mẫu phiếu biểu quyết - PVC-MS

Comments

Transcription

mẫu phiếu biểu quyết - PVC-MS
TAI LIEU DA1 HOE DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
MIX LUC
Ni dung
- Chuang trinh Di hoi
- Dv thao Quy cite lam viec cua DITDCD thuo.ng nien nam 2013
- Bao cao heat &Ong nam 2012 va. ke hoach nam 2013 cua HDQT
- Bao cao ket qua SXKD nam 2012 va Ice hoach nam 2013 cilia Ban
Giam doe
- Bao cao cilia Ban kiem soat
- Tel trinh thong qua Bao cao tai chinh da dtrgc kiem toan nrim 2012
- Tgl.rinh hra chgn Dan vi kiem tom BCTC nam 2013
'11Y irMh phan chia lgi nhuan va cilia c.ô tdc num 2012
To' trine bao cao tinh hinh chi tra thii: lao HDQT, Ban KS nn 2012
k!:: U. hoach chi tra Wan! 2013
• ! ,!!
„
, ••
- I i trinh sra dci dial le tO chdc va. ho:it ail-Mt!. cua
- To. trinh Thong qua cac Dv an D:iu iv va Pti.i!grw ar!
Phuang ";n phat hanh co phieu tang viii dien le
- Cad ng‘i dung khac theo them queen cua Di!
1
Trang
2 •
_.--;•
7
13
21
26
27
28J
30
TAI LIEU DAI HOI DONG CO KONG THUbNG NIEN NAM 2013
PVC - MS
CHC(7NG 'MINH DAI HOI DONG CO DONG THIftiNG NIEN 2013
CONG TYCO PHAN KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHi
Ngay, 25 thing 04 nam 2013
THOI GIAN
7h30 — 8h30
1
NOI DUNG
Dang kY co (long du hop, phat tai lieu, don tiep khach mei
- Bao can ket qua kiem tra to each co (long va cong bo Dai hai du
diet' kien tien hanh.
Chao ca, Khai mac, tuyen ba If, do va gioi thieu dgi bie'u
- HtrOng din each thirc bieu quyet tai Dai hai
- Gi6i thieu va thong qua Ban chi toa, Ban thu. 14, Ban kiern phieu
- 1-1)(,1,8 q(ta chtiong,trinh Dai hai
- Thong qaa Quy cre lam viec tai Dai hal
Cac nai dung dua ra thao luau de xin Y kien Dal hoi Bong co dUng
81150 - 9h50
thong qua:
+ Bao cao hoat Tang nam 2012 va ke hoach aim 2013 caa
HDQT.
+ Bao cao ket qua SXKD nam 2012 va ke hoach nam 2013
dm Ban Giant doe.
+ Bao cao dm Ban kiem soat;
+ TZY trinh thong qua Bao cao t,_ti chinh Et diroc kiem toast
Ilan) 2012,
tl trinh ye thn la() Hai dang q) yin tti,13 In 'dem soar nam
+ Ti
2012 va keho;y2h chi trd cila narn 2013;
+ ':t o. trinh lua chcu Don vi kiem toan Bao cac tai chinh caa
Dorn vi nain 2013;
+ Ter trinh phuong an phan chialoi nhud.n, chia z6 tire nam
2012;
+ To. trinh Thong qua cac Du an Ddu W. va Phtrung an co. cdu
■
tai chinh, Phuong an phat hanh co phieu tang von dieu 1E,;
!
+ VA mot so not dung lchac thuac than quyen Dai hai dung
co dong.
8h30 — 8h50
9h50 — 101110
r
1-1
10h00 — 10h25
10h25 -- 10h45
10h45 — 10h50
10h50 — 11h15
11h15
Phat bieu dm Lanh dao Tong Cong ty Co phdn Xdy lap Wu Ichi
Viet Nam tai Dai hai
Dai hai giai lao
Bieu luyet thon. • ua tirrig not dung
- 'Thong qua Bien ban kiem phieu
- Thong qua Bien ban Dai hai
- Thong qua Nghl quyet Dai hai
Be mac Dai hai
2
---]
TA: LIEU DAI HOI DONG CO DONG THISCING NI 4.N NAM %ri 11
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM
CONG TY CO PHArs
.
',CET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KEII
PVC - MS
CONG HOA XA HOI CHU NGITIA VIET NAM
D(ic lap - Tir do - Hanh pluic
rung Tau, ngay 05 thong 04 nam 2013
DU' THAO QUY CHE LAM VIEC
CUA DAI HOI HONG CO BONG THTRING MEN NAM 2013
Can cir tuat .doanh -righiep s8. 60/2005/(2H1-1- dugc- Qu8c .118i nuac C8ng boa Xa-h8i
Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thong 11 nam 2005;
Can cu Dieu le to chirc hoat Ong dm Cong ty co phan Ket cau Kim loai & Lap may
Dau khi da dtroc DOW Ong co Eng thOng qua ngay 7 thong 4 nam 2012;
Dai h8i Ong co Ong thuemg nien Orr: 2013 dugc to chirc va thuo hien theo Quy the
1.1.m viec sau day:
Dieu 1. Co cliing tham chy Hai hoi dung co thing:
1.
Cac ce3. Ong cua Cong ty (theo Danh sach tong hop ngued sa huu chirng khoan se):
332/2013-PXS/VSD-DK do Trung tam luu lc)", Chung khoan Viet Nam chit ngay
28/03/2013) deu c6 quyen tham dtx Dai 118i d'ong .c8 Ong Cong ty Co phan Ket cau
Kim loai va Lap may Dau khi;
2.
Co (long va- hoac dai dien theo iry quyen Iclii vao pliong Dai hei phai co mat &mg thei
gian quy dish va lam thu tuc dang k' vgi Ban t8 h8i; ng8i thing vi tri hoac
khu vue do Ban to chirc Dai hoi quy Binh; co Ong klii di ra rigoai hOi twang phai
thong bao cho Ban thu k5 va &roc s r dungy cna _Doan Chu tich;
3.
Trong thoi gian dien ra DOW c6 Ong, cac co Ong phai tuan thu theo su hugrg don
ciia. Doan Chit tich, img xir van rninh, lich su va gift trot to Dai h8i;
4.
Ca.c co dong phai gift bi mat, thuc hien dung the d8 sir dung va bao quart tai
khong sao chop, ghi am dua cho ngueri ngoai Dai h8i khi chua &roc Doan Chu tich
cho phep;
Nguoi dtroc fly quyen tham du Dai h8i kh8ng duoc ity quyen 14i cho ngtroi thin ha
tham du Daih8i;
6.
Khong but thu8c la trong phong Dai h8i;
7.
Khong not chuyen rieng, khong sir dung dien thoai di Ong trong lric dien ra Dai h8i.
Tat ca ode may dien thoai di Ong phai tat hoac khong dugc de chtiong.
Dieu 2. Doan Chit tich:
1.
Doan Chit tich g8m 05 ngtrgi, bao ;Om 01 Chu tich va 04 thanh vien. Chi) tich 1-18i
d8ng quan tri la Chit tich Doan Chi tich va la ngtrgi Chu toa Dai h8i dong co Tong.
Doan Chu tich dieu hanh cong viec ctia Dai hoi theo not dung, chucmg trinh ma EI8i
Ong quart tri da du kien thong qua trugc Dai
3
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG MEN NAM 2013
2.
PVC - MS
Nhiem vu cua Doan Chia tich:
a.
Dieuhanhcdcshoat -dOng cua Dai hOi dOng CO &Ong thuang nien Cong ty theo
chuang trinh kien cua HDQT da dugc Dai hOi &Ong co dong thong qua;
b.
Huang dan cac dai bieu va Dai hOi thao Juan cac nOi dung c6 trong chuang
trinh;
3.
c.
Trinh ch.r thao, ket Wan nhting van de can thiet de Dai hoi bieu quyet;
d.
Tra 16i ntaing van de do Dai hoi yeu cdu.
e.
Giai quy& cac van de phat sinh trong suOt qud trinh Dai hei.
Nguyen tac lam viec cua Doan Chu tich:
Dc an
so.
ti,e,, tap trung din chU, quyet dinh t.,
West: 3. Ban Thu. kj Dal
1.
Ban thu ky cua Dai hei bao Om 02 ngu6i do Doan Chia tich giai thieu, dugc Dai hOi
bieu quyet tin nhiem; Chiu trach nhiem truerc Doan Chu tich, Dai hOi dOng co &mg ye
nhiem vu cua niinh va duth su dieu hanh cua Doan Chit tich.
2.
Nhiem vu cua Ban Thu kY:
a.
Gitap Doan Chu tich kiem tra ttr each cna co dCinil v5 dai dien co dOng du' hop
can thiet);
tro. Doan Chu tic]; cOng bo dtr than cc van kien, ket 1u5n, Nghi quyet cua
Dai hOi va thong. bao cua Doan Chil tich giri den cac '• o (long khi (hive yeti call;
c.
d.
Tiep nhan, ra soat phieu clang ky phat bieu cdo y kien cua cac co &Ong, chuyen
Doan ChU tich. quyet dinh;
Ghi cher) day du trung thgc toan bO nOi dung di& bien Dai hOi va cac van de
da dtrac cac ce &Ong thong qua hoac con luu y vao Bien ban hop Dai hei;
e.
Soan thao Nghi quyet ve cac van de dugc thong qua tai Dai hOi;
•,
Dieu 4. Ban Chain tra ttr each co (long:
1.
Ban LhAm tra tu each c,('5 (long cua Dai hOi. grim 03 nguJi, bao gOin 01 Truimg Ban va
02 thanh vien, do HOi dong (pan tri de dr. Ban kiem tra ttr cach co dong bat dau thtrc
hien cOng viec tix ngay 23/04/2013 (Ngay cuoi ding clang IcY tham dtr Dai hOi) va chiu
trach nhiem truerc Doan Chia tich, Dai hOi dOng c6 &Ong ve nhiem vu cua minh.
2.
Nhiem vu cua Ban tham tra tu each co (long
Ban tham tra tu each co (long cua Dai hei c6 trach nhiem kiem tra ttr each va tinh hinh
co dong, dai dien co dOng den du hop.
Throng Ban tham tra tu each c6 dong bao cao vai Dai hoi dOng co clang tinh hinh co
&Ong dtr hop. Neu et* hop c6 du so lixong co clang co quyen du hop (Jai dien it nhat
4
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
65% sa, co phan c6 quyen Neu quyet tham du thi cuOc hop Dai hOi dOng co dong
C8ng ty dugc t8 chdc tien hanh.
Dieu 5. Ban kiem phieu:
1.
Ban kiem phieu cita Dai hOi g'om 03 ngugi, .1346 Om 01 Truong Ban va 02 thanh vien
do Chia toa gigi thieu va dugc Dai hOi bieu quyet tin nhiem.
2.
Nhiem vu dm Ban kiem phieu
Ban- kiem -phieu- phai. lap -Bien -ban kiem phieu va chiu-trach nhiem tr,r6.c Doan Chu
tich, Dai hoi dong co dong khi thuc hien nhiem vu etia minh;
Xac dinh chinh xac ket qua bieu quyet ve timg van de xin bieu quyet tai Dai hOi;
-
Nhanh chong thong bao ket qua bieu quyet cho thu kY;
Xm xet va bao cao Dai hOi nhang throng hap vi pram the le be-t.; quyet bone don Ilia
khieu nai ve ket qua bieu bieu quyet.
Dieu 6. 'Tao 1u4n tai Dai
1.
Nguyen tac:
Viec thao luan chi dugc thuc hien trong thoi gian quy dinh va thuOc pham vi cac van
de trinh bay trong chtrong trinh not dung Dai hOi d8ng co dong;
Co dong coy kien clang lcy not dung vac, Phieu dat cau h6i va chuyen cho thu ky Dai
hOi;
-
Thu kv Dai hOi se sap xep cac Phieu ciut eau hei cda co (long t
chug ti len cho Doan ch6
th! ter ding h' \,•1
Co‘ (long khi can phat bieu hoac tranh Juan thi gio. tay, chi khi dugc
ChU
nhat tri
dugc ph& bieu. M8i co dong phat bieu khong qua 03 phdt, nOi dung can
ngan gon, tranh trUng lap.
2.
Giai dap Y kien cua cac c8 (long:
Tren
so. Phieu (tat cau hoi cua c8 dong, chtl toa hoac thanh vien do chit toa chi dinh
se giai dap Y kien c8 d8ng;
-
Trubng hop do gigi han ve the gian to chirc, cac cau hoi chua dugc tra lei true tier
tai Dai hOi se dugc Cong ty tra lei true tiep bang van ban.
Dieu 7. Bieu quyet thiing qua cac van de tai Dai hui:
1.
Nguyen tac:
-
Tat ca cac van de trong chuung trinh va not dung hop cda Dai hoi deu phai dugc
DHDCD thao luan va bieu quyet cong khai.
The bieu quyet dugc Cong ty in, (long dau,treo va giri true tiap cho dOng tai,dai hOi
(kern theo
tai lieu tai DHDCD). M8i so co &Ong dugc cap 01 the bieu quyet. Tren
the bieu quyet co ghi ro ma s8 e8 &Ong, so CMND/hO chieu/DKKD, ho ten, so phieu
Neu guy& cda c8 Tong do.
5
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THU(3NG NIEN NAM 2013
PVC - MS
2.
Cach tilde Neu quyet:
-
Co &lug va/hoac dai dien theo lay quyen cUa c6 dong bieu quyet (tan thanh, khong tan
thanh, kin khac) met van de bang each bieu quyet true tiep tai Dai hei.
Khi tien hanh bieu quyet tai Dai hOi, cac co dong bieu quyet d6ng Y thong qua thi gia
the bieu quyet Ten cao. Thanh vien Ban kiern phieu se danh &au ma co
va so
phieu bleu quyet twang tmg cua tang co &Ong dOng Y. Twang then sir dieu
hanh
cua
Chu toa cac co dong bieu quyet khong &Ong hoac khong c6 kin se' lan
gia
The bieu quyet.
3.
The le bleu quyet:
3.1.
(
.1r
01 (mOt) quyen bieu guy& twang &rang 01 (mOt) phieu bieu quyet.
ngay chot dank sac',
do
'aril
khoan ViF;.1.1\lain Lung
cap (agcy 2S/03i/2013j tong so co Orin cua COng ty la• 37. i30.001 c6 phAn urong
dtrong xr•i .37.180.001 phieu bleu quyet.
L al
3.2
Cac nOi dung trinh va &roc thong qua tai dai htji khi c6 tir 65% tr6 len tong so phieu
bieu quyet cua cac co dOng c6 quyen bieu quyet c6 mat true tiep hoac thOng qua dai
dien dtrac tiy quyen c6 mat tai Dai hei. Cac nOi dung: Sim doi, bo sung dieu le to chdc
va hoat Ong va Phat hanh co phieu tang von dieu le duce thong qua khi c6 tit. 75% troy
len tong sO phiett bieu quyet.
Diet, 8..
ban., dr. thao Nghi quyet hjp Dai hoi clolt.a co tiong
ciOng co (long phai
[lien ban Imp Da: l ciong cu dons! a du thao
&roc doe vit thong qua traCYc khi H's. mac Doi hOi.
Dieu 9. T'hi hanh Quy che:
hop Dai hoi phai chap hanh nghiem
CO (long. ngtrai dai dien the() fly quyen tham
chink Quy-• che lam vice cua Dai hOi Tong co dong. Co (long vi pham Quy che nay thi tit)/
theo mire de cu the Doan ChU tich sC.; xem xet va c6 hinh thdc xu ly theo DiL le COng ty va
Luat Doanh nghiep.
Quy che nay co !lieu hie ngay sau kla. &roc Dai hOi dOng co dOng Cong ty bleu quyet
thong qua..
NG QUAN TJ!
4094 cy , ,H
€11-0,4
• c:Ok.c)At
:',
,0,..A.
..,k) ok
O
o..- •
11
\•\
it .t. •1!' ' .0-' "i"
---____
DO Van Quang
6
TAI LIEU DAI HO1 DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
TONG CONG TY
DO 14p - Ti.r do - Hanh phtic
CO PHAN XAY LAP DAU Kfli VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHI
Vilng Tau, ngay 05 thing 04 elm 2013
S6 :
/BC-KCKL
BAO CAO
HOAT BONG CUA HOI BONG QUAN TRI
I.
Tinh hinh chung va nhiing net not b4t cua Cong ty nam 2012
Trong nam 2012, nen kinh to the gi6i nhin chung van chua thoat khoi cu6c khung
hoang, Viet Nam dat toc d6 tang twang ca nam tang khohng 5,4%, tuy nhien van con mot so
van de Anil huemg den phat trien kinh to cua dat nu& con chua dugc giai quyet triet di; ith,t:
su bien d6ng cUa lai suit ngan hang — thi truang bat d6ng san —,thi twang chung khoan, thi
cao, dieu nay da gay kilo khan cho
throng tien va thi truang yang va lam phat con a
cac Doanh nghiep Viet Nam va Cong ty PVC-MS cling khong nam ngoai sty anh huang do.
Tuy nhien, Cong ty PVC-MS Ilion nhan dugc sty quan tam chi dao sat sao cua Tap
cac JOC, cita Vietsov, nen van dugc tin
doan va Tong Cong ty PVC, su hap tic giup da"
twang nhan thgc hien xay lap cac du an trong nganh. Dac biet, trong nam 2012, PVC-MS da
thuc hien thanh cong cong trinh Gian 114 m6 Te Gide Trang theo hinh thirc tron goi (Hop
dong epCI), ban giao sam va dui vao van hinh truck 37 ngay,, tao cho Cong ty thanh cong
bu6c dau trong viec thirc hien chien lugc Oat trien minh, dong thai khAng difth uy tin vii
thuong hieu cua minh trong va ngoai nganh.
Ben canh do, nam 2012 Cong ty da gap khong it kho khan do niiieu du an 16n h' t_. 11
dau tu gian tien (16 va thay doi phaang an dau tu anh hung true tiep den tinh hinh SXKI)
khan hao va -lai vay Ian
cua Cong ty 6 thing cu6i nam. Ngoai ra, Cong ty phai chiu Chi
du an Bai cang Ket cau kim loaf va thiet bi dau khi SMBD, Du an Khu phirc .hop chung cu
va cao Oc van phong, Du an nang cao nang luc thiet bi thi cong deu hoan thanh gjai doali dau
tu, quyet than, tang tai san va trich khau hao. Mac khac, Cong ty van phai duy tri b6 may
✓
quail ly va luc lugng lao dOng de phttc vu cho cac du an sap tai.
II.
Tinh hinh thirc hien cfia Hoi diing quail tri dam 2012:
H6i dong quail tri PVC-MS voi vai tro dai dien cho cac c6 dong dm Citing ty da lam
viec no luc de dui ra cac quyet dinh chinh xac, kip alai, chi dao, giam sat tinh hinh trien khai
cac chU truang, quyet dinh cua Cong ty nham trien khai cac Nghi quyet'ciia Dai hoi &rig co
dong nam 2012, the hien tren cac mat cong tic sau:
1. Cac chi tieu kinh to nam 2012:
- Do cac du an trong ke hoach nam 2012 bi dimg hoac gian lien d6 (du an Nam
Con Sun 2, Diamond, Thai Binh, Thien Ifng, Su tir Nau, CPP...) chiem 31,66% Ke hoach
nam.
- Tang von khong hohn thanh vi yeu to khach quan do thi truang chung khoan
slit giam, khong giam dugc du nq, lai suit NIA khau hao tai san lon.
7
TAI LIEU DA.I I-101 DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
- Sau thong cu6i nam 2012 khong du viec lam nhung van phal duy tri luc ltrang
nguoi lao d6ng c6 da kha nang thkrc hien cac du an trong nam 2013 va cac nam tiep theo.
Phai tra ltrang, tra thuOng va cac the do cho ngtrai lao Prig.
1.628,00
1.210,61
1.220,19
Ty le hoan
thanh so
veri KH
dau nam
(%)
74,95
112,50
64.33
67,43
59,54
Ke hoach 2012
ST
T
1
2
Chi tieu
Doanh thu (ty dos rig)
Lai nhuan sau thue
,
(Ty dog)
Dan nam
Dieu
chinh
Thuc hien
2012
TS, le hoan
thanh so
veri KH
dieu chinh
(%)
100,79
104,82
2. Dinh gii tinh hinh thirc hien cac Nghi quyet cna DHDCD cita HDQT
nam 7012:
.trien khai va Lica: hien 02 Nghi quyet
Trong nam 2012, HDQT. Cong ty P v
cna Dai hed (long co dong va ket qua dat dugc, cu the:
Dinh .ii
TInh hinh thirc hien
Neil dung
TT
1 N• hi I a et DHDCD thuirn . nien so 53/NQ-KCKL-DHDCD n . a 07/4/2013
Hohn
Thong qua bao cao Trong nam 2012, HDQT tap trung chi dao, giam
thanh
hog , (Ring nam 2011 sat va don d6c viec thug hien cac ke hoach SXKD,
va
cac
nhiem
vu
khac
(kien
toan
ke
hoach
dau
W.
WI ke hoach hog dOng
Elm 2012 cna HDQT nhan sir, sap xep,doi rna(i doanli nghicep, quail tain
den Igi ich dm co &Ong ...) va cac nhiem vu khac
.nWirri dinh hu.O.n.- cho sir pilot trien ben virng ona
2
3
4
5
Cogo•
. .-- ty . ,
Thkre hien ke, hoach Do mgt so du an 16n dugc, tinh va.o san hrong
SXKD nam 2012 da doar.li thu cila Cong ty ;Inge 1- -)HDCD thong qua
dugc DI-IDCD thong ild bi dirng ho4c, gian tier dO nen anh htrang true
tie,p den viec thirc hien ke hoach SXKD dm Cong
qua
ty trong nam vira qua nhu du an Nam Con San 2,
Diamond, Thai Binh, Su tn. Nau,... chiem 31,66%
ke hoach.
Thus hien viec chi tra Thuc hien tot viec chi tra thin lao HDQT, Ban
thU lao HDQT, Ban Kiem soat theo Quy the tra luang dm Cong ty va
Kiem soar trong nam cac not dung dugc DHDCD thong qua.
dugc
da
2012
DHDCD thong qua.
Thirc hien viec phan Ngay sau khi DHDCD thong qua Phuang an phan
chia lgi nhuan va chia chia lgi nhuan NIA chia co tirc nam 2011. HDQT da
ban hanh cac Nghi quyet lien quan den viec chia
co .tirc nam 2011.
co tirc nam 2011 va trich lap cac quy theo dUng ty
le dugc thong qua.
Thkrc hien viec lua Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam la don vi thirc
chon Gong ty TNHH hien kiem toan BCTC nam 2012
Deloitte Viet Nam la
don vi kiem toan Bao
8
Hoan
thimh
75%
Hoan
thanh
Hohn
thanh
Hohn
thanh
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
6
cao tai chinh nam
2012
Sira d8i Dieu le va Te HDQT dal sira doi, be' sung Dieu 2 - Khoan 3 va
chirc Hoat Ong dm Dieu 5 — Khoan 1 vao Dieu re va to chtrc hoat
Cong ty
dOng cita Cong ty sau khi Thong qua DHDCD
PVC - MS
Hoan
thanh
Chtra
Phat hanh ‘ co phial Sau khi phucmg an phat hanh co phieu tang von
hoan
tang von dieu le Cong dieu le dugc DHDCD thOng qua, Cong ty da phoi
ty
hap val. dan vi tu van PSI lap ho so cao bach va thanh; Chi
giri UBCK Nha nuOc cap giay chimg nhan chao phat hanh
them
ban. Ngay 30/10/2012, UBCKNN d5 cap giay
chUng nhan chao ban cho PVC-MS de trien khai dugc 3,1
cac thil tuc tiep theo va thei gian ket thuc dot phat trieu co
phi6u/
hanh la 27/02/2013. Do do, tai tiled diem
31/12/2012, PVC-MS elug hoan tat quy trinh tang 22,5 trieu
co phi6u,
von theo cac quy dinh ve thei gian ciia Phap luat.
dat 14,1%
III Nghi quyet DHDCD bat thuirng so 83/NQ-KCKL ngay 08/6/2012
Hoan
2 Thuc hien viec be' Da thuc hien viec bo sung nganh nghe kinh doanh
thanh
sung nganh nghe kinh thong qua viec xin)", kien co (long bang van ban
doanh.
7
3. Time hien cac cong tac khic theo chin nang va nhiem vu cua HDQT:
a. COng tac sap x6p, d6i mei va Oat trien doanh nghiep:
Trong nam 2012, HOi &Ong quan tri tiep Pic kien toan b8 may to chirc cua COng ty va
cac Don vi san xuat theo hung tinh gon bO may quan 1)% gian tiep, nang cao kha nang lanh
dao cua cac can b8 chn chot, cu the nhu sau:
— Chuyen Doi bac) ve va Dan quan tu ve true thuc Van phong COng ty.
- Giai the Ban Quan ly Cong trinh.
— Bo sung them chirc nang nhiem vu cho mot so phong ban nhu: phong Kinh to dau
thau, phong Ke hoach dau tu, phong Thuong mai, Ban Nam Con San 2...
— Bo sung nganh nghe kinh doanh dich vu cang de thuan lgi cho viec khai thac t6i
da nang luc ca se( ha tang dm Bai Cang.
— Tai cau true cac chi nhanh true thuc cho tinh gon de tit kiem chi phi quart VT va
hieu qua han trong dieu hanh SXKD.
Hien tai bO may hoat dOng cda Cong ty cat 8 phong chirc nang; 2 Ban dieu hanh du an;
Ban Quail 13', tea nha, 4 Xi nghiep san xuat true tiep; Trung tam TK & TKDA; DOi CAM.
Tai C8ng ty CO,phan San xuat 6ng thep Dau khi Viet Nam (PV-PIPE) la don vi Cong
ty c6 Op von (10% Von dieu - 130 ty) va Cong ty CO phAn Khach san Lam Kinh la don vi
Cong ty c6 gop von (2.63% Vern dieu le - 5 ty). HDQT da hoan thanh viec thoai von. 5%
(Wong duang 65 ty) tai PV-PIPE de tap trung cho hoat deng SXKD cua COng ty.
b. Ve cong tac 15nh dao, giam sat, chi dao trong dieu hanh hoat Ong san xuat kinh
doanh cua Cong ty:
— HDQT da thuc hien dung va day cac chirc Jiang, quyan han HDQT dtrgc
quy dinh trong dieu le Cong ty.
9
TAI LIEU DAI HOI DUNG CO HONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
— Trong nam 2012, HDQT da ra soat, ban hanh lai cac Quy chE quart lY hop 4:18ng,
bo sung them quyen han chirc nang cho cac phong ban
c. Cong tac giam sat tai chinh:
— HDQT luon chi dao Cong ty ,chAp hanh dung cac quy dinh
Nha nu& quan
lY dau tu xay dung co ban cling nhu the (18 tai chinh ke toan, dong tiled chap hanh tot the des
ke toan thong Ice va thuc hien dau du cac nghia vu vari Nha ntrac.
— Tai Cong ty Co phAn San xuAt 6ng thep DAu khi Viet Nam (PV-PIPE) la don vi
Cong ty có Op von (5%,Von dieu le - 65 ty) va Cong ty
phan Khach san Lam Kinh la
don vi Cong ty c6 Op von (5 ty), HDQT da c6 quyet dinh Cu can b8,quan phan von g6p
cua Cong ty va quy dinh cu the quyen han cna ngtrei dai dien phan von dm Cong ty tai don
vi thong qua Quy the ngtroi dai dien phan von.
d. c7mp tac dau tit:
—
(tau tir xay dung co ban: HDQT tip tuc cho trier' khai dau to mot sn hang muc
-:,Ong tin"- thiOc Giai doan 2 Bai cang Ket cau kirr loci
Thiet bi dau khi SMBD. Tuy
nhien, do cong tac thu xep von dau tu con han che vi viec tang von dieu le khong thanh cong
nen cac hang muc dau to khong thuc hien dung theo ke hoach de ra. HDQT da tap trung chi
dao trier' khai thuc hien cac hang muc de dap tang dugc mei truong va phuc vu cho du an
trugc mat va cho viec xin cap Giay chUng nhan dau to va Cong bo Bai,Cang chinh fink .
— Dau tu nang cao nang luc thiEt bi thi cong: C8ng ty da trien khai dugc goi thau
mua sam cau banh xich 250 tan th8ng qua hinh thirc thue mua tai chinhva. gOithau cung cap
tram han tu Ong de phuc vu cho cac du an sap tai va theo yeu cau cua Chit dau tlr. Con cac
hang muc dau tu khac theo ke hoach phe duyet chtra thuc hien dugc do cong tac tang von
dieu le khong thanh cong.
e. Cong tac quan he c6 dong
— Thang 4/2012, ngay sau khi Nghi quyet DHDCD thugng nien nam 2012 dugc
thong qua, Cong ty da thuc hien viec thanh ;nail Dot 2 co tire nam 2011 \Ted ty le 3%/menh
gia bang tien mat. Deng thoi, thang 10/2012 HDQT cling dal ra Nghi quyet :am ling co tire
nam 2012 vgi
10%/menh gia bang lien mat.
— Cong ty Won tuan thit dAy du va kip thoi viec cung cap thong tin theo quy dinh d6i
vai cong ty niem yet nhu: Bao cao tai chinh quy/nam, Bao cao giao dich co phieu not 13,8,
Bao cao ve viec chot danh sach co dong... va cac Bao cao khac theo yeu cau
UY ban
giao dich chUng khoan Tp Ho Chi Minh ding nhu theo yeu cau cung cap
chUng khodn,
thong tin dm CO dong.
— Ngodi ra, 118i d8ng quart tri Cong ty da thuc hien tot cong tac doi ngoai, xay dung
cac mOi quan he d6i tac ben \Tung, tin cAy vai cac chit dAu tit, voi cac co quan quan lY nha
mare va Von tich cue tim kiem doi tac, thi trugng mai.
4. Danh gia Chung:
C6ng ty nam 2012 gap nhieu kh6 khan do
, Mac dii tinh hinh san,xuAt kinh doanh
cac yEu to kha.ch quan dan den ke hoach doanh thu va lgi nhuAn phe duyet khong hoan,thanh.
Cong ty van dugc duy tri va ty le chia co tiro cho co &mg
Tuy nhien, toc (18 tang truong
van dugc darn bao. Dieu do khong dinh rang C6ng ty van dang di dung dinh huong va chien
bloc phat trien de ra. Tuy nhien, khong the phn nhan rang con nhieu diem trong m8 hinh hoat
Ong ena Cong ty va quart ly dieu hanh SXKD can khac phuc va situ (lei de nang cao hieu
qua. Qua viec danh gia nhirng cong viec da lam trong nam 2012, nhiing han the can khac
10
TAI LIEU DAI H M DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
phuc, HOi &mg quart tri se flat kinh nghiem va khong ngimg nang cao nang luc quail ly cho
phi' hop vai tinh hinh mai nham thgc hien thang igi cac chi tieu, nhiem vu ma Doi hOi (long
co (rang 2013 giao.
III. Ice hoach va phunng Inning hoat dOng cua Hoi dOng quan tri dam 2013:
1. ICe hoach dam 2013:
Can cu vao ket qua san xuat kinh doanh nam 2012, can cir nang luc hien tai cua Cong
ty, Hoi (long quan tri trinh Dai hOi dong co &rig thong qua Ice hooch san xuat kinh doanh
nam 2013 cilia Cong PVC-MS, cu the:
Ty le thgc hien so
Thgc hien
Ke hoach
STT
Chi fiat
Dan vi
vai nam 2012 (%)
nam 2012
2013
1
133%
Von dieu le
ty clOng
375,00
500,00
0
2
Gia tri sanlILIng
120,6:3tty dong
1.326,33
1.600,00
,
113,1-;r:/;)
3 Doanh thu
ty (long
1.220,19
1.380,00
4 Lgi nhuan truac thue
144,34%
ty' &Ong
91,19
131.62
5 Lgi nhuan sau thue
146,40%
ty &Ong
67,43
98,72
6 TS/ le chi,tra co tire
80%
%/VDL
15%
13%
Dau to ye XDCB,
7
169,05%
tydOng
44,30
74,89
TSCD va Dau to khac
trieu
8 Thu nhap binh quan
100%
9,8
9,8
deng
2. Plu••ng hming hog Bring ciia HOidOng quan tri dam 2013:
— Tier) tyc kien town va ca eau lai to elide WO may efia Cong ty
hgp vai chat:
nang, nhiem vu dia COng ty.
— Ciing co luc lugng lam cong tac tiep thi dAu thau, tang buxfc xay dung chien Itrang
tiep thi dau thau de dot hieu qua cao trong,linh,vuc xay lap chuyen nganh Dau khi, rOng
thi trtrimg ra khu vgc trong ntrac va quoc te.. Tiep thi cung irng cac thiet bi ca khi dlitt khi cho
cac du an chuyen nganh Dau khi va hop tac cho thue nhan luc, thiet bi.
— Tap trung xay dung, dao tao va có chinh sach thu hitt dOi ngii can bei, cong nhan k5)
thuat trinh dO, tay nghe cao có chirng chi quoc to va dOi ngii can bO quail 1S, du an theo tieu
chuan quoc, te. Ben canh,do, nghien
ap dung cac cong nghe quail 1)% du an, quan 1ST san
xuat tien tien có hieu suat cao, irng dung phan mem tien tien vao cac linh vgc quail ly cita
Cong ty.
— Tiep tuc xay dung, hoan thien cac quy che, quy dinh ve quart 157 not bO va ra soat
dieu chinh lai cac quy che cua Cong ty phit hop vai mo hinh C6ng ty dai chimg nham tang
ctrang giam sat tinh hinh tai chinh va kiem soat chat the tinh hinh thgc hien ke hooch san
xuat kinh doanh cita Cong ty.
— Hoan thien BO dinh mire kinh to ky" thuat not bt) cua Cong ty de phuc vu tot cho
cong tac dau thau va quart 1)", giao khoan cho dun vi.
— Xac dinh linh vuc hoat dOng cot loi cua Cong ty la dich vu xay lap chuyen nganh
Dau khi, dac biet la thgc hien cac,dich vu xay
tron gOi. Trong nam 2013 nhiem vu trong
tam dm HDQT ding Ban giam doe tap trung chi dao tim kiem cac cong trinh chuyen nganh
de lap day tren ,dien tich bai cang cid dugc dau ttr, tiep tuc hoan thien dau to giai doons2 de
hoan thien ha tang bai cang va Nha may the tao thiet bi Dau khi dong thai tiep tuc dau to
TAI LIEU DAl HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
nang cao nang lirc thiet bi thi cong dii de tao da phat trien thrc hien thanh cong KFI 5 'lam da
dugc DHDCD thong qua va Chien lugc Oat trien cua Cong ty.
— Muc tieu cna Cong ty la quan tarn va bao ve,quyen lgi hap phap t6i da cna cac c8
(long cling nhu quan tam den thu nhap,,quyen lai va dieu, kin lam viec doi voi can be, cong
nhan vien trong town Cong ty.
chitin lugc la phat trien cong ty ben yang va lau dai dua
teen nen tang dugc xay dung gan 30 nam qua ding voi the manh ye nguon luc va thuang
hieu cna PVC-MS, HDQT tin tuamg PVCM-MS hei cac yeu to de hoan thanh ke hoach
SXKD nam 2013 de lam co sa phat trien ben yang trong nhang nam tiep theo.
deng
Tren, day la bao cao boat Ong
HDQT nam 2012, ke hoach va phucmg huang hoat
yeu nam 2013, kinh trinh Dai hei &Ong co d8ng nghien ciru, xem xet va thong qua.
Xin tran trong cam cm ./.
HOI
,
Arffi
- Nhu tren;
- Ban KS;
- Luu VT, HDQT.
/o/j
I
,
14
cps
41-
,A
N"\
\s- yR
lotN
°NG TAU
DO an • uang
12
PVC - MS
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CONG TY
DOc lap - Tv do - Hanh phtic
CO PHAN XAY LAP DAU Mil VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU Kill
Viing Tau, ngay 05 Mang 04 nam 2013
SO :
/BC — KCKL
BAO CAO
TONG KET HOAT BONG NAM 2012
VA KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013
Kink giri: Dai hei ding co dong
Cong ty ci phan Ket cau kim loai va Lap may Dau khi
Ban Giam die Cong ty C3 phan Ket eau Kim loai vet Lap may Dau khi xin ban cao
Dai hOi d8ng co d8ng ket qua hoat Ong san xuat kinh do onh nam 2012 Ira phuong huOng.,
nhiem vu SXKD nam 2013 nhu sau:
PHAN THU' I: KET QUA HOAT BONG SXKD CUA CONG TY NAM 2012
1. Tinh hinh chung
Ke't thuc nam 2012 voi nhi'eu klui khan dm nen kinh to trong nuOc not chung va nganh
dugc du boo truck, tuy nhien van anh hugng‘truc tiep den tinh
Dan khi not rieng. Mac
cac Chit dau to tiep tuc ra soot, cat
hinh san xuat kinh doanh chung
Cong ty nhu.
giam, sap xep lai cac du an,. da anh hu&n.g den vi"sc thuc hi"0. ke hoach SXKDcita COng ty.
Mat khac thi trueIng cophieu trong nam chua the phpc hoi dan den viec tang On diet, le
chua dat dugc ke hoach da anh futhng, den yiec huy ding von cho h.oat dOng dau t.11 v. ho :t
&Ong san xuat kinh doanh cna C:s■
ng ty.
De vugt qua nhang kilo khan ten., tap the lanh dao, can b8 cong nhan vies Cong ty
phan dau het ininh nhan
phAn k6t can Kim loai va Lap may DAu khi da,dingtam, hip
dat dugc dat dugc cac chi tieu san xuat kinh to da" de ra. Nhieu du an trong diem cna nganh
dä dugc PVC-MS thuc hien thanh cong, tao da phat trien ben yang Ira khang dinh dugc
thtrong hien trong linh vuc xay lap chuyen nganh.
Ngoai ra Cong ty cling luon nhan dugc su quan tam dac biet va thuong xuyen cna lanh
dao Tap doan, cita Tong C8ng ty, dm, cac doi tac chitin lugc nhu VSP/Hoang Long JOC/
PVOi1/PVGas... vacua cac co &Ong doi v,"ri qua trinh hoat dOng SXKD cna Cling ty. Day la
nguOn &Ong vien het sirc to lon va day y nghia doi voi tap the lanh dao va ngtroi iao dOng
PVC-MS.
Trong boi canh do, vai su no ltrc het minh, Cong ty dat dugc mot so chi tieu chinh nhu
sau:
Nam 2012
TT
Chi tieu
Don vi
tinh
T57 I CA )
Thwc
hi''n ca
la
nam
2011
dha°d4trccr
he
du e t
13
Thwc
T57 le TH
hien Ca
ea nail"
nam
so v
iii
KH nam
Tang
trtrong
so voi
nam
2011
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THONG NIEN NAM 2013
A
1
2
3
5
6
8
9
B
Von dieu le
Gia tri san lugng
TOng doanh thu
Lgi nhuan truck
thue
Lgi nhuan sau thue
Ty le chia co tirc
Thue vg, cdc khoan
Op NSNN
Thu nhap binh
quan
Gia tri dau tu
C
Ty dung
Ty dOng
Ty d6ng
1
PVC - MS
2
3
375,18
600,00
0
1.126,29 1.800,00 1.326,33
1.089,48 1.628,00 1.220,19
4=3/2
5=3/1
0%
0%
73,69% 117,76%
74,95% 111,99%
Ty thing
147,77
150,00
91,19
60,79%
61,71%
Ty dOng
%
108,49
18
112,50
15
67,43 59,94%
15 100,00%
62,15%
83,33%
Ty dong
76,09
116,00
Trd/ng/th
12,79
13,12
9,80
74,70%
76,62%
Ty dOng,
177,54
398,00
44,30
11,131:/o
5,70%
119,49 103,01% 157,04%
Ket qua tren cho mot so nhan xet nhu sau:
— Cac chi tieu ve san lugng vg, doanh thu tuy khong dat ke hoach de ra nhtmg van có
tang trubng so voi nam 2011. Trong boi canh nen kinh to chung cua ca ntroc dang gap kho
khan, nhieu doanh nghiep trong nganh xay lap suy giam nghiern trong thi viec duy tri dugc
sit tang truemg dg, IA mot thanh cong lon cua PVC-MS.
Chi tieu lgi nhuan,trtroc thue dat 60,79% so vOi
hoach, do trong nam 2012
4:Ong ty phai chi tra lai vay dal! tuck du an nhfing nam tnrOc, cling nhu chi phi duy Lri luc
irornp, iao dOng trong tint) trang thieu viec lam nhang thang cuoi nam.
— De giam kip luc lai vay vg, qua phan tich trien vong thi truling altimg nam tOi, lanh
;Oa° cong ty dg, kien quyet tam dfing cac hang muc dau tu du an Sao Mai Ben Dinh giai doan
ding nhu mot so hang muc trong ke hoach dau tu thiet bi tin cong. Gid tri dau tu thixc hien
nam 2012 la 44,30 ty &Ong, dat 11,13% Ice hoach nam.
Ve cong tdc tang vOns dieu le trong nam: sau khi Phtrang ,an phdt hanh co phieu
tang von dieu. drive Dai hOi (long co (long thong qua tai Nghi quyet so 53/NQ — KCKL —
DI-IDCD ngay 7/4/2012, Cong ty dg, phoi hgp vOi don vi tu van (PSI) lap ho so cao bach vg,
giri cho fly ban, chimg khoan NhA nuOc cap giAy chimg nhan chao,ban. Ngay 30/10/2012,
UBCKNN dg, cap giay chung nhan chao ban cho PVC — MS de trien khai cdc thu tuc tiep
theo (Chot danh sach thuc. hien quyen, thong bdo thbi gian clang IcY mua vg, nOp tien ...) vg,
th6i gian ket thilc dgt phat hanh la ngay 30/1/2013. Do do, tai theri diem 31/12/2012, PVC —
MS chtra hoar). tat qui trinh tang von theo cdc qui dinh ve thoi gian cua Phdp luat hien hanh.
2. Ket qua host d'Ong san xuat kinh doanh
Hoat &Ong SXKD cua Cong ty van chit yeu tap trung vao linh vuc xay lap chuyen
nganh, tuy nhien dg, buoy dau phat trien linh vgc san xuat thiet bi vg, dich vu cang.
a. Ging teic xay dip chuyen nganh
Phat huy tiem nang vg, kinh nghiem cua mot don vi xay lap chuyen nganh chit luc cua
nganh Dau khi, trong nam 2012 COng ty dg, hoan,thanh, bAn giao dua \Tao sir dung nhieu cong
trinh quan trong dat vg, vugt tien dO, an toan, chat lugng hieu qua dugc Chu dau to ddnh gig,
cao mot so cong trinh trong diem nhu:
— Cong trinh 02 BOn lanh LPG Thi Vai: ban giao thang 10/2012.
14
TAI Lieu DAl HO1 DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
COng trinh Cai hoan tau cAu Truerng Sa: ban giao thong 9/2012.
— Cong trinh Topside Meo TrAng: ban giao thong 8/2012.
— Cong trinh EIA: ban giao thong 6/2012.
Cohg trinh chan de Meo TrAng: ban giao thong 7/2012.
Che tao Topside H4 - Te Gide TrAng: Chu dAu tu First oil vao dAu thong 7/2012.
C8ng trinh Block nha o 28 ch8: ban giao thong 9/2012.
Cong trinh Kho xang dAu Nha Be: ban giao thong 10/2012.
— Cong trinh Mb Ong kho xAng dAu Chan May, Lien ChiL: ban giao theo tie'n di)
mai vao trung tuan thong 12/2012.
Trong do, viec hoan thanh vuot tin d8 37 ngay cong trinh epCI Topside H4 - Te Gide
Trang co Y nghia het sire quan trong, ngoai viec dem lai gid tri 16n doanh thu, viec hoan
thanh dung tien d8 va dam boo chat luong du an nay the hien buck dOt phd ve 'fang lue xay
lap cong trinh chuyen nganh dau khi cua COng ty, cling nhu (+line" mink hieu qua ,qua..n trona
c;Ita
chitin
cUa (.14 an dau tu Bai cang Sao Mai Ben dinlk trong viec thgc hien dinh
Cong ty.
b. Gong tdc chef' tao thit bi
Thuc hien chitin Jugc phat trien tir 2010-2015, tam nhin den 2020, bilk vao nom
2012, Cong ty da bat dau thuc hien mot so du an thuc linh vuc the tao thiet bi dau khi
chuyen nganh, cu the nhu sau:
— Goi thou Pressure Vessel: da hoan thanh cong tac thi cong the tao va ban giao cho
x.
chit dAu to trong thong 1/2013.
— (3151 than Chemicial Injection Skid: hoan thanh trong thong 3/2013.
N.anh
vi,re chi, tau ck. thiet bi elf;;u
Day let
h9p Sing clan tay trong
tri con
do Cong ty the hien tir khan thietke, gia. cong che tao, kihn trig thir
nh6,- hieu qua kinh to chtra.-cao nhung day la nu)t b.rac quan trong trong cong'tae ca!tsin bi,
dao tao nhan Luc, tich luy kinh nghiem de Cong ty phdt trien linh vgc son xuat thief bi co khi
chuyen nganh dau khi c6 cong nghe phuc tap, ham luorng chit xdm cao nhang nom sau.
c. Linh vine kinh doanh khdc
Sau khi hoan thanh 2 phan clop ben cang thuOc du an Sao Mai Ben Dinh, &rye Cuc
Hang Hai cap chling nhan m6 cang, Cong ty da thuc hien viec khai tilde ben cang trong viec
phuc vu load-out, load-in vat tu thiet bi cua cac du an xay lap chuyen nganh cua Cong ty.
Ngoai ra, COI-1g ty cling da thuc hien cdc, dich vu cang bien cho cac clan vi ban, vOi gia tri
doanh thu
dich vu cang gan 12 tydOng. Cong PVC-MS cong vOi cang Vietsovpetro,
PTSC, PVShipyard hinh thanh chu8i cang dich vu lien hoan cho cac hoat Ong dau kid va
nganh ding nghiep dau khi trong ttrang lai.
hoat Ong thuong mai khac, ddp ling nhu cau
2.1 Cling tic (lit' fir XDCB
— Trong nom 2012, Cong ty da hoan thanh guy& toan von dAu tu du an 02 Nguyen
Htru Canh va quyet toan giai doan 1 du an Bai cang, 02 du an nay c6 gid tri dau tu Ion do
Cling ty lam Chu dau to vi vay ngoai viec thuc hien ap dung dung cac quy dinh cua nha
nuOc, quy dinh cna Tong Cong ty va quy the dau to cua COng ty. Cong ty da chit Ong viec
siet chat quail lY von thong qua viec kiem soot ngay fir khau lap du toan chi tiet den giai loan
nghiem thu, va da. duqc kiem toan dOc lap, kiem toan nha nu& soot xet, danh gia cao ve mat
15
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
quart ly du an tir khau chuan bi,trien khai thirc hien va ket fink dau ttr. COI1
- g tic thanh ly hop
&Ong va thanh toary cung dtrOc PVC-MS hoan tat vai cac nha thau thi cong. Viec hoan thien
cac du an dau tu ciaa PVC-MS, dAc biet la du an bai cang &roc dua vao khai tilde da tao the
va luc dap img nang luc de trien khai cac g6i thau
hinh thirc tron goi, cu the PVC-MS da
thgc hien thanh cong du an khoi thuong tang gian dau gieng H4- Te gia.c trang, tiep theo la
du an Diamond du kien &roc trien khai vao dau nam 2013 va ca du an khac.
— Trong nam, Cong ty da dau to nang cao nang luc may m6c thiet bi phuc vu san
xuat thi cong nhtr mua sam cau banh xich 250 tan thong qua hinh thirc thue mua tai chinh va
goi thau cung cap tram han tu &Ong b8 sung vao nang luc thiet bi thi cong du de phuc vu cho
du an Diamond va cac du an tiep theo.
2.2 COng tic to chtic, dao tao, Oat trien ngu'On nhan
— Tang cuing cong tic dao tao nei
i'd (tap tao ben ngoai cho CBCNV kip thai
tile() yeu cau du an cung .mu nang rmo trim' do Ul L_r:1 theo dinh h•ong phat trien cua Cong
ty, trong nam da thgc hien (Ido tao cho 2.786 ltrot nguai dat 137,4% so vii ke hoach, vOi
tong cni phi la 9,336 ty (long dat 100,1% so vci
— Tap trung dao tao chuyen sau ve nang luc guar' 132, dao tao can bO giam sat thi
cong theo cac tieu chuan quoc to nhu giam sat hLi theo tieu chuan SWIP 3.1, giam sat chong
an mon theo tieu chuan BGAS; giam sat lap dung gian gido theo tieu chuan Advance..., nang
cao trinh
ngoai ngir cho can bO,
chot. Doi voi cong nhan sk-y thuat, Cong ty to
six
chdc no tao not be, kern cap tai ch6 ren luyen nang caolCy nang nghe, &Ong thai tan dung
dtroc cac ngtion lgc san co nhtr vat to thira/tan dung lai, may nick thiet bi, nha xtrang nen
k.iemthroc tl.cri gian, chi phi dao tao, chi phi khan hao vo hinh may nick thiet bi, nha.
dOng, thi tao themnguon thu nhap cho CBCNV
giai don gi5n viec.
— Klein sod( v;.1 dieu phi, dap (mg kip thai yeu eau nhan lire cho cac du an lean nhtr:
du an P4; Bon LPG; Bon Nha
Chan may, Lien. Chien; Me° Trang; Thing Long Dong
thuang xuyen chin chinh phucmg tilde lam viec theo dung cac qui the quart ly cua
Can ty ban hinh.
2 3 Cong tic dei m(ri noant nghiep
COng ty thuc hien thuang xuyen viec tai cau true doi mai doanh nghiep pith hop vii
tong giai doan phat then nhu: sap xep 14i, doi ten hoc bo sung them chirc [tang nhi'em vu
cho met so phong ban nhtr: Phong Kinh to Dan thau; Phong Ke hoach Dau tu; Ph6ng Thucmg
Mai; Ban Nam con son 2; tai cau triic lai cac Chi nhanh trip thuOc cho tinh gon de tiet kiem
chi phi quan ly va hieu qua han trong dieu,hanh SXKD... Song song vOi viec thay doi ve co
cau to chirc, cong tic can be ding co nhieu thay doi, trong nam thgc hien luan chuyen/bo
nhiem/mien nhiem va giao kiem them chirc vu cho 28 Itrot can bO. Qui trinh bO nhiem/mien
nhiem/luan chuyen thgc hien dung qui the quart ly can bO.
— Thuang xuyen cai tien he thong quart 1Y chat prong theo tieu chuan ISO 90012008; OHSAS 18001-2007, hien nay Cong ty dang xay dung he thOng quail 17 chat ltrong
mOi truing theo tieu chuan ISO -14001 va tich hop voi 02 tieu chuan co san.
— Khai tilde ngu'on luc tri tue san c6 cua CBCNV, Cong ty scan than va xay dimg
dau khi nhu: cat kim
han
thanh cong thu vien,tai
trinh chuyen nganh xay
ho ‘quang, lap rap ket cau,
gian gido, moc cap treo hang tin hieu cau, din cong nghiep,
chOng An mon trong cong nghiep dau khi..., phuc vu cong tic giang day, dao tao nOi be, nen
16
TAI LIEU DAI Hol DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
vita tiet kiem dugc chi phi, vira dao tao chuyen sau phii hap vai chirc nang san xuat kinh
doanh Cong ty.
— De nang cao nang luc,thue hien tron goi cac hgp d6ng theo hinh thirc EPCI, trong
nam qua Cong ty da cho nang cap cac phan mem ung dung nhu PVElite, dao tao va mua cac
phan mem phuc vu ding tac thiet ke, the tao: phan mem, tinh toan, thiet Ice Piping va cac
cum thiet bi BOCAD; phan mem Ceasar II;
B6 sung nganh nghe kinh doanh dich vu cang de thuan lgi cho viec khai thic t6i da
nang luc ca s& ha tang dia. Bai cang va hoan thanh viec thoai von 5% (twang duong 65 t9) tai
PV-Pipe.
2.4 Cling tic thu x"e'ro von
Hoan thanh h6 sa Oat hanh tang von dieu le, tiep tuc hoar' tat cac thu tuc xin thoai
von 6 cac dam vi ma Cong ty tham gia gOp von nhu: KS Lam Kinh, Cong ty PVPipe. Dong
th6i keu goi cac co thing va CBCNV tham gia cong tac gop von.
2.5 COng tat: an toil' sire khoe nghe nghiep, an ninh chinh tri xi hei
— Cong ty quan tam chain sac sire khOe nghe nghiep cho CBCNV, to chue kham sue
khoe dinh Ic9 hang nam cho CBCNV voi chi phi la 610 trieu (long; kham sdc khoe chuyen
sau cho chi em phu nu trong Ong ty: 54,84 trieu d6ng. To chirc do moi tru6ng hang nam de
kip thai cai thien dieu kien lam viec cho phu hop; bOi du-Ong d6c hai bang hien vat tai cho
theo ca lam viec thuc t6: 1,540 ty &Mg.
— TO chirc dao tao, tuyen truyen, huan luyen an toan, ve sinh lao Ong, pliOng ch6ng
chay no, dien tap ung cuu sir CO cho toan the CBCNV Cong ty.
2.6 Cong tic doin the va an sinh
hei
cA
Cong tac to chirc doan the trong nam 2012 phat triCa manh ca ve chat
chieu Ong va chieu sau trong viec cham lo dai song vat chat, tinh than cho CBCNV trong
Cong ty nhu: khen thuang con em CBCNV la hoc sinh kha, gi6i, to chirc vui chai, phat qua
cho cac chat nhan ngay quoze to thieu nhi 1/6 va Tet Trung thu; trg cap cho CBCNV c6 hoar'
canh kh6 khan; van dOng CBCNV trong Cong ty tham gia hien mau nhan dao; chay Viet gia
gay qu9 td thien ung 116 tre em ngheo; phong trao giao hru van nghe the thao chao mirng cac
su kien cua Cong ty, cua T8ng Cong ty, cda Nganh gat hai dugc nhieu thanh qua cao.
Than gia clang gop, xay dung guy Tuang trg Dau khi theo chu trucmg chung cna Tap
doan, dm Tong Cong ty. Dong g6p, ung 110 chuang trinh an sinh xa hOi trong nam vui s8
tien la: 4,282 ty deing.
PHAN THe II: Kt HOACH SXKD NAM 2013
I. Muc tieu, nhiem vu san xuit kinh doanh
Nam 2013 clugc,du bao van het sire khO khan cho nen kinh to not chung va nganh xay
lap not rieng. Trong b8i canh hoat &Ong dau to suy giam, Cong ty khong the &at 'nue fieu
tang truang qua ming nhu nhung nam \Ida qua. Tuy nhien, fix nhung nen tang da xay dung
duac nhismg nam qua, Cong ty viing tin se vugt qua kilo khan truac mat va tao da phat trien
manh me trong nhung nam sau.
M6t se) nhiem vu cu the cna. Cong ty trong nam 2013:
17
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONGNIEN NAM 2013
PVC - MS
— Xay lap chuyen- nganh: tiep tkic la fifth vuc SXKD chinh cua Cong ty, trong do tap
trung phdt trien manh me cdc du an EPC, EPCI de khai thdc hieu qua dau to dkr an bai cang
SMBD va tang cung ty trot-1g chat xdm trong san pham cua Cong ty.
— Cung,irng nhan lkrc: dua teen cdc thod thuan da dat ducic voi d6i. tic nu& ngoai,
Cong ty
chuan bi lac ltrang lao d6ng c6 dit trinh d6 jcy thuat, sire khoe, kha nang ngoai
ngfr de thuc,hien cdc cong trinh khu vuc acing Nam A, Trung Dong nham nine dich tang
doanh thu thing thOi dao tao ky" nang nghe nghiep va kinh nghiem lam viec cho CBCNV cua
Cong ty.
— Sdn xuat thiet bi dAu khi: tiep tuc tham gia cdc gOi thAu cung cap thiet bi, xay dung
lac lacing, chuyen gia tinh nhu trong cdc cong tic thiet ke, thi,cong the tao, kiem tra thir
nghiem de, phdt trien linh vuc the tao thiet bi ,teen co sOr vat chat san c6 trong khi Cong ty
chua c6 dieu kien dau xay dung nhd may the tao quy mo lon.
kho bai tai Bai
— Cdc dich vu khac: khai that toi da cong suit ben ,cang va dich
nang eau hieu xuat sir dung. f iep tuc tIrn iciest! doi tic de khai tilde dien tich
cang SMBD
van phong tai tea. nha 02 Nguyen Hai Carib.
— ,Cong tic dau tu: trong nam 2013 Cong ty chn twang chi thgc hien cdc hang muc
dau tothiet yeu, c6 nhu cau cap bdch de giam ap lirc von va hoan tra von.
II. Cac chi tieu chu yeu ke hoach nam 2013
Theo du bao, nam 2013 tinh hinh kinh to the giai trong va ngoai nu& van con nhieu
kho khan, do do se con dnh huang true tiep den tinh hinh san xuat kinh doanh cua nganh Dau
khi noi Chung va cua Cong ty PVC-MS not rieng. De vugt qua nhfrng Id1- 6 khan nay, tap the
CBCNV COng ty PVC-MS no lac phan clan de hodn thank' nhiem vg san xuat kinh doanh
thee ke hoach dat ra vai m6t so chi tieu chinh nitt• sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Dvt
Chi tieu
Von dieu le
Gid tri san lacing
Doanh thu
Lai nhuan truac thue
Lgi nhuan ,sau thue
Ty le tra. co tirc
Thue va cac khodn phat sinh
phai nOp,NSNN
Gid tri dau to
Thu nhap binh quan
Ty &Ong
Ty &lig
Ty Tong
Ty d8ng
Ty dong
wo
Ty
d'6' ng
Ty (long
Trd/ng/thl
Ke hoach
2013
500
1.600
1.380
131,62
98,72
13%
N6p theo quy
dinh
74,89
9,8
Sau thanh cong du an H4 Te Gide TrAng, Cong ty da tao dung doge uy tin viing chAc
tren thuong truing, nam 2013, Cong ty da doge Chu dau to Petronas Carigali Vietnam
Limited (PCVL) tin Wang trao goi thau EPCC thkrc hien du an phdt trien mo Diamond, 10
vai tro Tong thau EPCC (thiet ke,
dau khi Block 1 & 2. Co tong gid tri 57,32 trieu U$
an trot-1g diem dm Tap doan Dau khi
mua sam, xay dung va dtra vac,* hanh); Day Id
Quoc gia Viet Nam va. Id hop &Ong kinh to c6 gia tri loft trong nam 2013 ciia C6ng ty. Thai
gian thgc hien du kien 12 thing. Ngoai ra con cdc du an nhu Thai Binh co tri giO 27 trieu
USD, cdc du an: 5X Six tir yang, BK 16, DK 136 Qu6c phOng, Thien Irng, LO B O Mon,
18
TAI LIEU DAI Hol DONG CO DONG THONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
Block 28 ch6 gian MSP 4 va nhi&I du an khac dugc Cong ty khai d6ng, ph6i hop vai Chit
dau to chu5.n bi ho so thi& ke, thi cong va thuc hien cac thit tuc can thi& de khai cong du an.
Day la nhfing du an hda hen trong nam 2013, Cong ty se gat hai nhieu thanh cong mai, yang
buck di len.
III. Giii phi') tri&I khai thtrc hien
De thuc hien thanh cong cac chi tieu nam 2013, Cong ty
a ra cac giai phap nhu sau:
- Hoan thien va tai co cau t6 chirc, mo hinh quart VT trong toan Cong ty, xay dung
d6i ngu CBCNV c6 trinh do chuyen mon cao, k)% cucmg, kST luat.
- Dao tao ngoai ngft va cac dao tao cac chuyen mon nhu quart 1)%, thi& ke, k--y thuat,
qu5n1)% du an, tho han...de dap ung nhu cau ngay cang cao trong cong viec, giant thieu viec
thue chuyen gia nugc ngoai.
- Ra sok cac quy che, quy dinh da ban hanh cho phit hop voi cac quy dinh trong
cac van ban phap 1)% mai ban hanh va tinh hinh hoat d6ng san xuat kinh doanh cua Ong ty
trong tfmg giai loan.
- Duy tri phan cong lanh dao C6ng ty thuemg xuyen true tiep chi dao cac don vi san
xuat/cac du an thi cong de kip thai giai quyet cac kilo khan vuong mac, kh6ng de cho cong
tac SXKD bi,gian (loan.
- Tiep tuc duy tri va thgc hien tot viec quan VT chat luong theo he tilting ISO
9001:2008, He th6ng Tian VT mai truong ISO 14001:2009; quart 1)%,an toan theo he thong an
toan va sire khoe nghe ngiep OHSAS 18001:2007, duy tri su phoi hop chat che giira cac
phong ban va don vi san xuat trong cong ty de kiem scat an toan, ve sinh lagdOng, phong
ch6ng chay n6.
- Cimg co Luc lugng lam cong tac thi &Au thAu. tirng btrac xay dung ltroc
tiep thi dau than de dat hieu qua cao trong linh vuc xay lap chuyen n.ganh Dau khi, ma rang
thi trugng ra khu vuc va quoc te.
- Tiep thi cung ung cac thiet bi co khi Dau khi cho 'cac du an chuyen nganh Dau khi
va hop tac cho thue nhan luc va thie't bi.
- Tiep tuc triL khai ding tac dau to XDCB va nang cao nang ltrc thi& bi thi cong
(khi thgc hien tang von dieu le thanh ding) nham tang nang Luc SXKD cho Cong ty, phuc vu
cac du an theo yeu cau dm Chit dau ttr, citing thai tien hanh &Ong b6 de nhanh chOng dtra cac
hang muc dau to vao phuc vg san xuat kinh doanh.
- De thuc hien thanh cong viec tang von dieu le len 500 ty d6ng theo ke hoach 6 ra,
Cong ty tang ctrefitg cong tac tiep thi quang bd hinh anh, thuang hieu cua Cong ty, ,ben
do lam tot cong tac clan van, tuyen truyen CBCNV tham gia mua phieu de gop von dau
xay dung Cong ty.
- Ti6p tuc thuc hien Nghi quy& 80/NQ-XLDK ngdy 02/03/2012 dm HDQT PVC va
Chi thi 347/CT-XLDK-KH ngay 14/02/2012 dm T6ng Cong ty ve tiet giam chi phi.
- Tik) tuc cai tien cong tac tien Luang, thuong cho phu hop vgi tinh hinh thuc t"
Cong ty va trinh d6 nang Luc, hieu qua cong viecdia tong ngueri lao Ong, xay dung che do
dau ng6 hop VT va cong bang trong toan Cong ty , thu but Ira gift nhan tai.
Cham lo, cai thien dieu kien song, moi truang lam viec cua toan the CBCNV dac
biet doi voi nhang can b6 cong nhan lam viec tren cac ding truemg.
- Tiep tuc thuc hien cong tac an sinh xa h6i doi voi can b6 cong nhan vien, ngueli
lao d6ng trong Cong ty va cac ca nhan, to chirc khac ben ngoai.
19
PVC - MS
TAI L1 L1 DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN N-AM 2013
41SWIWINIMIN
— Phoi hop, tot voi cac down the de xay dims phong trao thi dua lao d8ng sang tao, to
oink cac hoat dOng doan the nhan dip cac ngay le ion cUa dat nu& de tao san chai lanh
manh va co yid tinh than lao &Ong cho toan the CBCNV COng ty.
Tren day la bao cao tong ket thgc hien SXKD nam 2012 va ke hoach nam 2013 cua
Cong ty Co phan Ket cau Kim loai va Lap may Dau khi, kinh trinh Dai h8i , (tong xem xet
va thong qua.
------
IAM DOC
• ,,,;. 5Ao94 C
s, 'C'
,.._,,,), , 4.
e 4.
‹V ''''
q
iS 't:'' 1 1
*/i
-;..\
'
%
4?
'
(.. . -
Nol nhein:
- Nhu tren;
I-IDQT, BKS;
VP KHDT.
ei Din h
20
PVC - MS
TAI LIEU DA1 HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU Kill VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHi
LONG HOA XA HOI CHU' NGHIA VIET NAM
DC)c 14p - Tkr do - Hanh phiic
Viing Tau, ngay 05 Mang 04 nam 2013
CKL — BKS
BAO CAO CtA.BAN KIEM SOAT PVC-MS
TAI DAI HO' BONG CO BONG THIAING NIEN NAM 2013
Kinh
Dai hOi. dOng CO dong
Cong ty co phan Ket cau kim loai va Lap may Dau khi
Can cu Luat doa.nh nghiep
ban hank ngay 29/ i1/200;
nu& COng hod XHCN Viet Nam so 60/2005/QH11,
Can cu Quy the hc7t e5ng cila Ban Kiem scat cua COng ty CO phan Ket cau Kim log
va Lap may Dau khi dugc DHDCD lan thu nhat thong qua ngdy 02/12/2009;
Can cu Dieu le to chirc hog dOng cua Cong ty co phan Ket cau Kim loai & Lap may
Dau khi da dugc Dg hoi dOng co (long thong qua ngay 7 thang 4 nam 2012.
A-Tinh hinh chung:
Ban kiem soat Cong ty CP Ket cau kim loai va lap may dau khi dugc Dai hOi dong CO
dong ngay 02 thang 12 nam 2009 1)A.0 03 thank vien, có 01 thanh.vien chuyen trach va 02
thanh vien kiem nhiem; cac thanh vien Ban kiem soat bau Ong Nguyen Van Than • KSV
chuyen trach lam TruOng ban kiem soat; Do 01 thanh vien da nghi huu tit 01/01/2012 nen
Dai hOi dong co (long ngay 07 thang 04 nam 2012 bau 01 thanh vien chuyen trach thay the.
Hien nay Ban kiem soat có 03, thanh vien (02 thanh vier chuyen trach, 01 thanh vien
kiem nhiem), hog dOng cila Ban kiem soat dUng theo quy dinh Di'eu le Cong ty va Luat
Doanli nghiep.
B- float dOng ctia Ban kiem snit 'tam 2012:
Ngoai cac hog dOng time-rig xuyen theo quy dinh ctla. Luat Doanh nghiep va dieu le to
chirc hoat dOng cila PVC-MS, Ban kiem soat PVC-MS da thgc hien niiiing viec sau:
— Phi hop voi HDQT, Ban GD trong viec xay Ong cac Quy the cua Cong t: nham
lam co so• phap ly cho cong tac quail ly dieu hanh san xuat kinh doanh cua Cong ty.
— Phoi hop cac Phong/Ban Cong ty, cac doan kiem tra cna Tap doan, cna Tong Cong
ty kiem tra cac hoat &Ong san xuat kinh doanh tai don vi;
— Giarn sat viec thgc hien phap luat Nha ntroc, nghi quyet cua Dai hoi dong co dong,
cac chi thi nghi guy& dm cap tren;
— Kiem tra cac Bao cao Tai chinh Quy, Nam dm Ong ty PVC-MS;
HDQT va Ban GD;
— Giir m6i lien lac thueng xuyen trong BKS, giixa BKS
— Cac thanh vien Ban kiem soat tham gia day du cac dot tap huan nang cao nghiep
vu cho Kiem soat vien do Tap doan, Tong Cong ty to chirc;
C- Ket qua kiem tra, giam sat:
21
PVC - MS
TAI Li EU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NANI 2013
1- Hoat &Ong cua HDQT Con ty PVC-MS:
— Nam 2012.. cac :Nghi.quyet. .:HDQT ban hanh dung trinh tu, thit tuc theo Luat
Doanh nghiep va Dieu le Cong ty, dung dinh htrang phat trien va doi mai cita C6ng ty. Cac
cu6c hop do HDQT trieu tap deu c6 day du cac thanh vien HDQT va BKS tham du, nhang
cu6c hop lay Y kien bang van ban dirge thuc hien dung trinh tu, &mg quy che, phi' hop vai
Dieu 1e Cong ty. N6i dung cac cuec hop chu yeu tap trung ban ye thuc hien Nghi quyet cua
DHDCD, thuc hien cac chi tieu kinh,te nam 2012 dm Tong Cong ty giao, chien ltrac phat
trien Cong ty. Tai lieu hop dtro.c chuan bi chu dao, thei gian, dia diem dung theo giay mei
hop;
— HDQT da,hoat d6ng dung chirc nang, nhiem vu, dung quy che, phi' hop voi Luat
Doanh nghiep va Dieu le to chdc va hoat dOng cUa Cong ty.
2- Hol,it diing cfia Ban GD Cong ty PVC-MS:
-- Ban GD da trien khai kip th&i cac Chi thi, Nghi guy& cua T6ng Cong ty CP
XLDK Viet nam, Nghi quyet cua HDQT PVC-MS, Ban GD da float deng dung chdc nang,
nhiem vu, dimg quy che, pha hop vai Luat Doanh nghiep Aid Dieu le to chirc va hoat deng
cna Cong ty;
— Ban GD da duy tri thuang xuyen lich hop giao ban,tuan, thang. Thanh phan du
quyet cac wrong mac trong dieu hanh, quasi 1Y,
not dung hop tap trung
hop day
nhung kh6 khan, vtrang mac dirge dua ra cac bin phap giai quyet ngay trong cuec hop. 1\46i
cuec hop den duvc thu ky tong hop day du cac y kien thanh bien ban ltru trir có he thong tai
van thtF.
3. Minh gia tinh hinh time hien cac chi fieu san xuat kinh doanh nam 2012.
3.1- Ket qua thirc hien nhiem vu ke hoach SXKD nam 2012, so lieu Kiem toan
DELOITTE Viet nam ngay 01/3/2013;
TT all TIEU
DVT
Thirc hien
Thirc hien
Nam 2011
Nam 2012
Ty le thuc hien
so volt nam
2012
1
San luvng
TS/ VND
1.126,28
1.326,33
117,76%
2
Doanh thu
TS, VND
1.095,58
1.220,19
113,37%
3
V6n cliL le
TS/ VND
375,18
375,18
100,00%
4
Lai nhuan throe thu6
TS/ VND
159,17
91,18
57,29%
5
Lgi nhuan sau thu
TS/ VND
117,29
67,42
57,49%
6
Ty suAt Igi nhuAn sau thu6/DT
%
10,71%
5,53%
51,62%
7
Ty suAt lgi nhuan sau thu6/VDL
%
31,26%
17,97%
57,49%
8
Lao Ong (Nguai)
Nguari
1.440
1.643
114,10%
9
TS/ l' chia co tirc
%
18%
15%
83,33%
10
Thu nhap binh quan
Tri4 cl6ng
12,79
9,8
80,66%
Ty suat lgi nhuan sau thue/doanh thu dia nam 2012 so voi 2011 giarn la do chit yeu
tang chi phi khau hao TSCD (tit• 21,81 ty 2011 len 51,55 ty 2012) va tang chi phi lai vay
22
PVC - MS
TAI LIEU DAI 1401 DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
30,62 ty 2011 len 95 ty 2012). Dieu nay ding keo theo ty suat lgi nhuan sau thue/VDL ding
giam theo.
3.2- COng tic kiem tra, giim sat tai Ging ty CP Ket cAu kim loci & lip may Diu khi;
— Thuc hien tot cac Nghi quyet, Quyet dinh, Chi thi dm Tap doan/Tong Cong ty;
— Bao cao tai chinh da dugc kiem tra, kiem toan, phtrung phap lap bao cao dung the
dq tai chinh- ke toan hien hanh; pha hap
cac chuan muc ke toan Viet nam, He thong ke
toan Viet nam va cac quy dinh hien hanh c6 lien quan tai Viet nam;
— Cong ty da thuc hien tot ngicia vu d6i v6i Ngan sach Nha nudfc Ira Tong Ong ty;
— Phoi hop cac Phong/Ban chirc nang Cong ty kiem tra hoat &Ong SXKD va Hach
toan tai cac don vi trvc thuOc Cong ty va da c6 Bao cao ket qua kiem tra cho HDQT;
— Ban kiem soat PVC-MS da ding down kiem tra dm Ban kiem soat, PVC kiem tra
tinh hinh SXKD, hog dOng caa Cong ty, qua kiem tra doan c6 thong bao ket Wan tai ding
van so 2417/TB-71-:1)K-BKS ngdy 15/08/2012.
3.3- Bao cao Tai chinh data 2012 dm COng ty CP Ket ciu kim loci vi lip may u.iu khi
di dtrqc Cong ty TNHH DELOITTE Viet Nam kiem toan va di dtrqc Ban kiem soat
thong nhit.
DVT: VND
,
TT
Chi tieu
Ma so
A
S0
A.
.
cum ky
31-12-2012
A
TONG CONG TAI SAN
270-BCDKT
I
Tai san ngAn han
100-BCDKT
A
m
S o da u nam
31-12-2011
1.302.893.529.298 1.652.792.678.588
349.438.951.644
697.921 '.07.385
TiLi va cac khoan tuangcluong
110-BCDKT
ten
101.016.113.926
256.885.890.793
2
Cac khoan phai thu ng.A.n han
130-BCDKT
182.488.323.886
295.254.354.358
3
Hang ten kho
140-BCDKT
61.779.643.201
120.273.816.440
4
Tai san ngAn han khac
150-BCDKT
4.154.870.631
25.507.045.794
II
TM san dal han
200-BCDKT
953.454.577.654
954.871.571.203
1
Tai san c6 dinh
220-BCDKT
764.661.296.138
780.053.045.167
1.1
TSCD hini hinh
221-BCDKT
702.435.670.723
754.896.303.042
1.2
TSCD thue tai chinh
224-BCDKT
35.489.633.343
8.090.529.794
1.3
TSCD vo hinh
227-BCDKT
17.553.100.925
16.969.660.252
1.4
Chi phi XDCB do. dang
230-BCDKT
9.182.891.147
96.552.079
4
Cac khoan dAu tu• tai chinh dai
han
250-BCDKT
70.000.000.000
55.000.000.000
5
Tai san dai han khac
260-BCDKT
118.793.281.516
119.818.526.036
B
TONG CONG NGUON VON
440-BCDKT
III
1
Ng phii tra
Nq ngAn han
300-BCDKT
310-BCDKT
23
1.302.893.529.298 1.652.792.678.588
824.236.844.252
283.208.688.290
1.179.230.533.917
731.136.210.801
PVC - MS
TAI LIEU DAI HOl DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
TT
2
IV
Chi tieu
Nu dai han
,
. Ma so
330-BCDKT
Nguiin vim
400-BCDKT
,
i So cuOi kj,
SO dau nom
31-12-2011
31-12-2012
541.028.155.962
478.656.685.046
448.094.323.116
473.562.144.671
1
V6n cita Chit saf him
410-BCDKT
478.656.685.046
473.562.144.671
*
Trong do: Von dieu le
411-BCDKT
375.180.010.000
375.180.010.000
*
Quji ciciu to phcit trin
417-BCDKT
42.542.390.789
17.588.336.323
*
Quy chx phong tai chinh
418-BCDKT
10.635.597.697
4.397.084.080
*
Lori nhuan sau thu" china phcin
phoi
420-BCDKT
50.298.686.560
76.396.714.268
V
Idt qua kinh doanh
BCKQKD
Nam 2912
Nam 2011
1.220.198.689.909 1.095.586.443.149
1
Tiing doanh thu
1.1
DT thuan v". Xciy lap va CCDV
10-BCKQKD
1.196.874.258.212
1.061.913.056.154
1.2
DT hoat clOng tai chinh
21-BCKQKD
18.350.184.477
31.136.816.099
1.3
Thu nyp khac
31-BCKQKD
4.974.247.220
2.536.570.896
2
Tong chi phi
2.1
ijia von hang ban
11-BCKQKD
972.208.311.221
850.189.218.072
1_2 2
Chi phi tai chitin
22-BCKQKD
96.807.340.444
32.616.268.908
2.3
Chi phi quern 1j) doanh nghi:ep
25-BCKQKD
.55.356.183.229
47.437.532.937
2.4
Chi phi khac
32-BCKQKD
4.638.032.810
6.170.327.205
3
tOn: loi nhuan tru.av thue
50-BCKQKD
91.188.822.205
159.173.096.027
4
Loei nhuan sau thug TNDN
60-BCKQKD
67.429.844.870
117.291.266.650
VI
Cac chi tieu khac
1
Thue va cac khoan phai phai nOp
nha lurk
2
3.1
Na ngan han / van chit so. huu
3.2
Na dai On/ van chit so. hiiu
5
BC Kiem
town
BC Kiem town
Kiem
Loi nhudn truac thue/Von chit so. BC
toan
huu (%)
TOng no phdi tra/ Viin chit SO
him (%)
4
1.129.009.867.704
BC Kiem town
T6ng quy krang
BC Tat chinh
So lao dOng binh pan (Ngubi)
BC
town
Nam 2012
936.413.347.122
Nam 2011
5.787.094.456
30.035.141.364
19,05%
33,61%
172,20%
249,01%
59,17%
154.39%
113,03%
94.62%
171.994.508.460
190.739.392.048
1.643
1.440
Kiem
24
PVC - MS
TM LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG N1EN NAM 2013
TT
Chi tieu
•
,
Ma so
Thu nhap binh quan ngu6i/thang BC Tai chinh
s
( trieu
clang )
6
S6 cu6i lc ,
SO Tau nam
31-12-2012
31-12-2011
9,8
9,49
D- Ket Wan:
Ban kiem soat nhat tri not dung, s6 lieu bao cao cua HDQT, Ban GD trinh Dai h6i
d6ng c6 &rig thlreffig nien ve ke hoach hoat d6ng, ket qua kinh doanh, phtrang an phan ph6i
lgi nhuan, chia co tirc nam 2012, ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013.
E- Ke hoach hoat thing dm Ban kiem soat nam 2013:
— Hop BKS moi q4 01 ran (khong ke cac cu6c hop bat thuong);
zua
Than gia day du cac cu6c hop giao 1. (-kg ty a csi(:
'et cila
Nghi
Giam sat cac hog d6ng tai COng ty - Jng iec trien khai thkrc
DIIDCD, that hien Dieu le Cong ty;
Quy the do PVC-MS da ban
— Kiem tra viec chap hanh,, thkrc hien cac Quy
hanh, phoi hgp cac down kiem tra, kiem toan khi có yeu cau;
— Kiem tra so sach, hach toan tai cac dun vi trkrc thu6c Ging ty;
— Kiem tra cong tac kiem ke, tinh hinh sir dung von;
— Kiem tra d6t xuat tai dun vi (khi can thiet);
— ThAm dinh Bao cao Tai chinh Quy, Nam dm Cong ty;
— Tham gia day du cac dgt tap huan nang cao nghiep vu kiem tra, kiem soat do Tap
down, T6ng Cong ty va C6ng ty PVC-MS to 'chirc.
Tren day la bao cao caa Ban kiem soat nam 2012, Ice hoach hoat d6ng nam 2013 trinh
qu)% Co (long tai Dai h6i clang co &Ong thuong nien;
Xin tran trong cam cm./.
No'i
-
NIur tren;
HDQT, Ban Gam clOc;
Lim: VP, BKS.
25
PVC - MS
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THONG NIEN NAM 2013
CONG HOA X.A HOI CHU NGHIA VIET NAM
WO lap - Tu. do - Hanh ph tic
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU. KPli• VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU iuii
:
Viing Tau, ngay 05 thang 04 nam 2013
it 1 r — KCKL —HDQT
Td TRiNH
V/v: Thong qua Bao cao tai chinh cla duvc kiem town nam 2012
Kinh
Dai hOi thing co dong
Cong ty co phan Ket cau kim loai va Lap may Da' u khi
Can cu Ltfat doanh nghiep so 60/2005/QH11 dirge QuOc hOi nu& COng hoa Xa hoi
Chu nghia Viet Nam thOng qua ngay 29 thang 11 n.m 2005;
Can ct'r Dieu re to chtk hot dOng cua Cong ty CO phan Ket cau Kim loai & Lap may
s
Dau khi da chugs Dai hOi,dong co &Ong thong qua ngay 7 thang 4 nam 2012;
Can sir Nghi quyet so 53/NQ — KCKL — DHDCD ngay 7/4/2012 dm Dai hoi ciOng co
dong thtiang nien dam 2012.
'Mtn hien Nghi quyet cua Dai hoi dOng co (tong thuong nien nam 2012 Cong ty CO
phan Ket can Kim loai va Lap may Dau khi ngay 07/4/2-12 ye viec thong qua hra chon COng
ty TNIiII De!oitle Viet Nam thuc hien tong tac kiem Wan Bao cao tai chinh flan' 2012. HOi
va Lap may Dan khi kink trinh Dai hOi
(long quail tri COng ty Co phtin K6t can Kim
chinh
da (Imre kim town child 2012 cira
thong co dong thong qua nOi dung Sao cao
ty nhu sau:
- 'Liao cao tai chinh duqc kiem twin nam 2012 (Chi tiet kern theo)
Kinh trinh Dai hOi co dong xem xet, thOng qua.
'Fran trong!
TM.H
Nol nhCin:
Nhir tren;
- Ban Kiem soar;
— Lull: VT, HDQT, TCKT.
1. iQUAN T
H
rp
'
CY,
S Iv'
YI
kJ I .'
n Quang
26
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DUNG THIJONG NIEN NAM 2013
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU K1-{1 'VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LOU
A VA LAP MAY DAU KHI
So :
PVC - MS
CONG HOA XA HOI CHiJ NGHIA VIET NAM
WO lap - Tty do - Hanh phtic
Viing Tau, ngay 05 Mang 04 nam 2013
/TTr - KCKL - HDQT
TO TRiNH
V/v: Lu'a chon dun vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2013
Kinh
Dai h6i d6ng c6 d8ng
COng ty co phan Ket cau kim loai va Lap may Dau khi
Can cir Luat doanh nghiep s6 60/2005/QH11 dugc Qu6c h6i ritrO'c C6ng hoa Xa. h6i
Chit nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005;
Can cir Dieu le to chirc hoat d6ng cua Cong ty co phAn Ket cau Kim loai & Ldp may
Ddu khi da dtrgc Dai h6i dong co dong th8ng qua ngay 7 tiling 4 nam 2012.
Hoi d6ng quan tri trinh Dai h6i c6 dong thong qua viec hra chon dun vi kiem toan bao
cao tai chinh C8ng ty co phan Ka cau kim loai va Lap may Dau khi dam 2013 nhtr sau:
Thong qua Danh sach 04 (ben) Cong ty Kiem town diic 14p (Xep theo thin tty
ABC) gem có:
- C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam;
- Cong ty TNHH Kiem toan Ernst & Young;
- Cong ty TNHH Kiem toan KPMG;
- Cong ty TNHH Kiem toan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
De HDQT lam can cu lua chon don vi kiem toan doe lap cung cap dich vu kiem toan
va sok xet cac Bao cao tai chinh trong nam tai chinh 2013.
,
Thong qua viec 1-16i d6ng quan tri quyet dinh viec lira chon va b6 nhi4:n mot trong
bon Cong ty kiem toan neu ten thirc hien kiem toan Bao cao tai chinh Warn; soat xet bao cao
tai chinh gifia nien d6 cua nam tai chinh 2013 theo qui dinh. hien hanh.
Kinh trinh Dai h6i c6 dong xem xet, thong qua.
Tra.n trong!
Noi nhein:
- Nhu ten;
- Ban KS;
- Um: VP, HDQT, TCKT.
Van Quang
27
TAI LIEU
Hof DONG CO DONG THUtING NIEN NAM 2013
CONG HOA,X.A.'410I CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Ttr do - Hanh phtic
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU KHI. VIETNAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHI
Se) :
PVC - MS
Viing Tau, ngay 05 Mang 04 nam 2013
/TTr - KCKL - HDQT
TO TRiNH
V/v: Milan an phan chia loi nhuOn dam 2012 va ke hoach chia CO tire dam 2013
Kinh
Dai hoi deg c.f.)" &rig ,
Cong ty phan Ket cau kim loci va LAp may DAti khi
Can cir Luat doanh nghiep so 60/2005/QH11 dugc QuOc hOi nu& COng bea Xa hOi
Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thing 11 nam 2005;
Can cir Dieu le to chirc hoat Ong ctia Cong ty co phan Ket cau Kim lc,ai R. Lap may
Dau khi da duvc Dai hOi dOng co 'Tong thong qua ngdy 7 thing 4 nam 2012;
Can cir Nghi guy& so 53/NQ - KCKL - DHDCD ngay 7/4/2012 cila Dai hOi dOng co
(tong thtrang nien nam 2012;
Can cir Bao cao Tai chinh ve k& qua sin xuat kinh doanh cho kY ke toan tir ngay
01/01/2012 de'n 31/12/2013 da duvc kie'rn toan bai Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam;
Can cir Quy the tai chinh Cong ty CO phan Ket cau Kim loai va Lap may Dau khi.
Hoi dOng Quan Tri Cong ty CO phan K'L eau Kim loci va Lp may Dau kill (PVC MS) de nghi Dai Hoi Doug Co Dong xem xet bieu quyet thong qua plurong An chia lqi nhuan
nam 2012 va ke hoach nam 2013:
I- Phu'on an ahan chia toi nhuan nam 2012:
-T-FT
Thanh tien
TS, le
NOi dung clic khoan mtic
88.716.914.680
I Ton:. hyi nhuan sau thue dkr kien phan phiii
1 Lai nhuan sau thua nam 2012
67.429.844.870
2 Lgi nhuan gift lai dia. nam 2011
12.483.399.256
Phan lai nhuan sau thue tang theo ket Juan ciia
3 Kiem toan Nha nu& tai Bien ban ngay
8.803.670.554
18/10/2012.
81.433.777.206
II Du kien s han chia
5%
3.371.492.244
Trich quy dtr phong tai chinh
5%
3.371.492.244
2 Trich qu5"/ khen thtrang
3.371.492.244
3 Trich quyi pc tai
5%
4 Trich qu-y dau ttr phat trien
20%
13.485.968.974
57.833.331.500
5 Chia co the cho co dong (5.1 + 5.2)
Chia co tire 10% theo VDL la 375.180.010.000
37.518.001.000
5.1 dOng (da tam ling dcrt 1 nam 2012 vai ty lO
10%
10%/menh gia)
5%
20.315.330.500
5.2 Chia co tire 5% theo sin mo von mai (*)
6 Quy thtrang quan1Y ding ty
0%
7.283.137.474
III Loi nhuan gilir lai dm dam 2012 (I - II)
28
TM LIEU DAI HOI DONG CO DONG THIJONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
(*) Dai hoi dong co (tong da thong qua Ice hoach thanh toan co tire nam 2012 la 15%/menh
gia theo von dieu le la 375.180.010.000 d6ng. Tai
diem phan chia lgi nhuan, von dieu Les
cua Cong ty da tang len 406.306.610.000 (long, de dam bao quyen lgi cho co &mg, C6ng ty
van thuc hien viec thanh toan du 15%/menh gia (thanh toan them 5%).
II- la hoach chia c4 tut nam 2013:
Ke hoach chia c6 tire nam 2013 la 13% von DiL le.
Kinh trinh Dai h6i c6 citing xem xet, thong qua.
Tran trong!
Noi nh4n:
- Nhu tren;
- Ban KS;
- Luu: VP, HDQT, TUKT.
29
TAI LIEU DA.1 1-101 DONG CO DONG THUtING NIEN NAM 2013
TONG GONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHI
PVC - MS
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc rap - Tiy do - Hanh phtic
Viing Tau, ngay 05 thong 04 nom 2013
So : 41-°iTTr —KCKL — HDQT
TO TRiNH
V/v: Bao coo tinh hinh chi tra thu lao HDQT, Ban Kiem soot nam 2012
va ke hoach chi tra dam 2013
Kinh
Dai hc3i &sing c6 Ong ,
Cong ty co phan Ket cau kim loai va Lap may Da. u Ulf
Can dr Lulat doanh nghiep so 60/2005/QH11 dugc Qu'oc h'(5i nu& COng hoa )(a hOi
Chit nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thing 11 nam 2005; s
Can cn Dieu 1e to chirc hoot Ong dm Cong ty co phan Ket cau Kim loai & Lap may
Dau khi da duvc Dai hoi Ong co dOng thOng qua ngay 7 thong 4 nam 2012;
Can cu Nghi quyet so 53/NQ — KCKL — DHDCD ngay 7/4/2012 dm Dai hoi d'Cing co
Ong thu.a(ng nien nam 2012.
Hi5i Ong quan tri trinh Dai hOi Ong c6 Ong thong qua Ban can tinh hinh chi tra thu
lao HDQT va Ban KS nam 2012 va ke hoach chi tra nam 2013 nhtr sau:
1. Bao ca. () tinh hinh chi tra thu lao HOi diing (pan In va Ban Kim soot
2012:
TOng chi tra thit iao H6i dong quart tri va Ban kiem soar nam tix 01/01/2012 den het
31/12/2012: 2.809.018.500 dOng. Trong do:
- Thanh vien Hoi Ong quan tri va thanh vien Ban kiem soot chuyen trach: (Htrong thu
lao theo quy the tra luang, tra,thtreyng tai Cong ty): 1.497.291.250 Ong
- Thanh vien Hc3i dong gnarl tri va thanh vien Ban kiem soot kiem nhiem:
1.311.727.250
2. Can ct'r de xac dish mire thin lao cho Hoi dOng plan tri, Ban kiem soot nam
2013:
- Si lugng thanh vien. HOi d6ng quart tri va s6 luong thap). vien Ban kiem soot da
disc Dai hoi (long co Ong thong qua;
- Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013 dm Cong ty co phan Ket cau kim loai va
Lap may Dau khi;
•
- Tham khan mirc thu lao cna H"(5i Ong guar, tri va Ban kiem soot cna mot so don vi
trong nganh trong ding dia ban;
- Thkrc to yeu cau doi h6i ye nang lac pan tri, nang lac kiem soot hien nay Gila cong
ty.
3. De xuat cfia Hoi dOng quan tri:
- Doi. vii thanh vien Hoi Ong quail tri va thanh vien Ban kiem sok chuyen trach
hung mire luong theo quy the tra luang tra thtraing tai cong ty.
30
TM LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
- Doi vai thanh vien HOi dO'ng quan tri va thanh vien Ban kiem soat kiem nhiem dtroc
htrarng mdc thu lao cu the: Thanh vien Hoi (long guar' tri: 4 trieu long/thong; thanh vien Ban
kiem soat: 2,5 trieu ciong/thang.
Kinh trinh Dai hOi co &Ong xem xet, thong qua.
Tran trong!
TM.HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH
834094
Noi
—Nhu. tren;
— Ban KS;
— Luu VP, HDQT, TCKT.
ng
31
TM LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
TONG CONG TY
CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN
}CET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHI
S6 :
PVC - MS
CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA 'VIET NAM
WO 14p - Tut do - Hanh phtic
Viing Tau, ngay 05 thong 04 nom 2013
/TTr - KCKL - HDQT
T6 TRINH
V/v: Stia doi dieu le to chin va hoat dOng ctia COng ty
Kinh
Dai h"gi dong co (tong ,
Cong ty phan Ket cau kim loai va Lap may Dau khi
Can cir Lula doanh nghiOp so 60/2005/QH11 dugc Quec hOi nu& COng hoi Xa hOi
Chit nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thong 11 nom 2005;
Can dr Dieu IO to chirc hoat dOng cua Cong ty.co phan Ket cau Kim loai & Lap may
Dau khi da dugc Dai hoi dog co &Ong thong qua ngay 7 thing 4 nom 2012;
Can cir vao ket qua cna dgt pha.t hanh co phial tang von dieu le dm Cong ty da dugc
Dai h"gi damg co &Ong thong qua tai Nghi quyet so 53/NQ - KCKL - DHDCD ngay
7/4/2012.
HOi &mg quail tri Cong ty Co phan Ket cau Kim loai va LAp,may Dau khi (PVC MS) kinh trinh Dai hOi thing co (long xem xet Ira thong qua viec sira doi mot so not dung dm
Dieu le to chirc va hog dOng. Chi tiet cac not dung nhu sau:
IDU' THAO StiA DOI DIEU LE TO CHI:rC HOAT BONG.
NOi dung sira Sira dOi Khoan 1 Dieu 5 - "VOn Dieu le cila Cong ty" dugc sira dOi
nhu sau: Won dieu le cua Cong ty la 406.306.610.000 d6'ng, Bang chit: Ben tram le sau trieu,
ba tram le sau ngan, sau tram mued deng chin.
- IITO ClIffC TH-CfC HIEN
FlOi (fang quart tri Cong ty Co phan Ket cau Kim loai va LAp may Dau khi kinh trinh
Dai hOi thing co (long bieu quyet va thong qua :
Cong ty
phan
chirc hog dOng
, 1- ThOng qua cac not dung sira d6i Dieu
Ket cau Kim loai va LAp may Dau
2- Thong qua va fly quyen cho HOi deng Quan tri Cong ty Co phan Ket cau Kim loai
va LAp rr=,y Dau khi hohn tat cac din tuc phap lY can thiet de sira dOi Dieu le.
Kinh trinh Dai hOi CO (tong xem xet, thong qua.
Tran trong!
#1,
T
‘,6%
Nol
- Nhu tren;
- Ban KS;
- Luu: VP, HDQT, TCKT.
6 G QUAN TRI
tICH
Yyk■
„
in
. Ny•
1'
4S•
°NG TAM I.
SAL
DO Van Quang
32
PVC - MS
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG N1tN NAM 2013
TONG CONG TY
CO PHAN XA.'Y LAP DAU KI-11 VIET NAM
CONG TY CO PHAN
KET CAU KIM LORI VA LAP MAY DAU KHI
s6 tfg
LONG Hem x A HOI CHU NGHTA VItT NAM
Doc lap - Tu. do - Hanh phtic
Vung Tau, ngay 05 thong 04 nom 2013
—KCKL — HDQT
TO TRiNH
V/v: Thong qua der An den hr, Plurcrng an co. cau tai chinh va Phuong an Oat hanh co phieu
tang von len 500 tS, dong
Kinh
Dai h6i d6ng c6 &mg
C6ng ty c6 phan Ket cau kim loai va Lap may Dau khi
Can
Luca (!,..
Chu nghia Viet Nam :1:
.2fqp so 60/2005/QH11 &rye Qu6c 1 6 r u(c CO'ng h;.,a
qua ngdy 29 thing 11 nam 2005;
Can cu Dieu le t6 chirc hoat d6ng cua Cong ty c6 phan Ket cau Kim loai & Lap may
Dau khi da &rye Dai h6i d8ng co (Tong th6ng qua ngay 7 thing 4 nam 2012;
H6i d6ng Quan Tri Cong ty Co phan Ket cau Kim loai va Lap may Dau khi (PVC —
MS), de nghi Dai H6i acing CO Dong xem xet bieu quyet thong qua Dg an dau tu, Phucmg an
ca cau tai chinh va Phtrang an phat hanh co phial tang yen len 500 ty dong:
I.Ket qua Oat hanh co phieu tang von dieu le nam 2012 theo Nghi quyet 53/NQ
KCKL — DHDCD ngay 7/4/2012 ctia Dal hei dong ce dong thiron nien Dam 2012:
1. Ke hoach phat hanh et) phieu trong nam 2012
1(6 hoach Oat hanh theo Nghi guy& s6 53/NQ-KCKL-DHDCD ngay 07/4/2012 dm
Dai hOi (long co (long thuiyng nien nam 2012 duorc Uy ban Cluing khoan Nha ntrac thong qua
tai Giay chimg nhan chao ban c6 phieu phat hanh s6 49/GCN-ULCK ngay 30/10/2012 va gia
han thei gian phat hanh tai Quyet dinh so 58/QD — UBCK ngay 01/2/2013.
-
Loai c6 phan phat hanh:
Co phan ph6 thong.
Menh gia co phan:
10.000 (16ng/c6 phan.
Si; luting co phan phat hanh: 22.510.801 c6 phan (Hai muai hai trieu, nam tram
mubi ngan, tam tram le m6t c6 phan).
— T6ng gia tri phat hanh theo menh gia: 225.108.010.000 d6ng (Hai tram ha': .muai
nam ty, unlit tram le tam trieu, khong tram muiyi ngan c16ng).
— V6n dieu le sau khi phat hanh: 600.288.020.000 dOng (Sall tram ty, hai tram tam muai
tam trieu, khong tram hai muai ngan dong).
2. Ket qua phat hanh:
Sau khi Uy ban Chfrng khoan Nha ntrac cap Giay chimg nhan chao ban c6 phieu phat
hanh so 49/GCN-UBCK va gia han thai gian phat hanh tai Quyet dinh s6 58/QD — UBCK
ngay 01/2/2013, Cong ty da tien hanh cac thit tvc chet danh sach co &Ong thgc hien quyen
mua CO phieu, th6ng boo thi.rc hien quyen va n6p lien mua co phial Oat hanh. Ket fink dot
phat hanh, ket qua thuc hien quyen va co dOng nep tien nhu sau (Theo tong hop cuarung
Tam ltm Icy"! doi
co dong ltru lc)", va sao ke tai khoan ngan hang phong t6a d6i voi co8 dong
chtra ltru kY) nhu sau:
33
TAI LIEU DA[ HOI DONG CO DONG THONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
—
Ket qua tong hap dm Thing Tam luu ky Chimg khoan tai thai diem ket thUe thai gian nep
tien (ngdy 27/02/2013): Se luting ce phieu (tat mua la 14.200 ce phieu thu ve 142.000.000
deng.
—
Ket qua sao ke tai Tai khoan clang ky phong tea tai thai diem ket dine theri gian nep tien
(ngay 27/02/2013) dei vori ce dong chua luu kY: Se tien thu ve 30.984.600.000 deng tuang img
voi luting ce phieu clat mua la 3.098.460 ce phieu ( trong do se luting ce phieu doi du chap ban
cho CBCNV Cong ty la 1.058.460 ce phieu theo Nghi guy& HDQT so 22/NQ-KCKL ngay
23/02/2013).
Nhu vay, ket tilde dot phat hanh, ket qua phat hanh nhu sau:
-
Menh gia ce phan:
10.000 deng/ce phan.
luting ce phan phat hanh:
3.112.660 ce phan (Ba trieu met tram mueri hai ngan,
sau tram sau muoi ce phan).
Tong gia tri phat hanh theo menh gia:
31.126.600.000 &Ong (Ba mtroi met ty',
met tarn hai muoi sau trieu, sau tram ngan deng chin).
Ven dieu le tai thai diem ket thiic dart phat hanh: 406.306.610.000 deng (Ben tram le sau
ty, ba tram le sau trieu, sau tram mtred ngan deng chL).
IL Thong qua ke hooch d'au ttr nom 2013:
I. Ft)• an Nang cao nang lire thiet bi thi tong nazis
(Dieu chinh quy nio ena Du an tren co se chuyen tiep mgt. clanh Int)c thugc Du
an Nang cao nang lire thiet bi thi cOng !ram 2012 dA dirge DHDCD thOng qua tai Nghi
quyet so 53/NQ — KCKL —111-1DCD ngay 07/4/2012).
Muc dich clan ttr: Tang not lue tiiiet bi hien c6 cua Don vi, du khi nang tham gia
cac Du an iOn, tang sire earth tranh va uy tin tren thi twang trong qua trinh hei nhap.
Tong mire dau ttr: 44.890.000.000 cliing.
Co eau yen:
30% yen tu c6 cua PVC — MS — 13.467.000.000 deng (Thuc hien trong nom
2013).
+ 70% yen vay tin dung trung han — 31.423.000.000 ('.Ong.
2. Dieu chinh quy mo dau tu thu6c Giai down 2 Dkr an Bai Cang the too Ket eau kim
loci va Thiet bi Dau khi Sao Mai Ben Dinh (Du an da dime DHDCD thong qua tai
Nghi quy& se 53/NQ — KCKL — DHDCD ngdy 07/4/2012).
Muc dich dau tu: Dinh gia tren co sO nhu cau sir dung thuc to phuc vu san xuat
kinh doanh true tiep, du khi nang tham gia cac Du an loin, tang sire canh tranh va uy
tin tren thi truing xay lap chuyen nganh Dau khi.
Tong mire dau tu: 30.000.000.000 dting.
•+-
-
Co can von:
+ 30% yen tu c6 ciia PVC — MS — 9.000.000.000 deng (Thuc hien trong nom
2013).
34
PVC . - MS
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
+ 70% von vay tin dung trung han - 21.000.000.000 d6ng.
III. Phtrang an co' cau tai chinh:
Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2013 ctia PVC - MS:
vai
Trorg nam 2013, PVC - MS se ,tap trung thvc hien cac Dv. an chuyen nganh
tro la Tong thau EPC theo ke hoach trien khai cua cac Chu dau tu trong nganh Dau khI (Dv
an Diamond, Dv an 5X Su to yang, Dv an Thai Binh...), ngoai ra, COng ty cling dang tiep
can vOi cac Tong thau tai cac Dv an Nha may Loc Floa dau Nghi San, Nhiet dien Thai Binh
2 .... De thvc hien phan viec the tao cac thiet bi cong nghe, co khI. VOi dinh htrOng tren, ke
hoach doanh thu trong nam 2013 du kien dat 1.380 ty &Ong va lgi nhuan sau thue du kien dat
98,72 ty dong va ke hoach chia co tire la 13%/V6n dieu le.
Phan tich sir anh litarn ctia chi ihi lai va den ket s ua san xuat kinh doanh:
..
hi eu'
-' '
'lltl
.
, ,INia
V6n thtrc Op
201t
375.180
375.180
T6ng Gia tri tai sari
1.652.792
1.302.893
(21,18%)
Doanh thu thu'an
1.061.913
1.196.874
112,7%
Gia von hang ban
850.189
972.208
114,3%
Lefi nhuan Op
211.724
224.666
1 06.1%
Vay va no. d6i han (*)
445.648
535.438
120%
30.623
94.995
313,3%
i'Si le vay dai han/Tong tai san
26,96%
41,09%
I ai nhuan tit& thu
159.173
91.188
(42,76%)
Lai nhuan sau thue
117.291
67.429
(42,53%)
TS/ re LNST/VDL
31,26%
17,97%
18%
15%
Chi phi tai chinh (iiii very)
TS/ re co tire /rnenh gia
' -----i
Chu thich:
-
(*) Chenh Lech chi phi MI vay tai cac kS/ bao cao qua cac nam 2011 va 2012: Trong
nam 2011, Cong ty thvc hien dau tu 02 Du an (Bai cang Sao Mai Ben Dinh va Ma.
nha 02 Nguyen Flitu Canh)
T6ng mire dau tu gan 1.000 ty' 6ng. Phan von vay giai
ngan tap trung vao 4 thang cu6i nam nam 2011 nen chi phi lai vay trong nam 2011 chi
la 30,6 tS7/ du ng trung dai han la 445,6 ty d'Ong, chi phi lai vay dam 2012 la 94,9 ty
d'Ong/ du no trung dai han la 535,4 t-S, dong.
Theo bang tom tat cac chi tieu tad chinh co ban cila 02 nam 2011 va 2012 cho thay:
-
Trong nam 2012, do tinh hinh Wen &Ong theo din bien suy giam cua ca nen kinh
t6 nhung hoat &Ong san xuat kinh doanh cUa PVC - MS van duoc duy tri voi t6c do
35
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2'313
PVC - MS
tang trugng.DoanhtruAapg 12.%-so
nam, 2011. Cong tac quan tri cac yeu to dau
vao phuc vu..samxuat kinli doanh.vaiidam bao trong boi canh cac yeti to dau vao co xu
huOng bien dOng tang .(Doanh thu tang 12%, gia von hang ban tang 14% so voi nam
2012). Lqi nhuan gop dat 224 ty dOng, tang 6,10./o so voi nam 2011.
Trong nam 2012, cac du an dau tu chinh tilde dugc dim vao khai thac, van hanh va
tang tai san. Tuy nhien trong bOi canh kilo khan chung cua ca nen kinh te, cac hop
(long kinh to du kien PVC — MS se thuc hien trong nam 2012 den dugc cac chu dau to
ngtmg hoac gian ke hoach khoi ding dan den Ice hoach Doanh thu, lgi nhuan thuc hien
bi anh huong. Mat khac, ap luc chi phi tai chinh (chi] yeti la chi phi lai vay trung dai
han phuc vu dau to cac du an trong nam 2011), ding voi Ty trong vay dai han/Tong
tai san cao (41,09%) lam anh huorng chinh den viec lai nhuan sau thue nam 2012 giarn
manila, chi dat 67,4 ty dOng, giam 42,53% so voi nam 2011.
Hien nay, thi truong tai chinh Viet Nam bat dau có vai tin hieu tich circ khi Ngan
hang Nha ntrac Bang no luc sir dung cac cong cu v6i muc dich on djnh Iai suat va
gram lai vay. Doi vai tinh hinh tai chinh cna PVC — MS, cac khoan ng vay van dugc
kiem soat chat che, dong tier' tra ng van dam bao. Tuy nhien, vOi du ng trung dai han
la 535,438 ty dOng, chiem 41,09% TOng tai san, lai suit vay dai han binh quan la
15%/nam. van is ap luc rat lon, anh huong den ket qua san xuat kinh doanh (chi tieu
Igi riLuail say;
cilia co tlIC ...).
Irv& tit)il
ilia cile phi.rJrig an sari ,:!Jilt kinh
fren, ben earth
cloan.1 thong (1U
duy tri tOc d tfing doanit thu, ndng cao chAt
doanh nghi4, PVC -- MS can tang them vin chi) s. laCru ith:int darn bao cac chi tieu
tai chinh mirc an toan Ira duy tri co cau nguon von on dinh (duy tri co cau ty le my
vay dai han/ding tai =Ian la 30%). Trea co ser ;Than tich tinh hinh tai chinh hien nay,
PVC MS can phai huy dOng mot nguein von (khoang 145 ty dont) de tra bat mot
phan ng
trung dai han thOng qua viec phat hanh co phial tang von diet" re. SO von
tang them va huy &Ong tit cac nguOn lire khac se dugc dung de tra bed mot phan ng
vay trung dai hart de co cau lai ty le no vay dai han/tOng tai san (dam bao duy tri ty re
a;i town la 30%).
IV.Phtrung an Oat hanh co phie'u tang von dieu 1e nam 2013
1. Cu sir xac chinh nhu cau von Oat hanh co phien tang von:
Ket qua tit dot phat hanh tang von cna [tam 2012: Ket thuc dgt Oat hanh tang von
dieu le nam 2012, VOn dieu le cua PVC — MS tang them dugc 31.126.600.000 &Ong
dat 406.306.610.000 dOng.
— V6n to có cua PVC — MS de thuc hien Du an dau tu nang cao nang luc thiet bi thi
ding nam 2013 ttrcmg izng voi so tien la 13,4 ty dOng;
— Nhu cau nguOn von 17)6 sung de tra ng cho cac khoan vay trung dai han de darn bao
ty le Vay va ng dai han/ TOng tai san la 30%: Hien tai, TOng Tai san cua PVC — MS la
1.300 ty' dOng. Do do, de dam bao ty le no vay trung dai flan/ TOng tai san la 30%,
36
TAI LIEU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC - MS
Vay va ng trung dai han phai duy tri o mire 390 ty demg va can bO sung them nguem
tra bort phAn ng vay trung dai han la 145 ty crOng.
Cong ty Me - TOng Cong ty Co phAn Xay 1&.p DAu khi Viet Nam (PVC) dim bao
ty le nam gift t6i thi6u tai PVC — MS la 51%.
Kha nang tham gia dAu tu cua mot so co dong/nha dau tu: Hien tai, PVC — MS
gang lam viec vai cac d6i tac mr6c ngodi
mua CO phi& cita C8ng ty ( trong do co
doi tac McPEC, PVC-MS da c6 bien ban ghi nh6 voi McPEC ve viec mua 6 trieu CP
va se dam phan mua ban sau khi dugc DHDCD thOng qua va UBCK chap thuan
phucmg in phat hanh).
Mat khac, v6i dien bien cita thi true:mg chimg khoin. Viet Nam hien tai, cling vai
viec gia co phieu Cong ty thuOng giam dui mire menh gia nen viec Oat hanh c8
phieu vai mire gia bang, menh gi (4e r"nr' in thong qua v phat h=m1) cho co (long
hien him gap rat nhieu kh6 khait v't k'et qua thanh cong L khOng eao (ket qua phat
hanh tang von nam 2012 chi dat dug( gAn 14%).
Tr& co so. do, flOi d8ng quart tri PVC — MS nhan dinh nhu cAu tang von cf6 doi
irng phAn von tu c6, co cAu tai chinh nharn tap trung cac ngu'on luc phuc vu tot cac
phuang an sin xuat kinh doanh, tang doanh thu, nang cao hieu qua sin xuat kinh
doanh, dim bao quyen lgi cho co &Ong thong qua viec duy tri ty le thanh toan CO tire la
can thiet dOi v6i Cong ty.
2. Plitrang an chao bin c6 phAn VI phtrang an sir dung von thu duvc tiedyt chao
ban
a
HOi (tong quan tri Cong ty de xuat ph rong an tang von dieu le thong qua chao ban co
phan rieng le cho cac co &Ong nhu sau:
2.1. Phuong an chao ban c8 phAn:
- Loai co pliAn chao ban:
Co phAn ph8 thong.
- Menh gia co phAn:
10.000 eig/c8 phAn.
- Se) lugng co phAn chao ban du kien:
9.369.339 c8 phAn (Chin triu, ba tram sau muai
chin ngan, ba tram ba mucri chin ca phan).
+ Chao ban cho co dong PVC:
3.369.339 CO plan.
• Chao ban cho Nha dAu to chitin lugc: 6.000.000 c8 phAn.
- T8ng gia tri chao ban theo menh gia: 93.693.390.000 dOng (Chin meal ba ty, sau
tram chin maai ba trieu, ba tram chin mtrai ngan
d/ing).
500.000.000.000 d8ng (Nam tram cljngchgn).
- VOn dieu le sau khi chao ban du kien:
- ThOi diem thuc hien chao ban du kien: Qu)% II nam 2013.
37
P`v'C -
TAI LIEU DAI HO! DONG CO DONG Ti-FJONG NLEN NAM 2013
-
DOi tuang chao ban'. Phat-.hanh rieng.l&ch.acO dong.PVC •Va cac nha dau tu trong va
ngoai ntrac có tiem .1gC.tai:chinh.manh,.co...cimgYlinh vuc nganh nghe san xuat kinh
doanh chinh vii PVC -- MS .3.T6:i:Irinh:d.O.Cong nghe, -kinh nghiem cao vai tong so
luong nha dAu to .chien luac dtrai 100 nha dau to (bao goat chao ban cho nha d'au to
PVC).
-
Gia chao ban:
Gia chao ban cho co -dong PVC: 10.000 dOng/c6
Gia chao ban cho Nha d'au tu chien Dai hOi 6ng co &Ong uy quyen cho
1-10i dOng quan tri chn dOng tim kiem, dam phan cac dieu kien rang buOc tren
ca soy dam bao dot chao ban co ph'an tharth cong; quyet dinh gia chao ban cg
heat 10.000 th'ingicO phA'n.
the cho
nha d'3,1 1-u nhum,
2.2. Phudng an sir dung von thu duos tir dot chAo ban:
Nhu cAu sir dung von
Nguton vein tAktro',
(diing).
SO tien'
( tS1 diing)
13,467 1. Phat hanh co phi6u trong
nam 2012
1 + VOn to co cho Du an D'Ll to
nang cao nang luc thiet bf thi cong
nam 2013 (Tong mac: dau tu cda
Da an HI 44.890.000.000 dt”2..
to. co
Tron
Ve.in or co cho c4c Hung attic
clop 2 - Der an Bai (Tang
chi; tao MA can kim loaf va thiet bi
Wu kin Sao Mai Ben Dinh (Tong mire
&Au tu cna Du an la 30.000.000.000
(long, trong do, von tu co la 30%)
( tjr dong)
31,126
9
2. Tra heft mOt phan na vay trung dai
han do co cau 141 tai chinh darn bao t!;%
h
vay trung dz hall/ TOng tai san
"30%.._
145 2. Phat hanh co phi6u trong
nam 2013
93,690
va cac
42,660
3. Lp'i nhu4n
qu5/'
H
Tling cong nhu cas u
So ti 'n
167,476 Tong nguon von tai try
von
L
38
167,476
TAI Lieu DA11-101DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
PVC-MS
2.3. Ca cau co dong du kien sau clot chao ban:
S6 lirung co
.. n
pha
Ty le
STT
Ten co dong g6p von
1
rOng Cong ty co phAn Xay *DAu khi Viet Nam
25.809.339
51,63%
2
Cac co &Ong khac
18.190.661
36,37%
3
Nha dau tu chien lugc
6.000000
12,00%
50.000.000
100%
TOng Ong
V. Ket Juan va kien
Kinh trinh Dai hqi co dong xem xet, thong qua:
1. Thong qua Tong mire dau tu du an DAu to nang cao nang luc thiet bi thi cong nam
2013 va Giai down 2 -- Du an Bai cang Che tao Ket cau kim loai va Thiet bi DAu •khi
Sao Mai Ben Dinh (Dieu chinh qui mo du an);
2. PH duy"e't Phuung an cc cAu Jai tai chilli' thong qua viec giam tS, le Ng vay trung dai
han/ Tong Tri san la 30%;
3. Phe duyet Phirang an tang von dieu le tilting qua chao ban 9.359.339 co .phan
phtrang an phat hanh rieng le cho GAL-, Nha dau tu theo cac, tieu tri tren va plurong an scar
dung yen thu dtrgc tir dot chao ban.
4. Uy quyen cho Hoi d6ng quan tri thgc hien cac cong viec sau:
- Thuc hien cac thin tuc can thiet theo quy dinh cira phap luat de thgc hien viec phat
hanh ce phAn tang yen dieu1;
- Xay dung tieu chi chao ban cho nha dau to chien lugc; lua chon thei diem chao ban
thich hgp; chi Ong dam phan va lua chon nha dAu tu chien lugc, gia va kh6i lugng
chao ban; 1.hoi gian han the chuyen nhugng co phieu sau dot phat hanh;
phieu
khong dugc mua het (neu co) nhAm dam bao lgi ich cao nhAt cho co Tong va Cong ty.
Thgc hien cac thit tuc thay dis)i GiAy chi:mg nhL clang 1c32 doanh nghiep
hoach va DAu tu tinh Ba Ria — Wing Tau sau khi hoan tat clot phat hanh co ph'An;
Ke
- Chu Ong sira doi, 1)6' sung Dieu le to chirc va hoat Ong dm PVC-MS theo quy mO
von dieu le mai tang them va se bao cao cho Dai hoi diing co &Ong tai cuOc hop gAn
nhAt;
39
TAI LIEU DAI 1-101 DONG CO DONG THU•ONG Nlf:N \ M 2013
PVC - MS
ThOng qua viec clang 14i, bO sung va ltru ky tai Trung tarn lu-u
Cht'crig khoan Viet
Nam, niem yet bO sung tai S6r Giao dich ChUng khoan Tp. HO Chi Minh do i voi toan
bO so lugng co phAn phO thong dugc phat hanh theo phtrang an neu tren da dugc Dai
hoi dOng co (long thong qua;
Cac cong viec khac có lien quan.
Tran trong!
TRI
TM.HOI
Noi nhan:
- Nhu tren;
- Ban KS;
- Lull: VP, HDQT, TCKT.
is11\
•
\LP
V
hG T 'AU
D6 Van gthuig
40
(mix(' osiaqi
• •
• •
• •

Similar documents

KE HOACH £_jbi A- 2u-

KE HOACH £_jbi A- 2u- mua du lich...; cong khai ke hoach kiem tra x u ly tren pham vi toan tinh. - Tang cudng dau tu trang thiet bi do nong do cdn va cac trang thiet bi phu trg cho luc lugng canh sat giao thdng nham dam...

More information