovoqno i neposredno ukqu~ilo wih
20-tak, mada ni ostali nisu bili samo posmatra~i. Komunikacija je odmah pokazala da preko 95% ove dece dobro i trezveno
razmi{qa, dok je kod mawine bilo vi{e lutawa i nerazumevawa pitawa, nego odobravawa zavisnosti.
Ovako zami{qen doga|aj sigurno da mo`e da pru`i dragocene odgovore o tome kako mladi vide najozbiqniji savremeni
problem, da bi se, na osnovu toga, osmi{qavale stru~ne metode za suzbijawe. Me|utim, na jednom mestu u isto vreme, na{lo se
preko 150 mladih, pa je bar polovina dece, apsolutno ukqu~ene u doga|aj, trpela zbog nepa`we i ometawa mawine nezainteresovanih ili bar mawe pristojnih. Organizatoru i saradnicima u ovom izuzetno va`nom i jednako osetqivom poslu, ovo }e
zasigurno poslu`iti kod pripremawa narednih susreta.
A naredni susreti, po sli~noj metodologiji (predstava, radionice, razgovor...) ve} su zakazani i kroz wih }e u prvoj etapi pro}i sve preostale savskovena~ke osnovne {kole.
B. Mari}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 35
ZDRAVSTVO
Konferencija za {tampu u Op{tini Savski venac
SKUP UROLOGA NA SVETSKOM NIVOU
organizaciji Op{tine Savski venac,
u sve~anoj op{tinskoj sali odr`ana
je 24. februara konferencija za
{tampu povodom skupa svetskih urologa,
vrhunskih stru~waka u rekonstruktivnoj
genitalnoj hirurgiji. O svojim iskustvima
u ovoj oblasti, gde je najvi{e bilo re~i
o promeni pola, govorili su neki od na{ih vode}ih stru~waka u toj oblasti: dr
Miroslav \or|evi} iz De~je klinike u Tir{ovoj (ina~e i docent na Medicinskom
fakultetu), kao i prof. dr Du{an Stanojevi} iz GAK „Narodni front“, koji su navodili svoja iskustva i zanimqive primere iz prakse u kojoj su do sada izvr{ili oko 150 promena pola na doma}im i jo{
stotinak na inostranim pacijentima. Tim
stru~waka na ~ijem ~elu se oni nalaze,
objavio je samo u posledwih godinu dana
~etiri nau~na rada u najeminentnijim
svetskim ~asopisima iz oblasti urologije i genitalne rekonstrukcije, {to je jedan
od razloga wihove popularnosti u svetu.
Otud i ~iwenica (ne samo zbog ni`ih cena ovih operativnih zahvata u odnosu na
svet) da strani pacijenti sve ~e{}e dolaze u Beograd na ove operacije. To je ujedno
i razlog da i svetski stru~waci iz ove
oblasti ~esto dolaze u Beograd da nau~e
ne{to vi{e, prisustvuju operacijama i u
praksi sti~u nova saznawa.
Cele te nedeqe na klinikama u Tir{ovoj i u „Narodnom frontu“ obavqeno je
15-ak operacija, pre podne na deci, a popodne na odraslim pacijentima, u kojima
su, kao gosti koji su tu do{li da u~e, asistirala i po dva hirurga iz Amerike i
Portugalije i jedan iz Norve{ke. Neki od
wih prisustvovali su i govorili i na ovoj
U
36 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
konferenciji za {tampu. To su: Francisko Martins iz Lisabona, Kurtis Krejn iz
Detroita i Piter Dejvis iz San Franciska, koji su s ponosom isticali da su u
Beograd, iako i sami rade u renomiranim
klinikama, do{li da u~e od na{ih stru~waka koji su vode}i u svetu.
Wihov doma}in ovoga puta bio je i Tomislav \or|evi}, predsednik Op{tine
Savski venac koja ve} godinama ne samo
da podr`ava ovakve skupove, nego je i
privukla strane investitore za budu}u
vrhunsku kliniku u Vi{egradskoj 22, koja
}e se baviti i ovom granom medicine. A
ambicije Op{tine i na{ih stru~waka koji }e u pomenutoj klinici raditi, su da
ona postane centar, u kojem }e se vr{iti
operativni zahvati, ali i razmewivati
iskustva i obu~avati stru~waci iz celog
sveta. Jer, upravo je ova oblast medicine
jedan od primera onoga {to bismo kao dru{tvo `eleli i na drugim poqima – da svetu kona~no ponudimo pamet i vrhunska nau~na dostignu}a.
D. Antoni}
SUSRET S PEDIJATROM
U sredu 25. februara u Mesnoj zajednici „Zapadni Vra~ar“ Odsek za mesnu samoupravu op{tine Savski venac, a na ideju Sne`ane Nikoli}, sekretarice ove MZ, organizovao je susret zainteresovanih gra|ana, sa predavawem iz zdravstevene oblasti,
na temu „Sve o zdravqu va{eg deteta – pitajte pedijatra, Dr Svetlanu Radulovi}“.
Nakon zanimqivog uvodnog izlagawa Dr Radulovi} je odgovarala na pitawa zainteresovanih roditeqa i davala im savete vezane za zdravqe wihove dece. Kako
je interesovawe za ovaj skup nadma{ilo o~ekivawa organizatora, izvesno je da }e
se sa sli~nim programom nastaviti i ubudu}e.
ZDRAVSTVO
POSETA DECI U BOLNICI
Povodom dana nacionalne borbe protiv pu{ewa
„BILA JEDNOM
VE[TICA CIGARETA“
U [kolskom dispanzeru Doma zdravqa
„Savski venac“, a povodom Dana nacionalne borbe protiv pu{ewa, 30. januara je
odr`ana priredba posve}ena toj borbi.
U~enici Specijalne osnovne {kole „Anton Skala“ i O[ „Stefan Nemawa“, ina~e {ti}enici Doma za decu bez roditeqskog starawa „Drinka Pavlovi}“, pripremili su predstavu pod nazivom „Bila jednom ve{tica cigareta, a sada smo stanovnici nasmejane planete“. Glavni junaci
ove pou~ne i simpati~ne pri~e su: Ve{ti-
Povodom bugarskog nacionalnog praznika Martenice (Baba Marta i skori dolazak prole}a), nastavqaju}i ujedno i
tradiciju lepe saradwe u humanitarnim akcijama na op{tini Savski venac,
Sevda Dimitrova, supruga bugarskog ambasadora, posetila je 27. februara, zajedno sa predstavnicima op{tine, Zavod za cerebralnu paralizu u Sokobawskoj ulici i specijalno odeqewe dece
iz O[ „Dr Dragan Hercog“, koja tu borave i {koluju se. U ime bugarske ambasade
Sevda Dimitrova zakitila je tom prilikom |ake ovog odeqewa, wih 35-oro,
ki}ankama Martenicama, simbolom
ovog praznika.
D. A.
ca cigareta, Bela rada i princ ^ist vazduh. Nakon predstave, svojim literarnim
radom posve}enim borbi protiv pu{ewa
predstavio se Aleksa Rankovi} Pa{i},
u~enik ~etvrtog razreda O[ „Stefan Nemawa“. Idejni tvorac ove priredbe je dr
Slavojka Borkovi}, pedijatar DZ „Savski venac“ (zdravstvena stanica „Sewak“), koja se ina~e bavi edukacijom dece
za zdrave stilove `ivota i preventivnim radom na o~uvawu zdravqa najmla|e
populacije.
S. M.
\ACI IZ „DRAGANA HERCOGA“
U BUGARSKOJ AMBASADI
@IVETI SA STOMOM
Udru`ewe pacijenata Srbije sa ileostomom, kolostomom i urostomom „ILKO“ je u
Domu zdravqa „Savski venac“ 9. februara odr`alo tribinu posve}enu `ivotu sa stomom, odnosno u narodu poznatom „kesom na stomaku“, uz filmsku projekciju. Akcenat
razgovora sa prisutnim pacijentima i gostima tribine, koji je vodila predsednica
udru`ewa Sne`ana Cmiqani} Milojevi}, stavqen je na to da se ne radi o obolelima,
ve} qudima sa druga~ijim na~inom `ivqewa.
^lanovi udru`ewa iznosili su ne toliko zdravstvene, koliko socijalne probleme,
obzirom da ih u Srbiji `ivi oko 5.000, odnosno 1.800 u Beogradu. Posle strahova od
smrti, odnosno invalidnosti, sada su izlo`eni i bore se sa strahom od odbacivawa.
U tom smislu zamereno je medijima koji ve}u pa`wu posve}uju estradnim ludostima,
a govoto nimalo ovim qudima. Poznate li~nosti Srbije sa ovim problemom, tako|e,
ne `ele da se javno eksponiraju i na taj na~in animiraju zajednicu, za razliku od Slovenije i Hrvatske (gde, po re~ima uvodni~arke svi znaju da sa stomom, na primer,
`ive Tereza Kesovija i Arsen Dedi}) {to tamo{wim gra|anima i wihovim udru`ewima olak{ava `ivot i rad.
Na insistirawe udru`ewa RZZO odobrio im je besplatna pomagala, DZ „Savski venac“ stalnu saradwu sa psihologom i ostale zdravstvene usluge, a op{tina Savski venac odobrila je 570.000 dinara za projekat „Pomo} pacijentima sa stomom, genetskosocijalna karta porodice“.
B. M.
U~enici Osnovne {kole za decu na bolni~kom le~ewu „Dr Dragan Hercog“ bili su 4. februara gosti Ambasade Republike Bugarske.
Ambasador Republike Bugarske Georgi Dimitrov i wegova supruga Sevda Dimitrova ugostili su dvadesetak mali{ana iz ove {kole i uru~ili im prigodne poklone. Gospo|a Dimitrova je,
tom prilikom, izrazila veliko zadovoqstvo {to su mali{ani ove {kole
bili wihovi gosti, uz `equ da se ovako
zapo~eto prijateqstvo i saradwa nastave, jer su, kako je istakla, „prve kom{ije“. Wena `eqa je i da pokloni ubudu}e
budu materijalno bogatiji, ali je istakla da je zato qubav i prijateqstvo koje
ose}aju prema svojim malim prijateqima neograni~eno.
Milo{ Kova~evi}, ~lan Op{tinskog
ve}a Savskog venca, na kom se ova {kola nalazi, naglasio je da su deca u centru pa`we ove op{tine, a doma}inima
u Bugarskoj ambasadi zahvalio se na toplom prijemu, istakav{i da mu je posebno drago {to se i ambasada ove prijateqske zemqe nalazi ba{ na Savskom
vencu.
S. M.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 37
[KOLSTVO
Nadam se da }e ovu akciju nastaviti druga ministarstva. dru{tvene i privredne
institucije.
Akciji su se svojim poklonima prikqu~ili i drugi gosti, na ~elu sa Divcem, koji je {koli poklonio ra~unar, a me|u poklonima su se na{li i jedan muzi~ki stub
i pregr{t CD-ova i DVD-jeva.
Ipak, od svih poklona deci iz „Anton
Skale“ najdra`a je bila sama poseta proslavqenih ko{arka{a, sa kojima su svi
`eleli da se fotografi{u. Iako u vreme
kada su Divac, Paspaq i Danilovi} blistali pod svetskim ko{arka{kim nebom,
ve}ina wih nije bila ni ro|ena, svi su
itekako dobro znali o kome se radi i zato wihovoj sre}i nije bilo kraja.
EDUKATIVNI INTERAKTIVNI SISTEM
Proslava [kolske slave na Savskom vencu
NAJSVE^ANIJE U „ANTON SKALI“
I GIMNAZIJI „SVETI SAVA“
kolska slava – Sveti Sava, kao {to
i prili~ni, sve~ano je obele`ena i
proslavqena u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama na Savskom vencu. I
svuda je bilo lepo i dostojanstveno, uz
sve~ane programe i neizostavnu Svetosavsku himnu, a ~elnici op{tine i Odeqewa za dru{tvene delatnosti, informisawe i mesnu samoupravu, imali su ni
malo lak zadatak da se „rasporede“ i posete sve {kole. Ipak, najve~anije je bilo
[
ALEKSANDAR SIMI]
NAJBOQI U SRBIJI
Sve~ano je bilo i 24. januara u Etnografskom muzeju, prilikom dodele nagrada za republi~ki literarni konkurs
na temu lika i dela Svetog Save. Prvu nagradu tom prilikom primio je Aleksandar Simi}, u~enik sedmog razreda O[
„Petar Petrovi} Wego{“, za pesmu pod
naslovom „Molitvu Sve~e, primi celog
roda svog“, za koju sve ~estitke pripadaju i wegovoj nastavnici srpskog jezika
Miri Vu~eti}, koja ga ve} godinama i
prijavquje za ovaj konkurs. Aleksandar
je tako zaokru`io svoju nisku uspeha na
ovom literarnom takmi~ewu na kojem je
prethodnih godina osvajao druga i tre}a mesta.
38 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
u Specijalnoj osnovnoj {koli „Anton Skala“, koju je posetila u svakom smislu visoka delegacija, kao i u Gimnaziji koja nosi ime na{eg prvog sveca i prosvetiteqa, ~ija je slava ujedno i najve}i {kolski
praznik.
POSETA I POKLONI ZA DE^JI OSMEH
Osnovna {kola za decu sa posebnim potrebama „Anton Skala“ bila je 27. januara, na dan Svetog Save, centralno mesto
proslave ovog praznika. Toga dana, naime,
u posetu im je do{la najvi{a
dr`avna delegacija, na ~elu sa
Ivicom Da~i}em, zamenikom
premijera Srbije, Dragicom Moro, zamenikom sekretara za obrazovawe, kao i op{tinsko rukovodstvo Savskog venca, na ~elu sa predsednikom Tomislavom
\or|evi}em.
Da delegacija bude i bukvalno visoka pobrinula se grupa
biv{ih legendarnih ko{arka{kih reprezentativaca, predvo|ena Vladom Divcem (u tom trenutku savetnikom zamenika premijera, a u me|uvremenu novoizabranim predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije) kojem
su dru{tvo pravili ni{ta mawe slavni @arko Paspaq i Predrag Danilovi}.
Ivica Da~i} pozvao je tom prilikom
sve dr`avne organe i preduze}a da pomognu ustanovama kao {to je {kola „Anton
Skala“, naglasiv{i da je re~ o simboli~noj, tada promovisanoj akciji „Jedan DVD
za na{e male drugare“, kojoj se, upravo poklowenim DVD plejerom, prikqu~ilo i
Ministarstvo unutra{wih poslova, na ~ijem se ~elu on tako|e nalazi, naglasiv{i:
– Dr`ava ima obavezu da pomogne deci,
naro~ito onoj koja imaju posebne potrebe.
Gimnazija Sveti Sava je 27. januara pored [kolske slave, shodno svome imenu,
proslavila je i Dan {kole. Tim povodom,
a u sklopu proslave, pre Sve~ane akademije, koja je odr`ana u sali Teatra 78,
predstavnici op{tine na ~elu sa predsednikom Tomislavom \or|evi}em, posetili su {kolu i uru~ili joj vredan poklon – edukativni interaktivni sistem
MEDIS, koji omogu}ava ekonomi~no i savremeno prezentovawe sadr`aja svih
{kolskih predmeta i laboratorijskih
ve`bi. Jednom re~ju, ovaj sistem daje
vrhunsku podr{ku svakom {kolskom ~asu,
a pritom je srpski brend, osmi{qen i razvijen u na{oj zemqi i od strane stru~waka za informatiku i tehniku prilago|en na{em {kolskom sistemu, koji podr`ava Zavod za unapre|ivawe obrazovawa
i vaspitawa.
Za ceo ovaj Multimedijalni edukativni
interaktivni sistem – MEDIS, op{tina
Savski venac izdvojila je iz svog investicionog fonda 1.050.200 dinara, a program
je toga dana i sve~ano promovisan.
– Ovaj sistem sastoji se od interaktivne table, ra~unara, {tampa~a i prakti~ne opreme za izvo|ewe ve`bi, objasnila
je Qiqana \oki}, direktorka ove gimnazije, – a mo`e se koristiti za sve predmete. Sada se u wemu mogu raditi prezentacije, meriti razni parameteri, prikazivati grafike, ali i zameniti veliki broj
prakti~nih laboratorijskih ve`bi.
D. Antoni}
[KOLSTVO
Akcija „Naj-nastavnik“ na Savskom vencu
U^ENICICI IZABRALI,
OP[TINA NAGRADILA
U
~etvrtak 29. januara, povodom [kolske slave ali i Svetskog dana nastavnika, Op{tina Savski venac organizovala je u sali Teatra 78 sve~anost
na kojoj su uru~ene nagrade najboqim nastavnicima i profesorima iz osnovnih
{kola, koje su u anketi ocewivali i izabrali wihovi u~enici.
Ova sve~anost, kao i {iroka anketa koja joj je prethodila, organizovana je po
tre}i put, a u anketi su u~estvovali u~enici od petog do osmog razreda iz osnovnih {kola, wih ukupno oko 1.300.
Oni su nastavnike ocewivali iz osam
„predmeta“, u odnosu na to da li zanimqivo predaju, kako prenose svoje znawe u~enicima, da li ih podsti~u na razmi{qawe i samostalan rad, da li uspe{no odr`avaju disciplinu, koliko realno ocewuju, da li po{tuju mi{qewe u~enika i uva`avaju wegovu li~nost, da li poma`u u re{avawu u~eni~kih problema i koliko su
pri svemu tome vedri i nasmejani.
Nov~ana nagrada je ovog puta iznosila
30.000 dinara i dobili su je: profesorka
matematike Ana Selakovi} iz O[ „Isidora Sekuli}“ za koju weni u~enici ka`u:
„Ana je najboqa ove i svake godine... ona je
dobra osoba, voli decu i lepo predaje“,
profesor fizike i hemije Stevo Bijeli}
iz O[ „Petar Petrovi} Wego{“, za koga
wegovi u~enici ka`u da je “...uvek tu da
im pomogne, razume ih, {ali se i brine o
wima i da su wegova predavawa odli~na
i puno se zapamti na ~asu. Kada predaje
radi to interesantno i zabavno i tako razbija monotoniju lekcije“, profesorka matematike Ma{a Ze~evi} Mili} iz O[
„Stefan Nemawa“, profesor fiskulture
Nikola Rado~aj iz O[ „Radojka Laki}“,
profesorka srpskog jezika Qiqa Rafailovi} iz O[ „Vojvoda Mi{i}“ i profesor istorije Goran Dujkovi} iz O[ „Vojvoda Ratomir Putnik“.
Prisutne na ovoj sve~anosti je u ime
op{tine Savski venac pozdravio Milo{
Kova~evi}, ~lan Op{tinskog ve}a, a nagrade naj-nastavnicima su uru~ili wihovi u~enici. Interesantno je da je za razliku od prethodnih godina, ve}ina nagrada oti{la u ruke profesora koji predaju (ne ba{ popularne) predmete, kao {to
su matematika, fizika, hemija ili istorija, {to celoj akciji daje dodatnu specifi~nu te`inu, a me|u dobitnicima je i
profesor Stevo Bijeli}, koji je ovu nagradu dobio tre}i put uzastopno.
Na istoj sve~anosti 11 nastavnika i
profesora iz isto toliko osnovnih i
sredwih {kola dobilo je Diplome i nagrade (digitalne foto-aparate) za svoj
doprinos i entuzijazam iskazan u programima svojih u~enika, prikazanim na nedavno zavr{enom Savskovena~kom urban
festu – SVURF-u 2008. To su: Vesna Radon~i} – Jovanovi} iz O[ „Vojvoda Radomir Putnik“, Qiqana Zlatanovi} – Stoki} iz O[ „Petar Petrovi} Wego{“, Branka Stojanovi} – Trifunovski iz O[ „Stefan Nemawa“, Gordana Bosni} iz Gimnazije „Sveti Sava“, Nikolina Radovi} iz
^etvrte gimnazije, Dragan Risti} iz [kole za dizajn, Sowa Smiqani} iz O[ „Isidora Sekuli}“, Sne`ana Krsti} iz Ugostiteqsko-turisti~ke {kole, Sne`ana
Aleksi} iz O[ „Radojka Laki}“, Milanka
Begovi} iz Brodarske {kole i Vladimir
Magdelini} iz [kole za u~enike o{te}enog sluha „Stefan De~anski“.
Zanimqivo je bilo ~uti i to kako su, zahvaquju}i se na dobijenim nagradama, nastavnici iz pojedinih sredwih {kola (iz
^etvrte i Gimnazije Sveti Sava, ali i O[
„Radojka Laki}“) lobirali za upis u~enika u svoje {kole, pri ~emu je osnovna komparativna prednost wihovih {kola kojom
`ele da animiraju |ake, da se ba{ kod
wih upi{u, upravo to {to wihove {kole
imaju dobre bendove i dobre pozori{ne
trupe, te }e u wima mo}i i daqe da rade
kvalitetne programe za SVURF.
Program je po obi~aju profesionalno
i {armantno vodila Ma{a \or|evi} iz
O[ „Isidora Sekuli}“, a da sve bude „u
fazonu“ izvedena je i burno pozdravqena
najboqa predstava iz osnovnih {kola, koreodrama „Love Story“, plesne trupe „Red
Star“ iz O[ „Vojvoda Radomir Putnik“.
D. Antoni}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 39
KULTURA
Zaokru`uje se repertoar Teatra 78
DE^JA I VE^ERWA SCENA
Na repertoaru Teatra 78 (Resavska 78)
za april trenutno se (pet dana pre kraja
marta – u trenutku pisawa ovog teksta)
nalazi {est predstava na De~joj sceni i
sedam na Ve~erwoj (repertoar na 46. str.).
Ima tu i gostovawa teatarskih trupa iz
Zemuna, Jagodine i Kru{evca, ima i odoma}enih „gostiju“ iz De~jeg pozori{ta „^arapa“ i Dramskog studia „Ogledala“ koji
su u su{tini i razradili ovu „novu“ pozori{nu scenu, a zanimqivo je da prve predstave ra|ene u produkciji samog Teatra
78, monodrame „^e{aq“ u izvo|ewu Mirjane Vukoj~i} prvakiwe Jugoslovenskog
dramskog pozori{ta, premijerno izvedene 22. marta, (jo{ uvek) nema na aprilskom
repertoaru, upravo iz razloga premijernih obaveza u mati~noj ku}i, pa }e termin
repriza „^e{qa“ biti odre|en naknadno.
A kad smo ve} kod pomenute monodrame,
koja je izazvala prili~no interesovawe
u pozori{no-literarnim krugovima, treba re}i da je autor predstave (adaptacija i re`ija) sama Mirjana Vukoj~i}, a da
je monodrama ra|ena na osnovu jedne pri~e iz kwige „Pristup u kap i seme“ Miroslava Josi}a Vi{wi}a. Radi se o pri~i
o Stojanki iz Stapara, koja je pro{la golgotu na Golom otoku, izme|u 1948. i 1952.
godine, a monodrama prati wen `ivot od
odlaska u istra`ni zatvor na Obili}evom vencu, preko sreskog zatvora u Kova~ici, Ramskog rita i Zabele, do odlaska
na Goli Otok.
Publika je ovacijama pozdravila premijerno izvo|ewe monodrame, kojem su prisustvovali i biv{i logora{i sa Golog otoka, me|u kojima i eminentni kwi`evnik
i akademik Dragoslav Mihajlovi}, koji je
i sam u brojnim delima pisao na ovu temu.
Premijeri je prisustvovao i Mirjanin
kolega Tanasije Uzunovi}, ~ija bi monodrama (detaqe s tim u vezi za sada nemamo dozvolu da objavimo) premijerno trebala da bude izvedena na sceni Teatra 78
ovog prole}a.
Verujemo da je publika `eqno i{~ekuje, jer posle decenija sjajnog i predanog
rada na „daskama“ Uzunovi} je {iroku popularnost nedavno stekao odli~no ura|enim ulogama u dve odli~ne TV serije, koje
su toliki uspeh postigle dobrim delom
zahvaquju}i i wegovim maestralno odigranim likovima, od kojih je jedan postao
qubimac nacije a drugi omra`ena inkarnacija sveg zla koje nas okru`uje.
Tokom marta u Tetru 78 videli smo i komediju „Metar i po Cezara“, pozori{ne
trupe „Balkan novi pokret“, kojom je i otvorena Ve~erwa scena, a koja je trenutno
Jo{ jedan festival na Savskom vencu
FRKA
POD VEDRIM NEBOM
Zajedno sa izdava~kim ku}ama Samizdat B 92 i VBZ, uz generalno medijsko sponzorstvo radija i televizije B 92, Op{tina
Savski venac bi}e suorganizator prvog izdawa novog kwi`evnog festivala, koji }e se odr`ati od 4. do 6. juna na otvorenom
prostoru amfiteatra ispred Muzeja 25. maj. Festival se organizuje u ciqu ja~eg povezivawa kulturnih niti na eks-jugoslovenskom prostoru, pokidanih posle ratova 90-ih, a na wemu
}e u~estvovati 20-ak pisaca iz ovog regiona, mla|e i sredwe
generacije, okupqenih oko pomenutih izdava~kih ku}a koje i
ina~e objavquju dela pisaca sa ovog (jo{ uvek) zajedni~kog kulturnog prostora. Po konceptu organizatora i wegovim velikim
ambicijama bi}e to, bez ikakve sumwe, najve}i i svakako najatraktivniji kwi`evni festival na EX YU prostorima, od raspada biv{e Jugoslavije, pa se samim tim o~ekuje i adekvatna medijska propra}enost.
Pozive za u~e{}e na Festivalu, ~iji je naziv FRKA (Festival
Regionalne Kwi`evnosti) za sada su prihvatili: Sr|an Vaqarevi}, Marko Vidojkovi}, Vladimir Arsenijevi}, Gorica Ne{ovi}, Oto Oltvawi, Zoran ]iri}, Du{an Nedeqkovi}, Darko
Kova~evi} i Predrag Crnkovi} iz Srbije, Vedrana Rudan, Boris
40 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
na turneji po Srbiji i okolnim zemqama,
ali }e se ve} uskoro „udenuti“ i u ovda{wi repertoar, na kome ima mesta i za razne druge trupe, gostovawa provincijskih
pozori{ta, studentske i u~eni~ke predstave koje to svojim kvalitetom zaslu`uju. Me|u wima je i nekoliko projekata sa
SVURF-a, a izvesno je da }e prvi nastupiti upravo najboqi, Plesna trupa „Red
Star“ iz O[ „Vojvoda Radomir Putnik“, koja od nekoliko svojih predstava priprema jedan celove~erwi program.
– Kako de~ja scena funkcioni{e ve} od
po~etka pozori{ne sezone, polako se razvija i formira i ova Ve~erwa. Otvoreni
smo za saradwu sa raznim trupama i pozori{tima, ne samo po pitawu wihovog gostovawa, neko i u sferi ideja i rada na
zajedni~kim projektima, a sve u `eqi da
Teatar 78 postane svojevrsni otvoreni
centar pozori{nog `ivota u na{em gradu,
rekao je u razgovoru za na{ list Bo`idar
Kramzer, Pi Ar menaxer ove kulturne
ustanove.
D. Antoni}
De`ulovi}, Oqa Savi}evi} Ivan~evi}, Nada Ga{i} i Predrag
Luci} iz Hrvatske, Jelica Greganovi} iz Slovenije, Veselin
Gatalo iz Bosne i Hercegovine, Sa{a Dimoski iz Makedonije,
Andrej Nikolaidis iz Crne Gore, kao i grupa autora okupqena
oko redakcije „Beton“ – kulturnog podlistka lista „Danas“.
Program }e se odvijati u tri ve~eri, od 4. do 6. juna, pri ~emu
}e svaki od pomenutih u~esnika za svoj nastup imati po 20-ak
minuta, uz eventualnu adekvatnu muzi~ku podlogu, pre i posle
samog kwi`evnog dela, tako da se o~ekuje da se svaka od ve~eri
pretvori u svojevrsni kulturni hepening. Kako ne bi ba{ potpuno zavisili od vremena, organizatori }e, naravno, pripremiti i „zatvorenu“ alternativu za slu~aj ki{e, a trenutno se,
tri meseca pred sam festival, razmatraju i razne druge mogu}nosti, od kojih me|u izvesnije spada to da neki od pisaca svakog dana u (pre)podnevnim ~asovima posete neku od savskovena~kih gimnazija i tamo odr`e neku vrstu kwi`evne tribine
ili razgovora sa zainteresovanim u~enicima.
U ime op{tine Savski venac za ovaj festival bi}e zadu`en
~lan Op{tinskog ve}a Mijodrag Jawi}, pa, ako neko ima zanimqive ideje, `eli da se ukqu~i u organizaciju, pomogne organizaciju festivala ili da pozove pisce u~esnike u svoju sredinu, neka se javi Op{tinskom ve}u na telefon 2061-800 ili na
I-mejl samom Jawi}u: [email protected]
D. Antoni}
KULTURA
Kona~no rehabilitovana @anka Stoki}
PROMOCIJA, [email protected], KONCERT...
PRAVDA SPORIJA OD @IVOTA
U prostorijama biblioteke „Isidora Sekuli}“ na Sewaku je 20. februara
odr`ana promocija kwige autorke Valdarez Jevti} „Draga Marija“ ~ija je tema,
lekarska gre{ka, ovih dana itekako aktuelna. Istovremeno je otvorena i izlo`ba slika i skulptura Marije Jevti}.
Uvodne re~i izrekli su tom prilikom
istori~arka kwi`evnosti Zorka Ili} i
Nenad Simi}, jedan od organizatora ove
kulturne manifestacije, ina~e sekretar MZ „Top~idersko brdo – Sewak“. Da
sve bude u skladu sa tradicijom ovih bibliote~kih kulturnih de{avawa, u muzi~kom delu programa u~estvovao je trio
flauta „FIS“, sa ~etvrte godine Fakulteta muzi~ke umetnosti, u klasi profesora Gorana Marinkovi}a. Kao uspomena
na ovo de{avawe, kojem je prisustvovalo stotinak gostiju, biblioteci i MZ }e
ostati pet potpisanih primeraka kwige koja je tih dana do`ivela i svoju promociju u Torontu i Skopqu.
N. S.
Okru`ni sud ukinuo okrutnu presudu
Tre}eg marta kona~no je, nakon 64 godine, Okru`ni sud u Beogradu kona~no ukinuo okrutnu presudu kojom je @ivadinka
– @anka Stoki}, u to vreme najboqa i najpopularnija srpska glumica, za koju je wen
tada{wi kom{ija Branislav Nu{i} pisao ulogu Gospo|e Ministarke, osu|ena na
gubitak srpske nacionalne ~asti u trajawu od osam godina, uz obavezu „dru{tveno
korisnog rada“, {to je podrazumevalo i
da ~isti ulice. A to sve zato {to je glumila i za vreme Drugog svetskog rata. Kao i
mnogi drugi, uostalom, koji nisu bili toliko poznati i toliko popularni.
Kao prvakiwa Narodnog pozori{ta, ~iji je repertoar decenijama nosila @anka Stoki} je u ~etiri decenije dugoj karijeri igrala samo u jednom filmu, koji
je za pri~u o woj imao itekako simboli~an naslov „GRE[NICA BEZ GREHA“.
Razo~arana, poni`ena, iznemogla i
skrhana, @anka je umrla dve godine kasnije, 1947. a wenoj sahrani, iako to tada{wim vlastima nikako nije bilo po voqi, prisustvovale su hiqade obo`avalaca, koji su cve}em obasipali ceo put kojim su kola sa volovskom zapregom (po wenoj testamentarnoj `eqi) nosila kov~eg,
od wene ku}e, na mestu dana{weg centra
mesne zajednice „Top~idersko brdo – Sewak“ do Top~iderskog grobqa.
Umrla je u 60-oj godini, a sramna presuda protiv we trajala je ~etiri godine
du`e.
U me|uvremenu, kao {to to obi~no biva,
`ivot je bio br`i, pa je i pre formalnog
ukidawa presude @anka prakti~nio rehabilitovana. O woj je snimqen TV film
„Smrt gospo|e ministarke“, u Pozori{tu
„Slavija“ igra se predstava o wenom `ivotu „@anka“, jedna ulica na Sewaku poodavno nosi weno ime, a najboqe srpske
glumice ve} godinama dobijaju najpresti`niju nagradu koja se zove „Velika @anka“.
D. Antoni}
Novo kapitalno izdawe „Belog puta“ (na inicijativu Narodne banke)
„MOJ NOVAC“ ZA SVE
Dokazuju}i se kao sve prisutniji i sve va`niji faktor
u na{oj kulturi, izdava~ka ku}a „Beli put“, promovisala
je 13. februara, u prostorijama Narodne banke Srbije svoje novo kapitalno izdawe, kwigu „Moj novac“, delo Felicije Lou i Gerija Bejlija (uz sjajne ilustracije Majkla Filipsa, Rosi Bruk i Ruperta Van Vika) koje su sa originala prevele Mirjana Gligorijevi} i Aleksandra Proti},
a za potrebe srpskog izdawa, uz sve potrebne detaqe
vezane za istorijat novca u Srbiji, redigovali i posebno poglavqe priredili prof. dr Biqana Radivojevi} i
prof. dr Milenko Xeletovi}.
Ova bogato ilustrovana kwiga, u tvrdom povezu i punom koloru, jezikom svima razumqivim, uz povremeno duhovite napise o ozbiqnim
temama, samo je na prvi pogled namewena mladima i najmla|ima, iako su neka od
poglavqa posve}ena samo wima. Me|utim, dovoqno razloga da je imaju i pro~itaju
u woj }e na}i i ~itaoci svih generacija, pa ~ak i u~enici, studenti ili stru~waci
kojima su novac i ekonomija `ivotno opredeqewe. Jer, tako popularno i duhovito
napisano izdawe o ovim temama, sa obiqem podataka (tu je i indeks i pojmovnik)
na jednom mestu se do sada nije moglo na}i.
Za nas na Savskom vencu posebno je interesantno to da su se na izdavawu na{la dva subjekta koja rade na na{oj op{tini: „Beli put“ kao ve} dokazani izdava~ velikih i kapitalnih izdawa i Narodna banka, kao inicijator ovoga izdawa, koje je pomogla otkupqivawem dela tira`a, kako bi upravo tim kwigama u
narednom periodu nagra|ivala u~enike predisponirane za temu koju ova kwiga obra|uje.
D. A.
Izlo`ba (i kwiga) Italijanskog
centra za kulturu
„OBLA^I]I U [TAMPI“
Navikav{i nas ve} na ekskluzivne izlo`be i kulturne programe, Italijanski
institut za kulturu organizovao je reprezentativnu izlo`bu o
istorijatu italijanskog
stripa, pod zanimqivim nazivom „Obla~i}i u {tampi“, koja je od
25. februara do 20. marta odr`ana u Palazzo
Italia (Ulica kneza Milo{a br. 56), privukav{i brojne zaqubqenike u strip-umetnost, kojih u na{em gradu nije malo.
Osim {to smo na ovoj izlo`bi mogli videti table i naslovnice nekih od najstarijih strip izdawa, jo{ iz 19. veka, mogli
smo (ako ve} nismo znali) saznati i da su
neki od kod nas najomiqenijih stripova,
strip-junaka i autora, plod italijanske
{kole stripa, ina~e jedne od najja~ih u
svetu. Tamo smo se tom prilikom ponovo
sreli sa junacima iz „Alana Forda“, „Diabolika“, „Zagora“, „Dilan Doga“, „Marti
Misterije“, ali i sa posebnim tablama o
Milu Manari ili, recimo Hugu Pratu, kome je posve}en ~itav jedan segment ove
izlo`be.
Da sve bude na vrhunskom nivou, organizator se pobrinuo da od{tampa i reprezentativni dvojezi~ni katalog, u su{tini
kwi`icu na 84 strane u kojoj je obra|ena
kratka istorija italijanskog stripa. D.A.
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 41
SPORT
SPORTI[ – Mali fudbal: Gradsko finale
„VOJVODA MI[I]“ PONOVO NAJBOQI
Da je tradicija u sportu vrlo bitna pokazalo se i na ovogodi{wem Prvenstvu
beogradskih osnovnih i sredwih {kola
u malom fudbalu, a u sklopu takmi~ewa
SPORTI[ (Sport i {kola) koje organizuje Gradski sekretarijat za sport i omladinu. Proteklih nekoliko godina, naime,
najuspe{niji savskovena~ki predstavnik
na ovom prvenstvu, koje se ina~e igra u
tri starosne kategorije u mu{koj i `enskoj konkurenciji, je Osnovna {kola „Vojvoda Mi{i}“ sa Autokomande. Ni malo
slu~ajno, naravno, jer ova {kola gotovo
da je naslowena na „Partizanova“ igrali{ta, ~iji su pioniri ujedno i weni u~enici. Ili bi, mo`da, trebalo re}i da su
u~enici „Vojvode Mi{i}a“ u velikom broju i ~lanovi mla|ih selekcija kom{ijskog
fudbalskog velikana. Bilo kako bilo,
ekipa „Vojvode Mi{i}a“ posledwih godina sa lako}om osvaja ovo gradsko i druga
prvenstva svoga godi{ta, tako da smo ve}
na vest da se u hali na Bawici 20. marta
igraju finalni susreti, na nevi|eno krenuli tamo da slikamo na{e pobednike,
sigurni da su oni jedni od finalista i ne
daju}i protivniku gotovo nikakvu {ansu.
A protivnik je bila ni malo naivna, tako|e fudbalski veoma {kolovana ekipa
{kole „Rade Drainac“ sa „Palilule“ (ka`u da je to u su{tini pionirski tim fudbalskog prvoliga{a BSK-a iz Bor~e), koji je ~ak i poveo sa 1:0. No, kvalitet je polako dolazio do izra`aja, momci sa Autokomande su pleli po terenu i stezali obru~ i skoro za tili ~as stigli do 3:1, {to
im je bilo dovoqno za odbranu titule.
U ovoj ekipi osmaka, koju ve} godinama
vodi wihov profesor fiskulture Goran
Ramovi}, a koja je posle pobede na op{tinskom prvenstvu do finala izbacila
42 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
prvake Zvezdare, Barajeva i Rakovice,
igrali su: Miroslav Simi}, Nikola Ninkovi}, Lazar Markovi}, Nemawa Slipi~evi}, Milan Savi}, Vuk Ivanovi}, Nikola Mandi} (i dva para blizanaca) Marko
i Lazar Pavi}, te Marko i Vuk @ivkovi}.
Zapamtite ova imena, jer za neke od wih
sigurno }ete jo{ ~uti u godinama koje dolaze, kao {to ni ovo nije posledwi u nisci trofeja ekipe, koju jo{ ~ekaju regionalni i republi~ki turniri.
D. Antoni}
[kolsko prvenstvo u rukometu
DVA PRVA MESTA ZA „WEGO[A“
U organizaciji Sportskog saveza Savskog venca i DKC „Majdan“ na sportskom
terenu „Majdana“ odr`ano je, 24. i 25.
marta, [kolsko prvenstvo Savskog venca
u rukometu. Me|u osnovcima, ekipe su se
takmi~ile u dve kategorije: peti-{esti,
odnosno sedmi-osmi razredi, dok su reprezentacije sredwih {kola obuhvatale u~enike svih razreda.
Bilo je to, ujedno, prvo zvani~no sportsko takmi~ewe odr`ano u sali DKC „Majdan“, ~iji su se organizatori potrudili
da bez obzira na radove koji se tamo jo{
uvek izvode, lepo o~iste teren i odli~no organizuju ovo takmi~ewe, uz pomo}
iskusnog sekretara Sportskog saveza Vladimira Demnijevskog.
U konkurenciji u~enika petih i {estih
razreda ekipa O[ „Petar Petrovi} Wego{“ pobedila je u finalu ekipu O[ „Vojvoda Radomir Putnik“, dok je tre}e mesto
pripalo reprezentaciji O[ „Stefan Nemawa“. Me|u najstarijim osnovcima reprezentacija O[ „Stefan Nemawa“ pobedila je u finalu O[ „V.R. Putnik“, a tre}e
mesto pripalo je ekipi O[ „P. P. Wego{“.
Me|u devoj~icama petog i {estog razreda ekipa „P. P. Wego{a“ pobedila je u
finalu ekipu O[ „Stefan Nemawa“, a tre}e mesto pripalo je O[ „V. R. Putnik“. Kod
najstarijih osnovki prvo mesto osvojila
je ekipa O[ „Vojvoda Mi{i}“, ispred ekipe „Isidore Sekuli}“ i „P. P. Wego{“.
Kod sredwo{kolki, prvo mesto osvojila je ekipa Medicinske {kole, pobedom
u finalu nad Ugostiteqsko-turisti~kom,
dok je tre}e mesto pripalo ^etvrtoj gimnaziji. Najzad, me|u sredwo{kolcima,
gde je turnir bio i najmasovniji, sa osam
ekipa, prvo mesto osvojila je ekipa Sportske gimnazije, ispred Gimnazije „Sveti
Sava“ i Medicinske {kole.
D.A.
SPORT
Zanimqivo savskovena~ko fudbalsko prole}e
KOM OPANCI – KOM OBOJCI
U srpskom fudbalu ve} godinama, pa
i decenijama ne vlada haos samo u organizacionom, materijalnom i rukovode}em smislu, nego, blago re~eno, i u terminolo{kom. Te{ko je, naime, onom ko
ne prati pomno fudbalska zbivawa, objasniti ko je prvoliga{, ko je srpskoliga{, {ta spada u vrhunski, a {ta u ni`erazredni fudbal. Jer, prva liga nam
se zove Jelen Super liga (i u woj igraju dva najve}a srpska, beogradska i sav-
Dolaze lep{i, prole}ni, dani pa po{to ni jedan ni`erazredni savskovena~ki klub preostali deo prvenstva
ne}e igrati „reda radi“ ve} sa izrazitim takmi~arskim motivima, pro{etajte nedeqom pre podne, kad se te
utakmice obi~no igraju, do Top~iderske zvezde, Careve }uprije ili Bara
Venecije i – lepo }ete se provesti.
skovena~ka kluba, koji i nisu tema ovog
napisa), a prakti~no druga liga se zove
Prva liga Srbije (?!), dok je tre}i rang
takmi~ewa Srpska liga (kao da ove dve
lige iznad we obuhvataju neku {iru za-
jednicu). Tek od ~etvrtog ranga nani`e
(Beogradska zona, Prva, Druga i Tre}a
beogradska liga...) sve ovo ima neke logike.
Bilo kako bilo, osim dva najve}a srpska kluba Savski venac u ni`im ligama ima jo{ pet klubova. Dva od wih u
tre}em stepenu – Srpskoj ligi, do pre
par godina su igrali i u drugom stepenu, BASK nedavno, kad se ta liga kao i
danas zvala Prva liga, a @elezni~ar
u vreme dok se normalno zvala Druga
liga, {to i jeste.
Posle prva tri prole}na kola „Sokolovi“ sa Careve }uprije nalaze se na
devetom, bodovno mnogo bli`e posledwem 16. mestu (sedam bodova vi{e) koje
vodi ispadawu u Zonu nego vrhu, na kome Zemun i Teleoptik imaju po 20-ak bodova vi{e i odavno su nedosti`ni.
Jo{ u goroj poziciji su „Simplonci“
iz Bara Venecije na 14. mestu, na granici mesta sa kog se ispada iz ovog srpsko-liga{kog dru{tva.
U rangu ispod, Beogradskoj zoni, u
borbi za vrh su ~ak dva savskovena~ka
kluba: trenutno prvoplasirana Slavija (koja svoje utakmice ina~e igra na stadionu Obili}a), izjedna~ena je sa Loko-
motivom iz Maki{a, a ~etvrti Grafi~ar ima {est bodova mawe od lidera.
No, kako u ovoj ligi do kraja prvenstva
preostaje jo{ ~itavih 15 kola to se jo{
sva{ta mo`e desiti, a i prvenstvo }e
biti interesantno do posledweg kola.
Najzad, u Tre}oj beogradskoj ligi igra Brodarac, klub registrovan na Savskom vencu, sa igrali{tem sa one strane Save, na Novom Beogradu, koji je trenutno na tre}em mestu, sa {est bodova
i utakmicom mawe od vode}eg Omladinca iz Velikog Mokrog Luga.
D. Antoni}
SPORT
BEZ GRANICA
U saradwi sa Udru`ewem sportskih trenera Srbije, Kancelarija za
mlade realizuje program „Sport bez
granica“ koji je namewen deci o{te}enog sluha iz {kole „Stefan De~anski“. Ideja je da se ~etiri meseca dr`e treninzi u ovoj {koli, a nakon toga da se „odmere snage“ u ko{arci, odbojci, fudbalu i tenisu izme|u timova dece iz {kole „Stefan De~anski“
i timova iz ostalih osnovnih {kola
sa teritorije op{tine.
Ako misli{ da je tvoj tim pobedni~ki, prijavi se na na{ turnir, uskoro
}emo objaviti po~etak konkursa, a informi{i se o wemu na:
www.mladisavskivenac.org.rs
Da li ste znali: Zanimqivosti iz istorije savskovena~kog sporta
SVI „URUGVAJCI“ SA SAVSKOG VENCA
Mo`da naj~uvenija, a svakako najuspe{nija reprezentacija Jugoslavije svih vremena je ona koja je 1930. godine u~estvovala
na prvom Svetskom fudbalskom prvenstvu u urugvajskom Montevideu. Sticajem okolnosti, po{to je to bilo prvo prvenstvo, na
wega evropski profesionalni klubovi nisu hteli da puste najboqe igra~e, pa tako nisu u~estvovale ni sve pozvane reprezentacije. Sli~no su se poneli i hrvatski klubovi, tako da je doneto
jedino mogu}e re{ewe i reprezentacija Jugoslavije, koja je ve}
dala svoj pristanak za u~e{}e, sastavqena je iskqu~ivo od igra~a beogradskih klubova. Sticajem okolnosti, sva tri najboqa
kluba u to vreme bila su na Savskom vencu. BSK, koji je imao stadion na mestu dana{weg „Partizanovog“ je neposredno pre toga
pobedio ~uvenu ma|arsku „Ujpe{t Do`u“ sa 5:3 pa je selektor Bo{ko Simonovi} odlu~io da okosnica reprezentacije budu wegovi
igra~i: Mihajlovi}, Stojanovi}, Arsenijevi}, Tirnani}, B. Marjanovi}, Vujadinovi}, Najdanovi} i To{i}. Wima su pridodati
\oki}, Hrwi~ek i Spasojevi} iz „Jugoslavije“, koja je svoj stadion
imala na mestu dana{we „Crvene zvezde“ i dvojica iz „Sokola“,
Jak{i} i Ivkovi}, koji je svoje igrali{te imao u Top~iderskoj
{umi. Jedini igra~ van Savskog venca bio je Markovi} iz novosadske „Vojvodine„, a wima su se, po{to su do Marseja putovali
vozom, tamo pridru`ili „stranci„, Bek, Stefanovi} i Sekuli},
tako|e biv{i igra~i savskovena~kih klubova. Ostalo je istorija, koja ka`e da smo u prvoj utakmici pobedili reprezentaciju
Brazila sa 1:0, tri dana kasnije Boliviju sa 4:0, a u polu-finalnoj utakmici u Montevideu, pred 100.000 gledalaca, nakon na{eg
vo|stva od 1:0, sudije su ~inile sve ne bi li pomogli doma}inu,
Reprezentacija Jugoslavije koja je 1930. osvojila tre}e mesto na prvom
Prvenstvu sveta. S leva: Ivkovi}, Mo{a Marjanovi}, D. Mihajlovi}, Arsenijevi}, Bek, T. Spasojevi}, Q. Stevanovi}, Hrwi~ek i Vujadinovi}. ^u~e:
Najdanovi}, Sekuli}, Markovi}, To{i}, Stojanovi}, \oki} i Jak{i}. Nedostaje selektor Bo{ko Simonovi}.
pa ~ak i priznali gol nakon {to je lopta iza{la izvan igrali{ta, a u teren je vratio jedan policajac. Sudija Rego iz Brazila
bio je toliko pristrasan, radio je {ta je hteo, da na{i rezignirani igra~i kraj utakmice gotovo da nisu ni igrali i tako su je
izgubili sa 6:1. Kako se me~ za tre}e mesto nije igrao to su bronzane medaqe dobile na{a i reprezentacija SAD, {to je prakti~no najve}i reprezentativni uspeh jugoslovenskog (u su{tini
srpskog) fudbala.
Priprema: D. Antoni}
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 43
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC
^ELNICI OP[TINE
Tomislav \or|evi},
predsednik Op{tine i Op{tinskog ve}a 36-15-382, 36-15-388
Vlada Mili}, zamenik predsednika
36-15-381
Branislav Beli}, predsednik SO
36-15-382
Aleksandar Pavlovi}, zam. predsednika SO
36-15-381
Du{an Din~i}, na~elnik Op{tinske uprave
20-61-800
Duwa Stanojevi}, zam. na~elnika OU
20-61-843
^lanovi Op{tinskog ve}a: Nata{a Milovanovi},
Nemawa Peri{i}-Petovar, Mijodrag Jawi},
Vladimir Radosavqevi}
20-61-800, 20-61-904, 26-43-179
Qubica Popovi}, Branimir Gaji}
20-61-905, 20-61-906
Milo{ Kova~evi}
36-15-382
Nenad Preli} i Milenka Miki},
sekretar i zamenik sekretara SO
36-15-381
ODEQEWE ZA OP[TU UPRAVU
Na~elnik odeqewa
20-61-713, 36-14-073
Zamenik na~elnika odeqewa
20-61-722
MATI^NA [email protected] I ODSEK ZA LI^NA STAWA GRA\ANA
Upis novoro|ene dece u mati~nu kwigu ro|enih
Upis dece ro|ene u GAK, Vi{egradska 20-61-869, 20-61-729
Upis dece ro|ene u GAK „Narodni front“ 20-61-723, 20-61-724
Zakazivawe ven~awa i upis u mati~nu
kwigu ven~anih, konstatacije brakova,
razvoda i smrtovnica
20-61-730, 20-61-724
Upis u mati~nu kwigu umrlih
20-61-731
Ispravke u mati~nim kwigama
20-61-726, 20-61-727
Pisarnica (ulazni hol)
20-61-853, 20-61-862
OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
Javni pravobranilac
26-42-081
Zamenici
20-61-891, 20-61-892, 20-61-893, 20-61-894
ODEQEWE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
Na~elnik Odeqewa
20-61-829
Zamenik na~elnika Odeqewa
20-61-837
Otkup stanova i stambena oblast
20-61-830, 20-61-831
Poslovi vezani za eksproprijaciju
20-61-834
Nepokretnosti u dru{tvenoj svojini i ukwi`ba 20-61-833
ODEQEWE ZA GRA\EVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE
Na~elnik Odeqewa
20-61-792
Zamenik na~elnika i referent
20-61-796
Gra|evinski poslovi
20-61-799
Komunalni poslovi
20-61-810, 20-61-811
ODEQEWE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE
Na~elnik odeqewa
20-61-816
Zamenik na~elnika
20-61-818
[ef odseka za javne nabavke
20-61-741
[ef odseka za finansije
20-61-743
ODEQEWE ZA DRU[TVENE DEL. I MESNU SAMOUPRAVU
Na~elnik odeqewa
20-61-863
Zamenik na~elnika odeqewa
20-61-887
Poslovi iz oblasti dru{tv. delatnosti
20-61-838
Poslovi bora~ko-invalidske za{tite 20-61-824, 20-61-825
Poverenik za poslove sa izbeglicama
20-61-839
MESNE ZAJEDNICE OP[TINE SAVSKI VENAC
MZ „Zeleni venac“, Pop Lukina 17
26-32-356
MZ „Gavrilo Princip“, Gavrila Principa 44a
36-14-683
MZ „Slobodan Penezi}-Krcun“, Dr A. Kosti}a 15 26-43-172
MZ „Zapadni Vra~ar“, Svetozara Markovi}a 79
26-82-526
MZ „Stevan Filipovi}“, S. Filipovi}a 28a
26-52-082
MZ „Vojvoda Mi{i}“, Dinarska 14
26-48-948
MZ „Top~idersko brdo-Sewak“, Vase Pelagi}a 54 36-93-085
MZ „4. juli“, Milenka Vesni}a 3
26-60-843
MZ „Dediwe“, Bul kneza Alek. Kara|or|evi}a
26-68-252
ODEQEWE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVR[EWE
Na~elnik odeqewa
20-61-780, 20-61-781
Zamenik na~elnika
20-61-778
Gra|evinska inspekcija
20-61-784, 20-61-785
Gra|evinska inspekcija ({ef)
20-61-778, 20-61-779
Komunalna inspekcija
20-61-786, 20-61-789, 20-61-790
Republi~ka sanitarna inspekcija
20-61-750, 20-61-751
[email protected] ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Prijem pisanih predstavki i predloga gra|ana
Organizovawe prijema stranaka kod funkcionera SO i OV
Kneza Milo{a 99
36-15-382, 36-15-388, 36-15-390
Kneza Milo{a 69
26-45-488, 26-43-179, 20-61-180
44 · SAVSKI VENAC
MART 2009.
[email protected] TELEFONI
Op{tinski KOL CENTAR
36-02-380
[email protected]
E-mail (za dostav. pitawa)
[email protected] ZA IT I TEHNI^KU PODR[KU
[ef Slu`be
20-61-880
[ef Odseka
20-61-714
J. P. POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC
Kneza Milo{a 99
361-53-80, 361-53-95
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
Filijala Savski venac, Zeleni venac 16
2686-167
Filijala za pravna lica
3287-315
MINISTARSTVO ZA ODBRANU
Referat za odbranu Savski venac
2659-080, 20-61-760
Vojni odsek – odeqak Savski venac
2061-755, 20-61-754
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
OUP Savski venac, Savska 35
36-18-744
De`urna slu`ba
26-42-949
Na~elnik Odeqewa
26-43-562
DE^JI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“, Kozja~ka 3 36-92-645
OO CRVENOG KRSTA, Durmitorska 12,
26-46-652
CENTAR ZA SOC. RAD SAVSKI VENAC, Lomina 17 36-14-766
SPORTSKI SAVEZ SAVSKI VENAC, V. Pelagi}a 54,26-61-445
OO INVALIDA RADA, Nemawina 6
36-18-357
OP[TINSKI SAVEZ PENZIONERA, K. Milo{a 69b 26-43-831
J. STAMBENO PREDUZE]E S. VENAC, Brankova 15 32-86-426
ORG. PRIJATEQI DECE S. VENAC, M. Pocerca 28 26-84-684
ZDRAVSTVO
DZ SAVSKI VENAC, Pasterova 1 – Centrala
36-19-088
Direktor
20-68-803
Ku}na nega
26-39-013
Patrona`na slu`ba
36-16-339
[kolski dispanzer, Vojvode Milenka 35
36-16-084
Ambulanta – Vojvode Milenka 6
36-16-329
Ambulanta – Gorwa~ka 20
26-47-770
Ambulanta – Koste Glavini}a 3
26-51-723
Ambulanta – Lomina 39
36-16-332
Ambulanta – Lopudska 1
26-60-080
KULTURA
Jug. dram. pozori{te, Kraqa Milana 50
30-61-900
Stud. kult. centar, Kraqa Milana 48
36-02-044
Centar za kult. dekont., Bir~aninova 21
36-10-270
\uro Salaj, Nemawina 28
36-11-644
Muzej afri~ke um. Andre Nikoli}a 14
26-51-654
Muzej 25 maj, Boti}eva 6
26-61-677
Muzej `eleznice, Nemawina 6
36-10-334
Manakova ku}a, Gavrila Principa 5
30-36-014
Biblioteka „Isidora Sekuli}“
26-52-262
Vase Pelagi}a 33
26-51-082
Gavrila Principa 40
36-14-591
Resavska 78
26-59-744
Qutice Bogdana 2
26-60-553
Bawi~ki venac 28
26-66-147
OSNOVNE [KOLE
Isidora Sekuli}, Gavrila Principa 42
36-14-735
Vojvoda Putnik, Bo{ka Petrovi}a 6
26-67-224
Vojvoda Mi{i}, Dr Milutina Ivkovi}a 4
26-47-742
Stefan Nemawa, Vasilija Ga}e{e 2a
36-90-480
Petar Petrovi} Wego{, Resavska 61
36-12-545
Radijka Laki}, Dr Aleksandra Kosti}a 1
36-19-713
SPECIJALNE OSNOVNE [KOLE
Anton Skala (spec.), Petra ^ajkovskog 2a
26-50-589
Stefan De~anski (nagluvi), S. Markovi}a 85
26-84-167
Dragan Hercog (spec), Vojvode Milenka 33
30-65-188
Stanislav Bini~ki (muzi~ka), Sewa~ka 31
36-92-672
SREDWE [KOLE
Filolo{ka gimnazija, Kameni~ka 2
185-841, 26-21-955
^etvrta gimnazija, Teodora Drajzera 25
36-71-804
Gimnazija Sveti Sava, Resavska 58
26-42-328
Sportska gimnazija, Petra ^ajkovskog 2a
26-50-754
Medicinska {kola Beograd, Deligradska 31
26-84-544
[kola za dizajn, Krupawska 3
30-66-409, 665-130
Ugostiteqsko-turisti~ka, Jug Bogdanova28
26-33-250
Brodarska {kola, Milo{a Pocerca 2
36-20-743
Tehni~ka za dizajn ko`e, Brankova 17
26-32-183
Vojna gimnazija, P. ^ajkovskog 2
23-58-734
[email protected] TELEFONI
PRED[KOLSKE USTANOVE SAVSKI VENAC
Vrti}-jasle Sveta Petka, Top~.venac 1
Vrti}-jasle Carica Milica, M. Tepi}a 16
Vrti}-jasle Kraq Petar I, V. Kova~evi}a 1
Vrti}-jasle Kraqica Marija, M. Pocerca 6
Vrti}-jasle Jelena An`ujska, Vi{egradska 27
Vrti}-jasle Grofica Olga, U`i~ka 18
Vrti} Duga, Qutice Bogdana 2
Vrti} P~elica, Sewa~ka 46
Vrti} Princeza Olivera, G. Principa 65
Vrti} An|elak, Bir~aninova 18a
Vrti} Ven~i}, Qutice Bogdana 46
Zajedni~ke slu`be, Top~iderski venac 1
Privatni de~ji vrti} i {kola
„Kreativno pero“, Tolstojeva 58
Priv. de~ji vrti} „Ma{ana“, A. Stambolijskog 25
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
Golsvordijeva 35
Uprava za energetiku
Golsvordijeva 35
Sekretarijat za imovinsko pravne poslove
i gra|evinsku inspekciju
27. marta 43-45
Sekretarijat za urbanizam i gra|evinske poslove
27. marta 43-45
Sekretarijat za saobra}aj
27. marta 43-45
Sekretarijat za za{titu `ivotne sredine
27. marta 43-45
Sekretarijat za inspekcijske poslove
27. marta 43-45
Slu`ba za komunikacije i koordinaciju
odnosa sa gra|anima
Golsvordijeva 35
GRADSKA KOMUNALNA PREDUZE]A
Gradsko saobra}ajno preduze}e „Beograd“
Knegiwe Qubice 29
JKP „Parking servis“
Kraqice Marije 77
GRADSKA OP[TINA SAVSKI VENAC
26-61-623
36-72-170
26-52-615
26-86-837
26-82-961
26-68-460
26-60-474
26-50-436
36-17-549
26-85-173
26-63-131
26-63-930
36-72-716
26-67-332
30-83-886
30-83-813
32-28-740
32-29-000
33-09-599
32-26-106
32-27-000
32-46-796
629-019
30-35-400
JKP „Beograd put“,
Dragoslava Srejovi}a 8a
JKP „Beogradske elektrane“
Savski nasip 11
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
Deligradska 28
JKP „Gradska ~isto}a“
Mije Kova~evi}a 4
Pogon za Savski venac
JKP „Pogrebne usluge“
Ruzveltova 50
JKP „Gradske pijace“
@ivka Karabiberovi}a 3
Pijaca Zeleni venac
Pijaca Sewak
JKP „Zelenilo Beograd“
Mali Kalemegdan 8
RJ Top~ider
JKP „Infostan“
Danijelova 33
JKP „Gradsko stambeno“
Danijelova 33
RJ Savski venac, Brankova 15
Direkcija za gra|evinsko zemqi{te
i izgradwu Beograda
Wego{eva 84
OSTALA KOMUNALNA PREDUZE]A
EPS-JP „Elektrodistribucija Beograd“
Prote Mateje 10-16
„Telekom Srbija“ – Info centar
SP „Lasta – Prigradski saobra|aj“
@elezni~ka bb
@TP Beograd – „Beovoz“
Nemawina 6
Preduze}e „Dimni~ar“
Dunavska 62
RJ za Savski venac
JP „Srbijagas“
Autoput 11
27-65-382
20-93-011
36-06-606
27-68-770
28-83-701
20-83-476
38-06-450
26-23-847
26-53-656
26-30-506
26-84-690
39-76-223
462-630
32-86-406
24-49-494
34-05-555
9813
21-80-691
33-70-031
26-32-454
3614-473
604-130
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA
ODEQEWE SAVSKI VENAC
RESAVSKA 80
POTREBNI RADNICI
ADMINISTRATIVNI RADNICI,
RADNICI OBEZBE\EWA,
SOBARICE, HIGIJENI^ARKE,
FIZI^KI RADNICI...
^lanarina za 2009. godinu: 200 din.
NETO DNEVNICE od
1.600 do 2.400 dinara
TEL: 2681-655, 2681-678, 2641-244
U TOKU JE OBNOVA ^LANSTVA
I PRIJEM NOVIH ZADRUGARA
RAD SA GRA\ANIMA
– POREZ NA IMOVINU ZA FIZI^KA LICA
20-61-763, 20-61-903
RAD SA PRAVNIM LICIMA
– POREZ NA IMOVINU
20-61-901
– NAKNADA ZA GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
20-61-902
– KOMUNALNE TAKSE
20-61-841
PO[TOVANI GRA\ANI
POKRENULI SMO ZA VAS AKCIJU
SVAKI GRA\ANIN – KOMUNALNI INSPEKTOR
Pru`amo vam priliku da aktivno u~estvujete u sre|ivawu
na{e op{tine. POZOVITE NA[ KOL CENTAR i prenesite
problem koji ste uo~ili na na{oj op{tini.
U najkra}em roku bi}ete obave{teni {ta je inspekcija
preduzela po tom predmetu. Va{a pomo} }e u~initi
da Savski venac postane jo{ kvalitetnije mesto za `ivot.
Tel. kol centra 011 360 2850
S M S 6633 za sve mre`e s v _ ( o p i s p r o b l e m a )
M M S 065 360 23 80
elek.po{ta: i n s p e k c i j a 4 8 @ s a v s k i v e n a c . o r g . y u
MART 2009.
SAVSKI VENAC · 45
CENTAR „[EST TOPOLA” SA SVOJIM [email protected]
NACIONALNI RESTORAN I KONOBA „NOSTALGIJA”
UZ TRADICIONALNU UGOSTITEQSKU
PONUDU ORGANIZUJEMO I:
– SVADBENE SVE^ANOSTI
– SPORTSKE I DRUGE PROSLAVE
– DONATORSKE VE^ERI
– MODNE REVIJE
– GENERACIJSKE I DRUGE SUSRETE
SPECIJALIZOVANI SMO ZA
POSLOVNO UGOSTITEQSTVO
DONATORI SMO I ORGANIZATORI MNOGIH
SPORTSKIH DE[AVAWA I MEMORIJALA
Molimo Vas da najavite svoj dolazak,
jer kapaciteti su nam ~esto popuweni!
Nalazimo se u Krugu Beogradskog sajma,
Bul. Vojvode Mi{i}a 14, Tel. 26 55 350
REPERTOAR ZA APRIL
www.teatar78.com
tel. 36 15 307
tel/faks 36 11 866
VE^ERWA SCENA
Sreda 8. u 20 ~asova
Laki komad – „Parnas“ Teatar
Igraju: Stefan Uro{ Te{i}, Vawa Jovanovi}, Ogwen Vitkovi},
Aleksandar Jovanovi}, Sa{a Ivanovi} i Branko Babi}
Petak 10. u 20 ~asova
Dve karte za Be~ – Elektro-ma{inska {kola, Kru{evac
Igraju: Nikola Stanisavqevi}, Lazar Marinkovi},
Milica Kosti}, Miladin Mori} i Nenad Mati}
Utorak 14. u 20 ~asova
Elvis je `iv – Pozori{te „Tragovi“
Igraju: Qiqana La{i}, Ivana Mihi} i Sr|an Karanovi}
Sreda 15. u 20 ~asova
Deset na jedan – Pozori{te „Tragovi“
Ponedeqak 20. u 20 ~asova
Koncert etno pojawa – Qubomir Manasijevi}
^etvrtak 23. u 20 ~asova
[qiva 2 – Povratak u budu}nost – ART Krug, Jagodina
^etvrtak 30. u 20 ~asova
Elvis je `iv – Pozori{te „Tragovi“
Igraju: Qiqana La{i}, Ivana Mihi} i Sr|an Karanovi}
PIPI DUGA ^ARAPA
DE^JA SCENA
Subota 4. u 17 ~asova
Tri juna{tva Kraqevi}a Marka – De~je pozori{te „^arapa“
Igraju: Sr|an Jovanovi}, Mariana Aran|elovi},
Milan Antoni}, Sr|an Ivanovi}
Nedeqa 5. u 12 ~asova
[rek – Teatar „Aska nije ovca“
DA JE MI]A PRAO RUKE
Subota 11. u 17 ~asova
Pipi duga ~arapa – De~je pozori{te „^arapa“
Igraju: Jelena Stojiqkovi}, Mariana Aran|elovi}
i Miroqub Turajlija
Nedeqa 12. u 12 ~asova
Carevo novo odelo – Dramski studio „Ogledala“
Subota 18. u 17 ~asova
Patkica @utkica – De~je pozori{te „^arapa“
Igraju: Jelena Stojiqkovi}, Ana Simi}, Milan Antoni},
Marko Markovi} i Marina Jankovi}
CAREVO NOVO ODELO
Nedeqa 19. u 12 ~asova
Slobodan termin
Subota 25. u 17 ~asova
Da je Mi}a prao ruke – De~je pozori{te „^arapa“
Igraju: Milan Antoni}, Predrag Damwanovi},
Jelena Stojiqkovi}, Bojana Tu{up,
Miroqub Turajlija, Mariana Aran|elovi}
PATKICA @UTKICA
TITO PONOVO HIT!
U Muzeju 25. maj otvorena je 14. marta izlo`ba pod nazivom „Efekat
Tito“, s podnaslovom „Harizma kao politi~ka legitimacija“, na kojoj
je izlo`eno preko pet stotina eksponata: poklona koje su gra|ani SFRJ
slali svom voqenom predsedniku, fotografija sa ~uvenih sletova na
Stadionu JNA, {tafeta mladosti (kojih u fundusu ovog muzeja ina~e
ima ukupno vi{e od 22.000) i dr. Samo otvarawe bilo je spektakularno,
ve} i zbog hiqada posetilaca koji su sa nestrpqewem ~ekali da u|u.
Ako je ta ~iwenica mo`da i za~udila mnoge, nas na Savskom vencu
svakako nije, jer znamo da su ovaj muzej i Ku}a cve}a, upravo zbog Titove harizme, ve} decenijama najpopularnije turisti~ke destinacije
u Beogradu.
I kad je sve to ve} tako, pomalo ~udi da organizatori ove, ina~e svekoliko zanimqive, postavke nisu razmi{qali o wenom „tajmingu“,
pa }e se ona, tako, zavr{iti Prvog maja i ne}e sa~ekati 25. u mesecu,
nekada{wi Dan mladosti, kad ovo mesto pohode hiqade po{tovalaca
Titovog lika i dela iz cele biv{e Jugoslavije.
VI[E [email protected]!
Ovaj spomenik u Top~iderskom parku, izra|en i postavqen tu u ~ast
povratka kwaza Milo{a Obrenovi}a u Srbiju, 1859. godine, jedan je
od najstarijih te vrste kod nas, a postavqen je nasuprot i nedaleko od
glavnog portala Milo{evog konaka.
Monumentalni ~etvorougaoni kameni stub sa grbom Srbije i uklesanom godinom „proizvodwe“, u kojoj je „vaspostavqena dinastija Obrenovi}a“, ~iji je autor francuski klesar Frans Loran, nosi na vrhu,
kao kapu, baroknu bronzanu vazu. Obzirom na svoju starost, jedinstvenost i istorijski zna~aj, prili~no je oronuo i prva misao koja vam
ispred wega padne na pamet je da zaslu`uje mnogo vi{e pa`we od one
koje ovde o~ito nema.
PARK KOD „[EHERA“
Ako o popularnosti nekog restorana najboqe govori to kad wegov
naziv postane toponim oko kog se, kao oko sto`era, grupi{u okolna mesta, zgrade i doga|aji, onda je „[eher“ jedan od najboqih primera za
to. Iako nije radio vi{e od pet godina, kao da je tu, svi su se i daqe
nalazili „kod [ehera“ i wegovom blizinom tuma~ili prostornu (pa
i vremensku) udaqenost od wega ili ne~ega {to se tu nekad desilo.
Novi, privatni „[eher – Park kafe“ otvoren je pre nekih mesec
dana i, po{to ovo nije reklama za tu kafanu, treba ista}i da se novi
vlasnik, ma ko on bio, lepo potrudio i umesto xipovima, stolovima i
ko-zna ~ime, prostor ispred ovog znamenitog mesta ukrasio lepim
travwakom, cve}em, {ibqem i pe{a~kim stazama, pretvoriv{i ga u
pravi mali park, koji }e zablistati tek s pravim prole}nim danima.
KO JE PRVI STIGAO?
Da li je na ovom kvadratu trotoara (na uglu Pasterove i Resavske ulice) prvo posa|eno drvo ili je najpre „usa|ena“ bandera? Drvo ne bi
trebalo da je starije od 20-tak godina, a bandera deluje kao da je iz sredine pro{log veka. Ako je to ta~no, onda logika govori da je bandera
trebalo da bude odavno sklowena. Uostalom, za{to bi neko zasadio
drvo na mestu gde mu mesto nije, jer drvo bi trebalo da `ivi decenijama. Bandera je em pomerqiva, em je ve} postavqena nova, dva mestra
od ove ~udne simbioze. No, kod nas je sve mogu}e. Drvo }e uskoro ozeleniti, sakriti svoju „podstanarku“ i zajedno do~ekati jo{ jednu zimu.

Similar documents

број 5 - јун 2006. године

број 5 - јун 2006. године Na jednoj od ranijih sednica SO odbornik Du{an Gli{ovi} postavio je pitawe: – Ko je, kada i kako zakqu~io ugovor o zakupu Paviqona Veqkovi} (u Bir~aninovoj ulici broj 21) i kako se, koliko i da li ...

More information

Reprodukcija socijalnih nejednakosti kroz obrazovne tranzicije

Reprodukcija socijalnih nejednakosti kroz obrazovne tranzicije kori{}ewe zna~ajno variraju od osobe do osobe i konstantno se razvijaju kroz vreme. Socijalna iskqu~enost kao kompleksan fenomen te{ko je merqiva. Postoji problem definisawa dimenzija koje ulaze u ...

More information

Broj 392, Mesec Septembar

Broj 392, Mesec Septembar ambijent za daqe ja~awe doma}e privrede i jo{ boqe makroekonomske pokazateqe, ministar finansija je naveo da sa sada{wom cenom od ~etiri evrocenta za jedan kilovat-sat EPS ostvaruje pozitivno poslo...

More information